Щодо розгляду скарги на податкове повідомлення-рішення
ДПА України; Рішення, Витяг від 14.11.200723247/7/25-0115
Документ v2324225-07, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2007

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
14.11.2007 N 23247/7/25-0115

(Витяг)
ДПАУ розглянула скаргу ЗАТ на податкове повідомлення-рішення
Луцької ОДПІ від 29.05.2007 р. (від 03.08.2007 р.).
ЗАТ просить скасувати податкове повідомлення-рішення Луцької
ОДПІ від 29.05.2007 р., мотивуючи тим, що воно суперечить нормам
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
(далі - Закон про ПДВ). Скаржник зазначає, що діюче законодавство
України не покладає на платника податку обов'язку при заповненні
декларації з ПДВ ( za224-08 ) надавати податковому органу завірені
копії первинних документів, що підтверджують факт оплати
підприємством товарів (послуг) основним постачальникам, та копії
реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.
<...>
Як свідчать матеріали справи (акт перевірки від 08.05.2007 р.
N 516 та інші надані документи), Луцькою ОДПІ була проведена
невиїзна (камеральна) перевірка податкової декларації з ПДВ
( za224-08 ) за лютий 2007 р., в якій заявлено до бюджетного
відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних
податкових періодів ПДВ у сумі 19578 грн. (рядок 25.2 декларації).
Перевіркою на підставі пп. 7.7.5, 7.7.7 ст. 7 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ) збільшена сума, що підлягала зарахуванню до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду, на 19578 грн.
та зменшена сума, що підлягала бюджетному відшкодуванню шляхом
зарахування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних
податкових періодів, на 19578 грн., оскільки платником в порушення
пп. 7.7.2 ст. 7 Закону про ПДВ та п. 3.1 Методичних рекомендацій
щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової
служби України при організації та проведенні перевірок
достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, затверджених наказом ДПАУ від 18.08.2005 р. N 350
( v0350225-05 ), не надано завірені копії первинних документів, що
підтверджують факт оплати підприємством товарів (послуг) основним
постачальникам, та копії реєстрів отриманих і виданих податкових
накладних за січень та лютий 2007 року.
Перевіркою зменшена сума, що підлягала бюджетному
відшкодуванню шляхом зарахування у зменшення податкових
зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів на 19578 грн., і
вчинено запис в акті, що дану суму слід перенести до рядка 23.2
декларації ( za224-08 ) наступного звітного періоду.
Луцька ОДПІ прийняла податкове повідомлення-рішення від
29.05.2007 р., яким зменшила суму бюджетного відшкодування на
19578 грн. ПДВ.
Луцька ОДПІ рішенням від 03.08.2007 р. N 17590/10/15-06,
прийнятим за розглядом первинної скарги, залишила без змін
податкове повідомлення-рішення від 29.05.2007 р. і відповідно до
Порядку направлення органами державної податкової служби України
податкових повідомлень платникам податків, затвердженого наказом
ДПАУ від 21.06.2001 р. N 253 ( z0567-01 ) (зареєстровано в
Мін'юсті України 06.07.2001 р. за N 567/5758), надіслала ЗАТ
податкове повідомлення-рішення від 03.08.2007 р. та на підставі
рішення ДПА у Волинській області від 30.08.2007 р. N 14647/25-006,
прийнятого за розглядом повторної скарги, яким податкове
повідомлення-рішення від 29.05.2007 р. залишено без змін,
надіслала податкове повідомлення-рішення від 03.09.2007 р.
Відповідно до пп. "а" пп. 7.7.2 ст. 7 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ), якщо у наступному податковому періоді сума,
розрахована згідно з пп. 7.7.1 цього пункту, має від'ємне
значення, то бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого
від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій
отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді
постачальникам таких товарів (послуг).
Пунктом 1.11 статті 1 Закону України від 21.12.2000 р.
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" (далі - Закон N 2181) встановлено, що податкова
декларація ( za224-08 ), розрахунок (далі - податкова
декларація) - документ, що подається платником податків до
контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на
підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку,
збору (обов'язкового платежу).
Підпунктом 7.7.4 ст. 7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР )
визначено, що платник податку, який має право на одержання
бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної
суми бюджетного відшкодування, подає відповідному податковому
органу податкову декларацію ( za224-08 ) та заяву про повернення
такої повної суми бюджетного відшкодування, яка відображається у
податковій декларації. До декларації додаються розрахунок суми
бюджетного відшкодування, копії погашених податкових векселів
(податкових розписок), у разі їх наявності, та оригіналів п'ятих
основних аркушів (примірників декларанта) ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) у разі наявності експортних операцій. Форма
заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного
відшкодування визначаються за процедурою, встановленою центральним
податковим органом.
Згідно з пп. "в" пп. 4.2.2 ст. 4 Закону N 2181 ( 2181-14 )
контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму
податкового зобов'язання платника податків у разі якщо
контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки
виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником
податків податковій декларації ( za224-08 ), які призвели до
заниження або завищення суми податкового зобов'язання. Камеральною
вважається перевірка, яка проводиться контролюючим органом
виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях,
без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.
Відповідно до пп. 7.7.5 ст. 7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР )
протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової
декларації ( za224-08 ), податковий орган проводить документальну
невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За
наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного
відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового
законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку
провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для
визначення достовірності нарахування такого бюджетного
відшкодування.
Пунктом 3.1 наказу ДПАУ від 18.08.2005 р. N 350
( v0350225-05 ) визначено, що підрозділи, що здійснюють
адміністрування ПДВ (далі - підрозділи адміністрування ПДВ),
протягом 30 днів, наступних за днем надходження податкової
декларації ( za224-08 ) до податкового органу, проводять
документальну невиїзну перевірку. З метою проведення такої
перевірки доцільно отримати від платника ПДВ завірені копії
первинних документів, що підтверджують факт оплати ним товарів
(послуг) основним постачальникам, та копії реєстрів отриманих і
виданих податкових накладних, форми та порядок ведення яких
встановлено наказом ДПАУ від 30.05.97 р. N 165 ( z0233-97 ) "Про
затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та
книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх
заповнення" (у редакції наказу ДПАУ від 30.06.2005 р. N 244
( z0769-05 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 18.07.2005 р. за
N 769/110494), за попередній податковий період, в якому
фактично сплачено суму ПДВ у вартості придбаних товарів (послуг),
та податковий період, в якому заявлено бюджетне відшкодування ПДВ.
Достатніми підставами для перевірки проведення підрозділами
контрольно-перевірочної роботи позапланової виїзної документальної
перевірки платника ПДВ, зокрема, є: неподання платником ПДВ для
перевірки зазначених у розрахунку бюджетного відшкодування копій
первинних документів, що підтверджують факт оплати ним товарів
(послуг) основним постачальникам, та копії реєстрів отриманих і
виданих податкових накладних (п. 3.11 вказаного наказу).
Враховуючи викладене, а також те, що камеральною перевіркою
неправомірно зменшено суму бюджетного відшкодування на 19578 грн.
ПДВ, керуючись ст. 12 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) і пп. 3 п. 9 Положення про порядок
подання та розгляду скарг платників податків органами державної
податкової служби, затвердженого наказом ДПАУ від 11.12.96 р. N 29
( z0723-96 ) і зареєстрованого у Мін'юсті України 18.12.96 р. за
N 723/1748, ДПАУ скасовує податкове повідомлення-рішення Луцької
ОДПІ від 29.05.2007 р. N 0002761601/0 (від 03.08.2007 р., від
03.09.2007 р.) та рішення Луцької ОДПІ від 03.08.2007 р.
N 17590/10/25-06, ДПА у Волинській області від 30.08.2007 р.
N 14647/25-006, прийняті за розглядом скарг, а скаргу задовольняє.
Перший заступник Голови С.Островичвгору