Про надання роз'яснення
Державне казначейство, Мінфін України; Лист, Витяг від 10.05.20073.4-04/1276-5692
Документ v5692506-07, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2007

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Л И С Т
10.05.2007 N 3.4-04/1276-5692

Про надання роз'яснення

(Витяг)
<...> 1. Щодо оприбуткування архітектурно-технічних паспортів
будівель, державних актів (свідоцтв) на право власності
(користування) земельними ділянками тощо. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи,
нематеріальні активи, незавершене капітальне будівництво, запаси,
грошові кошти визначені в Інструкції з обліку необоротних активів
бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства
України від 17.07.2000 N 64 ( z0459-00 ) та зареєстрованій у
Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680 (у редакції
наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30
( z0300-05 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.03.2005 за N 300/10580, далі - Інструкція N 30). Зазначеною Інструкцією ( z0459-00 ) облік таких об'єктів, як
архітектурно-технічні паспорти будівель, державні акти (свідоцтва)
на право власності (користування) земельними ділянками чи іншими
активами, не передбачений. Згадані документи є підтвердними
документами, які містять певну інформацію щодо активу установи
(вартість, площа, марка, технічні параметри) та можуть
посвідчувати право установи на вчинення певних дій щодо цього
активу (володіння, користування, розпорядження). Враховуючи зазначене, об'єктом обліку у складі основних
засобів установи є земельні ділянки, будівлі чи інші активи, право
власності чи постійного користування на які підтверджується
згаданими документами.
2. Щодо відображення вартості робіт з модернізації ПЕОМ. Згідно з пунктом 1.6 Інструкції N 30 ( z0459-00 ) зміна
первісної (відновлюваної) вартості необоротних активів проводиться
при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації
відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до додаткового
укомплектування необоротних активів. Підставою для класифікації проведених робіт та обліку їх
вартості є "Акт прийняття-здавання відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об'єктів" типової форми ОЗ-2
(бюджет) ( z0612-97 ). Відповідно до пункту 6.29 Інструкції N 30 ( z0459-00 ) зміни
в характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом,
реконструкцією чи модернізацією, вносяться у відповідний розділ
акта, у картку обліку необоротного активу та в технічний паспорт
об'єкта. Перелік робіт, що належать до того чи іншого виду ремонту
(поточний, капітальний), реконструкції, модернізації, визначають
за відповідними нормативними документами. За своєю технічною суттю модернізація і реконструкція - це
комплекс робіт, який передбачає зміну техніко-експлуатаційних
(паспортних) якостей (характеристик, властивостей) необоротних
активів з метою підвищення їх техніко-економічного рівня. Враховуючи зазначене, критерієм при визначенні зміни вартості
активу є не вартісний показник, а зміна його
техніко-експлуатаційних (паспортних) характеристик, що
підтверджується Актом прийняття-здання відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об'єктів. Таким чином, якщо дообладнання ПЕОМ комплектуючими засобами,
придбаними за КЕКВ 1131 ( v0604201-01 ), змінили її паспортні
характеристики, то такі роботи можна класифікувати як роботи з
модернізації, а їх вартість віднести на збільшення первісної
вартості ПЕОМ.
3. Щодо обліку житла. Відповідно до Інструкції N 30 ( z0459-00 ) на облік беруться
матеріальні та нематеріальні активи, які належать установі та
забезпечують її функціонування. У складі необоротних активів обліковуються будинки
виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління,
соціально-культурними та іншими установами; будинки, що повністю
чи переважно призначені для проживання; частина будинку, яка на
правах власності належить установі. Згідно зі статтею 5 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) жилі будинки, споруджені із залученням у порядку
пайової участі коштів державних підприємств, установ, організацій
зараховуються до житлового фонду місцевих Рад народних депутатів,
коли функції єдиного замовника по спорудженню цих будинків
виконував виконавчий комітет ради народних депутатів. Крім того, відповідно до пункту 5 Положення про порядок
надання службових жилих приміщень і користування ними в
Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів
Української РСР від 04.02.88 N 37 ( 37-88-п ), облік службових
жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності,
здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів, яка прийняла рішення про включення
жилого приміщення до числа службових. Щодо порядку передачі житла у комунальну власність, то це
питання регламентується відповідними нормативними документами
органів місцевого самоврядування.
4. Щодо відшкодування витрат на харчування. Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від
23.04.99 N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" витрати на харчування,
вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання
у готелях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим за
рахунок добових. Іншого законодавством не встановлено.
5. Щодо підтвердних документів при обліку ПММ. Статтею 1 Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" ( 265/95-ВР ) встановлено, що підприємства, установи і
організації всіх форм власності та громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки із
споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за
готівку, зобов'язані проводити розрахунки із споживачами через
належним чином зареєстровані ЕККА. Таким чином, у випадку готівкових розрахунків за придбання
ПММ покупець отримує касовий чек, що підтверджує факт продажу йому
товару (послуги) і є підтвердним документом для обліку касових
видатків установи. У випадку безготівкових розрахунків, згідно з укладеним
договором з відповідною організацією, придбання ПММ здійснюється
на підставі талонів, які є підтвердними документами для обліку
касових видатків установи. Списання з бухгалтерського обліку витраченого пального
здійснюється за порядком, передбаченим пунктом 57 Інструкції з
обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 08.12.2000 N 125 ( z0937-00 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за
N 937/5158. Тобто на підставі подорожніх листів за фактичною
витратою але не більше норм витрат, установлених для окремих марок
автотранспорту. <...>
7. Щодо реконструкції, технічного переоснащення та поліпшення
орендованого майна. Майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо
господарського використання майна регулюються Законом України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ). Статтями 23
та 27 Закону регламентується порядок та умови здійснення орендарем
реконструкції, технічного переоснащення та поліпшення орендованого
майна. Якщо за умовами договору оренди орендарем здійснювались
зазначені вище роботи, то суми коштів на проведення таких робіт
відображаються ним як витрати. Порядок відображення на субрахунках бухгалтерського обліку
орендних операцій наведено в Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 )
та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000
за N 497/4718.
8. Щодо обліку витрат на розробку проектно-кошторисної
документації. Згідно з розділом 3 наказу Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 N 174
( v0174241-00 ) "Про затвердження Правил визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)" кошти, які витрачаються на
розробку проектно-кошторисної документації (глава 12 зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва), належать до
безпосередніх витрат при визначенні вартості будівництва. Відповідно до Роз'яснень щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо застосування
класифікації кредитування бюджету, затверджених наказом Державного
казначейства України від 04.11.2004 N 194 ( v0194506-04 )
(у редакції наказу Державного казначейства України від 08.12.2006
N 330) ( v0330506-06 ), виготовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво, реконструкцію, реставрацію та
капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та виконання
супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є
складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, мають бути
здійснені за кодом економічної класифікації видатків з виконання
основних робіт. Таким чином, витрати на розробку проектно-кошторисної
документації для проведення ремонту чи капітального будівництва
списуються на фактичні видатки установи, пов'язані з виконанням
основних робіт. Враховуючи зазначене, всі питання, порушені Державною судовою
адміністрацією України, законодавчо врегульовані і мають своє
відображення в нормативних документах Державного казначейства
України, які просимо уважно вивчати. Окремо зазначаємо, що на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади" та з метою вільного доступу до інформації про
діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення
гласності та відкритості їх діяльності, Державним казначейством
України на Інтернет-порталі (e-mail: www.dbu.com.ua) та
веб-сторінці (e-mail: www.treasury.gov.ua) розміщуються новини,
інформація, роз'яснення та зміни в нормативно-правових документах,
що регулюють фінансово-економічну діяльність бюджетних установ.
Заступник Голови О.Чечулінавгору