Документ v2105731-16, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2016  № 2105

Про утворення спеціалізованої служби торгівлі та харчування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до статті 25 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, та Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 469, НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовану службу торгівлі та харчування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2. Затвердити Положення про спеціалізовану службу торгівлі та харчування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Перший
віце-прем'єр-міністр України
МіністрС.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО


Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій


М.О. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
21.12.2016 № 2105

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовану службу торгівлі та харчування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання та порядок утворення спеціалізованої служби торгівлі та харчування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - служба), організацію управління нею та її функціонування.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та інших нормативно-правових актах.

1.3. Служба входить до складу сил цивільного захисту та утворюється в системі Мінекономрозвитку шляхом зведення об'єктових спеціалізованих служб, які утворюються на суб'єктах господарювання, що належать до сфери його управління (далі - об'єктові спеціалізовані служби), для проведення спеціальних робіт з цивільного захисту у сфері торгівлі та харчування.

1.4. Служба провадить свою діяльність відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

Функціонування та залучення служби для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення здійснюються згідно з Кодексом цивільного захисту України в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ) у таких режимах.

В особливий період служба функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту України з урахуванням особливостей, що визначаються Законами України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Організаційну структуру служби та кількість її підрозділів визначає Міністр економічного розвитку і торгівлі України з урахуванням техногенно-екологічної та природної обстановки, виробничих умов, функціонального призначення, обсягів виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і території в мирний час та особливий період, наявності та стану матеріально-технічної бази.

1.6. Облік працівників служби, техніки та майна, якими служба укомплектована, ведеться завчасно органом управління служби та уточняється щороку.

1.7. На період здійснення заходів з цивільного захисту у сфері торгівлі та харчування у відповідному режимі функціонування ЄДСЦЗ службі в разі її залучення оперативно підпорядковуються територіальні спеціалізовані служби відповідної функціональної спрямованості, які утворюються на місцевому та регіональному рівні.

2. Завдання служби

2.1. Основними завданнями служби є:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення служби до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд та об'єктових спеціалізованих служб до дій за призначенням, їх забезпечення;

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу служби;

5) підтримання в готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами Інших спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення і поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб;

9) визначення потреби у створенні та поповненні запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів на відповідній території, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) координує діяльність об'єктових спеціалізованих служб;

2) надає методичну допомогу територіальним спеціалізованим службам щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту у сфері торгівлі та харчування;

3) бере участь у межах своєї функціональної спрямованості у проведенні спеціальних робіт і заходів із життєзабезпечення постраждалих;

4) організовує та забезпечує виконання об'єктовими спеціалізованими службами заходів з цивільного захисту у сфері торгівлі та харчування щодо:

захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

закладення продовольства на відповідній території до захисних споруд цивільного захисту та на пункти управління;

забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності на відповідній території особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей;

створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів на відповідній території, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

5) здійснює інші заходи відповідно до призначення.

3. Права служби

Служба для виконання покладених на неї завдань цивільного захисту у сфері торгівлі та харчування має право на:

отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання інформації, документів і матеріалів, необхідних для проведення робіт з цивільного захисту;

безперешкодний доступ на об'єкти суб'єктів господарювання і їх територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

залучення спеціалістів інших галузевих та територіальних спеціалізованих служб (за згодою їх керівництва);

установлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації.

4. Керівництво служби

4.1. Органом управління служби є відповідний структурний підрозділ Мінекономрозвитку, який забезпечує формування й реалізацію державної політики у сфері внутрішньої торгівлі.

4.2. Службу очолює керівник органу управління такої служби.

4.3. Керівник служби:

1) здійснює керівництво роботою служби і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань, визначених цим Положенням;

2) організовує і координує здійснення заходів з переведення служби до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) організовує та забезпечує підготовку пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами інших спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

4) забезпечує участь служби в розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

5) забезпечує підготовку та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд та об'єктових спеціалізованих служб до дій за призначенням, їх забезпечення;

6) організовує взаємодію з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління;

7) забезпечує підготовку наказів, що стосуються діяльності служби, організовує і контролює їх виконання;

8) підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції служби;

9) забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у службі;

10) у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника керівника служби.

4.4. Заступник керівника служби:

1) виконує обов'язки керівника служби в разі його тимчасової відсутності;

2) візує проекти листів, запитів та документів, підписання яких належить до компетенції керівника служби;

3) організовує та забезпечує взаємодію служби з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, їх ланок, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4) забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у службі.

5. Організація діяльності спеціалізованої служби

5.1. Підготовка працівників служби проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444, та Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819.

5.2. Підготовка керівного складу служби здійснюється в навчальних закладах та навчально-методичних центрах у сфері цивільного захисту, а також безпосередньо під час спеціальних навчань і тренувань, що проводяться з працівниками служби відповідно до програм підготовки.

5.3. Підготовка працівників служби організовується і здійснюється відповідно до планів основних заходів цивільного захисту на рік та плану комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на рік.

Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політикиД.В. Гутенковгору