Щодо бухгалтерського обліку господарських операцій
Казначейство України; Лист від 25.03.201117-08/845-4324
Документ v4324840-11, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2011

                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ 
Л И С Т
25.03.2011 N 17-08/845-4324

Державне казначейство України <...> повідомляє в межах
компетенції.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (далі - Закон)
бухгалтерський облік передбачає процес реєстрації, накопичення,
узагальнення інформації про діяльність підприємства, тобто
відображення в облікових регістрах відповідних господарських
операцій.
При цьому підставою для відображення в бухгалтерського обліку
господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти
здійснення господарських операцій.
Відповідно до пункту 1.19 Інструкції з обліку необоротних
активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 17.07.2000 р. N 64 ( z0459-00 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за
N 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від
21.02.2005 р. N 30 ( z0300-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.03.2005 р. за N 300/10580) (далі - Інструкція),
у разі придбання (будівництва) будинків бюджетними установами, що
призначені для проживання і які є власністю установи, такі будинки
перебувають на бухгалтерському обліку в бюджетній установі. У
такому ж порядку обліковуються житлові приміщення для
військовослужбовців, які будуються у військових містечках для їх
проживання.
Для правильного обліку витрат, пов'язаних з придбанням житла
та самого житла, необхідно мати документальне підтвердження права
власності на це житло.
У розділі 5 Інструкції ( z0459-00 ) визначено, що незавершене
капітальне будівництво - це обсяг фактично освоєних капітальних
вкладень на незакінчених і невведених в експлуатацію будовах та
об'єктах будівництва за станом на певну дату.
Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення,
створення), добудівля, поліпшення (дообладнання, реконструкція,
модернізація) об'єктів необоротних активів з початку і до
закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію
здійснюються на рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво".
Взяття на облік необоротних активів, які вводяться в
експлуатацію після закінчення будівництва (виготовлення,
розробки), проводиться на підставі акта приймальної комісії про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (виготовленням,
розробкою) об'єкта установою, у кошторисі якої були закладені такі
витрати. В акті вказується вартість збудованого (виготовленого,
розробленого) необоротного активу, яка визначається на підставі
даних бухгалтерського обліку всіх проведених витрат.
З метою своєчасного відображення надходження, вибуття,
ліквідації та руху необоротних активів аналітичний облік
необоротних активів бюджетними установами ведеться за місцем
зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами з
обліку та списання основних засобів, що належать установам і
організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
бюджетів, які затверджені спільним наказом Головного управління
Державного казначейства України та Державного комітету статистики
України від 02.12.97 р. N 125/70 ( z0612-97 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 22.12.97 р. за N 612/2416.
Пунктом 7.1 Інструкції ( z0459-00 ) визначено, що на
необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та
перебувають в експлуатації, нараховується знос.
Відповідно до пункту 7 статті 9 Закону ( 996-14 )
підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання
несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних
документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх
належне зберігання протягом встановленого строку.
Згідно зі статтею 5 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ), Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих
Рад народних депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у віданні
міністерств, державних комітетів і відомств (відомчий житловий
фонд).
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік ( v5150400-81 ) будинки відомчого житлового
фонду в містах і селищах міського типу підлягають поступовій
передачі до відання місцевих Рад народних депутатів у порядку і в
строки, що визначаються Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів
Української РСР.
Перший заступник голови О.Даневичвгору