Документ v4402225-05, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
18.05.2005 N 4402/6/23-5315

Щодо звільнення від відповідальності,
передбаченої Законом України від 23.09.94
N 185/94-ВР "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті",
у зв'язку з форс-мажорними обставинами

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
туристичного агентства... щодо звільнення від відповідальності,
передбаченої Законом України від 23.09.94 N 185/94-ВР
( 185/94-ВР ) "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" (далі - Закон), у зв'язку з форс-мажорними обставинами та
повідомляє наступне.
Відповідно до статті 1 Закону ( 185/94-ВР ) виручка
резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні
рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей,
зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати
митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації)
продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг),
прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або
іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг,
експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного
терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку
України.
Порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2
цього Закону ( 185/94-ВР ), тягне за собою стягнення пені за
кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми
неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в
іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за
валютним курсом Національного банку України на день виникнення
заборгованості.
Разом з цим, статтею 6 Закону ( 185/94-ВР ) передбачено: якщо
перевищення термінів, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону,
обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених
термінів зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та
поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких
обставин.
Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка
Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації
(органу) країни розташування сторони договору (контракту) або
третьої країни відповідно до умов договору.
Статтею 6 Закону України від 16.04.91 N 959-XII ( 959-12 )
"Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачено право суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту
зовнішньоекономічного договору (контракту) використовувати відомі
міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та
організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим
та іншими законами України.
При цьому сторони самостійно передбачають у форс-мажорному
застереженні підстави виникнення, обов'язковість сповіщення з
визначенням строків дії, наслідки настання підстав для звільнення
від відповідальності, як це визначено формою зовнішньоекономічних
договорів, положення про які затверджені наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
06.09.2001 N 201 ( z0833-01 ).
Враховуючи наведене, підставою для зупинення перебігу
термінів, передбачених статтями 1 і 2 Закону ( 185/94-ВР ), у разі
виникнення форс-мажорних обставин є оригінал довідки
Торгово-промислової палати документа або уповноваженого органу
країни виникнення таких обставин, на фірмовому бланку організації
з відповідними реквізитами: дата, вихідний номер, назва документа
(свідоцтво, сертифікат, висновок, довідка тощо), відповідний
текст, підпис посадової особи, зазначення посади особи, що
підписала документ, відтиск печатки організації.
Крім того, з метою підтвердження періоду дії форс-мажорних
обставин у зазначеному документі необхідно вказувати настання і
закінчення дії непереборної сили.
Офіційне підтвердження дії форс-мажорних обставин повинно
бути легалізоване в консульській установі України в державі, де
відбулися обставини непереборної сили, або засвідчене в посольстві
відповідної держави в Україні та легалізоване в Міністерстві
закордонних справ України.
Таким чином, лише при дотриманні вищезазначених умов документ
про підтвердження дії форс-мажорних обставин є підставою для
подовження законодавчо встановлених термінів розрахунків на період
їх дії.
При цьому слід зазначити, що лише факт повернення авансового
платежу в повному обсязі є підставою для незастосування санкцій,
передбачених статтею 4 Закону ( 185/94-ВР ).
Заступник Голови Б.М.Горбанськийвгору