Про невідповідність Методрекомендацій
Мінфін України; Лист від 29.09.200931-34000-20-5/26023
Документ v6023201-09, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2009

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
29.09.2009 N 31-34000-20-5/26023
Міністерству аграрної
політики України

Про невідповідність Методрекомендацій

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (далі - Закон)
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах
своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей
розробляють на базі національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх
застосування. Національні положення (стандарти) бухгалтерського
обліку затверджуються Міністерством фінансів України.
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів
журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських
підприємств (далі - Методрекомендації), які затверджені наказом
Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 N 390
( v0390555-09 ), та Методичні рекомендації з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
сільськогосподарських підприємств (далі - облік собівартості), які
затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від
18.05.2001 N 132 ( v0132555-01 ), у непоодиноких випадках не
відповідають національним положенням (стандартам) бухгалтерського
обліку (далі - ПБО), що є також наслідком неприведення їх у
відповідність до змін, яких набувають ПБО.
У пункті 1.5 Методрекомендацій ( v0390555-09 ) вираз
"контролювання документів" не відповідає Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України
від 30.11.99 N 291 ( v0132555-01, z0893-99 ) (далі - Інструкція),
в якій застосовується вираз "контирування документів".
У пункті 4.1.13 ( v0390555-09 ) застосовано контрактив
"негативний гудвіл", який було відмінено наказом Міністерства
фінансів України від 14.10.2008 N 1238 ( z1084-08 ), та зазначено
про амортизацію гудвілу, в той час як за пунктом 2.12 Змін до
деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2008 N 756
( z0539-08 ), гудвіл амортизації не підлягає. Крім того гудвіл
підлягає оцінці на наявність ознак можливого зменшення його
корисності в порядку, передбаченому ПБО 28 "Зменшення корисності
активів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
24.12.2004 N 817 ( z0035-05 ).
У пункті 4.2.7 ( v0390555-09 ) відображення операції з
реалізації довгострокових біологічних активів не відповідає наказу
Міністерства фінансів України від 05.03.2008 N 353 ( z0225-08 ).
Пункт 5.1.1 ( v0390555-09 ) не відповідає положенням
пункту 1.2 Методрекомендацій, оскільки книга складського обліку не
є регістром бухгалтерського обліку. Також не відповідають пункту
1.2 Методрекомендацій пункти 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8 і
5.5.2 в яких йдеться не про застосування регістрів
журнально-ордерної форми обліку, а про опис і призначення рахунків
бухгалтерського обліку. Крім того опис і призначення рахунків
бухгалтерського обліку викладені в Інструкції ( z0893-99 ), а
згідно наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5
( z0381-05 ) повтор тексту нормативного документу в іншому
нормативному документі не допускається.
Пункт 5.1.2 ( v0390555-09 ) в частині складання звіту по
запасним частинам, ремонтним матеріалам та медикаментам тільки в
грошовому вимірнику не відповідає загальним положенням Інструкції
( z0893-99 ), які містять імперативну норму про забезпечення
обліку матеріальних цінностей у кількісно-сумових вимірниках.
Текст пункту 5.2.14 ( v0390555-09 ) щодо мети створення
забезпечення на оплату відпусток не відповідає пункту 14 ПБО 11
"Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.01.2000 N 20 ( z0085-00 ) (із змінами), за яким
забезпечення створюється з метою відображення зобов'язання, яке
виникло у підприємства внаслідок подій, що вже відбулися у
діяльності підприємства.
Пункт 5.3.1 ( v0390555-09 ) потребує коригування, оскільки у
Плані рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 ( v0132555-01 ),
та у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99, z0396-99, z0397-99, z0398-99, z0399-99 ), не
зазначається про використання інтегрованої системи рахунків
управлінського обліку.
Пункт 2.26 обліку собівартості ( v0390555-09 ) не відповідає
наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до
деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку",
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006
N 1176 ( z1342-06 ), пунктам 4 і 5 ПБО 31 "Фінансові витрати",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006
N 415 ( z0610-06 ).
Абзац третій пункту 2.14 ( v0390555-09 ) потребує узгодження
з пунктом 24 ПБО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 20.10.99 N 246 ( z0751-99 ).
Останній абзац пункту 2.24 ( v0390555-09 ) не кореспондує з
абзацом другим тексту до класу 9 "Витрати діяльності" Інструкції
( z0893-99 ).
Оцінка продукції власного виробництва в абзаці першому
пункту 5.3 ( v0390555-09 ) не відповідає пункту 12 ПБО 30
"Біологічні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 18.11.2005 N 790 ( z1456-05 ).
Пункт 5.14 ( v0390555-09 ) щодо періодичності розподілу
загальновиробничих витрат протирічить пункту 17 ПБО 30 "Біологічні
активи" ( z1456-05 ).
У пункті 2.28 ( v0390555-09 ) включення до інших витрат
собівартості реалізованих необоротних активів і майнових
комплексів протирічить пункту 31 ПБО 3 "Звіт про фінансові
результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ) (із змінами).
У пунктах 5.3 та 5.7 ( v0390555-09 ) наведено метод ЛІФО,
який із ПБО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 20.10.99 N 246 ( z0751-99 ), виключено
наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 N 731
( z1560-04 ).
Міністерство фінансів України відповідно до підпункту 38
пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006
N 1837 ( 1837-2006-п ), просить привести Методрекомендації та
облік собівартості ( v0390555-09 ) у відповідність до вимог
частини шостої статті 6 Закону ( 996-14 ) і повідомити
Міністерство фінансів України.
Заступник Міністра М.Полудьоннийвгору