Документ v2_13832-14, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

01.07.2014  № 18.1-12/13


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник
Голови Держстату України
В.О. Піщейко
01.07.2014

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами"

I. Загальні положення

1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами" (далі - форма № 1-ПЕ).

1.2. Показники форми № 1-ПЕ охоплюють сферу промисловості, а саме види економічної діяльності, що відносяться до секцій: B "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів", C "Переробна промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" і E "Водопостачання, каналізація, поводження з відходами" за Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами), та згідно з Методологічними основами та поясненнями до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженими наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 396 (далі - КВЕД-2010), що розміщені на офіційному веб-сайті Держстату України за адресою: www.ukrstat.gov.ua.

1.3. Дані статистичного спостереження за формою № 1-ПЕ є короткостроковими і призначені для формування оперативної зведеної інформації щодо промислової діяльності підприємств по країні в цілому та за територіями Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

1.4. У випадку виробництва продукції, в рамках договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, звіт за формою № 1-ПЕ (далі - звіт) містить дані учасника договору, на потужностях якого (власних чи орендованих) вироблена така продукція, і включає обсяг реалізації всієї продукції.

1.5. Якщо місцезнаходження та місце здійснення виробничої діяльності респондента є територіями різних адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), органи державної статистики отримують звіт за місцем здійснення виробничої діяльності/виробництва продукції. У тих випадках, коли підрозділ не веде облік усіх показників звіту, органи державної статистики отримують звіт, сформований на підставі даних юридичної особи або безпосередньо від юридичної особи за місцем здійснення підрозділом виробничої діяльності.

1.6. За відсутності даних рядки (графи) звіту містять прочерк.

1.7. Показники звітного місяця не включають величини коригування за попередні місяці.

II. Розподіл показників за видами економічної діяльності

2.1. Звіт уключає дані щодо промислової діяльності (секції B, C, D, E КВЕД-2010) за видами діяльності, які підприємство здійснювало у звітному місяці відповідно до три-, чотиризначних кодів КВЕД-2010 згідно з Переліком видів промислової діяльності, що за КВЕД-2010 належать до секцій B, C, D, E (витяг з КВЕД-2010 до форми № 1-ПЕ). Сума значень показників за всіма видами промислової діяльності дорівнює загальній величині щодо промисловості (графа 1). Передбачено використання додаткового бланка за наявності даних більше ніж по 6-ти видах промислової діяльності.

Короткі пояснення до позицій, які наведені у витягу з КВЕД-2010 до форми № 1-ПЕ, та чинна Номенклатура продукції промисловості дозволяють визначити наповнення, що відноситься до заданих видів діяльності.

У складних випадках звіт містить окремі показники, зокрема кількість працівників, сформовані за видами економічної діяльності на підставі розрахункового (умовного) їх розподілу.

2.2. За показником "середня кількість працівників" звіт уключає дані за всіма видами діяльності, якою працівники були зайняті, уключаючи ті спеціалізовані підрозділи, які виготовляли продукцію для власних промислово-виробничих потреб або для своїх непромислових підрозділів.

Наприклад, підприємство виробляє борошно, яке не реалізується зовнішнім споживачам і використовується для випічки хлібобулочних виробів на цьому самому підприємстві, здійснює пошиття спецодягу для своїх працівників. У цьому разі звіт містить дані щодо кількості працівників за видами діяльності "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (10.61) та "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання" (10.71), "Виробництво одягу, крім хутряного" (14.1), а щодо реалізованої продукції - тільки дані за видом діяльності з кодом 10.71.

Дані щодо кількості осіб, які займалися у звітному періоді декількома видами діяльності, відносяться до виду діяльності, за яким працівники відпрацювали більше часу.

Звіт містить інформацію щодо кількості працівників за всіма видами промислової діяльності відповідно до виробленої у звітному місяці продукції (товарів, послуг), і безпосередньо не пов'язується з відображенням показника щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності у рядку 10 (графи 2 - 6).

Наприклад, у звітному місяці певний вид продукції не вироблявся, але здійснювалася реалізація такої продукції, виробленої у минулих періодах. У цьому разі звіт містить дані тільки щодо обсягу реалізації (рядок 10 форми № 1-ПЕ) за видом діяльності, до якого належить ця продукція, і не включає дані щодо кількості працівників за цим видом діяльності. Якщо працівники підприємства, яке має філії (інші відокремлені підрозділи), що складають звіт окремо, протягом звітного місяця були зайняті в декількох зазначених підрозділах, дані щодо їх кількості включає звіт тільки одного відокремленого підрозділу.

Звіт містить інформацію щодо кількості працівників структурних підрозділів підприємства, які безпосередньо не виготовляли продукцію (бухгалтерія, обчислювальні центри, підрозділи з виконання ремонту та технічного обслуговування власного обладнання, склади, відділи збуту тощо), за видами діяльності залежно від того, до складу витрат якої продукції переважно зараховуються витрати на утримання цих працівників.

Якщо підприємство тимчасово не здійснювало виробничу діяльність, звіт уключає дані, сформовані на підставі умовного розподілу працівників за видами діяльності, ураховуючи їх робоче місце. При цьому якщо на підприємстві залишається незначна кількість працівників, які зайняті переважно реалізацією продукції, випущеної у минулих періодах, їх кількість відноситься до основного виду діяльності підприємства.

III. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (оборот)

3.1. Рядок 10 уключає обсяг реалізації (оборот) від промислової діяльності (за КВЕД-2010 секції B, C, D, E), який визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Рядок 10 містить дані, які не коригуються на величину поверненої у звітному місяці продукції, реалізованої у минулих роках.

3.2. Показник уміщує вартість реалізованої у звітному періоді промислової продукції (виготовленої на власних або орендованих потужностях, на потужностях іншого підприємства (підрядника (субпідрядника)), вартість реалізованих відходів та бракованого матеріалу, які утворились у процесі промислового виробництва. Показник також уключає винагороду за виконану роботу з переробки сировини замовника та послуги промислового характеру, виконані на замовлення.

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною:

якщо підприємство замовляло виготовлення продукції на інших підприємствах (уключаючи фізичних осіб - підприємців, дочірні підприємства) з наданням їм основних ресурсів - вхідних матеріалів (сировини), необхідних для виготовлення відповідної продукції (замовник), рядок 10 уключає обсяг реалізації, визначений за вартістю продукції (товарів, послуг), виготовленої на умовах надання сировини, а саме: вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату послуг з її переробки, інші, не зазначені вище витрати замовника з виробництва та реалізації цієї продукції та суму очікуваного прибутку;

якщо підприємство виготовляло продукцію із сировини замовника (або виконувало частину виробничого процесу з виготовлення продукції) (підрядник (субпідрядник)), рядок 10 уміщує вартість послуг із переробки сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів як власного виробництва, так і покупних (без урахування вартості переробленої сировини).

При цьому звіт уключає дані щодо діяльності замовника (виробництво продукції, виготовленої на іншому підприємстві, із наданням сировини), так і підрядника (субпідрядника) (надання послуг із переробки сировини замовника), за видом економічної діяльності, до якого належить діяльність із виробництва цієї продукції.

Рядок 10 включає обсяги реалізації придбаних електроенергії, тепла, газу тощо, що поставляються підприємствами до споживачів розподільними мережами, які експлуатуються іншими підприємствами.

3.3. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) не включає дохід, одержаний від непромислових видів діяльності, зокрема від:

перепродажу покупних матеріалів, напівфабрикатів, виробів, які реалізуються без додаткової промислової обробки на цьому підприємстві (навіть якщо перевіряється їх якість, здійснюється перепакування, фасування та розлив у пляшки, зберігання тощо);

реалізації продукції, виготовленої на умовах підряду за замовленням на виконання повного процесу виробництва продукції, якщо замовник не є власником основних ресурсів - вхідних матеріалів (сировини);

проведення технічного контролю, лабораторних аналізів, випробувань продукції тощо;

реалізації науково-технічної продукції;

надання транспортних, вантажно-розвантажувальних послуг, послуг зі складування;

діяльності із закупівлі, очищення, охолодження та теплової обробки молока, що реалізується на молокопереробні підприємства;

змішування фарб на замовлення, змішування вина;

надання послуг з ремонту (включно з гарантійним) автотранспортних засобів і товарів побутового призначення;

продажу придбаних металевих і неметалевих відходів (металобрухту, макулатури тощо) без додаткової механічної, хімічної, термічної обробки, у результаті якої вони можуть бути безпосередньо використані для виробництва нових виробів (навіть якщо зібрані відходи піддано чищенню, сортуванню, пакуванню);

купівлі-продажу іноземної валюти, доходів від торгових марок, патентів тощо, що враховуються за статтею "Інші операційні доходи" Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 397/3690.

Обсяг обороту не включає поставки продукції між філіями та іншими відокремленими підрозділами юридичної особи.

3.4. Оцінка реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) здійснюється без урахування непрямих податків і оптових скидок з ціни продажу.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) уключає вартість пакування та транспортування продукції, що компенсується за рахунок покупця, відповідно до договору поставки, навіть якщо в рахунках до сплати ці суми вказано окремо.

Обсяг реалізованої продукції не включає суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво, суми попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції, вартість зворотної тари.

3.5. Із даних рядка 10 рядок 13 уміщує обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за межі України безпосередньо нерезидентам та/або через посередників (зовнішній оборот).

IV. Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції

4.1. Рядок 14 уміщує дані щодо вартості усіх прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво промислової продукції (виготовленої (на власних або орендованих потужностях) як з власної сировини, придбаної сировини, так і виготовленої субпідрядниками), виконання послуг з переробки сировини замовника, виконання послуг промислового характеру на замовлення тільки за видами діяльності переробної промисловості, відміченими у витягу з КВЕД-2010 до форми № 1-ПЕ позначкою "".

Обсяг замовлень уключає замовлення, отримані як на підставі укладених договорів, так і на підставі інших документів, учинених у письмовій формі.

4.2. Якщо замовлення містить інформацію тільки про кількість продукції, то показник "замовлення" включає вартість, сформовану на основі прийнятих для цього замовлення цін поточного дня на момент надходження замовлення. При цьому звіт містить дані щодо всієї вартості замовлення незалежно від тривалості періоду, на який укладається договір. Показник не включає величину коригування вартості замовлення, якщо продукція фактично відвантажена за іншими (нижчими, вищими) цінами, ніж це було передбачено договором.

4.3. Вартість замовлення включає також обсяг продажу зі складу за умови, якщо надходження замовлення і видача продукції збігаються в часі. Обсяг надходження замовлень не включає відвантаження продукції за договорами, укладеними в попередні роки.

4.4. Не належать до обсягу замовлень:

замовлення на непромислову продукцію (товари, послуги);

замовлення на поставку придбаних виробів без додаткової обробки (перепродаж);

замовлення на поставку відходів промислового виробництва;

замовлення на поставку товарів і надання послуг у рамках однієї й тієї самої юридичної особи.

4.5. Із даних рядка 14 рядок 15 уміщує обсяг іноземних замовлень (одержаних від замовників-нерезидентів безпосередньо та/або через посередників).

V. Середня кількість працівників промислової діяльності

5.1. Рядок 16 уключає дані щодо середньої кількості працівників (уключаючи штатних працівників і працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників), зайнятих у видах діяльності, які за КВЕД-2010 належать до секцій B, C, D, E.

5.2. Цей показник також уміщує дані щодо працівників, зайнятих діяльністю з обслуговування (підтримання) основного та другорядних видів промислової діяльності: у бухгалтерії, на складі, ремонтному підрозділі, який обслуговує виробниче обладнання підприємства, відділах збуту, кадрів тощо.

5.3. Рядок 16 форми № 1-ПЕ не включає дані про кількість працівників непромислових видів діяльності: відокремлених науково-дослідних, проектно-конструкторських підрозділів, а також відокремлених і структурних підрозділів, зайнятих ремонтом автотранспортних засобів, рекультивацією земель, лісозаготівлею, обслуговуванням холодильників, для надання послуг стороннім організаціям із зберігання й охолодження продукції, об'єктів соціальної сфери й охорони здоров'я та інших непромислових підрозділів підприємства.

5.4. Показник "середня кількість працівників промислової діяльності (уключаючи штатних працівників та працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників)" уключає дані, сформовані відповідно до порядку, викладеного в розділі 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами).

VI. Відпрацьований час

6.1. Рядок 17 уміщує дані щодо кількості відпрацьованих людино-годин працівниками (уключаючи штатних працівників і працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників), зайнятими у виробництві продукції (товарів, послуг) як з тривалим, так і нетривалим циклом виробництва, що за КВЕД-2010 відносяться до видів діяльності, які відмічені у витягу з КВЕД-2010 до форми № 1-ПЕ позначкою "ЦЦ".

6.2. До відпрацьованих людино-годин належать людино-години, які фактично відпрацьовані працівниками, зайнятими на виготовленні цієї продукції, уключаючи тих, що працювали неповний робочий день або тиждень, та відпрацьовані в порядку надурочної роботи, у святкові та неробочі дні.

6.3. Показник "відпрацьований час" не містить: простоїв, годин перерв у роботі, годин скорочення тривалості роботи працівників, інших перерв у роботі, передбачених законодавством.

VII. Обсяг постачання й розподілення електроенергії та природного газу

7.1. Рядок 19 уміщує дані щодо обсягів постачання та розподілення електроенергії безпосередньо споживачам власними чи орендованими місцевими (локальними) електромережами.

Обсяг постачання електроенергії споживачам місцевими (локальними) електромережами уключає дані, сформовані на підставі актів прийому-передачі електричної енергії зі споживачами, з якими підприємством укладено договір про постачання електричної енергії (власні споживачі), обсяг розподілення електроенергії споживачам місцевими (локальними) електромережами - на підставі актів виконаних робіт із незалежними постачальниками. У цілому показник уключає корисний відпуск електроенергії власним споживачам і споживачам незалежних постачальників.

7.2. Рядок 20 уміщує дані щодо обсягів постачання та розподілення (транспортування) газу безпосередньо споживачам власними чи орендованими місцевими (локальними) розподільними мережами.

Обсяг постачання газу споживачам місцевими (локальними) розподільними мережами включає дані, сформовані на підставі актів прийому-передачі природного газу зі споживачами, з якими підприємством укладено договір про постачання природного газу (власні споживачі), обсяг розподілення (транспортування) газу споживачам місцевими (локальними) розподільними мережами - на підставі актів виконаних робіт із замовниками (незалежними постачальниками) з надання послуг із транспортування природного газу розподільними газопроводами. У цілому показник уключає природний газ, фактично відпущений власним споживачам і споживачам незалежних постачальників.

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами", затверджені першим заступником Голови Держстату України Піщейком В.О. 30 листопада 2012 року та зареєстровані за № 18/1-12/24, з 01.02.2015 є недійсними.

Директор
департаменту статистики
виробництваЛ.М. Овденко
Додаток

ПЕРЕЛІК
видів промислової діяльності, що за КВЕД-2010 належать до секцій B, C, D, E (витяг з КВЕД-2010 до форми № 1-ПЕ)

Код за КВЕД-2010

Назва виду діяльності та короткі пояснення до позицій-1

А

Б

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів (секція B)

05.1

Добування кам'яного вугілля (уключає добування кам'яного вугілля підземним або відкритим способом, очищення, сортування, калібрування, подрібнення, пресування тощо для поліпшення його якості, зручності його транспортування та зберігання, добування кам'яного вугілля з відвалів; не включає надання допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування кам'яного вугілля (09.9), виробництво коксопродуктів (19.1), кам'яновугільних брикетів (19.2))

05.2

Добування бурого вугілля (не включає виробництво буровугільних паливних брикетів (19.2))

06

Добування сирої нафти та природного газу (уключає добування сирої нафти, підготовку її до транспортування (зневоднення, знесолення, стабілізація тощо), добування бітумінозних чи нафтоносних сланців, бітумінозного пісковику та виробництво сирої нафти з них, добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу), екстрагування конденсатів, зневоднення та сепарацію (поділ на фракції) рідкого вуглеводню, десульфуризацію газу, добування рідкого вуглеводню шляхом скраплювання або піролізу, добування (видалення) метану з шахт; не включає надання допоміжних послуг, пов'язаних із добуванням нафти та природного газу (09.1), виробництво нафтових газів у процесі нафтоперероблення (19.2), виробництво промислових газів (20.1))

07.1

Добування залізних руд (уключає добування, збагачення й агломерацію залізних руд; не включає добування та первинне збагачування піритів (крім випалення) (08.91))

07.21

Добування уранових і торієвих руд (уключає добування уранових і торієвих руд, концентрати уранових і торієвих руд; не включає збагачення уранових і торієвих руд (20.1))

07.29

Добування руд інших кольорових металів (уключає добування та первинне збагачення алюмінієвої руди (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ванадію тощо, руд дорогоцінних металів (золота, срібла, платини); не включає добування уранових і торієвих руд (07.21), надання допоміжних послуг, пов'язаних із процесом добування руд кольорових металів (09.9), виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого штейну (24.4))

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (уключає добування та первинне оброблення декоративного та будівельного каменю, такого як мармур, граніт, пісковик, вапняковий камінь тощо, добування, відбій та дроблення вапняку, добування гіпсового каменю й ангідриту, крейди та некальцинованого доломіту; не включає добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (08.91), виробництво кальцинованого доломіту (23.5))

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну (уключає добування піску, гальки, гравію, щебеню (каміння дробленого), добування каоліну і каолінових глин; не включає добування бітумінозного пісковику (06))

08.91

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (уключає добування природних фосфатів, калійних солей, сірки, добування та збагачення піритів (крім випалювання), добування природних сульфатів барію, карбонатів барію, боратів та їх концентратів, природних сульфатів магнію (кізериту), добування природних пігментів, плавикового шпату, гуано, бурштину; не включає добування солі (08.93), випалювання піриту (залізного колчедану) та виробництво хімічних добрив і азотних сполук (20.1))

08.92

Добування торфу (уключає добування та висушування торфу, підготування торфу для поліпшення його якості або для зручності його транспортування і зберігання; не включає виробництво торф'яних брикетів (19.2))

08.93

Добування солі (уключає підземне добування солі (хлориду натрію), у т. ч. розчинення і викачування, отримання солі шляхом випарювання морської води та інших видів солоної води, виробництво соляних розчинів, подрібнення, очищення та рафінування солі виробником (окремі операції, що виконуються без мети одержання кухонної солі, придатної для споживання людьми), добування бішофіту; не включає виробництво солі, придатної для споживання людьми (10.84))

08.99

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. (уключає добування підземним або відкритим способом різних мінералів і матеріалів: абразивних матеріалів, азбесту, кремнієвмісних інфузорних порід, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо, природного асфальту та твердого бітуму, дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо; не включає одержання золи та залишків спалювання відходів (38.2))

09.1

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу (уключає надання за винагороду або на основі контракту допоміжних послуг із пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що забезпечують добування нафти та газу, пожежогасіння на нафтових і газових родовищах; не включає діяльність розробників нафтових і газових родовищ (06), спеціалізований ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання для добувної промисловості (33.12), скраплювання та регазифікацію природного газу для його транспортування, які здійснюють поза місцем добування, геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження)

09.9

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів (уключає надання за винагороду або основі контракту допоміжних послуг, пов'язаних із процесом добування кам'яного та бурого вугілля, нафти та природного газу, залізних, уранових і торієвих руд, руд інших кольорових металів, корисних копалин; не включає ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання для добувної промисловості (33.12))

Переробна промисловість (секція C)

10.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів (уключає забій худоби, птиці, кролів, оброблення та фасування м'яса (м'яса свійської птиці), одержування та первинне оброблення сирих шкур (крім свинячих), отриманих від забою, витоплювання смальцю (жиру свійської птиці) та інших їстівних жирів тваринного походження, отримання щипаної вовни (пір'я та пуху свійської птиці), виробництво м'ясопродуктів, м'ясного борошна, м'ясних консервів; не включає виробництво готових заморожених блюд із м'яса та птиці (10.85), виробництво екстрактів і соків з м'яса, риби та водних бехребетних, заготовок для приготування супів (10.89))

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (уключає заморожування, сушіння, копчення, соління, консервування риби, ракоподібних і молюсків, виробництво свіжого й охолодженого рибного філе, ікри, штучної ікри, рибного борошна для годування тварин, перероблення морських водоростей; не включає виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (10.41), виробництво готових заморожених рибних страв (10.85), виробництво заготовок для приготування супів (10.89), перероблення та консервування риби на борту риболовних суден)

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів (уключає перероблення та консервування картоплі (у т. ч. сушена картопля у вигляді борошна, крупки, пластівців тощо, чіпси), виробництво фруктових і овочевих соків та концентратів, інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; не включає виробництво глазурованих у цукрі фруктів та горіхів (10.82), готових овочевих страв (10.85), консервів для малюків (10.86))

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів (уключає виробництво нерафінованої рослинної олії (соняшникової, оливкової, соєвої тощо), незнежиреного борошна та шроту з насіння олійних культур, горіхів або кісточкових олійних культур (мигдалю), виробництво рафінованої рослинної олії, перероблення рослинної олії (перегонку, кип'ятіння, дегідрацію, гідрогенізацію тощо), неїстівних тваринних олій та жирів, риб'ячого жиру та жиру морських ссавців, одержування бавовняного лінту, макухи та інших відходів виробництва рослинних олій; не включає витоплювання смальцю та інших їстівних жирів тваринного походження (10.1), виробництво маргарину (10.42), виробництво масла з коров'ячого молока, топленого масла (молочного жиру) (10.5), вологий помел кукурудзи, виробництво кукурудзяної олії (10.62), виробництво ефірних олій, хімічне очищення олій та жирів (20.5))

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів (уключає виробництво маргарину і сумішей молочного та рослинних жирів, у яких частка молочного жиру складає менше 25 %, пастоподібних продуктів, змішаних кулінарних жирів; не включає виробництво майонезу (10.84), спредів і сумішей молочного та рослинних жирів, у яких частка молочного жиру складає не менше 25 % (10.89))

10.5

Виробництво молочних продуктів (уключає виробництво молочних продуктів, морозива та іншого харчового льоду; не включає виробництво сухих молочних сумішей і молочних консервів для немовлят і малюків (10.86), виробництво спредів і сумішей молочного та рослинних жирів, у яких частка молочного жиру складає не менше 25 % (10.89))

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (уключає виробництво круп і борошна із зернових, бобових культур, коренеплодів або бульбоплодів чи з їстівних горіхів та рису, сухих зернових сніданків, борошняних сумішей для випікання хлібобулочних виробів, тортів, тістечок, пирогів, бісквітів, печива, млинців, одержування висівок та інших залишків перероблення зернових культур, обсмажування та фасування зерна кукурудзи; не включає виробництво картопляного борошна (10.3), вологий помел кукурудзи (10.62))

10.62

Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів (уключає виробництво крохмалів, глюкози, сиропу глюкози, мальтози, інуліну тощо, клейковини (глютену), тапіоки та її замінників із крохмалю, виробництво фруктози і сиропу з фруктози, кукурудзяної олії, вологий помел кукурудзи; не включає виробництво лактози (молочного цукру) (10.5), штучного меду і карамелі (10.89))

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (уключає виробництво хліба та булочок, виробів нетривалого зберігання (тортів, тістечок, пирогів, бісквітів, фруктових тістечок, млинців, вафель тощо); не включає виробництво макаронних виробів з начинкою (10.85))

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання (не включає виробництво картопляних чіпсів (10.3), виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання (10.71))

10.73

Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів (уключає також виробництво кускусу, консервованих або заморожених макаронних виробів; не включає виробництво макаронних виробів із начинкою (10.85), заготовок супів (10.89))

10.81

Виробництво цукру (уключає також виробництво кленового сиропу та кленового цукру, одержування меляси, бурякового жому та інші відходи виробництва цукру; не включає виробництво глюкози, сиропу глюкози, мальтози (10.62))

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (уключає також виробництво халви, жувальної гумки, глазурованих зацукрованих фруктів, плодів, горіхів, шкірки плодів та інших частин рослин)

10.83

Виробництво чаю та кави (уключає виробництво смаженої або несмаженої (без кофеїну) кави, замінників кави, виробництво екстрактів, есенцій, концентратів та готових продуктів на основі чаю та мате, фасування чаю в пакування масою не більше 3 кг для роздрібного продажу (у т. ч. у чайні пакетики), виробництво трав'яних настоянок; не включає виробництво інуліну (10.62))

10.84

Виробництво прянощів і приправ (уключає виробництво спецій, соусів і приправ (майонезу), оцту, сумішей прянощів і приправ, виробництво солі, придатної для споживання людьми (наприклад, йодованої солі), неденатурованої солі, придатної для безпосереднього побутового чи промислового використання (наприклад, як приправи чи консерванту для харчових продуктів); не включає добування солі (08.93))

10.85

Виробництво готової їжі та страв (уключає виробництво готовихї (приготовлених, приправлених і зварених) їжі та страв, виготовлених для тривалого зберігання в замороженому або консервованому вигляді: м'ясні страви (страви із м'яса свійської птиці), рибні страви, овочеві страви, страви з макаронних виробів, заморожена піца або піца підготовлена для її зберігання в інший спосіб, страви місцевої та національної кухні; не включає виробництво готових швидкопсувних харчових продуктів (10.89))

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів (уключає виробництво гомогенізованих і дієтичних продуктів, у т. ч. дитячого харчування на молочній, борошняній основі, плодоовочевих, фруктових, м'ясних консервів, соків, інших продуктів для малюків і немовлят)

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. (уключає виробництво супів і бульйонів та заготовки для їх приготування, штучного меду та карамелі, дріжджів, яєчних продуктів (альбуміну, порошку), екстрактів і соків з м'яса, риби та водних безхребетних, екстрактів солоду, спредів і сумішей молочного та рослинного жирів, у яких частка молочного жиру складає не менше 25 %; не включає виробництво замороженої піци (10.85), маргарину й аналогічних пастоподібних продуктів, сумішей молочного та рослинних жирів, у яких частка молочного жиру складає менше 25 % (10.42))

10.9

Виробництво готових кормів для тварин (уключає виробництво готових кормів для сільськогосподарських та домашніх тварин, птиці, риб, виробництво борошна та гранул з люцерни; не включає виробництво рибного борошна для годування тварин (10.2), макухи з насіння олійних культур (10.41), дріжджів (10.89))

11.01

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (уключає виробництво дистильованих питних алкогольних напоїв (горілки, лікерів, коньяку, джину тощо), етилового спирту з вмістом спирту менше 80 об. %, змішування дистильованих спиртів, виробництво нейтральних спиртів; не включає виробництво синтетичного етилового спирту й етилового спирту з ферментованих матеріалів (20.1), розлив у пляшки та етикетування)

11.02

Виробництво виноградних вин (уключає виробництво вин, ігристих вин, вин із концентрованого виноградного сусла, змішування вин, виробництво безалкогольних або слабоалкогольних вин; не включає розлив у пляшки й етикетування)

11.03

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (уключає виробництво ферментованих, але недистильованих алкогольних напоїв (сидру, пері (сидру грушевого) та інших плодоягідних вин, медовухи), змішаних напоїв, які містять алкоголь; не включає розлив у пляшки та етикетування)

11.04

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів (уключає виробництво вермуту та інших подібних вин; не включає розлив у пляшки й етикетування)

11.05

Виробництво пива (уключає також виробництво слабоалкогольного та безалкогольного пива; не включає виробництво екстракту солоду (10.89), солоду (11.06))

11.06

Виробництво солоду (не включає виробництво солодового екстракту (10.89), смаженого солоду як замінника кави (10.83))

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки (уключає виробництво безалкогольних ароматизованих і підсолоджених напоїв (лимонаду, коли, фруктових напоїв, тоніків тощо), природних мінеральних вод та інших вод із джерел і свердловин, розлитих у пляшки, виробництво квасу; не включає виробництво безалкогольного вина (11.02), безалкогольного пива (11.05), харчового льоду (10.5), нехарчового льоду (для охолодження) (35.3), розлив у пляшки та етикетування)

12

Виробництво тютюнових виробів (уключає виробництво тютюнових виробів та їх замінників; видалення черешків і повторне сушіння тютюну; не включає вирощування та первинне оброблення тютюну й махорки /сільське господарство/)

13.1

Підготування та прядіння текстильних волокон (уключає операції з підготовки та прядіння натуральних, штучних і змішаних волокон, волокон, вироблених з різної сировини (шовку, вовни, інших волокон тваринного або рослинного походження, хімічних волокон, паперу, скловолокна тощо), виробництво швацьких ниток і прядіння пряжі з штучних і синтетичних волокон, паперової пряжі; не включає виробництво джгутів із хімічних (штучних і синтетичних) волокон (20.6), виробництво скловолокна (23.1))

13.2

Ткацьке виробництво (уключає виробництво тканин (текстильних виробів) з різної сировини (шовку, вовни, інших волокон тваринного або рослинного походження, хімічних волокон, паперу, скловолокна тощо), виробництво штучного тканого хутра; не включає виробництво в'язаного та трикотажного полотна (13.91), текстильних покриттів для підлоги (13.93), нетканих матеріалів (13.95), вузьких тканин (13.96), повсті й фетру (13.99))

13.3

Оздоблення текстильних виробів (уключає послуги з вибілювання, фарбування, набивання, апретування тканин і текстильних виробів, уключаючи одяг невласного виробництва, термінове нанесення зображень (друкування) на текстильні вироби; не включає виробництво гумової пряжи та тканин (22.1))

13.91

Виробництво трикотажного полотна (уключає виробництво й оброблення в'язаного й трикотажного полотна, в'язаного штучного хутра (трикотажного довговорсового полотна); не включає виробництво тюлю та інших сітчастих тканин, мережива та вишивок у вигляді кусків, стрічок або орнаменту (13.99), виробництво в'язаного й трикотажного одягу (14.3))

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (уключає виробництво ватних, пухових та інших ковдр, пледів, подушок, постільної та кухонної білизни, гардин, портьєр, чохлів, тентів, мішків, парашутів, вітрил тощо; не включає виробництво текстильних виробів технічного призначення (13.96), ремонт наметів, тентів)

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів (уключає виробництво текстильних і повстяних покриттів для підлоги (килимів, доріжок, матів, циновок тощо); не включає виробництво виробів з соломки або інших матеріалів для плетіння (16.29), еластичних покриттів для підлоги (вінілу, лінолеуму тощо) (22.2))

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток (уключає виробництво канатно-мотузкових виробів, шпагату, тросів, канатів і аналогічних виробів з текстильних рослинних волокон із просочуванням, армуванням металізованими нитками з обробкою або без обробки, з оболонкою з гуми або пластмас чи без неї, шпагатів із синтетичними матеріалами, виробництво сіток із шпагату, канатів і мотузок та виробів із сіток; не включає виробництво сіток для волосся (14.1), дротових канатів (25.9), сачків для спортивного рибальства (32.3))

13.95 Ц

Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів із них, крім одягу (уключає виробництво матеріалів нетканих без покриття та з покриттям та вироби з нетканих матеріалів, крім одягу; не включає виробництво гумових конвеєрних стрічок або привідних пасів (22.1))

13.96 Ц

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення (уключає виробництво металізованої пряжі та металізованих позументних ниток, тканин із металевих ниток і тканин з металізованої пряжі, ниток гумових та кордних, з текстильним покриттям, виробництво кордної тканини для шин із високоміцних ниток, матеріалів та текстильних виробів технічного призначення, вузьких тканин; не включає виробництво гумових конвеєрних стрічок або привідних пасів (22.1))

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. (уключає виробництво повсті, фетру, тюлю та інших сітчастих тканин, мережива та вишивок у вигляді кусків, стрічок або орнаменту, виробництво пухівок і тампонів для нанесення косметики; виробництво виробів із фетру та повсті (у т. ч. валянків), ниток та стрічок позументних, пряжі синельної, пряжі фасонної петлястої, виробів текстильних стьобаних в кусках; не включає виробництво повстяних покриттів для підлоги (13.93))

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного (уключає виробництво одягу зі натуральної або композиційної шкіри, робочого одягу, інших видів верхнього одягу і спіднього одягу для чоловіків, жінок і дітей, виробництво іншого одягу й аксесуарів (одягу для немовлят (уключаючи панчішно-шкарпеткових виробів), спортивних, лижних і купальних костюмів, капелюхів та уборів головних фетрових, хутряних, з інших матеріалів, інших доповнень до одягу (рукавичок, ременів, шалей, шийних хусток, краваток, сіток для волосся тощо), верху взуття з текстильних матеріалів); не включає виробництво одягу з хутра (14.2), одягу з гуми та пластмас (22.1, 22.2), вогнестійкого та захисного одягу (32.9), ремонт одягу)

14.2

Виготовлення виробів із хутра (не включає одержування сирих шкур (10.1), виробництво штучного тканого хутра (13.2), довговорсового трикотажного полотна (13.91), виробництво хутряних головних уборів (14.1), вичинення й фарбування хутряних шкур (15.11), виробництво взуття, оздобленого хутром (15.2), одержування хутряної сировини /сільське господарство/)

14.3

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу (уключає виробництво панчішно-шкарпеткових виробів (у т. ч. шкарпеток, панчіх і колготок), в'язаного або трикотажного одягу та інших готових виробів, таких як пуловери, кардигани, джемпери, светри, жилети тощо; не включає виробництво панчішно-шкарпеткових виробів для немовлят (14.1), в'язаного або трикотажного полотна (13.91))

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра (уключає підготовлення шкури до дублення, фарбування та вичинення й оздоблення шкіри, виробництво замші, нубука, лакової, металізованої, композиційної та інших видів шкіри, вискоблювання (гоління), стриження, щипання, вичинення, дублення, вибілювання (знебарвлення) та фарбування хутряних шкур і шкіри із волосяним покривом; не включає виробництво одягу зі шкіри (14.1), замінників шкіри без застосування натуральної шкіри (22.1, 22.2), одержування шкур і виробництво шкіри як частину сільськогосподарської діяльності та діяльності із забою тварин)

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів (уключає виробництво валіз, дамських сумочок і подібних виробів зі шкіри, композиційної шкіри, пластмас або будь-яких інших матеріалів, лимарно-сідельних виробів і збруї, батогів і спорядження для їзди верхи, неметалевих ремінців для годинників, шкіряних шнурків для черевиків; не включає виробництво одягу зі шкіри та шкіряних рукавичок і головних уборів (14.1), сідел для велосипедів (30.9), браслетів із дорогоцінних та недорогоцінних металів для наручних годинників (32.12, 32.13), ременів безпеки (32.9))

15.2

Виробництво взуття (уключає виробництво взуття будь-якого призначення з будь-яких матеріалів, виготовлених за будь-якими технологіями (у т. ч. формуванням або литтям), шкіряних деталей взуття, краг, гетрів тощо; не включає виробництво взуття з текстильних матеріалів без накладення підошви (14.1), дерев'яних частин взуття (16.29), виробництво підборів, підошов та каблуків з гуми (22.1), лижних черевиків (32.3), ортопедичного взуття (32.5))

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво (уключає розпилювання, стругання та інші види механічного оброблення деревини, розщеплення, очищення та рубання колод, виробництво дерев'яних шпал для залізничних чи трамвайних колій, паркету та покриттів для підлоги незібраних, деревних вовни і борошна, тріски та стружки деревних, послуги з сушіння, просочування та хімічного оброблення деревини; не включає виробництво лущеного шпону, пресованої деревини у вигляді блоків, плит, брусів чи профілів (16.21), покрівельної дранки та гонту (16.23), лісозаготівлю та виробництво сирої деревини /лісове господарство/)

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону (уключає виробництво лущеного шпону та інших виробів (шліфованих, фарбованих, покритих, просочених, зміцнених (за допомогою паперу або тканини), у вигляді орнаменту), виробництво клеєної фанери, фанерованих панелей і подібних шаруватих дерев'яних плит і панелей, деревоволокнистих плит та інших волокнистих плит, пресованої деревини у вигляді блоків, плит, брусів чи профілів, клеєних ламінованих дерев'яних виробів, ламінованої одношарової фанери)

16.22

Виробництво щитового паркету (уключає виробництво дерев'яних паркетних дощок, блоків тощо, зібраних у панелі (щитового паркету); не включає виробництво незібраних дерев'яних покриттів для підлоги (16.1))

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів (уключає виробництво вікон і балконних дверей та рам до них, дверей та їх коробок і порогів з деревини, опалубки для бетонних будівельних робіт, гонт і дранки покрівельних з деревини, столярних виробів та інших будівельних конструкцій з деревини, збірних споруд з деревини; не включає виробництво кухонних і книжкових шаф, шаф для одягу тощо (31), збирання та установлення власно виготовлених дерев'яних будинків та столярних виробів)

16.24

Виробництво дерев'яної тари (уключає виробництво дерев'яних пакувальних ящиків, коробок, ґратчастої тари, барабанів і подібних пакувальних дерев'яних пристосувань, дерев'яних піддонів, ящикових піддонів та інших дерев'яних вантажних щитів, дерев'яних бочок, баків, діжок та інших бондарних виробів, дерев'яних кабельних барабанів; не включає виробництво кошиків і плетених виробів (16.29))

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння (уключає виробництво інструментів, корпусів та рукояток до них з деревини, частин та рукояток мітел і щіток, заготовок для виготовлення люльок, колодок та розтяжок для взуття з деревини, столового й кухонного посуду та приборів з деревини, дерев'яних виробів з мозаїкою та інкрустацією, футлярів для ювелірних, ножових і подібних виробів, статуеток, та інших прикрас з деревини, дерев'яних рам для картин, фотографій, дзеркал чи подібних предметів, виробництво паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини, оброблення натурального корка, виробництво агломерованого корка, виготовлення виробів з натурального або агломерованого корка, виробництво блоків, плит, листів та смуг, плиток будь-якої форми і суцільних циліндрів з агломерованого корка, виробництво виробів з соломки або інших матеріалів для плетіння, кошиків та плетених виробів; не включає виробництво валіз (15.12), сірників (20.5), дерев'яного взуття (15.2), мітел і щіток, дерев'яних іграшок (32.4), трун (32.9))

17.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону (уключає виробництво паперової маси (целюлози) з деревини та з інших волокнистих целюлозних матеріалів, виробництво паперу і картону ручного виготовлення, газетного паперу у рулонах чи аркушах, іншого паперу і картону графічного призначення, паперу для виготовлення гігієнічних або косметичних серветок, рушників, пелюшок, скатертин, целюлозної вати і полотна з целюлозних волокон, рослинного пергаменту, жиронепроникного паперу, восківки та кальки, лощеного прозорого або напівпрозорого паперу, тарного паперу, некрейдованого паперу та картону, обробленого паперу та картону; не включає виробництво гофрованого паперу та картону (17.2), наждачного паперу (23.9))

17.2

Виготовлення виробів з паперу та картону (уключає виробництво гофрованого паперу та картону, тари з паперу та картону, виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення, паперових канцелярських виробів, шпалер і подібних виробів з паперу для покриття стін (у т. ч. вінілових шпалер і шпалер на текстильній основі), інших виробів з паперу та картону; не включає виробництво целюлозної вати, паперу або картону (17.1), виробництво гральних карт та ігор і іграшок з паперу та картону (32.4))

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг (уключає послуги з друкування газет, журналів та інших періодичних видань, книг і брошур, карт, атласів, музичних партитур тощо, друкування безпосередньо на пластику, склі, металі, деревині та кераміці, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; не включає виробництво паперових канцелярських виробів (17.2), видання друкованих матеріалів)

18.2

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (уключає послуги з тиражування на грамплатівки, компакт-диски, магнітні стрічки, відеодиски музичних та інших звукових записів, кінофільмів тощо з оригіналів (майстер-копій), послуги з тиражування програмного забезпечення; не включає тиражування друкованих матеріалів (18.1), виробництво та розповсюдження (дистрибуцію) кіно-, відеофільмів і записів на DVD-дисках або подібних носіях, тиражування кінофільмів для кінопрокату, створення оригіналів (майстер-копій) записів або аудіоматеріалу)

19.1

Виробництво коксу та коксопродуктів (уключає виробництво коксу та напівкоксу (низькотемпературного коксу), пеку та пекового коксу, коксового газу, кам'яновугільної та буровугільної смол, агломерацію коксу; не включає виробництво вугільних паливних брикетів (19.2))

19.2

Виробництво продуктів нафтоперероблення (уключає виробництво брикетів, котунів та подібних видів твердого палива з кам'яного і бурого вугілля та торфу, виробництво рідкого нафтового палива: моторного бензину, гасу, нафтових дистилятів легких, середніх та важких, дизельного палива (газойлів), важких паливних мазутів, виробництво нафтових мастил та олив, нафтових газів, таких як скраплений пропан і бутан, етилен, пропілен, бутилен тощо, виробництво нафтового вазеліну, парафіну, воску, нафтового коксу, бітуму та інших залишків перероблення нафти та нафтопродуктів)

20.1

Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (уключає виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів, виробництво барвників і пігментів, інших основних неорганічних хімічних речовин (збагаченого урану і плутонію, збідненого урану і торію та їх сполуки, інші радіоактивні елементи, неорганічних кислот та сполук, інших хімічних елементів, галогенідів металів, сульфідів, сульфатів, нітратів, фосфатів та карбонатів, солей металів, випаленого піриту заліза (залізного колчедану)), виробництво основних органічних хімічних речовин (вуглеводнів та їх похідних, спиртів, гліцерину, фенолів, фенолоспиртів та їх похідних, монокарбонових технічних жирних кислот, карбонових кислот та їх похідних, органічних сполук з азотовмісними функціональними групами, сіркоорганічних сполук, простих ефірів, органічних пероксидів тощо, деревного вугілля), виробництво добрив і азотних сполук, ґрунту та сумішей для садіння горщикових рослин, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку у первинних формах; не включає виробництво пеку та пекового коксу (19.1), готових барвників і пігментів (20.3), штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі (20.6))

20.2

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції (уключає виробництво інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів тощо, засобів проти проростання, регуляторів росту рослин, дезінфікуючих засобів для сільськогосподарських цілей та іншого використання, іншої агрохімічної продукції; не включає виробництво хімічних добрив і азотних сполук (20.1))

20.3

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик (уключає виробництво фарб, емалей, лаків, готових пігментів і барвників, мастик, ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок і засобів для оброблення поверхні, виробництво складних органічних розчинників і розріджувачів, друкарської фарби; не включає виробництво барвників і пігментів (20.1), чорнил і туші (20.5))

20.4

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумних і косметичних засобів (уключає також виробництво серветок та подібних матеріалів, просочених або покритих милом або мийним засобом, виробництво солі для ванн, зубних паст, порошків і засобів гігієни ротової порожнини (у т. ч. фіксуючих засобів для зубних протезів); не включає виробництво гліцерину (20.1), виробництво й очищення натуральних ефірних олій (20.5))

20.5

Виробництво іншої хімічної продукції (уключає виробництво вибухових речовин (у т. ч. сірників), клеїв і ефірних олій, виробництво фотопластинок, фотоплівки, фотопаперу тощо, фотохімікатів, желатину та його похідних, різноманітних хімічних продуктів, чорнил і туші, хімічне очищення олій і жирів, біопалива з складних ефірів жирних кислот, що їх одержують з рослинних олій або тваринних жирів; не включає виробництво друкарської фарби (20.3))

20.6

Виробництво штучних і синтетичних волокон (уключає виробництво джгутів із хімічних (штучних і синтетичних) волокон, штучних і синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси кардо чесання, гребенечесання чи інші процеси підготування до прядіння, виробництво синтетичних і штучних ниток (уключаючи високоміцні); не включає прядіння пряжі з штучних і синтетичних волокон (13.1))

21.1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів (уключає виробництво медично-активних речовин, фармакологічні властивості яких використовують для виробництва лікарських засобів (саліцилової та O-ацетилсаліцилової кислоти, їх солей та складних ефірів, виробництво лізину, глютамінової кислоти та їх солей, лактонів, хімічно чистих цукрів, простих ефірів та складних ефірів цукрів, їх солей, провітамінів, вітамінів і гормонів та їх похідних, антибіотиків, виробництво залоз та інших органів, екстрактів цих речовин та інших речовин людського чи тваринного походження)

21.2

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (уключає виробництво лікарських препаратів, сироватки та вакцин, хімічних протизаплідних препаратів, діагностичних реактивів та інших фармацевтичних препаратів, клейких перев'язувальних матеріалів, кетгуту і подібних матеріалів, вати, марлі та подібних матеріалів, просочених чи покритих фармацевтичними речовинами, виробництво аптечок першої допомоги, санітарних сумок; не включає виробництво трав'яних настоянок (10.83), стерильних матеріалів для накладення швів, зубних цементів та інших стоматологічних матеріалів для пломбування зубів (32.5))

22.1

Виробництво гумових виробів (уключає виробництво гумових шин, покришок і камер, відновлення протектора шин і виробництво заготовок для його відновлення, виробництво змінних протекторів для шин, ободових стрічок, інших виробів із природної або синтетичної гуми, вулканізованої або невулканізованої, чи з гуми підвищеної міцності (у т. ч. гумових конвеєрних стрічок або привідних пасів, підошов та каблуків з гуми, гумової пряжи та тканин, гумових надувних матраців), виробництво гумових щіток, з'єднань для труб із твердої гуми, гумових матеріалів для ремонту, замінників шкіри із гуми, одягу й аксесуарів із вулканізованої гуми; не включає виробництво кордних тканин для шин (13.96), гумового взуття (15.2), надувних плотів і човнів (30.12), спортивного інвентарю з гуми, крім одягу (32.3), гумових іграшок (32.4), м'ячів (32.3))

22.2

Виробництво пластмасових виробів (уключає виробництво напівфабрикатів та готових виробів із пластмас, штучних оболонок із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів, виготовлення виробів із пластмас для пакування товарів, виробництво будівельних виробів із пластмас, еластичних покриттів, таких як вініл, лінолеум, штучного каменю з пластмас (наприклад штучного мармуру), металопластикових вікон, інших виробів із пластмас (уключаючи столових, кухонних виробів і виробів для туалетних кімнат із пластмас), одягу й аксесуарів із пластмас, замінників шкіри із пластмас, рулонних виробів із пластмас; не включає виробництво пластмас у первинних формах (20.1), виробництво дорожніх виробів і сумок із пластмас (15.12), взуття з пластмас (15.2), меблів із пластмас (31), спортивних виробів із пластмас (32.3), офтальмологічних виробів із пластмас (32.5), збирання та установлення власно вироблених пластмасових будинків та будівельних пластмасових виробів)

23.1

Виробництво скла та виробів зі скла (уключає виробництво, формування та оброблення листового скла, виробництво склопакетів, пляшок та інших ємностей зі скла або кришталю, посудин для пиття та інших побутових виробів зі скла або кришталю, виробництво скловолокна (у т. ч. скловати та інших нетканих матеріалів), виробництво й оброблення інших скляних виробів, уключаючи технічні; не включає виробництво тканин зі скловолокна (13.2), волоконно-оптичних кабелів (27.3), скляних іграшок (32.4), шприців та іншого медичного устатковання лабораторного призначення (32.5))

23.2

Виробництво вогнетривких виробів (уключає виробництво цегли, блоків, плитки вогнетривких цементів, будівельних розчинів, бетонів та подібних сумішей, виробництво вогнетривких невипалених виробів та інших виробів)

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит (уключає виробництво невогнетривких керамічних плиток для облицювання камінів, стін і підлоги, мозаїчної плитки тощо, виробництво невогнетривких керамічних плит, матеріалів для мостіння; не включає виробництво штучного каменю із пластмас (22.2), вогнетривких керамічних виробів (23.2), виробництво керамічної цегли та покрівельної черепиці (23.32))

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (уключає виробництво будівельних виробів із невогнетривкої глини (керамічної цегли, покрівельної черепиці, дефлекторів, керамічних труб, трубопроводів, водовідводів та фітінгів для труб), виробництво плит для підлоги з випаленої глини; не включає виробництво вогнетривких керамічних виробів (23.2))

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки (уключає виробництво господарських і декоративних керамічних виробів (керамічного столового посуду, виробів для туалетних кімнат, статуеток тощо), керамічних санітарно-технічних виробів (раковин, ванн, біде, унітазів тощо), керамічних ізоляторів та ізоляційної арматури, виробництво інших керамічних виробів технічного призначення та для використання у сільському господарстві, для транспортування чи пакування товарів; не включає виробництво штучного каменю із пластмас (22.2), виробництво вогнетривких керамічних виробів (23.2), біжутерії (32.13), штучних зубів (32.5))

23.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей (уключає виробництво цементного клінкера, гідравлічного цементу (у т. ч. портландцементу, глиноземистого, безклінкерного шлакового та суперфосфатного цементу), вапна негашеного, гашеного й гідравлічного, гіпсових сумішей із випаленого гіпсу або кальцинованого сульфату, кальцинованого або агломерованого доломіту; не включає виробництво вогнетривких будівельних розчинів, бетону тощо (23.2), готових для використання бетонних розчинів і будівельних сумішей, виробів із цементу та будівельного гіпсу (23.6), стоматологічного цементу (32.5))

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу (уключає виготовлення виробів із бетону та гіпсу для використання в будівництві, виробництво елементів збірних конструкцій для будівництва із цементу, бетону або штучного каменю; виробництво готових для використання бетонних розчинів, сухих будівельних сумішей, виробів із волокнистого цементу, виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу)

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (уключає різання, оброблення (формування) й оздоблення каменю поза кар'єрами для використання в будівництві, для облаштування цвинтарів, як дорожнє покриття, покрівлі тощо, виробництво меблів із каменю; не включає первинне оброблення каменю в кар'єрах (08.11), виробництво жорен та інших абразивних виробів (23.9))

23.9

Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (уключає виробництво абразивних виробів (жорен, гострильного каменю, шліфувальних кругів та подібних виробів з природного каменю, з агломерованих природних або штучних абразивів, виробництво порошку або абразивного зерна на текстильній, паперовій або картонній основі), виробництво неметалевих мінеральних виробів (оброблених азбестових волокон, сумішей на основі азбесту чи карбонату магнію, виробів з цих сумішей, незмонтованих фрикційних матеріалів для гальм, зчеплень тощо, виробництво виробів з асфальту або подібних матеріалів, бітумінозних сумішей на основі природного та штучного каменю та бітуму, природного асфальту, штучного або колоїдного чи напівколоїдного графіту, вироби з графіту чи інших форм вуглецю у вигляді напівфабрикатів, виробництво штучного корунду, шлаковати, мінеральної силікатної вати тощо); не включає виробництво графітових електродів (27.9), скловолокна та нетканих матеріалів зі скловолокна (23.1))

24.1

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів (уключає виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробів з нержавіючої сталі, гарячекатаних виробів зі швидкорізальної сталі, листових гаряче- і холоднокатаних виробів з легованої і нелегованої сталі, прутків та стержнів гарячекатаних, профілів великосортових, паль шпунтових, виробництво гранул і порошку з металів, конструктивних елементів для залізничних і трамвайних колій зі чорних металів; не включає холодне волочіння прутків (24.3))

24.2

Виробництво труб порожнистих профілів і фітингів зі сталі (не включає виробництво відлитих відцентрово безшовних труб зі сталі (24.5))

24.3

Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі (уключає виробництво холоднотягнутих прутків і профілів, холоднотягнутої вузької штаби, виробництво продукції, отриманої холодним штампуванням чи гнуттям, виробництво холоднотягнутого дроту; не включає виробництво виробів із дроту (25.9))

24.4

Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів (уключає виробництво дорогоцінних металів і нанесення покриттів із них на інші метали, виробництво алюмінію й оксиду алюмінію, свинцю, цинку, олова, міді, інших кольорових металів, фольги з алюмінію та міді, мідного та нікелевого штейну, сплавів і напівфабрикатів із кольорових металів, виробництво ядерного палива обробленого; не включає збагачення уранових і торієвих руд (20.1), лиття кольорових металів (24.5), оброблення радіоактивних ядерних відходів, пов'язане з їх подальшим перевезенням (38.1), розміщення та зберігання радіоактивних ядерних відходів (38.2))

24.5

Лиття металів (уключає послуги з лиття чавуну та сталі, кольорових металів; не включає лиття готових виробів, таких як котли і радіатори (25.2))

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів (уключає виробництво будівельних збірних металоконструкцій, мостів та секцій мостів, башт та гратчастих щогл з чорних металів, виробництво металевих дверей, вікон та рам для них, порогів для дверей; не включає виробництво деталей для парових котлів (25.3), збирання та установлення на місці власно виготовлених металевих будинків, монтаж будівельних металевих конструкцій власного виробництва)

25.2

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів (уключає виробництво радіаторів і котлів центрального опалення, виробництво металевих резервуарів, цистерн, баків та інших подібних контейнерів місткістю понад 300 літрів, металевих контейнерів для стиснених або скраплених газів; не включає виробництво металевих ємностей місткістю до 300 літрів (25.9), електричних печей і водонагрівачів (27.5), контейнерів, призначених для перевезення вантажів (29.2)

25.3 , √√

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення (уключає виробництво парових котлів або інших парогенераторів, допоміжного обладнання для парових котлів, деталей для парових котлів, ядерних реакторів та частин для них; не включає виробництво радіаторів і котлів центрального опалення (25.2), турбін (28.11), установок для розділення ізотопів (28.99)

25.4 , √√

Виробництво зброї та боєприпасів (уключає також виробництво мисливської, спортивної або захисної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, вибухових пристроїв; не включає виробництво вибухових речовин (20.5), шабель, рапір, шашок, багнетів тощо (25.71), виробництво танків та інших військових транспортних засобів (30.4))

25.5

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (уключає послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу, виробництво металевих виробів із металевого порошку; не включає виробництво металевого порошку (24.1))

25.6

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів (уключає послуги з нанесення металевих і неметалевих покриттів на метали, з термічного оброблення металів, з фарбування, гравіювання металів, послуги щодо загальномеханічних операцій на металах (свердління, точіння, фрезерування, зварювання, заточування тощо); не включає нанесення дорогоцінних металів на інші види металів (24.4), надання термінових послуг із гравірування)

25.71

Виробництво столових приборів (уключає виробництво столових приборів, таких як ножі, виделки, ложки тощо, інших столових виробів, виробництво шабель, рапір, багнетів тощо; не включає ремонт ножових виробів)

25.72

Виробництво замків і дверних петель (уключає виробництво навісних, урізних замків, ключів, дверних петель тощо, замків для будівель, меблів, автотранспортних засобів тощо)

25.73

Виробництво інструментів (уключає виробництво ручних інструментів для використання у сільському та лісовому господарстві, садівництві, ручних пилок та полотен для пилок, інших ручних інструментів, змінних частин для ручних інструментів з механічним приводом чи без нього або для верстатів, виробництво форм, опок для лиття металів; не включає виробництво ручних інструментів, обладнаних електричним двигуном (28.24), виливниць (28.91))

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів (уключає виробництво металевих ємностей місткістю до 300 літрів, паковань з металів (уключаючи консервні банки для харчових продуктів), виробів із дроту, ланцюгів і пружин, виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів, інших металевих виробів (вироби для ванних кімнат і кухонь, металевого канцелярського приладдя, гребних гвинтів і лопастей та якорів для суден, дзвонів, металевих сходів, металевих постійних магнітів, металевих значків і знаків військової відзнаки тощо); не включає виробництво металевих цистерн і резервуарів місткістю понад 300 літрів (25.2), пружин для годинників (26.52), електричного проводу та кабелю (27.3), привідних ланцюгів (28.15), шабель, рапір, багнетів (25.71), магазинних візків для покупок (30.9))

26.1

Виробництво електронних компонентів і плат (уключає виробництво напівпровідників та інших компонентів для електронних приладів (електронних конденсаторів, резисторів, з'єднувачів (конвекторів), мікропроцесорів, інтегральних мікросхем, діодів, транзисторів, індукторів (у т. ч. трансформаторів) та інших подібних пристроїв), виробництво кабелів для комп'ютерів, принтерів, моніторів, USB портів та інших подібних з'єднувачів, голівок, виробництво змонтованих друкованих схемних плат, компонентів завантаження для друкованих схемних плат, інтерфейсних карт; не включає виробництво модемів (26.3), комп'ютерних і телевізійних дисплеїв, (26.2, 26.4), оптичних приладів (26.7))

26.2

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання (уключає виробництво комп'ютерів (настільних персональних, портативних, кишенькових), дисководів (магнітних, оптичних), флеш-пристроїв та інших запам'ятовуючих пристроїв, принтерів, моніторів і дисплеїв, клавіатур, усіх типів мишок, джойстиків, спеціалізованих комп'ютерних терміналів (банкоматів), сканерів тощо; не включає виробництво модемів (26.3), компонентів для електронних приладів (26.1), телевізійних моніторів і дисплеїв (26.4))

26.3

Виробництво обладнання зв'язку (уключає виробництво телефонів і устатковання для передавання даних, устатковання для кабельного телебачення, виробництво модемів, студійного устатковання для радіомовлення і телебачення (у т. ч. телевізійних камер), телекомунікаційного устатковання для супутників; не включає виробництво компонентів для електронних приладів (26.1), комп'ютерів і периферійного устатковання (26.2), аудіо та відеотехніки побутового призначення (26.4))

26.4

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення (уключає виробництво радіомовних приймачів, телевізійних приймачів, апаратури для записування та відтворювання звуку чи зображення (електропрогравачів, магнітофонів, відеокамер, відеомоніторів та відеопроекторів), виробництво мікрофонів, гучномовців, приймальної апаратури для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку, виробництво вузлів для звуко- та відеоустатковання, приставок (консолей) для відеоігор та інших ігор; не включає виробництво периферійного устатковання та моніторів (26.2), студійного устатковання для радіомовлення і телебачення, антен (26.3), цифрових камер (26.7))

26.51

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (уключає виробництво устатковання для авіаційних двигунів, метеорологічного устатковання, геодезичних інструментів, термометрів для вимірювання температури рідин і газів, біметалевих термометрів (крім медичних), гідростатів, спектрометрів, пневматичних вимірювальних приладів, побутових лічильників, виробництво пошукового, навігаційного, аеронавігаційного і підводного навігаційного устатковання (уключаючи радіогідроакустичні буї), приладів контролю за станом навколишнього середовища та приладів автоматичного контролю, вимірювального та записувального устатковання, радарів, інструментів для лабораторного аналізу, виробництво лабораторних ваг, інструментів для креслення, розмічування та вимірювання; не включає виробництво телефонних автовідповідачів (26.3), радіологічного устатковання (26.6), устатковання для зважування (28.29), медичних термометрів (32.5))

26.52

Виробництво годинників (уключає також виробництво корпусів годинників, устатковання відліку часу та устатковання для вимірювання, записування та іншого відображення інтервалу часу із ходовим механізмом або синхронним двигуном, виробництво реле часу та інших пристроїв для розблокування з ходовим механізмом або синхронним двигуном, частин і деталей для годинників; не включає виробництво неметалевих ремінців для годинників (15.12), браслетів з дорогоцінних і недорогоцінних металів для наручних годинників (32.12, 32.13))

26.6

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання (уключає виробництво апаратури, що базується на використанні рентгенівського, альфа-, бета- або гамма-випромінювань, ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювань, електродіагностичної медичної апаратури (уключаючи електрокардіографів), виробництво медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного призначення, кардіостимуляторів, слухових апаратів, послуги з виробництва медичних приладів)

26.7

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання (уключає виробництво лінз об'єктивів (об'єктивів) для камер, проекторів, фотозбільшувачів чи фотозменшувачів, цифрових камер, фотокамер, кінокамер, кінематографічних проекторів тощо, виробництво біноклів, моноклів, оптичних телескопів, астрономічних приладів, оптичних мікроскопів тощо, виробництво частин та приладдя для фотографічного устатковання та оптичних приладів; не включає виробництво телевізійних і відеокамер професійного призначення (26.3), виробництво відеокамер побутового використання (26.4), фотокопіювальних машин (28.23), офтальмологічних товарів (32.5))

26.8

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних (уключає також виробництво накопичувачів на жорсткому магнітному диску, матриць і оригіналів для виготовлення дисків; не включає тиражування записів на носіях інформації (18.2), виробництво флеш-пристроїв (26.2))

27.11

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (уключає виробництво електродвигунів, генераторів змінного струму (синхронні генератори), електрогенераторні установки та електричні обертові перетворювачі, виробництво частин електродвигунів, генераторів і трансформаторів, перемотування роторів у рамках виробничої діяльності; не включає виробництво компонентів для електронних приладів (26.1), електричного устатковання для зварювання та паяння (27.9), турбін (28.11), генераторів (29.3))

27.12

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури (уключає виробництво електричної апаратури для комутації або захисту електричних схем (плавких запобіжників, автоматичних вимикачів, реле на напругу не більше 1000 В); виробництво комутаційних панелей та інших комплектів електроапаратури для комутації або захисту, виробництво частин електророзподільчої та контрольної апаратури; не включає виробництво приладів контролю за станом навколишнього середовища та промислових процесів (26.51))

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів (уключає виробництво первинних елементів і батарей для них, електричних акумуляторів та їх частин, батарей, що не підлягають перезарядженню (свинцево-кислотних, нікеле-кадмієвих, літієвих, нікеле-металогідрідних, сухих, літієвих батарей, батарей із рідким електролітом)

27.3

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв (уключає виробництво волоконно-оптичних кабелів, інших видів електронних і електричних проводів й кабелів, електромонтажних пристроїв; не включає виробництво кабелів для комп'ютерів, принтерів, USB портів тощо (26.1), керамічних ізоляторів (23.4))

27.4

Виробництво електричного освітлювального устатковання (уключає виробництво електричних ламп і їх частин (крім скляних колб для електричних ламп), світильників й освітлювальної арматури, виробництво електричних гірлянд для новорічних ялинок, освітлювального устатковання для транспортних засобів (автомобілів, літаків, суден))

27.5

Виробництво побутових приладів (уключає виробництво електричних та неелектричних побутових приладів (холодильників, прасок і посудомийних машин, електробритв, побутових електронагрівальних приладів, неелектричного побутового кухонного устатковання та обігрівачів); не включає виробництво побутових швейних машин (28.94))

27.9

Виробництво іншого електричного устатковання (уключає виробництво електричних дверних дзвоників, обмежувачів перенапруги, шнурів живлення для побутових приладів, подовжувачів та інших електричних шнурів з ізольованою поверхнею та з'єднувачами, вугільних і графітових електродів, контактів та інших електричних вугільних і графітових виробів, прискорювачів заряджених часток, електричних конденсаторів, резисторів і подібних компонентів, електромагнітів, виробництво електричного сигнального устатковання, електричних ізоляторів, електричного зварювального та паяльного устатковання, у т. ч. ручних паяльників і паяльних пістолетів, частин систем запалювання та інших електричних частин для двигунів внутрішнього згоряння; не включає виробництво керамічних ізоляторів (23.4), виробництво електричних реле (27.12), виробництво батарей (27.2), виробництво освітлювального устатковання (27.4), побутових електроприладів (27.5))

28.11 , √√

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів (уключає виробництво поршневих двигунів внутрішнього згоряння: суднових, для рейкового транспорту, двигунів промислового типу, виробництво частин до двигунів, виробництво турбін та їх частин; не включає виробництво генераторів і генераторних установок (27.11), виробництво електричного устатковання для автотранспортних засобів (29.3), двигунів для автотранспортних засобів, літаків і мотоциклів (29.1, 30.3, 30.9)

28.12

Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання (уключає виробництво гідравлічних і пневматичних компонентів, пневматичного устатковання з очищення стиснутого повітря для використання в пневматичних системах, гідравлічних систем, гідравлічного трансмісійного устатковання, приладів об'ємної гідропередачі; не включає виробництво компресорів (28.13), клапанів (28.14))

28.13

Виробництво інших помп і компресорів (уключає виробництво помп для рідин, підіймачей рідин, повітряних або вакуумних помп, повітряних та газових компресорів, виробництво частин помп і компресорів; не включає виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання (28.12))

28.14

Виробництво інших кранів і клапанів (уключає виробництво редукційних, регулювальних, зворотних та запобіжних клапанів, виробництво кранів, вентилів, клапанів для раковин, мийок, біде, унітазів, ванн, басейнів і подібної арматури, виробництво клапанів для радіаторів центрального опалення, клапанів керування процесом, запірних клапанів, кульових вентилів тощо, виробництво частин до кранів, клапанів, вентилів і подібних виробів; не включає виробництво гідравлічних і пневматичних клапанів (28.12))

28.15

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів (уключає виробництво кулькових та роликових підшипників та їх частин, механічного силового трансмісійного устатковання, виробництво механізмів, зчеплень, коробок передач та інших механізмів для змінювання швидкостей, зчеплень і муфт зчеплення валів, махових коліс і шківів, шарнірних з'єднань для ланцюгів, привідних ланцюгів; не включає виробництво ланцюгів (25.9), гідравлічного трансмісійного устатковання та приладів об'ємної гідропередачі (28.12))

28.21

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників (уключає виробництво пічних пальників, топок та механічних колосникових решіток, механічних пристроїв для видалення золи тощо, електричних та неелектричних промислових чи лабораторних печей та камер (уключаючи сміттєспалювальні печі), виробництво нагрівального індукційного або діелектричного устатковання, частин пічних пальників, печей і камер; не включає виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (28.99), медичних, хірургічних або лабораторних стерилізаторів (32.5))

28.22

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання (уключає виробництво талей та підйомників, лебідок, кабестанів, дерик-кранів, підіймальних кранів і пересувних ферм, навантажувачів, виробництво ліфтів, ескалаторів та пішохідних рухомих доріжок, вантажопідіймачей, виробництво частин для підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання, ковшів, черпаків, грейферів та захватів для підйомних кранів, екскаваторів і подібного устатковання; не включає виробництво промислових роботів багатоцільового використання (28.99), плавучих кранів (30.11), автокранів (29.1), монтаж ліфтів та ескалаторів (у т. ч. їх ремонт і технічне обслуговування)

28.23

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання (уключає виробництво друкарських машин та машин для оброблення текстів, електронних або інших калькуляторів, лічильних машин, контрольно-касових апаратів, франкувальних поштових машин, фотокопіювальних апаратів з оптичною системою або контактного типу, термокопіювальних апаратів, шкільних дощок, дощок для відеоконференцій і дощок для маркерів; не включає виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання (26.2))

28.24

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів (уключає виробництво ручних інструментів з електричними або неелектричними двигунами чи з пневматичними приводами; не включає виробництво змінних частин для ручних інструментів (25.73), електричного устатковання для зварювання та паяння (27.9))

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання (не включає виробництво побутового холодильного або морозильного устатковання та побутових вентиляторів (27.5))

28.29

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. (уключає виробництво газогенераторів, дистиляційних та фільтрувальних апаратів, обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей, виробництво вогнегасників, пульверизаторів, прокладок з листового металу тощо, виробництво устатковання для зважування та вимірювання промислового, побутового та іншого призначення (уключаючи виробництво нівелірів, метрів (вимірювальне приладдя та рулетки) тощо), виробництво центрифуг, каландрів й торговельних автоматів, посудомийних машин промислового типу, неелектричного устатковання для зварювання та паяння; не включає виробництво лабораторних ваг (26.51), електричного устатковання для зварювання та паяння (27.9))

28.3

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства (не включає виробництво ручних інструментів для сільського, лісового господарства та садівництва, не обладнаних двигуном (25.73), ручних інструментів, обладнаних електричним двигуном (28.24), колісних тракторів-тягачів для напівпричепів (29.1), причепів і напівпричепів (29.2), ремонт і технічне обслуговування тракторів (33.12), ремонт газонокосарок)

28.4

Виробництво металообробних машин і верстатів (уключає виробництво верстатів для оброблення металу, оброблювальних центрів, агрегатних однопозиційних та багатопозиційних верстатів, токарних, розточувальних та фрезерних верстатів, виробництво вигинальних, краєзгинальних (фальцювальних) машин та пресів, механічних ножиць, пробивних та вирубних машин, кувальних або штампувальних машин та молотів, гідравлічних пресів та пресів для оброблення металу, виробництво частини та пристроїв для металообробних машин і верстатів; не включає виробництво змінних інструментів для верстатів (25.73), виробництво електричних ручних паяльників і паяльних пістолетів (27.9), ручних інструментів, обладнаних електричним двигуном (28.24), машин і устатковання для металургії (28.91), устатковання для добувної промисловості (28.92))

28.91

Виробництво машин і устатковання для металургії (уключає виробництво машин і устатковання для оброблення рідких (гарячих) металів (конверторів, виливниць, розливних ливарних ковшів тощо); виробництво прокатних станів і валків до них; не включає виробництво форм та опок для лиття металів (25.73), металообробних машин (28.4))

28.92

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва (уключає виробництво підйомників, елеваторів та конвеєрів безперервної дії для підземних робіт, бурильних, врубових, інших прохідницьких машин, бульдозерів, грейдерів, трамбувальних машин та дорожніх котків, екскаваторів, машини й устатковання для виймання ґрунту, позашляхових автомобілів-самоскидів, гусеничних тракторів; не включає виробництво підіймально-транспортного устатковання (28.22))

28.93

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну (уключає також виробництво машин і устатковання для приготування їжі в готелях і ресторанах)

28.94

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів (уключає виробництво машин і устатковання для підготування, прядіння, ткацтва, ручного та машинного в'язання текстильних виробів, машин й устатковання для оброблення шкур і шкіри, для виробництва чи ремонту взуття та інших виробів зі шкіри, побутових швейних машин, виробництво частин та приладдя до машин для ткацтва та прядіння, інших операцій текстильного, швейного та шкіряного виробництва; не включає виробництво побутових пральних машин і сушарок (27.5))

28.95

Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону (уключає виробництво машин і устатковання для виготовлення паперової маси, паперу та картону, виробів з паперу та картону)

28.96

Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми (уключає виробництво машин і устатковання для виробництва та оброблення гуми або пластмас, або для виробництва виробів з цих матеріалів)

28.99

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. (уключає виробництво друкарських та палітурних машин й устатковання, машин та приладів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків і пластин, напівпровідникових пристроїв або електронних інтегрованих схем, для виробництва дисплеїв з плоскими панелями, виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону, інших сушарок, виробництво каруселей, гойдалок, тирів тощо, виробництво стартового устатковання для літальних апаратів, устатковання для балансування шин, виробництво промислових роботів для багатоцільового спеціалізованого призначення, різних багатофункціональних машин і устатковання спеціального призначення (наприклад установок для розділення ізотопів); виробництво частин машин і устатковання спеціального призначення; не включає виробництво побутових приладів (27.5), фотокопіювальних машин (28.23), виливниць (28.91))

29.1

Виробництво автотранспортних засобів (уключає виробництво двигунів внутрішнього згоряння для автотранспортних засобів, виробництво легкових автомобілів, автотранспортних засобів для комерційних перевезень, автобусів, тролейбусів, виробництво шасі, обладнаних двигуном, автокранів, снігоходів, гольфкарт та інших подібних автотранспортних засобів, обладнаних двигуном, колісних тракторів-тягачів для напівпричепів, виробництво автотранспортних засобів спеціального призначення, складання автомобілів з окремих збиральних модулів, заводський капітальний ремонт двигунів для автотранспортних засобів; не включає виробництво електродвигунів (крім пускових електродвигунів) (27.11), позашляхових автомобілів-самоскидів (28.92), технічне обслуговування, ремонт і переобладнання автотранспортних засобів)

29.2

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (уключає виробництво автомобільних кузовів (у т. ч. кабін для водіїв), оснащення для всіх типів автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, виробництво причепів і напівпричепів, контейнерів, призначених для перевезення вантажів; не включає виробництво причепів і напівпричепів для використання в сільському господарстві (28.3))

29.3

Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (уключає виробництво електричного та електронного устатковання для автотранспортних засобів (генераторів, свічок запалювання тощо), електричного сигналізаційного устатковання, склоочищувачів, двірників, антиобліднювачів і протизапітнювачів для автотранспортних засобів і мотоциклів, виробництво різних вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів та для кузовів до автотранспортних засобів, сидінь для автотранспортних засобів; не включає виробництво шин (22.1), освітлювального устатковання для транспортних засобів (27.4), помп для двигунів автотранспортних засобів (28.13))

30.11 , √√

Будування суден і плавучих конструкцій (уключає будування військових кораблів, суден та подібних плавучих засобів для перевезення людей чи вантажів, риболовних суден, будування інших суден спеціального призначення, виробництво плавучих й занурювальних платформ та інфраструктури, інших плавучих конструкцій (у т. ч. плотів, баків та плавучих цистерн, кофердам, плавучих пристань, буїв та бакенів), послуги з модернізації (переобладнання) та реконструкцію (відновлення) і оснащення суден, плавучих платформ і конструкцій, заводський капітальний ремонт суден; не включає виробництво якорів для суден (25.9), суднових двигунів (28.11), спеціалізований ремонт і технічне обслуговування суден і плавучих конструкцій (33.15), розбирання суден (38.3))

30.12

Будування прогулянкових і спортивних човнів (уключає будування вітрильних суден із допоміжним двигуном або без нього, виробництво надувних прогулянкових та спортивних суден, надувних плотів і човнів, веслових шлюпок та каное, заводський капітальний ремонт суден; не включає виробництво вітрил (13.92), виробництво якорів для суден (25.9), суднових двигунів (28.11), вітрильних дощок (віндсерферів) і дощок для серфінгу (32.3), ремонт і технічне обслуговування прогулянкових човнів (33.15))

30.2

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу (уключає виробництво залізничних локомотивів та тендерів локомотивів, самохідних та несамохідних пасажирських залізничних або трамвайних вагонів, вантажних вагонів та вагонів-платформ, багажних вагонів, виробництво транспортних засобів для технічного обслуговування й ремонту залізничних і трамвайних колій, виробництво частин для залізничних локомотивів, моторних трамвайних вагонів і рухомого складу, виробництво кріпильних виробів, арматури та їх частин, механічного устатковання для керування рухом, сидінь для залізничних вагонів; послуги з відновлення й оснащення ("завершення") залізничних локомотивів, моторних трамвайних вагонів і рухомого складу, капітальний ремонт і реконструкцію локомотивів і рухомого складу; не включає виробництво конструктивних елементів для залізничних і трамвайних колій зі чорних металів (24.1), електродвигунів (27.11), виробництво електричного сигнального устатковання (27.9), двигунів і турбін (28.11))

30.3 , √√

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання (уключає виробництво силових установок та двигунів для літальних повітряних і космічних апаратів, наземних тренажерів для льотного складу та їх частин, виробництво аеростатів та дирижаблів, планерів, дельтапланів та інших літальних безмоторних апаратів, вертольотів та літаків, літальних космічних апаратів (у т. ч. супутників) та космічних ракет-носіїв, виробництво частини для літальних повітряних і космічних апаратів (уключаючи частини для двигунів літальних апаратів), послуги з капітального ремонту та переобладнання літальних повітряних апаратів і авіаційних двигунів, виробництво сидінь для літальних апаратів; не включає виробництво парашутів (13.92), устатковання для авіаційних двигунів (26.51), освітлювального устатковання для літаків (27.4), пускових пристроїв і катапульт для літальних апаратів тощо (28.99))

30.4 , √√

Виробництво військових транспортних засобів (уключає виробництво танків, броньованих військових транспортних засобів типу амфібії, інших військових транспортних засобів, ремонт і технічне обслуговування військових транспортних засобів; не включає виробництво зброї та боєприпасів (25.4))

30.9

Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. (уключає виробництво мотоциклів, мопедів і велосипедів, обладнаних допоміжним двигуном, двигунів і колясок для мотоциклів, виробництво інвалідних колясок, обладнаних або необладнаних двигуном, дитячих колясок, виробництво вузлів і приладдя для мотоциклів, велосипедів та інвалідних колясок, транспортних засобів із ручним керуванням (у т. ч. магазинних візків для покупок), із використанням живої тяги; не включає виробництво декоративних ресторанних візків (31), іграшок на колесах, призначених для катання дітей (32.4))

31

Виробництво меблів (уключає виробництво меблів для житлових і спальних приміщень, ванних кімнат, кухонь, офісів, театрів, торгівлі, церков, шкіл, ресторанів, суден та літаків тощо, меблів для сидіння, стільців, крісел, канапе, диванів тощо, частин для цих меблів, виробництво матраців і каркасів для них, послуги з оббивання стільців і меблів для сидіння та з оздоблення нових меблів, виробництво декоративних ресторанних візків; не включає виробництво сидінь для автотранспортних засобів (29.3), для залізничних вагонів (30.2), для літальних апаратів (30.3), гумових надувних матраців (22.1), ремонт і технічне обслуговування меблів для сидіння, оббивання та набивання диванів та стільців)

32.11

Карбування монет (уключає також карбування монет, що використовують як платіжні засоби із дорогоцінних або недорогоцінних металів)

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів (уключає виробництво культивованих перлів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т. ч. синтетичного чи відновленого, обробленого, але не закріпленого, оброблених промислових алмазів, виробництво ювелірних виробів та їх частин, інших виробів з дорогоцінних металів (уключаючи браслетів для наручних годинників), виробів з природних чи культивованих перлів, з дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння; не включає виробництво корпусів годинників (26.52), браслетів із недорогоцінних металів для наручних годинників (32.13), виробництво біжутерії (32.13))

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів (уключає також виробництво браслетів із недорогоцінних металів для наручних годинників)

32.2

Виробництво музичних інструментів (уключає виробництво струнних, клавішних струнних, духових ударних, електромузичних інструментів, частин і приладдя для музичних інструментів (метрономів, камертонів, музичних струн тощо), свистків, гудків, рупорів тощо; не включає виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників і подібних компонентів, програвачів, магнітофонів тощо (26.4), іграшкових музичних інструментів (32.4), послуг із настроювання піаніно, ремонт музичних інструментів)

32.3

Виробництво спортивних товарів (уключає виробництво інвентарю й устатковання для спорту, спортивних ігор на відкритому повітрі та в закритих приміщеннях, із будь-яких матеріалів (м'ячів, ракеток, лиж, лижних черевиків, дощок для серфінгу тощо, приналежностей для спортивного рибальства (у т. ч. сачків), для полювання, альпінізму, боксу тощо); не включає виробництво вітрил (13.92), спортивного одягу (14.1), лимарно-сідельних виробів і збруї, батогів і хлистів для їзди верхи (15.12), спортивного взуття (15.2), більярдних столів (32.4), ремонт спортивних товарів)

32.4

Виробництво ігор та іграшок (уключає виробництво ляльок, одягу й аксесуарів для них, іграшок з деревини, скла, гуми та інших матеріалів, іграшкових потягів та приладдя для них, інших моделей у зменшеному розмірі, виробництво дитячих наборів для складання та конструкторів, іграшок на колесах, призначених для катання дітей (у т. ч. пластмасових і триколісних велосипедів), колясок для ляльок, ігор-головоломок, виробництво іграшкових музичних інструментів, гральних карт, приладдя для гри в більярд, виробів для розважальних, настільних чи кімнатних ігор, виробництво інших ігор, які приводять у дію опусканням монети чи жетона; не включає виробництво відеоігрових приставок (консолей) (26.4), велосипедів (30.9), виробів для свят, карнавалів і інших розваг (32.9))

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів (уключає виробництво медичних, хірургічних та стоматологічних інструментів й приладів, терапевтичних інструментів й апаратури, дихальної апаратури, виробництво штучних суглобів, ортопедичних пристроїв, штучних зубів, деталей для протезування зубів, частин та приладдя протезів і ортопедичних пристосовань, виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів, перукарських крісел тощо, виробництво окулярів, лінз та їх частин, інших виробів медичного та хірургічного призначення; не включає виробництво просочених чи покритих фармацевтичними речовинами вати і марлі (21.2), електромедичного ендоскопічного устатковання, медичного лазерного устатковання, слухових апаратів, кардіостимуляторів (26.6), інвалідних колясок (30.9))

32.9

Виробництво продукції, н. в. і. у. (уключає виробництво мітел та щіток для домашнього прибирання, зубних щіток, щіток для волосся, художніх пензлів, пензликів для писання та косметичних пензликів, інших щіток, виробництво запобіжних засобів для захисту, ручок і олівців усіх видів, грифелів до олівців, глобусів, парасоль, тростин, батогів тощо, кнопок, застібок, запонок, заклепок та їх частин, ґудзиків, застібок-блискавок, запальничок та газове паливо рідке чи скраплене для них, виробництво виробів для свят, карнавалів і розваг (у т. ч. для показу фокусів і жартів), виробництво виробів для індивідуального використання, виробництво свічок, гнотів вощених тощо, штучних квітів, листя, фруктів та частин до них, виготовлення трун (не пов'язане із організацією поховань тощо), послуги з виготовлення чучел тварин, виготовлення виробів народних художніх промислів; не включає виробництво робочого спецодягу (14.1), гумових щіток (22.1))

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (уключає послуги з ремонту й технічного обслуговування металевих баків, резервуарів і контейнерів, парових котлів, зброї та боєприпасів, інших готових металевих виробів; не включає ремонт систем центрального опалення, ремонт механічних замків, сейфів тощо)

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення (уключає послуги з ремонту й технічного обслуговування двигунів і турбін, гідравлічного та пневматичного устатковання, інших помп, компресорів, кранів і клапанів, послуги з ремонту й технічного обслуговування підшипників, зубчастих колес, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів, печей і пальників пічних, підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання, офісних машин і устатковання, ручних електромеханічних і пневматичних інструментів, холодильного та вентиляційного устатковання промислового призначення, металообробних машин і верстатів, тракторів та устатковання для сільського і лісового господарства, машин і устатковання для металургії, для добувної промисловості та будівництва, для харчової та легкої промисловості, для виготовлення паперу та картону, для виробництва пластмас і гуми; не включає установлення, ремонт і технічне обслуговування котлів та іншого опалювального устатковання, ліфтів та ескалаторів, послуги з ремонту й технічного обслуговування комп'ютерів і периферійного устатковання)

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (уключає послуги з ремонту і технічного обслуговування інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації і контролю, радіологічного, електромедичного, електротерапевтичного устатковання, оптичних приладів та фотографічного устатковання професійного призначення, іншого устатковання електронного професійного призначення; не включає послуги з ремонту й технічного обслуговування офісних машин і устатковання (33.12), комп'ютерів і периферійного устатковання)

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання (уключає послуги з ремонту й технічного обслуговування електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури, електричного устатковання професійного призначення; не включає послуги з ремонту й технічного обслуговування комп'ютерів і периферійного устатковання, обладнання зв'язку, побутової електроніки, годинників)

33.15 , √√

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (уключає послуги з ремонту і технічного обслуговування суден, човнів; не включає заводський капітальний ремонт суден (30.11), ремонт двигунів для суден і човнів (33.12), демонтаж (розбирання) суден (38.3))

33.16 , √√

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів (уключає послуги з ремонту і технічного обслуговування повітряних літальних апаратів та їх двигунів; не включає капітальний ремонт, реконструкцію повітряних літальних апаратів та їх двигунів (30.3))

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (уключає послуги з ремонту і технічного обслуговування залізничних локомотивів і рухомого складу, інвалідних колясок, з ремонту возів і фургонів, у які запрягають тварин, дитячих колясок, сидінь для залізничних і трамвайних вагонів; не включає капітальний ремонт і реконструкцію залізничного рухомого складу (30.2), послуги з ремонту й технічного обслуговування військових транспортних засобів (30.4), двигунів і турбін (33.12), мотоциклів і ремонт велосипедів)

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання (уключає послуги з ремонту рибальських сіток, канатів, такелажу, брезенту, |мішків для зберігання добрив і хімічних речовин, послуги з ремонту або реставрації дерев'яних піддонів, суднових барабанів, ящиків для пакування товарів, бочок тощо, ремонт автоматів для гри в пінбол та інших ігрових автоматів, які працюють від опускання монети або жетону, послуги з ремонту і технічного обслуговування інших машин і устатковання; не включає послуги з ремонту побутових, ресторанних і офісних меблів, велосипедів, ремонт і лагодження одягу)

33.2

Установлення та монтаж машин і устатковання (уключає послуги з установлення та монтажу парових котлів, офісних машин і устатковання, бухгалтерських машин; машин і устатковання загального призначення, інших машин і устатковання промислового призначення, машин і устатковання для сільського та лісового господарства, металообробних машин; машин і устатковання для металургії, для добувної промисловості, для харчової та легкої промисловості, для виготовлення паперу та картону, пластмас і гуми, устатковання електронного професійного призначення, електричного устатковання та устатковання для керування виробничими процесами, медичного устатковання, високоточних та оптичних приладів професійного призначення); не включає установлення ліфтів, ескалаторів, автоматичних дверей тощо, дверей, сходів, устатковання для магазинів, меблів тощо, установлення (настроювання) персональних комп'ютерів; не уключає послуги з установлення та монтажу котлів центрального опалення)

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D)

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії (уключає виробництво електроенергії, яка виробляється теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, гідроелектростанціями, вітровими електростанціями, сонячними електростанціями, геотермальними електростанціями й електроенергії, виробленої від інших джерел, послуги систем передачі електроенергії від місця виробництва до розподільчих електричних мереж, послуги розподільчих мереж (які включають лінії електропередачі, опори ЛЕП, вимірювальні прилади і кабелі), що доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача, послуги з технічного обслуговування приладів обліку витрат електроенергії, послуги з продажу електроенергії споживачам)

35.2

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (уключає виробництво газу, що використовують для газопостачання шляхом газифікації вугілля, використання побічних продуктів сільського господарства та відходів, виробництво газоподібного палива визначеної питомої теплоти згоряння з газу різного походження, у т. ч. природного газу, шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення, послуги з розподілення і постачання газоподібного палива всіх видів системами розподільчих трубопроводів, з технічного обслуговування приладів обліку витрат газу, з продажу газу споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання; не включає виробництво природного газу (06), виробництво рафінованих нафтопродуктів (19.2), виробництво промислових газів (20.1), постачання газу магістральними трубопроводами на далекі відстані, оптову торгівлю газоподібним паливом, роздрібну торгівлю скрапленим газом у балонах, пряму торгівлю паливом)

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (уключає виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших потреб, виробництво натурального льоду, у т. ч. нехарчового (для охолодження), послуги з постачання охолодженого повітря та води)

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами (секція E)

36

Забір, очищення та постачання води (уключає забір, очищення та розподілення води для побутових і виробничих потреб, забір води з різних джерел, а також її розподілення в будь-який спосіб, експлуатацію зрошувальних каналів, знесолення морської води або підземних вод для виробництва води як основної продукції; не включає очищення відпрацьованої води з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища (37), надання послуг зі зрошування або з поливання за допомогою зрошувальних систем і пов'язані з цим сільськогосподарські послуги)

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод (уключає роботу каналізаційних систем і установок для очищення стічних вод, збирання та транспортування побутових або промислових стічних вод одноразового або багаторазового використання, а також дощової води засобами каналізаційної системи, колекторів, цистерн та інших засобів транспортування, спорожнення й очищення вигрібних ям, стічних колодязів і септичних резервуарів, обслуговування хімічних туалетів, очищення стічних вод (у т. ч. побутових і промислових стічних вод, води з плавальних басейнів тощо) за допомогою механічного, хімічного та біологічного оброблення, такого як додавання хімікатів, фільтрація, седиментація тощо, технічний огляд і чищення стічних труб і дренажних каналів (у т. ч. прочищення каналізаційних труб гнучкими стержнями; не включає послуги з дезінфекції поверхневих і ґрунтових вод у місцях забруднення (39), послуги з очищення та пробивання водостічних труб у будівлях)

38.1

Збирання відходів (уключає збирання безпечних відходів (збирання твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах, ємностях тощо, збирання матеріалів, придатних для повторного використання, сміття з урн у громадських місцях, будівельних відходів), збирання небезпечних відходів (відпрацьованої моторної або машинної олії, відпрацьованих елементів живлення, ядерних відходів); не включає експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів (38.2), оброблення та очищення заражених будівель, місць видобування, грунту, підземних вод (39))

38.2

Оброблення та видалення відходів (уключає оброблення та видалення відходів перед їх утилізацією різними способами: оброблення органічних відходів з метою їх видалення, оброблення та видалення радіоактивних відходів лікарень, спалювання небезпечних відходів, одержування теплової енергії від спалювання відходів і сміття; не включає дезінфекцію, очищення грунту, води, видалення токсичних речовин (39))

38.3

Відновлення матеріалів (уключає демонтаж автомобілів, суден, комп'ютерів, телевізорів та іншого устатковання, що зазнало аварії або поломки, задля утилізації їх відходів, перероблення металевих і неметалевих відходів і брухту у вторинну сировину за допомогою механічних або хімічних процесів трансформації; не включає відновлення матеріалів у процесі спалювання відходів (38.2), демонтаж автомобілів, суден, комп'ютерів, телевізорів та іншого устатковання, задля видалення придатних до повторного використання частин)

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами (уключає очищення ґрунтів і ґрунтових вод у місцях їх забруднення, як на місці робіт, так і за їх межами, з використанням механічних, хімічних або біологічних методів, очищення промислових установок або центрів, у т. ч. ядерних установок і ділянок, очищення розливів нафти та інших забруднень на ґрунті, у поверхневих водах, в океані та на морі (у т. ч. у прибережній зоні), роботи з розмінування та подібні роботи; не включає очищення води для водопостачання (36), оброблення та видалення небезпечних і безпечних відходів (38.2), підмітання та поливання вулиць)

__________
-1 Методологічні основи та пояснення до позицій КВЕД і національний класифікатор ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" розміщені на офіційному веб-сайті Держстату України за адресою: www.ukrstat.gov.ua.вгору