Документ v2958900-05, поточна редакція — Редакція від 25.06.2012, підстава - v0058900-12

                                                          
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2005 N 2958ц

Про затвердження Положення
про порядок проведення
атестації прокурорсько-слідчих
працівників органів прокуратури України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури
N 161 ( v0161900-06 ) від 20.01.2006
N 820ц ( v0820900-08 ) від 21.04.2008
N 56 ( v0056900-08 ) від 30.09.2008
N 76 ( v0076900-10 ) від 21.10.2010
N 40 ( v0040900-11 ) від 08.04.2011
N 104 ( v0104900-11 ) від 25.10.2011
N 46 ( v0046900-12 ) від 07.05.2012
N 58 ( v0058900-12 ) від 25.06.2012 }
Відповідно до ст. 46 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Положення про порядок проведення атестації
прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України
(додається).
2. Положення надіслати начальникам Головних управлінь,
самостійних управлінь та відділів Генеральної прокуратури України,
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України для використання в роботі.
3. Положення про порядок проведення атестації
прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України,
затверджене наказом Генерального прокурора України від 17 лютого
2004 року N 714ц ( v0714900-04 ) вважати таким, що втратило
чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Генерального
прокурора України
12.09.2005 N 2958ц

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення атестації
прокурорсько-слідчих працівників
органів прокуратури України

I. Загальні положення.
1. Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 )
прокурори і слідчі органів прокуратури підлягають атестації. Атестація - це управлінська кадрова процедура, спрямована на
оцінку кваліфікації стажистів, прокурорів і слідчих, а також
працівників Академії прокуратури України, яким присвоєно класні
чини, з метою: { Абзац другий пункту 1 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 76
( v0076900-10 ) від 21.10.2010 } - визначення відповідності працівників прокуратури та
навчальних закладів займаним посадам, стану їх професійної
підготовки; - оцінки стану професійної підготовки та придатності
стажистів за діловими і моральними якостями до самостійної роботи
на посаді прокурора прокуратури чи слідчого; { Пункт 1 розділу I
доповнено абзацом згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 76
( v0076900-10 ) від 21.10.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 58 ( v0058900-12 ) від
25.06.2012 } - формування резерву кадрів на висунення; - удосконалення професійної майстерності; - визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної
підготовки і перепідготовки; - внесення і обґрунтування пропозицій щодо призначення та
переміщення кадрів.
2. Це Положення регламентує утворення та діяльність
атестаційних комісій і визначає порядок проведення атестації
працівників органів прокуратури України та Академії.
3. Атестації підлягають стажисти - претенденти на посади
прокурорів прокуратур чи слідчих, прокурорсько-слідчі працівники
та професорсько-викладацький склад навчальних закладів Генеральної
прокуратури України, які обіймають посади, за якими передбачено
присвоєння класних чинів, зі стажем роботи в органах прокуратури
не менше шести місяців. { Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами
Генеральної прокуратури N 76 ( v0076900-10 ) від 21.10.2010, N 58
( v0058900-12 ) від 25.06.2012 }
3.1. Особи з вищою юридичною освітою, які мають стаж роботи
за фахом не менше одного року в інших правоохоронних органах,
адвокатурі, нотаріаті, органах законодавчої, виконавчої чи судової
влади можуть бути атестовані, як правило, після шести місяців
роботи в органах прокуратури.
3.2. Особи з вищою юридичною освітою, які не мають стажу
роботи за фахом, проходять стажування та атестацію в порядку,
визначеному для стажистів (п. 4.2 Положення). { Пункт 3.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 76 ( v0076900-10 ) від 21.10.2010 }
4. Атестація прокурорів, слідчих і працівників Національної
академії прокуратури України, яким присвоєні класні чини,
проводиться один раз у п'ять років. { Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 46
( v0046900-12 ) від 07.05.2012 }
4.1. Дострокова атестація проводиться у разі висунення
працівників прокуратур районного, міського та обласного рівнів на
керівні посади, а також при їх переведенні до прокуратур вищого
рівня, якщо з часу проведення попередньої атестації пройшло більше
року. { Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 4.1 згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від
07.05.2012 }
4.2. У разі невиконання чи неналежного виконання службових
обов'язків дострокова атестація може призначатися за ініціативою
безпосереднього керівника або першого керівника прокуратури вищого
рівня. { Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 4.2 згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від
07.05.2012 }
4.3. При вирішенні питання щодо призначення працівників на
посади прокурорів обласного рівня їх дострокова атестація
проводиться за вказівкою Генерального прокурора України. { Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 4.3 згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від
07.05.2012 }
{ Підпункт 4.4 пункту 4 розділу I виключено на підставі
Наказу Генеральної прокуратури N 58 ( v0058900-12 ) від
25.06.2012 }
4.4. Стажисти підлягають атестації після закінчення
стажування, але не раніше шести місяців від дня призначення на
посаду. { Підпункт розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами
Генеральної прокуратури N 161 ( v0161900-06 ) від 20.01.2006,
N 820ц ( v0820900-08 ) від 21.04.2008, N 56 ( v0056900-08 ) від
30.09.2008, N 76 ( v0076900-10 ) від 21.10.2010 }
4.5. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю, пологами і для догляду за дитиною, проходять
атестацію, як правило, через рік після виходу на роботу. Як виняток та з дозволу керівника прокуратури обласного
рівня, атестація працівників, які мають стаж роботи на посадах
державних службовців в органах прокуратури понад один рік та
виявили належний рівень професійної підготовки для самостійної
роботи на посаді прокурора прокуратури чи слідчого, може
проводитись без врахування строку стажування, визначеного в абзаці
першому цього пункту. { Підпункт 4.5 пункту 4 розділу I доповено
новим абзацом згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 76
( v0076900-10 ) від 21.10.2010 }
4.6. Особи, з часу звільнення яких з органів прокуратури
минуло більше одного року та які знову призначені на
прокурорсько-слідчі посади, підлягають атестації через шість
місяців роботи. { Підпункт пункту 4 розділу I в редакції Наказу Генеральної
прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від 07.05.2012 }
II. Атестаційні комісії.
1. Для організації та проведення атестації в органах
прокуратури утворюються атестаційні комісії, кількісний та
персональний склад яких затверджується керівниками відповідних
органів прокуратури.
1.1. У Генеральній прокуратурі України утворюється Вища
атестаційна комісія. Її склад затверджується наказом Генерального
прокурора України.
1.2. Вища атестаційна комісія проводить атестацію
прокурорсько-слідчих працівників Генеральної прокуратури,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, спеціалізованих прокурорів (на правах обласних), їх
заступників, ректора, проректорів, директорів інститутів Академії
прокуратури України. { Пункт 1.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами
Генеральної прокуратури N 161 ( v0161900-06 ) від 20.01.2006, N 46
( v0046900-12 ) від 07.05.2012, N 58 ( v0058900-12 ) від
25.06.2012 }
1.3. Прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, спеціалізованими прокурорами (на правах
обласних), ректором Академії утворюються атестаційні комісії, які
проводять атестації стажистів та прокурорсько-слідчих працівників,
за винятком тих, кого атестує Вища атестаційна комісія. Керівництво атестаційними комісіями покласти безпосередньо на
прокурорів обласного рівня та ректора Академії. { Пункт 1.3
розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 58 ( v0058900-12 ) від 25.06.2012 } { Пункт 1.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами
Генеральної прокуратури N 76 ( v0076900-10 ) від 21.10.2010, N 46
( v0046900-12 ) від 07.05.2012, N 58 ( v0058900-12 ) від
25.06.2012 }
1.4. Атестаційні комісії утворюються у складі голови, його
заступника, відповідального секретаря та членів комісії.
1.5. За погодженням з Генеральною прокуратурою України
прокурори Автономної Республіки Крим та областей можуть утворювати
атестаційні комісії у прокуратурах великих міст з районним
поділом, на які поширюється дія цього Положення. Зазначені комісії
проводять атестацію стажистів та прокурорсько-слідчих працівників,
за винятком тих, які підлягають атестації комісіями прокуратур
областей. { Пункт 1.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 76 ( v0076900-10 ) від 21.10.2010 }
1.6. Атестаційні комісії діють на підставі піврічних планів,
затверджених головою комісії, в яких окрім проведення атестації
працівників передбачається систематичне заслуховування звітів
керівників усіх рівнів щодо стану профілактично-виховної роботи у
підпорядкованих колективах, підготовки кадрового резерву, контролю
за виконанням рекомендацій атестаційної комісії, організації
стажування молодих фахівців тощо. { Пункт 1.6 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури
N 40 ( v0040900-11 ) від 08.04.2011 }
1.7. Вища атестаційна комісія може заслуховувати на своїх
засіданнях звіти голів атестаційних комісій прокуратур обласного
рівня. { Пункт 1 розділу II доповнено підпунктом 1.7 згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від 07.05.2012 }
III. Атестаційні документи.
1. На кожного працівника, який підлягає атестації,
складаються атестаційні документи - біографічна довідка та
характеристика ділових і особистих якостей.
2. Атестаційні документи готують: - перший заступник і заступники Генерального прокурора
України - на керівників самостійних структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України, ректора Національної академії
прокуратури України (згідно з розподілом обов'язків), а також на
підпорядкованих старших помічників та помічників; - начальники головних управлінь Генеральної прокуратури
України - на своїх заступників та підпорядкованих начальників
управлінь і відділів; - начальники управлінь Генеральної прокуратури України - на
своїх заступників та підпорядкованих начальників відділів; - начальники відділів Генеральної прокуратури України - на
своїх заступників, старших прокурорів та прокурорів відділів,
слідчих та старших слідчих в особливо важливих справах; - начальник Головного управління кадрового забезпечення - на
прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровського
екологічного прокурора, а також за дорученням Генерального
прокурора України - на його заступників, старших помічників і
помічників, керівників самостійних структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України, які безпосередньо йому
підпорядковані згідно з розподілом обов'язків; - начальник Головного управління нагляду за додержанням
законів у воєнній сфері - на спеціалізованих прокурорів з нагляду
за додержанням законів у воєнній сфері (на правах обласних);
{ Абзац сьомий пункту 2 розділу III в редакції Наказу Генеральної
прокуратури N 58 ( v0058900-12 ) від 25.06.2012 } - ректор Національної академії прокуратури України - на
проректорів Академії та директорів інститутів; проректори Академії
- на завідуючих кафедрами, секторами та начальників відділів;
завідуючі кафедрами та начальники відділів - на підпорядкованих
працівників професорсько-викладацького складу; - прокурори обласного рівня - на своїх заступників,
керівників самостійних структурних підрозділів, які безпосередньо
їм підпорядковані згідно з розподілом обов'язків; - заступники прокурорів обласного рівня - на підпорядкованих
їм керівників самостійних структурних підрозділів згідно з
розподілом обов'язків; - начальники управлінь прокуратур обласного рівня - на своїх
заступників та підпорядкованих керівників структурних підрозділів; - начальники відділів прокуратур обласного рівня - на своїх
заступників, старших прокурорів і прокурорів відділів, слідчих,
старших слідчих, слідчих та старших слідчих в особливо важливих
справах цих прокуратур; - керівники кадрових підрозділів прокуратур обласного рівня -
на міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них
прокурорів; - міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори
- на підпорядкованих їм прокурорсько-слідчих працівників,
стажистів. { Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Генеральної прокуратури
N 46 ( v0046900-12 ) від 07.05.2012 }
3. В атестаційних документах зазначаються підстави проведення
атестації, основні біографічні дані працівника, вказуються
нагороди та заохочення, наявні дисциплінарні стягнення. { Абзац
пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 161 ( v0161900-06 ) від 20.01.2006 } Службова характеристика повинна містити оцінку виконання
працівником, який проходить атестацію, службових обов'язків,
відомості про його професійну підготовку, творчі та
організаторські здібності, ініціативність, компетентність,
організованість і діловитість, відданість справі,
морально-психологічні якості, риси характеру, ставлення до
підлеглих, вміння приймати рішення у складних ситуаціях, стан
здоров'я, поведінку в сім'ї та побуті, а також наявні недоліки в
роботі та особистій поведінці, дані про усунення ним недоліків,
зазначених у попередній атестації, та виконання рекомендацій
атестаційної комісії. Характеристика завершується висновком про відповідність або
невідповідність працівника займаній посаді чи про неповну службову
відповідність з умовою повторного атестування через шість місяців
чи через рік. Висновки службових характеристик стажистів, які проходили
стажування на відповідних посадах чи під час виробничої практики,
мають свідчити про підготовленість їх до самостійної роботи на
посаді прокурора прокуратури чи слідчого прокуратури або
необхідність продовження терміну стажування. { Абзац 4 пункту 3
розділу III в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 76
( v0076900-10 ) від 21.10.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 58 ( v0058900-12 ) від
25.06.2012 }
4. Атестаційні документи обговорюються на оперативних нарадах
у відповідного керівника і подаються в атестаційну комісію після
ознайомлення з ними працівника, який підлягає атестації.
5. Працівник, який підлягає атестації, має бути ознайомлений
з підготовленими на нього атестаційними документами під розписку
не пізніше ніж за тиждень до атестації. У разі незгоди із
службовою характеристикою працівник може подати атестаційній
комісії свої заперечення та додаткові відомості щодо службової
діяльності. Якщо працівник відмовляється від ознайомлення,
складається відповідний акт. { Пункт 5 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 161
( v0161900-06 ) від 20.01.2006 }
6. У разі складання атестаційних документів з порушенням
вимог цього Положення голова або відповідальний секретар
атестаційної комісії повертають їх для усунення недоліків.
Доопрацьовані документи повторно представляються до комісії у
п'ятиденний термін.
IV. Проведення атестації.
1. Вища атестаційна комісія Генеральної прокуратури України
та атестаційні комісії обласних і прирівняних до них прокуратур
проводять засідання в присутності не менше двох третин від їх
складу, а рішення приймають більшістю голосів від кількості
присутніх відкритим або таємним голосуванням. У разі однакової
кількості голосів членів комісії приймається рішення на користь
працівника. Результати атестації повідомляються працівнику, який
атестувався, та його керівникові одразу після проведення
атестації. Атестація членів атестаційних комісій повинна передувати
атестації інших прокурорсько-слідчих працівників. Працівник, який
атестується і є членом атестаційної комісії, участі в голосуванні
не бере. { Пункт 1 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від
07.05.2012 } { Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 161 ( v0161900-06 ) від 20.01.2006 }
2. Атестаційні документи розглядаються, як правило, у
присутності працівників, які атестуються, та їх безпосередніх
керівників. У разі, коли характеристика працівника із значним досвідом
роботи в органах прокуратури виключно позитивна і члени
атестаційної комісії згодні з її змістом і висновком, за рішенням
голови комісії атестаційні документи, як виняток, можуть бути
розглянуті без виклику на засідання комісії зазначених осіб. Якщо
працівник, що підлягає атестації, не з'явився на друге засідання
комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію
за його відсутності. { Абзац 2 пункту 2 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 161
( v0161900-06 ) від 20.01.2006 }
3. Якщо характеристика містить висновок про невідповідність
чи неповну службову відповідність працівника займаній посаді,
атестація проводиться після попереднього вивчення його роботи, про
результати якого повідомляється на засіданні комісії.
4. Атестація розпочинається з доповіді одного з членів
комісії чи відповідального секретаря або безпосереднього керівника
атестуємого працівника, який викладає основний зміст атестаційних
документів. Головою комісії з'ясовується, чи згоден працівник зі
змістом атестаційних документів, після чого члени комісії можуть
задавати питання доповідачу та працівнику. У разі виникнення необхідності в з'ясуванні додаткової
інформації про службову діяльність працівника в міжатестаційний
період комісія може перенести його атестацію на інше засідання.
{ Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від 07.05.2012 } Комісія на підставі оцінки стану професійної підготовленості
працівника, його особистих якостей та результатів службової
діяльності приймає рішення про відповідність чи невідповідність
працівника займаній посаді або про неповну службову відповідність
з умовою повторної атестації через шість місяців чи через рік. Нею
також можуть бути внесені рекомендації про заохочення,
встановлення надбавок до посадових окладів, присвоєння класного
чину, призначення на вищу посаду чи зарахування в резерв, вивчення
та поширення позитивного досвіду роботи, направлення на стажування
чи навчання з метою підвищення кваліфікації, пониження у класному
чині. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника
займаній посаді комісія рекомендує відповідному керівникові
перевести цього працівника за його згодою на іншу посаду, що
відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної
посади. { Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 161 ( v0161900-06 ) від 20.01.2006 } Якщо атестаційна комісія після закінчення встановленого
терміну стажування дійде висновку про невиконання стажистом плану
стажування через відсутність у нього належної професійної
підготовленості, необхідних ділових та моральних якостей, трудовий
договір з ним розривається у зв'язку із закінченням строку
трудового договору. { Пункт 4 розділу IV доповнено абзацом згідно
з Наказом Генеральної прокуратури N 76 ( v0076900-10 ) від
21.10.2010 }
5. Для усунення недоліків, зазначених в атестації, голова
комісії може визначити термін, після закінчення якого на засіданні
комісії заслуховується звіт працівника, якому зроблено зауваження
під час атестації, або інформація відповідного керівника. Голова
комісії у разі необхідності залучає членів комісії до перевірок
фактичного усунення особами, які проходили атестування, недоліків
у роботі та виконання рекомендацій комісії, про що надається
відповідна письмова інформація.
6. Відповідальний секретар веде протокол засідання комісії.
У протоколі зазначаються дата і місце його проведення, присутні
члени комісії, особи, які підлягають атестації, а також запрошені
керівники, порядок денний, доповідач з кожного питання, короткий
зміст виступів, рішення, наслідки голосування щодо кожного
працівника, який пройшов атестацію, а також окремі думки членів
комісії за їх наявності. Протокол підписують голова і
відповідальний секретар комісії.
7. Керівник прокуратури відповідного рівня приймає рішення по
наданих атестаційною комісією документах протягом 10 днів. У разі
незгоди з висновком атестаційної комісії він доручає перевірку
об'єктивності службової характеристики та може призначити повторну
атестацію. { Пункт 7 розділу IV в редакції Наказу Генеральної
прокуратури N 161 ( v0161900-06 ) від 20.01.2006 }
8. Протягом 5 днів після затвердження рішення комісії з ним
має бути під розпис ознайомлений працівник, який пройшов
атестацію. { Пункт 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від 07.05.2012 }
9. Рішення комісії, упродовж 10 днів після ознайомлення з ним
атестованого працівника, може бути оскаржено керівнику прокуратури
вищого рівня, який при наявності підстав може доручити, згідно зі
своєю компетенцією, проведення повторної атестації комісією,
рішення якої оскаржується, або атестаційною комісією прокуратури
вищого рівня з попередньою перевіркою роботи працівника. Рішення
керівника, прийняті за результатами атестації, можуть бути
оскаржені до суду. { Пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 161 ( v0161900-06 ) від
20.01.2006 }
10. Працівник, якого комісією визнано таким, що не відповідає
займаній посаді, не пізніше двох місяців після ознайомлення
з рішенням може бути переведений за його згодою на іншу посаду,
а у разі відсутності такої згоди підлягає звільненню на підставі
пункту 4 частини 2 статті 46-2 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ). Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну
не допускається. Час тимчасової непрацездатності працівника,
а також період перебування його у відпустці до цього терміну
не включається. { Пункт 10 розділу IV в редакції Наказу Генеральної прокуратури
N 40 ( v0040900-11 ) від 08.04.2011 }
11. Атестаційні документи додаються до особової справи
працівника. Їх копії надсилаються до прокуратури вищого рівня у
місячний термін, якщо до її компетенції входить призначення,
затвердження чи надання згоди на призначення працівника. Вища
атестаційна комісія надсилає копії атестаційних документів у
відповідні прокуратури за місцем роботи працівників, які пройшли
атестацію. { Пункт 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 46 ( v0046900-12 ) від 07.05.2012 }
Управління кадрів
Генеральної прокуратури Українивгору