Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя; Рішення від 14.06.20181856/0/15-18
Документ v1856910-18, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2018

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

14.06.2018  № 1856/0/15-18

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

Відповідно до статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка здійснює повноваження, визначені вказаною статтею та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя зміни чи доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1 - 24.3 цього Регламенту.

Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя вносилися рішеннями Вищої ради правосуддя від 7 лютого 2017 року № 189/0/15-17; від 9 листопада 2017 року № 3654/0/15-17; від 1 лютого 2018 року № 295/0/15-18; від 6 лютого 2018 року № 368/0/15-18.

Вища рада правосуддя, заслухавши члена Вищої ради правосуддя Мамонтову Ірину Юріївну, у зв’язку з необхідністю врегулювання деяких процедурних питань, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя, ВИРІШИЛА:

затвердити Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, що додаються.

Голова
Вищої ради правосуддя


І.М. БенедисюкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
14.06.2018 № 1856/0/15-18

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої ради правосуддя

У главі 2 розділу I:

у пункті 2.1 слово «вільною» замінити словом «вакантною».

Главу 3 розділу I доповнити новими пунктами 3-1-1 - 3-1-3 такого змісту:

«3-1-1. У разі виявлення фактів, які свідчать про вчинення членом Ради діяння, передбаченого пунктами 3 - 6 частини першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Голова Ради ініціює визначення члена Ради шляхом автоматизованого розподілу справ для здійснення перевірки виявлених обставин. Член Ради готує попередній висновок по суті цього питання, при підготовці якого він вправі опитувати працівників cекретаріату Ради, пропонувати надати пояснення члену Ради, перевірку щодо дій або бездіяльності якого він здійснює, робити запити в порядку, передбаченому статтею 31 Закону, здійснювати інші організаційні дії щодо підготовки цього питання до розгляду. Підготовка попереднього висновку щодо фактів вчинення членом Ради діяння, передбаченого пунктами 3 - 6 частини першої статті 24 Закону, і розгляд питання про внесення подання про звільнення члена Вищої ради правосуддя до органу, що обрав або призначив члена Ради, здійснюється у межах строку, передбаченого частиною шостою статті 20 Закону.

3-1-2. Зупинення повноважень члена Ради здійснюється в порядку, визначеному частиною шостою статті 20 Закону.

3-1-3. Питання про внесення подання про звільнення члена Вищої ради правосуддя до органу, що обрав або призначив члена Ради, розглядається на пленарному засіданні Ради. Таке рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя».

У главі 4 розділу I:

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Дисциплінарні палати утворюються з числа членів Ради. Склад Дисциплінарної палати має відповідати вимогам частини четвертої статті 26 Закону.

Кількість Дисциплінарних палат, кількісний та персональний склад кожної палати визначаються рішенням Ради.

Для організації роботи Дисциплінарної палати з її складу рішенням Ради обирається Секретар Дисциплінарної палати, який здійснює свої повноваження на постійній основі.

У разі відсутності Секретаря Дисциплінарної палати його обов’язки виконує член Дисциплінарної палати, який є найстаршим за віком.

Голова Верховного Суду не входить до складу жодної Дисциплінарної палати.

Доповідач у дисциплінарній справі входить до складу Дисциплінарної палати, яка розглядає дисциплінарну справу»;

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. Секретар Дисциплінарної палати організовує роботу палати, призначає засідання палати та головує на ньому, формує порядок денний засідань палати, сприяє здійсненню учасниками дисциплінарної справи їхніх прав та обов’язків, спрямовує розгляд дисциплінарної справи на забезпечення об’єктивного та повного з’ясування обставин справи, вживає необхідних заходів для забезпечення в засіданні належного порядку та здійснює інші повноваження, визначені Регламентом Вищої ради правосуддя.

Питання, що виникають під час розгляду Дисциплінарною палатою дисциплінарної справи, вирішуються більшістю голосів членів палати.

Під час прийняття рішення з кожного питання жоден із членів Дисциплінарної палати не має права утримуватися від голосування та підписання рішення».

У главі 5 розділу II:

пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. У закритому засіданні, крім учасників, мають право брати участь особи, якщо Радою чи Дисциплінарної палатою їх участь для розгляду відповідного питання чи дисциплінарної справи визнана необхідною. Особи, присутні на закритому засіданні Ради чи Дисциплінарної палати, повідомляються головуючим на засіданні про обов’язок не розголошувати відомості, що стали їм відомі під час розгляду відповідного питання чи дисциплінарної справи»;

пункт 5.7 викласти в такій редакції:

«5.7. Член Ради на засіданні Ради у пленарному складі чи Дисциплінарної палати, членом якої він є, має право внести пропозиції про включення до проекту порядку денного засідання питань, якщо Закон не вимагає участі у засіданні особи, питання щодо якої пропонується включити до порядку денного засідання»;

пункт 5.21 викласти в такій редакції:

«5.21. На засіданні Дисциплінарної палати в разі коли головуючий є доповідачем, головує член палати, який обирається членами Дисциплінарної палати відкритим голосуванням простою більшістю голосів».

Друге речення абзацу першого пункту 5.24 викласти в такій редакції:

«Рішення про проведення засідання в режимі відеоконференції приймається Головою Ради (Секретарем Дисциплінарної палати) за клопотанням судді, поданим не пізніше ніж за п’ять днів до засідання».

Доповнити новими пунктами 5.25 - 5.26 такого змісту:

«5.25. Рада та Дисциплінарні палати розглядають питання, віднесені Законом до їх компетенції, у розумні строки. Якщо Закон і цей Регламент визначають строки розгляду певних категорій справ, Рада та Дисциплінарні палати розглядають питання у ці строки.

5.26. Засідання Ради або Дисциплінарної палати проводяться державною мовою.

Розгляд та вирішення питань на засіданнях Ради або Дисциплінарної палати і ухвалення ними рішень здійснюється колегіально».

У главі 6 розділу II:

пункт 6.5 викласти в такій редакції:

«6.5. У протоколі зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батькові секретаря засідання;

- місце, дата проведення засідання;

- час початку і закінчення засідання;

- склад Ради (Дисциплінарної палати) та інформація про його зміну під час засідання;

- відомості про учасників засідання (учасників дисциплінарної справи);

- послідовність дій Ради (Дисциплінарної палати)»;

пункт 6.6 викласти в такій редакції:

«6.6. Протокол повинен бути оформлений та підписаний працівником секретаріату Ради, який виконував обов’язки секретаря цього засідання, не пізніше ніж на сьомий день з дня закінчення засідання».

У главі 7 розділу II:

пункт 7.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі встановлення підстав, визначених частиною п’ятою статті 20 Закону, доповідач невідкладно передає матеріали (заяву, скаргу, подання) для повторного автоматизованого розподілу відповідно до Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача)».

У главі 9 розділу II:

пункт 9.1 викласти в такій редакції:

«9.1. Результатом розгляду питань діяльності Ради та її органів, віднесених Законом до їх компетенції, а також вирішення питань організаційної діяльності Ради є рішення, які ухвалюють у таких формах:

а) рішення;

б) ухвала;

в) протокольна ухвала.

Розгляд питання (справи) закінчується ухваленням рішення.

Питання, пов’язані з відкриттям справи, зупиненням провадження у справі, залишенням заяви без розгляду та її поверненням, поверненням дисциплінарної скарги, а також в інших випадках, визначених цим Регламентом, вирішуються шляхом постановлення ухвал.

Рішення Ради чи Дисциплінарної палати з процедурних питань заноситься до протоколу засідання (протокольна ухвала)»;

пункт 9.8 викласти в такій редакції:

«9.8. Копії всіх актів, ухвалених щодо судді Радою, її органами, членом Ради, надсилаються судді на адресу суду, у якому він обіймає посаду, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та до суду.

Повідомлення про рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя надсилається до суду, в якому такий суддя обіймає посаду, в день розгляду Радою питання щодо відсторонення судді, у тому числі засобами електронного зв’язку»;

пункт 9.10 виключити.

У главі 10 розділу II:

абзац другий пункту 10.9 викласти у такій редакції:

«Копія рішення про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення на посаду судді направляється до суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді, а також кандидату на посаду судді, який не був присутній у засіданні Ради, в порядку, передбаченому Законом».

У главі 11 розділу II:

пункт 11.3 викласти у такій редакції:

«11.3. Перевірка заяви щодо несумісності на відповідність вимогам частини третьої статті 39 Закону здійснюється членом Ради, визначеним для розгляду відповідної заяви за результатом автоматизованого розподілу матеріалів між членами Ради, у розумні строки»;

пункт 11.4 доповнити другим реченням такого змісту:

«Копія відповідної ухвали направляється заявнику»;

пункт 11.5 викласти у такій редакції:

«11.5. Копія ухвали про відкриття справи щодо несумісності разом із копією заяви направляється судді (прокурору), стосовно якого надійшла заява, у триденний строк із дня її постановлення»;

пункт 11.6 викласти у такій редакції:

«11.6. Підготовка справи до розгляду здійснюється в порядку, передбаченому для розгляду дисциплінарних справ, з урахуванням строків, визначених пунктом 11.8 цього Регламенту.

Член Ради може постановити ухвалу про об’єднання в одну справу декількох справ щодо несумісності, які перебувають у його провадженні. Рада на пленарному засіданні може постановити ухвалу про об’єднання справ щодо несумісності, які перебувають у провадженні різних членів Ради, і передання їх на розгляд одного члена Ради»;

у пункті 11.8 слово «шістдесяти» замінити словом «дев’яноста».

Доповнити новим пунктом 11.9 такого змісту:

«11.9. Копія рішення Ради у справі щодо несумісності надсилається заявнику та судді (прокурору), щодо якого ухвалено рішення.

Копія рішення Ради про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності з іншою діяльністю або статусом і звільнення його з посади надсилається до суду, в якому такий суддя обіймає посаду.

У разі ухвалення рішення про визнання порушення прокурором вимог щодо несумісності Рада вносить подання особі, уповноваженій Законом України «Про прокуратуру» приймати рішення про звільнення прокурора. Подання про звільнення Генерального прокурора з посади в разі порушення ним вимог щодо несумісності Рада вносить Президенту України».

У главі 12 розділу II:

пункт 12.1 доповнити новим підпунктом 12.1.1 такого змісту:

«12.1.1. Дисциплінарні скарги, які надходять разом із приписами Національного агентства з питань запобігання корупції, звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, окремі ухвали суду стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності розглядаються у порядку та строки, передбачені Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;

пункт 12.2 викласти у такій редакції:

«12.2. З підстав, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої статті 44 Закону, член Дисциплінарної палати - доповідач постановляє ухвалу про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, копія якої разом із скаргою направляється скаржнику.

Якщо доповідач дійшов висновку про відсутність підстав, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої статті 44 Закону, для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, але Дисциплінарна палата не погодилась із цим висновком, така скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику ухвалою Дисциплінарної палати, копія якої разом із скаргою направляється скаржнику.

У разі залишення без розгляду дисциплінарної скарги, повторний автоматизований розподіл якої було здійснено на підставі абзацу четвертого пункту 2.6 розділу II Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача), копія скарги поверненню не підлягає, про що зазначається в ухвалі»;

пункт 12.7 викласти у такій редакції:

«12.7. За наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої або частиною другою статті 44 Закону, доповідач складає висновок із пропозицією залишити без розгляду таку скаргу, який разом зі скаргою передає на розгляд Дисциплінарної палати. Ухвалу про залишення скарги без розгляду постановляє Дисциплінарна палата.

У разі неодноразового подання особою очевидно безпідставних дисциплінарних скарг Рада відповідно до частини восьмої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має право постановити ухвалу про залишення без розгляду протягом одного року наступних скарг цієї особи.

Пропозицію про залишення без розгляду таких скарг Раді може внести Дисциплінарна палата або доповідач, виклавши її в рішенні чи висновку відповідно.

Рішення чи висновок розглядається Радою у пленарному складі»;

пункт 12.9 викласти у такій редакції:

«12.9. За результатом попередньої перевірки доповідач складає мотивований висновок.

Висновок із пропозицією про відкриття дисциплінарної справи повинен містити:

- дату складання, прізвище, ім’я та по батькові доповідача;

- найменування заявника та реєстраційний номер скарги;

- прізвище, ім’я та по батькові судді, назву суду, в якому працює суддя, дату призначення/обрання;

- стислий зміст обставин, з приводу яких проводилася перевірка, номер судової справи, якої стосувалась перевірка;

- виклад фактів, обставин чи іншої інформації, що підтверджує обґрунтування наданої у висновку пропозиції;

- посилання на норму закону, яку суддею порушено;

- пропозиції по суті скарги;

- підпис члена Ради.

Висновок з пропозицією про відмову у відкритті дисциплінарної справи повинен містити:

- дату складання, прізвище, ім’я та по батькові доповідача;

- найменування заявника та реєстраційний номер скарги;

- прізвище, ім’я та по батькові судді, назву суду, в якому працює суддя, дату призначення/обрання;

- стислий зміст обставин, з приводу яких проводилася перевірка;

- мотивована пропозиція доповідача на підставі статті 45 Закону;

- підпис члена Ради.

У разі виявлення під час попередньої перевірки додаткових фактів та підстав для дисциплінарної відповідальності судді, про які не зазначено у скарзі, про це зазначається у висновку»;

пункт 12.13 викласти у такій редакції:

«12.13. Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи постановляється Дисциплінарною палатою з підстав, зазначених у статті 45 Закону, та оскарженню не підлягає.

Головуючий на засіданні Дисциплінарної палати оголошує висновки доповідача, які містять пропозицію про відмову у відкритті, шляхом повідомлення: найменування заявника та реєстраційного номера скарги, прізвища, ім’я та по батькові судді, назви суду, в якому працює суддя; підстави відмови у відкритті згідно з частиною першою статті 45 Закону.

Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи може містити рішення Дисциплінарної палати стосовно декількох висновків одного доповідача. В ухвалі щодо кожного висновку зазначається: найменування заявника та реєстраційний номер скарги; прізвище, ім’я та по батькові судді, назва суду, в якому працює суддя; підстава відмови у відкритті згідно з частиною першою статті 45 Закону.

Витяг з ухвали Дисциплінарної палати надсилається судді та заявнику»;

пункт 12.14 викласти у такій редакції:

«12.14. Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи може бути передана на затвердження Ради на вимогу члена Дисциплінарної палати, який не згодний із таким рішенням.

Вмотивована вимога члена Дисциплінарної палати оформлюється письмово та не пізніше ніж на третій день із дня ухвалення рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи передається через Секретаря Дисциплінарної палати разом із матеріалами справи до відповідного структурного підрозділу секретаріату Ради для включення до порядку денного найближчого засідання Ради»;

пункт 12.26 викласти у такій редакції:

«12.26. У разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування додаткових матеріалів справи, що розглядається, розгляд такого питання може бути відкладено або зупинено, а строк розгляду дисциплінарної справи - продовжено.

Ухвала про відкладення розгляду справи приймається у протокольній формі, а про зупинення або продовження строку розгляду - у письмовій.

Додаткова перевірка проводиться членом Дисциплінарної палати, який здійснював підготовку зазначеного питання до розгляду»;

пункт 12.30 доповнити другим абзацом такого змісту:

«Доповідач роз’яснює свідку його права та обов’язки, встановлені Законом, і попереджає свідка під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених законом підстав»;

друге речення пункту 12.31 викласти в такій редакції:

«У такому разі Дисциплінарна палата приймає ухвалу про об’єднання справ та доручає підготовку цієї справи до розгляду члену Ради, який раніше визначений доповідачем у скарзі»;

назву після пункту 12.40 викласти в такій редакції:

«Особливості розгляду заяв (скарг) щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, які надійшли до Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», заяв (скарг), які передані Вищій раді правосуддя Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, а також звернень та скарг на дії суддів, щодо яких станом на 29 вересня 2016 року сплив строк притягнення до дисциплінарної відповідальності».

У главі 13 розділу II:

пункт 13.6 доповнити другим реченням такого змісту:

«Копія ухвали разом зі скаргою надсилається особі, що подала скаргу»;

пункт 13.11 викласти у такій редакції:

«13.11. За результатами розгляду скарги Рада ухвалює рішення відповідно до частини десятої статті 51 Закону. Копія рішення Ради, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення Дисциплінарної палати, у семиденний строк із дня ухвалення вручається чи надсилається судді та скаржнику або їх представникам, а також до суду, в якому такий суддя обіймає посаду».

У главі 14 розділу II:

пункт 14.2 викласти у такій редакції:

«14.2. Скарга на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів подається до Ради у письмовій формі»;

абзац перший пункту14.3 викласти в такій редакції:

«14.3.Скарга має містити:

- найменування органу, до якого подається скарга;

- прізвище, ім’я та по батькові особи, яка подала скаргу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, місце проживання (перебування), номери засобів зв’язку;

- дату ухвалення рішення та його номер;

- мотиви, з яких особа не погоджується з рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

- вимоги щодо суті рішення за результатами розгляду скарги;

- підпис особи, яка подала скаргу»;

пункт 14.5 викласти у такій редакції:

«14.5. Доповідач своєю ухвалою залишає скаргу без розгляду і повертає її особі, яка подала скаргу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, якщо:

а) скарга не підписана чи не містить прізвища, імені, по батькові особи, яка подала скаргу;

б) скарга не містить відомостей про місце проживання (місце перебування, місцезнаходження) особи, яка подала скаргу;

в) є рішення адміністративного суду, що набрало законної сили, у справі за позовом прокурора або іншої особи про скасування (визнання нечинним) рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, скарга на яке подана до Ради;

г) скарга подана скаржником за відсутності дозволу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на таке оскарження»;

абзац другий пункту 14.6 викласти в такій редакції:

«Якщо скарга подана з пропуском строку на оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і особа, яка подала скаргу, порушує питання про поновлення цього строку, доповідач у висновку зазначає про наявність чи відсутність підстав для поновлення строку»;

пункт 14.7 викласти у такій редакції:

«14.7. Рада більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні, може поновити особі, яка подала скаргу, строк для оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, якщо визнає, що він був пропущений з поважних причин.

Якщо Рада відмовила у поновленні строку на оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або якщо клопотання про його поновлення не заявлено, скарга Радою не розглядається»;

пункти 14.8 -14.9 виключити;

абзац другий пункту 14.12 викласти у такій редакції:

«У разі скасування (визнання нечинним) судом рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яке набрало законної сили, Рада залишає скаргу без розгляду»;

пункт 14.13 викласти у такій редакції:

«14.13. За результатами розгляду скарги Рада ухвалює рішення відповідно до частини шостої статті 53 Закону. Копія рішення Ради у семиденний строк із дня його ухвалення вручається чи надсилається прокурору та скаржнику або їх представникам, а також надсилається до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів».

У главі 15 розділу II:

пункт 15.3 доповнити абзацом третім такого змісту:

«За результатами попереднього розгляду заяви про звільнення судді доповідач складає висновок»;

пункт 15.5 викласти у такій редакції:

«15.5. Рада ухвалює рішення про звільнення судді з посади за власним бажанням після попереднього з’ясування дійсного волевиявлення судді, а також фактів стороннього впливу на нього або примусу.

У разі необхідності Рада може запросити на засідання суддю.

Копія рішення Ради про звільнення судді з посади надсилається до суду, в якому суддя обіймає посаду, Державній судовій адміністрації України. Копія рішення Ради про відмову у задоволенні заяви про звільнення з посади судді надсилається судді на адресу суду, в якому він обіймає посаду»;

пункт 15.6 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

«Копії ухвал доповідача, Ради про залишення без розгляду заяв про звільнення надсилаються судді на адресу суду, у якому він обіймає посаду.

Розгляд заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням може бути відкладений за обґрунтованою заявою судді на строк не більше одного місяця у разі, якщо мотиви, наведені суддею, будуть визнані Радою поважними»;

пункт 15.7 викласти у такій редакції:

«15.7. Якщо на момент розгляду питання про звільнення судді Радою суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, член Ради - доповідач своєю ухвалою залишає заяву (висновок, подання) без розгляду».

У главі 16 розділу II:

доповнити новим пунктом 16.2-1 такого змісту:

«16.2-1. Розгляд питання про припинення відставки судді починається із доповіді члена Ради, визначеного автоматизованою системою розподілу справ»;

пункт 16.3 викласти у такій редакції:

«16.3. Рада вирішує питання про припинення відставки судді після його повторного призначення Президентом України на посаду судді на підставі указу Президента України про призначення на посаду судді.

Копія рішення Ради про припинення відставки судді надсилається до суду, до якого повторно призначено суддю на посаду»;

пункт 16.4 викласти у такій редакції:

«16.4. Рада вирішує питання про припинення відставки судді після набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді у відставці за вчинення злочину та після набрання законної сили рішенням суду про визнання судді у відставці безвісно відсутнім або оголошення його померлим.

Після одержання повідомлення суду про набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді у відставці за вчинення умисного злочину чи рішенням про визнання судді у відставці безвісно відсутнім або оголошення його померлим, розгляд питання про припинення відставки судді виноситься на чергове засідання Ради».

У главі 17 розділу II:

пункт 17.3 викласти у такій редакції:

«17.3. Подання Дисциплінарної палати про звільнення судді з підстав, визначених пунктами 3 та 6 частини шостої статті 126 Конституції України, підписує секретар палати та не пізніше наступного дня після прийняття Радою рішення за скаргою на рішення Дисциплінарної палати або закінчення строку для його оскарження передає на розгляд Ради.

Подання розглядається Радою протягом п’ятнадцяти днів з дня його надходження до Ради»;.

пункт 17.6 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Копія рішення Ради про звільнення судді з посади надсилається до суду, у якому суддя обіймає посаду, Державній судовій адміністрації України».

У главі 18 розділу II:

в абзаці другому пункту 18.12 друге речення викласти в такій редакції:

«Рішення Ради повинне бути вмотивованим»;

пункт 18.13 викласти у такій редакції:

«18.13. До прийняття Радою рішення по суті подання Генеральний прокурор має право відкликати внесене ним або його заступником подання, заступник Генерального прокурора має право відкликати внесене ним подання. У такому разі Рада постановляє ухвалу про повернення подання без розгляду. Ухвала про повернення подання оскарженню не підлягає».

У главі 19 розділу II:

у пункті 19.5 слово «Законом» замінити словом «законом».

У главі 20 розділу II:

доповнити новим пунктом 20.6-1 такого змісту:

«20.6-1. Суддя відстороняється від здійснення правосуддя з дня ухвалення Радою рішення про тимчасове відсторонення»;

пункт 20.11 викласти в такій редакції:

«20.11. Розгляд питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя розпочинається з доповіді члена Ради, який визначений доповідачем у цьому питанні»;

пункт 20.15 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Суддя відстороняється від здійснення правосуддя з дня ухвалення Радою рішення про тимчасове відсторонення».

У главі 21 розділу II:

пункт 21.2 викласти у такій редакції:

«21.2. Рада розглядає питання про переведення судді та відрядження як тимчасове переведення в порядку, визначеному статтями 55, 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

у пункті 21.3 слово «порядку» замінити словом «Порядку»;

пункт 21.4 викласти у такій редакції:

«21.4. Питання про переведення судді має бути розглянуто протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження подання Дисциплінарної палати про переведення судді до суду нижчого рівня чи рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»;

абзаци четвертий та п’ятий пункту 21.5 викласти в такій редакції:

«Суддя, щодо якого розглядається питання про переведення з одного суду до іншого, має право надавати пояснення (усні та/або письмові), заявляти клопотання або відводи.

Письмові пояснення судді долучаються до матеріалів справи»;

доповнити новими пунктами 21.7 - 21.8 такого змісту:

«21.7. Якщо на час розгляду Радою рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, доповідач ухвалою залишає рекомендацію про переведення без розгляду.

21.8. Копія рішення Ради про переведення судді надсилається судді, Державній судовій адміністрації України, до суду, до якого суддя переведений та до суду, з якого переведений на підставі відповідного указу Президента України не пізніше п’яти днів із дня надходження копії указу Президента України до Ради»;

абзац четвертий пункту 23.1 викласти в такій редакції:

«Якщо член Ради під час проведення попередньої перевірки чи підготовки до розгляду дисциплінарної справи або іншого питання виявляє факти, які свідчать про загрозу незалежності судді чи авторитету правосуддя, він має право ініціювання питання про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя»;

пункт 23.4 викласти у такій редакції:

«23.4. За результатами перевірки член Ради складає висновок, який має містити:

- стислий виклад обставин, зазначених у зверненні;

- обставини, встановлені під час перевірки;

- висновок про те, чи можуть відомості, викладені у зверненні та встановлені під час перевірки, свідчити про втручання в діяльність судді під час здійснення правосуддя або вони несуть загрозу незалежності суддів та авторитету правосуддя;

- пропозицію про необхідність вжиття заходів з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя з визначенням виду заходу, передбаченого статтею 73 Закону.

Якщо член Ради пропонує вжити інших заходів, які є необхідними для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя (пункт 8 частини першої статті 73 Закону), у висновку має бути зазначено перелік таких заходів та процедуру їх реалізації»;

пункт 23.5 викласти у такій редакції:

«23.5. Якщо під час підготовки питання до розгляду загрозу незалежності суддів та авторитету правосуддя усунуто, а наслідки дій (бездіяльності), зазначені у пунктах 1 - 3 частини першої статті 73 Закону, не викликають необхідності вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, член Ради складає висновок про відсутність підстав для вжиття таких заходів.

Висновок члена Ради про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя затверджується рішенням Ради.

Одним рішенням Ради можуть затверджуватися декілька таких висновків членів Ради за доповіддю Голови Ради.

Копія висновку члена Ради про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя разом із витягом із рішення Ради про його затвердження надсилається судді»;

пункт 23.6 викласти у такій редакції:

«23.6. Якщо Рада прийняла рішення про внесення подання Ради з питань, визначених пунктами 2, 3 частини першої статті 73 Закону, таке подання підписується Головою Ради та в строк не пізніше ніж через п’ять днів з дня ухвалення Радою рішення надсилається органам і особам, яким воно адресоване, а також ініціатору звернення. Повний текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради, а його зміст відображається у Реєстрі повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя не пізніше ніж на сьомий день з дня його ухвалення».

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору