Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік
Фонд державного майна; Наказ, План, Форма [...] від 16.12.20134294
Документ v4294224-13, поточна редакція — Редакція від 28.11.2014, підстава - v2692224-14

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2013  № 4294

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 183 від 21.01.2014
№ 548 від 20.02.2014
№ 900 від 03.04.2014
№ 1909 від 04.07.2014
№ 2155 від 15.08.2014
№ 2185 від 21.08.2014
№ 2243 від 04.09.2014
№ 2281 від 12.09.2014
№ 2330 від 24.09.2014
№ 2372 від 02.10.2014
№ 2457 від 21.10.2014
№ 2479 від 24.10.2014
№ 2566 від 06.11.2014
№ 2630 від 18.11.2014
№ 2692 від 28.11.2014}

З метою забезпечення реалізації вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та враховуючи службову записку Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності від 16.12.2013 № 5-241, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (далі - План), що додається (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів Фонду державного майна України:

2.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів, аналізу регуляторного впливу, заходів з відстеження результативності стосовно кожного регуляторного акта відповідно до норм Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.2. У разі виникнення потреби у розробці проектів, що не увійшли до Плану, не пізніше ніж через десять робочих днів з дня одержання відповідного завдання надавати інформацію Управлінню координації розробки та виконання програмних документів (за формою, наведеною у додатку 2) для внесення змін до Плану.

3. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів забезпечити протягом року внесення змін до Плану.

4. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення за поданням Управління координації розробки та виконання програмних документів у термін до 25 грудня 2013 року забезпечити оприлюднення Плану та протягом року - змін до нього на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток 1
до наказу Фонду
16.12.2013 № 4294

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік


з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

1

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314"

Необхідність ліквідації правових колізій та деяких чинників, які значно ускладнюють та унеможливлюють реалізацію управлінських рішень щодо розпорядження окремими видами майна

Визначення процедури списання окремих видів державного майна, переданого в концесію або в оренду у складі єдиних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів); врегулювання порядку списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які не ввійшли до статутних (складених) капіталів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебувають на їх балансі, а також позастатутного майна, яке залишилося після ліквідації балансоутримувача тощо

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

II півріччя 2014 року

2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики оцінки майна"

Необхідність удосконалення оцінки об'єктів приватизації групи Д (об'єкти незавершеного будівництва), підприємств, що належать до сільського, рибного господарств; об'єктів приватизації, що продаються разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані

Удосконалення оцінки об'єктів приватизації групи Д для забезпечення ефективного виконання завдань та досягнення цілей, визначених Державною програмою приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженою Законом України "Про державну програму приватизації"

Управління з питань оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 2479 від 24.10.2014}

4

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення наказу Фонду державного майна України від 3 липня 2000 року № 1368 "Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 428/4649, у відповідність із вимогами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про приватизацію державного майна".

Удосконалення процедури проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств

Управління планування та пільгового продажу

I квартал 2014 року

5

Спільний наказ Фонду державного майна України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про передачу документів щодо об'єктів приватизації вугільної галузі у процесі приватизації"

Визначення переліку документів для передачі об'єктів вугільної галузі від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до державних органів приватизації з метою їх подальшої приватизації.

Забезпечення проведення приватизації об'єктів вугільної галузі в установлені строки

Управління з питань реформування власності

I квартал 2014 року

6

Закон України "Про внесення змін до пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Відповідно до підпункту 78.4 розділу "VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг" проекту Національного плану дій на 2014 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" щодо скасування визначення оцінки для цілей оподаткування виключним видом діяльності суб'єкта оціночної діяльності

Узгодження із законодавством у сфері оціночної діяльності та врегулювання правовідносин шляхом вдосконалення процедури оцінки майна, майнових прав та процедури професійної оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

Приведення деяких актів Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу"

Спрощення оформлення суб'єктами оціночної діяльності звіту про оцінку майна та інших документів, включаючи договори на проведення оцінки майна, шляхом необов'язкового використання печатки

Управління з питань оціночної діяльності

Жовтень 2014 року

8

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України"

Приведення деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу"

Спрощення оформлення суб'єктами оціночної діяльності звіту про оцінку майна та інших документів, включаючи договори на проведення оцінки майна, шляхом необов'язкового використання печатки

Управління з питань оціночної діяльності

Жовтень 2014 року

9

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна"

Приведення акта Кабінету Міністрів України у відповідність із вимогами Закону України від 27 березня 2014 року № 1170-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Приведення Порядку проведення конкурсу у відповідність до законодавства та підвищення рівня публічності в питаннях використання державного майна

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

II півріччя 2014 року

10

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)"

Приведення акта Кабінету Міністрів України (за результатами узагальнення практики інвентаризації державного майна) відповідно до вимог абзацу другого постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158

Забезпечення інвентаризації державного майна незалежно від об'єктивних та суб'єктивних обставин в процесі повернення його з оренди та подальше ефективне використання цього майна

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

II півріччя 2014 року

11

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення дії або розірвання договору оренди"

Необхідність удосконалення процедури повернення цілісних майнових комплексів державних підприємств з оренди

Забезпечення можливості проведення інвентаризації незалежно від об'єктивних та суб'єктивних обставин в процесі повернення державного майна з оренди

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

II півріччя 2014 року

12

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 "Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об'єктів груп А, Д та Ж" (у редакції наказу Фонду державного майна України від 2 квітня 2012 року № 437), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 752/21065, у відповідність із вимогами Закону України від 13 травня 2014 року № 1253-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах"

Спрощення процедури оформлення документів

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

IV квартал 2014 року

13

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу"

Спрощення процедури відкриття бізнесу та відмова від обов'язкового виготовлення печатки суб'єктами господарювання під час проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств

Управління планування та пільгового продажу

IV квартал 2014 року

14

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

На виконання рішень Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва (засідання від 29.08.2014) та Кабінету Міністрів України (засідання від 03.09.2014)

Удосконалення процесу приватизації для забезпечення реалізації Державної програми приватизації, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 р. № 4335-VI

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Вересень 2014 року

15

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

Відповідно до пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Оптимізація фахової підготовки оцінювачів, удосконалення ведення ДРОСОД та єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування

Управління з питань оціночної діяльності

вересень 2014 року

16

Спільний наказ Фонду державного майна України та Міністерства агарної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 червня 2013 року № 805/359 "Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 року за № 963/23495"

Відповідно до пунктів 2 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Врегулювання правовідносин у частині прийняття Екзаменаційною комісією рішень про видачу або позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Управління з питань оціночної діяльності

вересень 2014 року

17

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України", прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України 03.09.2014 (витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України № 72 від 03.09.2014)

Нормативно-правове врегулювання питання щодо особливостей оцінки активів, що використовуються в сфері транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України, для визначення регуляторної бази активів з метою запровадження у зазначеній сфері стимулюючого регулювання

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

18

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

Доручення Прем'єр-міністра України від 13.09.2014 № 32174/1/1-14 щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України від 29 травня 2014 р. № 1284-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань з оціночної діяльності"

Створення конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності, що визначають оціночну вартість з метою оподаткування доходів фізичних осіб, підвищення якості і об'єктивності такої оцінки, забезпечення інформаційного наповнення бази даних звітів про оцінку для проведення досліджень у сфері ціноутворення на види об'єктів, щодо яких фізичні особи укладають правочини, дохід від яких підлягає оподаткуванню

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

Жовтень 2014 року

19

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення наказу Фонду державного майна України від 22 травня 2012 року № 723 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами" у відповідність до вимог Закону України від 06 липня 2012 року № 5178 "Про депозитарну систему України" (із змінами внесеними Законом України від 31 липня 2014 року № 1621)

Нормативно-правове врегулювання питання щодо здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

II півріччя 2014 року

20

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації"

Приведення у відповідність до Закону України від 04 березня 1992 року № 2163-XII "Про приватизацію державного майна" (з наступними змінами і доповненнями) та відповідно до пункту III розділу VIII Закону України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації"

Спрощення процедури розрахунків за придбані об'єкти приватизації

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

IV квартал 2014 року

21

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Необхідність удосконалення організаційного забезпечення питань ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування

Оптимізація ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

22

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності"

Необхідність удосконалення організаційного забезпечення питань фахової підготовки оцінювачів, ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (далі - ДРОСОД)

Оптимізація фахової підготовки оцінювачів, ведення ДРОСОД

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

23

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності"

Необхідність удосконалення організаційного забезпечення питань видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

Оптимізація роботи з суб'єктами оціночної діяльності

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

24

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання"

Необхідність удосконалення організаційного забезпечення питань анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання

Оптимізація роботи з суб'єктами оціночної діяльності

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

25

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

Забезпечення повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу

Забезпечення повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу у спосіб, передбачений Законом

Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин

II півріччя 2014 року

26

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

Удосконалення організаційного забезпечення питань видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів

Оптимізація роботи з оцінювачами

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

IV квартал 2014 року

27

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки"

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.08.2014 № 29598/1/1-14 та відповідно до листа Міністерства юстиції України від 31.01.2013 № 10.1-19/9

Упорядкування та удосконалення процедури погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки

Управління фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави

Грудень 2014 року

28

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68"

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 25.07.2014 № 10.1-19/46

Забезпечення функцій управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансах

Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин

IV квартал 2014 року

29

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю"

Приведення Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю у відповідність із вимогами Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

Упорядкування процедури проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств

Управління планування та пільгового продажу

IV квартал 2014 року

30

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Відповідно до пункту 2 Плану перегляду та приведення у відповідність до чинного законодавства наказів Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27.10.2014 № 2480

Приведення Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу, у відповідність із вимогами чинного законодавства України

Управління з питань реформування власності

IV квартал 2014 року

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 183 від 21.01.2014, № 548 від 20.02.2014, № 900 від 03.04.2014, № 1909 від 04.07.2014, № 2155 від 15.08.2014, № 2185 від 21.08.2014, № 2243 від 04.09.2014, № 2281 від 12.09.2014, № 2330 від 24.09.2014, № 2372 від 02.10.2014, № 2457 від 21.10.2014, № 2479 від 24.10.2014, № 2566 від 06.11.2014, № 2630 від 18.11.2014, № 2692 від 28.11.2014}

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об'єктами
державної власності


М. ГоряйновДодаток 2
до наказу Фонду
16.12.2013 № 4294

ФОРМА
подання інформації щодо розробки проектів регуляторних актів у 2014 році


з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

1.


2.


3.


__________
* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;
- для проектів нормативно-правових актів ФДМУ зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Керівник структурного підрозділу

_______________________
(підпис)


Погоджено:Директор Департаменту


(підпис)

Заступник Голови Фонду


(підпис)

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об'єктами
державної власності


М. Горяйнов

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua/}вгору