Про відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій
Державне казначейство, Мінфін України; Лист, Витяг від 01.03.20073.4-05/676-2841
Документ v2841506-07, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2007

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Л И С Т
01.03.2007 N 3.4-05/676-2841

Про відображення в бухгалтерському обліку
господарських операцій

(Витяг)
Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) Державне казначейство України встановлює єдині правила
ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про
виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та
здійснює контроль за їх дотриманням.
Згідно з покладеними функціями та на виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. N 1706
( 1706-98-п ) "Про затвердження Програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів"
був розроблений План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, який затверджений наказом Головного управління Державного
казначейства України від 10.12.99 р. N 114 ( z0890-99 ) та
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за
N 890/4183.
Розроблений План рахунків бухгалтерського обліку ( z0890-99 )
є нормативно-правовим документом, що встановлює основні вимоги і
правила ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами.
Норми його більш детально викладені в інструкціях та порядках з
бухгалтерського обліку бюджетних установ. У розроблених документах
висвітлені такі питання: облік необоротних активів, облік запасів,
списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ,
інвентаризація матеріальних цінностей розрахунків та інших статей
балансу, кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних господарських операцій, форми меморіальних
ордерів та порядок їх складання та інші.
1. Бюджетні установи списання матеріальних цінностей
проводять відповідно до Типової інструкції про порядок списання
матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки
України від 10.08.2001 р. N 142/181 ( z0787-01 ) і зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 р. за N 787/5978.
При списанні матеріалів та продуктів харчування складається
акт за типовою формою N З-2 "Акт списання", форма та порядок
складання якого затверджена наказом Державного казначейства
України від 18.12.2000 р. N 130 ( z0962-00 ) і зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 28.12.2000 р. за N 962/5183.
Акти про списання затверджуються керівником установи.
Облік операцій із вибуття та переміщення продуктів харчування
відображається у Зведенні накопичувальних відомостей про
витрачання продуктів харчування ф. 411 (бюджет) - меморіальний
ордер 12 ( z0570-00 ), матеріалів - у накопичувальній відомості
витрачання матеріалів ф. 396 (бюджет) - меморіальний ордер 13
( z0570-00 ).
Підсумки за субрахунками за результатами місяця з
меморіальних ордерів записуються до книги "Журнал-головна" ф. 308
( z0570-00 ) (бюджет).
Відображення основних господарських операцій на відповідних
субрахунках бухгалтерського обліку необхідно проводити згідно з
Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку
для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від
10.07.2000 р. N 61 ( z0497-00 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 14.08.2000 р. за N 497/4718 (у редакції наказу
Державного казначейства України від 14.02.2005 р. N 28
( z0288-05 ).
Так, списання використаних матеріалів і продуктів харчування
на підставі підтверджуючих документів відображається за дебетом
субрахунку 801-802, 811-813 та кредитом субрахунку 201-205,
231-239.
У фінансовій звітності наведена операція відображається
залежно від того, за рахунок яких коштів придбані матеріали і
продукти харчування. Якщо матеріали і продукти харчування були
придбані за рахунок коштів загального фонду бюджету, то у формі
N 2 ( z0067-07 ) "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи", якщо за рахунок коштів спеціального фонду бюджету - у
відповідній формі N 4 ( z0067-07 ).
2. Облік земельних ділянок бюджетними установами проводиться
відповідно до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних
установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від
17.07.2000 р. N 64 ( z0459-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 31.07.2000 р. за N 459/4680 (у редакції наказу
Державного казначейства України від 21.02.2005 р. N 30
( z0300-05 ).
Відповідно до пункту 2.6 наведеної Інструкції 64 ( z0459-00 )
земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, якими
посвідчується право власності на земельну ділянку або право
постійного користування та встановлюються площа та вартість
переданих земельних ділянок на субрахунку 101 "Земельні ділянки".
Витрати, пов'язані з виготовленням документації щодо
землеустрою, відносяться на фактичні видатки установи.
Правові засади проведення оцінки земель, професійної
оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні визначено в
Законі України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ). Стосовно питань
регулювання земельних відносин, то відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 200 ( 200-2003-п )
"Про затвердження типових положень про територіальні органи
земельних ресурсів" роз'яснення надають територіальні органи
Державного комітету України по земельних ресурсах, діяльність яких
координується обласною державною адміністрацією.
4. Відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних
цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ,
затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 р. N 90 ( z0728-98 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.11.98 р. за N 728/3168,
матеріальні цінності, які виявлені в надлишку, підлягають
оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів за
спеціальним фондом з подальшим установленням причин виникнення
лишків.
Визначення вартості фонтана проводиться членами комісії, яка
створюється щорічно наказом керівника установи. Одночасно
визначається знос такого майна.
Наведена операція відображається в бухгалтерському обліку та
у відповідних формах фінансової звітності установи.
5. При списанні необоротних активів, які стали непридатними
(наведені в листі - телевізор, комп'ютер), та у зв'язку з тим, що
на зазначені необоротні активи втрачені технічні паспорти, де
зазначається вміст дорогоцінних металів, необхідно отримати
висновок відповідної організації, яка займається ремонтом та
обслуговуванням зазначених необоротних активів щодо вмісту
дорогоцінних металів.
Заступник Голови О.Чечуліна
вгору