Документ v2-10832-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.10.2014, підстава - v2_36832-14

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

16.08.2013  № 18.1-12/10


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник
Голови Держстату України
В.О. Піщейко

{Роз'яснення щодо заповнення форми № 1-підприємництво (річна) визнано недійсними
на підставі Роз'яснення Державної служби статистики
№ 17.4-12/36 від 22.10.2014}

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"

I. Загальні положення

1.1. Методологія складання показників звіту базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) № 295/2008 від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) № 250/2009 та № 251/2009 від 11 березня 2009 року.

Поряд з найменуванням показників звіту наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники згідно із вищезазначеними регламентами ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі - код Євростату). Наприклад, поряд з показником "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб" зазначено код Євростату 16.13.0.

1.2. Звіт відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185 та № 893/4186 (зі змінами), а у випадку ведення обліку за спрощеною формою - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідні для складання показників зі статистики праці.

1.3. Вартісні показники звіту не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі - ПДВ), де одиницями вимірювання вартісного показника є тисячі гривень з одним десятковим знаком.

1.4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) звіту містять прочерки.

1.5. Звіт відображає інформацію про результати діяльності (вартісні показники), ураховуючи свою частку у спільній діяльності без створення юридичної особи, якщо підприємство є учасником спільної діяльності без створення юридичної особи.

1.6. Терміни в цих Роз'ясненнях уживаються в такому значенні:

Підприємство здійснює виробництво товарів і послуг, є самостійним у прийнятті рішень щодо використання своїх засобів і найбільш незалежним з огляду на фінансові та виробничі функції. Підприємство здійснює один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. Підприємство складається з однієї або більше місцевих одиниць.

Група підприємств - це об'єднання юридичних осіб, пов'язаних між собою правовими та/або фінансовими зв'язками. У групи підприємств може бути більше одного центру прийняття рішень, особливо якщо це стосується виробничої політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо.

Місцева одиниця - це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці (за поштовою адресою) і може належати тільки одній юридичній особі. Місцева одиниця здійснює економічну діяльність, у якій зайнято один чи декілька працівників (з урахуванням засновників або власників, які зайняті в цій економічній діяльності). До місцевої одиниці може належати: завод, фабрика, шахта, транспортна база, будівельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок, санаторій, дитячий табір відпочинку й оздоровлення, управління підприємством (головний офіс) тощо.

Критеріями, які визначають певний тип статистичних одиниць, є:

- правовий статус, організаційні та облікові критерії;

- географічні критерії;

- критерій діяльності.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Замовник - це одиниця, що вступає з іншою одиницею (підрядником) у договірні відносини, які передбачають виконання нею певних завдань, таких як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.

Підрядник (субпідрядник) - це одиниця, що виконує певні завдання, такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій за договірними відносинами із замовником.

Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють із використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Для підприємств, що здійснюють не один, а декілька видів економічної діяльності різного характеру, бувають такі види класифікації (групування): основний, другорядний та допоміжні види економічної діяльності.

Основним видом економічної діяльності вважається той вид економічної діяльності, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість.

Другорядний вид економічної діяльності - це будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності підприємства з виробництва товарів або надання послуг.

Допоміжні види економічної діяльності - це види діяльності, які здійснюються переважно у сфері послуг, а їх результати використовуються самим підприємством із метою обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо). Допоміжні види діяльності підприємства не виділяються окремо. Дані за цими видами економічної діяльності враховуються за основним видом економічної діяльності підприємства. Продукція допоміжних видів економічної діяльності не реалізується іншим юридичним особам та фізичним особам - підприємцям.

Не є допоміжними такі види економічної діяльності:

- виробництво продукції (товарів, послуг), які сприяють накопиченню основного капіталу (наприклад, будівельні роботи за власний рахунок; розробка програмного забезпечення);

- виробництво продукції, значна частина якої продається на комерційній основі на ринку, навіть якщо частина її споживається у процесі основної діяльності підприємства (виготовлення будівельних матеріалів, виробництво власними силами машин, обладнання);

- виробництво енергії (електростанція, котельня, що входять до складу підприємства), навіть якщо вся вироблена енергія споживається цим підприємством для виробництва продукції;

- закупівля товарів і послуг для їх перепродажу без переробки (торговельна діяльність);

- дослідження та розробки (виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на договірній основі).

Юридична особа - організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством.

1.7. Розділи 1 - 8 звіту вміщують інформацію в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його місцевими одиницями, що наведені у розділі 9.

II. Показники щодо структурних змін та інших подій, що відбулися на підприємстві у звітному році
(розділ 1 форми № 1-підприємництво (річна))

2.1. У рядку 100 показник "Господарська діяльність здійснювалась протягом |__|__| місяців звітного року" включає кількість місяців, протягом яких фактично здійснювалася господарська діяльність, спрямована на виготовлення та/або реалізацію продукції (товарів, послуг). Цей рядок містить інформацію в цілих одиницях.

2.2. Показники за рядками 101 - 106 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не спричинили за собою припинення юридичної особи:

у рядку 101 показник "Зменшення активів унаслідок виділу частини майна для створення нового підприємства - юридичної особи" містить інформацію щодо виділення за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків для створення нового підприємства - юридичної особи;

у рядку 102 показник "Зменшення активів унаслідок їх передавання (відчуження, продажу), що призвело до зміни/зникнення одного з видів економічної діяльності підприємства" містить інформацію про зменшення вартості активів підприємства за рахунок їх передавання (відчуження, продажу), що призводить до зміни/зникнення одного з видів економічної діяльності підприємства;

у рядку 103 показник "Збільшення активів унаслідок приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які припинили свою діяльність" містить інформацію щодо приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які при цьому припинені;

у рядку 104 показник "Збільшення активів унаслідок їх отримання (купівлі), що призвело до появи нового виду економічної діяльності підприємства" містить інформацію щодо збільшення вартості активів підприємства за рахунок їх отримання (купівлі), що призводить до появи нового виду економічної діяльності підприємства. Звіт не містить інформацію про подію щодо підприємств, на яких активи збільшилися за рахунок придбання (або отримання) частини іншого підприємства, основних засобів з розширенням уже існуючих видів економічної діяльності на цьому підприємстві, тобто нового виду економічної діяльності не з'явилось.

Якщо вищевказані зміни відбувались упродовж звітного року декілька разів, тоді вищезазначений рядок уміщує дату останньої зміни.

У рядку 105 показник "Узято в оренду основні засоби іншого підприємства" охоплює дані щодо взятих у звітному році в оренду (оперативна або фінансова оренда) основних засобів іншого підприємства - юридичної особи та/або земельних паїв фізичних осіб (у тому числі за договорами минулих років), у цьому рядку вміщують позначку "V";

У рядку 106 показник "Передано в оренду основні засоби свого підприємства" включає дані за звітний рік щодо надання в оперативну та/або фінансову оренду свої основні засоби іншому підприємству (у тому числі за договорами минулих років), вміщує позначку "V".

2.3. Якщо за звітний рік не було жодної з вищенаведених подій, тоді рядок 107 уміщує позначку "V".

III. Показники щодо розподілу статутного капіталу підприємства між засновниками (учасниками)
(розділ 2 форми № 1-підприємництво (річна))

3.1. Розділ 2 містить інформацію, зафіксовану в установчих документах щодо загальної вартості активів, які є внеском засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства. Для акціонерного товариства це сума номінальної вартості всіх розміщених акцій.

Якщо для підприємства не передбачена фіксована сума статутного капіталу, то цей розділ містить інформацію щодо суми фактичного внеску засновників до статутного капіталу підприємства.

У рядку 200 графи 1 "Статутний капітал на кінець звітного року" містить загальну суму статутного капіталу станом на кінець звітного року (рахунок 40), а за рядками 201 - 206 - у розрізі засновників (учасників).

У разі відсутності статутного капіталу цей розділ не підлягає заповненню.

3.2. Якщо в статутному капіталі підприємства є участь юридичних осіб - резидентів та/або юридичних осіб - нерезидентів, розділ уключає інформацію щодо:

- юридичної особи, частка участі якої у статутному капіталі підприємства становить більше 50 % (найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента); назва та код країни реєстрації (для юридичної особи - нерезидента) відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року № 527, яка розміщена на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ "Методологія та класифікації", підрозділ "Класифікації");

- входження підприємства до складу групи підприємств із зазначенням найменування групи підприємств;

- голови групи (резидент або нерезидент; найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ, якщо голова групи - резидент; назва та код країни реєстрації, якщо голова групи - нерезидент).

Групою підприємств є певна кількість юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами контролю: підприємство А вважається контрольованим підприємством Б, якщо частка участі підприємства Б у статутному капіталі підприємства А становить більше 50 %.

Головою групи підприємств є юридична особа, яка за ланцюгом контролю є останньою і не контролюється жодною іншою юридичною особою.

Наприклад (умовно):

1. Група підприємств із двох юридичних осіб

2. Група підприємств із трьох і більше юридичних осіб

3.3. Якщо підприємство на кінець звітного періоду володіє понад 50 % статутного капіталу однієї або декількох юридичних осіб - нерезидентів, тоді рядок 213 містить позначку "V".

3.4. Якщо підприємство протягом звітного року здійснювало експорт-імпорт продукції (товарів, послуг), тоді рядки 214 та 215 містять відповідні позначки "V".

IV. Показники щодо розподілу основних показників за видами економічної діяльності
(розділ 3 форми № 1-підприємництво (річна))

4.1. Цей розділ містить показники в розрізі видів економічної діяльності, якими займалося підприємство у звітному році. Рядок 300 містить показники в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його видами економічної діяльності, а у вільних рядках - за кожним видом економічної діяльності (основний та другорядний) на рівні класу за Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами) (далі - КВЕД-2010), яка розміщена у розділі "Методологія та класифікації", підрозділ "Класифікації" та "Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010", на головній сторінці офіційного веб-сайта Держстату України за адресою: www.ukrstat.gov.ua.

Наприклад (умовно):

Будівельне підприємство, яке займається будівництвом будівель, виготовляє будівельні матеріали (наприклад, збірні залізобетонні конструкції), які використовуються як при виконанні будівельно-монтажних робіт, так і реалізуються за межі підприємства. Звіт містить такі наявні види економічної діяльності: "Будівництво житлових і нежитлових будівель" (код 41.20 за КВЕД-2010) та "Виготовлення виробів із бетону для будівництва" (код 23.61). Графи розділу 3 містять значення показників за вказаними видами діяльності.

4.2. Показник "Середня кількість працівників підприємства за рік" (графа 1) є сумою таких показників:

- середньооблікової кількості штатних працівників;

- середньої кількості зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за сумісництвом з інших підприємств);

- середньої кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами.

Показник середньої кількості працівників містить інформацію відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ "Звітна документація", підрозділ "Звітно-статистична документація").

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік дорівнює сумі середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеній на 12.

При цьому середньооблікова кількість штатних працівників за місяць дорівнює сумі кількості штатних працівників підприємства за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні, поділеній на число календарних днів відповідного місяця.

Кількість штатних працівників підприємства за вихідний, святковий і неробочий день відповідає рівню облікової кількості працівників за попередній робочий день.

Середньооблікова кількість штатних працівників ураховує всі категорії працівників підприємств, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Звіт підприємства, що працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створене після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), містить інформацію про середньооблікову кількість штатних працівників за рік, обчислену на загальних підставах, тобто в перерахунку на середньорічний показник, як це зазначено вище.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за рік дорівнює сумі середньої кількості цих працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеній на 12.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць розрахована відповідно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної вище. При цьому інформація про показник звіту, що відображає працівників цих категорій, містить цілі одиниці працівників незалежно від тривалості робочого часу протягом усього терміну дії договору. Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день відповідає показнику на рівні робочого дня, що їм передував.

Показник щодо працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, не містить інформацію про фізичних осіб - підприємців, а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт з цим самим роботодавцем.

Кількість працівників містить дані за всіма видами економічної діяльності відповідно до виробленої у звітному році продукції (товарів, послуг) і безпосередньо не пов'язана з відображенням у звіті показника щодо обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності, що наводиться у графі 2. За відсутності інформації щодо кількості працівників, інформація про вид економічної діяльності у звіті не міститься (за винятком випадків, коли на підприємстві зайняті лише власники, засновники та члени їхніх сімей).

Якщо одні й ті ж самі працівники підприємства займались у звітному році декількома видами економічної діяльності, які відносяться до різних класифікаційних угрупувань за КВЕД-2010, то звіт містить інформацію про кількість таких працівників підприємства, розподілених за відповідними видами економічної діяльності пропорційно витратам, а саме:

- виробничій собівартості реалізованої продукції (товарів, послуг) власного виробництва;

- фактичній собівартості реалізованих товарів, придбаних для перепродажу;

- виробничій собівартості продукції, виробленої для внутрішніх потреб підприємства;

- витратам на створення необоротних матеріальних і нематеріальних активів власними силами для власних потреб підприємства (наприклад, у випадку незавершеного будівництва, яке здійснювалося господарським способом).

Наприклад (умовно):

На нафтопереробному підприємстві собівартість виробленої у звітному році продукції за видом економічної діяльності "Виробництво продуктів нафтоперероблення" (код 19.20 за КВЕД-2010) становила 507000 тис. грн.; виробнича собівартість реалізованої продукції з цього ж виду економічної діяльності - 500000 тис. грн. Крім того, підприємство реалізувало покупне паливо (вид економічної діяльності "Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами", код 46.71), фактична собівартість якого становила 40000 тис. грн.

Кількість працівників, які займаються виробництвом і відвантаженням продуктів нафтоперероблення (враховуючи покупне паливо), становила 650 осіб. З них 17 працівників (цеху виробництва та відвантаження готової продукції) займалися роботами, пов'язаними з реалізацією власних нафтопродуктів та придбаного для перепродажу палива.

При розподілі працівників, які одночасно виконували різні види робіт, мають значення виробнича собівартість реалізованої власної продукції нафтоперероблення та фактична собівартість реалізованого покупного палива. Не має значення загальна кількість працівників, оскільки не всі з них займалися роботами, пов'язаними з реалізацією покупного палива.

Кількість працівників за видами економічної діяльності в цьому випадку становитиме:

- з оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами - 1 особа (17 : (500000 + 40000) х 40000 = 1,4);

- з виробництва продуктів нафтоперероблення - 649 осіб (650 - 1 = 649).

Кількість працівників, які виготовляють продукцію інтегрованої діяльності та для внутрішніх потреб підприємства, вміщують дані за тим видом економічної діяльності, продукцію якого вони безпосередньо виготовляють, незалежно від того, чи здійснюється її реалізація за межі підприємства.

Відомості щодо працівників, які задіяні у допоміжних видах економічної діяльності (у тому числі адміністративні працівники), містяться у звіті за основним видом економічної діяльності.

Кількість працівників житлово-комунальних і обслуговуючих господарств (електростанцій, котелень) та закладів соціально-культурного призначення, що перебувають на балансі підприємства, вміщує дані за тими видами економічної діяльності, до яких відноситься діяльність відповідного господарства (закладу).

Заповнення показника "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)" передбачає одночасне наведення у звіті даних за показниками "Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості", "Витрати на оплату праці", "Відрахування на соціальні заходи", "Кількість відпрацьованих годин працівниками".

Зв'язок із фінансовою звітністю за формами №№ 1, 1-м, 1-мс "Баланс":

- показник у цілому по підприємству відповідає показнику "Середня кількість працівників".

4.3. Рядок 300 графи 2 показника "Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ" містить дані про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, визначені за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

Показник "Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ" включає:

- вартість реалізованої продукції (товарів) як власного виробництва, так і товарів, придбаних для перепродажу (рахунки 70, 71 (без ПДВ), або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 70 (без ПДВ));

- вартість наданих послуг, у тому числі за договірними відносинами із замовником (рахунок 70 (без ПДВ));

- вартість пакування та транспортування продукції (товарів), що компенсується за рахунок покупця, відповідно до договору поставки, навіть якщо в рахунках до сплати ці суми вказані окремо (рахунок 71, субрахунок 719 (без ПДВ), або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 74 (без ПДВ));

- акцизний податок, інші податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ (рахунок 64 у частині зазначених податків та зборів).

Доходи від довгострокових контрактів (наприклад, будівельних контрактів) дорівнюють розміру зданих і прийнятих замовником у звітному році етапів робіт.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств, які утримують на балансі житлово-комунальні й обслуговуючі господарства (електростанції, котельні) та заклади соціально-культурного призначення, що реалізують послуги за межі підприємства або працівникам підприємства (членам їхніх сімей) на комерційній основі, включає вартість цих послуг за відповідними видами економічної діяльності (рахунок 71 (без ПДВ) або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 70 (без ПДВ)).

Показник "Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ" не відображає:

- вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян);

- доходи від здачі майна в оренду, якщо ця діяльність не є основною для підприємства;

- фінансові доходи (дивіденди, відсотки, роялті), якщо фінансова діяльність не є основною для підприємства;

- суми попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції (товарів, послуг);

- вартість зворотної тари.

Показник звіту щодо обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) не включає надані після дати реалізації знижки.

Реалізація продукції власного виробництва не містить дані щодо діяльності з торгівлі. Продукція власного виробництва, реалізована безпосередньо населенню через власну торгову мережу підприємства, зі складу або з оплатою через свою касу, міститься у звіті за ціною продажу без ПДВ за тим видом економічної діяльності, за яким здійснюється виробництво цієї продукції.

Наприклад (умовно):

Підприємство займається виробництвом хліба та хлібобулочних виробів і реалізує продукцію власного виробництва через власну мережу пунктів роздрібної торгівлі.

У цьому випадку звіт підприємства за видом економічної діяльності "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання" (код 10.71 за КВЕД-2010) відображає обсяг реалізації продукції власного виробництва (хліба та хлібобулочних виробів), а за видом економічної діяльності "Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах" (код 47.24) відображає кількість працівників роздрібної торгівлі, показники витрат - у розмірі витрат обігу; при цьому за показником "Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ" за вказаним видом економічної діяльності звіт уміщує дані у випадку, якщо, крім продукції власного виробництва, підприємство реалізувало інші товари, придбані для перепродажу.

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною:

- у звіті підрядника в обсягах реалізованої продукції міститься тільки вартість послуг із переробки давальницької сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів як власного виробництва, так і покупних (без урахування вартості переробленої давальницької сировини);

- у звіті замовника міститься інформація про визначений обсяг реалізації за вартістю виготовленої на давальницьких умовах продукції (товарів, послуг), власником якої він є, тобто до обсягів реалізованої продукції замовник включає вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату послуг з її переробки й інші, не зазначені вище витрати з виробництва та реалізації цієї продукції, та суму очікуваного прибутку.

При цьому звіти замовника виробництва продукції, виготовленої на давальницьких умовах, та підрядника надання послуг із переробки давальницької сировини містять інформацію щодо виду економічної діяльності, до якого належить діяльність із виробництва цієї продукції.

Допоміжні види економічної діяльності та здійснення операцій з реалізації власних необоротних активів, одноразових операцій з реалізації оборотних активів, купівлі-продажу іноземної валюти тощо не є окремими видами діяльності.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємства за окремими видами економічної діяльності містить інформацію щодо:

- сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг - як вартість реалізованої власної продукції сільського господарства, продукції мисливства, а також як вартість послуг сільськогосподарського характеру та послуг, пов'язаних із мисливством;

- лісове господарство та лісозаготівлі - як вартість реалізованої продукції (товарів) та послуг, пов'язаних із веденням лісового господарства та лісозаготівлі;

- рибне господарство - як вартість реалізованої продукції (товарів, послуг), пов'язаних з рибальством і рибництвом;

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів; переробна промисловість - як вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг) за ціною продажу;

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - як вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг) за ціною продажу.

Підприємства, які надають послуги з розподілення покупних електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, вартість яких включено до обсягів реалізованої продукції;

- водопостачання; каналізація, поводження з відходами - у частині водопостачання - як вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції та послуг за ціною продажу; у частині каналізації - як вартість послуг з очищення, оброблення, обслуговування каналізаційних систем; у частині поводження з відходами - як вартість послуг зі збирання, оброблення, знищення відходів;

- будівництво - як вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення підприємств і ремонту будівель і споруд. Обсяг реалізованих будівельних робіт не включає зворотні суми від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансової плати, вартість матеріалів, наданих замовником, які утримуються з вартості будівельних робіт, виконаних за договорами підряду, вартість будівельних робіт, виконаних підприємством для власних потреб (капітальний ремонт власних приміщень тощо);

- оптова та роздрібна торгівля - як товарооборот, що включає покупну вартість товарів і величину торгової націнки;

- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - як вартість наданих послуг з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

- оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту - як вартість наданих послуг із реалізації товарів у розмірі комісійних, тобто без урахування вартості товарів;

- транспорт - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від усіх видів перевезень.

Звіт підприємств трубопровідного транспорту стосовно обсягу реалізації містить тільки вартість послуг із транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів, без вартості зазначених продуктів;

- складське господарство - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг зі зберігання та складування всіх видів товарів на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;

- допоміжна діяльність у сфері транспорту - як вартість послуг із допоміжного обслуговування транспорту, транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні роботи);

- поштова та кур'єрська діяльність - у частині діяльності національного оператора поштового зв'язку - як вартість наданих послуг із приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) внутрішньої та міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі, доставку поштових відправлень кур'єром, доставку державних пенсій та грошових допомог, інших соціальних виплат, надання послуг з оренди абонентських поштових скриньок, приймання передплати та доставку вітчизняних та зарубіжних періодичних друкованих видань; у частині іншої поштової та кур'єрської діяльності - як вартість наданих послуг з виймання, перевезення і доставки листів, бандеролей та посилок, що здійснюється іншими суб'єктами господарювання (крім національного оператора поштового зв'язку);

- тимчасове розміщування - як вартість наданих послуг готелів, мотелів, будинків відпочинку, турбаз, кемпінгів, інших засобів з тимчасового розміщування;

- організація харчування - як товарооборот ресторанів, кафе, барів, їдалень, постачальників послуг мобільного харчування, що включає величину торгової націнки, вартість продуктів, які витрачені на приготування їжі, та вартість придбаних товарів для продажу;

- інформація та телекомунікації - як вартість реалізованої продукції видавничої діяльності (книг, періодичних видань, програмного забезпечення), наданих послуг з радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікацій (електрозв'язку) (уключаючи обслуговування технічних засобів і споруд зв'язку всіх видів), комп'ютерного програмування, інших інформаційних послуг;

- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування - як вартість наданих фінансових послуг за умови наявності ліцензій та дозволів на здійснення фінансової діяльності; наявності реєстрації у відповідних реєстрах регуляторних органів у сфері фінансових послуг або перебування на обліку в цих органах (наприклад, діяльність національного оператора поштового зв'язку з надання послуг поштових безготівкових розрахунків);

- наукові дослідження та розробки - як вартість виконаних власними силами досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук і прийнятих замовником та вартість наданих науково-технічних послуг;

- діяльність туристичних агентств та туристичних операторів - у частині діяльності туристичних агентств - як розмір комісійної винагороди з реалізації туристичного продукту туристичних операторів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності або різниця між продажною та покупною ціною туристичного продукту; у частині діяльності туристичних операторів - як вартість створених і реалізованих туристичних продуктів, а також наданих туристичних послуг;

- обслуговування будинків і територій - у частині діяльності житлово-експлуатаційних підприємств - як суми, нараховані споживачам до сплати за надані послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, крім субсидій, наданих окремим категоріям громадян, та відшкодувань втрат підприємств, що пов'язані зі встановленням цін/тарифів на послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

- операції з нерухомим майном; освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг.

Наприклад (умовно):

1. Підприємство займається лісозаготівлею, здійснює первинне оброблення деревини, яку потім повністю використовує для виробництва дерев'яних виробів, призначених для будівництва. У цьому випадку у звіті середня кількість працівників має розподіл за видами діяльності: "Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві" (код 02.10 за КВЕД-2010), "Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів" (код 16.23), а реалізована продукція має відображення тільки за кодом 16.23.

Найменування виду економічної діяльності

Код за КВЕД-2010 на рівні класу

Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб (графа 1 розділу 3)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн. (графа 2 розділу 3)

Усього по підприємству

х

220

525,0

у тому числі:

- лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.10

120

-

- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.23

100

525,0.

2. Підприємство виробляє борошно, частину якого реалізує за межі підприємства, а іншу частину використовує для випічки пирогів й тістечок, і здійснює власними силами будівництво цеху. У цьому випадку інформація про середню кількість працівників міститься у звіті із розподілом за видами діяльності: "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (код 10.61 за КВЕД-2010), "Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання" (код 10.72), "Будівництво житлових і нежитлових будівель" (код 41.20), а обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) міститься у звіті за кодами 10.61 (у частині реалізованого за межі підприємства борошна) та 10.72.

Найменування виду економічної діяльності

Код за КВЕД-2010 на рівні класу

Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб (графа 1 розділу 3)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн. (графа 2 розділу 3)

Усього по підприємству

х

85

700,0

у тому числі:

- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

10.61

30

90,0

- виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.72

40

610,0

- будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

15

-.

4.4. Графа 3 містить інформацію із графи 2 щодо належної до сплати підприємствами - платниками акцизного податку суми акцизного податку, визначеної, зважаючи на обсяги реалізованої підакцизної продукції (товарів), за встановленими ставками (рахунок 64).

4.5. Графа 4 показника "Вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства" включає продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, а саме для її власного використання або з метою інвестування (рахунки 15, 23).

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб є продукцією, що не реалізується за межі підприємства і використовується виключно цим підприємством (за винятком продукції, використаної для подальшої її переробки на цьому підприємстві). Критерієм оцінювання вартості продукції (робіт, послуг) є її виробнича собівартість.

До продукції, виготовленої для внутрішніх потреб з метою інвестування свого підприємства та для її власного використання, належать:

- основні засоби, інші необоротні матеріальні й нематеріальні активи (програмне забезпечення) з терміном експлуатації більше року, а також послуги з їхнього поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта основних засобів;

- енергія для власного споживання;

- продукція, що була спожита (використана) безпосередньо працівниками підприємства (членами їхніх сімей) на безоплатній основі.

4.6. Графа 5 із графи 4 містить дані про вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва з метою інвестування свого підприємства (рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 154, 155 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 15).

Наприклад (умовно):

Промислове підприємство, яке займається виробництвом машин та устатковання для виготовлення текстильних і швейних виробів, здійснює власними силами реконструкцію цеху. У цьому випадку у звіті підприємства міститься інформація: за видом діяльності "Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів" (код 28.94 за КВЕД-2010) щодо середньої кількості працівників та обсягів реалізованої продукції; за видом діяльності "Будівництво житлових і нежитлових будівель" (код 41.20) щодо середньої кількості працівників, задіяних у реконструкції, та обсягу продукції, виконаному власними силами для інвестування свого підприємства.

Найменування виду економічної діяльності

Код за КВЕД-2010 на рівні класу

Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб (графа 1 розділу 3)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн. (графа 2 розділу 3)

Вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва з метою інвестування свого підприємства, тис. грн. (графа 5 розділу 3)

Усього по підприємству

х

485

1225,0

80,0

у тому числі:

- виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

28.94

420

1225,0

-

- будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

65

-

80,0.

4.7. Графа 6 показника "Капітальні інвестиції у матеріальні активи" включає фактично освоєні (використані) у звітному періоді обсяги капітальних інвестицій у матеріальні активи без урахування суми податку на додану вартість, до яких належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні активи, які були придбані або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, уключаючи витрати на капітальний ремонт, поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію (рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 155 (без ПДВ), або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 15 (без ПДВ)).

Придбані активи містять інформацію щодо фактичної сплаченої вартості з урахуванням витрат на транспортування та монтаж, плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів, податків, оплати послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості. Витрати на придбання активів за договором фінансового лізингу містяться у звіті лізингоодержувача та є складовою обсягів капітальних інвестицій, при цьому до них входить повна ринкова вартість активу, що зазначена в договорі, без урахування частини внесків, що відповідає платежам за відсотками. Вартість зазначених активів є складовою звіту за той рік, у якому їх залучили до виробничого процесу.

Показник "Капітальні інвестиції у матеріальні активи" включає витрати за такими видами матеріальних активів:

- житлові, нежитлові будівлі та інженерні споруди, у тому числі вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та інженерних споруд, уключаючи витрати на його монтаж, у тому числі систем каналізації, опалення, газопостачання, освітлення, вентиляції та кондиціювання повітря, опалювальні котли, радіатори, калорифери, бойлери та інше санітарно-технічне обладнання, підйомники, ліфти тощо;

- технологічне, енергетичне, підйомно-транспортне та інше обладнання, машини, інструмент, інвентар, які не пов'язані безпосередньо з функціонуванням будівель (споруд), уключаючи витрати на їх монтаж;

- транспортні засоби;

- придбання у власність згідно з чинним законодавством земельних ділянок і придбання природних ресурсів для подальшого видобутку нафти, газу тощо;

- придбання або вирощування довгострокових біологічних активів рослинництва, що належать до сільськогосподарської діяльності, багаторічні насадження, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю тощо;

- придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів тваринництва, у тому числі незрілих;

- придбання або створення (будівництво) власними силами інших необоротних матеріальних активів: бібліотечних фондів; малоцінних необоротних матеріальних активів; тимчасових (не титульних) споруд (крім витрат на зведення таких споруд, які замовник уключає в обсяги інвестицій у капітальне будівництво та оплачує); інвентарної тари; предметів прокату; тварини, які не пов'язані з сільськогосподарською діяльністю; витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди тощо.

Вартість матеріальних активів містить витрати на:

- придбання та створення нових активів, у тому числі на нове будівництво, придбання та виготовлення власними силами (господарським способом) нових машин, обладнання, транспортних засобів, придбання об'єктів незавершеного будівництва, довгострокових біологічних активів;

- придбання активів, що були у використанні в інших суб'єктів господарювання;

- придбання активів, що були у використанні в інших країнах та вперше використовуються на території України;

- капітальний ремонт, тобто витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первинно очікуваних від використання об'єкта, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (будівель, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо);

- розширення, реконструкцію, модернізацію, вдосконалення активів та поліпшення земель.

Показник "Капітальні інвестиції у матеріальні активи" не включає:

- витрати на придбання матеріальних активів з метою їх подальшого перепродажу;

- вартість отриманих на безоплатній основі матеріальних активів;

- авансові платежі для фінансування будівництва та придбання обладнання;

- витрати на придбання обладнання й устаткування (яке потребує монтажу), що міститься на складі й у звітному році не передане в монтаж;

- витрати на придбання обладнання й устаткування (яке не потребує монтажу), що не введено в експлуатацію у звітному році;

- дорослі тварини і молодняк на відгодівлі та в нагулі, птиця, кролики, дорослі тварини, що вибракувані з основного стада для реалізації;

- витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти активів.

4.8. Графа 7 показника "Матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг (без ПДВ)" уключає матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що пов'язані з виробництвом і збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства, (рахунки 23, 91, 92, 93, 94 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунки 23, 91, 96, у частині матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями).

Основні вимоги до визнання, складу й оцінки витрат викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами).

Матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг, використані у виробництві, включають вартість витрачених (спожитих):

- сировини та матеріалів, які входять до складу продукції (товарів, послуг) або є необхідними компонентами для виготовлення продукції (товарів, послуг);

- купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів (конструкцій та деталей), що призначені для комплектування продукції (товарів) та потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання;

- палива й енергії усіх видів, які використані на технологічні, інші виробничі та господарські потреби підприємства;

- тари для пакування виробленої продукції (товарів), крім зворотної тари;

- запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення поточних ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту;

- товарів, використаних для виробничо-господарських потреб;

- спеціального одягу, спеціального оснащення, призначеного для використання у виробництві продукції (товарів, послуг); матеріальних цінностей, які призначені на інші виробничі та господарські потреби (забезпечення працівників канцелярським приладдям, продуктами для лікувально-профілактичного харчування, мийними засобами, обслуговування відвідувачів на підприємствах харчування (столові прибори, посуд, серветки), вартість паперу для друкувальних пристроїв та інші малоцінні й швидкозношувані предмети, які не включені до запасів, але витрачені у звітному році);

- послуг виробничого характеру: здійснення сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями окремих операцій з виробництва, виготовлення й обробки продукції (лиття, кування, розкрій, пошив, обробка сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо); поточного ремонту будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів; проведення випробувань для визначення якості сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва (переміщення сировини, матеріалів, інструментів, інших видів вантажу по території підприємства) тощо;

- послуг (робіт), виконаних за договірними відносинами з підрядником, у тому числі оплата підприємствами - замовниками послуг із переробки давальницької сировини;

- послуг невиробничого характеру: поштової та кур'єрської діяльності; готелів та подібних засобів із тимчасового розміщування; ресторанів, кафе, їдалень тощо; видавничої діяльності; послуг телекомунікацій (електрозв'язку), включаючи проводовий, безпроводовий та супутниковий електрозв'язок; з надання доступу до мережі Інтернет; фінансових послуг (крім сплати відсотків); орендної плати за будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків та відображається у рядку 505 розділу 5); з оренди, купівлі, продажу, оцінювання нерухомого майна; у сферах права, бухгалтерського обліку й аудиту; архітектури та інжинірингу, технічних випробувань; наукових досліджень і розробок; рекламних послуг; з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; агентств із працевлаштування; туристичних агентств і туристичних операторів; охоронних служб; з обслуговування будинків і територій; органів державного управління; освіти; охорони здоров'я та надання соціальної допомоги тощо.

До матеріальних витрат (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрат на оплату послуг, використаних у виробництві, не належать:

- вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві;

- визнані штрафи, пеня, неустойка;

- сплачені відсотки;

- амортизація.

Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, що обліковуються на рахунку 92 "Адміністративні витрати", при розподілі за видами економічної діяльності належать до основного виду економічної діяльності.

4.9. У графі 8 із графи 7 показника "З них платежі підрядникам" підприємство-замовник відображає витрати, пов'язані з оплатою виконаних підрядником і прийнятих відповідно до договірних відносин робіт (без ПДВ) (рахунок 63 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 68). Цей рядок не відображає вартість робіт з монтажу основних засобів, оскільки ці витрати належать до капітальних інвестицій.

4.10. Графа 9 показника "Амортизація" уключає суму амортизації основних засобів (крім земельних ділянок, які не підлягають амортизації), інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, яка нарахована відповідно до встановленого законодавством порядку та віднесена до витрат на виробництво (рахунки 83, 91, 92, 93 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - 23, 96).

4.11. Графа 10 показника "Витрати на оплату праці" уключає нараховану заробітну плату за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці (рахунки 47, 66, 81 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунки 47, 66).

4.12. Графа 11 показника "Відрахування на соціальні заходи" містить суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємства, що сплачує роботодавець (рахунок 65 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 64).

Цей показник у цій графі не відображає внески на недержавне пенсійне забезпечення.

4.13. Графи 12 та 13 показника "Запаси незавершеного виробництва" містять залишки незавершеного виробництва та незавершених робіт (послуг), напівфабрикатів власного виробництва відповідно на початок і кінець звітного року (рахунки 23, 25 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 23).

Цей показник оцінює виробничу собівартість і не містить у собі частини адміністративних витрат і витрат на збут, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" не входять до складу собівартості продукції, а є витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Звіт підприємства з тривалим циклом виробництва не містить у складі цього показника вартість виконаних етапів, що прийняті замовником, оформлені відповідними документами і включені до обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг).

4.14. Графи 14 та 15 показника "Запаси готової продукції" включають залишки виробів власного виробництва на складах, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам (рахунки 26, 27 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 26 у частині готової продукції). Цей показник відображає фактичну виробничу собівартість або нормативну вартість.

Продукцію, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, входять до складу незавершеного виробництва.

Залишки готової продукції, виробленої у минулих роках, виробництво якої вже припинено й підприємство не займається цим видом діяльності, ураховуються в цілому по підприємству (рядок 300) і не розподіляються за наявними у звітному році на підприємстві видами економічної діяльності.

4.15. Графи 16 та 17 показника "Запаси товарів та послуг для перепродажу (без ПДВ)" вміщують залишки товарів і послуг, придбаних з метою перепродажу, за фактичною купівельною ціною без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 28 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 26, у частині залишків товарів і послуг, придбаних для перепродажу).

Показник "Запаси товарів та послуг для перепродажу (без ПДВ)" містить:

- вартість покупних товарів, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві, за винятком надання їм привабливого і зручного для продажу вигляду (наприклад, пакування, перепакування товарів, миття, сортування, відбір, змішування, розлив у пляшки, фасування на дрібні партії тощо);

- вартість послуг, придбаних для подальшого перепродажу, зокрема, прав на використання телекомунікаційних послуг (наприклад, перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг), послуг факсимільного зв'язку, прав на використання транспорту, нерухомого майна, місць або часу для реклами, туристичних путівок, стартових пакетів і скретч-карток поповнення рахунку зв'язку тощо.

Дані щодо залишків товарних запасів мають відображення у звіті по всіх місцях зберігання (на оптових і розподільчих базах, складах, овочесховищах, у морозильниках, магазинах, кіосках тощо).

До складу цього показника не входять запаси товарів і послуг, наданих третіми особами на умовах комісії.

4.16. Графа 18 показника "Вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без ПДВ)" уключає вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві, незалежно від того, чи були вони у звітному році продані чи залишились у вигляді залишків. Вартість товарів і послуг має відображення у цій графі за фактичною купівельною ціною без ПДВ (рахунок 28 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 26, у частині вартості товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу).

Вартість товарів і послуг, придбаних підприємствами (комітентами, принципалами, довірителями) і переданих для реалізації іншому підприємству або фізичній особі - підприємцю (комісіонеру, агенту, повіреному), є складовою графи 18 звіту власників цих товарів і послуг.

V. Показники щодо розподілу матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, використаних у виробництві, за продуктами та послугами
(розділ 4 форми № 1-підприємництво (річна))

5.1. Рядок 400 містить матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг, використані у виробництві (без ПДВ), які пов'язані з виробництвом і збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства, в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма видами спожитих продуктів та послуг, які дорівнюють показнику рядка 300 графи 7 розділу 3, а в рядках 401 - 471 - за кожним видом спожитих продуктів і послуг.

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною звіт замовника за показником "Матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг, використані у виробництві (без ПДВ)" уключає:

- вартість сировини, переданої у виробництво на інші підприємства, відповідно до виду продукту, до якого належить сировина;

- витрати на оплату послуг підрядника з переробки давальницької сировини відповідно до виду продукту, для виготовлення якого належить надана послуга.

Наприклад (умовно):

1. При переробці нафти на давальницьких умовах звіт замовника містить у рядку 405 "Нафта сира, газ природний" вартість переданої для переробки нафти, а за рядком 413 "Кокс та продукти нафтоперероблення" - витрати на оплату послуг підрядника з виробництва бензину, гасу, газойлів (палива дизельного) тощо.

2. При виробництві цукру на давальницьких умовах замовник відображає вартість цукрового буряку за рядком 401 "Продукція сільського господарства, мисливства та пов'язані з ними послуги", а витрати на оплату послуг підрядника з виробництва цукру - за рядком 408 "Продукти харчування, напої, тютюнові вироби".

У звіті підрядника, який надає послуги з переробки давальницької сировини, у відповідних рядках цього розділу міститься інформація про вартість витрачених допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, палива, енергії, запасних частин тощо (без урахування вартості переробленої давальницької сировини).

5.2. Рядки 427 та 430 показників "Електроенергія; послуги з передавання та розподілення електроенергії, за які підприємство самостійно розраховується з постачальником", "Вода природна; послуги з очищення та постачання води, за які підприємство самостійно розраховується з постачальником" стосуються усіх підприємств, оскільки використання цих продуктів є необхідною умовою для виробництва. Виключенням є випадки, коли указані витрати належать:

- до складової орендної плати за умовами договору, яку відображено у рядку 453;

- до продуктів власного виробництва.

5.3. Рядок 454 показника "Орендна плата за земельні ділянки, крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності" відображає плату за оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) фізичних осіб, згідно з договором оренди, тобто це платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування земельною ділянкою, земельною часткою (паєм) (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків і містить інформацію в рядку 505 розділу 5).

5.4. Рядок 481 із рядків 453 - 455 графи 1 показника "Витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року" включає орендні (уключаючи лізингові) платежі за орендоване (уключаючи прийняте в лізинг) майно (підприємства та інші майнові комплекси, будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки та інше майно) зі строком більше одного року у відповідності до договору оренди.

Показник не включає платежі за договорами фінансового лізингу.

5.5. Рядок 482 із рядка 461 графи 1 показника "Платежі агентствам з працевлаштування за послуги з підбору працівників" уключає платежі агентствам із працевлаштування за надання ними послуг з підбору працівників для виконання тимчасових робіт (тобто з метою поповнення або заміни робочої сили підприємства на обмежені періоди часу).

5.6. Рядок 483 показника "Добові витрати" відображає добові витрати - витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з відрядженнями, у межах граничних норм, передбачених законодавством (рахунок 37, субрахунок 372).

Цей рядок не містить дані про витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу), які включають до рядків 436 - 438 графи 1, та оплату вартості проживання, яку включають до рядка 445 графи 1.

VI. Інші показники
(розділ 5 форми № 1-підприємництво (річна))

6.1. Рядок 500 показника "Дохід від продажу основних засобів (без ПДВ)" відображає доходи від реалізації основних засобів, утримуваних для продажу (будинків, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо) (рахунок 71, субрахунок 712 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 70, у частині реалізації основних засобів (без ПДВ)). Дані мають відображення за фактичною ціною продажу без ПДВ.

Дані рядка 500 не містять вартість основних засобів, які надаються в оренду.

6.2. Рядок 501 показника "Дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ)" із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) (рядок 300 графа 2 розділу 3) уключає дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду, коли замовником виступає інша юридична особа або фізична особа - підприємець (рахунок 70 (без ПДВ)).

Цей показник заповнюють будівельні підприємства.

6.3. Рядок 502 показника "Субсидії та дотації на виробництво" відображає суми отриманих з бюджету субсидій (дотацій), пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції (товарів, послуг), згідно з розрахунком за рік (рахунок 48).

Показник уключає:

- субсидії (дотації) на продукти, які надаються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених і реалізованих резидентами. Субсидії на продукти включають відшкодування підприємству збитків, які виникають у результаті того, що ціна продажу виробленої продукції встановлюється нижче середніх витрат виробництва;

- інші субсидії (дотації), пов'язані з виробництвом, - суми, які підприємство отримує з бюджету у зв'язку з його виробничою діяльністю, крім фінансування нагромадження, які розглядаються як капітальні трансферти.

У цей рядок уключено суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян (наприклад, пов'язані з відпуском лікарських засобів за безкоштовними та пільговими рецептами, з оплатою проїзду на транспорті та житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян тощо).

6.4. Рядок 503 із рядка 300 графи 10 розділу 3 показника "Витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штату, доплати в разі тимчасової непрацездатності" містить витрати на оплату навчальних відпусток, суми, виплачені звільненим працівникам у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією або ліквідацією підприємства, доплати до фактичного заробітку в разі тимчасової непрацездатності (крім оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, що здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок коштів роботодавця) тощо (рахунки 47, 66, 81 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунки 47, 66).

6.5. Рядок 504 показника "Витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім використаних як сировина та для перепродажу) (без ПДВ)" відображає вартість придбаних у звітному році енергопродуктів усіх видів, які використовуються як паливо та енергія, та витрачаються для технологічних потреб виробництва, вироблення енергії (електричної, теплової, стисненого повітря та інших видів), опалення будівель, експлуатації сільськогосподарських машин і транспортних засобів, транспортних робіт із обслуговування виробництва, які виконуються транспортними засобами підприємства, незалежно від того, яка частина енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному році на виробничі та господарські потреби або залишилась у вигляді залишків (рахунок 63 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 68).

Цей рядок включає інформацію про вартість придбаних усіх видів енергії, продуктів нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі (паливо дизельне), мазути топкові важкі, мастила, масла тощо), газу природного, кам'яновугільного газу, доменного газу, вугілля кам'яного та бурого, брикетів вугільних, торфу, дров, коксу, коксику та інших видів палива для використання їх як палива, а не сировини.

До складу цього показника не включено дані щодо вартості придбаних енергопродуктів, які використовуються як сировина (необхідний компонент) у процесі виробництва продукції (товарів, послуг), а також для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві.

Витрати на придбання енергопродуктів у цьому рядку мають відображення за покупними цінами без ПДВ.

6.6. Рядок 505 показника "Податки та збори, пов'язані з виробництвом" містить суму податків та зборів, пов'язаних з виробництвом, нарахованих відповідно до встановленого законодавством порядку, незалежно від кількості або вартості вироблених чи реалізованих товарів і послуг (рахунок 64).

Цей показник включає: екологічний податок, плату за користування надрами, плату за землю, збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за першу реєстрацію транспортного засобу тощо.

Також до складу цього показника включено збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок.

Цей рядок не відображає: податок на прибуток підприємств, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, суми ПДВ, акцизний податок.

6.7. Рядок 506 показника "Податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку" уключає суми податків і зборів, які пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ і акцизного податку (рахунок 64).

Вищезазначений показник включає: збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу й аміаку територією України, а також збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку тощо.

VII. Показники щодо кількості працівників та відпрацьованого часу
(розділ 6 форми № 1-підприємництво (річна))

7.1. Рядок 600 показника "Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості" відображає середню кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, розраховану відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників. В еквівалент повної зайнятості перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному році. Він уключає як штатних працівників підприємства, так і тих, які не перебувають у штаті підприємства та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці.

Показник "Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості", як правило, має менше значення, ніж показник "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)" (ряд. 300 гр. 1 розд. 3). Виняток складають випадки, коли працівники працюють більш ніж на одну ставку.

7.2. Рядок 601 показника "Кількість відпрацьованих годин працівниками" відображає кількість усіх фактично відпрацьованих працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників.

Кількість людино-годин, відпрацьованих надомниками, дорівнює добутку числа відпрацьованих людино-днів і тривалості робочого дня на підприємстві.

Цей рядок уключає в повному обсязі кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й основна робота (на 1,25, 1,5 ставки та ін.).

Дані звіту щодо кількості відпрацьованих людино-годин працівниками, які залучені до роботи згідно з договорами і облік робочого часу яких щоденно не ведеться, ґрунтуються на розрахунках:

- для зовнішніх сумісників розрахунок показника ґрунтується на тривалості періоду, упродовж якого працівник виконував роботу (наприклад, два, чотири, дванадцять місяців), та встановленій для нього нормі тривалості робочого часу;

- для працівників, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, розрахунок показника ґрунтується на тривалості робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та нормі тривалості робочого часу, встановленій на підприємстві.

7.3. Рядок 602 показника "Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей" містить дані про кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей, які працюють самостійно або з іншими власниками.

Показник уключає:

- власників, засновників підприємства - осіб, які активно беруть участь у роботі підприємства, прийнятті рішень та не одержують за це компенсацію у вигляді заробітної плати, за винятком тих, які не беруть участі у прийнятті рішень, або тих, основна діяльність яких здійснюється за межами цього підприємства;

- членів сімей, праця яких не оплачується - осіб, які проживають у домашньому господарстві власника підприємства і працюють на цьому підприємстві або для нього без регулярної оплати праці.

VIII. Показники щодо виробничих запасів
(розділ 7 форми № 1-підприємництво (річна))

8.1. Рядок 700 у графах 1 - 2 показника "Виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, уключаючи малоцінні та швидкозношувані предмети) без ПДВ" уключає залишки виробничих запасів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів, інструментів, господарського інвентарю, спеціального оснащення, спеціального одягу та інших матеріалів), призначених для використання у виробництві продукції (товарів, послуг) за фактичною собівартістю їх придбання без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (рахунки 20, 22 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунок 20).

Якщо підприємство здійснює сільськогосподарську діяльність, то графи містять інформацію про залишки виробничих запасів (сировини та матеріалів, добрив, засобів захисту рослин та тварин, кормів, насіння та посадкового матеріалу тощо), що призначені для виробництва продукції (товарів, послуг).

Якщо підприємство здійснює будівельну діяльність, то у цих графах міститься інформація із урахуванням також залишків виробничих запасів на складах та будівельних майданчиках.

У цих графах не враховано вартість залишків придбаних товарів для перепродажу, які враховано в графах 16 та 17 розділу 3.

IX. Показники щодо інтегрованої діяльності
(розділ 8 форми № 1-підприємництво (річна))

9.1. Розділ 8 уміщує дані щодо інтегрованої діяльності, яка виникає в межах одного підприємства у випадку, коли різні стадії виробництва здійснюються послідовно, а продукція, що вироблена на одній стадії виробництва, служить фактором виробництва на наступній. Наприклад, заготівля деревини, поєднана з виробництвом та виготовленням виробів із деревини; добування глини, поєднане з виробництвом цегли; виробництво цементу, поєднане з виробництвом готових бетонних сумішей; виробництво синтетичного волокна, поєднане з ткацьким виробництвом тощо (додаток).

Графа А вказує код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була вироблена на цьому підприємстві та в подальшому використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві.

Графа Б указує код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності.

Графа 1 містить дані про частку обсягу продукції, яка вироблена на підприємстві протягом звітного періоду та використана на цьому ж підприємстві для виробництва продукції іншого виду діяльності, реалізованої у звітному періоді. Тобто відображає кількість відсотків вартості продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізованої продукції.

Оціночним критерієм вартості продукції інтегрованої діяльності є величина витрат на її виробництво.

Наприклад (умовно):

1. Промислове підприємство, яке займається добуванням нафти, переробляє її на власному заводі та виготовляє нафтопродукти. У цьому випадку графа А уміщує код інтегрованої діяльності "Добування сирої нафти" (код 06.10 за КВЕД-2010), графа Б - код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності "Виробництво продуктів нафтоперероблення" (код 19.20). Крім того, графа 1 містить інформацію про частку обсягу продукції інтегрованої діяльності, а саме нафти, добутої в звітному періоді та використаної для виробництва нафтопродуктів, реалізованих у звітному році.

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізованої продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (% без десяткового знака)

А

Б

1

06.10

19.20

47

2. Підприємство займається вирощуванням і консервуванням фруктів. У цьому випадку графа А містить коди інтегрованої діяльності "Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур" (код 01.11 за КВЕД-2010) та "Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів" (код 01.24), графа Б - код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності "Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів" (код 10.39). Крім того, графа 1 містить частки обсягу продукції інтегрованої діяльності, а саме фруктів, які вирощені у звітному році та використані для виробництва консервованої продукції, реалізованої у звітному році.

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізованої продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (% без десяткового знака)

А

Б

1

01.11

10.39

45

01.24

10.39

40

3. Підприємство займається виробництвом трикотажного полотна та виробництвом із нього верхнього одягу та трикотажних виробів. У цьому випадку графа А містить код інтегрованої діяльності "Виробництво трикотажного полотна" (код 13.91 за КВЕД-2010), графа Б - коди видів економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності "Виробництво іншого верхнього одягу" (код 14.13) та "Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу" (код 14.39). Крім того, графа 1 містить частку обсягу продукції інтегрованої діяльності, а саме трикотажного полотна, виробленого у звітному періоді та використаного для виробництва верхнього одягу та трикотажних виробів (светрів, пуловерів, кардиганів, джемперів, жилетів тощо), реалізованих у звітному році.

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізованої продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (% без десяткового знака)

А

Б

1

13.91

14.13

36

13.91

14.39

37

X. Показники щодо діяльності місцевих одиниць
(розділ 9 форми № 1-підприємництво (річна))

10.1. Розділ 9 відображає інформацію лише підприємств, які містять дві та більше місцеві одиниці (уключаючи місцеву одиницю, де знаходиться управління підприємством).

Цей розділ містить ідентифікаційні, класифікаційні та економічні дані за всіма наявними місцевими одиницями.

Графа А вміщує найменування виду економічної діяльності, графа Б - його код за КВЕД-2010, графи 1 - 3 відповідно відображають інформацію щодо середньої кількості працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, витрат на оплату праці.

Показники відображають у цілому по місцевій одиниці та в розрізі видів економічної діяльності, здійснюваних кожною місцевою одиницею.

Першою у звіті є інформація по місцевій одиниці, де знаходиться управління підприємством.

Якщо ця місцева одиниця здійснює тільки управління підприємством, тоді графа відображає показники, що стосуються її власної діяльності з управління (наприклад, за кодом 70.10 "Діяльність головних управлінь (хед-офісів)" за КВЕД-2010). При цьому узагальнені дані в цілому по підприємству, що містяться в розділі 3 звіту, відображають показники такої місцевої одиниці за основним видом економічної діяльності підприємства.

Якщо місцева одиниця, крім управління підприємством, здійснює й виробничу діяльність, то діяльність з управління підприємством (за кодом 70.10 за КВЕД-2010) не має окремого відображення у звіті, а входить до складу показників за основним видом економічної діяльності підприємства як у цьому розділі, так і в розділі 3.

Якщо підприємство має місцеву одиницю, яка здійснює реалізацію продукції, виготовленої іншою місцевою одиницею цього підприємства, то графа 2 показника "Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ" відображає інформацію по тій місцевій одиниці, яка виготовила цю продукцію.

Наприклад (умовно):

1. Підприємство здійснює діяльність із виробництва виноградних вин (код 11.02 за КВЕД-2010) та реалізації цієї продукції. При цьому виробництво вин здійснюється на одній території (за поштовою адресою), а реалізуються ці напої через мережу власних регіональних підрозділів, які знаходяться на інших територіях (за іншими поштовими адресами).

У цьому випадку розділ 9 звіту включає такі дані.

По місцевій одиниці, де знаходиться управління підприємством і безпосередньо здійснюється виробництво виноградних вин (далі - місцева одиниця А), звіт містить дані щодо середньої кількості працівників (уключаючи адміністрацію підприємства), обсягу реалізованої продукції (виноградних вин), у тому числі через мережу власних регіональних підрозділів, а також витрат на оплату праці. За вказаними показниками дані знаходять відображення у звіті в цілому по місцевій одиниці за рядком "Усього по місцевій одиниці" та за видом економічної діяльності "Виробництво виноградних вин" (код 11.02 за КВЕД-2010).

По інших місцевих одиницях (регіональних підрозділах) звіт містить дані щодо середньої кількості працівників, які займалися реалізацією вин, вироблених місцевою одиницею А, та витрати на оплату їх праці. Діяльність цих місцевих одиниць класифікується за видом економічної діяльності "Оптова торгівля напоями", код 46.34 за КВЕД-2010 (якщо продукція реалізувалась юридичним особам або фізичним особам - підприємцям). За показником "Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ" дані звіту знаходять відображення у випадку, якщо, крім виноградних вин, виготовлених місцевою одиницею А, ці місцеві одиниці реалізували товари, виготовлені іншими підприємствами.

2. Підприємство здійснює діяльність із добування кам'яного вугілля (код 05.10 за КВЕД-2010). При цьому добуванням вугілля займаються підрозділи підприємства, розташовані на різних територіях (за поштовою адресою), а реалізацією цієї продукції займається управління підприємством (головний офіс), розміщений на іншій території (за поштовою адресою).

У цьому випадку розділ 9 звіту включає такі дані.

Першою у звіті наявна інформація по місцевій одиниці, де знаходиться управління підприємством і яка займається реалізацією кам'яного вугілля, добутого іншими місцевими одиницями цього підприємства. По такій місцевій одиниці звіт містить дані щодо середньої кількості працівників головного офісу та витрат на оплату їх праці за видом економічної діяльності "Діяльність головних управлінь (хед-офісів)" (код 70.10 за КВЕД-2010).

При цьому в узагальнених даних у цілому по підприємству, що відображені в розділі 3 звіту, діяльність з управління підприємством за кодом 70.10 КВЕД-2010 не знаходить окремого виділення, оскільки є допоміжною, а показники такої місцевої одиниці входять до складу звіту за основним видом економічної діяльності підприємства "Добування кам'яного вугілля" (код 05.10 за КВЕД-2010).

По інших місцевих одиницях, які безпосередньо займаються добуванням вугілля, у звіті містяться дані щодо середньої кількості працівників, обсягу реалізованої продукції (кам'яного вугілля), який у звіті має розподіл окремо по кожній місцевій одиниці, яка здійснювала його виробництво, та витрат на оплату праці. За вказаними показниками звіт містить дані в цілому по місцевій одиниці та за видом економічної діяльності "Добування кам'яного вугілля" (код 05.10 за КВЕД-2010).

10.2. Сума рядків 1000 "Усього по місцевій одиниці" за показниками граф 1, 2, 3 дорівнює значенням аналогічних показників у цілому по підприємству, а саме:

- сума ряд. 1000 гр. 1 розділу 9 = ряд. 300 гр. 1 розділу 3;

- сума ряд. 1000 гр. 2 розділу 9 = ряд. 300 гр. 2 розділу 3;

- сума ряд. 1000 гр. 3 розділу 9 = ряд. 300 гр. 10 розділу 3.

Сума даних за наведеними видами економічної діяльності по місцевій одиниці дорівнює аналогічним показникам за рядком 1000 "Усього по місцевій одиниці".

Графи 1 - 3 містять суму даних по місцевих одиницях за однаковим видом економічної діяльності, що дорівнює сумі значень аналогічних показників у розділі 3 графах 1, 2, 10 за таким же видом економічної діяльності підприємства в цілому. Винятком є випадки, коли у складі підприємства є місцева одиниця, що здійснює тільки управління підприємством і дані якої у розділі 3 входять до складу показників за основним видом економічної діяльності підприємства.

Якщо кількість місцевих одиниць на підприємстві перевищує кількість позицій, запропонованих у розділі 9, вони знаходять відображення на окремих аркушах.

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" від 30.11.2012 № 18/1-12/34 є недійсними.

Директор
департаменту структурної
статистики та статистики
фінансів підприємств
І.М. Жук
Додаток

ПЕРЕЛІК
окремих видів економічної діяльності для заповнення розділу 8 "Інтегрована діяльність"
форми № 1-підприємництво (річна)

Код виду економічної діяльності за КВЕД-2010 (інтегрована діяльність) (для заповнення графи А розділу 8)

Код виду економічної діяльності за КВЕД-2010, де була використана продукція інтегрованої діяльності (для заповнення графи Б розділу 8)

01.11

01.41, 01.42, 01.43, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 10.39, 10.41, 10.61, 10.91

01.12

10.61

01.13

10.31, 10.32, 10.39

01.15

12.00

01.16

13.10

01.19

10.91

01.21

10.32, 11.02, 11.03

01.22

10.32

01.23

10.32

01.24

10.32, 10.39

01.41

10.11, 10.13, 10.51

01.42

10.11

01.43

10.11

01.45

10.11, 10.13

01.46

10.11, 10.13

01.47

10.12, 10.13

01.49

10.13

03.11

10.20

03.12

10.20

06.10

19.20

07.10

24.10

10.41

10.42

10.61

10.71, 10.72, 10.73

11.06

11.05

13.91

14.13, 14.39

16.10

16.21, 16.24, 16.29

20.13

24.45

24.10

24.33, 24.45

24.51

28.30
вгору