Документ v2_26832-14, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

07.08.2014  № 18.1-12/26


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови
Держстату України
Н.С. Власенко
07 серпня 2014 року

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили"

I. Загальні положення

1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" (далі - форма).

1.2. Джерелами інформації показників форми є дані таких первинних облікових документів підприємства:

№ П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";

№ П-2 "Особова картка працівника";

№ П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

№ П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";

№ П-5 "Табель обліку використання робочого часу";

№ П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника";

№ П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)";

інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

1.3. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами), та Інструкції зі статистики заробітної плати (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати), затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713.

1.4. У формі зі зведеною інформацією щодо декількох бюджетних установ (дошкільні навчальні заклади, школи, спортивні заклади, заклади культури, медичні заклади) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, дошкільна освіта.

У формі з інформацією щодо підпорядкованої сільській або селищній раді установи (фельдшерсько-акушерський пункт, школа, дошкільний навчальний заклад) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, охорона здоров'я.

1.5. Форма складається з двох розділів. Показники розділу I відображають дані щодо кількості та оплаченого робочого часу працівників, розділу II - щодо витрат роботодавця на утримання робочої сили.

У додатку до цих Роз'яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми.

II. Показники щодо кількості працівників і оплаченого робочого часу

2.1. Рядок 010 містить дані про середню кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, розраховану відповідно до положень глави 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.2. Рядок 020 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану відповідно до положень глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.3. Рядок 030 містить дані про середню кількість працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі - зовнішні сумісники).

2.4. Рядок 040 містить дані про середню кількість працівників, що виконували роботу за цивільно-правовими договорами.

Зазначений рядок не вміщує даних про фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт із цим самим роботодавцем.

2.5. Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами, визначається згідно з пунктом 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.6. Рядок 050 містить дані про кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв'язку з навчанням та творчі); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов'язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством або колективним договором. Цей рядок не містить інформації про час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

2.7. Рядок 060 містить дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується в цьому рядку в повному обсязі.

2.8. Рядки 070 і 080 містять дані про кількість оплачених людино-годин зовнішнім сумісникам - відповідно до табеля використання робочого часу, а працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами, - зважаючи на тривалість робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та норму тривалості робочого часу, встановлену на підприємстві.

2.9. Рядок 090 містить інформацію щодо норми тривалості робочого часу на тиждень на одного працівника (не може перевищувати 40 годин), установленої колективним договором або в іншому порядку для всіх або більшості працівників, зайнятих основним видом діяльності.

III. Показники щодо витрат на утримання робочої сили

3.1. Розділ II форми містить дані щодо оплати праці, видатків на загальнообов'язкове державне та добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх житлом, професійне навчання, культурно-побутове обслуговування, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також інших витрат, пов'язаних з використанням найманої робочої сили.

3.2. Рядок 110 містить інформацію щодо прямої оплати праці, яка включає нарахування у грошовій формі, перелічені у рядках 120 - 150, а також такі:

відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу);

оплата надурочних робіт і робіт у вихідні, святкові й неробочі дні, у розмірах і за розцінками, установленими чинним законодавством;

оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад тривалість робочого часу у випадках, передбачених законодавством;

суми, виплачені у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;

суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників.

3.3. Рядок 120 містить дані щодо нарахувань штатним працівникам за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, а також виплати, зазначені в підпунктах 2.1.2 - 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

3.4. Рядок 130 містить суми нарахованих надбавок і доплат штатним працівникам до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством (підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати) або колективним договором, крім доплат за роботу на територіях радіоактивного забруднення.

3.5. Рядок 140 містить дані щодо премій та винагород штатним працівникам, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, тобто виплачуються не рідше ніж раз на квартал.

3.6. Рядок 150 містить дані щодо нарахувань працівникам, які не перебувають у штаті підприємства і не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників:

зовнішнім сумісникам;

працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами (за винятком фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);

особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства;

звільненим працівникам професійних спілок;

особам, які працюють згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили (безробітні за період виконання громадських робіт, учні та студенти, які проходять виробничу практику на підприємстві чи залучені до тимчасової роботи на період канікул). У цьому рядку відображаються як суми, виплачені безпосередньо на підприємстві, так і перераховані іншим підприємствам, з якими укладено договір;

іншим категоріям працівників, яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді: звільненим, тимчасово відсутнім штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості (крім виплат за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням).

3.7. Рядок 160 містить дані щодо нарахувань штатним працівникам за невідпрацьований час, визначених згідно з підпунктом 2.2.12 пункту 2.2 та підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, крім сум оплати відпусток, які надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", і грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток.

3.8. Рядок 170 містить (з рядка 160) суми оплати всіх видів відпусток, передбачених законодавством або колективним договором.

3.9. Рядок 180 містить дані щодо премій та нерегулярних виплат штатним працівникам, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер (підпункти 2.3.2, 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати), а також сум компенсації у разі невикористання відпусток.

Рядок 190 містить (з рядка 180) дані щодо винагород за підсумками роботи за рік, щорічних винагород за вислугу років (стаж роботи), а рядок 200 - щодо матеріальної допомоги, яка має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом).

3.10. Рядок 210 містить дані щодо заробітної плати штатних працівників у натуральній формі, а також наданих їм пільг, послуг і допомоги в натуральній і грошовій формах:

вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;

вартість безоплатно наданих працівникам, зайнятим в окремих видах діяльності, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати або здешевлення. При цьому рядок 220 містить дані про вартість зазначених товарів та послуг, наданих відповідно до законодавства;

суми компенсації витрат працівників (не передбачені законодавством) з оплати житла (квартплати, місця в гуртожитку, найму житла);

вартість безкоштовно наданих продуктів харчування (крім молока та лікувально-профілактичного харчування, надання яких пов'язане з умовами праці) або суми грошової компенсації за них;

оплата (повністю або частково, у вигляді талонів) підприємством харчування працівників у їдальнях, буфетах, профілакторіях;

витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту;

вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування (крім спецодягу), що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами;

вартість подарунків до свят і пам'ятних дат;

вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування.

Рядок 210 не містить даних про вартість продукції, проданої в рахунок заробітної плати.

3.11. Рядок 230 містить дані щодо витрат роботодавця на забезпечення працівників житлом, зокрема:

витрати на утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства без урахування заробітної плати працівників служб, що здійснюють його обслуговування;

витрати на погашення позик, виданих працівникам, або відсотків за користування ними, субсидії, що не підлягають поверненню, для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво тощо;

вартість житла, переданого у власність працівникам, за винятком капітальних інвестицій у будівництво житла (також окремо міститься у рядку 240).

3.12. Рядок 250 містить дані щодо витрат на соціальне забезпечення працівників, виділених у рядках 260 і 300, а також таких:

страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами на користь працівників;

страхові внески підприємств, пов'язані з добровільним страхуванням працівників та членів їхніх сімей (особистим, медичним, страхуванням майна та іншими видами страхування);

соціальні допомоги та виплати (крім передбачених законодавством) працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, при народженні дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми за рахунок коштів підприємства;

надбавки та доплати до державних пенсій пенсіонерам, що працюють;

одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і колективними договорами;

суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;

суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;

видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій;

суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;

компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;

витрати підприємств на оплату послуг із лікування та медичних оглядів працівників, які були надані закладами охорони здоров'я, уключаючи протезування;

вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;

вартість абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, інші аналогічні витрати;

матеріальна допомога разового характеру, яка надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей;

інші витрати на соціальний захист працівників.

3.13. Рядок 260 містить суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які сплачує роботодавець.

3.14. Рядок 300 містить суми, нараховані працівникам згідно з Порядком оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 439 (зі змінами).

3.15. Рядок 310 містить дані щодо витрат на підготовку та підвищення кваліфікації працівників, пов'язані з виробничою необхідністю, зокрема:

оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах і установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підставі договорів між навчальними закладами та підприємством;

стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

витрати на утримання навчальних будівель і приміщень, оренду приміщень для проведення навчання, придбання навчальних посібників та матеріалів;

оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства.

3.16. Рядок 320 містить дані щодо витрат на культурно-побутове обслуговування працівників, зокрема:

утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних навчальних закладів та інших громадських служб;

придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі, та для медаптечок;

проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, уключаючи оренду приміщень;

організацію гуртків, студій, клубів, виставок-продажу виробів самодіяльної творчості, ярмарків тощо;

придбання театральних костюмів, спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату;

оплату екскурсій та мандрівок, занять у спортивних секціях;

оплату за утримання дітей працівників у дошкільних навчальних закладах або її здешевлення;

оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників;

благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників;

відрахування від фонду оплати праці коштів профспілковій організації на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи.

3.17. Рядок 330 містить дані щодо витрат роботодавця, які не віднесені до вищеперелічених, зокрема:

витрати на відрядження (добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);

компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;

надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер;

витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;

вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання у разі невидачі адміністрацією;

вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі специфікою роботи);

витрати на користування мобільним зв'язком для виробничих потреб;

витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);

витрати на оплату навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов'язаного з виробничою необхідністю;

витрати на оформлення паспортів громадянам України для виїзду за кордон та віз;

витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;

виплати колишнім працівникам підприємства, які не входять до фонду оплати праці.

3.18. Рядок 340 містить дані щодо податків та зборів, розмір яких залежить від кількості або складу найманих працівників, а також величини їхнього фонду оплати праці, зокрема:

комунальний податок;

суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються підприємствами за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, відповідно до статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

3.19. Рядок 350 містить дані щодо сум компенсації роботодавцю витрат на утримання робочої сили, наприклад компенсації частини суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працівників, яких роботодавець працевлаштував на новостворені робочі місця, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

3.20. Згідно із Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС "Звіт про витрати на утримання робочої сили", затвердженою наказом Держкомстату від 07.10.2010 № 414, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 984/18279, до витрат на робочу силу не відносяться такі виплати:

допомога, нарахована працівникам підприємства за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: у разі тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями);

винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, винаходів, корисних моделей, промислових зразків;

додаткові види оплати праці та соціальних пільг, нараховані працівникам за рахунок бюджетних коштів, уключаючи виплати згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту;

надані працівникам суми займів, що підлягають поверненню;

витрати на капітальне будівництво житла та об'єктів соціальної сфери.

Директор департаменту
статистики праці


І.В. Сеник
Додаток
до Роз'яснень щодо заповнення
форми державного статистичного
спостереження № 1-РС
(один раз на чотири роки)
"Звіт про витрати на утримання
робочої сили"

ТАБЛИЦЯ
арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-РС

Рядки та графи форми № 1-РС

Умови контролю

Рядки та графи форми № 1-РС та інших форм

Рядок 010 графи 1

=

Рядок 1010 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 010 графи 1

=

Рядок 303 графи 1 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна)*

Рядок 020 графи 1

=

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 020 графи 1

=

Рядок 301 графи 1 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна)*

Рядок 030 графи 1

=

Рядок 7030 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 040 графи 1

=

Рядок 7040 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

(рядок 020 + рядок 030 + рядок 040) графи 1

=

Рядок 300 графи 1 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна)*

Рядок 050 графи 1

=

Рядок 1050 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 060 графи 1

=

Рядок 4020 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 060 графи 1

< або =

Рядок 050 графи 1

(рядок 060 + рядок 070 + рядок 080) графи 1

> або =

Рядок 304 графи 1 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна)*

Рядок 090 графи 1

< або =

40

((рядок 110 - рядок 150) + рядок 160 + рядок 180 + рядок 210) графи 1

=

Рядок 5010 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

((рядок 110 - рядок 150) + рядок 160 + рядок 180 + рядок 210) графи 1

=

Рядок 305 графи 1 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна)*

(рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 + рядок 150) графи 1

< або =

Рядок 110 графи 1

Рядок 120 графи 1

< або =

Рядок 5020 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 130 графи 1

=

Рядок 5040 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 140 графи 1

=

Рядок 5050 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 150 графи 1

=

(рядок 1020 графи 2 - рядок 1070 графи 2) форми № 1-ПВ (місячна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 160 графи 1

< або =

Рядок 5090 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 170 графи 1

< або =

Рядок 160 графи 1

(рядок 180 + рядок 210) графи 1

> або =

Рядок 5060 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

(рядок 190 + рядок 200) графи 1

< або =

Рядок 180 графи 1

Рядок 200 графи 1

=

Рядок 5070 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна) зі звіту за січень - грудень

Рядок 220 графи 1

< або =

Рядок 210 графи 1

Рядок 240 графи 1

< або =

Рядок 230 графи 1

(рядок 260 + рядок 300) графи 1

< або =

Рядок 250 графи 1

__________
* У випадку, якщо заповнюються обидві форми.вгору