Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
ВКК суддів; Регламент, Рішення від 08.06.20111802/зп-11
Документ v1802695-11, перша редакція — Прийняття від 08.06.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
08.06.2011 № 1802/зп-11

РЕГЛАМЕНТ
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

{Із змінами, внесеними Рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
№ 3142/зп-11 від 10.10.2011
№ 3745/зп-11 від 15.11.2011
№ 4/зп-12 від 17.01.2012
№ 11/зп-12 від 27.03.2012
№ 14/зп-12 від 10.04.2012
№ 17/зп-12 від 23.04.2012
№ 30/зп-12 вд 25.09.2012
№ 34/зп-12 від 18.10.2012
№ 4/зп-13 від 12.02.2013}

ПРЕАМБУЛА

Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Регламент) визначає порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) на реалізацію повноважень, наданих Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон), а також процедуру розгляду питань, віднесених до її компетенції Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Регламент визначає права членів Комісії та порядок припинення їх повноважень; встановлює порядок обрання Голови Комісії, заступника Голови та секретаря Комісії, їх повноваження; регулює порядок вирішення питань процедурної діяльності Комісії, що віднесені до її компетенції, організації проведення засідань Комісії, порядок прийняття нею рішень та їх оскарження.

У Регламенті визначені процедура підготовки, розгляду та прийняття Комісією рішень з питань, що належать до її повноважень, та інші питання процедурної діяльності Комісії.

Розділ I. Загальні положення

1.1. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Основними засадами діяльності Комісії є: відкритість, гласність, законність, рівність прав учасників засідань, право на оскарження рішень Комісії у передбачених Законом випадках, право на захист, колегіальність прийняття рішень, незалежність, об'єктивність, повне з'ясування обставин, обов'язковість рішень Комісії.

1.2. Статус Комісії, склад та порядок її формування визначені в статтях 90, 92, 93 Закону.

1.3. Комісія є постійно діючим органом у системі судоустрою України. Комісія вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше восьми членів. Строк повноважень члена Комісії становить три роки з дня призначення.

1.4. Комісія має печатку круглої форми із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також інші печатки та штампи для засвідчення документів Комісії.

1.5. Члену Комісії видається посвідчення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зразок посвідчення члена Комісії затверджується рішенням Комісії. Посвідчення підписує Голова Комісії.

1.6. Для організаційного забезпечення діяльності Комісії діє секретаріат.

Розділ II. Повноваження члена Комісії та їх припинення. Порядок обрання та звільнення Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії та їх повноваження

2.1. Повноваження члена Комісії та їх припинення

2.1.1. Члени Комісії є рівноправними і здійснюють свої повноваження відповідно до Закону.

Член Комісії має право:

- знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;

- наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

- вносити пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;

- висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Комісії;

- здійснювати інші повноваження, передбачені Законом та цим Регламентом.

2.1.2. Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його призначено;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

4) визнання його судом обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

5) подання ним заявки за власним бажанням про припинення повноважень;

6) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я при наявності медичного висновку;

7) його смерті.

Рішення про припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає Вища кваліфікаційна комісія суддів України, про що повідомляє орган, який його призначив.

2.1.3. У разі вибуття члена Комісії, призначеного за квотою з'їзду суддів України, повноваження члена Комісії автоматично набуває особа, обрана за цією ж квотою в порядку черговості її включення до складу Комісії, визначеному з'їздом суддів України.

2.2. Порядок обрання та звільнення Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії та їх повноваження

2.2.1. Голова Комісії обирається зі складу Комісії на її організаційному засіданні відкритим або таємним голосуванням. Спосіб голосування визначається Комісією шляхом прийняття відповідного рішення.

На організаційному засіданні з питання обрання Голови Комісії головує член Комісії, обраний відкритим голосуванням із складу Комісії, який веде засідання до обрання Голови Комісії.

2.2.2. У випадку проведення відкритого голосування кандидати на посаду Голови Комісії вносяться членами Комісії або шляхом самовисування. Після внесення всіх пропозицій кандидатів на посаду Голови Комісії головуючий на організаційному засіданні оголошує про початок голосування. Голосування проводиться за кожного окремого кандидата в порядку черговості внесення пропозицій, а результати такого голосування відразу оголошуються головуючим на організаційному засіданні Комісії.

Обраним Головою Комісії вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Комісії.

2.2.3. У випадку проведення таємного голосування з питання обрання Голови Комісії на організаційному засіданні більшістю від загального складу Комісії обирається лічильна комісія. Лічильна комісія обирається в складі трьох членів, які не балотуються на посаду Голови Комісії.

Лічильна комісія зі свого складу обирає голову та секретаря, про що складається протокол лічильної комісії. Головуючий на організаційному засіданні Комісії не може обиратися до складу лічильної комісії. Протокол про обрання голови та секретаря лічильної комісії затверджується членами Комісії, які беруть участь у організаційному засіданні.

2.2.4. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. Форма бюлетеня для голосування під час обрання Голови Комісії затверджується шляхом відкритого голосування на організаційному засіданні Комісії.

На звороті бюлетенів головуючий на організаційному засіданні Комісії та члени лічильної комісії ставлять підписи, посвідчені гербовою печаткою Комісії. Бюлетені без підписів головуючого, членів лічильної комісії та відбитка печатки є недійсними.

2.2.5. Лічильна комісія формує список кандидатів на посаду Голови Комісії, за виключенням тих кандидатів, що зняли свої кандидатури. Список кандидатів затверджується членами Комісії, що беруть участь у організаційному засіданні.

2.2.6. Для обрання Голови Комісії лічильна комісія вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку прізвища, імена та по батькові кандидатів на посаду Голови Комісії.

2.2.7. Кожен член Комісії, який бере учать у організаційному засіданні, одержує бюлетень для таємного голосування й підтверджує факт його одержання підписом у реєстрі видачі бюлетенів, складеному лічильною комісією. Кількість бюлетенів для таємного голосування не може перевищувати кількості членів Комісії, що беруть участь в організаційному засіданні.

2.2.8. При голосуванні кожен член Комісії проставляє в бюлетені позначку лише навпроти прізвища кандидата на посаду Голови Комісії, за якого він голосує, та вкидає бюлетень до скриньки для голосування, яка попередньо опечатується головою лічильної комісії в присутності усіх членів Комісії, що беруть участь у організаційному засіданні.

Бюлетені, в яких не проставлено жодних позначок навпроти прізвищ кандидатів, або такі, в яких проставлено дві або більше позначки, є недійсними.

2.2.9. Після здійснення голосування всіма членами Комісії лічильна комісія в присутності усіх членів Комісії, що беруть участь у організаційному засіданні, відкриває скриньку для голосування, перевіряє дійсність бюлетенів та здійснює підрахунок голосів за бюлетенями, які є дійсними.

2.2.10. За результатами підрахунку голосів складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії, та оголошується на організаційному засіданні Комісії, на якому проводилося голосування.

Обраним Головою Комісії вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Комісії.

2.2.11. Обрання Голови Комісії затверджується на підставі голосування рішенням Комісії, яке підписують усі члени Комісії, що брали участь в організаційному засіданні.

2.2.12. У випадку, коли голосування проводилося більше ніж по двох кандидатах і жоден із них не набрав необхідної кількості голосів для обрання на посаду Голови Комісії, лічильна комісія оголошує двох кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів. По таких кандидатах проводиться повторне голосування.

2.2.13. Якщо за результатами повторного голосування жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори Голови Комісії з додержанням правил, визначених розділом II цього Регламенту.

У випадку висунення на посаду Голови Комісії тільки одного кандидата голосування по ньому проводиться в загальному порядку.

2.2.14. Заступник Голови Комісії та секретар Комісії обираються на організаційному засіданні Комісії відповідно до статті 94 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та в порядку, визначеному цим Регламентом для обрання Голови Комісії.

2.2.15. Обрання заступника Голови Комісії та секретаря Комісії затверджується на підставі голосування рішеннями Комісії, які підписують усі члени Комісії, що брали участь в організаційному засіданні.

2.3. Повноваження Голови Комісії

2.3.1. Голова Комісії:

- організовує роботу Комісії та здійснює загальне керівництво нею;

- визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, скликає засідання Комісії, головує на засіданнях, визначає перелік питань, що виносяться на засідання, та формує порядок денний засідання;

- визначає обов'язки заступника Голови Комісії;

- повідомляє про дату, час і місце проведення засідання Комісії особу, щодо якої має розглядатися питання;

- планує роботу Комісії, дає окремі доручення членам Комісії, пов'язані з виконанням Комісією покладених на неї завдань;

- координує роботу структурних підрозділів секретаріату Комісії щодо підготовки матеріалів для розгляду Комісією питань, віднесених до її компетенції;

- представляє Комісію у відносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, органами влади інших держав та міжнародними організаціями;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання Комісії та організаційного забезпечення її діяльності;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату Комісії, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного впливу;

- затверджує структуру та штатний розпис секретаріату Комісії, вносить зміни до штатного розпису;

- затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату Комісії, посадові інструкції його працівників та порядок атестації працівників секретаріату Комісії згідно з чинним законодавством;

- присвоює ранги державним службовцям секретаріату Комісії у встановленому порядку або порушує питання про присвоєння рангів державним службовцям секретаріату Комісії відповідно до приписів Закону України "Про державну службу";

- видає накази та доручення;

- здійснює інші повноваження, визначені законом та цим Регламентом.

2.3.2. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник Голови Комісії, а за відсутності заступника голови - член Комісії, обраний за квотою з'їзду суддів України, який має більший стаж роботи на посаді судді.

2.3.3. Заступник Голови Комісії здійснює повноваження, визначені Головою Комісії.

2.3.4. Секретар Комісії:

- здійснює підготовку засідань Комісії;

- несе відповідальність за організацію діловодства Комісії;

- виконує доручення голови Комісії, пов'язані з організацією проведення засідання;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

2.3.5. У разі неможливості належного виконання Головою Комісії, заступником Голови Комісії чи секретарем Комісії своїх обов'язків за станом здоров'я, а також у разі подання ними особисто заяви про звільнення з посади Комісія своїм рішенням вправі звільнити їх із займаної посади та провести обрання Голови Комісії, заступника Голови Комісії та секретаря Комісії в порядку, визначеному цим Регламентом.

Рішення про звільнення Голови Комісії, заступника Голови та секретаря Комісії приймається на засіданні більшістю від загального складу Комісії.

Розділ III. Організація та порядок проведення засідань Комісії

3.1. Організаційне засідання Комісії

3.1.1. Після призначення до складу Комісії не менше восьми членів проводиться організаційне засідання Комісії з питань обрання Голови Комісії, його заступника та секретаря Комісії.

3.1.2. Комісія зі свого складу більшістю голосів відкритим голосуванням обирає головуючого та секретаря, які ведуть засідання до обрання Голови Комісії.

3.1.3. На організаційному засіданні перевіряються повноваження членів нового складу Комісії, для чого головуючим оголошуються документи, які підтверджують призначення уповноваженими Законом суб'єктами членів до складу Комісії.

3.1.4. Відкритим голосуванням більшістю голосів Комісія приймає рішення щодо закінчення повноважень попереднього складу Комісії.

3.1.5. Після перевірки повноважень членів Комісії, проводиться обрання Голови, заступника Голови та секретаря Комісії в порядку, встановленому цим Регламентом.

3.2. Засідання Комісії

3.2.1. Формою роботи Комісії є засідання, дати проведення яких і порядки денні визначаються Головою Комісії. Члени Комісії можуть подавати Голові Комісії пропозиції щодо внесення питань для формування порядків денних засідань.

3.2.2. Засідання Комісії проводяться з урахуванням обсягу матеріалів, що надійшли до секретаріату Комісії, та підлягають розгляду Комісією відповідно до Закону, але, як правило, не рідше одного разу на місяць.

3.2.3. Представники засобів масової інформації допускаються до зали засідання за списком, складеним структурним підрозділом секретаріату Комісії, відповідальним за зв'язки з засобами масової інформації, після їх акредитації і за наявності службового посвідчення та за умови наявності вільних місць у залі засідань.

3.2.4. Розгляд питань, внесених до порядку денного засідань Комісії, проводиться відкрито. Комісія може провести закрите засідання, якщо розгляд того чи іншого питання порядку денного може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або особистого життя осіб, стосовно яких вирішується питання, та з інших причин, визнаних Комісією поважними. Рішення про закрите засідання приймається більшістю від загального складу Комісії, одночасно Комісія вирішує питання про визначення складу осіб, допущених до участі в закритому засіданні.

3.2.5. На засіданнях Комісія в порядку, визначеному цим Регламентом, вирішує питання процедурної діяльності, віднесені до її повноважень Законом, а також організаційні питання діяльності Комісії та її секретаріату.

3.3. Порядок вирішення питань Комісією

3.3.1. Засідання Комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від її загального складу.

3.3.2. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів Комісії, головуючий оголошує про відкладення засідання на визначений час або переносить засідання на інший день.

3.3.3. Результатом вирішення питань, віднесених Законом до повноважень Комісії, є рішення встановленої Законом форми.

3.3.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії.

3.3.5. За наявності окремої думки вона викладається членом Комісії у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст окремої думки виголошенню на засіданні не підлягає.

3.4. Гласність засідань Комісії

3.4.1. Засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли Комісія приймає інше рішення.

Гласність роботи Комісії забезпечується відкритим обговоренням питань, що належать до її повноважень. Комісія розглядає питання, віднесені Законом до її повноважень, у відкритих засіданнях у присутності учасників засідання та представників засобів масової інформації, які мають вільний доступ до зали засідань.

Комісія також публікує звіти і повідомлення про результати засідань на своєму офіційному веб-порталі, в пресі, інформує про них по телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації.

Учасник засідання не може бути обмеженим у праві на отримання в Комісії усної чи письмової інформації про результати розгляду питання щодо нього.

3.4.2. Закриті засідання Комісії можуть проводитись для розгляду визначених Комісією питань, а також розгляду питань, що стосуються організації поточної роботи Комісії.

У закритому засіданні Комісії мають право брати участь особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду відповідного питання.

3.4.3. Перед закриттям засідання, що проводилося в закритій формі, Комісія приймає рішення щодо порядку використання матеріалів і рішень цього засідання.

3.5. Колегіальність розгляду питань

3.5.1. Розгляд та вирішення питань на засіданнях і прийняття рішень проводяться Комісією колегіально.

3.5.2. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які брали участь у розгляді питання на засіданні Комісії.

3.6. Рівноправність членів Комісії під час розгляду питань

3.6.1. Всі члени Комісії під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Комісії є рівноправними.

3.6.2. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів Комісії у можливості ставити питання учасникам засідань, знімати поставлені членами Комісії запитання, коментувати їх висловлювання та запитання.

3.6.3. До голосування з питань порядку денного Комісія переходить лише після того, як усі члени Комісії реалізували своє право на запитання до учасників засідання та висловлення думки.

3.6.4. Члени Комісії під час засідань зобов'язані утримуватися від коментарів та реплік без дозволу головуючого, а також від втручання у дії головуючого під час ведення ним засідання.

3.7. Мова засідань Комісії

3.7.1. Засідання Комісії проводяться державною мовою.

Розділ IV. Підготовка питань до розгляду на засіданнях Комісії

4.1. Порядок підготовки питань до розгляду на засіданнях Комісії

4.1.1. Голова Комісії визначає перелік питань, що виносяться для розгляду на засіданні Комісії, та формує порядок денний засідання. У попередньому обговоренні цих питань можуть брати участь й інші члени Комісії. Голова Комісії визначає:

- порядок розгляду питань, що виносяться на засідання;

- дату, час і місце проведення засідання;

- доповідачів по кожному питанню порядку денного.

4.1.2. Підготовку засідань Комісії здійснює секретар Комісії. Секретар Комісії:

- організовує передачу членам Комісії сформованого порядку денного для ознайомлення, а також передачу їм із додержанням строку, визначеного цим Регламентом, відповідних матеріалів щодо питань, розгляд яких виноситься на відповідне засідання Комісії;

- забезпечує повідомлення членів Комісії про дату, час та місце проведення засідання;

- забезпечує доведення до відома осіб, щодо яких мають розглядатися питання, повідомлення Голови Комісії про виклик їх на засідання;

- забезпечує фіксування засідання Комісії технічними засобами;

- виконує доручення Голови Комісії, пов'язані з підготовкою та організацією проведення засідання.

4.1.3. Члени Комісії мають право вносити Голові Комісії пропозиції щодо включення до порядку денного засідання питань, вирішення яких належить до повноважень Комісії.

4.1.4. За загальним правилом особа, щодо якої має розглядатися питання, повідомляється про дату, час і місце проведення засідання Комісії шляхом розміщення інформації про це на офіційному веб-порталі Комісії не пізніш як за 10 днів до дня проведення засідання Комісії. Винятки із загального правила повідомлення про засідання в зв'язку зі специфікою розгляду певних питань процедурної діяльності Комісії визначаються цим Регламентом.

{Підпункт 4.1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 4/зп-12 від 17.01.2012 р.}

4.1.5. Кожен з членів Комісії не пізніше ніж за 5 днів до засідання, отримує інформацію про порядок денний та матеріали з питань, що розглядаються, з яких він Головою Комісії визначений доповідачем.

Розділ V. Розгляд питань на засіданнях Комісії

5.1. Відкриття засідання

5.1.1. На початку засідання головуючий, за умови присутності не менше двох третин від загального складу Комісії (кворуму), відкриває засідання Комісії і оголошує порядок денний засідання та повідомляє про присутність осіб, які були запрошені на засідання.

5.1.2. Секретар Комісії доповідає про явку осіб, щодо яких має розглядатися питання чи за зверненням яких будуть розглядатися питання, та про результати перевірки повноважень їх представників.

5.1.3. Питання порядку денного розглядаються, як правило, у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

5.2. Відкладення розгляду питання

5.2.1. Розгляд питання, включеного до порядку денного, відкладається у разі:

- неявки на засідання учасників, якщо їхня присутність на засіданні є обов'язковою;

- необхідності витребування нових матеріалів;

- залучення до участі в дисциплінарній справі інших заінтересованих осіб при розгляді справи;

- відсутності кворуму після задоволення відводу (самовідводу) члена (членів) Комісії;

- з інших підстав за рішенням Комісії.

5.3. Учасники засідання

5.3.1. Учасниками засідання Комісії є:

- суддя та інша особа, стосовно якої розглядається чи вирішується питання;

- особа, за зверненням якої Комісією відкрито дисциплінарну справу;

- представник особи, за зверненням якої Комісією відкрито дисциплінарну справу, та представник судді чи особи, стосовно якої розглядається чи вирішується питання;

- інша особа, запрошена Комісією для участі в засіданні у випадках, передбачених Законом та/або цим Регламентом;

- Генеральний прокурор України або уповноважена ним особа у випадках, передбачених Законом та/або цим Регламентом.

5.3.2. Повноваження представників підтверджуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Оригінали довіреностей або їх належним чином посвідчені копії приєднуються до справи.

5.4. Права та обов'язки учасників засідання Комісії

5.4.1. Учасники засідання Комісії мають право:

- заявити відвід члену (членам) Комісії за наявності визначених Законом підстав;

- на засіданні надавати усні чи письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи;

- заявляти клопотання, з дозволу головуючого висловлювати свої міркування з питань, що розглядаються, та ставити запитання іншим учасникам засідання, висловлювати заперечення;

- оскаржувати рішення Комісії у передбачених законом випадках.

5.4.2. Особи, щодо яких Комісією розглядаються питання, мають право знайомитися з матеріалами, зібраними Комісією щодо них.

{Підпункт 5.4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 4/зп-12 від 17.01.2012 р.}

5.4.3. Учасники засідання, присутність яких є обов'язковою, зобов'язані:

- з'явитися на засідання Комісії за викликом;

- давати пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для розгляду Комісією відповідного питання;

- завчасно (за можливістю не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання) письмово повідомити Комісію про неможливість явки та про причину неявки на засідання Комісії засобами поштового чи факсимільного зв'язку, а також надати документ, що свідчить про поважні причини неявки, в разі його наявності.

5.5. Наслідки неявки учасників засідання Комісії

5.5.1. При неявці на засідання його учасника, належним чином повідомленого (запрошеного), або за відсутності у представника відповідних повноважень головуючий виносить на обговорення Комісії питання щодо можливості розгляду заяви чи дисциплінарної справи за відсутності учасника засідання.

5.5.2. Розгляд справи відкладається один раз за наявності поважних причин неявки учасника засідання - судді, щодо якого має розглядатися питання. Причини неявки судді та їх поважність Комісія перевіряє в кожному окремому випадку.

5.5.3. При повторній неявці судді дисциплінарна справа може розглядатися за його відсутності.

{Підпункт 5.5.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 4/зп-12 від 17.01.2012 р.}

5.5.4. У разі визнання обов'язковою участі особи, за зверненням якої Комісією відкрито дисциплінарну справу, для надання нею пояснень та/або інших доказів розгляд дисциплінарної справи може бути відкладений.

5.6. Відвід (самовідвід) члена Комісії

5.6.1. Питання про відвід (самовідвід) члена Комісії вирішується відповідно до статті 96 Закону.

5.6.2. Рішення про відвід (самовідвід) кількох членів Комісії приймається по кожному з них окремо.

5.6.3. У разі відсутності кворуму на засіданні Комісії після задоволення відводу (самовідводу) члена (членів) Комісії розгляд питання відкладається.

5.7. Головуючий на засіданні Комісії

5.7.1. Засідання Комісії веде Голова Комісії, у разі його відсутності - заступник Голови Комісії, а в разі відсутності заступника - член Комісії, обраний за квотою з'їзду суддів України, який має більший стаж роботи на посаді судді.

5.7.2. Головуючий на засіданні Комісії:

- відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданні та у визначених Регламентом випадках відкладає засідання;

- визначає та оголошує секретаря засідання, який здійснює фіксування ходу засідання Комісії в порядку та в спосіб, що встановлені цим Регламентом;

- оголошує про осіб, запрошених Комісією на засідання та які з'явилися на засідання;

- оголошує доповідача по кожному питанню порядку денного та надає йому слово для доповіді;

- повідомляє про завершення розгляду Комісією питання, ставить його на голосування й оголошує результат голосування та роз'яснює учаснику (учасникам) засідання порядок оскарження рішення Комісії у випадках, визначених Законом;

- забезпечує додержання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

- здійснює інші дії в межах своїх повноважень, визначених Законом та цим Регламентом.

5.8. Дисципліна засідань Комісії

5.8.1. Учасники засідання надають пояснення, відповідають на запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.

5.8.2. Присутні в залі засідань учасники засідання, представники засобів масової інформації та громадськості зобов'язані:

- виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку в ході засідання;

- не створювати перешкод для нормального ходу засідання та утримуватися під час засідання від пересування по залу, розмов, реплік;

- вимкнути мобільні телефони та будь-які інші пристрої чи технічні засоби, що можуть заважати проведенню засідання.

5.8.3. Особа, яка допустила порушення дисципліни засідання Комісії, попереджається головуючим про необхідність додержання порядку на засіданні. У разі вчинення особою повторного порушення обов'язків, визначених пунктом 5.8.2 цього Регламенту, така особа позбавляється права участі в засіданні й видаляється із залу засідань.

5.9. Порядок розгляду питань по суті

5.9.1. Головуючий перед початком розгляду кожного питання оголошує учасникам засідання склад присутніх на засіданні членів Комісії, роз'яснює учасникам засідання їх права та обов'язки, оголошує доповідача з кожного питання порядку денного засідання та надає йому слово.

5.9.2. Розгляд матеріалів на засіданні розпочинається з доповіді члена Комісії - доповідача, який інформує присутніх про підстави прийняття заяви (скарги) чи справи до розгляду, викладає їх зміст, доповідає матеріали та, в разі наявності, оголошує клопотання, які надійшли до Комісії з цього питання.

5.9.3. Якщо після дослідження наявних в провадженні матеріалів Комісія визнає за необхідне з'ясувати додаткові або нові обставини, що мають істотне значення для прийняття рішення, вирішення питання відкладається до закінчення проведення додаткової перевірки.

5.9.4. Учасник засідання Комісії з дозволу головуючого виступає та надає пояснення по суті питання, яке розглядається.

5.9.5. Після пояснень учасників засідання їм можуть задавати питання члени Комісії та з дозволу головуючого інші учасники засідання Комісії. У разі необхідності дослідження обставин, пов'язаних із вирішенням заяви судді чи розглядом дисциплінарної справи, заслуховуються особи, запрошені Комісією на засідання.

5.10. Закінчення розгляду питання та порядок голосування

5.10.1. Після закінчення розгляду питання головуючий на засіданні оголошує про перехід Комісії до голосування.

5.10.2. Голосування та процедура прийняття рішення проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішувалося питання, і запрошених на засідання осіб. Рішення про рекомендування чи відмову в рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково приймається у присутності кандидата, якщо Комісія в порядку, визначеному цим Регламентом, не прийме рішення про обговорення результатів розгляду матеріалів заяви судді в закритому засіданні.

5.11. Рішення Комісії

5.11.1. Результатом вирішення питань діяльності Комісії, віднесених Законом до її компетенції, а також вирішення питань організаційної діяльності Комісії та її секретаріату є рішення встановленої Законом форми.

5.11.2. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загального складу Комісії. Член Комісії не вправі утримуватися під час голосування.

5.11.3. Рішення Комісії викладається в письмовій формі. У рішенні зазначаються:

- дата і місце прийняття рішення;

- склад Комісії, яким розглядалося питання;

- питання, що розглядалося;

- мотиви прийнятого рішення.

Рішення Комісії в дисциплінарній справі, крім вищезазначеної інформації, повинно містити також:

- прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності;

- встановлені обставини у справі з посиланням на докази;

- мотиви, з яких ухвалено рішення;

- суть рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;

- порядок і строк оскарження рішення.

5.11.4. Рішення підписується головуючим і членами Комісії, які брали участь у засіданні.

5.11.5. Надсилання копії рішення Комісії відповідним особам здійснюється у випадках, визначених Законом, та з додержанням порядку й у спосіб, установлених цим Регламентом.

5.12. Фіксування ходу засідання Комісії

5.12.1. На засіданні Комісії ведеться протокол засідання Комісії.

{Підпункт 5.12.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 4/зп-12 від 17.01.2012 р.}

5.12.2. Протокол засідання Комісії повинен містити:

- дату та місце проведення засідання Комісії;

- час початку і закінчення засідання;

- прізвище, ім'я та по батькові головуючого на засіданні;

- прізвища, імена, по батькові всіх присутніх на засіданні членів Комісії;

- прізвище, ім'я та по батькові секретаря засідання;

- порядок денний засідання;

- питання, що розглядалися на засіданні, із зазначенням порядку черговості їх розгляду та прізвища, імені й по батькові доповідача;

- відомості про учасників засідання;

- відомості про роз'яснення учасникам засідання їх прав та обов'язків;

- зміст клопотань учасників засідання та результат їх вирішення Комісією;

- короткий зміст пояснень учасників засідання;

- відомості про оголошення прийнятого Комісією рішення за результатами голосування окремо по кожному питанню порядку денного;

- зміст резолютивної частини прийнятого рішення;

- послідовність дій, проведених Комісією, та істотні моменти розгляду кожного питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони мали місце в засіданні.

Протокол складається та виготовляється секретарем засідання. Протокол повинен бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем засідання не пізніше трьох днів з дня закінчення засідання. У разі необхідності строк для оформлення та підписання протоколу може бути продовжено секретарем Комісії, але не більше ніж на сім днів після закінчення засідання.

5.12.3. За запитом державних органів, уповноважених розглядати питання щодо оскарження рішень Комісії, надається витяг із протоколу засідання, який виготовляється секретарем засідання за дорученням секретаря Комісії. Витяг із протоколу засідання підписується головуючим на засіданні, секретарем засідання та надається відповідним державним органам на їх запит.

{Підпункт 5.12.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 4/зп-12 від 17.01.2012 р.}

5.12.4. Перебіг розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її розгляду на засіданні Комісії фіксується технічними засобами звукозапису.

{Пункт 5.12 доповнено підпунктом 5.12.4 згідно з рішенням Комісії № 4/зп-12 від 17.01.2012 р.}

Розділ VI. Облік даних про кількість посад у судах загальної юрисдикції

6.1. Комісія веде облік даних про кількість посад судді та адміністративних посад у судах загальної юрисдикції, в тому числі вакантних.

6.2. Облік даних про кількість вакантних посад Комісія веде на основі повідомлень голів судів загальної юрисдикції.

6.3. Голови місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів та Голова Верховного Суду України письмово повідомляють Комісію про утворення вакантної посади судді та/або вакантної адміністративної посади у відповідному суді не пізніше десяти днів з дня її утворення із обов'язковим зазначенням причин утворення кожної вакантної посади.

6.4. Комісія може витребовувати інформацію для забезпечення ведення обліку даних про кількість посад судді та адміністративних посад у судах загальної юрисдикції, в тому числі вакантних, шляхом направлення головам судів відповідних запитів.

Форма подання інформації головами судів та строки її подання встановлюються Комісією.

6.5. Комісія після одержання повідомлення голови суду про наявність вакантної адміністративної посади негайно повідомляє відповідну раду суддів та Вищу раду юстиції про утворення вакантної посади голови суду та/або заступника голови суду.

6.6. Інформація стосовно вакантних посад у судах загальної юрисдикції опрацьовується та обліковується структурним підрозділом секретаріату Комісії, відповідальним за ведення обліку вакантних посад у судах загальної юрисдикції, який також забезпечує повідомлення Комісією відповідної ради суддів та Вищої ради юстиції про утворення вакантної посади голови суду та/або заступника голови суду.

6.7. Комісія надає довідку про наявність вакантних посад у суді у випадку переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації. Розгляд Комісією питання про надання такої довідки здійснюється в порядку, визначеному Положенням про порядок переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, затвердженим Комісією.

Розділ VII. Розгляд питань щодо добору кандидатів на посаду судді вперше

7.1. Комісія проводить добір кандидатів на посаду судді вперше з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 127 Конституції України та статтею 64 Закону, з урахуванням їх особистих і моральних якостей, в тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит.

{Пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.2. Питання допуску кандидатів на посаду судді до проходження визначених статтею 66 Закону стадій призначення на посаду судді вперше вирішуються Комісією шляхом прийняття відповідного рішення в порядку, визначеному цим Регламентом. Організаційне забезпечення приймання документів, їх опрацювання та підготовка для розгляду Комісією питань щодо додержання встановлених Законом стадій призначення кандидатів на посаду судді вперше здійснюється структурним підрозділом секретаріату Комісії, відповідальним за прийняття та опрацювання матеріалів щодо добору.

7.3. Рішення про оголошення проведення добору кандидатів на посаду судді приймається Комісією із урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів і визначеної з огляду на таку кількість потреби у державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України на підставі інформації, підготовленої структурним підрозділом секретаріату Комісії, відповідальним за ведення обліку вакантних посад суддів.

При оголошенні добору Комісія також визначає строк приймання документів від осіб, які виявлять бажання стати суддями. Оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді вперше оприлюднюється у встановленому Законом порядку.

{Пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.4. До розгляду на предмет допуску осіб до добору кандидатів на посаду судді вперше приймаються документи, що оформлені та заповнені відповідно до вимог, визначених Комісією, і надійшли до Комісії з дотриманням строку й у порядку, що визначені в оголошенні про проведення добору кандидатів на посаду судді.

Заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, що надійшли після спливу визначеного Комісією строку для їх приймання, а також документи, які заповнені та/або оформлені з порушенням вимог, визначених Комісією, не розглядаються Комісією й повертаються заявникам.

{Пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.5. Приймання та опрацювання заяв про участь у доборі кандидатів на посаду судді Комісія здійснює згідно з приписами Закону та в порядку, визначеному цим Регламентом і відповідним положенням, затвердженим Комісією.

Форма та зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді та анкети кандидата затверджуються Комісією й розміщуються на її офіційному веб-порталі.

{Пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.6. Для участі в доборі кандидатів на посаду судді особа, яка виявляє бажання стати суддею, подає до Комісії заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді та визначені статтею 67 Закону документи в порядку, визначеному Комісією.

Тимчасово, до визначення Комісією в установленому порядку форми висновку медичної установи про стан здоров'я кандидата на посаду судді, кандидат на посаду судді подає до Комісії для участі в доборі кандидатів на посаду судді вперше медичну довідку форми № 133/о, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 578.

{Пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії № 17/зп-12 від 23.04.2012 р., № 30/зп-12 від 25.09.2012 р., № 34/зп-12від 18.10.2012 р.}

7.7. Комісія приймає рішення про допуск до добору кандидатів на посаду судді осіб, які відповідають установленим законом вимогам до кандидатів на посаду судді та в установлений Комісією строк і не пізніше ніж за два дні до проведення добору подали всі визначені статтею 67 Закону й належним чином оформлені документи.

{Пункт 7.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.8. Добір кандидатів на посаду судді з урахуванням положень статей 66, 68 Закону Комісія розпочинає зі здійснення на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидатів на посаду судді, та організації проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом.

Комісія, здійснюючи спеціальну перевірку, збирає інформацію про кандидата на посаду судді, звертається із запитами до підприємств, установ, організацій.

Спеціальна перевірка, що здійснюється Комісією, триває протягом усього часу проходження кандидатами на посаду судді стадій призначення на посаду судді вперше, визначених пунктами 3 - 10 статті 66 Закону.

7.9. Осіб, які за результатами перевірки поданих ними документів відповідають установленим вимогам до кандидатів на посаду судді, Комісія допускає до проходження анонімного тестування (іспиту) на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права.

7.10. Комісія проводить анонімне тестування (іспит) та оцінює його результати в порядку, визначеному відповідним положенням, затвердженим Комісією.

{Пункт 7.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.11. Після отримання результатів анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня їх загальних теоретичних знань у галузі права Комісія вирішує питання про направлення для проходження спеціальної підготовки тих кандидатів, які пройшли необхідні перевірки та вважаються такими, що успішно склали іспит.

Комісія контролює здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, яку організовує Національна школа суддів України, за необхідності витребовує в Національної школи суддів України матеріали та інформацію, що стосуються проходження кандидатами спеціальної підготовки.

{Пункт 7.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.12. За результатами спеціальної підготовки Комісія вирішує питання про допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до кваліфікаційного іспиту для виявлення належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидатів на посаду судді, ступеня їх готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, а також їх особистих і моральних якостей.

Проведення кваліфікаційного іспиту та оцінка його результатів здійснюється Комісією в порядку та за методикою, визначеними відповідним положенням, затвердженим Комісією.

{Пункт 7.12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.13. За наслідками оцінювання складеного кандидатами кваліфікаційного іспиту Комісія приймає рішення про затвердження його результатів та відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Визначення рейтингу кандидатів, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів та ведення рейтингу й резерву Комісія проводить згідно з відповідним положенням, затвердженим Комісією.

{Пункт 7.13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.14. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду судді за рейтингом є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-порталі Комісії після прийняття Комісією рішення про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.

7.15. Для заміщення вакантних посад судді в місцевих судах загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду судді вперше Комісія проводить конкурс.

Рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади судді в кожному окремому місцевому суді загальної юрисдикції приймається Комісією із урахуванням кількості вакантних посад суддів у цьому суді за відсутності обставин, які згідно з обліком даних про кількість вакантних посад судді перешкоджають заміщенню вакантної посади шляхом проведення конкурсу серед кандидатів на посаду судді вперше, на підставі інформації, підготовленої структурним підрозділом секретаріату Комісії, відповідальним за ведення обліку вакантних посад суддів.

Оголошення про конкурс містить передбачену Законом інформацію та оприлюднюється в установленому Законом порядку.

Дата, час і місце проведення конкурсу, а також умови проведення конкурсу визначаються Комісією.

{Пункт 7.15 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.16. Проведення Комісією конкурсу на заміщення вакантної посади судді полягає в здійсненні добору кандидата із тих, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів, подали відповідні заяви про участь у конкурсі та дотрималися умов конкурсу, визначених Комісією.

Якщо заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади судді подав кандидат, який не дотримався умов конкурсу, така заява Комісією по суті не розглядається, додані до неї документи повертаються заявнику й зазначений кандидат участі в конкурсі не бере.

{Пункт 7.16 із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії № 34/зп-12 від 18.10.2012 р.}

7.17. При проведенні Комісією конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді першочерговим критерієм є кількість набраних кандидатами балів за результатами складення ними кваліфікаційного іспиту.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права. Стаж роботи в галузі права Комісія визначає станом на день проведення конкурсу.вгору