Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 12.12.20133304-05/43994-08
Документ v4399731-13, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.12.2013  № 3304-05/43994-08


Департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва
Запорізької облдержадміністрації
вул. Перемоги, 129-а, м. Запоріжжя, 69057

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту водопровідних мереж по вул. Космічній Ш700 та по вул. Радгоспній Ш400 в м. Запоріжжі (оголошення № 140792 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 24.06.2013 № 49(792)), проведеної Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 20.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.08.2013 № 3304-05/29230-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту водопровідних мереж по вул. Космічній Ш700 та по вул. Радгоспній Ш400 в м. Запоріжжі, а також змін до неї (далі - документація конкурсних торгів (зі змінами)) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 11.06.2013 № 2, від 20.06.2013 № 3 і від 23.07.2013 № 5 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - Стандартна документація), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить вимог, встановлених статтею 17 Закону, та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам, передбаченим пунктами 2, 4 і 5 частини першої статті 17 Закону.

Підпунктом 2.1 пункту 2 розділу II додатка 5 "Кваліфікаційні критерії та інші вимоги" до документації конкурсних торгів для підтвердження того, що учасник - юридична особа здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень Статуту, та формою додатка 9 "Лист-згода" Замовником установлена вимога щодо надання, зокрема копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 31.07.2013 № 06/2р та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.08.2013 № 2 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Інком-ВП"

2136495,60

2

ТОВ "Мега-ТЕК"

2068314,00

3

ТОВ "Спецінжиніринг-постач"

1384112,40

4

ТОВ "Авто-М"

1702083,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколі розкриття Замовника не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.08.2013 № 8 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Спецінжиніринг-постач" відхилено на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону, оскільки пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, із документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" надано копію протоколу зборів учасників від 23.06.2006, згідно з яким учасниками товариства є три особи, а саме: Кузьменкова Т. І., Чижиков Ю. О. та Стрижак І. Є., а директором товариства призначено Фоменка В. М.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" надано копію статуту, затвердженого загальними зборами учасників, протокол від 09.06.2010 № 01-10 (далі - Статут).

Відповідно до пункту 1.2 розділу 1 "Загальні положення" статуту учасниками товариства є Фоменко В. М. та Богдан С. Ю.

Згідно з пунктом 6.1 розділу 6 "Статутний капітал" Фоменко В. М. має 25 часток у статутному капіталі товариства, а Богдан С. Ю. - 75 часток.

Пунктами 9.3.5 і 9.4.1 розділу 9 "Склад органів управління та їх компетенція, порядок прийняття ними рішень" передбачено утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства, а також те, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.

Ураховуючи вищезазначене, надані документи у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" не підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 8 додатка 1 "Пропозиція конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що учасник не повинен відступати від даної форми та повинен надати інформацію щодо контактної особи, уповноваженої вести переговори від імені учасника щодо укладення договору на закупівлю (прізвище, ім'я, по батькові, посада, телефон).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мега-ТЕК" надано документ "Пропозиція конкурсних торгів" не за формою, а саме: без зазначення інформації щодо контактної особи, уповноваженої вести переговори від імені учасника щодо укладення договору на закупівлю (прізвище, ім'я, по батькові, посада, телефон).

Пунктом 1.2 розділу I "Кваліфікаційні критерії" додатка 5 (далі - розділ I додатка 5) до документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку про наявність власного або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання закупівлі за встановленою формою "Довідка про наявність власного або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання закупівлі". Крім того, на всі машини та механізми, що вказані у довідці, надається документальне підтвердження у вигляді технічних паспортів або копій договорів оренди (надання послуг) з копіями технічних паспортів (документальне підтвердження орендованого парку машин та механізмів при наданні послуг).

У колонці 4 встановленої Замовником форми учасник мав зазначити стосовно машини та механізму - власна чи орендується.

Відповідно до примітки до форми 2.1 "Довідка про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, необхідних для виконання закупівлі" розділу I додатка 5 до документації конкурсних торгів на всі машини та механізми, що вказані у довідці, надається документальне підтвердження.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" надано "Інформаційну довідку про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, необхідних для виконання закупівлі" від 18.07.2013 № 187/10, згідно з якою зазначений учасник має у власності та використовує, зокрема, навантажувач DAEWOO G25E-3 (Корея).

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" не надано копії технічного паспорта на навантажувач DAEWOO G25E-3 (Корея).

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мега-ТЕК" надано довідку про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, згідно з якою зазначений учасник має у власності та використовує, зокрема, екскаватор-навантажувач Борекс 2206 та автомобіль вантажопасажирський ГАЗ 2752. Однак згідно з копіями технічних паспортів на навантажувач Борекс 2206 та автомобіль вантажопасажирський ГАЗ 2752 власником обох зазначено ТОВ "Елемент Лізинг".

Пунктом 2.2 розділу I додатка 5 до документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати інформацію про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР підприємства (за встановленою формою), а для документального підтвердження відповідної кваліфікації інженерно-технічних працівників - копії дипломів про закінчення учбових закладів та копії трудових книжок.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" надано "Інформацію про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР ТОВ "Авто-М" від 18.07.2013 № 187/5, згідно з якою працівником зазначеного учасника є, зокрема Клюба В. М.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" відсутня копія трудової книжки та диплома Клюби В. М.

Пунктом 2.3 розділу II "Інші вимоги. Додаткові документи, які повинен подати учасник (не віднесених до кваліфікаційних критеріїв та наявність яких передбачена чинним законодавством України)", згідно частини 2 статті 22 Закону" додатка 5 до документації конкурсних торгів визначено, що у разі виконання спеціальних видів робіт субпідрядниками учасник повинен надати довідку, складену у довільній формі, яка містить інформацію про субпідрядні організації, яких учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких), та копії виданих їм ліцензій на виконання зазначених робіт.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мега-ТЕК" надано лист від 23.07.2013 № 150, згідно з яким учасник повідомив, що для виконання спеціальних видів робіт має намір підписати договір субпідряду з будівельною компанією ВАТ "Свемон-Дніпро".

Однак у зазначеному листі ТОВ "Мега-ТЕК" не вказано, для виконання яких саме спеціальних робіт учасник планує залучити субпідрядну організацію.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.08.2013 № 2 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інком-ВП", ТОВ "Мега-ТЕК" та ТОВ "Авто-М", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" і "Термін виконання договору", зазначених у додатку 2 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів", визначено ТОВ "Авто-М", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

Згідно з додатком 2 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів Замовником визначено одним із критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів критерій "терміни виконання договору" з питомою вагою 30 балів.

При цьому Замовником передбачено методику оцінки пропозицій конкурсних торгів. Так, зокрема, пропозиції конкурсних торгів, виконання договору за якою є найвигіднішим (найкоротшим) - три місяці, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою: Бобчисл.min:Побчисл.х30,

де

Бобчисл.

-

обчислювана кількість балів;


Пmin

-

найкоротший термін виконання договору;


Побчисл.

-

термін виконання договору в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;


30

-

питома вага критерію "терміни виконання договору".

Однак поряд з цією методикою Замовником передбачено також іншу методику, а саме:

Назва ступеня критерію

Питома вага ступеня

П'ять місяців

20 балів

Чотири місяця

25 балів

Три місяця

30 балів

Згідно з цією методикою указується, за яких умов (три, чотири чи п'ять місяців) тій чи інший пропозиції конкурсних торгів присвоюються відповідна кількість балів, - 20, 25 і 30.

Відповідно до пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника № 2 значення показників та кількість балів щодо критерію "термін виконання договору" є такими: ТОВ "Інком-ВП" - 6 місяців та присвоєно 20 балів, ТОВ "Мега-ТЕК" - 4 місяці та присвоєно 30 балів, ТОВ "Авто-М" - 4,5 місяців та присвоєно 26,7 балів.

Таким чином, Замовником присвоєно максимальну кількість балів, термін виконання договору якого є 4 місяці. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів обчислено з Пmin 4 місяці.

Однак це не відповідає методиці оцінки, яка зазначена Замовником у документації конкурсних торгів, оскільки вона передбачає, що 30 балів присвоюється пропозиції конкурсних торгів, виконання договору за якою є найвигіднішим (найкоротшим), а саме: три місяці.

Частиною третьою статті 31 Закону визначено, що у разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

Листом від 04.09.2013 № 230 ТОВ "Авто-М" повідомило Замовника про відмову від підписання договору.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 05.09.2013 № 13 Замовником визначено переможця торгів та акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Мега-ТЕК".

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт з капітального ремонту водопровідних мереж по вул. Космічній Ш700 та по вул. Радгоспній Ш400 в м. Запоріжжі, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону; зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" не відповідає вимогам, встановленим пунктом 2 розділу III документації конкурсних торгів, а також пунктам 1.2 і 2.2 розділу I додатка 5 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Мега-Тек" не відповідає вимогам, встановленим пунктом 8 додатка 1 до документації конкурсних торгів, а також пунктам 1.2 розділу I і 2.3 розділу II додатка 5 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту водопровідних мереж по вул. Космічній Ш700 та по вул. Радгоспній Ш400 в м. Запоріжжі за державні кошти, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору