Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 14.06.20133304-05/20646-12
Документ v2064731-13, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.06.2013  № 3304-05/20646-12


Державному навчальному закладу
"Професійно-технічне училище № 23
імені Героя Радянського Союзу
Бірюзова С.С."
вул. М. Бірюзова, 64-А, м. Полтава, 36007

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі машин обчислювальних, частин та приладдя до них (навчальний комп'ютерний комплекс для кабінету інформатики (мобільний) у комплектації 1+17 - 1 комплекс) (оголошення № 100580 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 01.04.2013 № 26 (769)), проведеної державним навчальним закладом "Професійно-технічне училище № 23 імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С. С." за процедурою "запит цінових пропозицій".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 21.05.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 21.05.2013 № 3304-05/17574-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, не надано копії річного плану закупівель. Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі, коли Замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені у цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "запит цінових пропозицій" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.03.2013 № 7.

Пунктом 4.2 Додатка 1 "Вимоги до подання цінової пропозиції" (далі - пункт 4.2 Додатка 1) до запиту цінових пропозицій на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (навчальний комп'ютерний комплекс для кабінету інформатики (мобільний) у комплектації 1+17) (далі - запит цінових пропозицій) визначено, що учасник для підтвердження відповідності цінової пропозиції вимогам Замовника повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих цінових пропозицій та протоколу розкриття цінових пропозицій Замовника від 18.04.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано цінові пропозиції наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Фолгат ФТК"

198730,00

Підприємство "СЕРВІС" Української спілки інвалідів

199600, 00

2

ТОВ "БМС Техно"

198000,00

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів "Про відхилення пропозицій конкурсних торгів" Замовника від 23.04.2013 цінова пропозиція "Підприємство "СЕРВІС" Української спілки інвалідів" відхилена як така, що не відповідає вимогам до подання цінової пропозиції.

Пунктом 4.2 Додатка 1 до запиту цінових пропозицій передбачено, що учасник для підтвердження відповідності цінової пропозиції вимогам Замовника повинен надати, зокрема, копію технічних умов на виробництво навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) (далі - НКК(м)) (зі змінами, у разі наявності), узгоджених з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або його уповноваженим органом, Міністерством охорони здоров'я України або його уповноваженим органом та офіційно зареєстрованих в органах стандартизації, метрології та сертифікації, засвідчених виробником, засвідчену(і) печаткою та підписом уповноваженої особи виробника.

У складі цінової пропозиції ТОВ "Фолгат ФТК" надано Технічні умови "ТУ У 30.0-30114318-001:2007" ("Комплекси комп'ютерні навчальні НКК-FTC").

Водночас зазначені Технічні умови не містять даних щодо узгодження їх з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або його уповноваженим органом.

Згідно з пунктом 4.2 Додатка 1 до запиту цінових пропозицій учасник для підтвердження відповідності цінової пропозиції вимогам Замовника повинен надати, зокрема, документ (копію, засвідчену субпідрядником), що підтверджує наявність в учасника договірних відносин з ним (субпідрядником), у разі якщо до виконання робіт буде залучатись інша організація (субпідрядник).

У складі цінової пропозиції ТОВ "Фолгат ФТК" надано договір про співпрацю № 22/02/03-БП від 22.02.2013, укладений між ТОВ "Фолгат ФТК" та ТОВ "ЕТАЛОНКОМПЛЕКС", при цьому копія вищезазначеного договору не засвідчена ТОВ "ЕТАЛОНКОМПЛЕКС".

Згідно з частиною шостою статті 36 Закону замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті.

Відповідно до частини сьомої статті 36 Закону Замовник, зокрема, відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

Разом з цим відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, у разі якщо до оцінки допущено пропозицій менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення цінової пропозиції у зв'язку із тим, що цінова пропозиція не відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті, є обов'язком Замовника.

Проте згідно з протоколом оцінки цінових пропозицій Замовника від 23.04.2013 до оцінки допущено цінові пропозиції ТОВ "Фолгат ФТК" та ТОВ "БМС Техно", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію (ціна) визначено ТОВ "БМС Техно", з яким укладено договір про закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (навчальний комп'ютерний комплекс для кабінету інформатики (мобільний) у комплектації 1+17) від 07.05.2013.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі "запит цінових пропозицій" машин обчислювальних, частин та приладдя до них (навчальний комп'ютерний комплекс для кабінету інформатики (мобільний) у комплектації 1+17), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці запиту цінових пропозицій Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- цінова пропозиція ТОВ "Фолгат ФТК" не відповідає вимогам пункту 4.2 Додатка 1 запиту цінових пропозицій.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (навчальний комп'ютерний комплекс для кабінету інформатики (мобільний) у комплектації 1+17) від 07.05.2013, укладеним за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення, а у разі неможливості їх усунення провести нову процедуру.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору