Документ v4316224-00, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2000

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
N 10-36-14316 від 21.11.2000
м.Київ
vd20001121 vn10-36-14316
Міністерствам, відомствам,
регіональним відділенням,
представництвам та структурним
підрозділам ФДМУ

Роз'яснення деяких положень Методики оцінки вартості
майна під час приватизації

У зв'язку з затвердженням постановою Кабінету Міністрів
України від 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п ) Методики оцінки
вартості майна під час приватизації (далі - Методика) та запитами,
що надходять до Фонду державного майна України, щодо роз'яснення
окремих положень методики Фонд державного майна України надає такі
роз'яснення:
1. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000
N 1554 ( 1554-2000-п ) передбачено, що акти оцінки вартості майна
підприємств під час приватизації, корпоратизації (висновки
експертів), складені відповідно до вимог п.26 Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) та Методики оцінки
вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 22.07.98 N 1114 ( 1114-98-п ), які
затверджені державними органами приватизації (органами,
уповноваженими управляти державним майном) до набрання чинності
цією постановою, є дійсними. Зазначена постанова набрала чинності
3 листопада 2000 року (дата опублікування в "Офіційному віснику
України"). Таким чином, рішення державних органів приватизації
(органів, уповноважених управляти державним майном) стосовно
проведення інвентаризації та оцінки майна, прийняті до 3 листопада
2000 року, по яких до цієї дати не були затверджені акти оцінки
(висновки експерта) та які суперечать вимогам нової Методики,
повинні бути приведені у відповідність з новою Методикою
( 1554-2000-п ).
2. Роз'яснення до пункту 4. Поняття "залишкова вартість заміщення" в загальноприйнятому
розумінні методичних засад експертної оцінки передбачає
вирахування всіх видів зносу.
3. Роз'яснення до пунктів 12 та 17. 3.1. Загальний порядок проведення інвентаризації майна
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 N 158
( 158-93-п ) "Про затвердження Положення про інвентаризацію майна
державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних
підприємств та організацій, яке передається в оренду" та
Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69
( z0202-94 ), зі змінами та доповненнями. Зазначений порядок слід
застосовувати з урахуванням особливостей інвентаризації,
викладених у Методиці. 3.2. Результати попередньої інвентаризації можуть
грунтуватися на уточненні затверджених органами приватизації
результатів інвентаризації, дія яких була призупинена наказом
Фонду від 04.08.2000 N 1620 ( v1620224-00 ). 3.3. Результати попередньої інвентаризації рекомендується
відображати за формою, зазначеною у додатку 21 "Зведений акт
інвентаризації майна", якому слід присвоїти N 1. Таблиця зведеного
акта має скорочену форму та повинна містити підсумкові дані по
кожному рахунку, на якому обліковуються необоротні активи
підприємства, вартість яких відображається в першому розділі
активу балансу. Зазначений акт затверджується керівником
державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти
державним майном). Результати повної інвентаризації майна відображаються за
формою, зазначеною у додатку 21 "Зведений акт інвентаризації
майна", якому слід присвоїти N 2. У цьому акті розглядаються
первинні матеріали попередньої та повної інвентаризації. Він
включає в себе зведений перелік інвентаризаційних відомостей,
складених під час попередньої та повної інвентаризацій. Зазначений
акт схвалюється протокольним рішенням комісії з приватизації
(корпоратизації) та затверджується керівником державного органу
приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном).
Для затвердження зведених актів слід додавати всі матеріали
інвентаризації майна. 3.4. Перелік необоротних активів, що підлягають експертній
оцінці, форма якого наведена в додатку 4, складається двічі:
перелік N 1 (основний) - за результатами попередньої
інвентаризації, який затверджується керівником державного органу
приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном),
та перелік N 2 (додатковий) - за результатами повної
інвентаризації, який схвалюється протокольним рішенням комісії з
приватизації (корпоратизації) та затверджується керівником
державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти
державним майном). В додатку 4 "Перелік необоротних активів, що
підлягають експертній оцінці" вартісні показники зазначаються з
трьома знаками після коми. При заповненні додатка 4 в графі 1
через риску зазначається номер та відображаються активи за їх
інвентарними номерами. У графі 2 таблиці, зазначеної у додатку 4,
при складанні переліку N 1 необхідно виділити в окрему групу ті
об'єкти, які не будуть приватизуватись у складі цілісного
майнового комплексу. При складанні переліку N 2 по кожному виду
необоротних активів виділяються в окремі групи об'єкти, які
додатково включаються до переліку N 1, об'єкти, які виключаються з
цього переліку, а також об'єкти, які вилучаються зі складу чистої
вартості цілісного майнового комплексу. При заповненні "Переліку
необоротних активів, що підлягають експертній оцінці", з метою
уникнення розбіжностей на дату оцінки показники зносу та
залишкової вартості заповнюються за даними аналітичного обліку з
урахуванням їх значення на дату оцінки. Проект Переліку необоротних активів, що підлягають експертній
оцінці, готує підприємство та подає його до державного органу
приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном). 3.5. У додатку 4 "Перелік необоротних активів, що підлягають
експертній оцінці" та додатку 21 "Зведений акт інвентаризації
майна" під словом "затверджено" слід розуміти "затверджую".
4. Роз'яснення до пунктів 29 та 30. 4.1. У разі, якщо на балансі державного або орендного
підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 14 "Оренда" ( z0487-00 ) обліковується об'єкт фінансового
лізингу (оренди), переданий лізингоодержувачу (підприємству)
згідно з договором та відповідно до Закону України "Про лізинг"
( 723/97-ВР ), право власності на який переходить до
лізингоодержувача після закінчення строку договору фінансового
лізингу, у сукупну вартість цілісного майнового комплексу
зазначений об'єкт не включається. Одночасно сума довгострокових
зобов'язань, до якої входять зобов'язання з фінансового лізингу
(оренди), яке виникло у підприємства при отриманні такого об'єкта,
зменшується на розмір зазначеного зобов'язання і не включається в
суму, на яку відповідно до пункту 30 Методики ( 1554-2000-п )
зменшується сукупна вартість цілісного майнового комплексу.
5. Роз'яснення до пункту 33: 5.1. Якщо під час визначення розміру статутного фонду
акціонерного товариства, створеного на базі державного майна,
вартість державного майна, що підлягає приватизації, виявилася
недостатньою для формування статутного фонду акціонерного
товариства, органом приватизації приймається рішення про
приватизацію такого підприємства іншим шляхом.
6. Роз'яснення до пункту 51. 6.1. У висновку експерта, форма якого зазначена у додатку 2,
графи 1 та 2 слід доповнити такими активами: 5. Довгострокова
дебіторська заборгованість; 6. Відстрочені податкові активи; 7.
Інші необоротні активи. При цьому вартісні показники заповнюються
за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки, значення
показників у графах 3 та 4 однакові.
7. Роз'яснення до пункту 57. Радгоспи та інші сільськогосподарські підприємства,
підприємства рибного господарства, вартість майна яких недостатня
для формування статутного фонду акціонерного товариства,
відповідно до статті 112 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ) приватизуються шляхом перетворення їх у
колективні сільськогосподарські підприємства.
8. Роз'яснення до пункту 65. Заповнення вихідних даних для визначення фінансового стану
підприємства, що передбачені у додатку 18, здійснюється
підприємством згідно з додатком 1 до цього листа з відповідних
рядків балансу і звіту про фінансові результати за два останні
календарні роки та передавального балансу на дату оцінки і звіту
про фінансові результати за останній звітний квартал, який є
останнім звітним періодом до дати оцінки. Заповнення додатка 19 в частині значень показників
(коефіцієнтів), що характеризують фінансовий стан підприємства, до
введення в дію Положення про порядок здійснення аналізу
фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації,
проводиться за формулами, визначеними у додатку 2 до цього листа.
Економічна сутність цих показників, наведена у графі 4 додатка 2
до цього листа, вказана довідково. Для порівняння значень розрахованих коефіцієнтів, у разі,
якщо звіт про фінансові результати подається за останній звітний
квартал, що може співпадати або не співпадати з датою оцінки, для
розрахунку коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості і
рентабельності активів значення чистої виручки від реалізації
продукції (робіт, послуг) та чистого прибутку слід помножити на
коефіцієнт 4/n, де n - порядковий номер останнього звітного
кварталу.
9. Роз'яснення до пункту 67. При розрахунку значень коефіцієнтів, що характеризують
фінансовий стан підприємства після урахування додаткової вартості
майна (графа 4 додатка 20), слід враховувати, що при зменшенні
вартості другого розділу активу балансу на суму дебіторської
заборгованості за розрахунками з бюджетом зменшується вартість
активів підприємства, тобто підсумок балансу; при зменшенні
поточних зобов'язань на суму прострочених поточних зобов'язань за
розрахунками з бюджетом та за оренду державного майна зменшується
кредиторська заборгованість підприємства.
10. Роз'яснення до пункту 84. В акті оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу,
форма якого зазначена в додатку 5, заповнюються тільки ті рядки,
які відповідають фактично наявному майну у кожному конкретному
випадку.
11. Роз'яснення до пункту 85. 11.1. З метою визначення підходів до експертної оцінки
цілісних майнових комплексів проводиться аналіз фінансових
результатів діяльності підприємства таким чином: переважно незбитковою визнається діяльність, якщо за
попередні вісім повних кварталів до дати оцінки підприємство
отримувало прибутки до оподаткування протягом не менше п'яти
кварталів; переважно збитковою визнається діяльність, якщо за попередні
вісім повних кварталів до дати оцінки підприємство отримувало
збитки протягом не менше п'яти кварталів. Іншими випадками є випадки, коли кількість збиткових і
прибуткових з точки зору діяльності кварталів була однакова. Відповідні обгрунтування вибору бази оцінки мають міститися в
звіті про експертну оцінку.
12. Роз'яснення до пункту 89.
Приклад визначення початкової ціни акцій (часток, паїв), що
належать державі в господарських товариствах, статутні фонди яких
були переоцінені або створені після набрання чинності Державною
програмою приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), та розмір
акцій (часток, паїв) не перевищує 10 відсотків статутного фонду, а
номінальна вартість менша ніж 5000 гривень, наведено в додатку 3
до цього листа.
13. Роз'яснення до пункту 92 (абзац п'ятий). Обмеження щодо урахування індексації балансової вартості
основних засобів станом на 01.01.95 при визначенні початкової ціни
пакетів акцій не стосується пакетів акцій акціонерних товариств,
статутні фонди яких визначені з урахуванням індексації балансової
вартості основних засобів станом на 01.04.96. Щодо зазначених
пакетів акцій, як їх початкова вартість встановлюється вартість,
не нижча за їх номінальну вартість, яка враховує індексацію
основних засобів станом на 01.04.96.
14. Роз'яснення до пункту 100. 14.1. У разі, якщо буде прийнято рішення приватизувати об'єкт
незавершеного будівництва разом із завезеними на будівельний
майданчик, але не використаними у будівництві матеріалами,
виробами і конструкціями, акт оцінки вартості об'єкта
незавершеного будівництва оформлюється згідно із зразком,
наведеним у додатку 9, і буде носити назву "Зведений акт оцінки
вартості об'єкта незавершеного будівництва". 14.2. При заповненні Зведеного акта оцінки вартості об'єкта
незавершеного будівництва результати стандартизованої оцінки
об'єкта незавершеного будівництва будуть зазначатись у пункті 1
додатка 9, а у пункті 2 - результати проведення експертної оцінки
вищезазначених будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. У
пункті 2 Зведеного акта оцінки вартості об'єкта незавершеного
будівництва також окремо зазначається вартість устаткування для
монтажу, придбаного для об'єкта незавершеного будівництва, що
приватизується разом з об'єктом незавершеного будівництва,
визначена на засадах експертної оцінки. Висновки експерта,
затверджені керівником державного органу приватизації, у цьому
випадку мають додаватись до Зведеного акта оцінки вартості об'єкта
незавершеного будівництва.
Голова Фонду О.Бондар
Додаток 1
до інструктивного листа
---------------------------------------------------------------------- N за| Показники | Форма | Значення пор.| |звітності |---------------------------- | | |За 1998 та 1999|За 2000 рік | | | роки | ----+-------------------------+----------+---------------+------------ 1 |Оборотні активи (запаси | Баланс |Сума підсумків |Підсумок |і затрати та грошові | |розділу II та |розділу II |кошти, розрахунки та | |розділу III |активу |інші активи) | |активу | | | | | 2 |Поточні зобов'язання | Баланс |Підсумок |Підсумок |(розрахунки та інші | |розділу III |розділу IV |короткострокові | |пасиву |пасиву |пасиви) | | | | | | | 3 |I розділ пасиву | Баланс |Підсумок |Підсумок | | |розділу I |розділу I | | |пасиву |пасиву | | | | 4 |Підсумок балансу | Баланс |Підсумок |Підсумок | | |балансу |балансу | | | | 5 |Кредиторська | Баланс |Сума рядків 630|Сума рядків |заборгованість | |630-740 |520-610 | | | | 6 |Чиста виручка від |Звіт про |Рядки 010 + |Рядок 035 |реалізації продукції |фінансові |+ 011 - 015 - | |(робіт, послуг) |результати|- 020 - 025 - | | | |- 030 | | | | | 7 |Чистий прибуток |Звіт про |Рядок 100 мінус|Рядок 220 чи |(збиток) |фінансові |рядок 105 |рядок 225 | |результати| | ----------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до інструктивного листа
------------------------------------------------------------------- N за| Показники |Формула |Економічна сутність |Нормативне пор.| |розрахунку | |значення | |показника | | ----+--------------+---------------+--------------------+---------- 1 |Коефіцієнт |Оборотні активи|Показує достатність | >1 |покриття |/ поточні |ліквідних засобів | | |зобов'язання |підприємства, які | | | |можуть бути | | | |використані для | | | |погашення поточних | | | |зобов'язань. | | | |Характеризує | | | |ліквідність | | | |підприємства | | | | | 2 |Коефіцієнт |Чиста виручка |Показує швидкість |Збільшення |оборотності |від реалізації |оплати підприємством| |кредиторської |продукції |виставлених йому | |заборгованості|(робіт, послуг)|рахунків. | | |/ середньорічна|Характеризує ділову | | |кредиторська |активність | | |заборгованість*|підприємства | | | | | 3 |Коефіцієнт |Чистий прибуток|Характеризує |Збільшення |рентабельності|/середньорічний|ефективність | |активів |підсумок |використання | | |балансу* |капіталу | | | |підприємства, його | | | |рентабельність | | | | | 4 |Коефіцієнт |Оборотні активи|Показує наявність та|Збільшення |маневреності |- поточні |питому вагу власних | |власного |зобов'язання |оборотних засобів | |капіталу |/ підсумок |підприємства, які | | |розділу I |фінансуються за | | |пасиву балансу |рахунок власних | | | |засобів. | | | |Характеризує | | | |фінансову стійкість | | | |підприємства | ------------------------------------------------------------------- ---------------------------- * Середньорічне значення показника визначається за формулою:
(значення показника на початок періоду + значення показника на
кінець періоду) / 2.
Додаток 3
до інструктивного листа
------------------------------------------------------------------ N за| Показники |Одиниця| Значення пор.| |виміру | ----+----------------------------------------+-------+------------- 1 |Офіційний курс гривні до долара США, | грн. | 5,4369 |встановлений НБУ на дату оцінки - | | |31.10.2000 | | | | | 2 |Офіційний курс гривні до долара США, | грн. | 5,4378 |встановлений на дату реєстрації | | |товариства з обмеженою відповідальністю | | |"Промінь" - 01.07.2000 | | | | | 3 |Коефіцієнт індексації | разів | 1,0 |(рядок 1 : рядок 2) | | | | | 4 |Частка в статутному фонді товариства з | % | 3 |обмеженою відповідальністю "Промінь" | | | | | 5 |Номінальна вартість частки | грн. | 350 | | | 6 |Чистий прибуток товариства з обмеженою | грн. | 29300 |відповідальністю "Промінь" за період з | | |01.07.2000 по 31.10.2000 | | | | | 7 |Частка чистого прибутку, що враховується| грн. | 879 |(рядок 6 х рядок 4) : 100) | | | | | 8 |Початкова ціна (ціна продажу) 3% частки | грн. | 1229,0 |від статутного фонду товариства з | | |обмеженою відповідальністю "Промінь" | | |(рядок 5 х рядок 3 + рядок 7) | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. У разі, якщо фінансові результати діяльності
підприємства за останній рік були збитковими, рядки 6 та 7 не
заповнюються.
"Відомості приватизації", N 47, 6 грудня 2000 р.вгору