Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
10.08.2009 N 2826

Про затвердження положень про структурні
підрозділи центрального апарату Міністерства

Відповідно до Положення про Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 N 1573 ( 1573-2006-п ), наказу
Міністерства від 02.07.2009 N 2323 "Про внесення змін до структури
та штатного розпису центрального апарату Міністерства на 2009 рік"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити положення про Департамент сімейної і ґендерної
політики та організації оздоровлення, Управління правового
забезпечення (нова редакція), Управління справами (нова редакція)
та Управління роботи з персоналом, що додаються.
2. Положення про Департамент сімейної і ґендерної політики та
організації оздоровлення, Управління правового забезпечення,
Управління справами, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту від
02.03.2009 N 624, Управління кадрового забезпечення, затвердженого
наказом Мінсім'ямолодьспорту від 12.04.2007 N 1131, вважати
такими, що втратили чинність.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
10.08.2009 N 2826

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент сімейної і ґендерної політики
та організації оздоровлення Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту

1. Загальні положення
1.1. Департамент сімейної і ґендерної політики та організації
оздоровлення (далі - Департамент) є структурним підрозділом
центрального апарату Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту (далі - Мінсім'ямолодьспорт) і підпорядковується
безпосередньо Міністру та заступникам Міністра України у справах
сім'ї, молоді та спорту згідно з розподілом обов'язків.
1.2. До складу Департаменту входять: - відділ сімейної та демографічної політики; - відділ забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі
людьми; - відділ нормативного забезпечення оздоровлення та
відпочинку; - відділ оздоровлення та відпочинку.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та Законами України, актами Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про
Мінсім'ямолодьспорт ( 1573-2006-п ), наказами
Мінсім'ямолодьспорту, цим Положенням, а також іншими
нормативно-правовими актами.
1.4. У межах своїх повноважень Департамент організовує
виконання законів та інших нормативно-правових актів, доручень
керівництва Мінсім'ямолодьспорту і здійснює систематичний контроль
за їх реалізацією.
1.5. Департамент у процесі виконання покладених на нього
завдань, взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
1.6. Структура і штати працівників Департаменту
встановлюються штатним розписом Департаменту.
1.7. Призначення і звільнення інших працівників Департаменту
здійснюється Міністром у встановленому законодавством порядку.
2. Основні завдання Департаменту
2.1. Основними завданнями департаменту є: участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики з питань сім'ї, демографічних процесів, рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї,
протидії торгівлі людьми, реалізація державної політики щодо
забезпечення прав дітей на оздоровлення та відпочинок; координація заходів, здійснюваних центральними та місцевими
органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції
департаменту; розроблення проектів прогнозних і програмних документів з
питань, що належать до його компетенції.
3. Департамент відповідно
до покладених на нього завдань
3.1. бере участь у формуванні та реалізації державної
політики з питань сім'ї, демографічних процесів, рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї,
протидії торгівлі людьми, оздоровлення та дозвілля дітей, визначає
пріоритети та стратегічні напрями роботи в цій сфері;
3.2. бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України та проектів нормативно-правових актів з
питань, що відносяться до компетенції Департаменту;
3.3. здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу та
імплементації в національне законодавство положень міжнародних
договорів, стороною яких є Україна, готує пропозиції щодо розвитку
міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів
України;
3.4. сприяє діяльності громадських організацій, залучає їх до
виконання державних програм і заходів з питань сім'ї, ґендерної
рівності, демографічних процесів, попередження насильства в сім'ї,
протидії торгівлі людьми, надає в установленому порядку державну
підтримку таким організаціям;
3.5. вживає заходів щодо створення правових, економічних та
соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, утвердження
соціального партнерства сім'ї та держави, підвищення рівня
правової обізнаності батьків і дітей, формування відповідального
ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання
дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми;
3.6. здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо
збереження репродуктивного здоров'я населення, соціального та
правового захисту материнства, батьківства і дитинства, створення
умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної
зайнятості з материнством і батьківством;
3.7. здійснює відповідно до законодавства повноваження
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
попередження насильства в сім'ї, сприяє утворенню спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім'ї, здійснює контроль за їх
діяльністю;
3.8. бере участь у координації здійснюваних центральними і
місцевими органами виконавчої влади заходів з протидії торгівлі
людьми, реалізує інформаційно-просвітницькі програми у цій сфері,
забезпечує координацію роботи з утворення центрів реабілітації для
осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
3.9. виконує відповідно до законодавства повноваження
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
3.10. проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в засобах
масової інформації, організовує проведення просвітницьких заходів
з питань забезпечення ґендерної рівності;
3.11. розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя
суспільства, формує державні програми щодо впровадження ґендерної
рівності, узагальнює результати виконання державних програм з
питань ґендерної рівності;
3.12. здійснює в межах своїх повноважень контроль за
дотриманням ґендерної рівності під час вирішення кадрових питань у
центральних і місцевих органах виконавчої влади;
3.13. організовує навчання державних службовців з питань
реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
3.14. здійснює разом з іншими центральними органами
виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій з
питань забезпечення ґендерної рівності, організовує в
установленому порядку наукові та експертні дослідження з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
3.15. здійснює моніторинг і узагальнює результати
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних
сферах життя суспільства, вносить пропозиції щодо застосування
позитивних дій із забезпечення ґендерної рівності та їх
припинення;
3.16. розглядає звернення громадян з питань дискримінації за
ознакою статі, веде облік та узагальнює випадки дискримінації за
ознакою статі, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її
усунення;
3.17. співпрацює в установленому порядку з міжнародними
організаціями, відповідними органами іноземних держав з питань
статусу жінок та додержання міжнародних стандартів рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
3.18. організовує разом з відповідними органами виконавчої
влади підготовку державних доповідей України про стан реалізації
положень Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок ( 995_207 ), щорічних державних доповідей щодо становища
сімей в Україні та щодо забезпечення ґендерної рівності;
3.19. бере участь у підготовці міжнародних договорів України
з питань, що належать до його компетенції;
3.20. забезпечує роботу Міжвідомчої ради з питань сім'ї,
ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі
людьми;
3.21. розробляє та впроваджує у межах своїх повноважень
сучасні інформаційно-комунікаційні технології, організовує
рекламно-інформаційну, виставкову та видавничу діяльність,
проведення семінарів, конференцій тощо;
3.22. формує статистичну звітність щодо реалізації державної
політики з питань, що відносяться до компетенції Департаменту і
вносить пропозиції щодо її вдосконалення;
3.23. координує діяльність місцевих органів державної
виконавчої влади щодо організації оздоровлення та дотримання вимог
законодавства по забезпеченню першочергового права на оздоровлення
дітей соціальне уразливих категорій та дітей, які знаходяться в
складних і надзвичайних умовах;
3.24. розробляє і забезпечує реалізацію разом з іншими
відділами Міністерства, відповідними підрозділами центральних і
місцевих органів виконавчої влади заходів, спрямованих на
виконання Законів України, актів Президента України і Кабінету
Міністрів України з питань організації оздоровлення та відпочинку;
3.25. забезпечує в межах повноважень реалізацію державної
політики з питань організації оздоровлення та відпочинку;
3.26. координує, сприяє діяльності та розвитку
ДПУ МДЦ "Артек", ДП "УДЦ "Молода гвардія";
3.27. створює Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку;
3.28. проводить атестацію дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку в межах повноважень;
3.29. надає згоди на організований виїзд дітей за кордон на
оздоровлення;
3.30. готує інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали з
питань організації оздоровлення та відпочинку.
4. Департамент має право:
4.1. здійснювати контроль за виконанням структурними
підрозділами законодавства з питань сім'ї, демографічних процесів,
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження
насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми;
4.2. вносити керівництву Міністерства пропозиції про
необхідність припинення дії нормативно-правових актів органів
виконавчої впади, підприємств, установ, організацій з питань
сім'ї, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок
і чоловіків, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі
людьми та інших питань, які суперечать чинному законодавству, що
належать до компетенції Департаменту;
4.3. скликати в установленому порядку наради спеціалістів
відповідних структурних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, структурних підрозділів, наукових установ та інших
організацій з питань сім'ї, демографічних процесів, рівності прав
та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім'ї,
протидії торгівлі людьми, інших питань, що належать до компетенції
Департаменту;
4.4. отримувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів та посадових осіб Міністерства статистичні дані,
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
4.5. надавати у межах своїх повноважень роз'яснення положень
нормативно-правових актів;
4.6. працівники Департаменту мають право під час виконання
своїх службових обов'язків безперешкодно відвідувати у
встановленому порядку центральні та місцеві органи виконавчої
влади та підприємства, установи і організації, які віднесені до
сфери управління Міністерства, знайомитись із матеріалами, що
належать до їх компетенції;
4.7. залучати за згодою керівників відповідних структурних
підрозділів спеціалістів для розгляду питань, що належать до
компетенції Департаменту;
4.8. здійснювати контроль за додержанням законодавства щодо
перебування дітей, організації оздоровчого та виховного процесу в
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
4.9. вносити пропозиції щодо організації і вдосконалення
системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що
належать до його компетенції;
4.10. надавати організаційну, методичну, практичну допомогу
структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та спорту
обласних, районних у містах. Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій з питань організації оздоровлення та
відпочинку дітей, функціонування дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
4.11. брати участь у здійсненні міжнародного співробітництва
з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей.
5. Керівництво Департаменту
5.1. Департамент очолює директор (у разі його відсутності -
заступник директора Департаменту), який призначається на посаду і
звільняється з посади наказом Міністерства, відповідно до чинного
законодавством.
5.2. Директор Департаменту: 5.2.1. організовує виконання покладених на Департамент
завдань; 5.2.2. отримує в установленому порядку від структурних
підрозділів Мінсім'ямолодьспорту інформацію та документи,
необхідні для виконання своїх обов'язків; 5.2.3. залучає за згодою керівників інших структурних
підрозділів Мінсім'ямолодьспорту їх працівників для підготовки
проектів нормативно-правових актів та інших документів, виконання
спільних завдань; 5.2.4. бере участь у засіданнях колегії, роботі дорадчих та
консультативних органів, нарадах та семінарах
Мінсім'ямолодьспорту; 5.2.5. вносить керівництву Мінсім'ямолодьспорту пропозиції з
питань, віднесених до компетенції Департаменту; 5.2.6. користується в установленому порядку інформаційною
базою даних Міністерства, системами зв'язку та комунікацій,
матеріально-технічним, документальним та транспортним
обслуговуванням; 5.2.7. візує проекти наказів Мінсім'ямолодьспорту з питань,
що відносяться до компетенції Департаменту; 5.2.8. бере участь у міжнародних, всеукраїнських
конференціях, симпозіумах, семінарах з питань, віднесених до
компетенції Департаменту; 5.2.9. організовує підготовку матеріалів та інформації
керівництву Мінсім'ямолодьспорту з питань, що віднесені до
компетенції Департамент; 5.2.10. розробляє та затверджує положення про відділи, що
входять до складу Департаменту та посадові інструкції працівників
Департаменту; 5.2.11. за дорученням керівництва представляє
Мінсім'ямолодьспорт в державних і громадських установах з питань,
що входять до компетенції Департаменту; 5.2.12. здійснює розподіл обсягів роботи між заступниками
директора Департаменту, визначає ступінь повноважень та міру їх
відповідальності за неналежне виконання ними посадових обов'язків; 5.2.13. проводить робочі наради в Департаменті; 5.2.14. вносить пропозиції керівництву Міністерства про
заохочення працівників Департаменту за високі показники у роботі
або накладення стягнень на працівників, які порушили трудову
дисципліну або правила внутрішнього трудового розпорядку.
6. Директор Департаменту несе відповідальність за:
6.1. дотримання працівниками Департаменту вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), інших актів законодавства та вимог
посадової інструкції;
6.2. забезпечення ефективної роботи Департаменту та виконання
покладених на нього завдань;
6.3. підготовку відділами документів, своєчасність їх
оформлення і подання на розгляд в установленому порядку;
6.4. своєчасне та якісне виконання наказів
Мінсім'ямолодьспорту, розпоряджень і доручень керівництва
Міністерства;
6.5. збереження державної таємниці та інформації, яка
відповідно до законодавства не підлягає розголошенню;
6.6. постійне вдосконалення організації роботи, підвищення
професійного рівня та кваліфікації працівників Департаменту.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
10.08.2009 N 2826

ПОЛОЖЕННЯ
про управління справами Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту

1. Загальні положення
1.1. Управління справами (далі - Управління) є самостійним
структурним підрозділом Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту (далі Міністерство) і підпорядковується
заступнику Міністра.
1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, указами та розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
Регламентом роботи апарату Міністерства, наказами Міністерства,
розпорядженнями Міністра України у справах сім'ї, молоді та
спорту, Положенням про Міністерство ( 1573-2006-п ) та цим
Положенням.
1.3. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду наказом Міністерства в порядку та з підстав, передбачених
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), Законом України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) та іншими нормативно-правовими
актами, що регулюють ці правовідносини.
1.4. Начальник Управління повинен мати вищу освіту та стаж
роботи за фахом на державній службі не менше п'яти років або на
керівних посадах в державних установах, організаціях, на
підприємствах - не менше семи років.
1.5. В структуру Управління входять відділ експлуатації
спортивних споруд, відділ матеріально-технічного забезпечення та
сектор з питань капітального будівництва.
1.6. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки
виконує заступник начальника Управління - начальник відділу згідно
наказу Міністерства.
1.7. Управління при виконанні покладених на-нього завдань
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
підприємствами, установами організаціями, структурними
підрозділами Міністерства.
2. Основні завдання Управління
2.1. Організація розвитку матеріально-технічної бази фізичної
культури та спорту, забезпечення її ефективного використання.
Координація діяльності фізкультурно-спортивних товариств,
федерацій з видів спорту, спортивних споруд і закладів з питань
розвитку матеріально-технічної бази сфери фізкультури і спорту.
Сприяння забезпеченню матеріально-технічного оснащення баз
олімпійської та паралімпійської підготовки.
2.2. Розвиток нових виробництв товарів і обладнання
спортивного призначення.
2.3. Надання методичної та організаційної допомоги з питань
розвитку та утримання спортивних споруд.
2.4. Створення в структурі Міністерства підприємств та
організацій фізкультурно-спортивного спрямування, заснованих на
загальнодержавній формі власності.
2.5. Моніторинг та аналіз стану орендних відносин на
фізкультурно-спортивних підприємствах, в установах та
організаціях, що знаходяться у сфері управління Міністерства,
підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення.
2.6. Участь спільно з центральними та місцевими органами
виконавчої влади у підготовці пропозицій з питань розробки та
реалізації заходів, спрямованих на збільшення виробництва
спортивних товарів, інвентарю та обладнання, призначених для
занять фізичною культурою і спортом, забезпечення їх раціонального
використання.
2.7. Утримання орендованих будинків, господарське
забезпечення працівників Міністерства. Надання рекомендацій щодо
впровадження у підвідомчих організаціях комп'ютерної техніки,
засобів автоматизації по створенню умов, що сприяють підвищенню
ефективності управлінської діяльності.
2.8. Підготовка договорів на постачання комп'ютерного
обладнання, оргтехніки, здійснення контролю за виконанням цих
договорів та взаємодія з фірмами-постачальниками, із сервісними
фірмами при здійсненні гарантійного та інших видів ремонту
комп'ютерного обладнання та оргтехніки.
2.10. Аналіз ринку комп'ютерних технологій з метою підготовки
пропозицій до планів закупівель технічного обладнання, запчастин,
витратних матеріалів, програмного забезпечення, послуг з
технічного обслуговування та ремонту комп'ютерного обладнання та
оргтехніки.
2.11. Розроблення та реалізація комплексних заходів по
забезпеченню належного санітарно-технічного, протипожежного стану
адмінбудинку.
2.12. Контроль за використанням відповідно до нормативних
документів технічного та технологічного обладнання Міністерства.
2.13. Здійснення заходів з питань забезпечення охорони
приміщень та майна Міністерства.
2.14. Вивчає фактичний стан та формує пропозиції щодо
проведення будівництва, реконструкції і капітальних ремонтів баз
олімпійської та параолімпійської підготовки, підприємств і
закладів фізичної культури та спорту.
2.15. Розробляє концепції довгострокового розвитку баз
олімпійської та параолімпійської підготовки.
2.16. Контролює застосування та дотримання Державних
будівельних норм щодо складання, порядку розроблення, погодження
та затвердження проектної документації для будівництва та
реконструкції баз олімпійської та параолімпійської підготовки,
підприємств і закладів фізичної культури та спорту.
2.17. Розглядає та затверджує плани реконструкції,
будівництва, капітального ремонту.
2.18. Узгоджує необхідну документацію, пов'язану з вибором
ділянки для будівництва, бере участь у підготовці та поданні
матеріалів щодо земельних відводів.
2.19. Затверджує завдання на проектування і будівництво
об'єктів, які відносяться до компетенції Міністерства. Розглядає
та приймає участь у експертній оцінці проектно-кошторисної
документації, бере участь у підготовці техніко-економічних
висновків і затверджує в установленому порядку розроблені проектів
по об'єктах сфери фізичної культури та спорту Міністерства.
2.20. Спільно з центральним органом виконавчої влади з
регіонального розвитку та будівництва у бере участь у розробці і
коригуванні державних будівельних норм, формуванні планів типового
та експериментального проектування по спортивних спорудах.
2.21. Здійснює контроль за ходом робіт та освоєнням виділених
коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт спортивних споруд
та об'єктів сфери управління Міністерства, участь у прийнятті в
дію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженні актів вводу.
2.22. Організовує проведення капітальних і поточних ремонтів
будинків, у яких розміщено Міністерство та забезпечує контроль за
їх проведенням.
3. Функції Управління
3.1. Підготовка пропозицій з питань створення та розвитку
матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень при розробці
проекту Закону України "Про Державний бюджет України" та
загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку
України, формування та реалізації інвестиційної політики за
основними напрямками діяльності.
3.2. Підготовка та впровадження нормативно-правової бази з
питань фізичної культури та спорту, відповідно до компетенції
управління.
3.3. Внесення пропозицій з питань оподаткування,
приватизації, демонополізації та реструктуризації підприємств,
установ та організацій у сфері фізичної культури та спорту.
3.4. Організація проведення інвентаризації спортивних баз і
споруд. Здійснення роботи по впровадженню Єдиного електронного
всеукраїнського реєстру спортивних споруд.
3.5. Опрацювання питань щодо земельного оподаткування
закладів фізичної культури і спорту. Підготовка пропозицій та
переліку спортивних об'єктів, що звільняються від плати за землю.
3.6. Участь в організації підготовки та проведенні
виставок-ярмарок вітчизняного та зарубіжного спортивного
обладнання.
3.7. Здійснення в межах своїх повноважень контролю за
використанням державних фінансових і матеріальних ресурсів, що
виділяються для реалізації фізкультурно-спортивних програм.
3.8. Здійснення в межах повноважень, та визначених
законодавством, функцій управління майном підприємств, установ та
організацій фізичної культури та спорту, що входять до сфери
управління Міністерства.
3.9. Формування переліку баз олімпійської та параолімпійської
підготовки, підготовка розрахунків асигнувань і здійснення
контролю за проведенням будівництва, реконструкції, ремонту та
оснащення баз олімпійської підготовки.
3.10. Здійснення контролю за ефективним використанням і
технічним станом баз олімпійської та параолімпійської підготовки,
центрів та спортивних споруд.
3.11. Розробка у встановленому порядку прогнозів та планів
розвитку підприємств фізичної культури та спорту, що входять до
сфери управління Міністерства. Підготовка висновків з питань
розташування нових, розширення діючих олімпійських баз і центрів,
спортивних споруд, необхідних для підготовки спортсменів спорту
вищих досягнень.
3.12. Аналіз стану роботи спортивних споруд, ефективність їх
використання, розробка і внесення на затвердження в установленому
порядку нормативних документів щодо експлуатації
фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд.
3.13. Здійснення у встановленому порядку зовнішньоекономічних
зв'язків з питань, що відносяться до компетенції Управління,
вивчення та впровадження міжнародних стандартів з питань розвитку
та використання спортивних споруд, розширення і зміцнення
співробітництва в цій галузі.
3.14. Здійснення контролю за додержанням нормативів з
технічної експлуатації та використання спортивних споруд, їх
інженерно-технічним обстеженням. Контроль за підготовкою
спортивних споруд та підприємств до роботи в весняно-літній та
осінньо-зимовий періоди, дотриманням норм і правил протипожежних
заходів, техніки безпеки на підвідомчих підприємствах і спортивних
закладах, а також санітарно-технічних та екологічних норм і
правил, порядком проведення масових спортивних та видовищних
заходів на спортивних спорудах.
3.15. Формування переліку об'єктів для приватизації або
мораторію на них у зв'язку з їх загальнодержавним значенням для
внесення у встановленому порядку на затвердження Верховною Радою
України. Підготовка необхідних матеріалів з приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, прийняття участі в приватизаційних
комісіях з цих питань.
3.16. Участь у затвердженні статутів підвідомчих підприємств
і закладів, укладанні контрактів з їх керівниками.
3.17. Здійснення обліку та контролю за використанням
службових приміщень, підготовка пропозицій по їх розподілу та
оренді.
3.18. Підготовка та внесення пропозицій, в межах компетенції
Управління, щодо кошторисних витрат на матеріально-технічне
забезпечення діяльності Міністерства.
3.16. Забезпечення придбання, прийому, збереження та відпуску
матеріальних цінностей.
3.17. Підготовка пропозицій та здійснення заходів із
забезпечення апарату Міністерства комп'ютерною та оргтехнікою.
3.18. Контроль за забезпечення адмінбудинків Міністерства
водою, тепловою і електричною енергією.
3.19. Контроль за роботою спеціалістів з господарського
обслуговування інженерних мереж адмінбудинків Міністерства.
3.20. Контроль за виконанням обов'язків працівниками служби
охорони по дотриманню правил пропускного режиму, охороні службових
приміщень і майна.
3.21. Підготовка та внесення пропозицій, в межах компетенції
Управління, до матеріалів необхідних для розгляду на колегіях
Міністерства.
4. Права Управління
4.1. Отримання в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформації, документів та матеріалів, необхідних
для виконання покладених на Управління завдань.
4.2. Внесення пропозицій для прийняття заходів по усуненню
недоліків у використанні майна Міністерства.
4.3. За погодженням з Міністром, залучення спеціалістів
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій у сфері фізичної культури та спорту (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
компетенції Управління.
4.4. Підготовка пропозицій щодо заохочення або притягнення у
встановленому порядку до дисциплінарної відповідальності
керівників підприємств, установ і організацій, у сфері фізичної
культури та спорту.
4.5. Отримання від структурних підрозділів Міністерства
документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання
покладених на Управління завдань.
4.6. Отримання у встановленому порядку від установ, державних
та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування
даних, передбачених формами звітності, затвердженими органами
статистики України з питань, що віднесені до компетенції
Управління.
4.7. Залучення у встановленому порядку до розробки актуальних
питань у сфері фізичної культури та спорту спеціалістів
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій, за узгодженням з їх керівництвом.
4.8. Проведення нарад з питань, що входять до компетенції
Управління, залучення у встановленому порядку для участі в них
працівників органів державного управління, спортивних товариств і
відомств, структурних підрозділів Міністерства, а також інших
центральних органів виконавчої влади, установ і організацій, за
узгодженням з їх керівництвом.
4.9. Начальник Управління, а в разі відсутності, його
заступник має право підпису документів, що направляються від імені
Управління з питань, що входять до його компетенції, на адреси
організацій, установ, об'єднань і підприємств.
4.10. Користування в установленому порядку інформаційним
банком даних, системою зв'язку та комунікацій Міністерства.
5. Керівництво Управління
Керівництво діяльністю Управління здійснює начальник
управління, а у разі його відсутності заступник начальника
управління який:
5.1. Організовує роботу Управління та несе персональну
відповідальність за виконання делегованих Управлінню функцій.
5.2. Розробляє положення про Управління, розробляє та
затверджує посадові інструкції.
5.3. Здійснює розподіл обов'язків між працівниками
Управління.
5.4. Визначає ступінь повноважень та відповідальності
працівників Управління за виконання посадових інструкцій,
проводить наради.
5.5. Забезпечує виконання працівниками Управління наказів
Міністерства, розпоряджень та доручень Міністра, а також доручень
заступника Міністра, до функціональних обов'язків якого входить
контроль та координація діяльності Управління.
5.6. Вносить пропозиції про заохочення працівників Управління
або винесення догани.
5.7. Вносить пропозиції заступнику Міністра щодо формування
кадрового резерву, призначення на посади та звільнення з посад
працівників Управління.
5.8. За дорученням Міністра або заступника Міністра, до
функціональних обов'язків якого входить контроль та координація
діяльності Управління, представляє Міністерство в державних і
громадських установах з питань, що входять до компетенції
Управління.
5.9. Відповідно до компетенції, вносить пропозиції до планів
роботи Міністерства, складає плани роботи Управління та контролює
їх виконання.
5.10. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації
працівників Управління.
5.11. Організовує в Управлінні ведення діловодства з
дотриманням встановленого порядку роботи з документами та їх
зберіганням.
5.12. Координує діяльність Державного підприємства
"Управління з експлуатації адмінбудинків". Начальник управління має право:
5.13. Готувати питання, що виносяться на колегію Міністерства
з питань розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури та
спорту.
5.14. Отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів Міністерства інформацію та документи, необхідні для
виконання ним своїх обов'язків.
5.15. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Міністерства працівників для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів з питань фізичної
культури та спорту, а також розроблення і здійснення заходів, які
проводяться Управлінням, згідно з покладеними на нього
обов'язками.
5.16. Брати участь у засіданнях колегії, роботі дорадчих та
консультативних органів Міністерства.
5.17. Вносити керівництву Міністерства пропозиції з питань,
віднесених до компетенції Управління.
5.18. Користуватися в установленому порядку інформаційною
базою даних Міністерства, системами зв'язку.
5.19. Користуватися матеріально-технічним, документальним та
транспортним обслуговуванням у порядку, встановленому в
Міністерстві. Начальник управління несе відповідальність за:
5.20. Дотримання працівниками Управління вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), інших актів законодавства, положення про
Міністерство, Управління та посадових інструкцій.
5.21. Забезпечення ефективної роботи та виконання планових
завдань.
5.22. Підготовку Управлінням документів, що відносяться до
його компетенції, своєчасність їх оформлення і подання на розгляд
в установленому порядку.
5.23. Своєчасне та якісне виконання наказів Міністерства,
розпоряджень і доручень Міністра та заступника Міністра, до
функціональних обов'язків якого входить контроль та координація
діяльності Управління.
5.24. Збереження державної таємниці та інформації, яка
відповідно до законодавства не підлягає розголошенню.
5.25. Розробку та здійснення заходів щодо поліпшення стилю та
методів роботи Управління, зміцнення виконавчої дисципліни,
підвищення ділової кваліфікації його працівників, впровадження
наукової організації праці у практику роботи Управління.
Начальник управління справами В.О.Семенов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
10.08.2009 N 2826

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління роботи з персоналом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту

1. Загальні положення
1.1. Управління роботи з персоналом (далі - Управління) є
структурним підрозділом Міністерства України у справах сім'ї
молоді та спорту (далі - Міністерство) і підпорядковується
безпосередньо Міністру або за рішенням Міністра одному з його
заступників.
1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
Положенням про Міністерство ( 1573-2006-п ), Типовим положенням
про кадрову службу органу виконавчої влади ( 912-96-п ), наказами
Міністерства, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими
актами. У питаннях організації і застосування методики проведення
кадрової роботи та державної служби Управління керується також
відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мін'юсту та
Пенсійного фонду. У межах своїх повноважень Управління організовує виконання
законів та інших нормативно-правових актів, доручень керівництва
Міністерству і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
1.3. Структура і чисельність працівників Управління
встановлюється Міністром, виходячи із затвердженої структури і
чисельності працівників центрального апарату, а також обсягів
роботи, що покладається на Управління.
1.4. До складу Управління входять: - відділ кадрового забезпечення; - відділ навчальних закладів та підвищення кваліфікації; - нагородний сектор.
1.5. Управління роботи з персоналом має свою печатку.
2. Основні завдання Управління
2.1. Реалізація державної політики у сфері державної служби
та з питань кадрової роботи.
2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з
кадрового менеджменту.
2.3. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх
ефективне використання.
2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників
до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання.
2.5. Документальне оформлення проходження державної служби та
трудових відносин.
2.6. Організація і здійснення роботи щодо визначення основних
напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного
процесу у закладах освіти, які здійснюють підготовку кадрів для
галузі, з урахуванням вітчизняного досвіду і тенденцій розвитку
світових освітніх систем.
2.7. Здійснення організаційних заходів щодо нагородження
державними, урядовими та відомчими відзнаками, присвоєння
спортивних звань та призначення державних стипендій видатним
діячам фізичної культури і спорту.
3. Функції Управління
3.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань
кадрової роботи та державної служби в апараті Міністерства,
підприємствах, установах та організаціях сфери управління.
3.2. Забезпечення добору, розстановки та обліку кадрів у
структурних підрозділах Міністерства, підприємствах, установах та
організаціях сфери управління Міністерства, відповідно до вимог
чинного законодавства України. Вивчення та узагальнення практики роботи з кадрами на
підприємствах, установах і організаціях сфери управління
Міністерства.
3.3. Разом з іншими структурними підрозділами органу
виконавчої влади та підпорядкованими установами розроблення річних
планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної (на
5 років) потреби в кадрах, формування замовлення на підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та
керівників підпорядкованих установ, забезпечення укладання
відповідних угод із закладами освіти.
3.4. Забезпечення організаційно-методичного керівництва
формуванням кадрового резерву на посади центрального апарату,
керівників підприємств, установ і організацій та навчальних
закладів сфери управління Міністерства. Контроль за виконанням
особистих річних планів, аналіз та узагальнення практики
формування кадрового резерву в структурних підрозділах
Міністерства та підпорядкованих йому організаціях, внесення
Міністру пропозицій щодо його вдосконалення.
3.5. Забезпечення діяльності конкурсних та атестаційних
комісій Міністерства щодо організації конкурсу на заміщення
вакантних посад та проведення атестації державних службовців
центрального апарату і керівників установ та організацій сфери
управління Міністерства. Прийняття від претендентів на посади державних службовців
відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної
комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного
відбору. Вивчення ділових якостей осіб, які претендують на зайняття
посад в апараті Міністерства, попередження їх про встановлений
законодавством порядок прийняття на державну службу.
3.6. Розгляд та внесення на розгляд Міністра пропозицій
стосовно проведення стажування кадрів на посадах державних
службовців, підготовка разом з відповідними підрозділами
документів для організації стажування, здійснення контролю за його
проведенням.
3.7. Відповідно до своєї компетенції участь у формуванні
структури і штатного розпису Міністерства та внесення пропозицій
щодо його удосконалення.
3.8. Оформлення документів про прийняття Присяги державного
службовця ( 3723-12 ) та присвоєння рангів державним службовцям,
внесення про це відповідних записів до трудових книжок. Здійснення роботи, пов'язаної із заповненням, обліком і
зберіганням трудових книжок та особистих справ (особистих
облікових карток) працівників.
3.9. Обчислення стажу роботи та державної служби, здійснення
контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням
відпусток відповідної тривалості. За поданням керівників структурних підрозділів Міністерства
складання графіків щорічних відпусток працівників апарату. Підготовка документів щодо продовження терміну перебування на
державній службі та призначення пенсій працівникам Міністерства.
3.10. Розроблення організаційних заходів та узагальнення
матеріалів з питань запобігання корупційним та злочинним проявам у
Міністерстві. Підготовка звітів з питань виконання вимог
нормативно-правових документів по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю.
3.11. Координація діяльності структурних підрозділів
Міністерства щодо створення Єдиного класифікатора професій та
посад працівників галузі.
3.12. Разом з іншими структурними підрозділами здійснення
контролю в апараті Міністерства та підпорядкованих йому установах
за дотриманням Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та
інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної
служби.
3.13. Формування банку даних та, на підставі нагородних
матеріалів, підготовка пропозицій на розгляд колегії Міністерства
щодо присвоєння державних нагород та державних почесних звань
фахівцям галузі.
3.14. Підготовка відповідних матеріалів щодо призначення
державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту.
3.15. Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо
кадрової, наукової та науково-педагогічної діяльності.
3.16. Участь у формуванні бюджету Міністерства відповідно до
своєї компетенції.
3.17. Забезпечення внесення до інформаційно-аналітичної
системи Міністерства інформації, що віднесена до компетенції
Управління, та відповідальність за її достовірність.
3.18. Ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ
державних службовців I-V категорії, використання його даних у
межах повноважень Міністерства, супроводження і зберігання
відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи "Кадри" та
своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби та її
територіальних органів необхідної інформації у встановленому
Головдержслужбою порядку.
3.19. Здійснення обліку військовозобов'язаних працівників.
3.20. Організаційне забезпечення підвищення кваліфікації
спеціалістів галузі, навчання працівників апарату Міністерству. Систематизація пропозицій структурних підрозділів
Міністерства щодо тематики апаратних навчань. Здійснення організаційного забезпечення проведення апаратних
навчань працівників центрального апарату. Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних кадрів з числа працівників
галузі.
3.21. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо
реалізації державної політики у сфері освіти і науково-дослідної
роботи підпорядкованих закладів освіти.
3.22. Здійснення аналітично-прогностичної діяльності вищої
освіти у сфері фізичної культури і спорту, визначення тенденцій її
розвитку, впливу ринку праці на стан вищої освіти.
3.23. Формування напрямів взаємодії з іншими ланками освіти,
стратегічних напрямів розвитку вищої освіти відповідно до
науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнення
світового і вітчизняного досвіду розвитку вищої освіти.
3.24. Вивчення досвіду, узагальнення та аналіз практичної
роботи вищих навчальних закладів сфери управління Міністерства.
3.25. Формування статистичної звітності, підготовка
інформації щодо діяльності навчальних закладів сфери управління
для відповідних міністерств і відомств, участь в роботі комісії по
прийому державної статистичної звітності за розділами, що входять
до компетенції Управління.
3.26. Оформлення та видача службових посвідчень, довідок з
місця роботи працівників, оформлення листків тимчасової
непрацездатності.
3.27. Проведення іншої роботи, передбаченої законодавством
про працю.
4. Права Управління
4.1. Перевірка і контроль за дотриманням структурними
підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та
організаціями сфери управління правил внутрішнього трудового
розпорядку, вимог Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ).
4.2. Одержання у встановленому порядку від структурних
підрозділів Міністерства, його посадових осіб та підпорядкованих
йому установ інформації, документів, довідок, розрахунків, інших
матеріалів, необхідних для виконання покладених на Управління
завдань.
4.3. Внесення на розгляд керівництва Міністерства пропозицій
щодо вдосконалення роботи з питань, віднесених до компетенції
Управління.
4.4. Участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих
і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Міністерстві з
розгляду питань, віднесених до діяльності Управління.
4.5. Залучення відповідних спеціалістів підприємств, установ,
організацій (за згодою їх керівників) до підготовки та проведення
заходів, віднесених до компетенції Управління.
4.6. Створення робочих, експертних, тимчасових груп цільового
призначення для підготовки питань, віднесених до компетенції
Управління.
4.7. Покладення на Управління обов'язків, не передбачених цим
Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та
державної служби, не допускається.
5. Керівництво Управління
5.1 Безпосереднє керівництво Управлінням здійснює начальник
(а у разі його відсутності - заступник начальника Управління -
начальник відділу кадрового забезпечення), який призначається на
посаду і звільняється з посади Міністром згідно з чинним
законодавством України за наявності висновку Головдержслужби.
5.2. Начальник Управління: - в межах компетенції організовує виконання покладених на
Управління завдань; - залучає, за згодою, керівників інших структурних
підрозділів Міністерства, працівників для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, виконання спільних
завдань; - бере участь у засіданнях колегії, роботі дорадчих та
консультативних органів, нарадах та семінарах Міністерства; - вносить керівництву Міністерства пропозиції з питань,
віднесених до компетенції Управління; - користується в установленому порядку інформаційною базою
даних Міністерства, системами зв'язку та комунікацій,
матеріально-технічним, документальним та транспортним
обслуговуванням; - візує проекти наказів, нормативно-правових актів
Міністерства з питань, що відносяться до компетенції Управління; - бере участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях,
симпозіумах, семінарах з питань, віднесених до компетенції
Управління; - організовує підготовку матеріалів та інформації керівництву
Міністерства з питань, що віднесені до компетенції Управління; - розробляє положення про відділи, що входять до складу
Управління, та посадові інструкції працівників Управління; - за дорученням керівництва представляє Міністерство в
державних і громадських установах з питань, що входять до
компетенції Управління; - здійснює розподіл обсягів роботи між працівниками
Управління, визначає ступінь повноважень працівників та міру їх
відповідальності за неналежне виконання ними посадових обов'язків; - проводить робочі наради в Управлінні; - вносить пропозиції керівництву Міністерства про заохочення
працівників Управління за високі показники у роботі або накладення
стягнень на тих, котрі допустили порушення трудової дисципліни або
правил внутрішнього розпорядку; - розробляє штатний розпис Міністерства на особливий період; - працює з відомостями про кількість військовозобов'язаних
працівників; - координує та організовує роботу щодо розробки
нормативно-правових актів з кадрових питань.
5.3. Начальник Управління несе відповідальність за: - дотримання працівниками Управління вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), інших актів законодавства та вимог
посадової інструкції; - забезпечення ефективної роботи Управління та виконання
покладених на нього завдань; - підготовку відділами документів, своєчасність їх оформлення
і подання на розгляд в установленому порядку; - своєчасне та якісне виконання наказів Міністерства,
розпоряджень і доручень керівництва Міністерства; - збереження державної таємниці та інформації, яка відповідно
до законодавства не підлягає розголошенню; - постійне вдосконалення організації роботи, підвищення
професійного рівня та кваліфікації працівників Управління; - використання та зберігання кадрової печатки.
Начальник Управління
роботи з персоналом І.М.Шелковнікова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінам'ямолодьспорту
10.08.2009 N 2826

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового забезпечення
Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту

1. Загальні положення
1.1. Управління правового забезпечення (далі - Управління) є
структурним підрозділом центрального апарату Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) і
підпорядковується безпосередньо Міністру.
1.2. До складу Управління входять: - відділ договірно-правової роботи; - відділ експертизи проектів нормативних актів і взаємодії з
Верховною Радою України.
1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами
Міністерства, іншими нормативними актами та цим Положенням. З питань організації та методики ведення правової роботи
юридична служба керується актами Міністерства юстиції України.
1.4. Структура і чисельність працівників Управління
встановлюється Міністром, виходячи із затвердженої структури і
чисельності працівників центрального апарату Міністерства, а також
обсягів роботи, що покладається на Управління.
1.5. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Міністерства за погодженням
з Міністром юстиції України.
2. Основні завдання Управління
2.1. Основним завданням Управління є організація правової
роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне
дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших
нормативних актів міністерством, підприємствами, а також їх
керівниками та працівниками під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків, а також представлення
інтересів органу виконавчої влада в судах та забезпечення
організації роботи Постійного тендерного комітету Міністерства.
3. Функції Управління
3.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації
державної правової політики у сфері віднесеній до компетенції
Міністерства, у представленні інтересів органу виконавчої влади в
судах та захисті законних інтересів Міністерства.
3.2. Забезпечує правильне застосування законодавства України
у Міністерстві та на підприємствах галузі, інформує Міністра про
необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з
порушенням законодавства.
3.3. Разом з відповідними структурними підрозділами
Міністерства узагальнює практику застосування законодавства в
галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на
розгляд Міністра для вирішення питання стосовно необхідності
підготовки проекту акта законодавства та внесення його в
установленому порядку до державного органу, уповноваженого
приймати такі акти.
3.4. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним
договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на
підпис Міністру та його заступникам. У разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативного
акта законодавству та якщо внесені до нього Управлінням зауваження
не враховано. Управлінням не візуючи проект, подає письмовий
висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного
питання для прийняття остаточного рішення Міністром. Видання наказу, іншого нормативного акта, а також подання
проекту акта відповідному державному органу для вирішення питання
щодо його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та
погодження з Управлінням не допускається.
3.5. Вносить Міністру та його заступникам пропозиції щодо
подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України, якщо такий акт зачіпає права,
свободи і законні інтереси громадян або носить міжвідомчий
характер.
3.6. Бере участь у підготовці проектів актів законодавства,
міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів),
розглядає проекти нормативно-правових актів, які надійшли для
погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та
готує висновки до них.
3.7. Проводить разом з іншими структурними підрозділами
роботу для перегляду відомчих нормативних актів з метою приведення
їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо
внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що
втратили чинність.
3.8. З використанням сучасних технічних засобів проводить
інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно
доводить до підприємств галузі інформацію про зміни в нормативних
актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз'яснення
Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду. Готує Міністру довідкові матеріали із законодавства, надає
працівникам міністерства консультації з правових питань.
3.9. Разом з відповідними структурними підрозділами сприяє
підприємствам галузі у правовому забезпеченні встановлення та
стабілізації господарських зв'язків, бере участь у застосуванні
заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного
виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових
прав, надає правову допомогу суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності галузі.
3.10. Сприяє правильному застосуванню законодавства про
працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере
участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці
документів про відшкодування збитків.
3.11. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і
контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи,
дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в
діяльності Міністерства, розробляє пропозиції щодо усунення
недоліків у правовому забезпеченні діяльності підприємств галузі,
вносить їх на розгляд Міністра.
3.12. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками
перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за
фактами виявлених правопорушень.
3.13. Представляє в установленому законодавством порядку
інтереси Міністерства в судах та інших органах під час розгляду
правових питань і спорів.
3.14. Проводить юридичну експертизу проектів
нормативно-правових актів, підготовлених структурними
підрозділами.
3.15. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на
підприємствах галузі, перевіряє стан правової роботи та подає
пропозиції на розгляд Міністра чи колегіального органу
Міністерства щодо її вдосконалення, усунення недоліків у правовому
забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження
нових форм і методів діяльності Управління, виконання актів
Міністерства юстиції України. Разом з відповідними структурними
підрозділами визначає потребу підприємств галузі в юридичних
кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням,
організує підвищення кваліфікації працівників юридичної служби
підприємств галузі та обмін досвідом їх роботи, співпрацює у цих
питаннях з Міністерством юстиції України.
3.16. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших
занять спрямованих на підвищення правових знань працівників
Міністерства, керівників і спеціалістів підприємств галузі.
3.17. Планує здійснення процедур закупівель протягом
бюджетного року відповідно до затвердженого кошторису та
пріоритетності закупівель.
3.18. Бере участь у проведенні процедур закупівель товарів,
робіт та послуг за державні кошти відповідно до чинного
законодавства.
3.19. Покладення на Управління обов'язків, що не належать або
виходять за межі компетенції Управління, не допускається.
4. Права Управління
Управління відповідно до покладених на нього завдань має
право:
4.1. Перевіряти дотримання законності структурними
підрозділами Міністерства та підприємствами галузі та в їх
структурними підрозділами.
4.2. Одержувати у встановленому порядку для виконання
покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію,
довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб
Міністерства, його структурних підрозділів, урядових органів та
територіальних органів і підприємств галузі. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які
потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи
зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу
юридичної служби.
4.3. Інформувати Міністра, про покладення на Управління
обов'язків, що виходять за межі компетенції Управління, а також
про випадки, коли відповідні підрозділи або посадові особи не
надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення
порушених питань.
4.4. Користуватися матеріально-технічним, документальним та
транспортним обслуговуванням відповідно до встановленого в
Міністерстві порядку.
4.5. Залучати за згодою керівника структурного підрозділу
Міністерства, відповідних спеціалістів для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, а також для
розробки і здійснення заходів, що проводяться Управлінням
відповідно до покладених на нього обов'язків.
4.6. Давати роз'яснення структурним підрозділам Міністерства
з питань, що належать до компетенції Управління.
4.7. Брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і
колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Міністерстві, у
разі розгляду на них питань, щодо практики застосування
законодавства.
4.8. У разі переслідування працівника юридичної служби у
зв'язку з виконанням обов'язків, передбачених Загальним положенням
про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.11.2008 N 1040 ( 1040-2008-п ) та цим Положенням,
інформувати Міністерство юстиції України.
5. Керівництво Управління
5.1. Безпосереднє керівництво роботою Управління здійснює
начальник, а у разі його відсутності - заступник начальника
Управління. На посаду начальника Управління, його заступника може бути
призначена особа, яка має вищу юридичну освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем
роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних
посадах в інших сферах не менше як п'ять років. Керівник управління: 5.1.1. Організовує виконання завдань, покладених на
Управління. 5.1.2. Отримує в установленому порядку від структурних
підрозділів Міністерства інформацію та документи, необхідні для
виконання ним своїх обов'язків. 5.1.3. Залучає за згодою керівників інших структурних
підрозділів Міністерства їх працівників для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, виконання інших
документів, виконання спільних завдань. 5.1.4. Бере участь у засіданнях колегії, роботі дорадчих та
консультативних органів, нарадах та семінарах Міністерства. 5.1.5. Вносить керівництву Міністерства пропозиції з питань,
віднесених до компетенції Управління. 5.1.6. Користується в установленому порядку інформаційною
базою даних Міністерства, системами зв'язку та комунікацій,
матеріально-технічним, документальним та транспортним
обслуговуванням. 5.1.7. Візує проекти наказів Міністерства та інших актів, що
подаються на підпис Міністру та його заступникам. 5.1.8. Бере участь у міжнародних, всеукраїнських
конференціях, симпозіумах, семінарах з питань, що віднесені до
компетенції Управління. 5.1.9. Організовує підготовку матеріалів та інформації
керівництву Міністерства з питань, що віднесені до компетенції
Управління. 5.1.10. Розробляє та затверджує Положення про відділи, що
входять до складу Управління, та посадові інструкції працівників
Управління. 5.1.11. За дорученням керівництва представляє Міністерство в
державних і громадських установах з питань, що віднесені до
компетенції Управління. 5.1.12. Здійснює розподіл обсягів роботи між працівниками
Управління, визначає ступінь повноважень працівників та міру їх
відповідальності за неналежне виконання ними посадових обов'язків. 5.1.13. Проводить робочі наради в Управлінні. 5.1.14. Вносить пропозиції керівництву Міністерства про
заохочення працівників Управління за високі показники у роботі або
накладення стягнень на тих, котрі допустили порушення трудової
дисципліни або правил внутрішнього трудового розпорядку.
5.2. Начальник Управління несе відповідальність за: 5.2.1. Дотримання працівниками Управління вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), інших актів законодавства та вимог
посадової інструкції. 5.2.2. Забезпечення ефективної роботи Управління та виконання
покладених на нього завдань. 5.2.3. Підготовку відділами документів, своєчасність їх
оформлення і подання на розгляд в установленому порядку. 5.2.4. Своєчасне та якісне виконання наказів Міністерства та
доручень його керівництва. 5.2.5. Збереження державної таємниці та інформації, яка
відповідно до законодавства не підлягає розголошенню. 5.2.6. Постійне вдосконалення організації роботи, підвищення
професійного рівня та кваліфікації працівників Управління.