Про погодження Статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України
Держфінпослуг; Розпорядження, Статут від 01.02.20053470
Документ v3470486-05, поточна редакція — Редакція від 28.04.2011, підстава - vr250486-11

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
01.02.2005 N 3470

Про погодження Статуту Моторного
(транспортного) страхового бюро України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 N 818 ( v0818486-08 ) від 03.07.2008 N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 }

З метою врегулювання відносин у сфері здійснення
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів та відповідно до частини
третьої пункту 39.1 статті 39 Закону України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ) Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Погодити Статут Моторного (транспортного) страхового бюро
України, затверджений протоколом N 18 загальних зборів членів
МТСБУ від 24 січня 2005 року (додається).
2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Степашкіна О.А.) забезпечити оприлюднення цього
розпорядження у засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Мосійчук Т.К.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 1 лютого 2005 р. N 118
ПОГОДЖЕНО
розпорядженням Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
01.02.2005 N 3470
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Загальних
зборів членів МТСБУ
24.01.2005 N 18

СТАТУТ
Моторного (транспортного) страхового
бюро України
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 21647131
СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі -
Бюро) є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (далі - обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності) за шкоду, заподіяну третім
особам. Участь страховиків у Бюро є умовою здійснення діяльності
щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
1.2. Бюро є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням
українською та англійською мовами, штампи, фірмові бланки,
емблему, вимпел та прапор.
1.3. Бюро є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і
здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), інших актів
законодавства України та цього Статуту.
1.4. Бюро є організацією-гарантом відшкодування шкоди: - на території країн - членів міжнародної системи
автомобільного страхування "Зелена картка", заподіяної власниками
та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних
засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземним
компетентним органам страховий сертифікат "Зелена картка", виданий
від імені страховиків - членів Бюро; - на території України, заподіяної водіями-нерезидентами, на
умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності та принципами
взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів
міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", за
інших обставин, визначених чинним законодавством про
цивільно-правову відповідальність.
1.5. Органами управління Бюро є Загальні збори членів Бюро,
Загальні збори повних членів Бюро, Президія Бюро та Дирекція Бюро.
Органами контролю Бюро є Координаційна Рада та Ревізійна комісія.
Структура, функції, компетенція, порядок формування та роботи
органів управління та контролю Бюро визначається чинним
законодавством та цим Статутом.
1.6. Бюро для досягнення мети своєї статутної діяльності має
право набувати майнові та особисті немайнові права і нести
обов'язки, бути позивачем і Відповідачем у суді, в тому числі у
третейському суді.
1.7. Бюро відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним
йому майном, а у випадках, встановлених законом, - коштами
централізованих страхових резервних фондів.
1.8. Бюро згідно з чинним законодавством України реалізує
свої права володіння, користування та розпорядження власним майном
відповідно до призначення майна, мети діяльності та основних
завдань Бюро, в межах повноважень, визначених цим Статутом. Бюро здійснює управління коштами централізованих страхових
резервних фондів згідно з чинним законодавством, цим Статутом,
відповідними положеннями про ці фонди.
1.9. Бюро має право від свого імені вчиняти на території
України та за її межами правочини, в тому числі укладати договори,
спрямовані на забезпечення виконання завдань і досягнення мети
діяльності, що не заборонені законами, за місцем їх укладання або
виконання, з будь-якими українськими та іноземними юридичними і
фізичними особами. Бюро безпосередньо не укладає договори
страхування зі страхувальниками.
1.10. Бюро самостійно здійснює зовнішньоекономічні зв'язки,
необхідні для реалізації мети діяльності та основних завдань Бюро.
1.11. Бюро має право надавати працівникам безпроцентні
позики, а також матеріальну допомогу та інші соціальні пільги за
рішенням Президії Бюро, якщо це не суперечить чинному
законодавству і не виходить за межі кошторису витрат на утримання
Бюро.
1.12. Бюро відкриває в установах банків рахунки у валюті
України та іноземній валюті для розрахункових операцій, в тому
числі в іноземних банках, згідно з чинним законодавством. Бюро
самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових
операцій.
1.13. Бюро може брати участь у діяльності і співпрацювати в
різних формах з українськими та іноземними юридичними особами за
умови дотримання непідприємницького (неприбуткового) статусу.
1.14. Бюро приймає участь у міжнародному культурному і
науковому обміні, проводить та бере участь в проведенні
міжнародних семінарів згідно з метою діяльності та основними
завданнями Бюро.
1.15. Бюро може направляти у відрядження, для навчання і на
перепідготовку своїх фахівців з метою ознайомлення з досвідом
організацій, діяльністю фірм і підприємств, збирання ділової
інформації, участі у переговорах та встановлення ділових контактів
за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисі витрат на
утримання Бюро, затвердженого Президією Бюро.
1.16. Бюро, за рішенням Президії Бюро та за рахунок власних і
запозичених коштів може вести будівництво для власних потреб,
придбавати й орендувати земельні ділянки, користуватися природними
ресурсами в порядку, встановленому чинним законодавством України,
за умови дотримання непідприємницького (неприбуткового) статусу.
1.17. Бюро має право залучати до роботи українських та
іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри
та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті і
натуральній формі, якщо це не заборонено чинним законодавством, в
межах кошторису витрат на поточний рік.
1.18. Бюро не може виступати засновником чи співзасновником
юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або
мають на меті одержання прибутку.
1.19. Для досягнення мети діяльності та виконання основних
завдань Бюро має право в межах чинного законодавства України
розробляти та затверджувати рішеннями органів управління Бюро
документи (далі - внутрішні нормативні документи), що є
обов'язковими для виконання членами Бюро та Дирекцією Бюро.
1.20. Для досягнення мети діяльності та виконання основних
своїх завдань Бюро має право, на умовах чинного законодавства
України, здійснювати професійну оціночну діяльність: а саме:
оцінку майна та майнових прав, що належать фізичним та юридичним
особам на території України та за її межами. { Статтю 1 доповнено
пунктом 1.20 згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 }
СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА БЮРО
2.1. Повне найменування Бюро: Українською мовою - "Моторне (транспортне) страхове бюро
України". Англійською мовою - "Motor (Transport) Insurance Bureau of
Ukraine".
2.2. Скорочене найменування: Українською мовою - "МТСБУ". Англійською мовою - "MTIBU".
2.3. Місцезнаходження (юридична адреса) Бюро: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 51
СТАТТЯ 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БЮРО
3.1. Бюро не має на меті отримання прибутку. Метою діяльності
Бюро є: - виконання гарантійних функцій стосовно відшкодування шкоди,
завданої третім особам при експлуатації наземних транспортних
засобів, відповідно до чинного законодавства України та угод,
укладених Бюро з уповноваженими організаціями інших країн зі
страхування цивільно-правової відповідальності; - взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди та
забезпечення виплати страхового відшкодування третім особам; - координація роботи страховиків - його членів у сфері
страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну
третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, як на
території України, так і за її межами; - захист інтересів членів Бюро.
3.2. Основними завданнями Бюро є: - здійснення виплат із централізованих страхових резервних
фондів (компенсацій та відшкодувань) на умовах, передбачених
чинним законодавством України; - управління централізованими страховими резервними фондами,
що створюються при Бюро для забезпечення виконання покладених на
нього функцій; - виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності (у тому числі за договорами
міжнародного страхування) за страховиків - членів Бюро у разі
недостатності коштів та майна цих страховиків, що визнані
банкрутом та/або ліквідовані; - забезпечення членства України в міжнародній системі
автомобільного страхування "Зелена картка" та виконання
загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими організаціями
інших країн - членів цієї системи; - укладання угод з уповноваженими організаціями інших країн з
страхування цивільно-правової відповідальності про взаємне
визнання договорів страхування цивільно-правової відповідальності
та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди;
виконання цих угод; - збирання необхідної інформації про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності для узагальнення та внесення
пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності; - співробітництво з органами Міністерства внутрішніх справ
України та іншими органами державної влади з питань обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності; - розробка зразків страхових полісів і договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що
затверджуються спеціальним Уповноваженим органом з питань
регулювання ринків фінансових послуг, та забезпечення такими
полісами страховиків - членів Бюро в порядку, визначеному
Президією Бюро; - надання страховикам інформації щодо страхових випадків
стосовно конкретних страхувальників; - розрахунок розміру базового страхового платежу та
коригуючих коефіцієнтів за договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності для подання на затвердження до
Уповноваженого органу з питань регулювання ринків фінансових
послуг; - встановлення порядку укладання та виконання членами Бюро
договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності (в т.ч. договорів міжнародного страхування),
забезпечення платоспроможності Бюро та його членів; - представництво членів Бюро з метою захисту їх інтересів у
взаємовідносинах з органами державної влади України, а також з
уповноваженими організаціями інших країн - членів міжнародної
системи автострахування "Зелена картка" з страхування
цивільно-правової відповідальності; - представництво та участь Бюро у роботі відповідних
міжнародних органів; - розгляд претензій третіх осіб стосовно відшкодування шкоди,
спричиненої власником транспортного засобу, що мав відповідний
договір обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності, укладений у державах з уповноваженими
організаціями з страхування цивільно-правової відповідальності, з
якими Бюро уклало угоду про взаємне визнання договорів такого
страхування, та/або відповідно до інших укладених Бюро угод; - координація діяльності страховиків - членів Бюро при
укладанні договорів перестрахування по обов'язковому страхуванню
цивільно-правової відповідальності за договорами міжнародного
страхування на період, поки укладення таких договорів
перестрахування буде вимагатися умовами членства Бюро в
міжнародній системі автострахування "Зелена картка" та/або
прийнятими на себе членами Бюро зобов'язаннями; - взаємодія з органами державної влади України з метою
захисту інтересів членів Бюро щодо законодавчого врегулювання
питань, пов'язаних з проведенням обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності; - здійснення через засоби масової інформації заходів щодо
роз'яснення питань обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності, його соціально-суспільного значення; - створення, підтримка та обслуговування єдиної
централізованої бази даних щодо обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності.
СТАТТЯ 4. МАЙНО БЮРО. ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО
4.1. Майно Бюро становлять основні фонди, оборотні кошти, а
також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі Бюро як власність Бюро, а саме: - майно, передане Бюро страховиками - членами Бюро; - кошти цільового фонду фінансування діяльності Бюро; - кошти фонду попереджувальних заходів Бюро; - майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України. { Пункт 4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
4.2. Фінансування діяльності Бюро здійснюється за рахунок
коштів спеціального цільового фонду - фонду фінансування
діяльності Бюро, положення про який затверджується Загальними
зборами членів Бюро. { Пункт 4.2 статті 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 818 ( v0818486-08 ) від
03.07.2008 }
4.3. Використання коштів з фонду фінансування діяльності Бюро
здійснюється Дирекцією Бюро відповідно до кошторису, що
затверджується Президією Бюро. Про використання коштів цього фонду Дирекція Бюро звітує
щорічно перед Координаційною радою та Президією Бюро. Нагляд за використанням коштів цільового фонду фінансування
діяльності Бюро здійснює Координаційна рада Бюро.
СТАТТЯ 5. СТАТУС ЧЛЕНІВ БЮРО
Страховики можуть входити до складу Бюро як асоційовані та
повні його члени.
5.1. Асоційовані члени - це страховики, які: - мають ліцензію на здійснення обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності; - визнають та виконують положення цього Статуту; - сплачують членські внески згідно з рішеннями Загальних
зборів членів Бюро та/або Президії, у випадках, передбачених цим
Статутом; - сплатили до централізованого страхового резервного фонду
захисту потерпілих у ДТП (далі - фонд захисту потерпілих)
гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням про фонд
захисту потерпілих, у сумі, не меншій за еквівалент 100 тисяч
євро. Розмір гарантійного внеску страховика до фонду захисту
потерпілих визначається положенням про фонд захисту потерпілих; - здійснюють внески до централізованих страхових резервних
фондів (крім фонду страхових гарантій) згідно з положенням про
фонд захисту потерпілих, положенням про порядок і умови формування
централізованих страхових резервних фондів та положенням про
порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних
фондів Бюро; - виконують вимоги договору про співпрацю між ними та Бюро. Асоційовані члени мають право укладати внутрішні договори
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дія
яких поширюється тільки на територію України.
5.2. Повні члени - це страховики - члени Бюро, які: - виконали умови п. 5.1 цього Статуту; - сплатили до централізованого страхового резервного фонду
страхових гарантій (далі - фонд страхових гарантій) гарантійний
внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного
страхування "Зелена картка". Розмір гарантійного внеску страховика
до фонду страхових гарантій визначається положенням про фонд
страхових гарантій; - виконують вимоги договорів про співпрацю між ними та Бюро,
угод, укладених Бюро з уповноваженими організаціями інших країн з
страхування цивільно-правової відповідальності. Повні члени мають право укладати внутрішні договори
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дія
яких поширюється на територію України, та договори міжнародного
страхування, дія яких поширюється на території інших країн -
членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена
картка".
5.3. Втрата статусу асоційованого члена Бюро тягне за собою
автоматичну втрату статусу повного члена Бюро.
5.4. Втрата страховиком або позбавлення страховика статусу
повного члена Бюро не позбавляє страховика статусу асоційованого
члена Бюро.
5.5. Виключення страховика з членів Бюро означає втрату
статусу асоційованого та повного члена (для страховиків - повних
членів Бюро) одночасно.
5.6. Страховик, який втратив статус повного члена Бюро або
позбавлений такого статусу, не має права укладати від свого імені
договори міжнародного страхування. Страховик, який втратив статус
повного члена Бюро або позбавлений такого статусу, позбавляється
права голосу на Загальних зборах повних членів Бюро.
5.7. Страховик, який втратив статус асоційованого члена Бюро,
не має права укладати від свого імені внутрішні договори
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Страховик - повний член Бюро, який втратив статус асоційованого
члена, не має також права укладати від свого імені договори
міжнародного страхування. Страховик, який втратив статус
асоційованого члена Бюро, позбавляється права голосу на Загальних
зборах членів Бюро; Загальних зборах повних членів Бюро - для
повних членів Бюро; на засіданнях Президії Бюро - для членів
Президії Бюро.
СТАТТЯ 6. ПРИЙОМ В ЧЛЕНИ БЮРО.
ПОРЯДОК І УМОВИ НАБУТТЯ ТА ВТРАТИ СТАТУСУ
АСОЦІЙОВАНОГО ТА ПОВНОГО ЧЛЕНА БЮРО.
ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ЧЛЕНІВ БЮРО
6.1. Членами Бюро можуть бути страховики, які отримали
ліцензію на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності, зобов'язуються визнавати та виконувати положення
цього Статуту, вимоги внутрішніх документів Бюро, затверджених
відповідно до вимог цього Статуту.
6.2. Для вступу в члени Бюро та набуття статусу асоційованого
члена страховик зобов'язаний: - отримати ліцензію на здійснення обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності; - сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у
розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, не меншій за
еквівалент 100 тисяч євро.
6.3. З метою вступу в члени Бюро: 6.3.1. Страховик подає через Дирекцію Бюро заяву про вступ,
належним чином завірену копію ліцензії на здійснення обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності, а також
гарантійного листа про готовність сплатити гарантійний внесок до
фонду захисту потерпілих у розмірі, визначеному положенням про цей
фонд, у сумі, не меншій за еквівалент 100 тисяч євро. Дирекцією
Бюро здійснюється представлення страховика на Загальних зборах
членів Бюро. Бюро не має права відмовити в наданні статусу асоційованого
члена страховику, який відповідає зазначеним у п. 6.2 цього
Статуту умовам. Рішення за заявою страховика про прийом страховика
в члени Бюро має бути прийняте на найближчих Загальних зборах
членів Бюро, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви. 6.3.2. Після прийняття Загальними зборами членів Бюро рішення
про прийом страховика в члени Бюро цей страховик укладає з Бюро
Договір про співпрацю у сфері обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності за внутрішніми договорами та
сплачує гарантійний внесок в порядку та строки, визначені
положенням про фонд захисту потерпілих та Договором про співпрацю. 6.3.3. Страховик вважається прийнятим в члени Бюро після
отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності, сплати гарантійного внеску до
фонду захисту потерпілих та підписання Договору про співпрацю з
Бюро. 6.3.4. Прийняті в члени Бюро страховики набувають статусу
асоційованого члена Бюро.
6.4. Для набуття статусу повного члена Бюро страховик
зобов'язаний: - бути асоційованим членом Бюро; - сплатити до фонду страхових гарантій гарантійний внесок на
умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного
страхування "Зелена картка". Розмір гарантійного внеску страховика
до фонду страхових гарантій визначається положенням про фонд
страхових гарантій. 6.4.1. З метою набуття статусу повного члена Бюро страховик
подає через Дирекцію Бюро заяву, а також гарантійного листа про
готовність сплатити гарантійний внесок до фонду страхових гарантій
у розмірі, визначеному положенням про фонд страхових гарантій.
Дирекцією Бюро здійснюється представлення страховика на Загальних
зборах членів Бюро. Бюро не має права відмовити в наданні статусу повного члена
страховику, який відповідає зазначеним у п. 6.4 цього Статуту
умовам. Рішення за заявою страховика про надання йому статусу
повного члена Бюро має бути прийняте на найближчих Загальних
зборах членів Бюро, але не пізніше шести місяців з дня подання
заяви. 6.4.2. Після прийняття Загальними зборами членів Бюро рішення
про надання страховику статусу повного члена Бюро цей страховик
укладає з Бюро Договір про співпрацю у сфері обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності за договорами
міжнародного страхування та сплачує гарантійний внесок в порядку
та строки, визначені положенням про фонд страхових гарантій та
Договором про співпрацю. 6.4.3. Страховик вважається таким, що набув статусу повного
члена Бюро, після отримання ліцензії на здійснення обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності, сплати
гарантійного внеску до фонду страхових гарантій у розмірі,
визначеному в п. 6.4 цього Статуту, з 1 липня поточного року - у
разі, коли рішення про набуття страховиком статусу повного члена
було прийняте в період з 1 січня по 30 червня, або з 1 січня
наступного року - у разі, коли рішення про набуття страховиком
статусу повного члена було прийняте в період з 1 липня по
31 грудня поточного року, та підписання Договору про співпрацю з
Бюро. { Підпункт 6.4.3 пункту 6.4 статті 6 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 }
6.5. Страховик - член Бюро несе відповідальність перед Бюро
за дотримання зобов'язань відповідно до вимог чинного
законодавства, положень цього Статуту, рішень органів управління
Бюро, договорів з Бюро, внутрішніх нормативних документів Бюро,
затверджених у відповідності з чинним законодавством та цим
Статутом. За порушення зобов'язань, відповідно до положень Статуту,
рішень органів управління Бюро, договорів з Бюро, внутрішніх
документів Бюро, до страховика - члена Бюро можуть бути
застосовані наступні заходи впливу: - попередження (здійснюються Директором (Генеральним
директором) Бюро); - грошове стягнення (стягуються Директором (Генеральним
директором) Бюро відповідно до договору з Бюро, внутрішніх
нормативних документів Бюро та рішень органів управління Бюро
відповідно до їх компетенції); - позбавлення страховика статусу повного члена Бюро
(здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Бюро); - виключення з членів Бюро (здійснюється за рішенням
Загальних зборів членів Бюро).
6.6. Попередження застосовується до члена Бюро у разі
порушення та/або невиконання ним зобов'язань, визначених у п. 7.2
цього Статуту. При виявленні зазначених порушень Директор (Генеральний
директор) Бюро зобов'язаний протягом трьох днів з дня виявлення
порушення направити страховику - члену Бюро відповідного
рекомендованого листа з повідомленням про встановлений факт
порушення. Страховик - член Бюро у 5-тиденний строк зобов'язаний вжити
заходів для усунення виявленого порушення.
6.7. У випадку, коли страховик - член Бюро не вжив заходи
щодо усунення порушення, пов'язаного з його діяльністю за
договорами обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності протягом 30-ти днів з дати отримання
попередження, Директором (Генеральним директором) Бюро приймається
рішення про накладення грошового стягнення у вигляді додаткового
внеску цього страховика - члена Бюро до фонду фінансування
діяльності Бюро у розмірі, що визначається Договором про співпрацю
між страховиком та Бюро, та/або рішенням органів управління Бюро
відповідно до їх компетенції. 6.7.1. Розмір грошового стягнення за порушення п. п. а), б),
в), г), ґ), ж), ї) п. 7.2 цього Статуту визначається Договором про
співпрацю між страховиком та Бюро, якщо інший розмір не визначений
внутрішніми документами Бюро або рішеннями, прийнятими органами
управління Бюро відповідно до їх компетенції. { Підпункт 6.7.1 пункту 6.7 статті 6 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 }
6.8. Сплата грошового стягнення не звільняє страховика -
повного члена Бюро від усунення виявленого порушення.
6.9. Виключення страховика з членів Бюро та/або позбавлення
статусу страховика - повного члена Бюро здійснюється: 6.9.1 за заявою такого страховика - члена Бюро; 6.9.2 у разі відсутності у страховика ліцензії на обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності або її анулювання; 6.9.3 у разі припинення дії договору про співпрацю між Бюро
та страховиком - членом Бюро згідно з чинним законодавством; 6.9.4 у разі виключення страховика - члена Бюро з державного
реєстру страховиків (перестраховиків); 6.9.5 у разі неплатоспроможності (банкрутства) страховика -
члена Бюро; 6.9.6 у разі ліквідації страховика - члена Бюро як юридичної
особи; 6.9.7 у разі заборгованості страховика - члена Бюро по оплаті
перестрахувальних платежів за договорами перестрахування,
укладеними згідно з вимогами Бюро, понад шість місяців; { Підпункт 6.9.7 пункту 6.9 статті 6 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 }
6.9.8 у разі порушення страховиком - членом Бюро положень
цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Бюро чи рішень,
прийнятих органами управління Бюро відповідно до їх компетенції,
законодавства про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, умов
договорів про співпрацю, укладених з Бюро. { Пункт 6.9 статті 6 доповнено підпунктом 6.9.8 згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 }
{ Пункт 6.9 статті 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 }
6.10. Рішення про позбавлення страховика статусу повного
члена Бюро, а також рішення про виключення з членів Бюро
приймаються на найближчих Загальних зборах членів Бюро. Прийняття таких рішень з підстави, передбаченої
підпунктом 6.9.8 пункту 6.9 цього Статуту, здійснюється на основі
аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи його
наслідки та наслідки застосування таких заходів впливу. { Пункт 6.10 статті 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 250 ( vr250486-11 ) від
28.04.2011 }
6.11. Втрата страховиком статусу асоційованого або повного
члена Бюро, позбавлення членства страховика в Бюро, здійснюється: 6.11.1 у разі, коли Бюро сплатило за страховика -
асоційованого члена Бюро страхові відшкодування і сумарний розмір
внесків такого страховика до фонду захисту потерпілих став меншим,
ніж розмір гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, а
страховик - асоційований член не компенсував такі виплати протягом
трьох місяців, такий страховик втрачає статус асоційованого члена.
У цьому випадку Страховик повторно набуває статусу асоційованого
члена лише після повного погашення заборгованості, а також пені у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150
відсотків розміру суми гарантійного внеску, передбаченого
підпунктом другим пункту 6.2 цього Статуту; 6.11.2 у разі, коли Бюро сплатило за страховика - повного
члена Бюро страхові відшкодування в обсягах, що перебільшують суму
гарантійного внеску до фонду страхових гарантій, а страховик -
повний член не компенсував такі виплати протягом шести місяців,
такий страховик втрачає статус повного члена. У цьому випадку
Страховик повторно набуває статусу повного члена лише після
повного погашення заборгованості разом із пенею в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у
період, за який нараховується пеня, та внесення 150 відсотків
розміру суми гарантійного внеску, передбаченого підпунктом другим
пункту 6.4 цього Статуту; 6.11.3 у випадку порушення страховиком строків сплати внесків
та здійснення відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до
Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ), або здійснення таких внесків та відрахувань не в
повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства
в Бюро. { Пункт 6.11 статті 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 }
6.12. Директор (Генеральний директор) Бюро письмово інформує
страховика про позбавлення страховика членства в Бюро, втрату ним
асоційованого або повного членства, у випадках, передбачених
п. 6.11 цього Статуту. Прийняття додаткових рішень органами
управління Бюро з цього питання не потребується. { Пункт 6.12
статті 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
6.13. При виключенні страховика з числа членів Бюро та/або
при втраті страховиком статусу асоційованого члена та/або
позбавленні його членства в Бюро такий страховик припиняє
діяльність, пов'язану з укладанням договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності (в т.ч. договорів
міжнародного страхування - для повних членів), та продовжує
виконання зобов'язань за укладеними раніше договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (в
т.ч. за договорами міжнародного страхування). { Абзац перший
пункту 6.13 статті 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } При позбавленні страховика статусу повного члена та/або при
втраті страховиком статусу повного члена страховик припиняє
діяльність, пов'язану з укладанням договорів міжнародного
страхування, та продовжує виконання зобов'язань за укладеними
раніше договорами обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності (в т.ч. за договорами міжнародного страхування). Про виключення страховика з числа членів Бюро, втрату
статусу асоційованого та/або повного члена, позбавлення статусу
повного члена, позбавлення членства страховика в Бюро Дирекція
Бюро повідомляє Уповноважений орган з питань регулювання ринків
фінансових послуг. Інформація про виключення страховика з числа
членів Бюро, втрату статусу асоційованого та/або повного члена,
позбавлення страховика статусу повного члена, позбавлення членства
страховика в Бюро додатково друкується Дирекцією Бюро в одному з
офіційних друкованих видань України ("Офіційний вісник України",
газети "Президентський вісник", "Урядовий кур'єр", "Голос
України"). { Абзац третій пункту 6.13 статті 6 в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
6.14. При виключенні страховика з членів Бюро, а також у
випадках втрати статусу асоційованого та/або повного члена,
позбавлення страховика статусу повного члена, позбавлення членства
страховика в Бюро вступні та членські внески, а також відрахування
до фонду попереджувальних заходів йому не повертаються. Порядок
повернення відрахувань та гарантійних внесків до централізованих
страхових резервних фондів, а також внесків, спрямованих на
формування банківської гарантії за вимогою Ради Бюро міжнародної
системи автострахування "Зелена картка", визначається чинним
законодавством, положенням про фонд захисту потерпілих, положенням
про фонд страхових гарантій, положенням про порядок і умови
формування централізованих страхових резервних фондів, положенням
про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних
фондів Бюро та договором про співпрацю між страховиком і Бюро.
{ Пункт 6.14 статті 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 }
6.15 Регламент прийняття рішень, передбачених цією статтею,
та інші питання набуття та припинення членства в Бюро можуть
встановлюватися Положенням про членство в Бюро, що затверджується
Загальними зборами членів Бюро. { Статтю 6 доповнено пунктом 6.15 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 818
( v0818486-08 ) від 03.07.2008 }
СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ БЮРО
7.1. Члени Бюро мають право: а) обирати та бути обраними до будь-якого виборного органу
Бюро; б) одержувати допомогу від Бюро при реалізації своїх ідей,
проектів, програм, що відносяться до статутної діяльності Бюро; в) одержувати повну та достовірну інформацію щодо
взаєморозрахунків між ними та Бюро. Органи Бюро не мають права
відмовити члену Бюро в наданні необхідної інформації; г) виходити з Бюро при дотриманні вимог і норм, встановлених
чинним законодавством, цим Статутом, внутрішніми нормативними
документами Бюро, рішеннями органів управління Бюро; ґ) згідно з чинним законодавством одержувати від Бюро
відповідні документи та відомості, що стосуються страхових
випадків у разі, коли страхове відшкодування здійснило Бюро, для
подальшої компенсації витрат, понесених Бюро; д) одержувати від Дирекції Бюро інформацію про діяльність та
фінансовий стан Бюро, розмір та порядок розміщення внесків до
централізованих страхових резервних фондів, у формуванні яких
такий член Бюро бере участь. Дирекція Бюро не має права відмовити
члену Бюро у наданні такої інформації; е) одержувати від Дирекції Бюро інформацію про розвиток
страхового ринку обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; є) приймати участь в діяльності створених Бюро комітетів,
комісій, робочих та експертних груп, а також інших дорадчих
органів. { Пункт 7.1 статті 7 доповнено підпунктом "є" згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 818 ( v0818486-08 ) від 03.07.2008 }
7.2. Члени Бюро зобов'язані: а) виконувати рішення та дотримуватись положень установчих та
внутрішніх нормативних документів Бюро, затверджених органами
управління Бюро відповідно до їх компетенції; б) своєчасно сплачувати членські внески у порядку, строки та
у розмірах, що визначаються Загальними зборами Бюро та/або
Президією, у випадках, передбачених цим Статутом; в) своєчасно та у повному обсязі здійснювати відрахування,
гарантійні та інші внески до централізованих страхових резервних
фондів, оплату перестрахувальних платежів за договором
перестрахування, укладеним Бюро за дорученням страховиків - членів
Бюро, оплату інших обов'язкових платежів, встановлених за рішенням
органів управління Бюро. У разі несвоєчасного внесення платежів до
фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих сплатити на
користь Бюро до фонду фінансування діяльності Бюро пеню у розмірі
подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком
України, що діє у період, за який нараховується пеня; г) виконувати в установленому порядку взяті на себе
зобов'язання перед Бюро, страхувальниками та/або третіми особами
за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності (для повних членів - у тому числі за договорами
міжнародного страхування), вчасно здійснювати виплату страхового
відшкодування; ґ) при проведенні обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності видавати страхувальникам виключно страхові
поліси, виготовлені за погодженням з Бюро, які заповнюються
відповідно до вимог, затверджених Президією Бюро; д) дотримуватись вимог Президії Бюро щодо порядку складання
страхових актів (аварійних сертифікатів); е) брати участь у видатках Бюро, спрямованих на утримання
міжнародних органів, членом яких є Бюро (для страховиків - повних
членів Бюро); є) відшкодовувати кошти друку та дистрибуції (поширення)
страхових документів, отриманих від Бюро; ж) своєчасно надавати звітність до Бюро у порядку та за
формою, встановленою Президією Бюро; з) здійснювати суворий облік страхових полісів, отриманих від
Бюро, та подавати інформацію про їх використання у порядку,
встановленому Президією Бюро; и) надавати представникам Бюро, за особливим дорученням
Президії або Дирекції Бюро, відомості та первинні документи щодо
укладення договорів цього виду страхування та інформацію щодо
взаєморозрахунків з Бюро; і) надавати Бюро необхідні документи (в оригіналі) для
наступної компенсації витрат, пов'язаних з даним страховим
випадком, після виплати страхових відшкодувань за дорученням Бюро,
у разі, коли платником згідно з чинним законодавством є Бюро; ї) дотримуватись порядку укладення та виконання договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності,
порядку надання фінансових гарантій та забезпечення
платоспроможності, відповідно до чинного законодавства та рішень
органів управління Бюро; й) нести відповідальність за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності, укладеними від
його імені, в тому числі, при порушенні страховиком - членом Бюро
порядку укладання договорів страхування; к) забезпечувати особам, уповноваженим Дирекцією Бюро,
можливість проведення перевірок, що передбачені п. 8.4 Статуту.
{ Пункт 7.2 статті 7 доповнено підпунктом "к" згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
7.3. Бюро, згідно з чинним законодавством, відповідає за
зобов'язаннями страховика за договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності (в. т.ч. за договорами
міжнародного страхування) у разі його ліквідації, тимчасової
неплатоспроможності або банкрутства. У разі тимчасової неплатоспроможності страховика, всі
понесені витрати та нараховані штрафні санкції за період
тимчасової неплатоспроможності страховика повинні бути
компенсовані цим страховиком. У разі ліквідації страховика або визнання його
неплатоспроможним (банкрутом), відповідно до закону, страховик
зобов'язаний передати до Бюро всі матеріали щодо укладених ним
договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності. При цьому такий страховик зобов'язаний
перерахувати до відповідних централізованих страхових резервних
фондів кошти в обсягах сум незароблених страхових премій з цього
виду страхування.
СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БЮРО
8.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ БЮРО 8.1.1. Загальні збори членів Бюро є вищим органом Бюро з усіх
питань, що стосуються діяльності Бюро та складаються з усіх
страховиків - асоційованих та повних членів Бюро. Член Бюро має
право у будь-який час призначити або замінити свого представника
на Загальних зборах. У випадках, коли член Бюро або його представник не можуть
бути присутніми на Загальних зборах, член Бюро має право письмово
повідомити Загальні збори про свою позицію щодо питань порядку
денного або письмово уповноважити іншого члена Бюро проголосувати
від його імені. 8.1.2. При вирішенні будь-яких питань Загальними зборами
членів Бюро кожен член Бюро має один голос, крім випадків,
передбачених цим Статутом. 8.1.3. До компетенції Загальних зборів членів Бюро
відносяться такі питання: а) визначення основних напрямків діяльності Бюро; б) внесення змін та доповнень до Статуту Бюро; в) обрання та відкликання членів Президії Бюро (крім
Президента Бюро) та кандидатів у члени Президії Бюро; { Підпункт
"в" підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } г) обрання членів Ревізійної комісії та членів Координаційної
ради Бюро з числа членів Бюро строком на два роки з правом
переобрання на наступні строки та їх відкликання; { Підпункт "г"
підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } ґ) прийняття страховиків до членів Бюро та виключення з
членів Бюро; д) надання страховикам статусу асоційованого члена Бюро; е) надання страховикам та позбавлення страховиків статусу
повного члена Бюро; є) затвердження річних результатів діяльності Бюро,
затвердження звітів Дирекції, Президії Бюро та звітів і висновків
Ревізійної комісії; { Підпункт "є" підпункту 8.1.3 пункту 8.1
статті 8 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } ж) затвердження розміру, порядку та строків сплати вступних
та членських внесків; { Підпункт "ж" підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 }
з) прийняття рішення в порядку, встановленому чинним
законодавством та цим Статутом, про припинення діяльності Бюро,
призначення членів ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу згідно з чинним законодавством. Загальні збори можуть прийняти до своєї компетенції вирішення
будь-якого іншого питання, що стосується діяльності Бюро, якщо це
не суперечить чинному законодавству або міжнародним домовленостям. Загальні збори можуть делегувати Президії Бюро або Загальним
зборам повних членів Бюро свої повноваження по вирішенню питань,
крім тих, що передбачені підпунктами б), в), ґ), з). 8.1.4. Рішення з питань, зазначених у підпунктах "а", "б",
"в", "ж" пункту 8.1.3 цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало не менш ніж 2/3 від загальної кількості
голосів присутніх на Загальних зборах членів Бюро, що мають право
голосу. Рішення з питань, зазначених у підпункті "з" пункту 8.1.3
цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
не менш ніж 3/4 від загальної кількості голосів присутніх на
Загальних зборах членів Бюро, що мають право голосу. Рішення з
інших питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів членів
Бюро, приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних
зборах членів Бюро, що мають право голосу. { Абзац перший
підпункту 8.1.4 пункту 8.1 статті 8 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 818
( v0818486-08 ) від 03.07.2008 } У разі прийняття рішення з питань, викладених у пп. "ґ" та
"е" п. 8.1.3 Статуту, страховик, відносно якого приймається
рішення, не має права брати участь у голосуванні. { Підпункт 8.1.4
пункту 8.1 статті 8 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 } Підставами для позбавлення Страховика права голосу на
Загальних зборах членів Бюро є допущення Страховиком наступних
порушень: - несплати у встановлені строки членського внеску; - несвоєчасне здійснення відрахувань до фондів Бюро та/або
здійснення таких відрахувань не в повному обсязі; - ненадання фінансового забезпечення; - ненадання письмового та/або електронного звіту,
передбачених Договором про співпрацю у сфері обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності за внутрішніми
договорами. { Підпункт 8.1.4 пункту 8.1 статті 8 доповнено абзацом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
За умови направлення Дирекцією Бюро Страховику письмового (в
т. ч. засобами електронної пошти, або за допомогою факсу)
повідомлення про наявність у такого Страховика порушення, яке є
підставою позбавлення права голосу Страховика на Загальних зборах
членів Бюро, Страховик позбавляється права голосу на Загальних
зборах членів Бюро, якщо згадане порушення на дату проведення
Загальних зборів членів Бюро цим Страховиком не було усунуте.
{ Підпункт 8.1.4 пункту 8.1 статті 8 доповнено абзацом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } Страховик, який допустив зазначені у цьому пункті порушення,
отримує право голосу на Загальних зборах членів Бюро після
усунення ним порушень, які були підставою позбавлення цього
права. { Підпункт 8.1.4 пункту 8.1 статті 8 доповнено абзацом
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } 8.1.5. Загальні збори членів Бюро скликаються Президією Бюро
не менше двох разів на рік та вважаються повноважними, якщо на них
присутні члени Бюро, обсяг відрахувань яких до централізованих
страхових резервних фондів за останнє календарне півріччя, що
передує засіданню загальних зборів, становить більше 50 відсотків
від загального обсягу таких відрахувань за той самий період. У разі якщо повноважне засідання Загальних зборів членів Бюро
не скликається протягом 210 днів або скликані Загальні збори
членів Бюро не спроможні прийняти рішення, відповідні повноваження
Загальних зборів виконуються Координаційною радою Бюро. Позачергові Загальні збори членів Бюро скликаються Президією
у випадку, коли цього потребують інтереси Бюро, або на вимогу
Координаційної ради. 8.1.6. Прийняті Загальними зборами рішення обов'язкові для
всіх членів Бюро без винятку. 8.1.7. Член Бюро має право вимагати розгляду будь-якого
питання, що стосується діяльності Бюро та його членів, на
Загальних зборах за умови, що воно було ним поставлене не пізніше,
ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів членів Бюро.
Про таку вимогу необхідно повідомити Дирекцію Бюро шляхом
надіслання листа з повідомленням про вручення. Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів
приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах на
підставі інформації головуючого на Загальних зборах про вимогу
окремих членів Бюро щодо включення або виключення з порядку
денного відповідного питання. 8.1.8. Загальні збори членів Бюро скликаються шляхом
надіслання повідомлення на адресу членів Бюро. У повідомленні
вказується дата, місце проведення та проект порядку денного
Загальних зборів. Повідомлення повинне бути отримане не пізніше,
ніж за 30 днів до призначеної дати проведення Загальних зборів. У
разі, коли член Бюро вимагає розгляду питання на Загальних зборах
(п. 8.1.7 цього Статуту), Дирекція Бюро зобов'язана внести це
питання до проекту порядку денного. Скоригований проект порядку
денного Загальних зборів членів Бюро повинен бути наданий членам
Бюро не пізніше, ніж за 10 днів до призначеної дати проведення
Загальних зборів. 8.1.9. Головує на Загальних зборах Президент Бюро або інша
особа з числа представників страховиків - членів Бюро за рішенням
Загальних зборів членів Бюро. 8.1.10. Копії протоколів Загальних зборів надсилаються членам
Бюро протягом одного місяця електронною поштою або листом.
8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПОВНИХ ЧЛЕНІВ БЮРО 8.2.1 Загальні збори повних членів Бюро є органом управління
Бюро, що вирішує питання щодо діяльності Бюро як члена міжнародної
системи автомобільного страхування "Зелена картка", в тому числі,
питання встановлення порядку укладання та виконання договорів
міжнародного страхування та забезпечення платоспроможності Бюро. 8.2.2. До компетенції Загальних зборів повних членів Бюро
належать такі питання: а) вирішення будь-яких питань діяльності Бюро та його членів
стосовно порядку укладання та виконання додаткових договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та
дотримання зобов'язань Бюро як члена міжнародної системи
автострахування "Зелена картка"; б) прийняття рішення про укладення угод про взаємне визнання
договорів страхування цивільно-правової відповідальності та
взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди з
уповноваженими організаціями інших країн з страхування
цивільно-правової відповідальності; в) прийняття рішення щодо вибору умов забезпечення
платоспроможності Бюро як члена міжнародної система
автострахування "Зелена картка"; г) прийняття рішення щодо визначення перестрахувальної
програми для договору перестрахування, що укладається Бюро; ґ) прийняття рішення щодо порядку сплати будь-яких внесків,
пов'язаних з членством Бюро в міжнародній системі автострахування
"Зелена картка"; д) надання асоційованим членам Бюро та позбавлення статусу
повного члена Бюро, якщо такі повноваження надані Загальними
зборами членів Бюро; е) затвердження внутрішніх нормативних документів Бюро щодо
питань встановлення порядку укладання та виконання договорів
міжнародного страхування, порядку надання фінансових гарантій та
забезпечення платоспроможності страховиків - повних членів Бюро та
Бюро як члена міжнародної системи автострахування "Зелена картка"; є) затвердження порядку контролю за дотриманням встановленого
регламенту укладення та виконання договорів міжнародного
страхування, своєчасної сплати страхового відшкодування (в т.ч.
вимог іноземних бюро), забезпечення платоспроможності, виконання
умов договору з Бюро, рішень Загальних зборів повних членів Бюро,
внутрішніх нормативних документів Бюро; ж) затвердження порядку накладення (застосування) Дирекцією
Бюро заходів впливу (попередження та грошові стягнення) на
страховиків за порушення регламенту укладання та виконання
договорів міжнародного страхування, порядку застосування страхових
платежів, своєчасної сплати страхового відшкодування (в т.ч. вимог
іноземних бюро), порядку надання фінансових гарантій та
забезпечення платоспроможності, умов договору з Бюро, рішень
Загальних зборів повних членів Бюро, внутрішніх нормативних
документів Бюро; з) затвердження умов договору про співпрацю страховика з Бюро
у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності за договорами міжнародного страхування; и) встановлення порядку забезпечення страховиків - повних
членів Бюро бланками полісів договорів міжнародного страхування; і) затвердження пропозицій, що вносяться від імені Бюро до
органів державної влади, щодо вдосконалення нормативно-правових
актів, з питань регулювання обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності за договорами міжнародного
страхування; ї) вирішення інших питань діяльності Бюро, якщо такі
повноваження надані Загальними зборами членів Бюро; й) створення комітетів, комісій з окремих питань діяльності
Бюро у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності за міжнародними договорами страхування,
затвердження положень про їх діяльність та їх персонального
складу. { Пункт 8.2 статті 8 доповнено підпунктом 8.2.2 "й" згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 818 ( v0818486-08 ) від 03.07.2008 }
8.2.3. Загальні збори повних членів складаються з усіх
страховиків - повних членів. Представники Дирекції Бюро беруть
участь у Загальних зборах повних членів Бюро з правом дорадчого
голосу. Головує на Загальних зборах повних членів Бюро Президент
Бюро, або за рішенням Загальних зборів повних членів - Директор
(Генеральний директор) Бюро, Заступник Директора (Заступник
Генерального директора) Бюро чи інша особа з числа представників
страховиків - повних членів. 8.2.4. Загальні збори повних членів скликаються з ініціативи
Директора (Генерального директора) Бюро або не менше ніж 2 (двох)
повних членів Бюро. Скликання Загальних зборів повних членів
здійснюється Дирекцією Бюро. 8.2.5. Загальні збори повних членів визнаються повноважними,
якщо на них присутні не менше 2/3 загальної кількості повних
членів Бюро. 8.2.6. Рішення з питань, вирішення яких віднесено до
компетенції Загальних зборів повних членів Бюро, зазначених у
підпунктах е), є), ж) пункту 8.2.2 цього Статуту, вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж 2/3 від
загальної кількості присутніх на Загальних зборах повних членів
Бюро, що мають право голосу. Рішення з інших питань, вирішення яких віднесено до
компетенції Загальних зборів повних членів Бюро, приймаються
простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах повних
членів Бюро, що мають право голосу. У разі прийняття рішення з питань, викладених у п.п. д) та ж)
п. 8.2.2 Статуту, страховик - повний член, відносно якого
приймається рішення, не має права брати участь у голосуванні. Підставами для позбавлення страховика-повного члена права
голосу на Загальних зборах повних членів Бюро є допущення
страховиком-повним членом наступних порушень: - несплати у встановлені строки членського внеску; - несвоєчасне здійснення відрахувань до фондів Бюро та або
здійснення таких відрахувань не в повному обсязі; - несплати щорічних внесків на утримання Секретаріату Ради
Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"; - несплати перестрахувальної премії, мінімальної депозитної
премії чи інших платежів згідно з договором перестрахування
відповідальності за міжнародними договорами страхування; - некомпенсації у встановлений строк витрат та виплат за
страховика, здійснених Бюро за рахунок фонду страхових гарантій; - ненадання письмового та/або електронного звіту,
передбачених Договором про співпрацю у сфері обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності за договорами
міжнародного страхування. За умови направлення Дирекцією Бюро страховику - повному
члену письмового (в т.ч. засобами електронної пошти або за
допомогою факсу) повідомлення про наявність у такого
страховика-повного члена порушення, яке є підставою позбавлення
права голосу страховика - повного члена на Загальних зборах повних
членів Бюро, страховик - повний член позбавляється права голосу на
Загальних зборах повних членів Бюро, якщо згадане порушення на
дату проведення Загальних зборів повних членів Бюро цим
страховиком - повним членом не було усунуте. Страховик - повний член, який допустив зазначені у цьому
пункті порушення, отримує право голосу на Загальних зборах повних
членів Бюро після усунення ним порушень, які були підставою
позбавлення цього права. { Підпункт 8.2.6 пункту 8.2 статті 8 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 250 ( vr250486-11 ) від 28.04.2011 }
8.2.7. У разі відсутності представників Дирекції Бюро на
зборах, головуючий на Загальних зборах повних членів Бюро в
трьохденний строк повідомляє про прийняті рішення Дирекцію Бюро. 8.2.8. Рішення Загальних зборів повних членів Бюро набувають
чинності з моменту визначеного Загальними зборами повних членів
Бюро, але не раніше ніж на 8-й день після прийняття такого
рішення. 8.2.9. Рішення Загальних зборів повних членів Бюро може бути
відмінено Президентом Бюро і винесено на повторний розгляд
Загальними зборами повних членів Бюро. Загальні збори повних
членів Бюро зобов'язані у двотижневий строк повторно розглянути
питання, рішення з якого було відмінене Президентом Бюро. У разі,
коли Загальні збори повних членів Бюро підтвердили своє попереднє
рішення не менше ніж 2/3 від загальної кількості присутніх на
Загальних зборах повних членів Бюро, що мають право голосу, таке
рішення набуває чинності з дати, визначеної Загальними зборами
повних членів Бюро. 8.2.10. Загальні збори повних членів Бюро можуть делегувати
Президії Бюро свої повноваження по вирішенню питань, зазначених в
п. 8.2.2 цього Статуту. 8.2.11. Рішення Загальних зборів повних членів Бюро
оформлюються протоколами. Прийняті Загальними зборами повних
членів рішення обов'язкові для всіх страховиків - повних членів та
Дирекції Бюро. 8.2.12. Загальні збори повних членів Бюро можуть прийняти
рішення про звернення до Уповноваженого органу з питань
регулювання ринків фінансових послуг з приводу порушення
страховиком - повним членом Бюро вимог чинного законодавства. 8.2.13. Інші питання регламенту та періодичності засідань
Загальних зборів повних членів Бюро встановлюються Загальними
зборами повних членів.
8.3. ПРЕЗИДІЯ 8.3.1. Президія здійснює загальне керівництво діяльністю Бюро
відповідно до чинного законодавства, Статуту Бюро, рішень
Загальних зборів членів Бюро, Загальних зборів повних членів Бюро
та Координаційної ради Бюро, а також положення про Президію Бюро,
що затверджується Загальними зборами членів Бюро. { Абзац перший
підпункту 8.3.1 пункту 8.3 статті 8 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 818
( v0818486-08 ) від 03.07.2008 } Від одного страховика - члена Бюро може бути обраний лише
один член Президії. Президія складається з Президента Бюро, представників семи
страховиків - членів Бюро, що є членами Президії і двох
страховиків - членів Бюро, що є кандидатами у члени Президії Бюро,
такі страховики обираються строком на один рік з правом
переобрання на наступні строки, у такому порядку: 8.3.1.1. представники трьох страховиків, що є членами
Президії, і одного страховика, що є кандидатом у члени Президії,
обираються Загальними зборами членів Бюро, причому голоси між
членами Бюро розподіляються пропорційно часткам членів Бюро у
загальному обсязі відрахувань до централізованих страхових
резервних фондів Бюро за останнє календарне півріччя, що передує
засіданню Загальних зборів членів Бюро; 8.3.1.2. представники чотирьох страховиків, що є членами
Президії, і одного страховика, що є кандидатом у члени Президії,
обираються Загальними зборами членів Бюро, причому кожен член Бюро
має один голос. { Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 статті 8 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
8.3.2. До компетенції Президії Бюро відносяться такі питання: а) вирішення будь-яких питань діяльності Бюро, крім тих,
вирішення яких належать до компетенції Загальних зборів членів
Бюро, Загальних зборів повних членів Бюро, Координаційної ради та
Дирекції Бюро; б) затвердження кошторису витрат на утримання Бюро (в тому
числі, фонду заробітної плати), штатного розпису Бюро, розміру та
умов оплати праці членів органів управління Бюро; в) призначення та звільнення Директора (Генерального
директора) й інших членів Дирекції Бюро, у відповідності до
законодавства України, за погодженням з Координаційною радою Бюро;
{ Підпункт "в" підпункту 8.3.2 пункту 8.3 статті 8 в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою Бюро,
положення про порядок і умови формування централізованих страхових
резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів
централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд
попереджувальних заходів Бюро; { Підпункт "г" підпункту 8.3.2
пункту 8.3 статті 8 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 } ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака
з Уповноваженим органом з питань регулювання ринків фінансових
послуг; { Підпункт "ґ" підпункту 8.3.2 пункту 8.3 статті 8 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } д) погодження положення про централізовану базу даних щодо
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке
затверджується Уповноваженим органом з питань регулювання ринків
фінансових послуг; е) скликання засідань Загальних зборів членів Бюро; є) обрання і відкликання Президента Бюро; { Підпункт "є"
підпункту 8.3.2 пункту 8.3 статті 8 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } ж) подання для затвердження пропозицій (розрахунків) Бюро
Уповноваженому органу з питань регулювання ринків фінансових
послуг щодо базового тарифу та коригуючих коефіцієнтів за
договорами обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; з) затвердження внутрішніх нормативних документів Бюро, у
тому числі, з питань встановлення порядку укладання та виконання
внутрішніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; и) затвердження порядку застосування (накладення) Дирекцією
Бюро заходів впливу (попередження та грошові стягнення) на
страховиків за порушення порядку укладення та виконання внутрішніх
договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності, порядку застосування страхових платежів,
своєчасної сплати страхового відшкодування, забезпечення
платоспроможності, умов договору з Бюро, рішень органів управління
Бюро, внутрішніх нормативних документів Бюро; і) встановлення порядку забезпечення страховиків - членів
Бюро бланками полісів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; ї) затвердження розміру, порядку та строків сплати вступних
та членських внесків, якщо такі повноваження надані Загальними
зборами членів Бюро; й) організація на вимогу Координаційної ради позачергових
перевірок фінансово-господарської діяльності Бюро; к) надання страховикам статусу асоційованого члена Бюро, якщо
такі повноваження надані Загальними зборами членів Бюро; л) розгляд та затвердження звіту Дирекції Бюро щодо наявності
та руху коштів централізованих страхових резервних фондів (фонду
страхових гарантій та фонду захисту потерпілих у ДТП); м) затвердження планів роботи Дирекції Бюро та звітів про їх
виконання; н) затвердження умов Договору про співпрацю у сфері
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за
внутрішніми договорами; о) затвердження пропозицій, що вносяться від імені Бюро до
органів державної влади, щодо вдосконалення нормативно-правових
актів, з питань регулювання обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності за внутрішніми договорами; п) затвердження порядку розподілу регламентних виплат у
випадках, передбачених Законом України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ); { Підпункт 8.3.2 пункту 8.3
статті 8 доповнено підпунктом "п" згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } р) заслуховування звітів Дирекції; { Підпункт 8.3.2 пункту
8.3 статті 8 доповнено підпунктом "р" згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } с) створення комітетів, комісій з окремих питань діяльності
Бюро у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності за внутрішніми договорами страхування,
затвердження положень про їх діяльність та їх персонального
складу. { Пункт 8.3 статті 8 доповнено підпунктом 8.3.2 "с" згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 818 ( v0818486-08 ) від 03.07.2008 }
8.3.3. Президія очолюється Президентом Бюро, що обирається
Президією строком на чотири роки при умові, що ця посада є його
основним місцем роботи. За рішенням Президії обов'язки Директора
(Генерального директора) Бюро може виконувати Президент Бюро. 8.3.3.1. Президент Бюро: - без довіреності здійснює представницькі функції (крім
вчинення правочинів), зокрема, представляє інтереси Бюро у
відносинах з українськими, іноземними та міжнародними установами,
організаціями; - у період між засіданнями Президії взаємодіє з членами Бюро
з питань діяльності Бюро та його стратегічного розвитку; - здійснює нагляд та відповідає за організацію контролю за
виконанням рішень органів управління Бюро членами Бюро та
Дирекцією Бюро; - бере участь у розробці концепції і планів стратегічного
розвитку Бюро, вносить свої пропозиції з цих питань на розгляд
відповідних органів управління Бюро; - надає органам управління та контролю Бюро пропозиції щодо
вдосконалення роботи Бюро; - вносить пропозиції що до бюджету та кошторису витрат Бюро; - виконує інші функції за рішенням Загальних зборів членів
Бюро та/або Президії Бюро. 8.3.3.2. Для реалізації своїх повноважень Президент Бюро має
право отримувати від працівників Бюро необхідну інформацію, в тому
числі, конфіденційну та ту, що становить комерційну таємницю. 8.3.3.3. Для забезпечення виконання Президією Бюро своїх
функцій створюється апарат Президента Бюро, який очолюється
Головним радником Президента Бюро. Положення про апарат Президента
Бюро, його гранична чисельність та структура затверджуються
Президією Бюро. 8.3.3.4. Фінансування витрат, пов'язаних з діяльністю
Президента Бюро та його апарату, здійснюється за рахунок коштів
фонду фінансування діяльності Бюро та відображається окремою
статтею в кошторисі витрат на утримання Бюро. 8.3.4. Президія в своїй діяльності керується положеннями
чинного законодавства України, цього Статуту, а також рішеннями
Загальних зборів членів Бюро, Загальних зборів повних членів Бюро.
Президія підзвітна Загальним зборам членів Бюро та Загальним
зборам повних членів Бюро з питань, вирішення яких їй було
делеговано відповідно до п. 8.2.10 цього Статуту. 8.3.5. Головує на засіданні Президії Бюро Президент Бюро,
або, за рішенням Президії Бюро, - Директор (Генеральний директор)
Бюро, Заступник Директора (Заступник Генерального директора) Бюро
чи інша особа з числа представників страховиків - членів Президії. Головуючий забезпечує підготовку та ведення засідань
Президії, визначає, за згодою членів Президії, перелік осіб, які
не є членами Президії, але можуть бути присутніми на її засіданні. 8.3.6. Засідання Президії скликаються Президентом не рідше
одного разу на місяць. Позачергове засідання Президії скликається
у будь-який час на вимогу будь-яких двох членів Президії. У разі,
якщо повноважне засідання Президії не скликається протягом 45 днів
або Президія не спроможна прийняти рішення, відповідні
повноваження Президії виконуються Координаційною радою Бюро. У
випадку необрання нового складу Президії Бюро або непереобрання
членів Президії Бюро на наступний строк, на дату закінчення
строку, на який було обрано страховиків - членів Президії Бюро, ці
страховики виконують свої функції членів Президії Бюро до першого
дня засідання Президії Бюро у новому складі. { Підпункт 8.3.6
пункту 8.3 статті 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } 8.3.7. Засідання Президії вважається повноважним, якщо на
ньому присутні не менше п'яти членів Президії. Рішення Президії
приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів
Президії, що мають право голосу. У разі рівності голосів голос
Президента має перевагу. У разі прийняття рішення з питань, викладених у пп. и) та к)
п. 8.3.2 Статуту, страховик - член Президії, відносно якого
приймається рішення, не має права брати участь у голосуванні. Підставами для тимчасового позбавлення представника
страховика статусу члена Президії Бюро є допущення таким
страховиком наступних порушень: - несплати у встановлені строки членського внеску; - несвоєчасне здійснення відрахувань до фондів Бюро та/або
здійснення таких відрахувань не в повному обсязі; - ненадання фінансового забезпечення; - ненадання письмового та/або електронного звіту,
передбачених Договором про співпрацю у сфері обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності за внутрішніми
договорами. { Підпункт 8.3.7 пункту 8.3 статті 8 доповнено абзацом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
За умови направлення Дирекцією Бюро страховику письмового (в
т. ч. засобами електронної пошти, або за допомогою факсу)
повідомлення про наявність у такого страховика будь-якого із
порушень, що є підставою для тимчасового позбавлення його
представника такого статусу, останній позбавляється статусу члена
Президії, якщо згадане порушення на дату проведення засідання
Президії Бюро цим страховиком не було усунуте. { Підпункт 8.3.7
пункту 8.3 статті 8 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } Представник страховика, який тимчасового позбавлений статусу
члена Президії Бюро, поновлює цей статус після усунення цим
страховиком порушень, що були підставою для тимчасового
позбавлення його представника такого статусу. { Підпункт 8.3.7
пункту 8.3 статті 8 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } На період позбавлення представника страховика статусу члена
Президії Бюро, цей статус отримує кандидат у члени Президії Бюро,
який був обраний за тією ж процедурою, що і член Президії Бюро, що
тимчасово втратив цей статус. { Підпункт 8.3.7 пункту 8.3 статті 8
доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 } 8.3.8. У разі, коли засідання Президії Бюро проводяться при
відсутності представників Дирекції Бюро, головуючий на засіданні
Президії невідкладно повідомляє про прийняті рішення Дирекцію
Бюро. 8.3.9. Рішення Президії набувають чинності з дати, визначеної
Президією Бюро, якщо за їх прийняття проголосував Президент Бюро.
В інших випадках рішення Президії Бюро набувають чинності не
раніше, ніж на 8-й день після прийняття такого рішення. 8.3.10. Рішення Президії Бюро, при прийнятті якого Президент
Бюро голосував "проти" або не голосував, може бути відмінене
Президентом Бюро і винесено на повторний розгляд Президії.
Президія Бюро зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути
питання, рішення з якого було відмінене Президентом Бюро. Якщо
Президія підтвердила своє попереднє рішення, воно набуває чинності
з дати, визначеної рішенням Президії. 8.3.11. Рішення Президії Бюро оформляються протоколами.
Прийняті Президією Бюро рішення обов'язкові для всіх страховиків -
членів Бюро та Дирекції Бюро. 8.3.12. Президія Бюро може прийняти рішення про звернення до
Уповноваженого органу з питань регулювання ринків фінансових
послуг з приводу порушення членом Бюро вимог чинного
законодавства. 8.3.13. Інші питання регламенту та періодичності засідань
Президії встановлюється Президією Бюро. 8.3.14. Фінансування витрат, пов'язаних з роботою Президії
Бюро, здійснюється за рахунок коштів фонду фінансування діяльності
Бюро та відображається окремою статтею в кошторисі витрат на
утримання Бюро. 8.3.15 Представник страховика вибуває зі складу Президії
Бюро у випадках: - подання ним та/або страховиком, представником якого він є,
заяви про вихід зі складу Президії Бюро; - виключення такого страховика з членів Бюро; - втрата таким страховиком статусу асоційованого члена Бюро; - позбавлення такого страховика членства в Бюро; - відкликання такого представника страховика Загальними
зборами членів Бюро. Про вибуття представника страховика зі складу Президії Бюро
Президент Бюро інформує Президію Бюро. У зв'язку з вибуттям члена Президії Бюро, його статус отримує
кандидат у члени Президії Бюро, який був обраний за тією ж
процедурою, що і член Президії Бюро, що вибув. { Пункт 8.3 статті 8 доповнено підпунктом 8.3.15 згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
8.3.16 Кандидат у члени Президії Бюро бере участь в її роботі
шляхом участі в її засіданнях без права голосування, а також
шляхом виконання окремих доручень Президії. Кандидат у члени
Президії Бюро набуває статусу члена Президії Бюро у випадку,
передбаченому цим Статутом. { Пункт 8.3 статті 8 доповнено
підпунктом 8.3.16 згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 }
8.4. ДИРЕКЦІЯ БЮРО Дирекція Бюро складається з Директора (Генерального
директора), заступника Директора з питань здійснення обов'язкового
страхування в Україні (заступника Генерального директора -
Директора з питань здійснення обов'язкового страхування в Україні)
та заступника Директора з питань зовнішніх зв'язків (заступника
Генерального директора - Директора з питань зовнішніх зв'язків). Дирекція Бюро здійснює оперативне керівництво діяльністю
Бюро, що пов'язана з виконанням основних завдань Бюро, відповідно
до чинного законодавства та цього Статуту, а також положення про
Дирекцію Бюро, що затверджується Загальними зборами членів Бюро.
Дирекція Бюро підзвітна Загальним зборам членів Бюро, Президії
Бюро, Загальним зборам повних членів Бюро, виконує їх рішення та
рішення Координаційної ради. { Абзац другий пункту 8.4 статті 8 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 818 ( v0818486-08 ) від
03.07.2008 } Дирекцію очолює Директор (Генеральний директор). Дирекція Бюро вирішує усі питання поточної діяльності Бюро,
а також питання, вирішення яких делеговано Президією Бюро, за
виключенням підпунктів "б" - "р" підпункту 8.3.2 пункту 8.3 статті
8 Статуту та питань, що належать до компетенції Загальних зборів
членів Бюро, Загальних зборів повних членів Бюро. { Абзац
четвертий пункту 8.4 статті 8 в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
{ Абзац п'ятий пункту 8.4 статті 8 виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 818 ( v0818486-08 ) від 03.07.2008 }
Дирекція Бюро здійснює моніторинг та контроль за виконанням
членами Бюро вимог та зобов'язань відповідно до Статуту, рішень
органів управління Бюро, договору між Бюро та його членом,
внутрішніх нормативних документів Бюро, прийнятих належним чином.
Для здійснення контролю за виконанням членами Бюро зазначених
вимог та зобов'язань Дирекція Бюро має право проводити перевірки
діяльності членів Бюро. У разі виявлення порушень, Дирекція Бюро
здійснює застосування заходів впливу (попередження та грошові
стягнення) до членів Бюро відповідно до порядку, передбаченого
Статутом, договором між Бюро та його членом, внутрішніми
нормативними документами Бюро. { Абзац шостий пункту 8.4 статті 8
в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } Фінансування витрат на утримання Дирекції та трудового
колективу Бюро здійснюється на підставі кошторису, затвердженого
Президією Бюро. 8.4.1. Директор (Генеральний директор) Бюро: 1) є керівником Дирекції Бюро; 2) призначається Президією Бюро за погодженням з
Координаційною радою Бюро при умові, що ця посада є його основним
місцем роботи; 3) свою діяльність спрямовує на захист інтересів членів Бюро
в випадках, що не суперечать чинному законодавству; 4) відповідає за стан виконання основних завдань Бюро, за
доведення рішень органів управління Бюро до членів Бюро, за
виконання рішень органів управління Бюро Дирекцією Бюро, за
організацію управління централізованими страховими резервними
фондами згідно з положеннями про ці фонди; 5) пропонує Президії Бюро кандидатури своїх заступників для
їх призначення за погодженням з Координаційною радою Бюро; 6) без довіреності представляє Бюро у відносинах з
українськими, іноземними та міжнародними установами,
організаціями; 7) укладає від імені Бюро за рішенням Загальних зборів повних
членів Бюро з уповноваженими організаціями інших країн з
страхування цивільно-правової відповідальності угоди про взаємне
визнання договорів страхування цивільно-правової відповідальності
та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди; 8) укладає договори про співпрацю між Бюро та страховиком -
членом Бюро стосовно здійснення страхування за внутрішніми
договорами обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності та за договорами міжнародного страхування; 9) головує на засіданні Президії Бюро та Загальних зборах
повних членів Бюро відповідно до п.п. 8.2.3 та 8.3.5 цього
Статуту; 10) застосовує від імені Бюро заходи впливу (попередження та
грошові стягнення) до членів Бюро відповідно до порядку, який
передбачений цим Статутом; 11) розробляє і передає на затвердження Президії Бюро плани
роботи Дирекції Бюро на поточний період (один - два роки),
організаційну структуру, штатний розпис та фінансовий план
діяльності на кожен рік; 12) розробляє та затверджує умови трудових договорів, приймає
на роботу і звільняє з роботи працівників Бюро (за виключенням
Президента та членів Дирекції Бюро), визначає розміри та умови
оплати їх праці в межах затвердженого Президією Бюро фонду
заробітної плати та штатного розпису Бюро, застосовує до
працівників Бюро заохочення та накладає стягнення; { Підпункт "12"
підпункту 8.4.1 пункту 8.4 статті 8 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } 12-1) на підставі рішення Президії Бюро, погодженого
Координаційною радою Бюро, видає накази про прийняття на роботу та
звільнення з роботи Президента та членів Дирекції Бюро; { Підпункт
8.4.1 пункту 8.4 статті 8 доповнено підпунктом "12-1" згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } 13) відповідає за організацію роботи структурних підрозділів
Бюро; 14) організовує роботу щодо ведення бухгалтерського обліку та
звітності в Бюро; 15) розпоряджається майном Бюро в межах повноважень, наданих
органами управління Бюро; 16) здійснює управління централізованими страховими
резервними фондами згідно з положеннями про ці фонди; 17) має право вчиняти правочини, в тому числі, укладати
договори, видавати довіреності, відкривати рахунки в банках; 18) має право першого підпису фінансово-господарських
документів; 19) видає накази і вказівки, що є обов'язковими для трудового
колективу Бюро; 20) розпоряджається коштами Бюро згідно з затвердженим
Президією Бюро кошторисом; 21) організовує складання кошторису витрат на утримання Бюро; 22) організовує підготовку проектів рішень органів управління
Бюро щодо регулювання діяльності Бюро; 23) забезпечує укладення та виконання колективного договору
відповідно до законодавства; 24) здійснює інші дії для досягнення мети діяльності Бюро в
межах своїх повноважень. Директор (Генеральний директор) може бути у будь-який час
відкликаний із своєї посади або відсторонений від виконання своїх
обов'язків Координаційною радою Бюро або Президією Бюро за
погодженням з Координаційною радою Бюро у разі невідповідності
його дій вимогам законодавства, Статуту Бюро, рішенням Загальних
зборів членів Бюро, Президії або Координаційної ради Бюро. 8.4.2. Заступник Директора з питань здійснення обов'язкового
страхування в Україні (заступник Генерального директора - Директор
з питань здійснення обов'язкового страхування в Україні): - призначається Президією Бюро за поданням Директора
(Генерального директора) Бюро та за погодженням з Координаційною
радою Бюро, при умові, що ця посада є його основним місцем роботи; - без довіреності представляє Бюро у відносинах з
українськими установами та організаціями; - має право першого підпису фінансових документів в межах
своєї компетенції; - вирішує всі питання, що належать до компетенції Дирекції
Бюро та стосуються здійснення обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності в Україні; - за дорученням Директора (Генерального директора) відповідає
за врегулювання збитків, має право видавати накази щодо здійснення
відшкодування за рахунок централізованих страхових резервних
фондів, у випадках, коли платником згідно з чинним законодавством
та відповідно до укладених угод є Бюро; - виконує обов'язки Директора (Генерального директора) за
його дорученням, а у разі неможливості виконання Директором
(Генеральним директором) своїх функцій - за рішенням Президії
Бюро; - головує на засіданні Президії Бюро та на Загальних зборах
повних членів Бюро у разі відсутності Директора (Генерального
директора) відповідно до п.п. 8.2.3 та 8.3.5 цього Статуту; - видає в межах своїх повноважень накази і вказівки, що є
обов'язковими для трудового колективу Бюро, крім Директора
(Генерального директора) та заступника Директора з питань
зовнішніх зв'язків (заступника Генерального директора - Директора
з питань зовнішніх зв'язків). 8.4.3. Заступник Директора з питань зовнішніх зв'язків
(заступник Генерального директора - Директор з питань зовнішніх
зв'язків): - призначається Президією Бюро за поданням Директора
(Генерального директора) Бюро та за погодженням з Координаційною
радою Бюро, при умові, що ця посада є його основним місцем роботи; - без довіреності представляє Бюро у відносинах з
українськими, іноземними та міжнародними установами та
організаціями; - вирішує всі питання, що належать до компетенції Дирекції
Бюро та стосуються зовнішніх зв'язків та міжнародної діяльності
Бюро; - головує на засіданні Президії Бюро та на Загальних зборах
повних членів Бюро у разі відсутності Директора (Генерального
директора) та/або заступника Директора з питань здійснення
обов'язкового страхування в Україні (заступника Генерального
директора - Директора з питань здійснення обов'язкового
страхування в Україні) відповідно до п.п. 8.2.3 та 8.3.5 цього
Статуту; - видає в межах своїх повноважень накази і вказівки, що є
обов'язковими для трудового колективу Бюро, крім Директора
(Генерального директора) та заступника Директора з питань
здійснення обов'язкового страхування в Україні (заступника
Генерального директора - Директора з питань здійснення
обов'язкового страхування в Україні); - має право першого підпису фінансових документів в межах
своєї компетенції.
СТАТТЯ 9. КООРДИНАЦІЙНА РАДА БЮРО
9.1. Координаційна рада Бюро є органом, що здійснює нагляд та
контроль за діяльністю Бюро.
9.2. До компетенції Координаційної ради Бюро належить
вирішення таких питань: а) здійснення контролю за виконанням Бюро своїх повноважень
відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування
цивільно-правової відповідальності; б) внесення Загальним зборам членів Бюро пропозицій з питань
удосконалення діяльності Бюро; в) вирішення у разі потреби питання проведення позачергових
ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності Бюро; г) здійснення тимчасового виконання функцій Загальних зборів
членів та Президії Бюро у випадках, передбачених чинним
законодавством та цим Статутом; ґ) забезпечення взаємодії Бюро з органами виконавчої влади; д) подання на розгляд Уповноваженого органу з питань
регулювання ринків фінансових послуг та інших органів державної
влади пропозиції про вдосконалення нормативно-правових актів, які
регулюють питання щодо обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; е) скликання у разі потреби позачергових засідань Загальних
зборів членів Бюро; є) встановлення розмірів відрахувань з премій обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності до централізованих
страхових резервних фондів; ж) погодження призначення Дирекції Бюро та Директора
(Генерального директора) Бюро; з) погодження положень про централізовані страхові фонди Бюро
та положення про порядок і умови формування централізованих
страхових резервних фондів та положення про порядок розміщення
коштів централізованих страхових резервних фондів Бюро; и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів
Бюро; { Пункт 9.2 статті 9 доповнено підпунктом "и" згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від 29.12.2005 } і) заслуховування звітів Дирекції. { Пункт 9.2 статті 9
доповнено підпунктом "і" згідно з Розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 5225 ( v5225486-05 ) від
29.12.2005 }
9.3. Координаційна рада не має права втручатися в оперативну
діяльність Бюро, крім здійснення нею функцій інших органів Бюро у
випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
9.4. До складу Координаційної ради входять: - три представника від Верховної Ради України за дорученням
Голови Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого
належать питання з обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; - один представник від Уповноваженого органу з питань
регулювання ринків фінансових послуг; - один представник від Ліги страхових організацій України; - чотири представника від страховиків - членів Бюро, що
обираються Загальними зборами членів бюро строком на два роки з
правом переобрання на наступні строки. Координаційна рада очолюється Головою, що обирається
Координаційною радою з числа її членів. Голова Координаційної ради
має заступника, що обирається Координаційною радою з числа
представників страховиків - членів Координаційної ради.
9.5. Засідання Координаційної ради проводяться у разі
потреби, але не рідше одного разу на квартал і скликаються Головою
ради шляхом письмового повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до
дня засідання. Засідання Координаційної ради вважається
повноважним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів
Координаційної ради.
9.6. Члени ради беруть участь у роботі Координаційної ради,
мають право вносити на її розгляд пропозиції з питань
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та
організовують підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях.
9.7. Якщо член Координаційної ради не має змоги брати участь
у засіданні ради у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю,
службовим відрядженням чи з інших поважних причин, він може надати
повноваження своєму представнику з обов'язковим повідомленням про
це Голови Координаційної ради.
9.8. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувала не менш як половина загальної кількості
членів Координаційної ради, присутніх на засіданні Координаційної
ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови
Координаційної ради, а в разі відсутності Голови ради - голос його
заступника.
9.9. Рішення Координаційної ради є обов'язковими для
виконання іншими органами та посадовими особами Бюро. У разі
невиконання органом Бюро зазначених рішень Координаційна рада може
скликати Загальні збори членів Бюро з питання про відповідальність
відповідного органу чи посадової особи Бюро.
9.10. У разі, якщо повноважне засідання Координаційної ради
не скликається протягом 120 днів або Координаційна рада не
спроможна прийняти рішення з певного питання у вказаний строк,
функції Координаційної ради виконуються Уповноваженим органом з
питань регулювання ринків фінансових послуг.
9.11. Фінансування витрат, пов'язаних з роботою
Координаційної ради Бюро, здійснюється за рахунок коштів фонду
фінансування діяльності Бюро та відображається окремою статтею в
кошторисі витрат на утримання Бюро.
СТАТТЯ 10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
10.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Бюро
здійснює Ревізійна комісія. Ревізійна комісія: - перевіряє вірність ведення обліку і фінансової звітності; - здійснює перевірку щорічної звітності Бюро та складає
відповідний акт. Акт має бути складений не пізніше ніж за три дні
до проведення Загальних зборів; - отримує від посадових осіб Бюро усі необхідні матеріали,
бухгалтерські та інші документи; - надає результати перевірок Загальним зборам членів Бюро; - має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів
членів Бюро, якщо виникла загроза істотним інтересам Бюро або
виявлені зловживання посадових осіб органів управління Бюро. Акти Ревізійної комісії зберігаються в Дирекції Бюро. На
вимогу члена Бюро Дирекція надає копії цих актів.
10.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами членів
Бюро з числа представників від членів Бюро в кількості до 5 осіб
строком на два роки з правом переобрання на наступні строки. Загальні збори членів Бюро можуть достроково переобирати
окремих членів Ревізійної комісії, а також Ревізійну комісію в
цілому у разі неможливості або неналежного виконання ними своїх
обов'язків.
10.3. Регламент діяльності Ревізійної комісії встановлюється
Загальними зборами членів Бюро. Ревізійна комісія за погодженням з
Президією Бюро має право залучати до своєї роботи незалежних
експертів.
10.4. Ревізійна комісія веде протоколи своїх засідань.
10.5. Фінансування витрат, пов'язаних з роботою Ревізійної
комісії, здійснюється за рахунок коштів фонду фінансування
діяльності Бюро та відображається окремою статтею в кошторисі
витрат на утримання Бюро.
СТАТТЯ 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БЮРО
Трудовий колектив Бюро складається з громадян, які своєю
працею беруть участь в його діяльності на основі трудового
договору (контракту чи угоди), а також інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з Бюро. Трудовий колектив Бюро здійснює свої права та обов'язки так,
як передбачено чинним законодавством України.
СТАТТЯ 11-1. ДОРАДЧІ ОРГАНИ
З метою найбільш повного врахування інтересів членів Бюро при
опрацюванні рішень Бюро з представників членів Бюро та інших осіб
можуть створюватися дорадчі органи, зокрема: постійно діючі -
комітети, комісії, тимчасові - робочі та експертні групи. Положення про комітети і комісії з питань діяльності Бюро у
сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
за міжнародними договорами страхування, їх персональний склад
затверджуються Загальними зборами повних членів Бюро. Положення про комітети і комісії з питань діяльності Бюро у
сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
за внутрішніми договорами страхування, їх персональний склад
затверджуються Президією. Робочі та експертні групи створюються органами управління
Бюро, при необхідності, на тимчасовій основі. Склад і порядок
діяльності робочих та експертних груп визначається органом
управління Бюро, який їх створив. Фінансування витрат, пов'язаних з роботою комітетів, комісій,
робочих та експертних груп, а також інших дорадчих органів
здійснюється за рахунок коштів фонду фінансування діяльності Бюро
та відображається окремою статтею в кошторисі витрат на утримання
Бюро. { Статут доповнено статтею 11-1 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
СТАТТЯ 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
12.1. Бюро веде облік результатів своєї діяльності відповідно
до чинного законодавства.
12.2. Дирекція Бюро щоквартально надає Президії Бюро (а також
Координаційній раді Бюро - в будь-який час на її вимогу) звіт про
наявність та рух коштів централізованих страхових резервних фондів
(фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих у ДТП).
12.3. Дирекція Бюро щорічно надає Президії Бюро та
Координаційній раді Бюро звіт про використання коштів фонду
фінансування діяльності Бюро.
12.4. Порядок і форма надання звітів про наявність та рух
коштів централізованих страхових резервних фондів, а також звітів
про використання коштів фонду фінансування діяльності Бюро
встановлюється Президією Бюро.
СТАТТЯ 13. ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СТРАХОВІ
РЕЗЕРВНІ ФОНДИ
Для забезпечення виконання зобов'язань членів Бюро перед
страхувальниками і третіми особами при Бюро створюються
централізовані страхові резервні фонди:
13.1. Фонд страхових гарантій призначений для забезпечення
гарантування платоспроможності страховиків повних членів Бюро та
виконання їх зобов'язань за додатковими договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності у разі їх
неплатоспроможності, а також для забезпечення платоспроможності
Бюро під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями
інших країн у галузі страхування цивільно-правової
відповідальності, з якими Бюро уклало угоду про взаємне визнання
договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань
стосовно відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій, структура,
порядок його формування, розміщення та використання коштів фонду
встановлюється згідно з чинним законодавством та положенням про
фонд страхових гарантій, положенням про порядок і умови формування
централізованих страхових резервних фондів та положенням про
порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних
фондів Бюро, що затверджені Президією Бюро та погоджені з
Координаційною радою Бюро.
13.2. Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних
пригодах (фонд захисту потерпілих) призначений для здійснення
розрахунків з потерпілими у випадках, передбачених чинним
законодавством про страхування цивільно-правової відповідальності. Структура, порядок формування фонду захисту потерпілих,
розміщення та використання коштів фонду встановлюється згідно з
чинним законодавством України, положенням про фонд захисту
потерпілих, положенням про порядок і умови формування
централізованих страхових резервних фондів та положенням про
порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних
фондів Бюро, що затверджені Президією Бюро та погоджені з
Координаційною радою Бюро.
13.3. Інші централізовані страхові резервні фонди, які
створені за рішенням органів управління Бюро відповідно до їх
компетенції та в межах чинного законодавства.
Стаття 13-1. Фонд попереджувальних заходів
13-1.1. З метою проведення попереджувальних заходів,
спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення
кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням
цивільно-правової відповідальності, створюється фонд
попереджувальних заходів Бюро. 13-1.2. Порядок, умови формування та використання коштів
фонду попереджувальних заходів Бюро встановлюються положенням про
цей фонд, що затверджується Президією Бюро та погоджується з
Координаційною радою Бюро. { Статут доповнено статтею 13-1 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5225
( v5225486-05 ) від 29.12.2005 }
СТАТТЯ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО
14.1. Діяльність Бюро може бути припинена на підставі рішення
суду загальної юрисдикції, а також за рішенням Загальних зборів
членів Бюро в порядку, встановленому чинним законодавством.
14.2. Ліквідація Бюро проводиться ліквідаційною комісією,
призначеною Загальними зборами членів Бюро, а у випадку ліквідації
за рішенням суду загальної юрисдикції - ліквідаційною комісією, що
призначається цим органом. З дня призначення ліквідаційної комісії
до неї переходять повноваження по управлінню справами Бюро.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Бюро, виявляє його
дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів
щодо сплати боргів Бюро третім особам, а також складає
ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, що
створив ліквідаційну комісію.
14.3. Ліквідація Бюро вважається завершеною, а Бюро -
ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного
реєстру. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за
шкоду, заподіяну нею Бюро, його членам, а також третім особам,
відповідно до чинного законодавства України.
14.4. У разі ліквідації Бюро його майно передається іншій
неприбутковій організації з аналогічною метою діяльності та
завданнями або зараховується до доходу бюджету.
СТАТТЯ 15. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. Цей Статут набуває чинності з моменту державної
реєстрації.
15.2. З моменту набуття чинності Статуту у цій редакції
Статут Бюро у редакції, затвердженій рішенням Президії Бюро від
24.03.2004 (протокол N 101), втрачає чинність.вгору