Документ v1715224-11, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 15.05.2012, підстава - v0680224-12

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2011 N 1715
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного
майна
N 352 ( v0352224-12 ) від 12.03.2012 }
Про затвердження переліку безоплатних
адміністративних послуг, які надаються
Фондом державного майна України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 680 ( v0680224-12 ) від 15.05.2012 }

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2011 року N 1076-р ( 1076-2011-р ) "Про
затвердження плану заходів щодо реформування системи надання
адміністративних послуг" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік безоплатних адміністративних послуг,
які надаються Фондом державного майна України (додаток до наказу).
2. Керівникам структурних підрозділів Фонду у випадку
внесення змін до чинної нормативної бази, наслідком чого є
встановлення нової адміністративної послуги або ліквідація
існуючої, в тижневий строк, після набрання чинності такого
нормативного акту, надавати інформацію Управлінню координації
розробки та виконання програмних документів для внесення
відповідних змін до переліку.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О.Рябченко

Додаток
до наказу
29.11.2011 N 1715

ПЕРЕЛІК
безоплатних адміністративних
послуг, які надаються Фондом
державного майна України

---------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Назва | Структурний | Нормативно- |Порядок надання | | |адміністративної| підрозділ, що | правові акти, | та стандарт | | | послуги | надає | якими |адміністративної| | | | адміністративну | передбачено | послуги | | | | послугу | надання | | | | | |адміністративної| | | | | | послуги | | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 1. |Ведення Єдиного |Управління |Закон України |Стандарт | | |реєстру об'єктів|інформаційних |від 21.09.2006 |адміністративної| | |державної |технологій та |N 185-V |послуги з | | |власності та |моніторингу |( 185-16 ) "Про |надання | | |надання |Департаменту |управління |інформації | | |інформації |біржової |об'єктами |(відомостей або | | |(відомості або |діяльності та |державної |витягу) з | | |витяг) з нього |інформаційних |власності" |Єдиного реєстру | | | |технологій |(пп. "е" част. 2|об'єктів | | | | |п. 1 ст. 7 та |державної | | | | |ст. 12); |власності, | | | | |Постанова |затверджений | | | | |Кабінету |наказом ФДМУ від| | | | |Міністрів |18.08.2011 | | | | |України від |N 1229 | | | | |30.11.2005 |( z1066-11 ) та | | | | |N 1121 |зареєстрований в| | | | |( 1121-2005-п ) |Міністерстві | | | | |"Про |юстиції України | | | | |затвердження |9 вересня | | | | |Методики |2011 року за | | | | |проведення |N 1066/19804 | | | | |інвентаризації | | | | | |об'єктів | | | | | |державної | | | | | |власності" (із | | | | | |змінами та | | | | | |доповненнями); | | | | | |Постанова | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |14.04.2004 N 467| | | | | |( 467-2004-п ) | | | | | |"Про | | | | | |затвердження | | | | | |Положення про | | | | | |Єдиний реєстр | | | | | |об'єктів | | | | | |державної | | | | | |власності" (із | | | | | |змінами та | | | | | |доповненнями) | | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 2. |Видання дозволу |Управління з |Закони України |Стандарт | | |на відчуження |питань |від 21.09.2006 |адміністративної| | |державного майна|розпорядження |N 185-V |послуги з | | | |об'єктами |( 185-16 ) "Про |надання згоди | | | |державної |управління |(дозволу) на | | | |власності |об'єктами |відчуження | | | |Департаменту |державної |державного | | | |координації |власності" (абз.|майна, | | | |розробки та |"и" пп. 2 п. |затверджений | | | |виконання |1 ст. 7) та від |наказом ФДМУ від| | | |програмних |04.03.92 |14.06.2010 N 803| | | |документів, |N 2163-XII |( v0803224-10 ) | | | |оцінки та |( 2163-12 ) "Про| | | | |розпорядження |приватизацію | | | | |об'єктами |державного | | | | |державної |майна" (част. 4 | | | | |власності |ст. 12); Порядок| | | | | |відчуження | | | | | |об'єктів | | | | | |державної | | | | | |власності, | | | | | |затверджений | | | | | |постановою КМУ | | | | | |від 06.06.2007 | | | | | |N 803 | | | | | |( 803-2007-п ) | | | | | |(п. 6, із | | | | | |змінами та | | | | | |доповненнями) | | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 3. |Забезпечення |Управління з |Закон України |Стандарт | | |передачі майна |питань |від 21.09.2006 |адміністративної| | |творчим спілкам |розпорядження |N 185-V |послуги з | | | |об'єктами |( 185-16 ) "Про |оформлення права| | | |державної |управління |власності на | | | |власності |об'єктами |нерухоме майно, | | | |Департаменту |державної |яке передається | | | |координації |власності" (абз.|творчим спілкам,| | | |розробки та |"є" пп. 2 п. 1 |затверджений | | | |виконання |ст. 7) |наказом Фонду | | | |програмних | |державного майна| | | |документів, | |від 12.05.2011 | | | |оцінки та | |N 708 | | | |розпорядження | |( z0644-11 ) та | | | |об'єктами | |зареєстрований у| | | |державної | |Міністерстві | | | |власності | |юстиції України | | | | | |31.05.2011 за | | | | | |N 644/19382 | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 4. |Надання довідок |Управління з |Закон України |Порядок ведення | | |з Державного |питань оціночної |від 12.07.2001 |Державного | | |реєстру |діяльності |N 2658-III |реєстру | | |оцінювачів та |Департаменту |( 2658-14 ) "Про|оцінювачів та | | |суб'єктів |координації |оцінку майна, |суб'єктів | | |оціночної |розробки та |майнових прав |оціночної | | |діяльності |виконання |та професійну |діяльності, | | | |програмних |оціночну |затверджений | | | |документів, |діяльність в |наказом ФДМУ від| | | |оцінки та |Україні" (статті|23 квітня | | | |розпорядження |17, 22), |2012 року N 555 | | | |об'єктами |Закон України |( z0658-12 ), | | | |державної |"Про Фонд |зареєстрований | | | |власності |державного майна|в Міністерстві | | | | |України" |юстиції України | | | | |( 4107-17 ) |28 квітня | | | | |(пункт 5 |2012 року | | | | |частини першої |за N 658/20971; | | | | |статті 5) |Стандарт надання| | | | | |Фондом | | | | | |державного майна| | | | | |України | | | | | |адміністративної| | | | | |послуги щодо | | | | | |ведення | | | | | |Державного | | | | | |реєстру | | | | | |оцінювачів та | | | | | |суб'єктів | | | | | |оціночної | | | | | |діяльності, | | | | | |затверджений | | | | | |наказом ФДМУ від| | | | | |30.06.2010 N 907| | | | | |( v0907224-10 ) | | | | | |(зі змінами) | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 5. |Включення |Управління з |Закон України |Порядок ведення | | |інформації про |питань оціночної |від 12.07.2001 |Державного | | |фізичних осіб |діяльності |N 2658-III |реєстру | | |(оцінювачів) до |Департаменту |( 2658-14 ) |оцінювачів та | | |Державного |координації |"Про оцінку |суб'єктів | | |реєстру |розробки та |майна, майнових |оціночної | | |оцінювачів та |виконання |прав та |діяльності, | | |суб'єктів |програмних |професійну |затверджений | | |оціночної |документів, |оціночну |наказом ФДМУ від| | |діяльності |оцінки та |діяльність в |23 квітня | | | |розпорядження |Україні" |2012 року N 555 | | | |об'єктами |(стаття 17), |( z0658-12 ), | | | |державної |Закон України |зареєстрований | | | |власності |"Про Фонд |в Міністерстві | | | | |державного майна|юстиції України | | | | |України" |28 квітня | | | | |( 4107-17 ) |2012 року за | | | | |(пункт 5 |N 658/20971; | | | | |частини першої |Стандарт надання| | | | |статті 5) |Фондом | | | | | |державного майна| | | | | |України | | | | | |адміністративної| | | | | |послуги з | | | | | |включення | | | | | |інформації про | | | | | |оцінювача до | | | | | |Державного | | | | | |реєстру | | | | | |оцінювачів та | | | | | |суб'єктів | | | | | |оціночної | | | | | |діяльності, | | | | | |затверджений | | | | | |наказом ФДМУ від| | | | | |01.07.2010 N 912| | | | | |( v0912224-10 ) | | | | | |(зі змінами) | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 6. |Видача рішень |Управління |Наказ Фонду |Стандарт надання| | |про |фінансового |державного майна|адміністративної| | |розпорядження |аналізу та |України від |послуги на | | |активами, що |відновлення |08.11.2005 |розпорядження | | |належать |платоспроможності|N 2946, |активами, що | | |господарським |Департаменту |( z0208-06 ) |належать | | |товариствам |корпоративного |зареєстрований |господарським | | | |управління |в Міністерстві |товариствам, | | | | |юстиції України |затверджений | | | | |28 лютого |наказом ФДМУ від| | | | |2006 р. за |02.09.2009 | | | | |N 208/12082 "Про|N 1384 | | | | |затвердження | | | | | |Положення про | | | | | |порядок | | | | | |здійснення | | | | | |контролю за | | | | | |розпорядженням | | | | | |активами, що | | | | | |належать | | | | | |господарським | | | | | |товариствам" | | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 7. |Експертиза |Управління |Положення про |Стандарт надання| | |доцільності |фінансового |порядок |адміністративної| | |реструктуризації|аналізу та |реструктуризації|послуги з | | |підприємств, які|відновлення |підприємств, |експертизи | | |мають |платоспроможності|затверджене |доцільності | | |стратегічне |Департаменту |наказом ФДМУ від|реструктуризації| | |значення для |корпоративного |06.02.2007 |підприємств, які| | |економіки та |управління |N 201 |мають | | |безпеки держави | |( z0404-07 ) та |стратегічне | | | | |зареєстроване в |значення для | | | | |Міністерстві |економіки та | | | | |юстиції України |безпеки держави,| | | | |23.04.2007 за |затверджений | | | | |N 404/13671 |наказом ФДМУ від| | | | | |14.06.2010 N 788| | | | | |( v0788224-10 ) | |-----+----------------+-----------------+----------------+----------------| | 8. |Ведення реєстру |Управління з |Закони України |Стандарт надання| | |концесійних |питань державним |від 16.07.99 |Фондом | | |договорів |майном та |N 997-XIV |державного майна| | | |орендних відносин|( 997-14 ) "Про |України | | | |Департаменту |концесії" |адміністративної| | | |управління |(ст. 14) та від |послуги з | | | |державним майном,|21.09.2006 |реєстрації | | | |договірного |N 185-V |концесійних | | | |менеджменту та |( 185-16 ) |договорів | | | |комунікаційного |"Про управління |державного | | | |забезпечення |об'єктами |майна, | | | | |державної |затверджений | | | | |власності" |наказом ФДМУ від| | | | |(ст. 7) |02.09.2009 | | | | | |N 1387 | ----------------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 680 ( v0680224-12 ) від 15.05.2012 }
Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження
об'єктами державної
власності Є.Григоренковгору