Документ v257u217-95, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.04.2006, підстава - v0375609-05

           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ Держстандарту України
27.07.1995 N 257
( v0257217-95 )
{ Чинність класифікатора скасовано на підставі Наказу
Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
N 375 ( v0375609-05 ) від 26.12.2005 }
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003-95

Чинний від 01.01.96
Додаток А (обов'язковий) "Покажчик професійних назв робіт за
кодами професій" до наказу Держстандарту України N 257 від
27.07.1995 р. див. ( v257a217-95 )
Додаток Б (довідковий) "Абетковий покажчик професійних назв
робіт" до наказу Держстандарту України N 257 від 27.07.1995 р.
див. ( v257b217-95 )
Додаток В (обов'язковий) "Похідні слова до професій
(професійних назв робіт)" до наказу Держстандарту України N 257
від 27.07.1995 р. див. ( v257b217-95 )

( Із змінами і доповненнями,
внесеними наказами Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації
від 14 травня 1998 року N 314 ( v0314217-98 ),
від 18 жовтня 1999 року N 283 ( v0283567-99 ),
від 10 жовтня 2000 року N 589 ( v0589565-00 ),
наказом Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України
від 15 квітня 2002 року N 230 ( v0230565-02 ),
наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
від 13 червня 2003 року N 105 ( v0105609-03 )
Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
N 101 ( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )
{У тексті наказу термін "устава" замінено
на термін "установка" у відповідному відмінку
згідно з наказом Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації
від 14 травня 1998 року N 314 ( v0314217-98 )}

ВСТУПНА ЧАСТИНА
Класифікатор професій (а подальшому - КП) є складовою
частиною державної системи класифікації та кодування
техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.05.93 р. N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови
національної статистики України та Державну програму переходу на
міжнародну систему обліку і статистики".
Під час розроблення КП за основу було прийнято Міжнародну
стандартну класифікацію професій 1988 року (ISCO-88: International
Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку
Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці
рекомендувала для переведення національних даних у систему, що
полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.
КП використовується в автоматизованих системах керування для
вирішення таких завдань: - розрахунків чисельності робітників, обліку складу і
розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів
класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо; - систематизації статистичних даних з праці за професійними
ознаками; - аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а
також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості,
доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що
вивільняються, тощо; - підготовки статистичних даних для періодичних оглядів з
статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці
(МОП); - вирішення питань контролю і аналізу міжнародної міграції,
міжнародного набору та працевлаштування трудящих.
Класифікація ґрунтується на концепціях ISCO-88 про роботу та
кваліфікацію.
Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані,
виконуються чи повинні бути виконані однією особою.
Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки
відповідної роботи.
У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому
документі про професійну підготовку кваліфікація визначається
через назву професії (інженер-механік, економіст, токар,
секретар-стенографістка тощо).
Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають
від особи певної кваліфікації.
Об'єктами класифікації в КП є професії.
Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно
до кваліфікації, необхідної для її виконання.
Кваліфікація визначається рівнем освіти і спеціалізацією.
У розділах 5, 7 та 8, крім того, використовується також
додаткова, порівняно з ISCO-88, ознака, а саме - кваліфікаційний
рівень робіт, що виконуються.
Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації
освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм
підготовки і має в цілому відповідати колу та складності
професійних завдань та обов'язків.
Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань,
використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з
вироблюваною продукцією чи надаваними послугами і відповідає
більш-менш деталізованому колу професійних завдань та обов'язків.
Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається
залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного
досвіду робітників, здатних виконувати відповідні завдання та
обов'язки. У розділах 5, 7 та 8 ця ознака використовується для
виділення груп професій, пов'язаних з виконанням робіт високої,
середньої та низької кваліфікації. Професії, пов'язані з
виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи
кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. До професій,
пов'язаних з виконанням робіт низької кваліфікації, належать
професії з діапазоном тарифних розрядів, верхня межа якого не
перевищує третього розряду. Інші професії у розділах 5, 7 та 8
стосуються професій, пов'язаних з виконанням робіт середньої
кваліфікації.
Структурно класифікатор складається з кодів та назв
класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів,
підкласів та груп професій).
Абетка кодів складається з цифр від 0 до 9 та крапки.
Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на
рисунку 1.
Х ---------------- | Х Х | ------------------ | | Х Х Х | | -------------------- | | | Х Х Х Х | | | ---------------------- | | | | Х Х Х Х Х | | | | ------------------------ | | | | | Код групи | | | | --------------------------------------------- | | | | Код підкласу | | | ------------------------------------------------ | | | Код класу | | --------------------------------------------------- | | Код підрозділу | ------------------------------------------------------ | Код розділу ---------------------------------------------------------
Рисунок 1
Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності: - рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи
професій); - спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації
- підрозділи, класи та підкласи професій); - кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень
класифікації - групи професій).
Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.
Код підрозділу складається з коду розділу та однозначного
коду підрозділу.
Код класу складається з коду підрозділу та однозначного коду
класу.
Код підкласу складається з коду класу та однозначного коду
підкласу.
Частина підкласів поділяється на групи.
Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від
нього крапкою коду групи.
Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Класифікаційне | Код | Назва | | угруповання | | | |----------------+------+----------------------------------------| |Розділ |7 |Кваліфіковані робітники з інструментом | |----------------+------+----------------------------------------| |Підрозділ |72 |Робітники металургійних та | | | |машинобудівних професій | |----------------+------+----------------------------------------| |Клас |722 |Ковалі ручного кування та | | | |інструментальники | |----------------+------+----------------------------------------| |Підклас |7222 |Інструментальники | |----------------+------+----------------------------------------| |Група |7222.1|Інструментальники (на роботах високої | | | |кваліфікації) | ------------------------------------------------------------------
У додатках А ( v257a217-95 ) і Б ( v257b217-95 ) відповідно
наводяться покажчик професійних назв робіт за класифікаційними
угрупованнями і абетковий покажчик професійних назв робіт. Для
полегшення користуванням КП у додатках А та Б наводяться також
коди ОКПДТР (Общесоюзного классификатора профессий, должностей и
тарифных разрядов. 186016. М.: Экономика, 1991) і номери випусків
ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих).
На підприємствах, в установах і організаціях записи про
роботу вносять в установленому порядку в трудові книжки
працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у
додатках А та Б. Від назв, зазначених у додатках А та Б, можуть
утворюватися похідні назви робіт та посад доданням похідних слів
(провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.),
наведених у додатку В. ( Абзац в редакції Наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 101 ( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )
Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням
дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може
визначатися: - складова професійної назви роботи, наприклад, директор
установи (підприємства, організації) культури, начальник центру
(головного авіаметеорологічного, радіоуправління повітряним рухом,
навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник художній
цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій); - вид економічної діяльності або напрям використання
професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник
(інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія),
машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник
(водне господарство); - загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви
роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах
інших країн, який може використовуватися як самостійна або
альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер
(управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений
морський (супервайзер); - споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може
застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи,
наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор)
бортовий, молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця,
санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст). (абзац в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 15.04.2002 р. N 230
( v0230565-02 ), Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 101 ( v0101609-05 )
від 28.04.2005 )
У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить
запис у дужках, у разі застосування на практиці, потребує
конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління
повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.
( Абзац в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 101 ( v0101609-05 )
від 28.04.2005 )
Підготовку змін та доповнень до КП здійснює Міністерство
праці та соціальної політики України разом з Державною установою
Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин
Міністерства праці та соціальної політики України (ДУ НДІ
соціально-трудових відносин). ( Абзац в редакції Наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 101 ( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )
Зміни до КП затверджуються Держспоживстандартом України.
( Абзац в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 101 ( v0101609-05 )
від 28.04.2005 )
З введенням у дію КП втрачає чинність ОКПДТР. ( Абзац в
редакції Наказу Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики N 101 ( v0101609-05 ) від
28.04.2005 )
Ведення КП здійснюється ДУ НДІ соціально-трудових відносин.
( Абзац в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 101 ( v0101609-05 )
від 28.04.2005 )
ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ
1 ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ,
КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)
(назва розділу 1 в редакції наказу Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України
від 15.04.2002 р. N 230 ( v0230565-02 )
Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з: - визначенням та формуванням державної політики,
законодавчим, регулюванням; - вищим державним управлінням; - правосуддям та прокурорським наглядом; - керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами,
установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від
форм власності та видів діяльності.
Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є
змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло
професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій
управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за
своєю складністю і відповідальністю.
2 ПРОФЕСІОНАЛИ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень
знань в галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних,
агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.
Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду
(обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів
для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні
відповідних дисциплін у повному обсязі.
До цього розділу належать професії, що вимагають від
робітника (з урахуванням кола та складності певних професійних
завдань та обов'язків) кваліфікації за:
1) диплому про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста,
магістра;
(пункт 1 розділу 2 в редакції наказу Державного комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації від
14.05.98 р. N 314 ( v0314217-98 )
2) пункт 2 розділу 2 вилучено (згідно з наказом Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації від 14.05.98 р. N 314
( v0314217-98 ), у зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати пунктами 2 і
3)
2) дипломом про присудження вченого ступеня: - кандидата наук; - доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: - старшого наукового співробітника; - доцента; - професора.
3 ФАХІВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання в одній чи
більше галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук.
Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт,
пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів
відповідних наук.
До цього розділу належать професії, яким відповідає
кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: - молодшого спеціаліста; - бакалавра; - спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку
(стажування інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); - спеціаліста (на роботах з керування складними технічними
комплексами чи їх обслуговування).
4 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення
обчислень.
Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських
обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських
машинах, записами та опрацюванням цифрових даних чи
обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції
грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання
інформації тощо).
До цього розділу належать професії, до яких може бути
застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також
професії, що вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві.
(абзац третій розділу 4 в редакції наказу Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від
15.04.2002 р. N 230 ( v0230565-02 ), із змінами, внесеними згідно
з наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
5 ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ ( Назва розділу 5 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 101
( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )
До цього розділу належать професії, що передбачають знання,
необхідні для надання послуг чи торгівлі в крамницях та на ринках.
Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами,
пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням,
охороною, підтриманням правопорядку чи торгівлею тощо.
Більша частина професій, вміщених до цього розділу, вимагає
повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи
повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на
виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста.
(абзац третій розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
6 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО
ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ
ТА РИБАЛЬСТВА
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства,
риборозведення та рибного промислу.
Професійні завдання полягають у вирощуванні врожаю,
розведенні тварин чи полюванні, добуванні риби чи її розведенні,
чи збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином,
на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним
підприємствам чи окремим покупцям.
До цього розділу належать професії, що вимагають повної
загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної
загальної середньої освіти та професійної підготовки на
виробництві.
(абзац третій розділу 6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
7 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для вибирання способів використання матеріалів та інструментів,
визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення
кінцевої продукції.
До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком
корисних копалин, будівництвом чи виробленням різної продукції.
Ці професії вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві. (абзац третій розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої
кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.
( Розділ 7 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державного
комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 101 ( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )
Більшість професій, вміщених до цього розділу, пов'язані з
виконанням робіт середньої кваліфікації та потребують
професійно-технічної освіти чи професійної підготовки на
виробництві. (абзац п'ятий розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
8 РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ
УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН ( Назва розділу 8 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 101
( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у
тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.
Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин чи
нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво
продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними
засобами чи пересувними установками, складання виробів із деталей
та вузлів.
Абзац третій розділу 8 вилучено (згідно з наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р.
N 105 ( v0105609-03 )
Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої
кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.
( Розділ 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 101 ( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )
Професії, пов'язані з виконанням робіт середньої
кваліфікації, вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві. (абзац четвертий розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
Для професій, пов'язаних з виконанням робіт низької
кваліфікації, достатньо базової загальної середньої освіти та
мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу. (абзац п'ятий розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
9 НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ
Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що
потребують знань для виконання простих завдань з використанням
ручних інструментів, в деяких випадках із значними фізичними
зусиллями.
Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці,
збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням,
прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній,
сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій
галузях тощо.
Для виконання професійних завдань достатньо базової загальної
середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної
професійної підготовки на виробництві чи інструктажу. (абзац третій розділу 9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105
( v0105609-03 )
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ
1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери (управителі)
11 Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові
особи громадських і самоврядувальних організацій
111 Законодавці
1110 Законодавці
112 Вищі державні службовці
1120 Вищі державні службовці
1120.1 Вищі державні службовці органів державної виконавчої
влади
1120.2 Вищі державні службовці місцевих органів державної влади
1120.3 Дипломатичні представники
1120.4 Вищі державні службовці органів судової влади
114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних
організацій
1141 Вищі посадові особи політичних організацій
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних
спілок
1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських
організацій в соціально-культурній сфері
1143.1 Вищі посадові особи національних академій, що діють на
засадах самоврядування
1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій
1143.3 Вищі посадові особи академій, що діють на громадських
засадах
1143.4 Вищі посадові особи інших громадських організацій в
соціально-культурній сфері
12 Керівники підприємств, установ та організацій
121 Керівники підприємств, установ та організацій
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій
122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів
1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому
та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві
та природно-заповідній справі
1221.1 Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у
сільському, лісовому та водному господарствах, у
риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі
1221.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих
підрозділів у сільському, лісовому та водному
господарствах, у риборозведенні, рибальстві та
природно-заповідній справі
1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості
1222.1 Головні фахівці-керівники та технічні керівники
виробничих підрозділів у промисловості
1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих
дільниць (підрозділів) у промисловості
1223 Керівники виробничих підрозділів у будівництві
1223.1 Головні фахівці-керівники виробничих підрозділів у
будівництві
1223.2 Начальники (інші керівники) та майстри дільниць
(підрозділів) у будівництві
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній
торгівлі
1225 Керівники виробничих підрозділів у ресторанах та готелях
1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в
складському господарстві та зв'язку
1226.1 Головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на
транспорті, в складському господарстві та зв'язку
1226.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих
підрозділів на транспорті, в складському господарстві та
зв'язку
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному
обслуговуванні
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому
обслуговуванні
1229 Керівники інших основних підрозділів
1229.1 Керівні робітники апарату центральних органів державної
влади
1229.2 Керівні робітники апарату органів судової влади
1229.3 Керівні робітники апарату місцевих органів державної
влади
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого
навчання
1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров'я
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та
спорту
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах
діяльності
123 Керівники функціональних підрозділів
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних,
юридичних та адміністративних підрозділів
1232 Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин
1233 Керівники підрозділів маркетингу
1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з
громадськістю
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
1236 Керівники підрозділів комп'ютерних послуг
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з
науково технічної підготовки виробництва
1237.1 Головні фахівці-керівники науково-дослідних підрозділів
та підрозділів з науково-технічної підготовки
виробництва
1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та
підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва
1238 Керівники проектів та програм
1239 Керівники інших функціональних підрозділів
13 Керівники малих підприємств без апарату управління
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в
сільському, мисливському, водному господарствах,
лісівництві, рибному промислі
1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в
промисловості
1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в
будівництві
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в
оптовій та роздрібній торгівлі
1315 Керівники малих підприємств-готелів та ресторанів без
апарату управління
1316 Керівники малих підприємств без апарату управління на
транспорті, у складському господарстві та зв'язку
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в
комерційному обслуговуванні
1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в
побутовому обслуговуванні
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій
та їх підрозділів
141 Менеджери (управителі) у сільському, мисливському,
лісовому та рибному господарстві
142 Менеджери (управителі) у добувній промисловості
143 Менеджери (управителі) в обробній промисловості
1439 Менеджери (управителі) в інших сферах обробної
промисловості та у виробництві та розподілу
електроенергії, газу та води
1439.8 Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні
електроенергії
144 Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті,
пошті та зв'язку
1443 Менеджери (управителі) на транспорті
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро
подорожей
1448.1 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро
подорожей
145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та ресторанах
1451 Менеджери (управителі) в торгівлі транспортними засобами
та їх ремонті
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та
посередництві у торгівлі
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими
та непродовольчими товарами та їх ремонті
1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими
товарами
1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі
непродовольчими товарами
1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі
продовольчими товарами
1455 Менеджери (управителі) в готелях та в інших засобах
розміщення
1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві
1456 Менеджери (управителі) в ресторанах, кафе, барах,
їдальнях та на підприємствах, які готують та постачають
готові страви
1456.1 Менеджери (управителі) в ресторанах
1456.2 Менеджери (управителі) в кафе (барах, їдальнях)
1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та
постачають готові страви
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
1461 Менеджери (управителі) з грошового посередництва
1462 Менеджери (управителі) з фінансів, лізингу тощо
1463 Менеджери (управителі) з надання кредитів
1464 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового
посередництва
1465 Менеджери (управителі) з страхування життя та заощаджень
1466 Менеджери (управителі) з пенсійного страхування
1467 Менеджери (управителі) у допоміжній діяльності із
страхування та фінансів
147 Менеджери (управителі) із операцій з нерухомістю,
здавання під найм та послуг юридичним особам
1471 Менеджери (управителі) із операцій з нерухомістю за
дорученням третіх осіб
1472 Менеджери (управителі) із здавання під найм без
обслуговуючого персоналу
1473 Менеджери (управителі) з інформації
1474 Менеджери (управителі) з досліджень та розробок
1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку,
досліджень ринку, вивчення суспільної думки,
консультацій з питань комерційної діяльності та
управління
1475.1 Менеджери (управителі) з права
1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення
суспільної думки
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності
та управління
1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва,
технічного контролю, аналізу та реклами
1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та
використання персоналу
1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та
використання персоналу
1478 Менеджери (управителі) у слідчій діяльності
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним
особам
148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та
соціальній допомозі
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної
діяльності
1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному
господарстві
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та
спорту
2 Професіонали
21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та
технічних наук
211 Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології
та хімії
2111 Професіонали в галузі фізики та астрономії
2111.1 Наукові співробітники (фізика, астрономія)
2111.2 Фізики та астрономи
2112 Професіонали в галузі метеорології
2112.1 Наукові співробітники (метеорологія)
2112.2 Метеорологи
2113 Професіонали в галузі хімії
2113.1 Наукові співробітники (хімія)
2113.2 Хіміки
2114 Професіонали в галузі геології та геофізики
2114.1 Наукові співробітники (геологія, геофізика)
2114.2 Геологи та геофізики
212 Професіонали в галузі математики та статистики
2121 Професіонали в галузі математики
2121.1 Наукові співробітники (математика)
2121.2 Математики
2122 Професіонали в галузі статистики
2122.1 Наукові співробітники (статистика)
2122.2 Фахівці-статистики
213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)
2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем
2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи)
2131.2 Розробники обчислювальних систем
2132 Професіонали в галузі програмування
2132.1 Наукові співробітники (програмування)
2132.2 Розробники комп'ютерних програм
2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації)
2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень)
2139.2 Фахівці в інших галузях обчислень
214 Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
2141 Професіонали в галузі архітектури та планування міст
2141.1 Наукові співробітники (архітектура, планування міст)
2141.2 Архітектори та планувальники міст
2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва
2142.1 Наукові співробітники (цивільне будівництво)
2142.2 Інженери в галузі цивільного будівництва
2143 Професіонали в галузі електротехніки
2143.1 Наукові співробітники (електротехніка)
2143.2 Інженери-електрики
2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
2144.1 Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)
2144.2 Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій
2145 Професіонали в галузі інженерної механіки
2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка)
2145.2 Інженери-механіки
2146 Професіонали в галузі хімічних технологій
2146.1 Наукові співробітники (хімічні технології)
2146.2 Інженери-хіміки
2147 Професіонали в галузі гірництва та металургії
2147.1 Наукові співробітники (гірництво, металургія)
2147.2 Гірничі інженери та інженери-металурги
2148 Професіонали в галузі картографії та топографії
2148.1 Наукові співробітники (картографія, топографія)
2148.2 Картографи та топографи
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи
2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)
2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи)
22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
2211 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених
професій
2211.1 Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та
ін.)
2211.2 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених
професій
2212 Професіонали в галузі патології, токсикології,
фармакології, фізіології та епідеміології
2212.1 Наукові співробітники (патологія, токсикологія,
фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
2212.2 Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та
епідеміологи
2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві,
зооінженерії, лісівництві, меліорації та
природно-заповідній справі
2213.1 Наукові співробітники (агрономія, водне господарство,
зооінженерія, лісівництво, меліорація та
природно-заповідна справа)
2213.2 Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та
професіонали споріднених професій
222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім
стоматології)
2221.1 Наукові співробітники (лікувальна справа, крім
стоматології)
2221.2 Лікарі
2222 Професіонали в галузі стоматології
2222.1 Наукові співробітники (стоматологія)
2222.2 Стоматологи
2223 Професіонали в галузі ветеринарної медицини
2223.1 Наукові співробітники (ветеринарна медицина)
2223.2 Ветеринари
2224 Професіонали в галузі фармації
2224.1 Наукові співробітники (фармація)
2224.2 Провізори
2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи
2225.1 Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної
справи
2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи
2229 Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської
справи та акушерства)
2229.1 Наукові співробітники в галузі медицини (крім
сестринської справи та акушерства)
2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи
та акушерства)
223 Професійні медичні сестри та акушерки
2230 Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства
2230.1 Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство)
2230.2 Медичні сестри та акушерки
23 Викладачі
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310.1 Професори та доценти
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних
закладів
232 Викладачі середніх навчальних закладів
2320 Викладачі середніх навчальних закладів
233 Вчителі початкової школи та робітники дошкільних
закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає
рівню спеціаліста)
2331 Вчителі початкової школи
2332 Вихователі дошкільних закладів
234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
235 Інші професіонали в галузі навчання
2351 Професіонали в галузі методів навчання
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)
2351.2 Інші фахівці в галузі методів навчання
2352 Інспектори навчальних закладів
2359 Інші професіонали в галузі навчання
2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання
2359.2 Інші фахівці в галузі навчання
24 Інші професіонали
241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту,
бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу,
ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва
та інтелектуальної власності
2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку
2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)
2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери
2412 Професіонали в галузі праці та зайнятості
2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість)
2412.2 Фахівці в галузі праці та зайнятості
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2413.1 Наукові співробітники (біржові операції)
2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності
2414 Професіонали з питань безпеки підприємств, установ та
організацій
2414.1 Наукові співробітники (безпека підприємств, установ та
організацій)
2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки
2419 Професіонали в сфері державної служби, маркетингу,
ефективності підприємництва, фінансової діяльності,
раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність
підприємництва, фінансова діяльність, раціоналізація
виробництва, інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали в сфері маркетингу, ефективності
підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації
виробництва та інтелектуальної власності
2419.3 Фахівці державної служби
242 Професіонали в галузі правознавства, прокурорського
нагляду та правосуддя
2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського
нагляду
2421.1 Наукові співробітники (правознавство)
2421.2 Адвокати та прокурори
2422 Cудді
2429 Інші професіонали в галузі правознавства
243 Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства,
бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання
музейних та бібліотечних фондів
2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 Архіваріуси та зберігачі музеїв та бібліотек
2432 Професіонали в сфері бібліотечної справи та кінопрограм
2432.1 Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)
2432.2 Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного
аналізу
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні
аналітики
244 Професіонали в галузі економіки, соціології,
археографії, археології, географії, кримінології та
палеографії
2441 Професіонали в галузі економіки
2441.1 Наукові співробітники (економіка)
2441.2 Економісти
2442 Професіонали в галузі археографії, археології,
географії, кримінології, палеографії та соціології
2442.1 Наукові співробітники (археографія, археологія,
географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
2442.2 Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи
та соціологи
2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології
2443.1 Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)
2443.2 Філософи, історики та політологи
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та
перекладів
2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика,
переклади)
2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
2445 Професіонали в галузі психології
2445.1 Наукові співробітники (психологія)
2445.2 Психологи
2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення
2446.1 Наукові співробітники (соціальний захист населення)
2446.2 Фахівці в галузі соціального захисту населення
2447 Професіонали в сфері управління проектами та програмами
2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми)
2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами
245 Професіонали в галузі художньої творчості
2451 Професіонали в галузі літератури
2451.1 Літературознавці
2451.2 Письменники, редактори та журналісти
2452 Професіонали в галузі образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва
2452.1 Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне
мистецтво)
2452.2 Скульптори, художники та модельєри
2453 Професіонали в галузі музики
2453.1 Мистецтвознавці (музикознавство)
2453.2 Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та
співаки
2454 Професіонали в галузі хореографії
2454.1 Мистецтвознавці (хореографія)
2454.2 Хореографи і танцюристи
2455 Професіонали в галузі кіно, театру та естради
2455.1 Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада)
2455.2 Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери
246 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та
санаторно-курортної справи
2461 Професіонали в галузі туризму
2461.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)
2461.2 Туризмознавці
2462 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи
2462.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи
2463 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи
2463.1 Наукові співробітники (рекреологія)
2463.2 Професіонали із санаторно-курортної справи
247 Професіонали з безпеки та якості
2471 Професіонали з контролю за якістю
3 Фахівці
31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки
311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
3111 Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними
дослідженнями
3112 Техніки-будівельники
3113 Технічні фахівці-електрики
3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
3115 Технічні фахівці-механіки
3116 Лаборанти та техніки в хімічному виробництві
3117 Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та
металургії
3118 Креслярі
3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
3121 Техніки-програмісти
3122 Оператори електронно-обчислювальної (комп'ютерної)
техніки
3123 Контролери та регулювальники промислових роботів
313 Оператори оптичного та електронного устаткування
3131 Фотографи та оператори устаткування для реєстрації
зображення та звуку
3132 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування
3133 Оператори медичного устаткування
3139 Оператори оптичного та електронного устаткування
314 Фахівці, що керують кораблями та літальними апаратами і
забезпечують судноплавство та польоти
3141 Корабельні фахівці
3142 Вахтові офіцери та лоцмани
3143 Льотні фахівці
3144 Авіадиспетчери
3145 Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух
315 Інспектори з безпеки та якості
3151 Інспектори з будівництва та пожежної безпеки
3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості
32 Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини
321 Молодші фахівці в галузі біології та агрономії
3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень
3212 Молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному
господарствах та в природно-заповідній справі
3213 Консультанти в сільському, лісовому, водному
господарствах та в природно-заповідній справі
322 Асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім
медичних сестер)
3221 Медичні асистенти
3222 Гігієністи
3223 Позицію скасовано
3224 Окулісти та оптики
3225 Дантисти-асистенти
3226 Фізіотерапевти та масажисти
3227 Асистенти ветеринарів
3228 Фармацевти
3229 Асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини
323 Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам
3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам
3232 Помічники професіоналів-акушерів
324 Фахівці, що практикують в галузі традиційної медицини та
цілителі
3241 Фахівці, що практикують в галузі традиційної медицини
3242 Цілителі
33 Молодші фахівці в галузі освіти
331 Молодші фахівці з початкової освіти
3310 Молодші фахівці з початкової освіти
332 Молодші фахівці з дошкільного виховання
3320 Молодші фахівці з дошкільного виховання
333 Молодші фахівці в галузі спеціалізованої (особливої)
освіти
3330 Молодші фахівці в галузі спеціалізованої (особливої)
освіти
334 Інші молодші фахівці в галузі освіти
3340 Інші молодші фахівці в галузі освіти
34 Інші фахівці
341 Молодші фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій
3412 Страхові агенти
3413 Агенти з торгівлі майном
3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей
3415 Технічні та торговельні представники
3416 Закупники
3417 Оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні
брокери
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та
експедиції
3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
343 Технічні фахівці в галузі управління
3431 Секретарі адміністративних органів
3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники
3433 Бухгалтери та касири-експерти
3434 Позицію скасовано
3434 Помічники керівників
3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій
3434.2 Помічники керівників виробничих та інших основних
підрозділів
3434.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату
управління
3434.9 Інші помічники
3435 Організатори діловодства
3435.1 Організатори діловодства (державні установи)
3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)
3435.3 Організатори діловодства (система судочинства)
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління
344 Державні інспектори
3441 Інспектори митної служби
3442 Інспектори податкової служби
3443 Інспектори з соціальної допомоги
3444 Інспектори з ліцензій
3449 Інші державні інспектори
345 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи
3450 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи
346 Соціальні робітники
3460 Соціальні робітники
347 Декоратори, артисти та спортсмени
3471 Декоратори та комерційні дизайнери
3472 Радіо-, теле- та інші ведучі
3473 Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці
та в нічних клубах
3474 Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них
естрадно-циркові артисти
3475 Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні
спортсмени
348 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має
духовного сану
3480 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має
духовного сану
349 Лаборанти та техніки в інших видах економічної
діяльності
3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень
35 Молодші фахівці в галузі харчової та переробної
промисловості
351 Молодші фахівці з переробки плодоовочевої продукції
3510 Молодші фахівці з переробки плодоовочевої продукції
352 Молодші фахівці з бродильного виробництва та виноробства
3520 Молодші фахівці з бродильного виробництва та виноробства
353 Молодші фахівці з виробництва молочних продуктів
3530 Молодші фахівці з виробництва молочних продуктів
354 Молодші фахівці з виробництва м'ясних продуктів
3540 Молодші фахівці з виробництва м'ясних продуктів
355 Молодші фахівці з виробництва борошняних, кондитерських
виробів та харчоконцентратів
3550 Молодші фахівці з виробництва борошняних, кондитерських
виробів та харчоконцентратів
356 Молодші фахівці зі зберігання та переробки зерна
3560 Молодші фахівці зі зберігання та переробки зерна
357 Молодші фахівці з технології харчування
3570 Молодші фахівці з технології харчування
4 Технічні службовці
41 Службовці, пов'язані з інформацією
411 Секретарі та службовці, що виконують операції за
допомогою клавіатури
4111 Стенографістки та друкарки
4112 Оператори машин для оброблення текстів і подібні
професії
4113 Оператори із збору даних
4114 Оператори лічильних машин
4115 Секретарі
412 Службовці, зайняті з цифровими даними
4121 Реєстратори бухгалтерських даних
4122 Статистики-обліковці та конторські службовці, що
займаються фінансовими операціями
413 Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних
цінностей та транспортуванням
4131 Службовці на складах
4132 Приймальники замовлень
4133 Службовці з транспортних операцій
414 Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та
подібними роботами
4141 Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з
картотекою
4142 Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти
4143 Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та
подібними роботами
4144 Переписувачі та діловоди
419 Інші службовці, пов'язані з інформацією
4190 Інші службовці, пов'язані з інформацією
42 Службовці, що обслуговують клієнтів
421 Касири, касири в банках та білетери
4211 Касири та білетери
4212 Касири в банках та інкасатори
4213 Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники)
4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг)
4215 Збирачі податків
422 Агенти з інформації клієнтів
4221 Агенти з туризму
4222 Службовці з інформування (довідок)
4223 Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери
зв'язку
5 Працівники сфери торгівлі та послуг
51 Працівники, що надають персональні та захисні послуги
511 Працівники, що надають послуги в дорозі
5111 Працівники, що надають послуги в дорозі
5112 Провідники та кондуктори на транспорті
5113 Гіди в подорожах
512 Доглядачі будинків та працівники ресторанного
обслуговування
5121 Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках
5122 Кухарі
5123 Офіціанти, офіціантки й буфетники
513 Працівники, що здійснюють догляд за окремими особами
5131 Працівники, що забезпечують піклування та догляд за
дітьми
5132 Основні наймані робітники з догляду за хворими
5133 Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в
організаціях соціального обслуговування
5139 Виконавці побутових доручень
514 Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим
особам
5141 Перукарі, гримери-пастижери та косметички
5141.1 Гримери-пастижери (на роботах високої кваліфікації)
5141.2 Перукарі, гримери-пастижери та косметички (на роботах
середньої кваліфікації)
5142 Компаньйони та слуги
5143 Утримувачі похоронних контор, трунарі та
бальзамувальники
5149 Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим
особам
515 Астрологи та ворожки
5151 Астрологи
5152 Ворожки та хіроманти
516 Працівники служб захисту громадян та власності
5161 Пожежники
5162 Працівники служб, що надають послуги підприємствам,
установам та організаціям
5169 Працівники захисних та охоронних служб
52 Живі моделі (натурниці, натурники), продавці та
демонстратори
521 Манекенниці та інші живі моделі (натурниці, натурники)
5210 Манекенниці та інші живі моделі (натурниці, натурники)
522 Продавці в магазинах
5220 Продавці в магазинах
523 Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках
5230 Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках
53 Працівники, що надають інші послуги юридичним та
фізичним особам
531 Працівники з надання послуг в сфері мистецтва
5311 Працівники фільмо-, фоно-, фототек
5312 Працівники, зайняті на декоративних, художніх
(дизайнерських) допоміжних роботах у сфері мистецтва
6 Кваліфіковані робітники сільського та лісового
господарств, риборозведення та рибальства
61 Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки
611 Садівники та землероби
6111 Рільники та овочівники
6112 Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та
плодово-ягідних культур
6113 Садівники та землероби, що займаються вирощуванням
садових саджанців та вирощуванням культур у теплицях та
оранжереях
6114 Землероби та сільськогосподарські робітники, що
займаються вирощуванням змішаних культур
612 Тваринники
6121 Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою
худобою та її поставку
6122 Виробники свійської птиці
6123 Бджолярі та шовківники
6124 Виробники, зайняті вирощуванням собак, котів, гризунів,
неодомашнених тварин і птиці, плазунів
6129 Інші тваринники
613 Робітники сільського господарства, що займаються як
землеробством, так і тваринництвом
6131 Робітники сільського господарства, що займаються як
землеробством, так і тваринництвом
614 Робітники, зайняті в лісовому господарстві
6141 Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби
6142 Здіймальники
615 Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що
ставлять капкани
6151 Робітники, що культивують водні живі організми
6152 Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх
та прибережних водах
6153 Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому
морі
6154 Мисливці та мисливці, що ставлять капкани
7 Кваліфіковані робітники з інструментом
71 Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
711 Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси
7111 Гірники та кар'єрні робітники
7111.1 Гірники (на роботах високої кваліфікації)
7111.2 Гірники та кар'єрні робітники (на роботах середньої
кваліфікації)
7112 Вибуховики
7112.1 Вибуховики (на роботах високої кваліфікації)
7112.2 Вибуховики (на роботах середньої кваліфікації)
7113 Колії, різальники каменю та каменотеси
7113.2 Колії, різальники каменю та каменотеси (на роботах
середньої кваліфікації)
7115 Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих
робітників на транспорті
7116 Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих
робітників у житлово-комунальному господарстві
712 Будівельники будівель та споруд
7122 Муляри
7122.2 Муляри (на роботах середньої кваліфікації)
7123 Укладальники бетонної суміші
7123.2 Укладальники бетонної суміші (на роботах середньої
кваліфікації)
7124 Теслярі та столяри
7124.2 Теслярі та столяри (на роботах середньої кваліфікації)
7129 Будівельники та ремонтники споруд
7129.1 Будівельники, ремонтники споруд та верхолази (на роботах
високої кваліфікації)
7129.2 Будівельники та ремонтники споруд (на роботах середньої
кваліфікації)
713 Будівельники-покрівельники, лицювальники, штукатури та
ізолювальники
7131 Покрівельники
7131.2 Покрівельники (на роботах середньої кваліфікації)
7132 Лицювальники та паркетники
7132.2 Лицювальники та паркетники (на роботах середньої
кваліфікації)
7133 Штукатури
7133.2 Штукатури (на роботах середньої кваліфікації)
7134 Ізолювальники
7134.2 Ізолювальники (на роботах середньої кваліфікації)
7135 Склярі
7135.1 Склярі (на роботах високої кваліфікації)
7135.2 Склярі (на роботах середньої кваліфікації)
7136 Водопровідники та трубопровідники
7136.1 Водопровідники та трубопровідники (на роботах високої
кваліфікації)
7136.2 Водопровідники та трубопровідники (на роботах середньої
кваліфікації)
7137 Будівельні та подібні до них електрики
7137.2 Будівельні та подібні до них електрики (на роботах
середньої кваліфікації)
714 Маляри та чистильники структурних частин будівель
7141 Маляри
7141.2 Маляри (на роботах середньої кваліфікації)
7142 Лакувальники
7142.2 Лакувальники (на роботах середньої кваліфікації)
7143 Чистильники структурних частин будинків
7143.2 Чистильники структурних частин будинків (на роботах
середньої кваліфікації)
72 Робітники металургійних та машинобудівних професій
721 Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та
монтажники металоконструкцій
7211 Формувальники та стрижневики
7211.2 Формувальники та стрижневики (на роботах середньої
кваліфікації)
7212 Зварники та газорізальники
7212.1 Зварники та газорізальники (на роботах високої
кваліфікації)
7212.2 Зварники та газорізальники (на роботах середньої
кваліфікації)
7213 Робітники, що працюють з тонколистовим металом
7213.2 Робітники, що працюють з тонколистовим металом (на
роботах середньої кваліфікації)
7214 Заготівники та монтажники металоконструкцій
7214.1 Заготівники та монтажники металоконструкцій (на роботах
високої кваліфікації)
7214.2 Заготівники та монтажники металоконструкцій (на роботах
середньої кваліфікації)
7215 Такелажники та робітники, що зрощують канати
7215.2 Такелажники та робітники, що зрощують канати (на роботах
середньої кваліфікації)
7216 Робітники, що працюють під водою
7216.2 Робітники, що працюють під водою (на роботах середньої
кваліфікації)
722 Ковалі ручного кування та інструментальники
7221 Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та
пресувальники
7221.2 Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та
пресувальники (на роботах середньої кваліфікації)
7222 Інструментальники
7222.1 Інструментальники (на роботах високої кваліфікації)
7222.2 Інструментальники (на роботах середньої кваліфікації)
7223 Налагоджувальники верстатів та
налагоджувальники-оператори
7223.1 Налагоджувальники верстатів та
налагоджувальники-оператори (на роботах високої
кваліфікації)
7223.2 Налагоджувальники верстатів та
налагоджувальники-оператори (на роботах середньої
кваліфікації)
7224 Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу
7224.2 Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу
(на роботах середньої кваліфікації)
723 Механіки та монтажники механічного устаткування
7231 Механіки та монтажники моторних транспортних засобів
7231.1 Механіки та монтажники моторних транспортних засобів (на
роботах високої кваліфікації)
7231.2 Механіки та монтажники моторних транспортних засобів (на
роботах середньої кваліфікації)
7232 Механіки та монтажники авіаційних машин
7232.1 Механіки та монтажники авіаційних машин (на роботах
високої кваліфікації)
7232.2 Механіки та монтажники авіаційних машин (на роботах
середньої кваліфікації)
7233 Механіки та монтажники сільськогосподарських та
промислових машин
7233.1 Механіки та монтажники сільськогосподарських та
промислових машин (на роботах високої кваліфікації)
7233.2 Механіки та монтажники сільськогосподарських та
промислових машин (на роботах середньої кваліфікації)
724 Механіки та монтажники електричного та електронного
устаткування
7241 Електромеханіки та електромонтажники.
7241.1 Електромеханіки та електромонтажники (на роботах високої
кваліфікації)
7241.2 Електромеханіки та електромонтажники (на роботах
середньої кваліфікації)
7242 Монтажники електронного устаткування
7242.1 Монтажники електронного устаткування (на роботах високої
кваліфікації)
7242.2 Монтажники електронного устаткування (на роботах
середньої кваліфікації)
7243 Механіки та експлуатаційники електронного устаткування
7243.1 Механіки та експлуатаційники електронного устаткування
(на роботах високої кваліфікації)
7243.2 Механіки та експлуатаційники електронного устаткування
(на роботах середньої кваліфікації)
7244 Установники та експлуатаційники телеграфного та
телефонного устаткування
7244.1 Установники та експлуатаційники телеграфного та
телефонного устаткування (на роботах високої
кваліфікації)
7244.2 Установники та експлуатаційники телеграфного та
телефонного устаткування (на роботах середньої
кваліфікації)
7245 Установники, ремонтники й монтажники ліній
електропередач
7245.1 Установники, ремонтники й монтажники ліній
електропередач (на роботах високої кваліфікації)
7245.2 Установники, ремонтники й монтажники ліній
електропередач (на роботах середньої кваліфікації)
73 Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та
друкування
731 Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та
подібних матеріалах
7311 Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та
приладів
7311.1 Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та
приладів (на роботах високої кваліфікації)
7311.2 Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та
приладів (на роботах середньої кваліфікації)
7312 Виробники та настроювачі музичних інструментів
7312.1 Виробники та настроювачі музичних інструментів (на
роботах високої кваліфікації)
7312.2 Виробники та настроювачі музичних інструментів (на
роботах середньої кваліфікації)
7313 Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними
металами
7313.2 Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними
металами (на роботах середньої кваліфікації)
732 Гончарі та виробники скляних виробів
7321 Виробники керамічних виробів та гончарі
7321.2 Виробники керамічних виробів та гончарі (на роботах
середньої кваліфікації)
7322 Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники,
шліфувальники та полірувальники скла
7322.2 Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники,
шліфувальники та полірувальники скла (на роботах
середньої кваліфікації)
7323 Гравери-різальники по склу та гравери
7323.2 Гравери-різальники по склу та гравери (на роботах
середньої кваліфікації)
7324 Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних
матеріалів
7324.1 Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних
матеріалів (на роботах високої кваліфікації)
7324.2 Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних
матеріалів (на роботах середньої кваліфікації)
733 Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та
подібних матеріалів
7331 Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних
матеріалів
7331.1 Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних
матеріалів (на роботах високої кваліфікації)
7331.2 Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних
матеріалів (на роботах середньої кваліфікації)
7332 Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та
подібних матеріалів
7332.2 Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та
подібних матеріалів (на роботах середньої кваліфікації)
734 Друкарі та робітники подібних професій
7341 Складачі та друкарі
7341.1 Складачі та друкарі (на роботах високої кваліфікації)
7341.2 Складачі та друкарі (на роботах середньої кваліфікації)
7342 Стереотипісти та електротипісти
7342.2 Стереотипісти та електротипісти (на роботах середньої
кваліфікації)
7343 Цинкографи та гальваностереотипери
7343.1 Цинкографи та гальваностереотипери (на роботах високої
кваліфікації)
7343.2 Цинкографи та гальваностереотипери (на роботах середньої
кваліфікації)
7344 Фотогравери
7344.1 Фотогравери (на роботах високої кваліфікації)
7344.2 Фотогравери (на роботах середньої кваліфікації)
7345 Палітурники
7345.2 Палітурники (на роботах середньої кваліфікації)
7346 Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на
тканині
7346.2 Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на
тканині (на роботах середньої кваліфікації)
74 Інші кваліфіковані робітники з інструментом
741 Робітники з приготування харчових продуктів
7411 М'ясники та постачальники риби
7411.1 М'ясники (на роботах високої кваліфікації)
7411.2 М'ясники (на роботах середньої кваліфікації)
7412 Булочники, кондитери та майстри з приготування
кондитерських виробів
7412.2 Булочники, кондитери та майстри з приготування
кондитерських виробів (на роботах середньої
кваліфікації)
7413 Виробники молочних продуктів
7413.1 Виробники молочних продуктів (на роботах високої
кваліфікації)
7413.2 Виробники молочних продуктів (на роботах середньої
кваліфікації)
7414 Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів
7414.2 Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів (на
роботах середньої кваліфікації)
7415 Дегустатори, купажисти
7415.1 Дегустатори, купажисти (на роботах високої кваліфікації)
7415.2 Дегустатори, купажисти (на роботах середньої
кваліфікації)
7416 Робітники з перероблення тютюну
7416.2 Робітники з перероблення тютюну (на роботах середньої
кваліфікації)
742 Деревообробники та столяри-червонодеревники
7421 Робітники з оброблення дерева
7421.2 Робітники з оброблення дерева (на роботах середньої
кваліфікації)
7422 Столяри
7422.1 Столяри (на роботах високої кваліфікації)
7422.2 Столяри (на роботах середньої кваліфікації)
7423 Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори
деревообробних верстатів
7423.1 Налагоджувальники деревообробних верстатів (на роботах
високої кваліфікації)
7423.2 Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори
деревообробних верстатів (на роботах середньої
кваліфікації)
7424 Кошикарі та виробники щіток
7424.2 Кошикарі та виробники щіток (на роботах середньої
кваліфікації)
743 Робітники-текстильники та швейники
7431 Готувачі волокон
7431.1 Готувачі волокон (на роботах високої кваліфікації)
7431.2 Готувачі волокон (на роботах середньої кваліфікації)
7432 Ткачі та в'язальники
7432.1 Ткачі та в'язальники (на роботах високої кваліфікації)
7432.2 Ткачі та в'язальники (на роботах середньої кваліфікації)
7433 Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники
7433.2 Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники (на
роботах середньої кваліфікації)
7434 Кушніри
7434.1 Кушніри (на роботах високої кваліфікації)
7434.2 Кушніри (на роботах середньої кваліфікації)
7435 Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів,
закрійники
7435.1 Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів,
закрійники (на роботах високої кваліфікації)
7435.2 Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів,
закрійники (на роботах середньої кваліфікації)
7436 Швачки та вишивальниці
7436.2 Швачки та вишивальниці (на роботах середньої
кваліфікації)
7437 Оббивальники
7437.2 Оббивальники (на роботах середньої кваліфікації)
744 Робітники-шкіряники та взуттьовики
7441 Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри)
7441.1 Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) (на
роботах високої кваліфікації)
7441.2 Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) (на
роботах середньої кваліфікації)
7442 Виробники взуття
7442.1 Виробники взуття (на роботах високої кваліфікації)
7442.2 Виробники взуття (на роботах середньої кваліфікації)
75 Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих
робітників з інструментом
751 Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих
робітників з інструментом
7511 Професійні назви робіт кваліфікованих робітників у
добувній промисловості
7512 Професійні назви робіт кваліфікованих робітників в
обробній промисловості
7513 Професійні назви робіт кваліфікованих робітників у
виробництві та розподілі електроенергії, газу та води
7514 Професійні назви робіт кваліфікованих робітників у
будівництві
8 Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю
за роботою технологічного устаткування, складання
устаткування і машин
81 Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811 Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та
устаткування для перероблення корисних копалин
8111 Робітники, що обслуговують гірниче устаткування
8111.1 Робітники, що обслуговують гірниче устаткування (на
роботах високої кваліфікації)
8111.2 Робітники, що обслуговують гірниче устаткування (на
роботах середньої кваліфікації)
8112 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
руди та породи
8112.1 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
руди та породи (на роботах високої кваліфікації)
8112.2 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
руди та породи (на роботах середньої кваліфікації)
8113 Бурильники
8113.1 Бурильники (на роботах високої кваліфікації)
8113.2 Бурильники (на роботах середньої кваліфікації)
812 Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне
устаткування
8121 Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі
8121.1 Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі
(на роботах високої кваліфікації)
8121.2 Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі
(на роботах середньої кваліфікації)
8121.3 Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі
(на роботах низької кваліфікації)
8122 Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та
прокатники
8122.1 Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та
прокатники (на роботах високої кваліфікації)
8122.2 Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та
прокатники (на роботах середньої кваліфікації)
8122.3 Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та
прокатники (на роботах низької кваліфікації)
8123 Робітники, що обслуговують установки з термічного
оброблення металу
8123.1 Робітники, що обслуговують установки з термічного
оброблення металу (на роботах високої кваліфікації)
8123.2 Робітники, що обслуговують установки з термічного
оброблення металу (на роботах середньої кваліфікації)
8123.3 Робітники, що обслуговують установки з термічного
оброблення металу (на роботах низької кваліфікації)
8124 Робітники, що обслуговують трубне устаткування
8124.1 Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на
роботах високої кваліфікації)
8124.2 Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на
роботах середньої кваліфікації)
8124.3 Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на
роботах низької кваліфікації)
813 Робітники, що обслуговують установки скляного,
керамічного виробництва, та робітники на подібному
устаткуванні
8131 Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та
кераміки, та робітники на подібному устаткуванні
8131.1 Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та
кераміки (на роботах високої кваліфікації)
8131.2 Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та
кераміки (на роботах середньої кваліфікації)
8131.3 Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та
кераміки (на роботах низької кваліфікації)
8139 Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла
та кераміки
8139.1 Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла
та кераміки (на роботах високої кваліфікації)
8139.2 Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла
та кераміки (на роботах середньої кваліфікації)
8139.3 Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла
та кераміки (на роботах низької кваліфікації)
814 Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні
установки
8141 Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу
8141.1 Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу
(на роботах високої кваліфікації)
8141.2 Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу
(на роботах середньої кваліфікації)
8141.3 Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу
(на роботах низької кваліфікації)
8142 Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки
8142.1 Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки
(на роботах високої кваліфікації)
8142.2 Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки
(на роботах середньої кваліфікації)
8142.3 Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки
(на роботах низької кваліфікації)
8143 Робітники, що обслуговують папероробні установки
8143.1 Робітники, що обслуговують папероробні установки (на
роботах високої кваліфікації)
8143.2 Робітники, що обслуговують папероробні установки (на
роботах середньої кваліфікації)
8143.3 Робітники, що обслуговують папероробні установки (на
роботах низької кваліфікації)
815 Робітники, що обслуговують хімічні установки
8151 Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та
змішувальне хімічне устаткування
8151.1 Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та
змішувальне хімічне устаткування (на роботах високої
кваліфікації)
8151.2 Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та
змішувальне хімічне устаткування (на роботах середньої
кваліфікації)
8151.3 Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та
змішувальне хімічне устаткування (на роботах низької
кваліфікації)
8152 Робітники, що обслуговують хімічні термообробні
установки
8152.1 Робітники, що обслуговують хімічні термообробні
установки (на роботах високої кваліфікації)
8152.2 Робітники, що обслуговують хімічні термообробні
установки (на роботах середньої кваліфікації)
8152.3 Робітники, що обслуговують хімічні термообробні
установки (на роботах низької кваліфікації)
8153 Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне
устаткування та хімічні сепаратори
8153.1 Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне
устаткування та хімічні сепаратори (на роботах високої
кваліфікації)
8153.2 Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне
устаткування та хімічні сепаратори (на роботах середньої
кваліфікації)
8153.3 Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне
устаткування та хімічні сепаратори (на роботах низької
кваліфікації)
8154 Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної
дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та
природного газу)
8154.1 Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної
дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та
природного газу) (на роботах високої кваліфікації)
8154.2 Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної
дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та
природного газу) (на роботах середньої кваліфікації)
8154.3 Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної
дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та
природного газу) (на роботах низької кваліфікації)
8155 Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та
природного газу
8155.1 Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та
природного газу (на роботах високої кваліфікації)
8155.2 Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та
природного газу (на роботах середньої кваліфікації)
8159 Оператори хімічних переробних установок
8159.1 Оператори хімічних переробних установок (на роботах
високої кваліфікації)
8159.2 Оператори хімічних переробних установок (на роботах
середньої кваліфікації)
8159.3 Оператори хімічних переробних установок (на роботах
низької кваліфікації)
816 Робітники, що обслуговують установки з вироблення
електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
8161 Робітники, що обслуговують установки з вироблення
електроенергії
8161.1 Робітники, що обслуговують установки з вироблення
електроенергії (на роботах високої кваліфікації)
8161.2 Робітники, що обслуговують установки з вироблення
електроенергії (на роботах середньої кваліфікації)
8161.3 Робітники, що обслуговують установки з вироблення
електроенергії (на роботах низької кваліфікації)
8162 Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери
8162.1 Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на
роботах високої кваліфікації)
8162.2 Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на
роботах середньої кваліфікації)
8162.3 Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на
роботах низької кваліфікації)
8163 Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття,
компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та
меліоративні системи
8163.1 Робітники, що обслуговують компресори (на роботах
високої кваліфікації)
8163.2 Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття,
компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та
меліоративні системи (на роботах середньої кваліфікації)
8163.3 Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття,
компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та
меліоративні системи (на роботах низької кваліфікації)
817 Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні
лінії
8171 Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні
лінії
8171.2 Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні
лінії (на роботах середньої кваліфікації)
82 Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
821 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
метало- та мінералопродуктів
8211 Верстатники
8211.1 Верстатники (на роботах високої кваліфікації)
8211.2 Верстатники (на роботах середньої кваліфікації)
8211.3 Верстатники (на роботах низької кваліфікації)
8212 Робітники, що обслуговують установки з виробництва
цементу та інших мінеральних продуктів
8212.1 Робітники, що обслуговують установки з виробництва
цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах
високої кваліфікації)
8212.2 Робітники, що обслуговують установки з виробництва
цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах
середньої кваліфікації)
8212.3 Робітники, що обслуговують установки з виробництва
цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах
низької кваліфікації)
822 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хімічних продуктів
8221 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фармацевтичних продуктів та косметичних засобів
8221.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на
роботах високої кваліфікації)
8221.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на
роботах середньої кваліфікації)
8221.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на
роботах низької кваліфікації)
8222 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
сірників
8222.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
сірників (на роботах середньої кваліфікації)
8223 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та
нанесення покриттів на метали
8223.1 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та
нанесення покриттів на метали (на роботах високої
кваліфікації)
8223.2 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та
нанесення покриттів на метали (на роботах середньої
кваліфікації)
8223.3 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та
нанесення покриттів на метали (на роботах низької
кваліфікації)
8224 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фото- та кінопродукції
8224.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фото- та кінопродукції (на роботах високої кваліфікації)
8224.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фото- та кінопродукції (на роботах середньої
кваліфікації)
8224.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фото- та кінопродукції (на роботах низької кваліфікації)
8229 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хімічних продуктів
8229.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хімічних продуктів (на роботах середньої кваліфікації)
8229.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хімічних продуктів (на роботах низької кваліфікації)
823 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з гуми та пластика
8231 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукті з гуми
8231.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з гуми (на роботах високої кваліфікації)
8231.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з гуми (на роботах середньої кваліфікації)
8231.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з гуми (на роботах низької кваліфікації)
8232 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з пластика
8232.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з пластика (на роботах високої кваліфікації)
8232.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з пластика (на роботах середньої кваліфікації)
8232.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з пластика (на роботах низької кваліфікації)
824 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з деревини
8240 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з деревини
8240.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з деревини (на роботах середньої кваліфікації)
8240.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
продукції з деревини (на роботах низької кваліфікації)
825 Робітники, що обслуговують друкарські та палітурні
машини, а також машини для виробництва виробів з паперу
8251 Робітники, що обслуговують друкарські машини
8251.1 Робітники, що обслуговують друкарські машини (на роботах
високої кваліфікації)
8251.2 Робітники, що обслуговують друкарські машини (на роботах
середньої кваліфікації)
8251.3 Робітники, що обслуговують друкарські машини (на роботах
низької кваліфікації)
8252 Робітники, що обслуговують палітурні машини
8252.2 Робітники, що обслуговують палітурні машини (на роботах
середньої кваліфікації)
8252.3 Робітники, що обслуговують палітурні машини (на роботах
низької кваліфікації)
8253 Робітники, що обслуговують машини для виробництва
виробів з паперу
8253.2 Робітники, що обслуговують машини з виробництва виробів
з паперу (на роботах середньої кваліфікації)
8253.3 Робітники, що обслуговують машини з виробництва виробів
з паперу (на роботах низької кваліфікації)
826 Робітники, що обслуговують машини з виробництва
текстильних, хутряних та шкіряних виробів
8261 Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна
та перемотування нитки
8261.1 Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна
та перемотування нитки (на роботах високої кваліфікації)
8261.2 Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна
та перемотування нитки (на роботах середньої
кваліфікації)
8261.3 Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна
та перемотування нитки (на роботах низької кваліфікації)
8262 Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні
машини
8262.1 Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні
машини (на роботах високої кваліфікації)
8262.2 Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні
машини (на роботах середньої кваліфікації)
8262.3 Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні
машини (на роботах низької кваліфікації)
8263 Робітники, що обслуговують швацькі машини
8263.2 Робітники, що обслуговують швацькі машини (на роботах
середньої кваліфікації)
8264 Робітники, що обслуговують машини для вибілювання,
фарбування та чищення
8264.1 Робітники, що обслуговують машини для вибілювання,
фарбування та чищення (на роботах високої кваліфікації)
8264.2 Робітники, що обслуговують машини для вибілювання,
фарбування та чищення (на роботах середньої
кваліфікації)
8264.3 Робітники, що обслуговують машини для вибілювання,
фарбування та чищення (на роботах низької кваліфікації)
8265 Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини
8265.2 Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини
(на роботах середньої кваліфікації)
8265.3 Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини
(на роботах низької кваліфікації)
6266 Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття
8266.2 Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття
(на роботах середньої кваліфікації)
8266.3 Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття
(на роботах низької кваліфікації)
8269 Робітники, що обслуговують машини для вироблення
текстильних хутряних та шкіряних виробів
8269.1 Робітники, що обслуговують машини для вироблення
текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах
високої кваліфікації)
8269.2 Робітники, що обслуговують машини для вироблення
текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах
середньої кваліфікації)
8269.3 Робітники, що обслуговують машини для вироблення
текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах
низької кваліфікації)
827 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
харчових та подібних продуктів
8271 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення
м'яса та риби;
8271.1 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення
м'яса та риби (на роботах високої кваліфікації)
8271.2 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення
м'яса та риби (на роботах середньої кваліфікації)
8271.3 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення
м'яса та риби (на роботах низької кваліфікації)
8272 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
молочної продукції
8272.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
молочної продукції (на роботах високої кваліфікації)
8272.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
молочної продукції (на роботах середньої кваліфікації)
8272.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
молочної продукції (на роботах низької кваліфікації)
8273 Робітники, що обслуговують устаткування для помелу
зернових та прянощів
8273.2 Робітники, що обслуговують устаткування для помелу
зернових та прянощів (на роботах середньої кваліфікації)
8273.3 Робітники, що обслуговують устаткування для помелу
зернових та прянощів (на роботах низької кваліфікації)
8274 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та
шоколадних виробів
8274.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та
шоколадних виробів (на роботах високої кваліфікації)
8274.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та
шоколадних виробів (на роботах середньої кваліфікації)
8274.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та
шоколадних виробів (на роботах низької кваліфікації)
8275 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів
8275.1 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах
високої кваліфікації)
8275.2 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах
середньої кваліфікації)
8275.3 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах
низької кваліфікації)
8276 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
цукру
8276.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
цукру (на роботах високої кваліфікації)
8276.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
цукру (на роботах середньої кваліфікації)
8276.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
цукру (на роботах низької кваліфікації)
8277 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
чаю, кави, какао та шоколаду
8277.1 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах високої
кваліфікації)
8277.2 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах середньої
кваліфікації)
8277.3 Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення
чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах низької
кваліфікації)
8278 Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне
устаткування та устаткування для виробництва інших
напоїв
8278.1 Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне
устаткування та устаткування для виробництва інших
напоїв (на роботах високої кваліфікації)
8278.2 Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне
устаткування та устаткування для виробництва інших
напоїв (на роботах середньої кваліфікації)
8278.3 Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне
устаткування та устаткування для виробництва інших
напоїв (на роботах низької кваліфікації)
8279 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
тютюнової продукції
8279.1 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
тютюнової продукції (на роботах високої кваліфікації)
8279.2 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
тютюнової продукції (на роботах середньої кваліфікації)
8279.3 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
тютюнової продукції (на роботах низької кваліфікації)
828 Складальники
8282 Складальники електроустаткування
8282.1 Складальники електроустаткування (на роботах високої
кваліфікації)
8282.2 Складальники електроустаткування (на роботах середньої
кваліфікації)
8283 Складальники електронного устаткування
8283.1 Складальники електронного устаткування (на роботах
високої кваліфікації)
8283.2 Складальники електронного устаткування (на роботах
середньої кваліфікації)
8284 Складальники металевих, гумових та пластикових виробів
8284.1 Складальники металевих, гумових та пластикових виробів
(на роботах високої кваліфікації)
8284.2 Складальники металевих, гумових та пластикових виробів
(на роботах середньої кваліфікації)
8285 Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів
8285.2 Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів (на
роботах середньої кваліфікації)
8286 Складальники виробів з картону, тканини та подібних
матеріалів
8286.2 Складальники виробів з картону, тканини та подібних
матеріалів (на роботах середньої кваліфікації)
829 Інші робітники з обслуговування та складання машин
8290 Інші робітники з обслуговування та складання машин
8290.1 Інші робітники з обслуговування та складання машин (на
роботах високої кваліфікації)
8290.2 Інші робітники з обслуговування та складання машин (на
роботах середньої кваліфікації)
8290.3 Інші робітники з обслуговування та складання машин (на
роботах низької кваліфікації)
83 Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки
та установок
831 Машиністи локомотивів та подібні до них робітники
8311 Машиністи локомотивів, їхні помічники та кочегари
паровозів
8311.1 Машиністи локомотивів та спеціальних машин на
залізничному ходу (на роботах високої кваліфікації)
8311.2 Машиністи локомотивів, їхні помічники та кочегари
паровозів (на роботах середньої кваліфікації)
8312 Залізничні сигнальники та стрілочники
8312.2 Залізничні сигнальники та стрілочника (на роботах
середньої кваліфікації)
832 Водії автотранспортних та мототранспортних засобів та
інші робітники з обслуговування автотранспортної та
мототранспортної техніки
8321 Водії мототранспортних засобів та робітники з
обслуговування мототранспортної техніки
8321.2 Водії мототранспортних засобів та робітники з
обслуговування мототранспортної техніки (на роботах
середньої кваліфікації)
8322 Водії автотранспортних засобів та робітники з
обслуговування автотранспортної техніки
8322.2 Водії автотранспортних засобів та робітники з
обслуговування автотранспортної техніки (на роботах
середньої кваліфікації)
8323 Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з
обслуговування тролейбусів та трамваїв
8323.2 Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з
обслуговування тролейбусів та трамваїв (на роботах
середньої кваліфікації)
8324 Позицію скасовано
8324.2 Позицію скасовано
833 Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші
пересувні установки
8331 Робітники, що обслуговують сільсько- та лісогосподарські
установки
8331.1 Робітники, що обслуговують сільсько- та лісогосподарські
установки (на роботах високої кваліфікації)
8331.2 Робітники, що обслуговують сільсько- та лісогосподарські
установки (на роботах середньої кваліфікації)
8332 Робітники, що обслуговують установки для виконання
земляних та подібних робіт
8332.1 Робітники, що обслуговують установки для виконання
земляних та подібних робіт (на роботах високої
кваліфікації)
8332.2 Робітники, що обслуговують установки для виконання
земляних та подібних робіт (на роботах середньої
кваліфікації)
8333 Машиністи кранів, лебідок та подібних установок
8333.1 Машиністи кранів та подібних установок (на роботах
високої кваліфікації)
8333.2 Машиністи кранів та подібних установок (на роботах
середньої кваліфікації)
8333.3 Машиністи лебідок та машиністи (мотористи) подібних
установок (на роботах низької кваліфікації)
8334 Водії автонавантажувачів
8334.2 Водії автонавантажувачів (на роботах середньої
кваліфікації)
834 Корабельна палубна команда
8340 Корабельна палубна команда
8340.2 Корабельна палубна команда та подібні їм робітники (на
роботах середньої кваліфікації)
84 Укрупнені професійні назви робіт операторів та
складальників устаткування та машин
841 Укрупнені професійні назви робіт операторів та
складальників устаткування та машин
8411 Професійні назви робіт операторів та складальників
устаткування та машин у добувній промисловості
8412 Професійні назви робіт операторів та складальників
устаткування та машин в обробній промисловості
8413 Професійні назви робіт операторів та складальників
устаткування та машин у виробництві та розподілі
електроенергії, газу та води
8414 Професійні назви робіт операторів та складальників
устаткування та машин у будівництві
8415 Професійні назви робіт операторів та складальників
устаткування та машин на транспорті
8416 Професійні назви робіт операторів та складальників
устаткування та машин у житлово-комунальному
господарстві
9 Найпростіші професії
91 Найпростіші професії торгівлі та сфери послуг
912 Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних
послуг
9120 Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних
послуг
913 Домашня прислуга, прибиральники та прачки
9131 Домашня прислуга та прибиральники
9132 Підсобники та прибиральники в конторах, готелях та інших
установах
9133 Прачки та прасувальники
914 Доглядачі будинків та мийники вікон
9141 Доглядачі будинків
9142 Мийники транспортних засобів та вікон
915 Посильні, носії та швейцари
9151 Посильні, носії та рознощики багажу і посилок
9152 Швейцари та сторожі
9153 Інкасатори торговельних автоматів, робітники, що
знімають показання з лічильників, та подібні до них
працівники
916 Збирачі сміття та подібні до них чорнороби
9161 Збирачі сміття
9162 Двірники та подібні до них чорнороби
92 Найпростіші професії в сільському господарстві та
подібних галузях
921 Найпростіші професії в сільському господарстві,
рибальстві та подібних галузях
9211 Найпростіші професії в сільському господарстві
9212 Найпростіші професії в лісовому господарстві
9213 Найпростіші професії у рибальстві, мисливстві та в
установленні капканів на звіра
93 Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві,
промисловості та на транспорті
931 Найпростіші професії у видобувних галузях та будівництві
9311 Найпростіші професії в шахтах і кар'єрах
9312 Найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів,
гребель та подібних споруд
9313 Найпростіші професії в житловому будівництві
932 Найпростіші професії в промисловості
9321 Найпростіші професії в промисловості (складальні роботи)
9322 Найпростіші професії в промисловості (інші, крім
складальних, ручні роботи)
933 Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті
9332 Робітники з управління транспортними засобами на тяговій
силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на
транспорті
9333 Вантажники
94 Найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей
економіки
941 Комірники, маркувальники, зважувальники та інші
9411 Комірники, маркувальники, комплектувальники товарів,
зважувальники та укладальники-пакувальники товарів,
сировини

(розділ із змінами, внесеними згідно з наказами Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від
18.10.99 р. N 283 ( v0283567-99 ), від 10.10.2000 р. N 589
( v0589565-00 ), наказом Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 15.04.2002 р. N 230
( v0230565-02 ), наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р.
N 105 ( v0105609-03 ), Наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 101
( v0101609-05 ) від 28.04.2005 )

Додаток А (обов'язковий) до наказу Держстандарту України
N 257 від 27.07.1995 р. "Покажчик професійних назв робіт за кодами
професій" див. ( v257a217-95 )
Додаток Б (довідковий) до наказу Держстандарту України N 257
від 27.07.1995 р. "Абетковий покажчик професійних назв робіт" див.
( v257a217-95 )вгору