Про затвердження Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя; Рішення, Програма, Заходи від 18.07.20172157/0/15-17
Документ v2157910-17, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2017

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

18.07.2017  № 2157/0/15-17

Про затвердження Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя

Рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1170/0/15-17 утворено комісію з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя.

На виконання цього рішення зазначеною комісією проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, складено звіт за результатами такої оцінки, запропоновано заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків та проведено роботу з підготовки проекту Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 20 червня 2017 року № 1654/0/15-17 затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" у Вищій раді правосуддя антикорупційна програма приймається шляхом затвердження рішенням Вищої ради правосуддя.

Крім того, згаданою нормою передбачається, що антикорупційна програма підлягає погодженню Національним агентством з питань запобігання корупції.

Заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича Вадима Едуардовича, Вища рада правосуддя, керуючись статтею 19 Закону України "Про запобігання корупції", статтями 30, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя (додається).

2. Надіслати Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Голова Вищої ради правосуддя

І.М. БенедисюкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
18.07.2017 № 2157/0/15-17


ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
13.10.2017 № 906

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Вищої ради правосуддя

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Вищої ради правосуддя

Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі - Державна програма), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Політика Вищої ради правосуддя (далі - Рада) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах: верховенства права; доброчесності публічної служби; формування негативного ставлення до проявів корупції; невідворотності покарання за корупційні правопорушення; ефективності та законності використання бюджетних коштів; прозорості та відкритості діяльності.

Метою реалізації діяльності Ради щодо запобігання корупції є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в Раді, а також подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Ради для підвищення рівня довіри до судової влади.

Антикорупційна програма Ради ґрунтується на заходах з виконання Державної програми та заходах із запобігання та протидії корупції у діяльності Ради (додаток 1), скерованих на:

запобігання корупції, зокрема виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Ради;

виявлення корупційних правопорушень, сприяння їх розкриттю та розслідуванню;

мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень;

впровадження ефективного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, корекцію антикорупційної політики;

підвищення рівня довіри суспільства до судової влади.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Ради, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Ради рішенням Ради від 20 червня 2017 року № 1654/0/15-17 затверджено звіт (додаток 2), який включає детальний опис ідентифікованих корупційних ризиків та визначення їх рівня, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки, заходи з їх усунення (зменшення), а також інформацію про відповідальних за виконання заходів осіб та строки виконання відповідних заходів (додатки 1, 2 до Звіту).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Заходами з реалізації політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Ради є проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, участь у навчальних семінарах та тренінгах із зазначених питань, забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітленні інформації про діяльність Ради на офіційному веб-сайті, створення сприятливого клімату для викривачів. Проведення навчальних заходів за пропозиціями структурних підрозділів секретаріату Ради та членів Ради планується у вересні-грудні 2017 року за такими напрямами: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", "Створення та моніторинг виконання антикорупційної програми", "Здійснення фінансового контролю стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави". Зазначені заходи планується проводити із залученням посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється уповноваженим підрозділом Ради щоквартально відповідно до заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Ради, передбачених додатком 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя. У разі виявлення за результатами моніторингу недостатньої ефективності заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень Антикорупційної програми Голові Ради подаються пропозиції щодо необхідності внесення змін до Антикорупційної програми чи її перегляду. Антикорупційна програма підлягає перегляду також у разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції.

Для здійснення відповідних заходів уповноважений підрозділ Ради має право одержувати від структурних підрозділів секретаріату Ради інформацію та документи, необхідні для надання об'єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів тощо.

Незалежний громадський контроль виконання Антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями або об'єднаннями. До участі у здійсненні контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.Додаток 1
до Антикорупційної програми
Вищої ради правосуддя

I. ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

№ з/п

Завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік

Забезпечення участі працівників уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) Ради у тренінгах, організованих Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - НАЗК)

Відповідно до визначених НАЗК строків

Управління по роботі з персоналом

Участь працівників уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) у тренінгах

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

2.

Затвердження антикорупційної програми та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Організація розробки та затвердження антикорупційної програми Ради на 2017 рік

До 1 серпня 2017 року

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа), структурні підрозділи

Затвердження антикорупційної програми Ради та визначення осіб, відповідальних за виконання заходів з її реалізації

У межах виділених бюджетних асигнувань

3.

Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

Організація окремого каналу зв'язку для отримання інформації про виявлення ознак корупційного правопорушення

До 1 серпня 2017 року

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа)

Створення окремого каналу зв'язку для отримання інформації про виявлення ознак корупційного правопорушення

У межах виділених бюджетних асигнувань

4.

Забезпечення прямого доступу НАЗК до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

Визначити порядок забезпечення прямого доступу НАЗК до інформаційних баз даних Ради

Упродовж року

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа)

Забезпечення прямого доступу НАЗК до інформаційних баз даних Ради

У межах виділених бюджетних асигнувань

II. Заходи із запобігання та протидії корупції в діяльності Вищої ради правосуддя

1.

Створення ефективних механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів Ради

Проведення тренінгів для членів Ради з питань запобігання конфлікту інтересів

Упродовж року

Члени Ради Управління по роботі з персоналом

Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів Ради

У межах виділених бюджетних асигнувань

2.

Претензійно-позовна робота

Подання Голові Ради докладної інформації про стан розгляду справ судами

Упродовж року

Правове управління

Своєчасний контроль керівництва за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів Ради

У межах виділених бюджетних асигнувань

3.

Здійснення внутрішнього аудиту

Проведення аудиту відповідно до затверджених планів

Упродовж року

Сектор внутрішнього аудиту

Запобігання випадкам невмотивованих позапланових аудитів

У межах виділених бюджетних асигнувань

4.

Проведення тендерів

Організація проведення навчань членів тендерного комітету

Упродовж року

Управління з питань управління майном та контролю за його використанням

Підвищення рівня професійної компетентності членів тендерного комітету

У межах виділених бюджетних асигнувань

5.

Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства

Проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства

Упродовж року

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

Постійне здійснення контрольних заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства

У межах виділених бюджетних асигнувань

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору