Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання
МОН України; Наказ, Програма, Перелік від 03.12.20131689
Документ v1689729-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2014, підстава - v1121729-14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2013  № 1689

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1121 від 01.10.2014}

Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Порядку зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095, наказу Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013 № 1510 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році", з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити програми з навчальних предметів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що є конкурсними предметами при вступі до вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, а саме: українська мова і література, світова література, російська мова, іноземні мови (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова), географія, біологія, математика, фізика, хімія, історія України, всесвітня історія, що додаються.

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцевій І.П.) при розробленні тестових завдань для проведення зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти з конкурсних предметів забезпечити відповідність тестових завдань змісту затверджених пунктом 1 цього наказу програмам.

3. Вважати такими, що втратили чинність:

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.11.2012 № 1252 "Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з біології та історії України";

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2013 № 425 "Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання".

4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Є.М. СулімаДодаток № 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.12.2013 № 1689

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
програма зовнішнього незалежного оцінювання

Пояснювальна записка

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі - програма ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5-9 класів та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.)

Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: "Фонетика. Графіка", "Лексикологія. Фразеологія", "Будова слова. Словотвір", "Морфологія", "Синтаксис", "Стилістика", "Орфоепія", "Орфографія", "Розвиток мовлення".

Українська мова

Назва розділу, теми

Знання

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

1. Фонетика. Графіка

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й

Учасник ЗНО повинен уміти:
Визначати в словах голосні, тверді і м'які, дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й наголошені голосні; ділити слово на склади; визначати звукове значення букв у слові. Визначати місце букв в алфавіті, розташовувати слова за алфавітом; розпізнавати явища уподібнення приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, основні випадки чергування голосних і приголосних звуків, чергування у-в, і-й

2. Лексикологія. Фразеологія

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів'я, афоризми.

Пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні; уживати слова в переносному значенні. Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів; пояснювати значення фразеологізмів, приказок, прислів'їв, крилатих висловів, правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні

3. Будова слова. Словотвір

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах

Відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на значущі частини, добирати спільнокореневі слова, слова з однаковими префіксами й суфіксами; розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні; визначати спосіб творення слів

4. Морфологія. 4.1. Іменник

Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

Розпізнавати іменники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, належність іменників до певної групи за їхнім лексичним значенням, уживаністю в мовленні; визначати основні способи творення іменників; правильно відмінювати іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових; використовувати іменники в мовленні, послуговуючись їхніми виражальними можливостями

4.2. Прикметник

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Явища взаємопереходу прикметників з одного розряду в інший. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м'яка групи)

Розпізнавати прикметники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль; розряди прикметників за значенням; утворювати форми ступенів порівняння якісних прикметників, повні й короткі форми якісних прикметників; розрізняти основні способи творення відносних і присвійних прикметників; відмінювати прикметники; відрізняти правильні форми прикметників від помилкових

4.3. Числівник

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені. Типи відмінювання кількісних числівників:
1) один, одна;
2) два, три, чотири;
3) від п'яти до двадцяти, тридцять, п'ятдесят ... вісімдесят;
4) сорок, дев'яносто, сто;
5) двісті - дев'ятсот;
6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд;
7) збірні;
8) дробові.
Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників.

Розпізнавати числівники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди числівників за значенням, основні способи їх творення, відмінювання; відрізняти правильні форми числівників від помилкових; добирати потрібні форми числівників і використовувати їх у мовленні; визначати сполучуваність числівників з іменниками

4.4. Займенник

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх відмінювання. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників

Розпізнавати займенники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди займенників за значенням, основні способи їх творення, відмінювання; відрізняти правильні форми займенників від помилкових, правильно добирати потрібні форми займенників і використовувати їх у мовленні

4.5. Дієслово

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього часу й наказового способу). Родові та числові форми дієслів (минулого часу й умовного способу). Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.
Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот

Розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособові дієслова; визначати загальне значення дієслова, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, часи й способи дієслів, дієвідміни, особливості словозміни кожної дієвідміни; використовувати один час і спосіб у значенні іншого; розрізняти основні способи творення дієслів, зокрема видових форм, форм майбутнього часу недоконаного виду, форм умовного та наказового способу дієслів; відрізняти правильні форми дієслів від помилкових.
Розпізнавати дієприкметники (зокрема відрізняти їх від дієприслівників), визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, особливості творення, відмінювання; відрізняти правильні форми дієприкметників від помилкових; добирати й комунікативно доцільно використовувати дієприкметники та дієприкметникові звороти в мовленні. використовувати дієприкметники в мовленні
Розпізнавати дієприслівники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, основні способи їх творення; відрізняти правильні форми дієприслівників від помилкових; правильно будувати речення з дієприслівниковими зворотами

4.6. Прислівник

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.

Розпізнавати прислівники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди прислівників за значенням, ступені порівняння прислівників, основні способи творення прислівників; відрізняти правильні форми прислівників від помилкових; добирати й комунікативно доцільно використовувати прислівники в мовленні

4.7. Службові частини мови

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: непохідні (первинні) й похідні (вторинні, утворені від інших слів). Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників.
Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні (часові, причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з'ясувальні, наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис сполучників
Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток.

Розпізнавати прийменники, визначати їхні морфологічні ознаки, групи прийменників за походженням і за будовою; правильно й комунікативно доцільно використовувати форми прийменників у мовленні
Розпізнавати сполучники, визначати групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю, за вживанням і будовою; правильно й комунікативно доцільно використовувати сполучники в мовленні
Розпізнавати частки, визначати групи часток за значенням і вживанням; правильно й комунікативно доцільно використовувати частки в мовленні

4.8. Вигук

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків.

Розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за походженням; правильно й комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні

5. Синтаксис
5.1. Словосполучення.

Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв'язок між словами й частинами складного речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й поширені

Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв'язок між словами й реченнями; визначати головне й залежне слово в підрядному словосполученні; визначати поширені й непоширені словосполучення, типи словосполучень за способами вираження головного слова

5.2. Речення

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання)

Розрізняти речення різних видів: за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю другорядних членів, за наявністю необхідних членів речення, за будовою, за наявністю чи відсутністю однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання

5.2.1. Просте двоскладне речення

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження

Визначати структуру простого двоскладного речення, способи вираження підмета й присудка (простого й складеного), особливості узгодження присудка з підметом; правильно й комунікативно доцільно використовувати прості речення

5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні

Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, обставин. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні (обставина способу дії, присудок)

Розпізнавати види другорядних членів та їхні типи й різновиди, визначати способи вираження означень, додатків, обставин, роль порівняльного звороту; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості другорядних членів речення в мовленні; правильно розставляти розділові знаки при непоширеній прикладці, порівняльному звороті

5.2.3. Односкладні речення

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета (називні). Способи вираження головних членів односкладних речень. Розділові знаки в односкладному реченні

Розпізнавати типи односкладних речень, визначати особливості кожного з типів; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості односкладних речень у власному мовленні

5.2.4. Просте ускладнене речення

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки - непоширені й поширені. Відокремлені додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в ускладненому реченні.

Розпізнавати просте речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими членами (означеннями, прикладками, додатками, обставинами), зокрема уточнювальними, та правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості таких речень у мовленні; правильно розставляти розділові знаки в них

5.2.5. Складне речення

Ознаки складного речення. Засоби зв'язку простих речень у складному:
1) інтонація й сполучники або сполучні слова;
2) інтонація.
Типи складних речень за способом зв'язку їх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення

Розпізнавати складні речення різних типів, визначати їхню структуру, види й засоби зв'язку між простими реченнями. Добирати й конструювати складні речення, що оптимально відповідають конкретній комунікативній меті; правильно розставляти розділові знаки, будувати схему такого речення

5.2.5.1. Складносу-рядне речення

Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення

Розпізнавати складносурядні речення, визначати смислові зв'язки між частинами складносурядного речення; комунікативно доцільно використовувати його виражальні можливості в мовленні

5.2.5.2. Складнопід-рядне речення

Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв'язку у складнопідрядному реченні. Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові). Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв'язку між частинами:
1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю;
2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю;
3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю

Розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їхню будову, зокрема складнопідрядних речень з кількома підрядними, відображати її в схемі складнопідрядного речення; визначати основні види підрядних речень, типи складнопідрядних речень за характером зв'язку між частинами. Правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості складнопідрядних речень різних типів у процесі спілкування

5.2.5.3. Безсполучникове складне речення

Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами-реченнями:
1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними);
2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною).
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Розпізнавати безсполучникові складні речення; визначати смислові відношення між їхніми частинами-реченнями (однорідними й неоднорідними), особливості інтонації безсполучникових складних речень; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості безсполучникових складних речень у мовленні

5.2.5.4. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

Визначати структуру складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості речень цього типу в мовленні

5.3. Способи відтворення чужого мовлення

Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог

Визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, речення з непрямою мовою; замінювати пряму мову непрямою; правильно й доцільно використовувати в тексті пряму мову й цитати; правильно вживати розділові знаки в конструкціях із прямою мовою та ділогом

6. Стилістика

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний, конфісійний), їх основні ознаки, функції

Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них; користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування

7. Орфоепія

Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через фонетичну транскрипцію. Відображення вимови приголосних звуків:
1) [дж], [дз], [дз'];
2) [ґ];
3) [ж], [ч], [ш], [дж];
4) груп приголосних (уподібнення, спрощення);
5) м'яких приголосних;
6) подовжених приголосних.
Вимова слів з апострофом

Визначати особливості вимови голосних і приголосних звуків; наголошувати слова відповідно до орфоепічних норм

8. Орфографія

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м'якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на письмі. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.

Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені правила

9. Розвиток мовлення

Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення; основні правила спілкування. Тема й основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв'язність, комунікативність, членованість, інформативність. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми. Способи зв'язку речень у тексті. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення

Уважно читати, усвідомлювати й запам'ятовувати зміст прочитаного, диференціюючи в ньому головне та другорядне. Критично оцінювати прочитане.
Аналізувати тексти різних стилів, типів і жанрів. Будувати письмове висловлення, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягати визначеної комунікативної мети. Уміти формулювати, добирати доречні аргументи і приклади, робити висновок, висловлювати власну позицію, свій погляд на ситуацію чи обставин, правильно структурувати текст використовуючи відповідні мовленнєві звороти. Знаходити й виправляти похибки та помилки в змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання

Українська література

Назва розділу

Зміст літературного матеріалу (письменники, твори)

Предметні уміння та навички

1. Усна народна творчість

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Історичні пісні. "Ой Морозе, Морозенку", "Чи не той то Хміль".
Пісні Марусі Чурай "Віють вітри", "За світ встали козаченьки"
Тематика, образи, зміст народних дум і балад. "Дума про Марусю Богуславку". Балада "Бондарівна".

Учасник ЗНО повинен уміти:
Аналізувати літературний твір чи його уривок.
Розрізняти види і жанри усної творчості.
Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень. Аналізувати зміст, образи, настрої суспільно-побутових і родинно-побутових пісень.
Визначати провідні мотиви історичних пісень, характеризувати образи героїв їх - історичних осіб.
Визначати тематику й художні особливості балад і дум, пісень Марусі Чурай.
Виділяти у фольклорних творах анафори, рефрени, постійні епітети, персоніфікацію, символи, гіперболу, визначати їхню художню роль.

2. Давня українська література

"Слово про похід Ігорів"
"Повість минулих літ" (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів)
Григорій Сковорода. "De libertate" "Всякому місту - звичай і права", "Бджола та Шершень", афоризми.

Знати основні теоретико-літературні поняття:
художній образ,
прототип;
тема, ідея, мотив художнього твору;
проблематика та конфлікт у художньому творі;
сюжет і композиція літературного твору;
позасюжетні елементи;
Знати та вміти визначати в літературному творі тропи:
епітет,
порівняння,
метафору,
алегорію,
гіперболу,
метонімію,
оксиморон.
Знати характерні риси бароко.

3. Література кінця XVIII - початку XX ст.

Іван Котляревський. "Енеїда", "Наталка Полтавка"
Г.Квітка-Основ'яненко, "Маруся"
Тарас Шевченко. "До Основ'яненка", "Катерина", "Гайдамаки", "Кавказ", "Сон" ( "У всякого своя доля), "І мертвим, і живим, і ненарожденним…", "Заповіт", "Мені однаково"
Пантелеймон Куліш. "Чорна рада"
Марко Вовчок "Максим Гримач"
Іван Нечуй-Левицький. "Кайдашева сім'я"
Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Іван Карпенко-Карий. "Мартин Боруля"
Іван Франко. "Гімн", "Чого являєшся мені у сні", "Мойсей"

Знати основні теоретико-літературні поняття:
сентименталізм, романтизм, реалізм їхні ознаки;
епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману;
лірика, сонет, гімн, послання, поема, тематичні різновиди лірики;
драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, драма-феєрія.
Види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія.
Визначати дво- і трискладові віршові розміри.

4. Література XX ст.

Михайло Коцюбинський. "Тіні забутих предків", "Intermezzo"
Ольга Кобилянська. "Земля"
Василь Стефаник. "Камінний хрест"
Леся Українка. "Contra spem spero!", "Лісова пісня"
Микола Вороний. "Блакитна Панна"
Олександр Олесь. "Чари ночі", "О слово рідне! Орле скутий!.."
Володимир Винниченко. "Момент"
Павло Тичина. "О панно Інно", "Арфами, арфами…", "Ви знаєте, як липа шелестить…"
Максим Рильський. "Молюсь і вірю…"
Микола Хвильовий. "Я (Романтика)"
Юрій Яновський. "Подвійне коло", "Шаланда в морі"
Володимир Сосюра. "Любіть Україну"
Валер'ян Підмогильний. "Місто"
Остап Вишня. "Моя біографія", "Сом"
Микола Куліш. "Мина Мазайло"
Богдан-Ігор Антонич. "Різдво"
Олександр Довженко. "Україна в огні", "Зачарована Десна"
Андрій Малишко "Пісня про рушник"
Василь Симоненко. "Лебеді материнства"
Олесь Гончар. "За мить щастя"
Григір Тютюнник. "Три зозулі з поклоном"
Василь Стус. "Як добре те, що смерті не боюсь я", "О земле втрачена, явися!.."
Іван Драч. "Балада про соняшник"
Ліна Костенко. "Страшні слова, коли вони мовчать", "Українське альфреско", "Маруся Чурай"

Визначати місце і роль митця в літературному процесі.
Знати основні теоретико-літературні поняття:
український модернізм і його особливості;
модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм;
Знати основні теоретико-літературні поняття:
поетичний синтаксис (інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, епіформа, паралелізм);
риторичні звертання і запитання,
алітерація, асонанс;
різновиди роману (роман у новелах, роман у віршах);
кіноповість;
усмішка.
Вміти пояснювати поняття:
"Розстріляне відродження";
психологізм;
асоціативність.

5. Твори українських письменників-емігрантів

Іван Багряний. "Тигролови"
Євген Маланюк. "Стилет чи стилос?"

Орієнтуватися в основних тенденціях функціонування української літератури за кордоном і творчості українських письменників-емігрантів.
Знати особливості пригодницького роману.

6. Сучасний літературний процес

Загальний огляд, основні тенденції. Літературні угрупування (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", "ЛуГоСад")
Творчість Ю. Андруховича, О.Забужко, І.Римарука
Утворення АУП (Асоціації українських письменників)
Література елітарна і масова
Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси
Сучасні часописи та альманахи

Орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури; знати літературні угрупування 80-90-х років, найвизначніших представників літератури.
Визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму

Заступник директора
Інституту інноваційних
технологій і змісту освітиБ.М. ТерещукДодаток № 2
до наказу Міністерства
освіти і  науки України
від 03.12.2013 № 1689

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
програма зовнішнього незалежного оцінювання

Пояснювальна записка

Програму зовнішнього незалежного оцінювання зі світової літератури (далі - програма ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5-9 класів та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень академічний, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.).

Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: "Художня література як мистецтво слова. Літературний процес", "Античність", "Середньовіччя", "Відродження", "Бароко", "Класицизм", "Просвітництво", "XIX століття", "XX - початок XXI століття".

Назва розділу

Зміст літературного матеріалу (літературні явища, письменники, твори, поняття)

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

1. Художня література як мистецтво слова. Літературний процес.
2. Античність

Специфіка художньої літератури. Її місце в системі видів мистецтва.
Етапи літературного процесу, напрями, течії, роди, жанри літератури.
Основні літературознавчі поняття (за чинними програмами зі світової літератури)*.
Міф і література.
Поняття про античність, її складники.
Цикли давньогрецьких міфів:
троянський, фіванський, про аргонавтів.
Гомер. "Іліада": Заспів (пісня 1, вірші 1-10), "Щит Ахілла" (пісня 18, вірші 478-608), "Двобій Ахілла й Гектора" (пісня 22, вірші 139-411), "Пріам у Ахілла" (пісня 24, вірші 469-670);
"Одіссея": "Заспів (пісня 1, вірші 1-21), "Аед Демодок" (пісня 8, вірші 486-520), "Одіссей і кіклоп Поліфем" (пісня 9, вірші 181-566), "Одіссей у Кірки" (пісня 10, вірші 91-399).
Есхіл. "Прометей закутий". Розповідь Прометея про його благодіяння людям (епісодій 2, вірші 436-525).
Публій Вергілій Марон. "Енеїда": Заспів (кн. 1, вірші 1-33), "Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму" (кн. 6, вірші 752-853), "Щит Енея" (кн. 8, вірші 626-731).

Учасник ЗНО повинен: виявляти специфіку художньої літератури як мистецтва слова, її схожість і відмінність від інших видів мистецтва;
визначати основні етапи світового літературного процесу, їх особливості, зв'язок із розвитком культури і мистецтва; розрізняти літературні напрями, течії, роди, жанри;
встановлювати жанрово-родову приналежність творів, їх жанрову і стильову своєрідність;
називати представників літературних епох, напрямів, течій, мистецьких шкіл, угруповань;
знати основні відомості про життя і творчість письменників (перелік імен - у програмі ЗНО);
знати визначення літературознавчих понять (за чинними програмами зі світової літератури);
застосовувати літературознавчі поняття в процесі аналізу та інтерпретації літературних творів;
аналізувати, оцінювати, порівнювати літературні твори і явища; 
демонструвати знання художніх творів напам'ять (за чинними програмами зі світової літератури)**.
Розуміти специфіку міфу і міфологічного світосприйняття, роль міфології в розвитку літератури й мистецтва;
знати особливості розвитку античної літератури, її провідні теми, ідеї, роди, жанри, значення для літературного процесу наступних епох;
розрізняти основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), ключові міфологічні сюжети, образи, специфіку їх втілення в літературі (у творах Гомера, Есхіла, Вергілія);
розкрити вплив Гомера на розвиток світового літературного процесу (Вергілій, Котляревський);
визначати міфологічну основу і зв'язок із життям давніх греків поем Гомера "Іліада" і "Одіссея";
виявляти риси героїчного епосу у творах Гомера, Вергілія;
знаходити спільні елементи у творах Гомера і Вергілія;
характеризувати образи творів Гомера (Ахілла, Гектора, Одіссея та ін.), Есхіла (Прометей), Вергілія (Еней, Рим);
визначати особливості давньогрецького театру, ознаки давньогрецької трагедії, її вплив на розвиток світової літератури і мистецтва;
знати сюжети визначених програмою творів (уривків) Гомера, Есхіла, Вергілія;
аналізувати окремі фрагменти з творів Гомера, Есхіла, Вергілія, виявляти в них засоби художньої виразності (гекзаметр, постійні епітети, метафори, символи тощо).

3. Середньовіччя

Середньовіччя як історична і культурна доба.
Лі Бо. "Входжу в річку…", "Печаль на яшмовому ганку…".
Ду Фу. "При місяці згадую брата", "Пісня про хліб і шовк", "Повертаються дикі гуси".
Рудакі. Газелі, рубаї, бейти.
Омар Хайям. Рубаї .
"Пісня про Роланда".
Аліґ'єрі Данте. "Божественна комедія" ( "Пекло"; "Рай" - пісня XXXIII, вірші 115-145).

Визначати і пояснювати хронологічні межі доби Середньовіччя;
характеризувати історичний і культурний контекст розвитку середньовічної літератури Заходу і Сходу;
знати особливості художньої образності, алегоричної багатозначності, символіки східної лірики (китайської; персько-таджицької);
аналізувати ліричні твори поетів, засоби розкриття внутрішнього світу людини в них;
розрізняти жанри персько-таджицької лірики (газелі, рубаї, бейти);
визначати провідні риси середньовічного героїчного епосу в "Пісні про Роланда" (теми, ідеї та ін.);
знати історичну основу "Пісні про Роланда" та особливості її художнього втілення у творі; характеризувати персонажів "Пісні про Роланда" (Роланд, Карл, Ганелон), визначати засоби їх художнього зображення;
виявляти характерні риси середньовічної культури і прояви ренесансного світосприйняття в "Божественній комедії" Данте;
переказувати, аналізувати й інтерпретувати пропоновані для вивчення фрагменти "Божественної комедії" Данте;
визначати особливості композиції першої частини "Божественної комедії" Данте (кола Пекла), віршовий розмір твору (терцина).

4. Відродження

Відродження (Ренесанс) як доба в європейській літературі. Гуманізм. Роль античності.
Франческо Петрарка. Із "Книги пісень" ( "Канцоньєре"): "Благословенні місяць, день і рік...", "Як не любов, то що ж це бути може…", "Щасливі квіти й благовісні трави...", "Де погляд ніжний, де чарівний вид…", "Ні зоряних небес мандрівні хори".
Мігель де Сервантес Сааведра. "Дон Кіхот" (І частина).
Вільям Шекспір. Сонети № 121, 130; "Гамлет".

Знати хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;
визначати риси гуманізму в літературних творах епохи Відродження;
виявляти провідні мотиви у творах митців ( "Книга пісень" Ф. Петрарки; сонети, "Гамлет" В. Шекспіра);
характеризувати художні образи доби Відродження, їх неоднозначність, засоби створення у тексті;
виявляти жанрові особливості творів: "Дон Кіхот" Сервантеса (як пародії на лицарські романи, трагікомічний епос, роман), "Гамлет" В. Шекспіра (як трагедії), поезій Ф. Петрарки і В. Шекспіра (як сонетів);
порівнювати сонети Ф. Петрарки і В. Шекспіра (композиція сонета; образи ліричних героїв; образ Лаури, смаглявої леді; засоби художньої виразності);
знати визначення поняття "вічний образ", виявляти його риси, загальнолюдський зміст на прикладі ренесансних творів (Дон Кіхот, Гамлет);
аналізувати ліричні твори (цілісно і в уривках), фрагменти прозових і драматичних творів, виявляти в них морально-філософські проблеми, авторську позицію, засоби художньої виразності;
розкрити особливості мови творів, наводити відповідні приклади.

5. Бароко

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.
Педро Кальдерон. "Життя - це сон".

Знати характерні ознаки бароко як художнього напряму;
виявляти спільне і відмінне в європейському і українському бароко;
довести, що в драмі П. Кальдерона "Життя - це сон" втілено риси барокового світосприйняття, стильові особливості бароко;
розкрити основні проблеми драми, їх філософсько-моральний зміст;
визначати художній конфлікт драми;
показати роль композиції в розкритті провідних тем і мотивів твору;
визначити динаміку образу Сехісмундо, причини і наслідки його зміни протягом твору;
розкрити значення ключових символів твору;
знаходити в тексті контрасти, гіперболи, метафори, алегорії;
визначати жанрові особливості твору П. Кальдерона "Життя - це сон" (як драми).

6. Класицизм

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст.
Філософська основа класицизму.
Естетичне підґрунтя класицизму. Роль античності.
Основні правила класицизму.
Мольєр. "Міщанин-шляхтич".

Знати історичні умови розвитку класицизму в Європі, вплив монархії на формування художнього напряму;
розкрити філософську основу класицизму - раціоналізм, його вияви в літературі (в побудові композиції, створенні образів, конфлікту класицистичних творів, ідейному змісті тощо);
знати естетичне підґрунтя класицизму (антична теорія поетики); 
пояснювати роль античності в добу класицизму (звернення митців до міфологічних образів, сюжетів, античних ідеалів, жанрів та ін.);
визначати основні принципи класицизму як художнього напряму: поділ жанрів на високі, середні, низькі (відповідність їм певних тем, образів, мовних особливостей); схематизм образів (домінування в них однієї риси); правило трьох єдностей (місця, часу, дії); струнка композиція творів; універсалізм характерів; виховне значення творів тощо;
виявляти риси класицизму в комедії Мольєра "Міщанин-шляхтич";
розрізняти риси комедії (як жанру) й засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм, гіпербола та ін.) у творі Мольєра "Міщанин-шляхтич";
характеризувати персонажів комедії Мольєра (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, слуги);
довести обумовленість комедії Мольєра соціально-історичними умовами і водночас її загальнолюдський зміст;
розкрити сутність назви комедії Мольєра "Міщанин-шляхтич", її актуальність для наших днів.

7. Просвітництво

Просвітництво як літературна доба.
Художні напрями: просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм.
Жанри епохи Просвітництва (трагедія, філософська повість, народна драма та ін.).
Йоганн Вольфґанґ Ґете. "Фауст" (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина).

Розкрити провідні ідеї доби Просвітництва (віра в перетворюючу силу розуму, освіти; ідея "природи" і "природної людини"; просвітницьке призначення літератури; цінність особистості незалежно від її соціального і майнового стану; свобода і справедливість та ін.);
знати видатних представників епохи Просвітництва, їхній внесок у розвиток світової літератури;
пояснювати художні відкриття доби Просвітництва (увага до реального життя, зображення суспільства і його вад, філософське спрямування літератури, виховний зміст творів, увага до людини, поява нових напрямів і жанрів та ін.);
розрізняти риси літературних напрямів епохи (просвітницького класицизму, просвітницького реалізму, сентименталізму), називати їх представників;
визначати ознаки жанрів доби Просвітництва на прикладі прочитаних творів (філософська повість, трагедія, народна драма);
знати історію створення, сюжетну основу "Фауста" Й.В. Гете; виявляти провідні проблеми, теми твору Й.В. Гете "Фауст";
аналізувати художні образи, засоби їх створення (Фауст, Мефістофель, Маргарита та ін.);
пояснювати сутність і особливості розкриття конфлікту у творі Й.В. Гете "Фауст";
розкрити символічність окремих сцен "Фауста".

8. XIX століття

Специфіка розвитку літератури XIX століття.
Романтизм і реалізм як художні напрями, їх основні ознаки. Взаємодія романтизму і реалізму в літературі.
Натуралізм і його провідні принципи.
Ранній модернізм у літературі XIX століття (символізм, імпресіонізм, неоромантизм).
Взаємодія різних художніх напрямів, течій, тенденцій наприкінці XIX - на початку XX століть.
Розвиток жанрів у XIX столітті (роман, повість, поема, ліричні жанри, драма та ін.).
"Нова драма" на межі XIX-XX століть, її засадничі принципи.
Ернст-Теодор-Амадей Гофман. "Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер".
Генріх Гейне. "Книга пісень" ("Чому троянди немов неживі", "Коли розлучаються двоє", "Не знаю, що стало зо мною...", "Вечірні промені ясні", "Вмирають люди і роки", "Хотів би я в слово єдине...").
Джордж Ноел Гордон Байрон. "Мій дух як ніч...", "Прометей", "Мазепа".
Адам Міцкевич. "Кримські сонети" (№ 4 "Буря", № 6 "Бахчисарай", № 8 Гробниця Потоцької", № 14 "Пілігрим").
Олександр Пушкін. "Євгеній Онєгін", "До моря", "Я вас любив...", "Я мить чудову пам'ятаю...", "Я пам'ятник собі поставив незотлінний..."
Михайло Лермонтов. "І нудно і сумно…", "На дорогу йду я в самотині..."; "Герой нашого часу".
Микола Гоголь. "Шинель".
Стендаль. "Червоне і чорне".
Оноре де Бальзак. "Гобсек".
Чарльз Діккенс. "Пригоди Олівера Твіста".
Федір Достоєвський. "Злочин і кара". Волт Вітмен. Збірка "Листя трави" ( "Пісня про себе").
Шарль Бодлер. "Квіти зла" ( "Альбатрос", "Відповідності", "Вечорова гармонія").
Поль Верлен. "Так тихо серце плаче", "Поетичне мистецтво".
Артюр Рембо. "Відчуття", "П'яний корабель", "Голосівки".
Оскар Уайльд. "Портрет Доріана Грея".
Генрік Ібсен. "Ляльковий дім".

Знати визначення понять "романтизм", "реалізм", "натуралізм", "модернізм", "символізм", "імпресіонізм", "неоромантизм", "нова драма";
виявляти характерні ознаки цих явищ у літературних творах;
називати основні риси та етапи літературного процесу XIX століття;
характеризувати особливості світогляду, естетичні позиції письменників, втілені у їхніх творах;
визначати провідні тенденції розвитку лірики XIX століття: опора на фольклор (Г. Гейне), байронізм, байронічний герой (Дж.Г. Байрон, М. Лермонтов), взаємодія романтизму і реалізму (О.Пушкін, М. Лермонтов, Стендаль), романтизму і символізму (Ш. Бодлер), символізму та імпресіонізму (П. Верлен, А. Рембо);
виявляти художню своєрідність ліричних творів XIX століття: образ романтичного героя і сутність його конфлікту, контраст, іронія, мотиви ( "світової скорботи", самотності, відчуження, кохання, природи, краси та ін.), використання символів, сугестія, музичність, верлібр та ін.;
розкрити тенденції розвитку прози XIX століття: гротеск (Е.Т.А. Гофман), психологізм (О. Пушкін, М. Лермонтов, Стендаль, О. де Бальзак, Ф. Достоєвський), аналітизм зображення суспільства (Стендаль, О. де Бальзак, Ф. Достоєвський), взаємодія романтизму і реалізму, іронія (О. де Бальзак, Стендаль, Ч. Діккенс), інтелектуальність, естетизм, парадокс (О. Уайльд);
висвітлити сутність художнього перевороту в драматургії на межі XIX-XX століть, засадничі принципи "нової драми";
визначати характерні риси жанрів у спадщині митців: повість-казка (Е.Т.А. Гофман), поема (Дж. Г. Байрон), цикл сонетів (А. Міцкевич), соціально-психологічний роман (О. Пушкін, Стендаль, Ч. Діккенс), морально-психологічний роман (М. Лермонтов), філософський роман (Ф. Достоєвський), "експериментальний" (натуралістичний) роман (Е. Золя), інтелектуальний роман (О. Уайльд), соціально-психологічна повість (М. Гоголь, О. де Бальзак), соціально-психологічна драма (Г. Ібсен);
аналізувати літературні твори у єдності змісту і форми;
розкрити символічність і багатозначність назв творів: "Гобсек", "Шинель", "Герой нашого часу", "Червоне і чорне", "Злочин і кара", "Квіти зла", "Листя трави" та ін.;
характеризувати художні образи, засоби їх створення в тексті;
порівнювати образи персонажів, виділяти спільні й відмінні риси в них (романтичний герой Дж. Байрона і М. Лермонтова, Онєгін і Печорін, "маленькі люди" - Максим Максимович і Акакій Акакійович та ін.);
виявляти традиції і новаторство у творчості митців;
встановлювати національний і загальнолюдський зміст творів;
розуміти специфіку розвитку національних літератур, внесок письменників у скарбницю національних літератур і світової культури.

9. XX - початок XXI століть

Розвиток модернізму в літературі XX століття.
Модернізм і авангардизм.
Шляхи реалізму.
Постмодернізм.
Взаємодія різних художніх напрямів, течій, родів, жанрів, тенденцій, стилів у літературі XX століття.
Франц Кафка. "Перевтілення".
Джеймс Джойс. "Джакомо Джойс".
Михайло Булгаков. "Майстер і Маргарита".
Райнер Марія Рільке. "Орфей, Еврідіка, Гермес", "Ось дерево звелось…".
Гійом Аполлінер. "Лорелея", "Міст Мірабо", "Зарізана голубка й водограй"
Федеріко Гарсіа Лорка. "Балада про чорну тугу", "Гітара", "Газела про темну смерть", "Касида про сон під зорями".
Олександр Блок. "Незнайома", "Весно, весно, без меж і без краю…", "Скіфи".
Анна Ахматова. "Довкола жовтий вечір ліг", "Дав мені юнь ти сутужную", "Реквієм".
Борис Пастернак. "Визначення поезії", "По стіні збігали стрілки…", "Зимова ніч".
Бертольт Брехт. "Життя Галілея".
Альбер Камю. "Чума".
Ернст Міллер Хемінгуей. "Старий і море".
Ясунарі Кавабата. "Тисяча журавлів".
Милорад Павич. "Дамаскін".

Розкрити зміну світоглядних і естетичних засад модернізму в XX столітті;
знати ознаки модерністських течій (символізм, акмеїзм, неоромантизм, екзистенціалізм та ін.) і явищ (модерністська проза, "потік свідомості", Срібна доба поезії, роман-парабола, роман-міф, повість-притча, епічний театр, інтелектуальна драма, магічний реалізм та ін.), виявляти їх у художніх творах;
знати визначення поняття "авангардизм", його співвідношення із модернізмом, основні течії авангардизму (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм);
знати визначення поняття "постмодернізм", його ознаки, ілюструвати їх текстовими прикладами;
розуміти особливості художнього переходу від модернізму до постмодернізму;
виявляти в літературних творах ознаки і взаємодію різних художніх напрямів, течій, родів, жанрів, тенденцій, стилів;
визначати риси індивідуального стилю письменників, ілюструвати їх текстовими прикладами;
вирізняти національний (у тому числі місцевий) колорит творів, засоби його створення;
виявляти у творах митців провідні проблема, теми, мотиви, а також особливості розвитку сюжету, композиції, художнього простору і часу;
характеризувати художні образи, засоби їх створення;
аналізувати твори у єдності змісту і форми; встановлювати роль фольклору і міфології у творах письменників XX-XXI століть;
знати факти життя і творчості митців, пов'язані з Україною.

__________
Додаток 1


*Основні літературознавчі поняття (за чинними програмами зі світової літератури):
Тема, ідея, фабула, сюжет (у тому числі "мандрівний сюжет"), композиція, художній образ (у тому числі "вічний образ"), ліричний герой, мотив, символ, портрет, художня деталь, інтер'єр, пейзаж, комічне (в літературі), гумор, іронія, сарказм, сатира, алегорія, контраст, міф, міфологія, міфотворчість, фольклор, роди літератури (епос, лірика, драма), літературний процес, літературний напрям, літературна течія, прислів'я, приказка, байка, билина, езопова мова, казка (фольклорна і літературна), балада (фольклорна і літературна), хоку, оповідання, новела, повість, детектив, героїчний епос, епічна поема, ода, газела, рубаї, бейт, притча, роман (у тому числі історичний, роман у віршах, психологічний, соціально-психологічний, філософський, інтелектуальний, роман-міф, роман-парабола, роман-щоденник та ін.), поема, трагедія, комедія, драма (як жанр, у тому числі народна драма), антиутопія, антитеза, епітет (у тому числі постійний епітет), метафора, анафора, епіфора, гекзаметр, терцина, сонет, онєгінська строфа, верлібр, бароко (як літературний напрям), класицизм (як літературний напрям, у тому числі просвітницький класицизм), сентименталізм (як літературний напрям), романтизм (як літературний напрям), реалізм (як літературний напрям, у тому числі просвітницький реалізм, класичний реалізм), натуралізм (як літературний напрям), байронічний герой, психологізм, декаданс, модернізм, імпресіонізм, символізм, неоромантизм, експресіонізм, акмеїзм, футуризм, кубізм, сюрреалізм, екзистенціалізм, сугестія, натуралізм, естетизм, соціально-психологічна проза, інтелектуальна проза, парадокс, авангардизм, "нова драма", епічна драма, зовнішня і внутрішня дія, магічний реалізм, постмодернізм, гротеск, алюзія, ремінісценція, потік свідомості, інтертекстуальність, оригінал, переклад, національний колорит, індивідуальний стиль письменника.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.12.2013 № 1689

РОСІЙСЬКА МОВА
програма зовнішнього незалежного оцінювання

Объяснительная записка

Программа внешнего независимого оценивания по русскому языку разработана с учетом действующей программы по русскому языку для 5-9 классов (письмо Министерства образования и науки Украины от 23.12.2004 г. № 1/11-6611) и 10-11 классов (приказ Министерства образования и науки Украины от 28.10.2010 г. № 1021).

Программа внешнего независимого оценивания содержит два /три раздела: 1) "Речь. Речевая деятельность" ( "Общение и речь", "Текст", "Типы речи", "Стили речи"); и 2) "Языковые единицы и нормы их употребления" ( "Фонетика. Графика", "Лексика. Фразеология", "Состав слова. Словообразование", "Морфология", "Синтаксис"); 3) "Правописание" ( "Орфография", "Пунктуация").

РУССКИЙ ЯЗЫК

Название раздела, темы

Знание содержания языковых понятий, терминов, языковых явлений и закономерностей

Предметные умения и способы учебной деятельности

1. Речь. Речевая деятельность

ОБЩЕНИЕ И РЕЧЬ

Тема и основная мысль высказывания.
Качества хорошей речи (правильность, логичность, точность, последовательность, уместность, богатство, выразительность).

Определять тему и основную мысль высказывания; воспринимать полно и точно фактическое содержание текста, его соответствие качествам хорошей речи; отбирать материал для создания речевого произведения, учитывая качества хорошей речи, обнаруживать и исправлять недочёты, связанные с нарушением правильности, логичности, точности, последовательности, уместности, богатства и выразительности речи в собственном высказывании.

ТЕКСТ, ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Текст, его основные признаки (информативность, связность, членимость, завершённость, подчиненность всех элементов содержания и языковых средств раскрытию темы и основной мысли). Тема, микротема, основная мысль текста. Деление текста на абзацы, тематическое предложение абзаца. Структура текста (зачин, основная часть, концовка). Средства связи предложений и микротем в тексте. Виды связи предложений в тексте.

Определять основные признаки текста; выделять микротемы, тематическое предложение абзаца; находить структурные части текста (зачин, основную часть, концовку); выявлять средства связи предложений и микротем в тексте (повтор слов, синонимы, антонимы, однокоренные слова, местоимения, видо-временные формы глагола, вводные слова, порядок слов, речевые обороты, вопросительное предложение); различать виды связи предложений в тексте (цепную, параллельную).

ТИПЫ РЕЧИ

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Сочетание в одном тексте разных типов речи.

Распознавать типы речи; определять их структуру; распознавать сочетание различных типов речи в одном тексте; создавать собственные высказывания, используя различные типы речи.

СТИЛИ РЕЧИ

Стили речи: разговорный, научный, публицистический, официально-деловой, художественный (сфера применения, функции, стилевые черты.) Стилистическая норма, стилистическая ошибка (речевой недочёт). Особенности языковых средств функциональных стилей речи (фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические).

Различать стили речи, определять их функции, сферу применения, стилевые черты; выявлять особенности и стилистические возможности языковых средств; создавать письменное высказывание, логически излагая содержание, подчиняя его теме и основной мысли, избранному стилю и типу речи, достигать определённую коммуникативную цель.

2. Сведения о языке. Языковые единицы и нормы их употребления

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ

Звуки речи: гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение звуков речи на письме. Алфавит. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков и их обозначение на письме.

Различать в словах гласные и согласные; безударные и ударные гласные; звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные; делить слова на слоги, выделять ударный слог; определять звуковое значение букв в слове; располагать слова в алфавитном порядке; ставить ударение в соответствии с нормами русского литературного языка; находить и исправлять орфоэпические ошибки и ошибки, связанные с нарушением норм ударения.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Добавочные значения слова: эмоционально-экспрессивное и стилистическое: Группы слов по значению: синонимы, антонимы, омонимы. Приёмы толкования лексического значения слова. Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные (нейтральные) и слова, ограниченные в употреблении: диалектные слова; профессиональные слова, жаргонные, термины. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы Тематические группы слов. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения.

Определять лексическое значение слова, различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение многозначного слова, добавочные значения слова: эмоционально-экспрессивное и стилистическое; объяснять лексическое значение известных слов, используя различные приёмы толкования; находить в тексте омонимы, синонимы, антонимы и слова, относящиеся к одной тематической группе; отличать омонимы от многозначных слов; определять в тексте исконно русские и заимствованные слова, устаревшие слова и неологизмы, общеупотребительные и ограниченные в употреблении слова, опознавать термины, фразеологизмы; правильно и уместно использовать слова и фразеологизмы в соответствии с их значением, в том числе слова с переносным значением, с эмоционально-экспрессивной и стилистической окраской; подбирать к словам синонимы, антонимы, употреблять их для неоправданного повторения слов, а также для связи предложений в тексте.

СОСТАВ СЛОВА. СЛОВО- ОБРАЗОВАНИЕ

Корень, суффикс, префикс и окончание - значимые части слова (морфемы). Основа слова. Однокоренные слова. Изменение и образование слов. Способы словообразования. Чередование гласных и согласных звуков. Сложные и сложносокращённые слова.

Отделять окончание слова от основы, членить основу на значимые части (морфемы); пользоваться словарём строения слов и школьным словообразовательным словарем; подбирать однокоренные слова, слова с одинаковыми префиксами и суффиксами; различать формы одного и того же слова и однокоренные слова; определять способ образования известных слов; опознавать слова с чередованием гласных и согласных звуков; опознавать сложные и сложносокращенные слова, согласовывать сложносокращённые существительные с прилагательными и глаголами; правильно понимать и использовать в речи слова с учётом лексического и грамматического значения их составных частей.

МОРФОЛОГИЯ.
Имя существительное

Имя существительное: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. Род. Число. Склонение имён существительных. Типы склонения имён существительных. Способы образования имен существительных.

Распознавать имена существительные, определять их грамматические признаки; находить существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; определять род, число, типы склонения имён существительных; устанавливать способы образования существительных, указывать значение суффиксов и префиксов, правильно образовывать существительные; правильно и уместно употреблять в речи имена существительные (в т.ч. и те, род и число которых не совпадает в украинском и русском языках), а также существительные общего рода, существительные, имеющие форму одного числа, падежные формы имён существительных, формы разносклоняемых имён существительных, несклоняемые существительные.

Имя прилагательное

Имя прилагательное: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных и их образование. Полные и краткие качественные прилагательные, их роль в предложении. Способы образования имён прилагательных.

Распознавать имена прилагательные, различать их грамматические признаки; находить прилагательные качественные, относительные, притяжательные; формы степеней сравнения качественных прилагательных; различать полные и краткие прилагательные; определять способы образования прилагательных, указывать значение суффиксов и префиксов, правильно образовывать прилагательные; правильно и уместно употреблять в речи имена прилагательные (в т.ч. формы сравнительной и превосходной степени, краткие имена прилагательные)

Имя числительное

Имя числительное: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Числительные количественные (обозначающие целые числа, дробные, собирательные) и порядковые. Числительные простые и составные. Склонение числительных.

Распознавать имена числительные, определять их грамматические признаки; склонять простые и составные числительные; правильно употреблять в речи сочетания существительных с количественными (в т.ч. дробными и собирательными) и порядковыми числительными.

Местоимение

Местоимение: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Разряды местоимений (личные, возвратное, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, притяжательные, указательные, определительные). Склонение местоимений.

Распознавать местоимения, указывать их грамматические признаки; различать разряды местоимений (личные, возвратное, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, притяжательные, указательные, определительные); склонять и правильно употреблять в речи местоимения (в т.ч. для связи предложений в тексте); уместно использовать местоимения сам, свой, их для обозначения принадлежности, местоимения Вы, Вам как форму вежливости.

Глагол

Глагол: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Неопределённая форма (инфинитив). Переходные и непереходные глаголы. Вид глагола. Наклонение глагола (изъявительное, условное, повелительное), образование глаголов повелительного и условного наклонения. Время глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и число (в прошедшем времени) глаголов. І и ІІ спряжения глаголов. Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы.
Способы образования глаголов.

Распознавать глаголы, определять их грамматические признаки; определять неопределенную форму глагола, переходные и непереходные глаголы, наклонение глагола (изъявительное, условное, повелительное), время и спряжение глагола, безличные глаголы; устанавливать способы образования глаголов, указывать значение суффиксов, образовывать глаголы; правильно спрягать и уместно употреблять в речи глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные глаголы, безличные глаголы, глагольные словосочетания, в которых допускаются ошибки в форме зависимого слова (в т.ч. и словосочетания, различающиеся в русском и украинском языках), личные формы разноспрягаемых глаголов, формы повелительного наклонения от глаголов положить, класть, вынуть, не портить, лечь и др.; уместно использовать формы настоящего и будущего времени вместо прошедшего, одни формы наклонений в значении других.

Причастие

Причастие как особая форма глагола: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия, их образование. Краткие страдательные причастия, их роль в предложении. Причастный оборот.

Распознавать причастия, определять их грамматические признаки; различать причастия действительные и страдательные, полные и краткие; правильно образовывать и употреблять в речи причастия и причастные обороты; соблюдать нормы употребления кратких причастий.

Деепричастие

Деепричастие как особая форма глагола: общее значение; морфологические признаки, синтаксическая роль.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный оборот.

Распознавать деепричастия, определять их грамматические признаки; различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; правильно образовывать и употреблять их в речи, в т.ч. деепричастия с суффиксом -ся (-сь), деепричастный оборот.

Наречие

Наречие: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Разряды наречий по значению (образа действия, времени, места, причины, цели, меры и степени). Степени сравнения наречий. Способы образования наречий. Ударение в наречиях. Наречие как средство связи предложений в тексте, а также как способ повышения изобразительности речи и выражения оценки.

Распознавать наречия, определять их грамматические признаки; различать разряды наречий по значению (образа действия, времени, места, причины, цели, меры и степени), наречия в сравнительной и превосходной степени; определять способы образования наречий, правильно образовывать наречия; правильно и уместно употреблять наречия (в т.ч. в форме сравнительной и превосходной степени) в речи; использовать наречия как средство связи предложений в тексте, а также как способ выражения оценки и повышения изобразительности речи.

Предлог

Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления отдельных предлогов в русском языке (в сопоставлении с украинским). Употребление предлогов в, на, с, из. Употребление существительных с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Использование в речи предлогов-синонимов.

Распознавать предлоги; правильно и уместно употреблять предлоги в речи, в т.ч. и те, употребление которых не совпадает в русском и украинском языках, а также предлоги в, на, с, из; правильно употреблять имена существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки; использовать в речи предлоги-синонимы.

Союз

Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях.

Распознавать союзы и определять их вид; правильно использовать союзы для связи слов в предложении и предложений в тексте; употреблять в речи союзы-синонимы.

Частица

Частица как служебная часть речи. Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Употребление частиц в речи.

Распознавать частицы, их разряды по значению; правильно использовать частицы в речи, в том числе как средство повышения выразительности речи.

Междометие

Междометие, его особенности. Звукоподражательные слова, их назначение в речи.

Распознавать междометия; уместно использовать междометия в речи, в т.ч. для повышения выразительности речи.

СИНТАКСИС. Словосочетание.
Предложение

Словосочетание. Строение и виды словосочетаний по способу выражения главного слова. Словосочетания, в которых допускаются ошибки в форме зависимого слова (в т.ч. словосочетания, различающиеся в русском и украинском языках). Использование в речи синонимичных словосочетаний.
Предложение, его роль в языке. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Риторический вопрос. Предложения двусоставные и односоставные, простые и сложные предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.

Различать словосочетание и предложение, главное и зависимое слово в словосочетании, типы словосочетаний по способу выражения главного слова; различать предложения разных видов (по цели высказывания, по наличию или отсутствию эмоциональной окраски, по характеру грамматической основы, по количеству грамматических основ).
Правильно строить, распространять и использовать в речи словосочетания, в том числе словосочетания, в которых допускаются ошибки в форме зависимого слова, и словосочетания, различающиеся в русском и украинском языках; употреблять синонимичные словосочетания.
Правильно строить и употреблять в речи предложения изученных видов с учётом сферы их использования; использовать логическое ударение и порядок слов для повышения точности и выразительности речи.

Двусоставное простое предложение
Главные и второстепенные члены предложения

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное).
Второстепенные члены предложения:
определение, дополнение и обстоятельство. Приложение как разновидность определения. Виды обстоятельств (по значению). Сравнительный оборот.

Определять структуру простого двусоставного предложения; распознавать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены (определение, дополнение, обстоятельство), определять виды главных и второстепенных членов; правильно строить и использовать в речи предложения с разными видами главных и второстепенных членов.

Односоставные предложения

Односоставные простые предложения с главным членом в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и подлежащего (назывные), их роль в языке.

Распознавать односоставные предложения и определять их виды (в том числе в составе сложного); правильно и уместно использовать односоставные предложения разных видов в речи.

Неполные предложения

Неполные предложения.

Распознавать неполные предложения; правильно и уместно использовать неполные предложения в речи, в том числе в диалоге, а также в составе сложных предложений для предупреждения неоправданных повторений.

Предложения с однородными членами

Однородные члены (с союзной, бессоюзной и смешанной связью).
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.

Находить однородные члены предложения (распространённые и нераспространённые), разные ряды однородных членов в одном предложении, обобщающие слова при однородных членах; распознавать однородные и неоднородные определения; правильно строить и уместно использовать в речи предложения с однородными членами.

Предложения с обращениями, вводными словами, (словосочетаниями, предложениями)

Обращение. Нераспространённое и распространённое обращение.
Вводные слова (словосочетания, предложения).

Находить обращения, вводные слова (словосочетания, предложения); распознавать распространённые и нераспространённые обращения, определять значение и цель использования вводных слов (словосочетаний, предложений); в предложении и тексте; правильно и уместно использовать в речи обращения и вводные слова (словосочетания, предложения), в том числе для передачи отношения к адресату речи; использовать синонимию вводных слов как средства связи предложений в тексте.

Предложения с обособленными членами

Понятие об обособлении. Обособленные второстепенные члены (в т.ч. уточняющие): определения, приложения, обстоятельства.

Находить обособленные и уточняющие члены предложения; распознавать обособленные определения, приложения, обстоятельства; правильно строить и уместно использовать в речи предложения с обособленными и уточняющими членами предложения.

Способы передачи чужой речи.
Прямая и косвенная речь

Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Цитата как способ передачи чужой речи.

Находить слова автора и прямую речь, предложения с косвенной речью; заменять прямую речь косвенной; правильно использовать в речи цитаты.

Сложное предложение
Сложносочинённое предложение

Сложное предложение и его признаки. Основные виды сложных предложений. Сложносочинённое предложение; его строение и средства связи в нём. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.

Различать сложные предложения разных видов, находить сложносочинённые предложения в тексте; определять структуру сложносочинённого предложения и указывать средства связи его частей; правильно и уместно использовать в речи сложносочинённые предложения.

Сложно- подчинённое предложение

Сложноподчинённое предложение, его строение и средства связи. Место придаточной части по отношению к главной. Основные виды придаточных: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, сравнительные, причины, следствия, цели, условия, уступки). Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными.

Распознавать сложноподчинённые предложения в тексте; определять структуру сложноподчинённого предложения и указывать средства связи его частей; распознавать сложноподчинённые предложения с разными видами придаточной части; определять место при даточной части по отношению к главной; правильно и уместно использовать в речи сложноподчинённые предложения (в т.ч. и с несколькими придаточными).

Бессоюзное сложное предложение

Бессоюзное сложное предложение, смысловые отношения между его частями.

Находить сложные бессоюзные предложения и определять смысловые отношения между частями; правильно и уместно использовать бессоюзные предложения в речи.

Сложное предложение с разными видами связи

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.

Распознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи; устанавливать смысловые отношения между частями сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи; уместно использовать сложные предложения с разными видами связи в речи.

3. Правописание

ОРФОГРАФИЯ

Безударные гласные в корне слова. Согласные в корне слова. Гласные и согласные в префиксах. Гласные после шипящих и ц. Гласные и, ы после ц. Гласные (не после шипящих) в суффиксах существительных, прилагательных, глаголов и причастий. Согласные (кроме н) в суффиксах существительных и прилагательных. Гласные е, и в окончаниях слов. Одна и две буквы н в суффиксах. Буквы ъ и ь. Употребление прописных букв. Различение на письме приставок не- и ни- в местоимениях и наречиях и частиц не и ни. Слитное и раздельное написание не и ни со словами. Дефис между частями самостоятельных слов, между словами и в служебных словах. Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных и служебных слов. Непроверяемые орфограммы в словах. Перенос слов. Соединительные гласные в сложных словах.

Распознавать изученные орфограммы и объяснять их с помощью правил; правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила.

ПУНКТУАЦИЯ

Знаки препинания в простых предложениях (в конце простого предложения; тире между подлежащим и сказуемым; написание одиночных приложений через дефис; приложения, выделяемые кавычками; выделение запятыми сравнительного оборота; тире в неполных предложениях; запятая между однородными членами; двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами; знаки препинания при обращении; знаки препинания при вводных словах (словосочетаниях, предложениях); знаки препинания при обособленных членах предложения). Знаки препинания в сложных предложениях (между частями сложносочиненного предложения; между главной и придаточной частью сложноподчиненного предложения; в бессоюзных предложениях; в сложном предложении с разными видами союзной и бессоюзной связи). Знаки препинания при прямой речи, диалоге и цитатах.

Распознавать изученные пунктограммы и объяснять их с помощью правил; правильно ставить знаки препинания на изученные правила; находить и исправлять пунктуационные ошибки.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.12.2013 № 1689

ПРОГРАМА
зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

ВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.

Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова - до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання - до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.

МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Мета - виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ

ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета - виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Форми завдань:

- із вибором правильної відповіді;

- на встановлення відповідності (добір логічних пар);

- на заповнення пропусків у тексті;

- знаходження аргументів та висновків;

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Типи текстів

- Статті із періодичних видань;

- листи (особисті, ділові тощо);

- оголошення, реклама;

- розклади (уроків, руху поїздів тощо);

- меню, кулінарні рецепти;

- програми (телевізійні, радіо тощо);

- особисті нотатки, повідомлення;

- уривки художніх творів.

Випускники повинні вміти:

- виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

- знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

- виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

- розрізняти фактографічну інформацію і враження;

- надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;

- сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;

- розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;

- розуміти структуру тексту і розпізнавати зв'язки між його частинами.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета - визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом

У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв'язки у тексті.

Форми завдань

- із вибором однієї правильної відповіді:

Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.

- заповнення пропусків у тексті:

Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Забезпечення

Автентичні тексти невеликі за обсягом.

Завдання завжди пов'язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Випускники повинні вміти:

- ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета - визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов'язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності

У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відпо-відно до поставлених комунікативних завдань.

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об'єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Форма завдання

Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Випускники повинні вміти:

- писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;

- написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;

- передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;

- висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

І. Особистісна сфера

Повсякденне життя і його проблеми

Сім'я. Родинні стосунки.

Характер людини.

Режим дня.

Здоровий спосіб життя.

Дружба, любов

Стосунки з однолітками, в колективі.

Світ захоплень.

Дозвілля, відпочинок.

Особистісні пріоритети.

Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

Навколишнє середовище.

Життя в країні, мова якої вивчається.

Подорожі, екскурсії.

Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.

Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.

Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.

Засоби масової інформації.

Молодь і сучасний світ.

Людина і довкілля.

Одяг.

Покупки.

Харчування.

Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

Україна у світовій спільноті.

Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.

Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

Визначені об'єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.

Музеї, виставки.

Кіно, телебачення.

Обов'язки та права людини.

Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

Освіта, навчання, виховання.

Шкільне життя.

Улюблені навчальні предмети.

Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.

Іноземні мови у житті людини.


Додаток 4.1

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Морфологія

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.

Структура to be going to do smth.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти. Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.

Синтаксис

Структура різних типів речень.

Прості речення.

Безособові речення.

Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).

Пряма і непряма мова.

Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

Словотворення

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).


Додаток 4.2

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Grammaire

1. Nom (substantif) : genre, singulier, pluriel.

2. Articles : defini, indefini, partitif ; de apres la negation.

3. Adjectif : place de l'adjectif, comparatif et superlatif (meilleur, pire) ; demonstratif (ce, cet, cette, ces), indefini; possessif ; interrogatif (quel, quelle).

4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes du temps et de lieu (aujourd'hui, demain, ici, la-bas) ; les adverbes - tres, assez, beaucoup, peu, trop.

5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;

reflechi

relatif

objet direct et indirect R

place d'objet

demonstratif

possessif

indefini

interrogatif

y, en

6. Verbes :

- les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

- la forme negative

- la forme interrogative

- tu, vous

- les verbes impersonnels

- infinitif apres les verbes suivi ou non d'une preposition

- present de l'indicatif

- passe compose

- imparfait

- futur proche

- conditionnel

- futur simple R

- plus-que-parfait

- la voix passive (present de l'indicatif, futur simple, imparfait, passe compose)

- imperatif

- participe present

- gerondif

- conditionnel present

- subjonctif present

7. Prepositions, conjonctions. Nombres, quantite, dates. Depuis avec present de l'indicatif et imparfait.

Grammaire

1. Nom : genre, singulier, pluriel, noms composes.

2. Article : defini, indefini, partitif ; de apres la negation.

3. Adjectif : place de l'adjectif, qualicatif; demonstratif (ce, cet, cette, ces), indefini (chaque, quelque) ; possessif ; interrogatif (quel, quelle). comparatif et superlatif (meilleur, pire).

4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes de temps et de lieu (aujourd'hui, demain, ici, la-bas) ; de quantite (tres, assez, beaucoup, peu, trop) ; formation des adverbes.

5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;

reflechi

relatif (qui, que, lequel, duquel, dont)

objet direct et indirect R

place d'objet

conjonction

demonstratif (ca, cela, celui)

possessif (le mien, le tien ...)

indefini (quelqu'un)

interrogatif (qui, que)

y, en

Place de deux pronoms complements

6. Verbes :

- les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

- la forme negative

- la forme interrogative

- les verbes impersonnels (il faut)

- infinitif apres les verbes suivi ou non d'une preposition

- present de l'indicatif

- passe compose

- imparfait

- passe recent

- passe simple

- plus-que-parfait

- futur proche (futur immediat)

- futur simple R

- futur dans le passe

- la voix passive (present de l'indicatif, futur simple, imparfait, passe compose)

- imperatif

- participe present

- gerondif

- conditionnel present

- subjonctif present

- emploi des temps apres un si coditionnel

- concordance des temps

- discour direct et indirect

Proposition de condition

Proposition infinitive

Mise en relief

6. Prepositions, conjonctions, adjectifs numeraux.


Додаток 4.3

НІМЕЦЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

МОРФОЛОГІЯ

АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль

ІМЕННИК: Рід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників

ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників

ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник

ЧИСЛІВНИК: Кількісні і порядкові числівники

ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком

ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова.

Утворення і вживання часових форм дієслів: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I.

Пасивний стан дієслова: Prasens Passiv, Prateritum Passiv.

Наказовий спосіб дієслів.

Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu.

Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ

СИНТАКСИС

РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів.

Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.

Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsatze). З'ясувальні підрядні речення (Objektsatze). Підрядні часу (Temporalsatze). Підрядні причини (Kausalsatze). Підрядні мети (Finalsatze). Підрядні місця (Lokalsatze). Умовні підрядні речення (Konditionalsatze)

ЛЕКСИКА

Beantworte die Fragen auf Deutsch!
Beschreib…!
Bringe…(z.B. die Bilder)…in die richtige Reihenfolge!
Erganze die Satze!
Frag…!
Fulle die Lucken aus!
Fulle die Tabelle aus!
Gib Grunde warum… Gib zwei Beispiele Hor gut zu!
Ist das positiv, negativ oder positiv und negativ?
Lies den Brief!
Lies die Satze!
Lies den Text!
Mach eine Liste!
Sag…!
Schreib A, B, C oder D!
Schreib die richtige Nummer!
Schreib den richtigen Buchstaben ins Kastchen!
Schreib den richtigen Namen!

Schreib den/einen Artikel auf Deutsch!
Schreib den/einen Brief auf Deutsch!
Schreib die/eine E-Mail auf Deutsch!
Schreib die richtigen Buchstaben in die Kastchen!
Schreib die richtige Antwort!
Schreib eine Liste!
Schreib eine Postkarte!
Schreib einen Satz!
Schreib R (richtig), F (falsch) oder NT (nicht im Text)!
Schreib zwei Dinge!
Unterstreiche die richtige Antwort! Wahle das passende Bild!
Wahle den passenden Satz!
Wahle die richtige Antwort!
Was ist richtig?
Was passt zusammen?
Welche Satze sind richtig?
Wer…?

Allgemeine Begriffe
1. Existenz
(a) existieren, nicht existieren
geben
es gibt (nicht)
leben
nicht
nicht mehr
nie
nichts
niemand
sein
sterben
werden
(b) Prasenz, Abwesenheit
allein
brauchen
dort
hier
ja
an
auf
auf der anderen Seite
aus
auвen
auвer
bei
bis
da
dort
druben
durch
entlang
fur
gegen
gegenuber
hier
hinter
in
innen
liegen
mit
mitten
nach
neben
Norden der
oben
ohne
Osten der
uber
uberall
um
unten
unter
seit
Suden der
von
vor
Westen der
wohnen
zu
zwischen
(b) Entfernung in der Nahe
Kilometer der
Meter der
nachste
neben
uberall
unterwegs

jetzt
mit
nein
nicht da sein
noch
ohne
zusammen
(c) brauchbar, nicht brauchubar
alles
brauchen
durfen
erlaubt
Gelegenheit die
genug haben
(nicht) haben
moglich
sonst
unmoglich
verboten
vielleicht
wollen
weit von
wie weit ist es?
(c) Bewegung
abfahren
ankommen
drehen
Fahrt die
fahren
fallen
fliegen
gehen
her
hin
hinausgehen
hineingehen
kommen
laufen
Reise die
steigen
uberqueren
verlassen
zuruck
zuruckfahren
zuruckgehen
(d) Richtung
direkt
geradeaus
links
rechts
+ 2(a)
(e) Beginn
von
aus welcher Richtung?
wovon
(f) Bewegung mit Person oder Ding
anziehen
begleiten
einen
Ausflug
machen
fahren
folgen
mitbringen
mitnehmen
nehmen + Transport

(d) haufig, nicht haufig
bestimmt
bitte
gar nicht
geschehen
ja
konnen
nein
nicht
stattfinden
vielleicht
wahrscheinlich
(nicht) wieder
zufallig
(e) demonstrativ
anders
dieser
jener
2. Raum
(a) Lage, Position, Standort
(g) Ort
Berg der
Dorf das
Gebiet das
Gegend die
Kuste die
Land das
Landschaft die
See der
See die
Stadt die
Stadtmitte die
Vorort der
Zentrum das
zu Hause
(h) Masse
breit
dick
dunn
eng
flach
gross
hoch
klein
kurz
lang
schmal
weit
Zentimeter der
3. Zeit
(a) Kalender
Monate:
Januar
Februar
Marz
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Tage:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonnabend
Sonntag
Jahreszeiten:
Fruhling der
Sommer der
Herbst der
Winter der
Feiertag der
Ferien die
Jahr das
Jahreszeit die
Monat der
Neujahr das
Ostern
Tag der
um
Urlaub der
Weihnachten
Woche die
Wochenende das
(b) Uhrzeiten
Zahlen 1-60
ab
fruh
halb
Minute die
Mittag der
Mitternacht die
nach
spat
spater
Stunde die
um wie viel Uhr
ungefahr
Viertel
vor
(c) Zeitpunkt
Abend der

am nachsten / folgenden Tag Anfang der
Augenblick der
bald
damals
Datum das
Ende das
erst
fruh
gestern
heute
heute Morgen
heutzutage
Moment der
morgen
morgens
Nachmittag der
Nacht die
neulich
sofort
ubermorgen
Uhr die
unterwegs
vor
vorgestern
vor kurzem
wahrend
der Wievielte
(d) Zeitdauer
Abend der
dauern
bis
Jahr das
kurz
lang
wie lange?
Morgen der
Nachmittag der
seit
Sekunde die
Vormittag der
Woche die
Wochenende das
Zeit die
(e) Haufigkeit
ab und zu
erst

gewohnlich
immer
jeden Tag
-mal
manchmal
montags etc.
nachst
nie
nochmal
noch einmal
normalerweise
nur
oft
taglich
wie bitte
wie oft
wieder
wiederholen
(f) Reihenfolge
damals
danach
dann
dritte
endlich
erste
erstens
letzte
mal
Mal das
nach
nachher
seit
spater
und
zweite
(g) Unvermeidlichkeit
am Montag etc
bald
bis bald
bis morgen
noch nicht
plotzlich
sofort vor kurzer Zeit
ziemlich
zu spat

(h) Schnelligkeit
langsam
plotzlich
schnell
(i) Gleichzeitigkeit
gerade
gleich
jetzt
nun
schon
sofort
wahrend
zur gleichen Zeit
(j) Beginn, Dauer und Ende
Anfang der
anfangen
beenden
Beginn der
beginnen
Ende das
endlich
nicht mehr
schliessen
sich verabschieden
zu Ende
zumachen
zuruck
(k) Veranderlichkeit und Unveranderlichkeit
bleiben
immer
noch
wechseln
werden
4. Eigenschaft und Charakteristik
(a) Ausmass
dick
dunn
gross
Grosse die
Kilo das
Kilometer der

klein
messen
Meter der
schlank
wie?
wie viel?
+ 2h
(b) Alter
alt
Alter das
alter
ehemalig
Erwachsene der
fruher
geboren am….
Jahr das
jung
Junge der
junger
Kind das
lebendig
modern
neu
(c) Aussere
aussehen
erscheinen
fest
frisch
genau
hart
hasslich
hubsch
leer
nett
ordentlich
sauber
schmutzig
schon
schwer
stark
streng
trocken
(d) Quantitat
all
alles
beide

bisschen
Dose die
ein / eine / ein
ein bisschen
einige
ein paar
einzeln
etwas
fast
Flasche die
genug
Glas das
Gramm das
jeder
Karton der
Kilo das
Liter der
mehr
mehrere
Menge eine
mindestens
nicht mehr
nichts
noch
nur
Paket das
Pfund das
pro
Schachtel die
Scheibe die
sehr
selten
Stuck das
Tute die
viel
viele
voll
welcher…..
wenig
zu viel
(e) Formen
Kreis der
Quadrat das
(f) Temperatur
heiss
Grad der
kalt
Klima das

Rhein der
Salzburg
Wien
(l) Moglichkeiten
helfen
konnen
leicht
naturlich
Problem das
schwer
Schwierigkeit die
versuchen
(m) Interesse abhangig
am liebsten
beschaftigt
besonders
bitte
dumm
einverstanden
enorm
Erfolg haben
es geht
sich freuen
sich fuhlen
gern
gern geschehen
gewaltig
gute Idee
hassen
heftig
interessant
Interesse das
sich interessieren fur
langweilig
lebendig
lebhaft
Leidenschaft die
lieber
Lieblings......
mit Freude
mogen
stimmt
super
(n) Emotionen
Angst haben

bose
einsam
entschuldigen
erfolgreich
freuen
gern haben
glucklich
Gott!
hassen
Lust haben
Quatsch
Schade
schaden
sich schamen
traurig
vorziehen
zufrieden
(o) Kraft
arm
sich besser fuhlen
ganz ordentlich
gesund
Gesundheit die
krank
mude
nutzlos
reich
schwach
stark
(p) Stoff
Baumwolle die
Glas das
Holz das
Leder das
Papier das
Plastik die
Wolle die
(q) Geschmack und Geruch
Geschmack der
lecker
gut / schlecht riechen
Salz das
schmecken
scharf
suss

Zucker der
(r) Farben
blau
blond
braun
bunt
dunkel
Farbe die
gelb
grau
grun
hell
lila
orange
rosa
rot
schwarz
weiss
welche Farbe
(s) Personliche Charakteristiken
aktiv
auf die Nerven gehen
blod
doof
dumm
faul
fleissig
freundlich
geduldig
gemein
glucklich
hilfsbereit
hoflich
intelligent
klug
komisch
laut
lebendig
leise
lieb
lustig
mude
nett
optimistisch
Personlichkeit die
pessimistisch
portlich

streng
sympathisch
unfreundlich
ungeduldig
unglucklich
unhoflich
unsympathisch
unzufrieden
(t) Horbarkeit
horen
Larm der
laut
ruhig
still
Stille die
wiederholen
zuhoren
(u) Umgangsformen, Benehmen
am besten
besser
sicher
uberhaupt
vor allem
wichtig
wirklich
+ 4d
5. Intellektuelle Begriffe
(a) Empfindungen
sich ansehen
horen
Durst haben
Hunger haben
noch einmal sehen
sehen
(b) Kommunikation anrufen
Antwort die
antworten
Brief der
danke
sich entschuldigen
Entschuldigung die

erzahlen
Frage die
fragen
heissen
lachen
sagen
schreiben
Sprache die
sprechen
Stimme die
verstehen
Wort das
zeigen
(c) Ausdruck
danken
gefallen
hoffen
leider
wissen
wollen
sich wunschen
(d) Ansichten
denken
sich entscheiden
sich erinnern
Erinnerung die
finden
glauben
Idee die
meiner Meinung nach
meinen
Meinung die
vergessen
Wahl die
wahlen
6. Beziehungen
(a) Logisches
aber
also
auch
das
heisst
einschliesslich
nicht mehr
nie
wahrend

warum
wegen
weil
wenn
wie
wo
(b) Tatigkeiten
arbeiten
aufstehen
aufwachen
bekommen
benutzen
bereiten
besuchen
bezahlen
einladen
essen
fahren
fehlen
finden
geben
gehen
ins Bett gehen
gewinnen
holen
kaufen
kriegen
lernen
lesen
machen
nehmen
passieren
rauchen
reisen
reservieren
schicken
schlafen
schwimmen
sitzen
spazieren
gehen
spielen
stecken
stehen
bleiben
suchen
tanzen
tragen
treffen
trinken
tun
unterschreiben

Zeit verbringen
vergleichen
verkaufen
verlieren
vorbereiten
sich waschen
ziehen
(c) Frageworter
bitte
wann
warum
was
was fur …
welcher …
wer
wie
wie bitte
wie viel
wie viele
wieso
wo
woher
wohin
(d) Indefinites
aber
Art die
besonders
doch
es gibt
etwa
etwas
irgend
jemand
Leute die
man
nichts

niemand
null
oder
sehr
selbst
so
sogar
Sorte die
und
ungefahr
wirklich
ziemlich
(e) Auf die Zukunft verweisend
fur
gehen + Infinitiv
hoffen
hoffentlich
ich mochte + Infinitiv
in der Zukunft
nachste …
wollen
+ 3c Allgemeine Begriffe
(f) Auf Prasens verweisend
Prasens
+ 3c Allgemeine Begriffe
(g) Auf die Vergangenheit verweisend
es gab
schon
seit
der Vergangenheit
es war

+ Zeitformen der Vergangenheit
+ 3c Allgemeine Begriffe
(h) Besitz
eigen
+ Possesivpronomen
(i) Ahnlichkeit und Unterschied
also
anders
auch
dass
fast
fur/gegen sein
ganz
Gegenteil das
mehr als
Nachteil der
Unterschied der
Vorteil der
wenn nicht
7. Abkurzungen
usw.
z.B.
Zahlen
1-1000 + Million
Letters of the alphabet
Pronomen: sieh Grammatik

Lexik nach den Themen

THEMA 1 MEINE WELT

1A Ich, meine Familie und Freunde
Alter das
Angestellte der
Arbeit
diearbeiten
arbeitslos
Brieftrager der
Brille die
Bruder der
Buro das
Cousin der
Dame die
danke
danken
Direktor der
Einladung die
Einzelkind das
Eltern die
Erwachsene der
Fahrer der
Familie die
Familienangehorige der
Familienname der
Fleisch das
Fleischer der
Frau die
Fraulein das
Freund der
Freundschaft die
Gast der
Gastfreundschaft die
geboren
Geburt die
Geburtstag der
geschieden
Geschwister die
getrennt
Gluck das
glucklich
Grosseltern die
Grossmutter die
Grossvater der
Guten Abend
Guten Tag
Haar das
Hallo
Hamster der
Hausfrau die
Hausnummer die
Haustier das
Herr der
Hund der
Jahr das
Junge der
Kaninchen das
Kassierer der
Katze die
Kaufmann der
Kellner der

Arzt der
auf Wiederhoren
Auf Wiedersehen
Auge das
aussehen
Baby das
Backer der
kennen
Kind das
Krankenpfleger der
Krankenschwester die
Kusine die
ledig
Lehrer der
Madchen das
Mann der
Maus die
Mechaniker der
Meerschweinchen das
Metzger der
Mutter die
Mutti
Nacht die
Name der
Nase die
Oma die
Omi die
Onkel der
Opa der
Opi der
Pferd das
Polizist der
Schnurrbart der
Schwager der
Schwester die
Sekretarin die
(sich) setzen
Sohn der
Staatsangehorigkeit die
Stadt die
Strasse die
Streit der
streiten
Tante die
Tochter die
Tier das
Tschus
Vater der
Vati
verheiratet
Verkaufer der
Vetter der
Vogel der
Vorname der
vorstellen
Wellensittich der
wie geht's
willkommen
wohnen
Wohnort der

Bart der
Bauer der
Beruf der
bestimmt
besuchen
bleiben
Brieffreund der
Zahnarzt der
Zwilling der
1B Interessen und Hobbys
angeln
ausgehen
Badminton das
Basketball der
Besuch der
besuchen
Briefmarke die
Buch das
CD-Spieler der
Computer der
Disko die
Fan der
fernsehen
Film der
Fitnesszentrum das
Foto das
Fotoapparat der
fotografieren
Freibad das
Freizeit die
Freund der
Fussball der
gewinnen
Gruppe die
Gymnastik die
Hobby das
Hockey das
Instrument das
Jugendklub der
Karte die
Kassette die
Kino das
Klavier das
Konzert das
lesen
Mannschaft die
Mitglied das
mitkommen
Musik die
Park der
programmieren
Rad fahren
reiten
Rollschuh der
sammeln
Schlittschuh laufen
schwimmen
Schwimmbad das

segeln
Ski fahren
spazieren gehen
spielen
Spiel das
Spielplatz der
Sport der
Stadion das
Stadt die
tanzen
Tennis das
Theater das
Tischtennis das
trainieren
treffen
treiben
uben
Verein der
Videospiel das
Volleyball der
Walkman der
Wettbewerb der
Wochenende das
Zeitschrift die
1C Haus und Umugebug
Adresse die
Aussicht die
Auto das
Autobahn die
Bad das
Badezimmer das
Bahnhof der
Balkon der
Baum der
Berg der
Bett das
Blitz der
blitzen
Blume die
Brucke die
Burg die
Bus der
Denkmal das
Dom der
Donner der
donnern
Dorf das
Dusche die
Ecke die
Einfamilienhaus das
Einwohner der

Erdgeschoss das
Esszimmer das
Fachhochschule die
Fahrkarte die
Fahrrad das
Fahrschein der
Fahrt die
Feld das
Fenster das
Fernseher der
Flur der
Fluss der
frieren
Frost der
zu Fuss
Fussgangerzone die
Garage die
Garten der
Gebaude das
Gegend die
Geschaft das
Geschirrspulmaschine die
geschlossen
Gewitter das
Grundschule die
Hafen der
Haltestelle die
Handy das
Hauptbahnhof der
Hauptstrasse die
Haus das
Herd der
historisch
Industrie die
Keller der
Kellner der
Kindergarten der
Kirche die
Kleiderschrank der
Krankenhaus das
Kreuzung die
Kuche die
Kuh die
Kuhlschrank der
Kuste die
Laden der
Lampe die
Landschaft die
Luft die
Markt der
Marktplatz der
Meer das
Mikrowelle die

Mobel das
Motorrad das
Museum das
Nachbar der
nass
Nebel der
neblig
Park der
parken
Parkplatz der
Pflanze die
Platz der
Poster der/das
Postleitzahl die
Rad das
Radio das
Rasen der
Rathaus das
Regen der
regnen
Reihenhaus das
Reise die
S-Bahn die
Schaf das
Schauer der
Schlafzimmer das
Schloss das
Schnee der
schneien
Schule die
sehenswert
Sehenswurdigkeit die
Sessel der
Sofa das
Sonne die
sonnig
Spiegel der
Spulmaschine die
Stadtmitte die
Stadtplan der
Stadtrand der
Stereoanlage die
Strand der
Strassenbahn die
Stuhl der
Sturm der
sturmisch
Supermarkt der
teilen
Telefon das
Teppich der
Tisch der
Toilette die

Treppe die
Tur die
U-Bahn die
umsteigen
Verkehr der
Vorhang der
Vorort der
Wagen der
Wand die
Waschmaschine die
Wecker der
Wetter das
Wind der
windig
wohnen
Wohnung die
Wohnzimmer das
wolkig
Zimmer das
Zoo der
Zug der
1D Alltag
Abendessen das
aufstehen
aufwachen
Braten der
Butterbrot das
duschen
einkaufen
essen
Fleisch das
Freizeit die
Fruchtsaft der
Fruhstuck das
fruhstucken
Hausaufgabe die
Kantine die
Kleidung die
kochen
klingeln
Kuchen der
Mahlzeit die
Milch die
Mittagessen das
Mittagszeit die
mussen
Obst das
Pommes frites die
putzen
schlafen
sollen

Suppe die
Tee der
Toast der
trinken
Uniform die
verlassen
sich waschen
Wasser das
Wecker der
1E Schule und Zukunftsplane
Abitur das
aufmachen
Aula die
Austausch der
Band die
beschreiben
Bibliothek die
Biologie die
Bleistift der
Buch das
Chemie die
Chor der
Deutsch
Disziplin die
Drama das
Englisch
Erdkunde die
Fach das
Fenster das
Ferien die
fertig sein
eine Frage stellen
Franzosisch
Fuller der
Gesamtschule die
Geschichte die
Gymnasium das
Hausaufgabe die
Heft das
Hof der
Informatik die
Kassettenrekorder der
Klassenfahrt die
Klassenzimmer das
Klub der
kopieren
Kugelschreiber der
Kuli der
Kunst die
Labor das
lernen

lesen
Lineal das
Mappe die
Mathe(matik) die
Mittagspause die
Note die
Orchester das
Ordner der
Papier das
Partner der
Pause die
Pflichtfach das
Physik die
Plan der
Projekt das
Prufung die
(Radier)gummi der
Realschule die
Religion die
Resultat das
schreiben
Schularbeiten die
Schuldirektor der
Schule die
Schuler der
Seite die
Semester das
singen
sitzenbleiben
Spanisch
Sprechstunde die
Sport der
Sportzentrum das
Student der
studieren
Studium das
Stunde die
Stundenplan der
Tafel die
Technologie die
Test der
Turnen das
Turnhalle die
Umfrage die
Unterricht der
vorsichtig sein
Werken das
Worterbuch das
zeichnen
Zeichnen das
zuhoren
Zukunft die
zumachen

THEMA 2 FREIZEIT UND REISE

2A Reise, Transport und den Weg finden
abfahren
Abfahrt die
Ampel die
ankommen
Auskunft die
aussteigen
Autobahn die
Bahnsteig der
Bushaltestelle die
direkt
D-Zug der
Ecke die
Eilzug der
einfach
Einfahrt die
einsteigen
Einstieg der
entschuldigen
Fahrkarte die
Fahrkartenschalter der
Fahrplan der
Fahrschein der
Fahrt die
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Gepack das
Gepackaufbewahrung die
Gleis das
Haltestelle die
Hauptstrasse die
hin und zuruck
Imbissstube die
Inter-City-Zug der
Klasse die
Krankenhaus das
Kreuzung die
Landkarte die
Linie die
Nahverkehrszug der
parken
Personenzug der
rauchen
Reise die
Reisebus der
Reisende der
Reisepass der
Reiseziel das
Reservierung die
Richtung die

Schaffner der
S-Bahn die
Seite die
Stadtplan der
Tankstelle die
U-Bahn die
umsteigen
Zug der
zuruckkommen
Zuschlag der
+ 1C
2B Tourismus
Alpen die
Ausflug der
Auskunft die
Blitz der
blitzen
Boot das
Broschure die
Camping das
Donner der
donnern
frieren
Fremde der
freundlich
Frost der
Gewitter das
Information die
Informationsburo das
Koln
Liste die
Munchen
nass
Nebel der
neblig
Nordsee die
Ostsee die
Prospekt der
Regen der
regnen
Reiseburo das
Rhein der
Rundfahrt die
Schauer der
Schiff das
Schnee der
schneien
See der
See die
sehenswert

Sehenswurdigkeit die
Sonne die
sonnig
Stadtbummel der
Stadtrundfahrt die
Sturm der
sturmisch
Tourist der
Touristeninformation die
trocken
Urlaub der
Wetter das
Wetterbericht der
Wettervorhersage die
Wien
Wind der
windig
wolkig
2C Wohnen
Anfang der
Bad das
Badetuch das
Balkon der
Bauernhaus das
Campingplatz der
Doppelzimmer das
Dusche die
Einzelzimmer das
Empfang der
Fahrstuhl der
Flur der
frei
Gang der
Gasthaus das
Handtuch das
Hotel das
Jugendherberge die
Lift der
Person die
Rechnung die
reservieren
Reservierung die
Restaurant das
Seife die
Speisesaal der
ubernachten
Ubernachtung die
WC das
Wohnwagen der
Zahnburste die

Zahnpasta die
Zelt das
Zimmer das
2D Freizeitaktivitaten
Apfelsaft der
Badehose die
Ball der
Bar die
Becher der
Bedienung die
bestellen
bezahlen
Bier das
Bratwurst die
Brot das
Brotchen das
Butter die
Cafe das
Cola die/das
Currywurst die
Durst der
durstig
Ei das
Eis das
Erdbeere die
Essig der
Fisch der
Fraulein das
Gabel die
Getrank das
Glas das
Hahnchen das
Hauptspeise die
Herr Ober
Hunger der
hungrig
Imbiss der
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Kasse die
Kirsche die
Kuchen der
Limonade die
Loffel der
Menu das
Messer das
Milch die
Mineralwasser das
Nachtisch der
Orangensaft der

Pfeffer der
Pommes die
Pommes frites die
Portion die
probieren
reichen
Reis der
Rundfahrt die
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schokolade die
schwimmen
Segelboot das
segeln
Selbstbedienung die
Senf der
servieren
Serviette die
sich sonnen
Ski fahren
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
Souvenir das
spazieren
gehen
Speisekarte die
Spiegelei das
stimmen
Suppe die
Tagesmenu das
Tasse die
Tee der
Teller der
Torte die
Tour die
Volleyball der
Vorspeise die
wandern
Wein der
Wiener Schnitzel das
Wintersport der
Wurst die
Wurstchen das
zahlen
Zucker der
+ 3B
2E Service
Achtung
anrufen
Apotheke die

auflegen
aufpassen
Auge das
Arm der
Bank die
Bargeld das
Bauch der
Bein das
Boot das
Brief der
Briefkasten der
Briefmarke die
Brieftasche die
drucken
sich erkalten
Fieber das
Finger der
sich fuhlen
Fuss der
Fundburo das
Gefahr die
gefahrlich
Geld das
Geldwechsel der
geoffnet
geschlossen
gesund
Grippe die
Hals der
Hand die
heben
helfen
Hilfe die
Horer der
Knie das
Knopf der
Kopf der
Korper der
kostenlos
krank
Krankenwagen der
leihen
los
Magen der
Medikament das
mude
Mund der
Munze die
Nase die
Notruf der
Offnungszeit die
Ohr das
Paket das

Polizei die
Post die
Postkarte die
Postleitzahl die
Regenschirm der
Rettung die
Rucken der
Schachtel die
schicken
Schmerzen die

Schnupfen der
Sirup der
Sparkasse die
Tablette die
Tasche die
telefonieren
Telefonkarte die
Telefonnummer die
Telefonzelle die
unterschreiben

Unterschrift die
verbinden
verletzt
Vorsicht
Vorwahlnummer die
wahlen
wechseln
Wechselstube die
wehtun
Zahn der

THEMA 3 ARBEIT UND LEBENSWEISE

3A Familienleben
abspulen
abtrocknen
aufpassen
aufraumen
bugeln
decken
einkaufen
Fasching der
feiern
Fest das
Gartenarbeit die
Geschirr das
Haushalt der
Karneval der
Mulltonne die
Neujahr
Ostern
putzen
Seife die
Staub saugen
Weihnachten
Zahnburste die
Zahnpasta die
see 1A,1B,1D
3B Gesunde Lebensweise
Ananas die
Apfel der
Apfelsaft der
Appetit der
Aprikose die
Banane die
Bier das
Birne die
Blumenkohl der
Bockwurst die

Bratwurst die
Brot das
Brotchen das
Butter die
Cola die/das
Currywurst die
Duft der
Ei das
Eis das
Erbse die
Erdbeere die
Essig der
Fett das
fettig
fit
Fisch der
Gemuse das
Getrank das
Hahnchen das
Hamburger der
Hauptspeise die
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Kase der
Kirsche die
Kohl der
Lebensmittel die
Limonade die
Mineralwasser das
mischen
Nachtisch der
Ol das
Omelett das
Orangensaft der
Pfeffer der
Pfirsich der
Pilz der
Pizza die

Portion die
Reis der
Rezept das
Rindfleisch das
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schale die
Schinken der
schneiden
Schokolade die
Schweinefleisch das
Senf der
Spaghetti die
Spezialitat die
Spiegelei das
Steak das
Sussigkeit die
Tasse die
Tomate die
ungesund
Vanille die
Vegetarier der
Vitamin das
Wein der
Weintraube die
Wurst die
Wurstchen das
Zitrone die
Zucker der
+ 1D
3C Kurztag-Job und Arbeitserfahrungu
Antwort die
Apparat der
Arbeit die

Beruf der
Buro das
Chef der
erlauben
Fabrik die
Firma die
fotokopieren
Handy das
Hallo
Kunde der
Lehrgang der
liefern
Lohn der
Maschine die
Nachricht die
organisieren
sparen
Stelle die
Taxi das
teilen
Teilzeitjob der
Telefonnummer die
verdienen
verschieden
wissen
Zeitung die
zuruckrufen
1A,1B,1C,1D,1E
3D Freizeit
Abenteuerfilm der
annehmen
Anzeige die
Ausflug der
ausgehen
ausverkauft
Ausweis der
bestimmt
Dokumentarfilm der
einladen
Einladung die
Eintritt der
Film der
Freizeitpark der
Grund der
Horrorfilm der
Informationsburo das
Karte die
klassisch
Konzert das
Krimi der
Liebesfilm der

Lied das
Liste die
Nachrichten die
Pop
Programm das
Prospekt der
Sanger der
Schauspieler der
Sciencefiction die
Sciencefictionfilm der
Segelboot das
Sendung die
Serie die
sicherlich
Sitz der
Sportplatz der
Sportzentrum das
Tanz der
Theaterstuck das
Touristeninformation die
uberraschen
Uberraschung die
unglucklich
Versammlung die
vorschlagen
Vorstellung die
warten auf
Zettel der
Zirkus der
1A,1B
3E Einkaufen
Abteilung die
anbieten
Angebot das
anprobieren
Apfel der
Apfelsine die
Apotheke die
ausgeben
Badeanzug der
Badehose die
Banane die
Bank die
Backerei die
Baumwolle die
bekommen
Birne die
Bluse die
Bonbon das
Briefmarke die
Brieftasche die
Brot das

Brotchen das
Buchhandlung die
Butter die
Chips die
CD die
Dose die
Einkaufszentrum das
Erdgeschoss das
Etage die
Flasche die
Fotoapparat der
Geldbeutel der
Gemuse das
geoffnet
Geschaft das
Geschenk das
geschlossen
gratis
Grosse die
Handschuh der
Hemd das
Hilfe die
Hose die
Hut der
Jacke die
Jeans die
Kamera die
Kassette die
Kase der
kaufen
Kaufhaus das
Kaugummi der
Keks der
Kleid das
Kleidung die
Konditorei die
Korb der
kostenlos
Krawatte die
Kreditkarte die
Kunde der
Laden der
Lebensmittelgeschaft das
Leder das
Lift der
Mantel der
Markt der
Metzgerei die
Mobel das
Mode die
Nahrung die
Obst das
offen

offnen
Offnungszeit die
Orange die
Paar das
Paket das
Packung die
Packchen das
Parfum das
Pfirsich der
Picknick das
Post die
Praline die
Pulli der
Pullover der
Regenschirm der
Ring der

Rock der
Schachtel die
Schal der
Scheck der
Schlafanzug der
Schinken der
schliessen
Schmuck der
Schnurrbart der
Schreibwaren die
Schuh der
Shorts die
Socke die
Sonnenbrille die
Sonnencreme die

Souvenir das
sparen
Stock der
Supermarkt der
Susswarengeschaft das
Tasche die
Taschengeld das
Tomate die
T-Shirt das
Tute die
Umschlag der
Untergeschoss das
Wolle die
Zeitschrift die
+1C,1D,3B

THEMA 4 DER JUGEDLICHE IN DER GESELLSCHAFT

4A Charakter und personliche Beziehungen
dumm
Erlaubnis die
humorlos
klug
kritisieren
Liebe die
Mensch der
Streit der
streiten
Verhaltnis das
verstehen
+ 1A, 3D
4B Umgebung
Abfall der
bauen
Erdgeschoss das
Fussgangerzone die
Gas das
Gebaude das
Gefahr die
Gehsteig der
Hauptverkehrszeit die
Larm der
Lastwagen der
Lebensraum der
Luft die
Nachbar der
offentlich
offentlicher
Personenverkehr

Problem das
rauchen
Recycling das
Reihenhaus das
Umwelt die
Umweltverschmutzung die
Unterkunft die
Verkehr der
(Verkehrs)stau der
wegwerfen
Welt die
Wohnung die
+ 1C, 1D, 1E, 2A, 2C
4C Ausbildung
Abitur das
altmodisch
Ausbildung die
Berufsausbildung die
Disziplin die
Fachhochschule die
Gesamtschule die
Gewalt die
Graffiti das
Grundschule die
Gymnasium das
Hochschule die
Internat das
Kindergarten der
korrigieren
Lehre die
Lehrling der
Make-up das
Mode die

Pflichtfach das
praktisch
Realschule die
Regel die
Resultat das
schick
Schmuck der
Schutz der
schutzen
Sicherheit die
sitzenbleiben
sorgen fur
Student der
studieren
Studium das
tragen
Uniform die
Universitat die
unterstutzen
Wahlfach das
+ 1D, 1E
4D Karriere und Zukunftsplane
Beruf der
im Freien
Handel der
Lohn der
Tourismus der
Verantwortung die
+1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C
+ jobs as appropriate

4E Sozialfragen, Rechte und Pflichte arbeitslos bekannt geben Bild das

sich gewohnen an Krankheit die Krebs der rauchen Stellenangebote die

Werbung die Zigarette die + 1A, 1C, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D

17.4 Alphabetisches Worterverzeichnis

A
ab
Abend der
Abendessen das
Abenteuerfilm der
aber
abfahren
Abfahrt die
Abfall der
abgehen
abhangig
Abitur das
abspulen
Abteilung die
abtrocknen
Achtung
Adresse die
Afrika
aktiv
allein
alles
Alpen die
als
also
alt
alter
Alter das
altmodisch
am besten
am liebsten
Amerika
Amerikaner der
amerikanisch
Ampel die
amusant an
Ananas die
anbieten
anderer …
Anfang der
anfangen
Angebot das
angeln
angenehm

Angst die
ankommen
Ankunft die
annehmen
anprobieren
anrufen
sich ansehen
Antwort die
antworten
Anzeige die
anziehen
Apfel der
Apfelsaft der
Apfelsine die
Apotheke die
Apparat der
Appetit der
Aprikose die
April
Arbeit die
arbeiten
arbeitslos
arm
Arm der
Art die
Arzt der
auch
auf
Auf Wiederhoren
Auf Wiedersehen
aufgeben
aufhalten
aufhoren
auflegen
aufmachen
aufpassen
aufpassen
aufraumen
aufstehen
aufwachen
Auge das
Augenblick der
August
Aula die

aus
Ausbildung die
Ausfahrt die
Ausflug der
ausgeben
ausgehen
ausgezeichnet
Ausland das
aussehen
aussen
ausser
ausserdem
Aussicht die
Aussprache die
aussprechen
aussteigen
Austausch der
Ausweis der
Auto das
Autobahn die
B
Baby das
Backer der
Backerei die
Bad das
Badehose die
Badetuch das
Badezimmer das
Badminton das
Bahnhof der
Bahnsteig der
bald
Ball der
Balkon der
Banane die
Band die
Bank die
Bar die
Bargeld das
Bart der
Basketball der
Bauch der
bauen
Bauer der

Bauernhaus das
Baum der
Baumwolle die
Becher der
bedeuten
Bedienung die
beenden
Beginn der
beginnen
bei
beide
Bein das
bekommen
belgisch
Belgien
Belgier der
benutzen
bequem
Berufsausbildung die
bereiten
Berg der
Beruf der
beruhmt
beschreiben
besonders
besser
bestellen
bestimmt
Besuch der
besuchen
Bett das
bezahlen
Bibliothek die
Bier das
Bild das
billig
Biologie die
Birne die
bis
bisschen
bitte
blau
bleiben
Bleistift der
Blitz der
blitzen
blod
blond
Blume die
Blumenkohl der
Bluse die
Bonbon das
Bonn

C
Cafe das
Camping das
Campingplatz der
CD die
CD-Spieler der
Cent der
Chef der
Chemie die
Chips die
Chor der
Cola die/das
Computer der
Cousin der
Currywurst die
D
da
damals
Boot das
bose
Braten der
Bratwurst die
brauchen
braun
brechen
breit
Brief der
Brieffreund der
Briefkasten der
Briefmarke die
Brieftasche die
Brieftrager der
Brille die
Broschure die
Brot das
Brotchen das
Brucke die
Bruder der
Buch das
Buchhandlung die
bugeln
bunt
Burg die
Buro das
Bus der
Bushaltestelle die
Butter die
Butterbrot das
Dame die
damit
danach
danke

danken
dann
das
da sein
dass
Datum das
dauern
decken
denken an
Denkmal das
der Wievielte
deutsch
Deutsch
Deutsche der
Deutschland
Dezember dick
Dienstag
dieser…
Direktor der
Disko die
Disziplin die
doch
Dokumentarfilm der
Dom der
Donner der
donnern
Donnerstag
donnerstags
doof
Doppelzimmer das
Dorf das
dort
Dose die
Drama das
drehen
dritte
drucken
Duft der
dumm
dunn
dunkel
durch
durfen
Durst der
durstig
Dusche die
duschen
D-Zug der
E
Ecke die egal

ehemalig
ehrlich
Ei das
eigen
Eilzug der
ein/eine/ein
ein bisschen
ein paar
ein wenig
einfach
Einfamilienhaus das
einige
einkaufen
Einkaufszentrum das
einladen
Einladung die
einsam
einsteigen
Eintritt der
einverstanden
Einwohner der
Einzelkind das
einzeln
Eis das
Eltern die
Empfang der
Ende das
endlich
Energie die
eng
England
Englander der
englisch
English
entlang
sich entscheiden
(sich) entschuldigen
Entschuldigung die
Erdbeere die
Erdgeschoss das
Erdkunde die
Erfolg der
erfolgreich
sich erkalten
sich erinnern
Erinnerung die
erklaren
erlauben
Erlaubnis die
erlaubt
erscheinen
erst
erste

erstens
Erwachsene der
erzahlen
es geht
es gibt (nicht)
es tut
essen
Essig der
Esszimmer das
Etage die
etwa
etwas
EU die
Euro der
Europa das
extra
F
Fabrik die
Fach das
Fachhochschule die
fahren
Fahrer der
Fahrkarte die
Fahrkartenschalter der
Fahrplan der
Fahrrad das
Fahrschein der
Fahrstuhl der
Fahrt die
fallen
falsch
Familie die
Familienangehorige der
Familienname der
Fan der
fantastisch
Farbe die
Fasching der
fast
Fastenzeit die
faul
Februar
fehlen
Fehler der
feiern
Feiertag der
Feld das
Fenster das
Ferien die
fernsehen
Fernseher der
fertig
sein
fest

Fest das
Fett das
Fettig
Fieber das
Film der
finden
Finger der
Firma die
Fisch der
fit
Fitnesszentrum das
flach
Flasche die
Fleisch das
Fleischer der
fleissig
fliegen
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Flur der
Fluss der
folgen
folgender
Foto das
Fotoapparat der
fotokopieren
fotografieren
Frage die
eine Frage stellen
fragen
Franken der
Frankreich
Franzose der
franzosisch
Franzosisch
Frau die
Fraulein das
frei
Freibad das
Freitag
freitags
Freizeit die
Freizeitpark der
Fremde der
sich freuen
Freude die
Freund der
freundlich
Freundschaft die
frieren
frisch
froh

Frost der
Fruchtsaft der
fruh
Fruhling der
Fruhstuck das
fruhstucken
sich fuhlen
Fuller der
Fundburo das
fur
furchtbar
zu Fuss
Fuss der
Fussball der
Fussgangerzone die
G
Gabel die
ganz
Gang der
gar
nicht
Garage die
Garten der
Gartenarbeit die
Gas das
Gast der
Gastfreundschaft die
Gasthaus das
Gebaude das
geben
Gebiet
das
geboren
Geburt die
Geburtstag der
geduldig
Gefahr die
gefallen
gefahrlich
gegen
Gegend die
Gegenteil das
gegenuber
Gehalt das
gehen
es gehort
Gehsteig der
gelb
Geld das
Geldbeutel der
Geldwechsel der
Gelegenheit die
Gemuse das
genau
genug

genug
haben
geoffnet
Gepack das
Gepackaufbewahrung die
gerade
geradeaus
gern
gern haben
Gesamtschule die
Geschaft das
geschehen
Geschenk das
Geschichte die
geschieden
Geschirr das
Geschirrspulmaschine die
geschlossen
Geschmack der
Geschwister die
gestern
gesund
Gesundheit die
Getrank das
Gewalt die
gewaltig
gewinnen
Gewitter das
gewohnlich
es gibt
Glas das
glauben
gleich
Gleis das
Gluck das
glucklich
gold
Gott der
Grad der
Graffiti das
Gramm das
grau
Grieche der
Griechenland
griechisch
Grippe die
gross
Grossbritannien
Grosseltern die
Grosse die
Grossmutter die
Grossvater der
Grund der
Grundschule die

grun
Gruppe die
gut
Gymnastik die
Gymnasium das
H
Haar das
haben
Hafen der
Hahnchen das
halb
Hallo
Hals der
Haltestelle die
halten
Hamburger der
Hamster der
Hand die
Handel der
Handschuh der
Handtuch das
Handy das
hart
hassen
hasslich
Hauptbahnhof der
Hauptspeise die
Hauptstrasse die
Haus das
Hausaufgabe die
Hausfrau die
Haushalt der
Hausnummer die
Haustier das
heben
Heft das
heftig heiss
heissen
helfen
hell
Hemd das
her
Herbst der
Herd der
hereinkommen
Herr der
Herr Ober
herrlich
hervorragend
herzlich
heute
heute Morgen

hier
Hilfe die
hilfsbereit
hin
hin und zuruck
hineingehen
hinter
historisch
Hobby das
hoch
Hochschule die
Hockey das
Hof der
hoffen
hoffentlich
hoflich
holen
Holz das
horen
Horer der
Horrorfilm der
Hose die
Hotel das
hubsch
humorlos
Hund der
Hunger der
hungrig
Hut der
I
Idee die
im Freien
Imbiss der
Imbissstube die
immer
immer noch
in
in Ordnung
Industrie die
Informatik die
Information die
Informationsburo das
Ingenieur der
innen
insbesondere
Instrument das
intelligent
Internat das
Inter-City-Zug der
interessant
Interesse das
sich interessieren fur
irgend

Italien
Italiener der
italienisch
J
ja
Jacke die
Jahr das
Jahreszeit die
Januar
Jeans die
jeder…
jemand
jener…
jetzt
Jog(h)urt der/das
Jugendherberge die
Jugendklub der
Juli
jung
Junge der
Juni
K
Kaffee der
kalt
Kamera die
Kanal der
Kaninchen das
Kantine die
Karte die
Kartoffel die
Karton der
Karneval der
Kase der
Kasse die
Kassette die
Kassettenrekorder der
Kassierer der
Katze die
kaufen
Kaufhaus das
Kaufmann der
Kaugummi der
kein….
Keks der
Keller der
Kellner der
kennen
Kilo das
Kilometer der
Kind das
Kindergarten der
Kino das
Kirche die

Kirsche die
Klasse
Klasse die
Klassenfahrt die
Klassenzimmer das
klassisch
Klavier das
Kleid das
Kleiderschrank der
Kleidung die
klein
Klima das
klingeln
Klub der
klug
Knie das
Knopf der
kochen
Kohl der
Koln
komisch
kommen
kompliziert
Konditorei die
konnen
Konzert das
Kopf der
kopieren
Korb der
Korper der
korrigieren
krank
Krankenhaus das
Krankheit die
Krankenpfleger der
Krankenschwester die
Krankenwagen der
Krawatte die
Krebs der
Kreditkarte die
Kreis der
kreuzen
Kreuzung die
kriegen
Krimi der
kritisieren
Kuchen der
Kuche die
Kugelschreiber der
Kuh die
kuhl
Kuhlschrank der
Kuli der

Kunde der
Kunst die
kurz
Kusine die
kuhl
Kuste die
L
Labor das
lachen
Laden der
Lampe die
Land das
Landkarte die
Landschaft die
lang
lange
langsam
langweilig
Larm der
lassen
Lastwagen der
laufen
laut
leben
lebendig
Lebensmittel die
Lebensmittelgeschaft das
Lebensraum der
lebhaft
lecker
Leder das
ledig
leer
Lehre die
Lehrer der
Lehrgang der
Lehrling der
leicht
Leid tun
leider
leihen
leise
lernen
lesen
letzte
Leute die
lieb
Liebe die
Liebesfilm der
lieber
Lieblings......
Lied das
liefern

liegen
Lift der
lila
Limonade die
Lineal das
Linie die
links
Liste die
Liter der/das
Loffel der
Lohn der
los
Luft die
Lust haben
lustig
M
machen
Madchen das
Magen der
Mahlzeit die
Mai
Make-up das
mal
Mal das
manchmal
man
Mann der
Mannschaft die
Mantel der
Mappe die
Markt der
Marktplatz der
Marz
Maschine die
Mathe(matik) die
Maus die
Mechaniker der
Medikament das
Meer das
Meerschweinchen das
mehr
mehrere
meinen
Meinung die
Menge die
(eine) Menge
Mensch der
Menu das
messen
Messer das
Meter der
Metzger der
Metzgerei die

Mikrowelle die
Milch die
mindestens
Mineralwasser das
Minute die
mischen
mit
mitbringen
mitgehen
Mitglied das
mitkommen
mitnehmen
Mittag der
Mittagessen das
Mittagspause die
Mittagszeit die
Mittelmeer das
mitten
Mitternacht die
Mittwoch
mittwochs
Mobel das
Mode die
modern
Mofa das
mogen
moglich
Moment der
Monat der
Montag
montags
morgen
Morgen der
morgens
Motorrad das
mude
Mulltonne die
Mund der
Munchen
Munze die
Museum das
Musik die
mussen
Mutter die
Mutti
N
nach
Nachbar der
nachher
Nachmittag der
Nachrichten die
nachst
nachste

Nacht die
Nachteil der
Nachtisch der
Nahe die
Nahrung die
Name der
Nase die
nass
naturlich
Nebel der
neben
neblig
nehmen
nein
Nerven die
nett
neu
Neujahr
neulich
nicht
nicht mehr
nichts
nie
niemand
noch
noch einmal
noch nicht
nochmal
Norden der
Nordsee die
normalerweise
Note die
notwendig
November
null
nun
nur
nutzlich
O
O.K.
ob
obdachlos
oben
Oberstufe die
Obst das
oder
offen
ooffentlich
offentlicher Personenverkehr
offnen
Offnungszeit die
oft
ohne

Ohr das
Oktober
Ol das
Oma die
Omelett das
Omi
Onkel der
Opa der
Opi
optimistisch
orange
Orange die
Orangensaft der
Orchester das
ordentlich
Ordner der
organisieren
Osten der
Osterreich
Osterreicher der
osterreichisch
Ostern
Ostsee die
P
Paar das
Packchen das
Packung die
Paket das
Papier das
Parfum das
Park der
parken
Parkplatz der
Partner der
passieren
Pause die
perfekt
Person die
Personenzug der
Personlichkeit die
pessimistisch
Pfeffer der
Pfennig der
Pferd das
Pfirsich der
Pflanze die
Pflicht die
Pflichtfach das
Pfund das
Physik die
Picknick das
Pilz der
Pizza die

Plan der
Plastik die
Platz der
plotzlich
Polizei die
Polizist der
Pommes die
Pommes
frites die
Pop
Portion die
Post die
Poster der/das
Postkarte die
Postleitzahl die
praktisch
Praline die
Preis der
preiswert
prima
pro
probieren
Problem das
Programm das
programmieren
Projekt das
Prospekt der
Prufung die
Pulli der
Pullover der
putzen
Pyjama der
Q
Quadrat das
R
Rad das
Rad fahren
Radier(gummi) der
Radio das
Rasen der
Rathaus das
rauchen
Realschule die
Rechnung die
rechts
Recycling das
Regel die
Regen der
Regenschirm der
regnen
reich
reichen
Reis der

Reise die
Reiseburo das
Reisebus der
Reisende der
Reisepass der
reisen
Reiseziel das
reiten
Religion die
reservieren
Reservierung die
Restaurant das
Resultat das
Rettung die
Rezept das
Rhein der
richtig
Richtung die
riechen
Rindfleisch das
Ring der
Rock der
Rollschuh der
rosa
rot
Rucken der
Ruckfahrkarte die
ruhig
Rundfahrt die
S
Saft der
sagen
Sahne die
Salat der
Salz das
Salzburg
sammeln
Samstag
samstags
Sandale die
Sanger der
satt
sauber
S-Bahn die
Schachtel die
Schade
schaden
Schaffner der
Schal der
Schale die
scharf
Schaf das
Schauer der

Schauspieler der
Scheck der
Scheibe die
Schein der
schick
schicken
Schiff das
Schinken der
schlafen
Schlafanzug der
Schlafsack der
Schlafzimmer das
schlank
schlecht
schliessen
schlimm
Schlips der
Schlittschuh
laufen
Schloss das
schmal
schmecken
Schmerzen die
Schmuck der
schmutzig
Schnee der
schneiden
schneien
schnell
Schnupfen der
Schnurrbart der
Schokolade die
schon
schon
Schrank der
schrecklich
schreiben
Schreibwaren die
Schuh der
Schuldirektor der
Schule die
Schuler der
Schutz der
schutzen
schwach
schwarz
Schweinefleisch das
Schweiz die
Schweizer der
schweizerisch
schwer
Schwester die
schwierig
Schwierigkeit die

Schwimmbad das
schwimmen
Sciencefiction die
Sciencefictionfilm der
See der
See die
Segelboot das
segeln
sehen
sehenswert
Sehenswurdigkeit die
sehr
Seife die
sein
seit
seitdem
Seite die
Sekretarin die
Sekunde die
selbst
Selbstbedienung die
selten
Sendung die
Senf der
September
Serie die
servieren
Serviette die
Sessel der
sich
setzen
Shorts die
sicher
Sicherheit die
sicherlich
singen
Sirup der
Sitz der
sitzen
sitzenbleiben
Ski fahren
so
so dass
Socke die
Sofa das
sofort
sogar
Sohn der
sollen
Sommer der
Sonderangebot das
Sonnabend
sonnabends
Sonne die

sich sonnen
Sonnenbrand der
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
sonnig
Sonntag
sonst
sorgen fur
Sorte die
Souvenir das
Spaghetti die
Spanien
Spanier der
spanisch
Spanisch
sparen
Sparkasse die
Spass
spat
spater
spazieren gehen
Speisekarte die
Speisesaal der
Spezialitat die
Spiegel der
Spiegelei das
Spiel das
spielen
Spielplatz der
Spitze
Sport der
sportlich
Sportplatz der
Sportzentrum das
Sprache die
sprechen
Sprechstunde die
Spulmaschine die
Staatsangehorigkeit die
Stadion das
Stadt die
Stadtbummel der
Stadtmitte die
Stadtplan der
Stadtrand der
Stadtrundfahrt die
stark
Station die
stattfinden
Staub
saugen
stecken
stehen
steigen

Stelle die
sterben
still
Stille die
Stimme die
stimmen
stimmt
Stock der
Strand der
Strasse die
Strassenbahn die
Streit der
streiten
streng
Stuck das
Student der
studieren
Studium das
Stuhl der
Stunde die
Stundenplan der
Sturm der
sturmisch
suchen
Suden der
super
Supermarkt der
Suppe die
suss
Sussigkeit die
Susswarengeschaft das
sympathisch
T
Tablette die
Tafel die
Tag der
Tagesmenu das
taglich
Tante die
Tanz der
tanzen
Tasche die
Taschengeld das
Tasse die
Taxi das
Technologie die
Tee der
teilen
Telefon das
telefonieren
Telefonkarte die
Telefonnummer die
Telefonzelle die

Teller der
Temperatur die
Tennis das
Teppich der
Test der
teuer
Theater das
Theaterstuck das
Tier das
Tisch der
Tischtennis das
Toast der
Tochter die
Toilette die
toll
Tomate die
Torte die
total
Tour die
Tourismus der
Tourist der
Touristeninformation die
tragen
trainieren
traurig treffen
treiben
Treppe die
trinken
trocken
Tschus
T-Shirt das
tun
Tur die
Turke der
Turkei die
Turnen das
Turnhalle die
Tute die
typisch
U
U-Bahn die
uben
uber
uberall
uberhaupt
ubermorgen
ubernachten
Ubernachtung die
uberraschen
Uberraschung die
uberqueren
Uhr die

um
Umfrage die
Umschlag der
umsteigen
Umwelt die
Umweltverschmutzung die
unbedingt
und
unfreundlich
ungeduldig
ungefahr
ungesund
unglucklich
unhoflich
Uniform die
Universitat die
unmoglich
unsympathisch
unten
unter
Unterricht der
Unterschied der
unterschreiben
Unterschrift die
unterstutzen
unterwegs
unzufrieden
Urlaub der
USA die
usw.
V
Vanille die
Vater der
Vati
Verantwortung die
verbinden
verboten
verbringen
verdienen
Verein der
Vergangenheit die
Vegetarier der
vergessen
vergleichen
Verhaltnis das
verheiratet
verkaufen
Verkaufer der
Verkehr der
(Verkehrs)stau der
verlassen
verletzt
verlieren

verpassen
Versammlung die
verschieden
verstehen
versuchen
Verzeihung die
Vetter der
Videospiel das
viel
viele
vielleicht
Viertel
Vitamin das
Vogel der
Volk das
voll
Volleyball der
Vollgas
von
vor
vorbereiten
vorgestern
Vorhang der
vorher
vor kurzem
Vormittag der
Vorname der
Vorort der
vorschlagen
Vorsicht
vorsichtig
Vorspeise die
vorstellen
Vorstellung die
Vorteil der
Vorwahlnummer die
vorziehen
W
Wagen der
Wahl die
wahlen
Wahlfach das
wahrend
wahrscheinlich
Walkman der
Wand die
wandern
wann
warm
warten
auf warum
was
was fur

sich waschen
Waschmaschine die
Wasser das
WC das
wechseln
Wechselstube die
Wecker der
wegen
wegwerfen
wehtun
Weihnachten
weil
Wein der
Weintraube die
weiss
weit
welcher……
Wellensittich der
Welt die
wenig
wenn
wer
Werbung die
werden
Werken das
wert
Westen der
Wettbewerb der
Wetter das
Wetterbericht der
Wettervorhersage die
wichtig
wie
wie bitte
wie geht's
wie lange
wie viel
wie viele
Wievielte der
wieder
wiederholen
wiegen
Wien
Wiener
Schnitzel das
wieso
willkommen
Wind der
windig
Winter der
Wintersport der
wirklich
wissen
witzig

wo
Woche die
Wochenende das
woher
wohin
wohnen
Wohnort der
Wohnung die
Wohnwagen der
Wohnzimmer das
wolkig
Wolle die
wollen
Wort das
Worterbuch das
wovon
wunderbar
wunschen (sich)
Wurst die
Wurstchen das
Z
z.B.

zahlen
Zahn der
Zahnarzt der
Zahnburste die
Zahnpasta die
zeichnen
Zeichnen das
zeigen
Zeit die
Zeitschrift die
Zeitung die
Zelt das
Zentimeter der
Zentrum das
Zettel der
ziehen
ziemlich
Zimmer das
Zirkus der
Zitrone die
Zoo der
zu

zu Ende
zu Fu.
zu Hause
Zucker der
zufrieden
Zug der
zuhoren
Zukunft die
zumachen
zuruck
zuruckkommen
zusammen
Zuschauer der
Zuschlag der
zweite
Zwilling der
zwischen


Додаток 4.4

ІСПАНСЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (іспанська мова - рівень стандарту) та Європейським стандартом В1.

VOCABULARIO TEMATICO

Тематичний словник

General Notions - Spanish
1. Existential
(a) Existence, non-existence
hay
ser
(b) Presence, absence
afuera
aparecer
aqui
ausente
desaparecer
estar
faltar
pertenecer
presente
(c) Availability, nonavailability
alcanzar
hacer
falta
hay
necesitar
quedar
tener
(d) Occurrence, nonoccurrence
a lo mejor
ocurrir
pasar = to happen
quiza(s)
tener lugar
(e) Demonstration
aquel
este, ese, aquel (m)
esta, esa, aquella (f)
esto, eso, aquello (n)
2. Space
(a) Location
encontrarse

estar (situado)
hallarse
abajo (de)
aislado
adentro
afuera
ahi
alla
alli
alrededor (de)
aqui
arriba (de)
centro, en el _ (de)
contra
debajo (de)
delante (de)
dentro (de)
derecha, a la _ (de)
detras (de)
donde
en en/por todas partes
encima (de)
enfrente (de)
entre
exterior, el
extranjero, el
final, al
fondo, el
fuera (de)
izquierda, a la _ (de)
interior, el
lado, al _ (de)
proximo
siguiente
sobre
(b) Distance
cerca (de)
centimetro, el
cercano
estar a (X) metros de
estar a (X) kilometros de
estar a (X) minutos de
kilometro, el
lejano
lejos (de)
metro, el

(c) Motion
a
a pie
andar
andando
bajar (de)
caer(se)
cambiar
coger
con destino a
correr
cruzar
de
detener(se)
direccion, la = direction
dirigir(se)
doblar
empujar
en autobus
en autocar
en avion
en coche
en metro
en tren
entrar
hacia
hasta
ir (a / en )
irse
llegar (a / de)
llevar
marcharse
para
parar(se)
pasar (por) = to go past, through
paseo, dar un _
por
procedente de
salir (a / de)
subir (a)
tirar
tomar
torcer
traer
venir
viajar
viaje, el
volver (a / de)

vuelta,
dar una _
(d) Direction
derecha, a la _
derecho, todo _
Este, el
izquierda, a la _
Norte, el
Oeste, el
por aqui/alli
recto, todo _
Sur, el
(e) Origin
de ?De donde?
ser de _
(f) Motion with person or thing
acompanar
conducir
ir a buscar
ir con _
llevar
poner
(g) Places
afueras, las
aldea, la
alrededores, los
barrio, el
centro, el
ciudad, la
lugar, el
mundo, el
pais, el
por aqui
por alli
pueblo, el
region, la
sitio, el
(h) Dimensions
alto
altura, la
ancho
bajo (centi)metro, el
corto
delgado
estatura, la
estrecho
gordo

grande
grueso
largo
mediano
medida, la
medir
pequeno
pesar
peso, el
talla, la
tamano, el
3. Time
(a) Calendar
fecha, la
?A cuantos estamos?
?Que dia es hoy?
?Que fecha es (hoy)?
Es el (primero) de _
Estamos a (dos) de _
dia, el
domingo, el
lunes, el
martes, el
miercoles, el
jueves, el
viernes, el
sabado, el
semana, la
ano, el
estacion, la
invierno, el
otono, el
primavera, la
verano, el
mes, el
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
se(p)tiembre
octubre
noviembre
diciembre
Ano Nuevo, el
Carnaval, el
Dia de
Reyes, el
Navidad, la
Nochebuena, la

Nochevieja, la
Semana Santa, la
Viernes Santo, el
celebrarse
dia festivo, el
fiesta, la = festival
fin de semana, el
(b) Clock
?A que hora .?
?Que hora es?
a la una
a las dos, etc.
a medianoche
a mediodia
y/menos cinco etc.
y media
. y/menos cuarto
a eso de la(s) _
cuarto de hora, un
de la manana
de la tarde
de la noche
en punto
es la una
son las dos etc.
hora, la
horario, el
minuto, el
(c) Point in time
a principios (de)
a mediados (de)
a fines (de)
actualidad, la
actualmente
ahora (mismo)
anoche
anteayer
antes (de)
ano pasado, el
ano proximo, el
ano que viene, el
ano siguiente, el
ayer
cuando
despues (de)
dia siguiente, al
durante
epoca, en la _ de
esta semana
este ano / mes
fin de semana, el
futuro, el

hoy
lunes, los etc.
lunes pasado, el etc.
manana
noche, la
pasado, el
pasado manana
por la(s) manana(s)
por la(s) noche(s)
por la(s) tarde(s)
principio, al
semana pasada, la etc.
(d) Length of time
?cuanto tiempo hace que
.?
pasar (+ time)
quedarse (+ time)
dentro de (diez) minutos
de
desde
desde hace
durante
durar
en (una) hora
hace
hasta
mucho tiempo
ocho dias
quince dias
rato, un
(e) Frequency
algunas veces
a menudo
a veces
cada (diez) minutos
de nuevo
de vez en cuando
dos veces, etc.
generalmente
jamas
los lunes, etc.
muchas veces
normalmente
nunca
otra vez
pocas veces por ano, _ dia, _ noche, etc.
por lo general
raramente
siempre
tiempo, el = time
todas las semanas

todo el tiempo
todos los dias / meses, etc.
una vez
vez, la
(f) Sequence
Ordinal numbers
primero . decimo
antes (de)
despues (de)
entonces
final, al
finalmente
luego
por fin
siguiente
ultimo
(g) Imminence
a tiempo
al / en un momento
apenas
en seguida
pronto
tarde
temprano
ya
(h) Rapidity
(cien) kilometros por hora
darse prisa
deprisa
de repente
despacio
inmediatamente
lentamente
lento
rapidamente
rapido
tener prisa
(i) Contemporaneousness
ahora
en ese /este momento
mientras (que)
mientras tanto
todavia
(j) Begin, continue and end
al final
a partir de
acabar
comenzar
continuar

dejar (de)
desde
empezar
final, el
hasta
llevar (+ time) + gerund
parar
ponerse a
seguir
terminar
(k) Change and permanence
acabar de
cambiar
encontrarse
hacerse
ponerse
quedar(se)
volverse
4. Qualities and Characteristics
(a) Size
alto
bajo
grande
mediano
pequeno
profundo
(b) Age
?Cuantos anos tiene(s) /
cumple(s)?
tener _ anos
adolescente
adulto
antiguo
anciano
bebe, el
cumpleanos, el
cumplir
edad, la
joven = young
joven, el = young person
juventud, la
ayor
menor
moderno
morir
muchacho, el
muerto
nacer
nacimiento, el
nuevo

santo, el
vida, la
viejo
(c) Appearance
specto, el
bello
bonito
castano
feo
guapo
horrible
igual
limpio
moreno
palido
parecer
parecerse a
parecido
roto
rubio
sucio
tipico
tranquilo
(d) Quantity
Cardinal numbers: 0 -
1.000.000
bolsa, la
bote, un
botella, una
cada
caja, la = box
cantidad, la
carton , el
cuarto, un = quarter
doble
docena, una
exactamente
gramos
kilo, el
lata, una
litro, el
loncha, una
maximo, el
mayoria, la
medio
minimo, el
mitad, la
nada
nada mas
paquete, un
par, un
parte, la

pedazo, un
racion, una
solamente
solo
solo
suficiente
tarro, un
taza, la
trozo, un
vaso, el
(e) Shape
cuadrado (el)
redondo
(f) Temperature
calor, el
caliente
caluroso
fresco
frio, el
grado, el
temperatura, la
templado
tener calor
tener frio
(g) Quality
bien
bueno
desventaja, la
especial
estupendo
excelente
extraordinario
fantastico
fatal
genial
ideal
igual
importante
inconveniente, el
mal
malo
mejor
mejorar
necesario
peor
perfecto
pobre
regular
sobresaliente
terrible
unico

ventaja, la
(h) Access
abierto
abrir
cerrado
cerrar
completo
entrada, la = entrance
entrar
libre
lleno
ocupado
paso, el
poder
prohibido
prohibir
salida, la = exit
salir
vacio
(i) Value
?Cuanto cuesta(n)?
?Cuanto vale(n)?
?Cuanto es?
barato
caro
centimo, el
costar
deber = to owe
economico
euro, el
gratis
gratuito
libra (esterlina), la
peseta, la
precio, el
rico = wealthy
(j) Correctness
correcto
dar igual
deber = must
estar bien/mal
estar equivocado equivocarse
falso
mentir
mentira, la
optar
optativo
tener razon
?Vale!
verdad, la
verdadero

(k) Nationality
?De donde eres / es?
ser + adjective
ser de + place
vivir
aleman
Alemania
America del Sur
Andalucia
andaluz
Belgica
britanico
castellano
catalan
Cataluna
Escocia
escoces
Espana
espanol
Estados Unidos, los/EEUU
Europa
europeo
frances
Francia
Gales
gales
Galicia
gallego
Gran
Bretana
Grecia
Inglaterra
ingles
Irlanda
irlandes
Italia
italiano
latinoamericano
Londres
mexicano (mejicano)
Mexico (Mejico)
nacionalidad, la
norteamericano
pais, el
Portugal
portugues
sudamericano or
suramericano
(l) Facility
ayuda, la
ayudar
desastre, el
dificil

exito, el
facil
fracasar
imposible
inutil
posible
problema, el
suerte, la
tener
exito
tratar de
util
(m) Interest
aburrido
aburrirse
aguantar
animado
atencion, la
callado
dar igual
detestar
divertido
emocionante
encantar
favorito
fenomenal
gustar
interesante
interesar(se)
odiar
pasarlo
bien
popular
preferir
raro
tener
ganas de
valer la pena
(n) Emotion
actitud, la
afortunadamente
alegre
alegrarse de
alegria, la
cansado
celoso
contento
decepcionado
desafortunado
enfadado
enfadarse
estar a favor (de)
estar de acuerdo
estar en contra (de)

feliz
felicidad, la
gritar
ilusionado
independiente
injusto
justo
llorar
negativo
nervioso
optimista
pesimista
positivo
reirse
sentirse
sonreirse
sorprender
sorpresa, la
susto, el
tener
miedo
tolerante
triste
(o) Strength
debil
durable
duro
energico
flojo
fuerte
suave
(p) Materials
algodon, el
ceramica, la
cristal, el
cuero,el
hierro, el
lana, la
madera, la
oro, el
papel, el
piel, la
plastico, el
plata, la
plomo, el
seda, la
tela, la
vidrio, el
(q) Taste and smell
amargo
dulce
olor, el

picante
rico = tasty
sabor, el
salado
(r) Colour
?de que color?
amarillo
azul
blanco
claro
color, el
gris
marron
morado
naranja
negro
oscuro
palido
rojo
rosa
rosado
verde
violeta
vivo
(s) Personal characteristics
?Como te (se) llama(s)?
apellido, el
desobediente
direccion, la
estado civil, el
identidad, la
nombre, el
senas, las
sexo, el
activo
agradable
agresivo
alegre
amable
ambicioso
antipatico
atrevido
bien educado
callado
capaz
cobarde
contento
cortes
desagradable
elegante
extrovertido

famoso
femenino
formal
generoso
goloso
gracioso
honrado
impaciente
independiente
insolente
inteligente
introvertido
llamarse
mal
educado
masculino
nervioso
normal
obediente
orgulloso
paciente
perezoso
practico
responsable
sencillo
sensible
serio
simpatico
timido
tonto
trabajador
travieso
triste
valiente
(t) Audibility
alto
bajo
callar(se)
en voz alta
en voz baja
fuerte
ruido, el
ruidoso
silencio, el
silencioso
sonar
sonido, el
(u) Degree, manner
bastante
bastar
casi
demasiado
mas

muy
menos
mucho
poco
poco, un
suficiente
tan
tanto
?Que + adjective!
5. Mental Notions
(a) Senses
buscar
escuchar
estar bueno/malo
gustar
mirar
oir
oler
probar
sentir
tener
hambre
tener
sed
tocar
ver
(b) Communication
articulo, el
carta, la = letter
charlar
contar
contestacion, la
contestar
conversacion, la
conversar
correspondencia, la
decir
dialogo, el
escribir
hablar
hacer una pregunta
leer
llamar (por telefono)
mensaje, el
palabra, la
pregunta, la
preguntar
repetir
responder
respuesta, la
sugerir
telefonear

(c) Expression
acordarse
creer
decidir
desear
olvidar
opinar
pensar
querer
quisiera
recordar
6. Relations
(a) Logical
entonces
ni . ni
o . o
o/u
para
pero
por eso
porque
pues
si
sin
sin
embargo
sino
tambien
tampoco
todavia
y/e
(b) Actions
andar
caminar
coger
comprar
conseguir
dar
dejar
esperar
gastar
hacer
invitar
necesitar
obtener
organizar
participar
poner(se)
practicar
preparar
recoger
sacar
sentarse

tomar
trabajar
usar
utilizar
(c) Question words
?Adonde?
?Como?
?Cual(es)?
?Cuando?
?Cuanto(s)?
?De donde?
?De quien?
?Donde?
?Por donde?
?Por que?
?Que?
?Quien?
(d) Indefinites
algo
alguno
cada
cosa, la
cualquier(a)
demasiado
gente, la
mismo
mucho
muy
nadie
ninguno
otro
poco, un
tanto
todo
todo el mundo
uno
varios
(e) Referring to future
See 3 (c)
ir a + infinitive
Present and Future tenses
(f) Referring to the present
See 3 (c) Present and Present
continuous
(g) Referring to the past
See 3 (c)
Past tenses

(h) Ownership
tener
pertenecer
ser de (+ person)
Possessive adjectives and
pronouns
(i) Similarity and difference
como
diferente (de)
distinto (de)
igual (a)
parecerse (a)
parecido
Comparatives and
superlatives
7. Social Activities
(a) Greetings and salutations
abrazo, un
adios
atentamente
bienvenido
buenas noches
buenas tardes
buenos dias
?Como esta(s)?
despedirse
estar bien/fatal/regular
estimado
hasta luego
hasta manana
hola
?Que hay?
?Que pasa?
?Que tal?
querido
recuerdos
saludos
(b) Introductions
conocer
encantado
mucho
gusto
presentar
(c) Please, thank you and apologies
de nada
disculpa, la
disculparse
gracias

perdon
perdona / perdone
por favor
siento, lo _ (mucho)
(d) Express good wishes
?Buen viaje!
?Buena suerte!
?Enhorabuena!
?Felicidades!
?Feliz cumpleanos!
?Feliz Navidad!
?Que aproveche!
?Que lo pase
(s) bien!
(e) Express a reaction
?Basta!
?Ole!
?Que asco!
?Que bien!
?Que horror!
?Que lastima!
?Que pena!
?Que va!
(f) Language problems/
Linguistic activities
The alphabet
acento, el

decir
deletrear
describir
descripcion, la
ejemplo, el
entender
escribir
explicar
pronunciar
querer
decir
repetir
saber
significar
(g) Social interactions:
(dis)agreement, permission, opinions
aceptar
aconsejar
con permiso
consejo, el
creer
(estar) de acuerdo
hay que
me parece
molestar(se)
no
pedir
pedir permiso

pedir prestado
pensar
permitir
poder
prestar
queja, la
quejarse
quisiera
recomendar
si
tocarle a uno
(h) Forms of address
senor
senora
senorita
tu
usted(es)
vosotros
caballero(s)
Appropriate forms of verbs
as required.

Theme 1 . My World

1A - Self, family and friends
abogado, el
abuelo, el
albanil, el
amigo, el
animal, el
aprendiz, el
azafata, la
barba, la
bigote, el
boda, la
bombero, el
caballo, el
cajero, el
calvo
camarero, el

cara, la
carpintero, el
cartero, el
casado
chico, el
cobaya, la
coche, el
cocinero, el
comerciante, el
companero,el
conductor, el
conejo, el
contable, el
dentista, el
dependiente, el
divorciado

electricista, el
empleado, el
enfermero, el
en paro
esposo, el
familia, la
gafas, las
gato, el
gemelo, el
granjero, el
hermanastro, el
hermano, el
hijo (unico), el
hombre, el
hombre de
negocios, el
ingeniero, el

jardinero, el
jubilado
lentes de contacto, las
liso
loco
madrastra, la
madre, la
mama, la
marido, el
matrimonio, el
mecanico, el
medico, el
militar, el
mujer, la
nieto, el
nino, el
novio, el
obrero, el
ojos, los
orejas, las
padrastro, el
padre, el
pajaro, el
parado
papa, el
parado
pareja, la
parientes, los
pecas, las
pelirrojo
pelo, el
peluquero, el
periodista, el
periquito, el
perro, el
pez, el
policia, el
primo, el
programador, el
raton, el
recepcionista, el
rizado
secretario, el
sentido del humor, el
separado
sobrino, el
soldado, el
soltero
tecnico
tecnico, el
tio, el
trabajador, el
tortuga, la
vecino, el

veterinario, el
viudo
voz, la
1B - Interests and Hobbies
actor, el
aficionado, el
ajedrez, el
ambiente, el
aprender (a)
atletismo, el
bailar
baloncesto, el
bateria, la = drums
bicicleta / bici, la
billar, el
bolera, la
boxeo, el
campeon, el
campeonato, el
campo, el
cancion, la
cantante, el
cantar
cartas, las = playing cards
ciclismo, el
cine, el
club, el
club de
jovenes, el
coleccion, la
concierto, el
copa, la = cup, trophy
corrida de toros, la
deporte, el
deportista
disco (compacto), el
discoteca, la
entrada la = ticket
equipo, el = team
equipo de musica, el
equitacion, la
espectaculo, el
esqui, el
esquiar
estadio, el
estereo
personal, el
fiesta, la = party
flamenco, el
flauta, la
footing, el
futbol, el
ganar = to win
gimnasia, la
gol, el

grupo, el
guitarra, la
instrumento, el
internet, la
juego, el
Juegos
Olimpicos, los
jugador, el
jugar
juguete, el
lectura, la
loteria, la
marcar = to score
medalla, la
miembro, el
monitor, el
monopatin, el
montar a caballo
moto, la
nadar
natacion, la
novela, la
ordenador, el
parque, el
parque de atracciones, el
parque infantil, el
parque tematico, el
participar
partido, el
pasatiempo, el
pasear
patinaje, el
patinar
patines, los
pelicula, la
pelota, la
perder
pesca, la
pescar
piano, el
ping-pong, el
piscina, la
pista de hielo, la
plaza de toros, la
polideportivo, el
practicar
premio, el
programa, el
publico (adj.)
radio, la
ratos libres, los
revista, la
sala de fiestas, la
serie, la
socio, el

teatro, el
tebeo, el
television, la
tenis, el
tiempo
libre, el
tocar = to play (an instrument)
torero, el
torneo, el
toro, el
vela, la
videoclub, el
videojuego, el
windsurf, el
zoo, el or parque zoologico, el
1C - Home and local environment
aeropuerto, el
afueras, las
aire acondicionado, el
alfombra, la
alquilado
amueblado
aparcar
aparador, el
aparato, el
aparcamiento, el
arbol, el
armario, el
aseo, el
aspiradora, la
autobus, el
autopista, la
avion, el
avenida, la
ayuntamiento, el
balcon, el
barrio, el
biblioteca, la = library
bloque, el
bonobus, el
bosque,el
butaca, la
calefaccion, la
calle, la
cama, la
campo, el
capital, la
carretera, la
casa, la
casa adosada, la
castillo, el
catedral, la
centrico

entro, el
centro comercial, el
cesped, el
chalet / chale, el
chimenea, la
clima, el
cinturon de seguridad, el
coche, el
cocina, la = kitchen
cocina (de gas), la = cooker
cocina electrica, la
comedor, el
comisaria, la
comoda, la
comodo
compartir
concurrido
conductor, el
congelador, el
correo, el
Correos
cortina, la
costa, la
cruce, el
cuadro, el
cuarto de bano, el
desvan, el
direccion, la = address
discoteca, la
domicilio, el
dormitorio, el
ducha, la
edificio, el
ensenar
escalera, la
escritorio, el
espejo, el
esquina, la
estacion, la
estacion de autobuses, la
estacion de servicio, la
estanco, el
estante, el
estanteria, la
finca la
flor, la
fregadero, el
frigorifico, el
fuente, la
galeria (de arte), la
garaje, el
granja, la
habitacion, la
habitante, el

hierba, la
historico
hospital, el
iglesia, la
industria, la
industrial
jardin, el
lago, el
lampara, la
lavabo, el
lavadora, la
lavaplatos, el
libreria, la, = bookcase
manta, la
maquina, la
mar, el
mesa, la
metro, el
montana, la
monumento, el
moqueta, la
moto, la
mudarse (de casa)
muebles, los
museo, el
nevera, la
oficina de turismo, la
paisaje, el
palacio, el
papelera, la
parada, la
pared, la
pasillo, el
patio, el
pintado
piso, el = floor; flat
planta baja, la
playa, la
plaza, la
poster, el
precioso
propio
puente, el
puerta, la
puerto, el
radiador, el
radio, la
Renfe/RENFE (or estacion de tren, la/estacion de ferrocarril, la)
residencial
rio, el
sala de
estar, la
salon, el

sierra, la
silla, la
sillon, el
sofa, el
sotano, el
suelo, el
supermercado, el
taxi, el
techo, el
tejado, el
terraza, la
tienda, la = shop
tocador, el
tren, el
turistico
valle, el
ventana, la
video, el
vista, la = view
zona, la
1D - Daily routine
acostarse
afeitarse
almorzar
almuerzo, el
arreglar
arreglarse
banarse
banera, la
cena, la
cenar
comer
comida, la
desayunar
desayuno, el
despertador, el
despertarse
diente, el
dormir(se)
ducharse
lavarse
levantarse
limpiarse los dientes
merendar
merienda, la
peinarse
quitarse
vestirse
1E - School and Future Plans
agenda, la
aleman, el
alumno, el

apagar
aprender
aprobar
apuntes, los
arte dramatico, el
asignatura, la
asistir
aptitud, la
aula (f.), el
biologia, la
boligrafo/boli, el
borrador, el = rough copy;
board rubber
campo de deportes, el
cancha /pista de (tenis), la
cantina, la
carpeta, la
casete, la = cassette
casete, el = cassette player
ciencias, las
cinta, la
clase, la
cocina, la = food technology
colegio, el
comercio, el = business studies
corregir
cuaderno, el
curso, el
deberes, los = homework
despacho, el
dibujar
dibujo, el = art
diccionario, el
director, el
disenar
educacion
fisica, la
ejercicio, el
encender
encuesta, la
ensenanza, la
entrevista, la
escuela, la
espanol, el
estuche, el
estudiante, el
estudiar
estudios, los
etica, la
examen, el
fisica, la
frances, el
geografia, la
gimnasia, la
gimnasio, el

goma, la
guardar
historia, la
idioma, el
impresora, la
informatica, la
ingles, el
insignia, la
instalaciones, las
instituto, el
laboratorio, el
lapices de colores, los
lapiz, el
leccion, la
lengua, la
levantar la mano
libro, el
literatura, la
matematicas, las
mensaje, el
mochila, la
musica, la
nota, la
orientacion profesional, la
pagina, la
pantalla, la
pasar (la) lista
pasillo, el
patio, el
pizarra, la
presentacion (oral), la
profesor, el
prueba, la
quimica, la
recreo, el
regla, la = ruler
religion, la
repasar
resumen, el
rotulador, el
sacapuntas, el
sacar
buenas/malas notas
salon de actos, el
ser bueno en .
subrayar
suspender
taller, el
teclado, el
tecnologia, la
texto, el
tijeras, las
tiza, la
trabajo, el
trabajos
manuales, los

tutor, el
uniforme, el

vocabulario, el


Theme 2 . Holiday Time and Travel & Travel
2A - Travel, Transport and Finding the Way
aeropuerto, el
anden, el
aparcar
autocar, el
autobus, el
autopista, la
AVE, el (tren de alta velocidad espanol)
avion, el
barco, el
billete, el
(billete) sencillo, el
(billete) de ida, el
(billete) de ida y vuelta, el
bonobus, el
carretera, la
cinturon de seguridad, el
coche, el
conductor, el = driver; motorist
consigna, la
despacho de billetes, el
destino, el
directo
expreso, el
(no) fumador
informarse
llegada, la
mapa, el
metro, el
moto, la
parada, la
parking, el
pasajero, el
paso subterraneo, el
plano, el
(primera) clase
rapido, el
retraso, el
revisor, el
sacar sala de espera, la
salida, la = departure
semaforo, el
suplemento, el
taquilla, la = ticket office
Talgo (train)

taxi, el
TER (train)
transbordo, el
transporte (publico), el
tranvia, el
tren, el
via, la
viajero, el
vuelo, el
+ see 1C
2B - Tourism
acampar
acondicionado
aduana, la
banarse
camping, el
caravana, la
climatizado
Costa Brava, la
Costa del Sol, la
Costa Verde, la
descansar
divertirse
DNI (National Identity card)
documento, el
equipaje, el
estar de vacaciones
excursion, la
ferry, el
folleto, el
foto(grafia), la
gafas de sol, las
guia (turistica), la = guidebook
guia, el = guide
hotel, el
intercambio, el
lista, la
maleta, la
maquina de fotos, la
Mediterraneo, el
pasaporte, el
Pirineos, los
sacar fotos
sombra, la
tomar el sol
turismo, el
turista, el

turistico
vacaciones, las
visita, la
visitar
Weather
cielo, el
estar nublado/despejado
haber tormenta/hielo/niebla
hacer buen/mal tiempo
hacer calor/frio
hacer sol/viento
llover
lluvia, la
nevar
nieve, la
nube, la
pronostico, el
tiempo, el = weather
2C - Accommodation
albergue
juvenil, el
alojarse
aparcar
apartamento, el
ascensor, el
balcon, el
bano, el
caravana, la
cepillo (de dientes), el
champu, el
desayuno, el
desodorante, el
ficha, la
firmar
funcionar
habitacion doble, la
habitacion individual, la
hotel, el
jabon, el
lavanderia, la
libre = available
llave, la
luz, la
media pension
parador, el
papel higienico, el
pasta de dientes, la
peine, el

pension, la = boarding house
pension completa
persona, la
recepcion, la
reserva, la
reservar
saco de dormir, el
secador de pelo, el
sitio, el = place, space, room
tienda, la = tent
2D - Holiday Activities
copa, la = wine glass
cuchara, la
cuchillo, el
mantel, el
platillo, el
plato, el = plate
servilleta, la
taza, la
tenedor, el
vaso, el
+ See 1B, 3B
2E - Services Post Office
buzon, el
carta, la = letter
cartero, el
enviar
estanco, el
mandar
paquete, el
postal, la
sello, el
Getting help in an emergency
accidente, el

ambulancia, la
aspirina, la
averia, la
boca, la
bomberos, los
brazo, el
cabeza, la
catarro, el
comprimido, el
consultorio, el
consulta, la
crema, la
cuello, el
cuerpo, el
?Cuidado!
Cruz Roja, la
dedo,el
doler
dolor, el
enfermedad, la
enfermo
espalda, la
esparadrapo, el
estomago, el
fiebre, la
garganta, la
gasolinera, la
gripe, la
hambre, el
herida, la
herido
incendio, el
insolacion, la
inyeccion, la
jarabe, el
mano, la
mareado
mareo, el
medicamento, el

medicina, la
muela, la
nariz, la
oidos, los
ojo, el
?Ojo!
pastilla, la
picadura, la
pie, el
pierna, la
policia, la
primeros auxilios, los
quemadura, la
resfriado, el
romperse
rueda, la
sed, la
socorrista, el
?Socorro!
sueno, tener _
tirita, la
urgencias, las
Other
alquilar
billete, el = bank note
cajero automatico, el
cambio, el
cheque de viaje, el
descolgar
equipo, el = equipment
introducir
moneda, la
oficina de
cambio, la

Theme 3 . Work and Lifestyle

3A - Home Life
arreglar
belen, el
cocinar
compras, las
costumbre, la
faenas, las
fregar
lavar
lavar los platos
limpiar
pasar la aspiradora

planchar
quehaceres, los
quitar el polvo
tareas, las
tarjeta (de credito), la
toalla, la
tradicion, la
tradicional
+See 1A, 1B, 1D
3B - Healthy Living
aceite, el

aceituna, la
agua (f.), el
agua mineral (con/sin gas) (f.), el
ajo, el
arroz, el
asado
atun, el
azucar (f.), el
bacalao, el
barra (de pan), la
beber
bebida, la

bistec, el or biste, el
bocadillo, el
bombon, el
cafe, el = coffee
calamares, los
caramelo, el
carne, la
cebolla, la
cena, la
cenar
cereales, los
cerveza, la
champinones, los
chicle, el
chocolate, el
chorizo, el
chuleta, la
churros, los
coca-cola, la
cocinar
col, la
coliflor, la
comida, la = lunch; food
ensalada, la
filete, el
flan, el
freir
fresa, la
fruta, la
gambas, las
gazpacho, el
guisantes, los
hamburguesa, la
helado, el
hervir
huevo, el
jamon (de york),el
jamon
serrano, el
judias
verdes, las
leche, la
lechuga, la
legumbres, las
limon, el
limonada, la
mantequilla, la
manzana, la
mariscos, los
melocoton, el
melon, el
merluza, la
mermelada, la
naranja, la
naranjada, la
nata, la

paella, la
pan, el
pastel, el
patata, la
patatas
fritas, las
pera, la
perrito
caliente, el
pescado, el
pimienta, la
pimiento, el
pina, la
platano, el
pollo, el
postre, el
queso, el
rellenar
relleno, el = stuffing sal, la
salchicha, la
salchichon, el
salsa, la
sangria, la
sardina, la
servicio, el
sopa, la
tapas, las
tarta, la
te, el
tomate, el
tortilla, la
tostada, la
uvas, las
vainilla, la
vegetariano
verduras, las
vinagre, el
vino (blanco/rosado/tinto), el
yogur, el
zanahoria, la
zumo (de fruta), el
+ See 1D
3C - Part-time Jobs and Work Experience
banco, el
cabina de telefono, la
canguro, de
clinica, la
colgar compania, la
correo electronico, el
cuidar
de parte de .
?Diga!
?Digame!

dinero, el
dueno, el
ejercito, el
empleo, el
empresa, la
encargado
encontrar
estar communicando
experiencia laboral, la
fabrica, la
fax, el
ganar = to earn
guia (telefonica), la
hacer practicas
hacer un aprendizaje
jefe, el
linea, la
llamada, la
marcar = to dial
oficina, la
pagar bien / mal
prefijo, el
recado, el
repartir
solicitor trabajo
sueldo, el
telefono (movil), el
tomar un ano libre
+ See 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
3D - Leisure
actuar
anuncio, el
apto
asiento, el
baile, el
bar, el
cafe, el = coffee shop
cafeteria, la
cantante, el
carta, la = menu
cartelera, la
ciencia - ficcion, la
clasico
comedia, la
concierto, el
concurso, el
corrida de toros, la
cuenta, la
de accion
de aventura
de terror
delicioso
dibujos animados, los

documental, el
entrada, la = ticket
entremeses, los
especialidad, la
estrella, la
funcion, la
hamburgueseria, la
libre = free
menu, el
menu del dia, el
noticias, las
ocio, el
?Oiga!
paga, la
pagar
partido, el
plato, el = dish
plato combinado, el
policiaco
postre, el
propina, la
publicidad, la
racion, la
restaurante, el
romantico
?Salud!
servicios, los
sesion, la
taquilla, la = box office
telenovela, la
tipo, el
trabajar = to act
Traigame .
+ See 1A, 1B
3E - Shopping
a mitad de precio
abanico, el
abrigo, el
ahorrar
anuncio, el
articulo, el
banador, el
blusa, la
bolso, el
botas, las
caja, la = till
calcetines, los
camisa, la
camiseta, la
carniceria, la
castanuelas, las
cerillas, las
chandal, el

cheque, el
cinturon, el
cliente, el
comprar
confiteria, la
corbata, la descuento, el
drogueria, la
estanco, el
falda, la
farmacia, la
fruteria, la
gastar = to spend
grandes almacenes, los
guantes, los
impermeable, el
jersey, el
juguete, el
libreria, la = bookshop
medias, las
mercado, el
monedero, el
muneca, la
oferta, la
paga, la = pocket money
panaderia, la
pantalon, el
pantalon
corto, el
panty, el
paraguas, el
pasteleria, la
peluqueria, la
pendientes, los
periodico, el
pescaderia, la
probarse
quedar
quiosco, el
rebajas, las
recibo, el
recuerdo, el
reembolso, el
regalo, el
reloj, el
ropa, la
sandalias, las
seccion, la
servir
sombrero, el
supermercado, el
surtido
tabacalera, la
tarjeta de credito, la
tienda de comestibles, la
traje, el

traje de bano, el
vaqueros, los
vender
vestido, el
zapateria, la
zapatillas de deporte, las
zapatos, los
+ See 1C, 1D, 3B

Theme 4 . The Young Person in Society

4A - Character and Personal Relationships
agresivo
ambicioso
amistoso
antipatico
atento
atrevido
avaricioso
caracter, el
carinoso
celoso
cobarde
comportamiento, el
comportarse
comprensivo
conducta, la
confianza, la
creativo
cruel
cualidad, la
cuidadoso
defecto, el
desobediente
egoista
emprendedor
estupido
extrovertido
formal
generoso
gloton
hablador
honrado
impaciente
insolente
llevarse bien / mal con
mal educado
mentiroso
mezquino
nervioso
obediente
orgulloso
paciente
perezoso
personalidad, la
prudente
seguro de si mismo
sensible
serio
severo
sincero

timido
torpe
travieso
valiente
+ See 1A, 3D
4B - The Environment
ahorrar
aire, el
amenazar
arruinar
atasco, el
basura, la
campana, la
causa, la
causar
circulacion, la
contaminacion, la
contaminar
controlar
desastre, el
desastroso
destruccion, la
destruir
ecologia, la
ecologico
estropear
evitar
gasolina (sin plomo), la
hogar, el
medio
ambiente, el
peaton, el
peatonal
planeta, el
polucion, la
preocupar(se)
proteger recurso, el
salvar selva, la
tierra, la
trafico, el
urbanizacion, la
vehiculo, el
vivienda, la
+ See 1C, 1D, 1E, 2A, 2C
4C - Education Issues
academia, la
carrera, la
castigar

castigo, el
deberes, los = duties
derechos, los
desobedecer
empleo, el
estricto
norma, la
obedecer
obligatorio
opcion, la
practica(s), la(s) = training
regla, la = regulation
respetar
respeto, el
riguroso
universidad, la
+ See 1D, 1E
4D - Careers and Future
Plans
ambicion, la
aprendiz, el
aprendizaje, el
calificacion, la
calificado
capacitar(se)
certificado, el
formacion profesional, la
+ See 1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C
4E - Social Issues, Choices and Responsibilities
aceptable
alcohol, el
alcoholico
borracho
cigarrillo, el
danar
dano, el
desempleo, el
droga, la
drogarse
emborracharse
en forma
en paro
fumar
horroroso
humo, el

mantener(se)
parado
peligro, el
peligroso
salud, la

saludable
sano
tabaco, el
+ See 1A, 1C, 3C, 3D, 3E,
4A, 4B, 4C, 4D


LEXICO

Лексика

A
a
?A cuantos estamos?
a eso de la(s) _
a fines (de)
a la una
...menos cuarto
y/menos cinco, etc
.y media
a las dos, etc.
a lo mejor
a mediados (de)
a medianoche
a mediodia
a menudo
a mitad de precio
a partir de
a pie
a principios (de)
?A que hora .?
a tiempo
a veces
abajo (de)
abanico, el
abierto
abogado, el
abrazo, un
abrigo, el
abril
abrir
abuelo, el
aburrido
aburrirse
acabar (de)
academia, la
acampar
accidente, el
aceite, el
aceituna, la
acento, el
aceptable
aceptar
acompanar
aconsejar

acordarse
acostarse
actitud, la
actividad, la
activo
actor, el
actualidad, la
actuar
actualmente
adentro
adios
adolescente
?Adonde?
aduana, la
adulto
aeropuerto, el
afeitarse
aficionado, el
afirmacion, la
afortunadamente
afuera
afueras, las
agenda, la
agosto
agradable
agresivo
agua (f.), el
agua mineral (con/sin gas) (f.), el
aguantar
ahi
ahora (mismo)
ahorrar
aire, el
aire acondicionado, el
aislado
ajedrez, el
ajo, el
al / en un momento
al final (de)
albanil, el
albergue juvenil, el
alcanzar
alcohol, el
alcoholico
aldea, la

alegrarse de
alegre
alegria, la
aleman
aleman, el
Alemania
alfombra, la
algo
algodon, el
algunas
veces
alguno
alla
alli
almorzar
almuerzo, el
alojarse
alquilado
alquilar
alrededor (de)
alrededores, los
alto
altura, la
alumno, el
amable
amargo
amarillo
ambicion, la
еlambicioso
ambiente, el
ambulancia, la
amenazar
America del Sur
amigo, el
amistoso
amueblado
ancho
anciano
Andalucia
andaluz
andando
andar
anden, el
animado
animal, el
anadir

ano, el
Ano Nuevo, el
ano pasado, el
ano proximo, el
ano que viene, el
ano siguiente, el
anoche
anteayer
antes (de)
antiguo
antipatico
anuncio, el
apagar
aparador, el
aparato, el
aparcamiento, el
aparcar
aparecer
apartamento, el
apellido, el
apenas
aprender (a)
aprendiz, el
aprendizaje, el
aprobar
apropiado
aptitud, la
apto
apuntes, los
aquel
aquella
aquello
aqui
arbol, el
armario, el
arreglar
arreglarse
arriba (de)
arroz, el
arruinar
arte dramatico, el
articulo, el
asado
ascensor, el
aseo, el
asiento, el
asignatura, la
asistir
aspecto, el
aspiradora, la
aspirina, la
atasco, el
atencion, la
atentamente

atento
atletismo, el
atrevido
atun, el
aula (f.), el
ausente
autobus, el
autocar, el
autopista, la
avaricioso
AVE, el tren de alta velocidad espanol)
avenida, la
averia, la
avion, el
ayer
ayuda, la
ayudar
ayuntamiento, el
azafata, la
azucar, el
azul
B
bacalao, el
bailar
baile, el
bajar (de)
bajo
balcon, el
baloncesto, el
banco, el
banera, la
banador, el
banarse
bano, el
bar, el
barato
barba, la
barco, el
barra (de pan), la
barrio, el
?Basta!
bastante
bastar
basura, la
bateria, la = drums
bebe, el
beber
bebida, la
belen, el
Belgica

bello
biblioteca, la = library
bicicleta / bici, la
bien
bien educado
bienvenido
bigote, el
billar, el
billete, el = bank note
billete, el = ticket
.de ida
.de ida y vuelta
.sencillo
biologia, la
bistec, el or biste, el
blanco
bloque, el
blusa, la
boca, la
bocadillo, el
boda, la
bolera, la
boligrafo/boli, el
bolsa, la
bolso, el
bomberos, los
bombon, el
bonito
bonobus, el
borracho
borrador, el = board rubber
borrador, el = rough copy
bosque,el
botas, las
bote, el
botella, la
boxeo, el
brazo, el
breve
britanico
?Buen viaje!
?Buena suerte!
buenas
noches
buenas
tardes
bueno
buenos
dias
buscar
butaca, la
buzon, el

C
caballero(s)
caballo, el
cabeza, la
cabina de telefono, la
cada
cada (diez) minutos
caer(se)
cafe, el = coffee
cafe, el = coffee shop
cafeteria, la
caja, la = box
caja, la = till
cajero, el
cajero automatico, el
calamares, los
calcetines, los
calefaccion, la
caliente
calificacion, la
calificado
callado
callar(se)
calle, la
calor, el
caluroso
calvo
cama, la
camarero, el
cambiar
camisa, la
cambio, el
caminar
camiseta, la
campana, la
campeon, el
campeonato, el
camping, el
campo de deportes, el
campo, el
cancha/pista de (tenis), la
cancion, la
canguro, de _
cansado
cantante, el
cantar
cantidad, la
cantina, la
capacitar(se)
capaz
capital, la
cara, la

caracter, el
caramelo, el
caravana, la
carinoso
Carnaval, el
carne, la
carniceria, la
caro
carpeta, la
carpintero, el
carrera, la
carretera, la
carta, la = letter
carta, la = menu
cartas, las = playing cards
cartelera, la
cartero, el
carton, el
casa, la
casa
adosada, la
casado
casi
casilla(s) correcta(s), la/las
casete, el = cassette player
casete, la = cassette
castano
castanuelas, las
castellano
castigar
castigo, el
castillo, el
catalan
Cataluna
catarro, el
catedral, la
causa, la
causar
cebolla, la
celebrarse
celoso
cena, la
cenar
centimetro, el
centimo, el
centrico
centro
comercial, el
centro, el
centro, en el _ (de)
cepillo (de dientes), el
ceramica, la
cerca (de)
cercano
cereales, los
cerillas, las

cerrado
cerrar
certificado, el
cerveza, la
cesped, el
chalet/chale, el
champinones, los
champu, el
chandal, el
charlar
cheque de
viaje, el
cheque, el
chicle, el
chico, el
chimenea, la
chocolate, el
chorizo, el
chuleta, la
churros, los
ciclismo, el
cielo, el
(cien) kilometros por hora
ciencia-ficcion, la
ciencias, las
cierto
cigarrillo, el
cine, el
cinta, la
cinturon, el
cinturon de seguridad, el
circulacion, la
ciudad, la
claro
clase, la
clasico
cliente, el
clima, el
climatizado
clinica, la
club de jovenes, el
club, el
cobarde
cobaya, la
coca-cola, la
coche, el
cocina (de gas), la = cooker
cocina electrica, la
cocina, la = food technology
cocina, la = kitchen
cocinar
cocinero, el
coger
col, la
coleccion, la

colegio, el
colgar
coliflor, la
color, el
comedia, la
comedor, el
comenzar
comer
comerciante, el
comercio, el = business studies
comida, la = food
comida, la = lunch
comisaria, la
como
?Como?
?Como esta(s)?
?Como te (se) llama(s)?
comoda, la
comodo
companero, el
compania, la
comparar
compartir
completar
completo
comportamiento, el
comportarse
comprar
compras, las
comprensivo
comprimido, el
con
permiso
concierto, el
concurrido
concurso, el
conducir
conducta, la
conductor, el = driver
conductor, el = motorist
conejo, el
confianza, la
confiteria, la
congelador, el
conocer
conseguir
consejo, el
consigna, la
consulta, la
consultorio, el
contable, el
contaminacion, la
contaminar
contar
contento

contestacion, la
contestar
continuar
contra controlar
conversacion, la
conversar
copa, la = cup, trophy
copa, la = wine glass
corbata, la
correcto
corregir
correo, el
correo electronico, el
Correos
correr
correspondencia, la
corresponder
corrida de toros, la
cortes
cortina, la
corto
cosa, la
costa, la
Costa Brava, la
Costa del Sol, la
Costa Verde, la
costar
costumbre, la
creativo
creer
crema, la
cristal, el
cruce, el
cruel
Cruz Roja, la
cruzar
cuaderno, el
cuadrado, (el)
cuadro, el
?Cual(es)?
cualidad, la
cualquier(a)
cuando
?Cuando?
?Cuanto(s)?
?Cuanto cuesta(n)?
?Cuanto es?
?Cuanto tiempo hace que .?
?Cuanto vale(n)?
?Cuantos anos tiene(s)/ cumple(s)?
cuarto = fourth
cuarto de bano, el

cuarto de hora, un
cuarto, un = quarter
cuchara, la
cuchillo, el
cuello, el
cuenta, la
cuero, el
cuerpo, el
?Cuidado!
cuidadoso
cuidar
cumpleanos, el
cumplir
curso, el
D
danar
dano, el
dar
dar igual
darse prisa
de
de accion
de acuerdo
de aventura
?De donde?
?De donde eres/es?
de la manana
de la noche
de la tarde
de nada
de nuevo
de parte de .
?De que color?
?De quien?
de repente
de terror
de vez en cuando
debajo (de)
deber = must
deber = to owe
deberes, los = duties
deberes, los = homework
debil
decepcionado
decidir
decimo
decir
dedo, el

defecto, el
dejar
dejar de
delante (de)
deletrear
delgado
delicioso
demasiado
dentista, el
dentro (de)
dentro de (diez) minutos
dependiente, el
deporte, el
deportista
deprisa
derecha, a la _
derecho, todo _
derechos, los
desafortunado
desagradable
desaparecer
desastre, el
desastroso
desayunar
desayuno, el
descansar
descolgar
describir
descripcion, la
descuento, el
desde
desde
hace
desear
desempleo, el
desobedecer
desobediente
desodorante, el
despacho de billetes, el
despacho, el
despacio
despedirse
despertador, el
despertarse
despues (de)
destino, el
destruccion, la
destruir
desvan, el
desventaja, la
detalle, el
detener(se)
detestar
detras (de)

Dia de Reyes, el
dia festivo, el
dia, el
dia siguiente, al
dialogo, el
dibujar
dibujo, el = art
dibujo, el = drawing
dibujos animados, los
diccionario, el
diciembre
diente, el
diferencia, la
diferente (de)
dificil
?Diga!
?Digame!
dinero, el
direccion, la = address
direccion, la = direction
directo
director, el
dirigir(se)
disco (compacto), el
discoteca, la
disculpa, la
disculparse
disenar
distinto (de)
divertido
divertirse
divorciado
DNI (National Identity Card)
doblar
doble
docena,
una
documental, el
documento, el
doler
dolor, el
domicilio, el
domingo, el
donde
?Donde?
dormir(se)
dormitorio, el
dos veces, etc.
droga, la
drogarse
drogueria, la
ducha, la
ducharse
dueno, el
dulce

durable
durante
durar
duro
E
ecologia, la
ecologico
economico
edad, la
edificio, el
educacion
fisica, la
egoista
ejemplo, el
ejemplo, por _
ejercicio, el
ejercito, el
electricista, el
elegante
emborracharse
emocionante
empezar
empleado, el
empleo, el
empresa, la
empujar
en
en (una) hora
en autobus
en autocar
en avion
en coche
en ese momento
en forma
en metro
en paro
en punto
en seguida
en tren
en voz alta
en voz baja
en/por todas partes
encantado
encantar
encargado
encender
encima (de)
encontrar(se)
encuesta, la
energico
enero
enfadado

enfadarse
enfermedad, la
enfermero, el
enfermo
enfrente (de)
?Enhorabuena!
ensalada, la
ensenanza, la
ensenar = to show/teach
entender
entonces
entrada, la = entrance
entrada la = ticket
entrar
entre
entremeses, los
entrevista, la
enviar
epoca, en la _ de
equipaje, el
equipo de musica, el
equipo, el = equipment
equipo, el = team
equis, la
equitacion, la
equivocarse
esa
Es el (primero) de _
es la una
escalera, la
escoces
Escocia
escoger
escribir
escritorio, el
escuchar
escuela, la
ese
eso
espalda, la
Espana
espanol
espanol, el
esparadrapo, el
especial
especialidad, la
espectaculo, el
espejo, el
esperar
esposo, el
esqui, el
esquiar
esquina, la
esta

estacion de autobuses, la
estacion de ferrocarril, la
estacion de servicio, la
estacion de tren, la
estacion, la
estado civil, el
estadio, el
Estados Unidos, los/ EEUU
Estamos a (dos) de _
estanco, el
estante, el
estanteria, la
estar
estar (situado)
estar a (X) (kilo)metros de
estar a (X) minutos de
estar a favor (de)
estar bien/fatal/regular
estar bien/mal
estar bueno/malo
estar comunicando
estar de acuerdo
estar de vacaciones
estar en contra (de)
estar equivocado
estar nublado/despejado
estatura, la
este
este ano/mes
Este, el
estereo personal, el
estimado
esto
estomago, el
estrecho
estrella, la
estricto
estropear
estuche, el
estudiante, el
estudiar
estudios, los
estupendo
estupido
etica, la
euro, el
Europa
europeo
evitar
exactamente
examen, el
excelente
excursion, la

exito, el
experiencia, la
explicar
expreso, el
exterior, el
extranjero, el
extraordinario
extrovertido
F
fabrica, la
facil
faenas, las
falda, la
falso
faltar
familia, la
famoso
fantastico
farmacia, la
fatal
favorito
fax, el
febrero
fecha, la
felicidad, la
?Felicidades!
feliz
?Feliz cumpleanos!
?Feliz Navidad!
femenino
fenomenal
feo
ferry, el
ficha, la
fiebre, la
fiesta, la = festival
fiesta, la = party
filete, el
finca, la
fin de
semana, el
final, el
finalmente
firmar
fisica, la
flamenco, el
flan, el
flauta, la
flojo
flor, la
folleto, el

fondo, el
footing, el
formacion profesional, la
formal
formulario, el
foto(grafia), la
fracasar
frances
frances, el
Francia
frase, la
fregadero, el
fregar
freir
fresa, la
fresco
frigorifico, el
frio, el
fruta, la
fruteria, la
fuente, la
fuera (de)
fuerte (no)
fumador
fumar
funcion, la
funcionar
futbol, el
futuro, el
G
gafas, las
gafas de sol, las
galeria (de arte), la
Gales
gales
Galicia
gallego
gambas, las
ganar = to earn
ganar = to win
garaje, el
garganta, la
gasolina (sin plomo), la
gasolinera, la
gastar
gastar = to spend
gato, el
gazpacho, el
gemelo, el
generalmente
generoso

genial
gente, la
geografia, la
gimnasia, la
gimnasio, el
gloton
gol, el
goloso
goma, la
gordo
gracias
gracioso
grado, el
gramos
Gran Bretana
grande
grandes
almacenes, los
granja, la
granjero, el
gratis
gratuito
Grecia
gripe, la
gris
gritar
rdar
guia (telefonica), la
guia (turistica), la = guidebook
guia, el = guide
guisantes, los
guitarra, la
gustar
H
haber tormenta/hielo/niebla
habitacion, la
habitacion doble, la
habitacion individual, la
habitante, el
hablador
hablar
hace = ago
hacer
hacer buen/mal tiempo
hacer calor/frio
hacer falta
hacer practicas
hacer sol/viento

hacer un aprendizaje
hacer una pregunta
hacerse
hacia
hallarse
hambre, el
hamburguesa, la
hamburgueseria, la
hasta
hasta luego
hasta manana
hay
hay que
helado, el
herida, la
herido
hermanastro, el
hermano, el
hervir
hierba, la
hierro, el
hijo (unico), el
historia, la
historico
hogar, el
hola
hombre, el
hombre de negocios, el
honrado
hora, la
horario, el
horrible
horroroso
hospital, el
hotel, el
hoy
huevo, el
humo, el
I
ideal
identidad, la
idioma, el
iglesia, la
igual
ilusionado
imaginar
impaciente
impermeable, el
importante
imposible
impresora, la

incendio, el
incluir
inconveniente, el
independiente
indicar
industria, la
industrial
informacion, la
informarse
informatica, la
ingeniero, el
Inglaterra
ingles
ingles, el
injusto
inmediatamente
insignia, la
insolacion, la
insolente
instalaciones, las
instituto, el
instrumento, el
inteligente
intercambio, el
interesante
interesar(se)
interior, el
internet, la
introducir
introvertido
inutil
invierno, el
invitar
inyeccion, la
ir (a/en )
ir a + infinitive
ir a buscar
ir con _
Irlanda
irlandes
irse
Italia
italiano
izquierda, a la _ (de)
J
jabon, el
jamas
jamon (de york), el
jamon serrano, el
jarabe, el

jardin, el
jardinero, el
jefe, el
jersey, el
joven = young
joven, el = young person
jubilado
judias verdes, las
juego, el
Juegos Olimpicos, los
jueves, el
jugador, el
jugar
juguete, el
julio
junio
justificar
justo
juventud, la
K
kilo, el
kilometro, el
L
laboral
laboratorio, el
lado, al _ (de)
lago, el
lampara, la
lana, la
lapices de colores, los
lapiz, el
largo
lata, una
latinoamericano
lavabo, el
lavadora, la
lavanderia, la
lavaplatos, el
lavar
lavar los platos
lavarse
leccion, la
leche, la
lechuga, la
lectura, la
leer
legumbres, las
lejano

lejos (de)
lengua, la
lentamente
lentes de contacto, las
lento
letra, la
levantar la mano
levantarse
libra (esterlina), la
libre = available
libre = free
libreria, la, = bookcase
libreria, la = bookshop
libro, el
limon, el
limonada, la
limpiar
limpiarse
los dientes
limpio
linea, la
liso
lista, la
literatura, la
litro, el
llamada, la
llamar (por telefono)
llamarse
llave, la
llegada, la
llegar (a/de)
lleno
llevar
llevar (+ time) + gerund
llevarse bien/mal con
llorar
llover
lluvia, la
loco
loncha, una
Londres
loteria, la
luego
lugar, el
lunes pasado, el etc.
lunes, el
luz, la
M
madera, la
madrastra, la
madre, la
mal

mal educado
maleta, la
malo
mama, la
manana = tomorrow
manana, la = morning
mandar
mano, la
manta, la
mantel, el
mantener(se)
mantequilla, la
manzana, la
mapa, el
maquina, la
maquina de fotos, la
mar, el
marca, la
marcar = to dial
marcar = to score
marcharse
mareado
mareo, el
marido, el
mariscos, los
marron
martes, el
marzo
mas
masculino
matematicas, las
matrimonio, el
maximo, el
mayo
mayor
mayoria, la
me parece
mecanico, el
medalla, la
media pension
mediano
medianoche
medias, las
medida, la
medio
medio
ambiente, el
mediodia
medir
Mediterraneo, el
mejicano
Mejico

mejor
mejorar(se)
melocoton, el
melon, el
mencionar
menor
menos
mensaje, el
mentir
mentira, la
mentiroso
menu del dia, el
menu, el
mercado, el
merendar
merienda, la
merluza, la
mermelada, la
mes, el
mesa, la
metro, el = metre
metro, el = underground
mexicano
Mexico
mezquino
miembro, el
mientras (que)
mientras
tanto
miercoles, el
militar, el
minimo, el
minuto, el
mirar
mismo
mitad, la
mochila, la
moderno
molestar(se)
moneda, la
monedero, el
monitor, el
monopatin, el
montana, la
montar a caballo
monumento, el
moqueta, la
morado
moreno
morir
moto, la
muchacho, el
muchas veces
mucho
mucho gusto

mucho tiempo
mudarse (de casa)
muebles, los
muela, la
muerto
mujer, la
mundo, el
muneca, la
museo, el
musica, la
muy
N
nacer
nacimiento, el
nacionalidad, la
nada
nada mas
nadar
nadie
naranja
naranja, la
naranjada, la
nariz, la
nata, la
natacion, la
Navidad, la
necesario
necesitar
negativo
negro
nervioso
nevar
nevera, la
ni . ni
niebla, la
nieto, el
nieve, la
ninguno
nino, el
no
noche, la
Nochebuena, la
Nochevieja, la
nombre, el
norma, la
normal
normalmente
Norte, el
norteamericano
nota, la
noticias, las

novela, la
noveno
noviembre
novio, el
nube, la
nuevo
numero, el
nunca
O
o . o
o/u
obedecer
obediente
obligatorio
obrero, el
obtener
ocho dias
ocio, el
octavo
octubre
ocupado
ocurrir
odiar
Oeste, el
oferta, la
oficina, la
oficina de
cambio, la
oficina de turismo, la
?Oiga!
oidos, los
oir
?Ojo!
ojo, el
?Ole!
oler
olor, el
olvidar
opcion, la
opinar
opinion, la
optar
optativo
optimista
ordenador, el
oreja, la
organizar
orgulloso
orientacion profesional, la
oro, el
oscuro

otono, el
otra vez
otro
P
paciente
padrastro, el
padre, el
paella, la
paga, la = pocket money
paga, la = wages
pagar
pagar bien/mal
pagina, la
pais, el
paisaje, el
pajaro, el
palabra, la
palacio, el
palido
pan, el
panaderia, la
pantalla, la
pantalon, el
pantalon corto, el
panty, el
papa, el
papel, el
papel higienico, el
papelera, la
paquete, el
par, el
para
parada, la
parado
parador, el
paraguas, el
parar
parar(se)
parecer
parecerse (a)
parecido
pared, la
pareja, la
parientes, los
parking, el
parque, el
parque de
atracciones, el
parque infantil, el
parque tematico, el
parque zoologico, el

parte, la
participar
partido, el
pasado manana
pasado, el
pasajero, el
pasaporte, el
pasar (+ time)
pasar (por) = to go past, through
pasar = to happen
pasar la aspiradora
pasar (la) lista
pasarlo bien
pasatiempo, el
pasear
paseo, dar un _
pasillo, el
paso
subterraneo, el
pasta de
dientes, la
pastel, el
pasteleria, la
pastilla, la
patata, la
patatas fritas, las
patinaje, el
patinar
patines, los
patio, el
peaton, el
peatonal
pecas, las
pedazo, el
pedir
pedir permiso
pedir prestado
peinarse
peine, el
pelicula, la
peligro, el
peligroso
pelirrojo
pelo, el
pelota, la
peluqueria, la
peluquero, el
pendientes,los
pensar
pension completa
pension, la = boarding house
peor
pequeno
pera, la
perder

perdon
perdonar
perezoso
perfecto
periodico, el
periodista, el
periquito, el
permitir
pero
perrito caliente, el
perro, el
persona, la
personalidad, la
pertenecer
pesar
pesca, la
pescaderia, la
pescado, el
pescar
peseta, la
pesimista
peso, el
pez, el
piano, el
picadura, la
picante
pie, el
piel, la
pierna, la
pimienta, la
pimiento, el
pina, la
ping-pong, el
pintado
Pirineos, los
piscina, la
piso, el = flat
piso, el = floor
pista de hielo, la
pizarra, la
planchar
planeta, el
plano, el
planta baja, la
plastico, el
plata, la
platano, el
platillo, el
plato combinado, el
plato, el = dish
plato, el = plate
playa, la
plaza, la
plaza de toros, la

plomo, el
pobre
pocas veces
poco
poco, un
poder
policia, el
policia, la
policiaco
polideportivo, el
pollo, el
poner
ponerse
ponerse a
popular
por
por ano, _ dia, _ noche, etc.
por alli
por aqui
?Por donde?
por eso
por favor
por fin
por la(s) manana(s)
por la(s) noche(s)
por la(s) tarde(s)
por lo general
por todas partes
?Por que?
porque
Portugal
portugues
posibilidad, la
posible
positivo
postal, la
poster, el
postre, el
practica(s), la(s) = training
practicar
practico
precio, el
precioso
preferir
prefijo, el
pregunta, (la)
preguntar
premio, el
preocupar(se)
preparar
presentacion (oral), la
presentar
presente
prestar

primavera, la
primera (clase)
primero primeros auxilios, los
primo, el
principio, al
probar
probarse
problema, el
procedente de
profesor, el
profundo
programa, el
programador, el
prohibido
prohibir
pronostico, el
pronto
pronunciar
propina, la
propio
proteger
proximo
prudente
prueba, la
publicidad, la
publico (adj.)
pueblo, el
puente, el
puerta, la
puerto, el
pues
Q
?Que?
?Que + adjective!
?Que aproveche!
?Que asco!
?Que bien!
?Que dia es hoy?
?Que fecha es (hoy)?
?Que hay?
?Que hora es?
?Que horror!
?Que lastima!
?Que lo pase(s) bien!
?Que pena!
?Que pasa?
?Que tal?
?Que va!
quedar
quedarse (+ time)

quehaceres, los
queja, la
quejarse
quemadura, la
querer
querer decir
querido
queso, el
?Quien?
quimica, la
quince dias
quinto
quiosco, el
quisiera
quitar el polvo
quitarse
quiza(s)
R
racion, la
radiador, el
radio, la
rapidamente
rapido
rapido, el
raramente
raro
rato, el
raton, el
ratos libres, los
razon, la
reaccion, la
rebajas, las
recado, el
recepcion, la
recepcionista, el
recibo, el
recoger
recomendar
recordar
recreo, el
recto, todo _
recuerdo, el
recurso, el
redondo
reembolso, el
regalo, el
region, la
regla, la = regulation
regla, la = ruler
regular
reir(se)
rellenar

relleno, el = stuffing
religion, la
reloj, el
Renfe/RENFE
repartir
repasar
repetir
reserva, la
reservar
resfriado, el
residencial
respetar
respeto, el
responder
responsable
respuesta, la
restaurante, el
resumen, el
retraso, el
revisor, el
revista, la
rico = tasty
rico = wealthy
riguroso
rio, el
rizado
rojo
romantico
romperse
ropa, la
rosa
rosado
roto
rotulador, el
rubio
rueda, la
ruido, el
ruidoso
S
sabado, el
saber
sabor, el
sacapuntas, el
sacar
sacar
buenas/malas notas
sacar fotos
saco de dormir, el
sal, la
sala de espera, la
sala de estar, la
sala de fiestas, la
salado

salchicha, la
salchichon, el
salida, la = departure
salida, la = exit
salir (a/de)
salon, el
salon de actos, el
salsa, la
?Salud!
salud, la
saludable
saludos
salvar
sandalias, las
sangria, la
sano
santo,el
sardina, la
se(p)tiembre
secador de pelo, el
seccion, la
secretario, el
sed, la
seda, la
seguir
segunda (clase)
segundo
seguro de si mismo
sello, el
selva, la
semaforo, el
semana
pasada, la etc.
Semana Santa, la
semana, la
senal, la
senas, las
sencillo
senor
senora
senorita
sensible
sentarse
sentido del humor, el
sentir (se)
separado
septimo
ser
ser (+ adjective)
ser bueno en
ser de (+ person)
ser de (+ place)
ser de (+ material)
ser fuerte en .
serie, la

serio
servicio, el
servicios, los
servilleta, la
servir
sesion, la
severo
sexo, el
sexto
si
si
siempre
siento, lo _ (mucho)
sierra, la
significar
siguiente
silencio, el
silencioso
silla, la
sillon, el
simpatico
sin
sin embargo
sincero
sino
sitio, el
sitio, el = place, space, room
sobre
sobresaliente
sobrino, el
socio, el
socorrista, el
?Socorro!
sofa, el
sol, el
solamente
soldado, el
solicitar trabajo
solo
solo
soltero
sombra, la
sombrero, el
sonar
sonido, el
sonreir(se)
sopa, la
sorprender
sorpresa, la
sotano, el
suave
subir
subrayar
sucio

sudamericano
sueldo, el
suelo, el
sueno, el
suerte, la
suficiente
sugerir
supermercado, el
suplemento, el
Sur, el
suramericano
surtido
suspender
susto, el
T
tabaco, el
tabla, la
Talgo, el (train)
talla, la
taller, el
tamano, el
tambien
tampoco
tan
tanto
tapas, las
taquilla, la = box office t
aquilla, la = ticket office
tarde = late
tarde, la = afternoon/evening
tareas, las
tarjeta, la
tarjeta de credito, la
tarro, un
tarta, la
taxi, el
taza, la
te, el
teatro, el
tebeo, el
techo, el
teclado, el
tecnico
tecnico, el
tecnologia, la
tejado, el
tela, la
telefonear
telefono (movil), el
telenovela, la
television, la

temperatura, la
templado
temprano
tenedor, el
tener
tener _ anos
tener calor
tener exito
tener frio
tener ganas de
tener hambre
tener lugar
tener miedo
tener prisa
tener razon
tener sed
tener sueno
tenis, el
TER, el (train)
tercero
terminar
terraza, la
terrible
texto, el
tibio
tiempo libre, el
tiempo, el = time
tiempo, el = weather
tienda, la = shop
tienda, la = tent
tienda de comestibles, la
tierra, la
tijeras, las
timido
tio, el
tipico
tipo, el
tirar
tirita, la
tiza, la
toalla, la
tocador, el
tocar = to play (an instrument)
tocar = to touch
tocarle a uno
todas las semanas
todavia
todo
todo el mundo
todo el tiempo
todos los dias / meses, etc.
tolerante
tomar
tomar el sol

tomar un ano libre
tomate, el
tonto
torcer
torero, el
torneo, el
toro, el
torpe
tortilla, la
tortuga, la
tostada, la
trabajador
trabajador, el
trabajar = to act
trabajar = to work
trabajo, el
trabajos manuales, los
tradicion, la
tradicional
traer
trafico, el
Traigame .
traje de bano, el
traje, el
tranquilo
transbordo, el
transporte (publico), el
tranvia, el
tratar de
travieso
tren, el
triste
trozo, el
tu
turismo, el
turista, el
turistico
tutor, el
U
ultimo
una vez mas
unico
uniforme, el
universidad, la

uno
urbanizacion, la
urgencias, las
usar
usted(es)
util
utilizar
uvas, las
V
vacaciones, las
vacio
vainilla, la
?Vale!
valer la pena
valiente
valle, el
vaqueros, los
varios
vaso, el
vecino, el
vegetariano
vehiculo, el
vela, la
vender
venir
ventaja, la
ventana, la
ver
verano, el
verdad, la
verdadero
verde
verduras, las
vestido, el
vestirse
veterinario, el
vez, la
via, la
viajar
viaje, el
viajero, el
vida, la
video, el
videoclub, el

videojuego, el
vidrio, el
viejo
viento, el
Viernes Santo, el
viernes, el
vinagre, el
vino (blanco/rosado/tinto), el
violeta
visita, la
visitar
vista, la = sight
vista, la = view
viudo
vivienda, la
vivir
vivo
vocabulario, el
volver (a / de)
volverse
vosotros
voz, la
vuelo, el
vuelta, dar una _
W
windsurf, el
Y
y/e
ya
yogur, el
Z
zanahoria, la
zapateria, la
zapatillas de deporte, las
zapatos, los
zona, la
zoo, el
zumo (de fruta), el

GRAMATIСA

Граматика

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників, їх узгодженість з іменниками у роді та числі. Ступені порівняння прикметників. Особливі форми прикметників.

Займенник. Види займенників у різних функціях. Вживання займенників, рід і число, їх узгодженість з іменниками.

Дієслово. Дієслівні часи Modo Indicativo (Presente, Preterito perfecto, Preterito imperfecto, Preterito indefinido, Preterito pluscuamperfecto, Futuro simple), Modo Subjuntivo (Presente, Preterito perfecto (рецептивний рівень), Preterito imperfecto, Preterito pluscuamperfecto (рецептивний рівень). Condicional. Imperativo. Неправильні та зворотні дієслова. Інфінітивні конструкції. Герундій.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Сполучники. Вживання сполучників.

Синтаксис.

Структура різних типів речень.

Прості речення.

Безособові речення.

Складносурядні речення.

Складнопідрядні речення.

Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

Пряма і непряма мова.

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів; зменшувальних і збільшувальних суфіксів окремих слів.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 5
до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 03.12.2013 № 1689

ГЕОГРАФІЯ
програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа). Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії - оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:

визначити рівень набутих знань і умінь;

оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;

перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;

встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно стандартного та академічного рівнів. Окремі теми розділу "Загальна географія", а саме "Географічні дослідження" включає розширене питання дослідження території України. Тема "Способи зображення Землі" доповнена картографічним знаннями і уміннями за темами 8 класу. Тема "Атмосфера і клімат" включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах "Географії материків і океанів" та "Фізичної географії України". Питання екологічних проблем окремих материків слід розглядати в темі "Глобальні проблеми людства" в складі переліку екологічних проблем. Особливої уваги в програмі заслуговує розділ "Загальні положення економічної та соціальної географії" в який винесено всі програмові терміни, поняття економічної і соціальної географії. В наступних розділах "Економічна і соціальна географія України" та "Соціальна і економічна географія світу" головна увага акцентована на просторовому характері розміщення економічних і соціальних явищ та причин і наслідків їх формування і розвитку. По завданнях, що пов'язані з програмовими вимогами до знань номенклатури по всіх розділах географії та у випадках детальнішої конкретизації з окремих питань необхідно звертатись до шкільних програм та діючих підручників. Бажаємо успіхів!

Назва розділу, теми

Знання

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

І. Загальна географія

1.1

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.

Знати об'єкт та предмет вивчення географії, місце географічних дисциплін у системі наук, видатних дослідників території України.
Розрізняти методи географічних досліджень
Порівнювати та виділяти відмінності між джерелами географічних знань.
Аналізувати зміни в уявленнях про форму, розміри та рухи Землі, географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи
Оцінювати значення географічних відкриттів і досліджень у минулому і та на сучасному етапі розвитку

1.2

Способи зображення Землі

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття "план місцевості", "географічна карта", "топографічна карта", "азимут". Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення напрямків географічних координат об'єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах. Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Значення карт у житті людини

Знати елементи градусної сітки карти, класифікацію карт, способи орієнтування на місцевості.
Розрізняти зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, картографічні проекції та види спотвореннь.
Користуватися легендою карт, різними видами масштабу.
Визначати на картах напрямки, прямокуті і географічні координати об'єктів, абсолютну та відносну висоту місцевості.
Вимірювати відстані на картах за допомогою масштабу та градусної сітки.
Оцінювати значення карт у житті і господарській діяльності людини

1.3

Літосфера та рельєф

Внутрішня будова Землі. Поняття "земна кора", "літосфера", "літосферна плита", "тектонічні структури", будова та типи земної кори, породи та мінерали що її складають. Геологічне літопис-лення, геологічний вік, геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси в літосфері. Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні форми земної поверхні: гори і рівнини. Рельєф дна Світо-вого океану. Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф.

Знати внутрішню будову Землі, особливості руху літосферних плит, будову материкової та океанічної земної кори, види корисних копали за походженням, розташування основних форм рельєфу
Мати просторове уявлення про сейсмічні пояси, різні форми поверхні суходолу та океанічного дна, їх географічне положення, та геологічний вік за загальногеографічними та тематичними картами.
Пояснювати вплив внутрішніх і зовнішніх процесів літосфери на формування рельєфу, закономірності розміщення основних форм рельєфу та родовищ корисних копалин.
Оцінювати значення надр і рельєфу в житті та господарській діяльності людини, вплив на їхні зміни

1.4

Атмосфера та клімат

Поняття "атмосфера", її склад та будова, значення. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. Теплові пояси та їх межі (тропіки і полярні кола).Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Атмосферний тиск його вимірювання. Основні пояси атмосфер-ного тиску Землі. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість по-вітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття "клімат". Кліматичні пояси та області. Кліматична карта Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів. Спосте-реження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльність

Знати будову і склад атмосфери, компоненти погоди їх характеристику, кліматотвірні чинники, просторове розташування кліматичних поясів та областей за кліматичною картою.
Уміти розв'язувати задачі на визначення висоти Сонця над горизонтом, зміни температури та атмосферного тиску з висотою, абсолютної і відносної вологості повітря, читати графічні зображення(моделі) показників погоди
Визначати типи клімату за кліматичними діаграмами
Пояснювати причини та наслідки змін компонентів погоди та клімату, закономірності розподілу температури, атмосферного тиску й опадів на Землі; особливості атмосферної циркуляції та умови формування циклонів й антициклонів, постійні та сезонні вітри. дію кліматотвірних чинників на формування типів клімату
Аналізувати взаємозв'язки між компонентами погоди та клімату та причини їхніх добових і річних змін, наслідки цих змін для природи і людини в різних кліматичних поясах та областях.
Прогнозувати погоду за описом місцевих ознак та синоптичною картою.
Оцінювати вплив господарської діяльності людини на атмосферу та наслідки зміни клімату

1.5

Гідросфера

Поняття "гідросфера" та її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в океані. Властивості вод Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води. Джерела. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини

Знати частини Світового океану та вод суходолу, просторове розмі-щення найважливіших гідрографічних об'єктів за картою,властивості вод.
Визначати за картою географічне положення водних об'єктів, падіння, похил, витрати води в річці.
Розрізняти способи зображення вод суходолу на пані місцевості і на карті водні маси за їхніми характеристиками.
Аналізувати схему світового кругообігу води, роль Світового океану в географічній оболонці; причини та наслідки рухів води в океані, річці, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, особливості живлення і режиму вод суходолу.
Оцінювати роль води в природі та господарській діяльності людини, її вплив на зміни, що відбуваються в гідросфері

1.6

Біосфера

Поняття "біосфера", її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери.

Знати поняття "біосфера", "ґрунт", рослинність, тваринний світ, межі та складові біосфери.
Порівнювати закономірності поширення ґрунтів і живих організмів на Землі.
Оцінювати вплив біосфери на інші оболонки, роль людини в біосфері.

1.7

Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі

Поняття "географічна оболонка". Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини.

Знати суттєві ознаки понять "географічна оболонка", "природний комплекс", "географічний пояс", "природна зона".
Розрізняти характеристики просторової організації географічної оболонки, компонентний склад природного комплексу.
Виділяти особливості географічних поясів і природних зон, висотних поясів.
Пояснювати загальні закономірності географічної оболонки: зміну часу, поширення стійких і рухомих ділянок земної кори та відповідних їм форм рельєфу, кругообігу речовин і енергії, цілісності, ритмічності.
Аналізувати взаємодію компонентів природи у природному комплексі на суходолі та океані, наслідки взаємодії оболонок Землі.
Оцінювати вплив загальних географічних закономірностей на життєдіяльність людини та людини на географічну оболонку

2. Географія материків і океанів

2.1

Предмет вивчення географії материків і океанів

Значення та завдання курсу "Географія материків і океанів". Поняття "материк" і "частина світу". Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату, географічних поясів та природних зон. Формування зональних та азональних природних комплексів на материках

Знати значення та завдання курсу географії материків і океанів.
Визначати за тематичними картами закономірності формування рельєфу, клімату, природних комплексів.
Пояснювати зміни природних комплексів на рівнинах та в горах.

2.2

Океани: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан.

План характеристики природного комплексу океану. Особливості фізико-географічного положення океанів. Історичні відомості про освоєння та дослідження різних частин Світового океану. Геологічна будова та рельєф дна океанів. Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні течії. Своєрідність органічного світу океанів. Природні ресурси океанів та їх використання. Проблема забруднення океанічних вод

Знати послідовність характеристики природного комплексу океану, основні етапи освоєння та дослідження океанів.
Визначати особливості фізико-географічного положення океанів, геологічної будови та рельєфу дна океанів.
Пояснювати кліматичні умови, властивості водних мас.
Аналізувати рухи води в океані та схему океанічних течій.
Порівнювати органічний світ різних частин Світового океану.
Оцінювати природні ресурси океанів, види господарської діяльності в океанах та їх наслідки.

2.3 Материки

2.3.1

Африка

План географічної характеристики материка. Особливості фізико-географічного положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Основні форми рельєфу материка. Корисні копалини та закономірності їх розміщення на материку. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи, озера, басейни підземних вод, їх гідрологічні особливості. Природні зони та закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу. Найбільші національні парки. Населення.

Знати алгоритм характеристики материка за типовим планом, дослідників природи.
Визначати особливості фізико-географічного положення .
Розрізняти основні елементи берегової лінії материка та форми рельєфу.
Аналізувати взаємозв'язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на материку.
Пояснювати загальні особливості кліматичних умов та розподілу внутрішніх вод.
Порівнювати природні зони материка за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та типових представників тваринного світу.

2.3.2

Австралія

Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу. Природні зони. Своєрідність і унікальність органічного світу материка. Населення, його склад та розміщення.

Знати особливості фізико-географічного положення, історію відкриття та дослідження, основні форми рельєфу та корисні копалини материка.
Розрізняти кліматичні умови в різних кліматичних поясах
Аналізувати води суходолу та природні зони материка. 
Пояснювати унікальність видового складу представників органічного світу.
Оцінювати расовий склад та розміщення населення в межах материка.

2.3.3

Південна Америка

Особливості фізико-географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Геологічна будова. Основні форми рельєфу. Закономір-ності поширення родовищ корисних копалин. Своєрідність клімату материка. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Найбільші річки та озера. Природні зони. Ґрунти, рослинний покрив та тваринний світ. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів люди-ною. Походження та формування сучасного населення, його расовий склад та розміщення.

Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження та освоєння.
Розрізняти основні елементи берегової лінії та форми рельєфу материка.
Аналізувати взаємозв'язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на материку.
Пояснювати особливості кліматичних умов та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.
Порівнювати природні зони материка та висотну поясність в Андах за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.
Оцінювати формування сучасного населення.

2.3.4

Антарктида

Своєрідність географічного положення материка. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у дослідженні природних умов і природних ресурсів. Українська дослідна станція "Академік Вернадський". Географічна будова та рельєф поверхні. Кліматичні умови. Рослинний і тваринний світ. Природні ресурси та їх охорона.

Знати особливості географічного положення, відкриття та дослідження материка.
Пояснювати своєрідність природних умов та природних ресурсів.
Визначати роль України у сучасних дослідженнях природи материка.
Оцінювати значення міжнародного співробітництва у наукових дослідженнях.

2.3.5

Північна Америка

Фізико-географічне положення материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Геологічна будова та основні форми рельєфу материка. Роль давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Основні річкові системи. Найбільші озера, їх походження. Особливості розміщення природних зон. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ. Висотна поясність Кордильєр. Природоохоронні території. Найвідоміші національні парки. Особливості заселення Північної Америки. Населення, його расовий і етнічний склад.

Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження та освоєння Північної Америки.
Розрізняти елементи берегової лінії та основні форми рельєфу материка.
Аналізувати взаємозв'язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на території материка.
Пояснювати загальні особливості кліматичних умов та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.
Порівнювати природні зони материка та висотну поясність в Кордильєрах за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.
Оцінювати расовий і етнічний склад населення.

2.3.6

Євразія

Фізико-географічне положення материка. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих територій материка. Геологічна будова. Давні матери-кові зледеніння. Сейсмічно активні області. Основні форми рельєфу материка. Найбільші рівнини і гори. Корисні копалини, закономір-ності їх походження. Особливості формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату. Внутрішні води. Найбільші річки та озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ природних зон. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.

Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження окремих частин.
Розрізняти основні елементи берегової лінії та форми рельєфу материка.
Аналізувати взаємозв'язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на території материка.
Визначати вплив давнього материкового зледеніння на форми рельєфу материка.
Пояснювати особливості формування кліматичних умов у різних кліматичних поясах та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.
Порівнювати природні зони материка за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.
Оцінювати расовий і етнічний склад населення.

2.4

Земля - наш спільний дім

Взаємодія людини і природи. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Зміна взаємозв'язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів. Проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи

Знати класифікацію природних ресурсів, сучасні екологічні проблеми взаємодії суспільства й природи, міжнародні організації з охорони природи.
Визначати райони порушення рівноваги на материках та в океанах.
Розрізняти різні за статусом природоохоронні території. Аналізувати види забруднення навколишнього середовища та основні джерела їх надходження.
Оцінювати можливі наслідки екологічних проблем для природи Землі.

ІІІ. Фізична географія України

3.1 Україна та її географічні дослідження

3.1.1

Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну.

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення

Знати розміри держави, країни з якими Україна має кордони, як формувалася територія України, причини територіальних змін України в минулому та сучасний адміністративно-територіальний устрій.
Аналізувати фізико-географічне та економіко-географічне положення території України, його особливості в Європі та світі.
Вміти визначати координати крайніх точок, місцевий час у різних регіонах України, характеризувати поясний та літній час, узгоджувати київський час із часом в інших годинних поясах

3.2 Природні умови і ресурси України

3.2.1

Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічні структури, їх будова та рухи. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних і геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характериcтика та господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин

Знати основні орографічні одиниці України: низовини, височини, гірські системи; найвищі точки рівнинної частини, Українських Карпат і Кримських гір, найбільші гірські перевали, найбільші родовища корисних копалин України та їх розміщення на карті.
Визначати поняття "платформа", "щит", "плита", "область складчастості", взаємозв'язки між тектонічною, геологічною будовою та рельєфом, закономірності поширення мінерально-сировинних ресурсів, господарське значення.
Аналізувати тектонічну карту,умови утворення й закономір-ності поширення основних типів та дрібних форм рельєфу, приклади впливу господарської діяльності людини на рельєф.
Порівнювати особливості природних умов території України в різні геологічні ери.
Оцінювати заходи щодо раціонального використання та охорони надр України

3.2.2

Кліматичні умови та ресурси

Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Кліматичні ресурси. Метеоспостереження, прогнози погоди.

Знати основні кліматотвірні чинники та кліматичні показники.
Аналізувати розподіл по території та річний хід кліматичних показників і кліматичних ресурсів України. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення.
Давати господарську оцінку кліматичним умовам і ресурсам України

3.2.3

Внутрішні води та водні ресурси

Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Болота, їх типи і поширення. Озера і водосховища. Підземні води. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони

Знати основні річкові системи, найбільші озера, канали та водосховища на території України, їх розміщення на карті.
Розрізняти за характеристиками гідрологічні особливості річок, озер, боліт, водосховищ і підземних вод України, ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод.
Аналізувати закономірності в розподілі поверхневих та підземних вод на території України, показники водних ресурсів на території країни, наслідки дії несприятливих процесів, викликаних водними об'єктами в Україні, та шляхи протистояння їм.
Встановлювати зв 'язок гідрологічного режиму водних об'єктів з кліматичними умовами, геологічною будовою та рельєфом.
Оцінювати проблеми забруднення та раціонального використання водних ресурсів України

3.2.4

Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ

Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земель-них ресурсів. Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рос-линності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків. Рослинні ресурси, їх охорона і відтво-рення. Зелена книга України. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських Карпат і Кримських гір. Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і відтворення. Червона книга України.

Знати генетичні типи ґрунтів в межах України, найпоширеніші види рослин та тварин. Розрізняти основні чинники ґрунтоутворення, розподіл земельних ресурсів по території України; основні типи рослинного покриву; видовий склад тварин, флористичні та фауністичні ресурси. Оцінювати земельні, рослинні, тваринні ресурси в Україні їх стан та використання.

3.3 Природні комплекси України

3.3.1

Природно-територіальні комплекси

Умови розвитку й характерні риси природних комплексів. Взаємодія чинників і компонентів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення

Знати одиниці фізико-географічного районування. Розрізняти особливості взаємодії компонентів природи в ландшафтах та їх класифікацію.
Аналізувати процеси зміни ландшафтів, схему фізико-географічного районування.
Оцінювати наукове і практичне значення фізико-географічного районування

3.3.2

Природні комплекси рівнин

Мішані та широколистяні ліси. Лісостеп. Степ. Господарська характеристика природних зон, проблеми використання природних ресурсів й охорони природи.

Знати географічне положення і межі природних зон України, природоохоронні території в межах зон. Розрізняти особливості зон мішаних і широколистяних лісів, лісостепу та степу.
Аналізувати взаємозв'язки між компонентами в межах кожної природної зони, розміщення їх на карті.
Порівнювати зональні природні комплекси України за типовим планом.
Оцінювати природно-ресурсний потенціал природних зон

3.3.3

Гірські природні комплекси

Українські Карпати. Кримські гори. Природногосподарська характеристика гірських областей, проблеми використання ресурсів й охорони природи.

Знати географічне положення Українських Карпат і Кримських гір та їхніх природних областей.
Розрізняти особливості гірських природних комплексів України за типовим планом.
Аналізувати причини відмінностей природних умов гірських систем, прояви несприятливих процесів і явищ; вплив природних умов на господарювання в горах, роль гірських районів України як рекреаційних комплексів

3.3.4

Природні комплекси морів

Чорне та Азовське моря. Природногосподарська характеристика морів , проблеми використання ресурсів та охорони природи.

Знати розміри, глибину, елементи берегової лінії морів, що омивають територію України.
Розрізняти природні умови Чорного й Азовського морів за типовим планом.
Порівнювати природні ресурси морів.
Оцінювати стан природних ресурсів Чорного й Азовського морів, проблеми їх використання та збереження морських природних комплексів

3.4 Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

3.4.1

Геоекологічна ситуація

Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення.

Знати поняття "геоекологічна ситуація", законодавчі акти що відображають екологічну ситуацію.
Аналізувати зміну природних компонентів під впливом господарської діяльності людини та вплив геоекологічної ситуації на здоров'я людини.

3.4.2

Використання й охорона природних умов і ресурсів

Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд. Категорії природно-заповідного фонду. Природоохорон-ні комплекси. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища

Знати категорії природно-заповідного фонду.
-Аналізувати зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища.
Оцінювати шляхи використання й охорони природних умов і ресурсів, створення національної екомережі

ІV. Загальні положення економічної та соціальної географії

4.1. Вступ

4.1.1.

Економічна та соціальна географія як наука.

Предмет економічної та соціальної географії. Економічна та соціальна географія в системі географічних наук. Зв'язок економічної та соціальної географії з іншими науками. Методи економіко-географічних досліджень.


Знати предмет вивчення економічної та соціальної географії , її місце у системі географічних наук.
Розрізняти методи географічних досліджень.
Аналізувати зв'язок економічної та соціальної географії з іншими науками.

4.2. Населення

4.2.1.

Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення

Поняття "природний рух населення". Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Механічний рух (міграції) населення. Поняття "еміграція", "імміграція", "міграція", "сальдо міграції". Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Статево-віковий склад населення, його наслідки.

Знати зміст понять: "природний приріст населення", "природний рух", "депопуляція", "еміграція", "імміграція", "сальдо міграції". Характеризувати особливості відтворення населення, демографічні процеси та демографічну політику держав.
Аналізувати міграції та їх види; карту густоти населення, діаграми статевої і вікової структури населення.

4.2.2.

Система розселення населення

Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Субурбанізація. Міські агломерації. Типи міст за розмірами та за функціями. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення.

Знати зміст понять "місто", "село", "агломерація", "урбанізація", "субурбанізація", "система розселення". Характеризувати особливості становлення та розвитку агломерацій. Розрізняти системи розселення населення та функції міст. Аналізувати причини змін у системі розселення населення .

4.2.3.

Трудові ресурси та зайнятість населення

Поняття "трудові ресурси", "економічно активне населення", "зайнятість населення", "безробіття".

Знати зміст понять: "трудові ресурси", "економічно активне населення", "зайнятість населення", "безробіття"
Характеризувати причини змін у структурі зайнятості.
Пояснювати причини і наслідки безробіття.

4.2.4.

Взаємодія суспільства і природи.

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне.

Знати зміст понять: "географічне середовище", "ресурсозабезпеченість", "природокористування".
Характеризувати взаємозв'язок і взаємовплив суспільства і природи.
Оцінювати вплив нераціонального природокористування на розвиток суспільства.

4.3. Господарство

4.3.1.

Загальна характеристика господарства

Поняття про господарство і національний господ-дарський комплекс. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Поняття "НТР" та її основні риси. Галузева структура господарства. Поняття "галузь" і "міжгалузевий комплекс". Форми суспільної організації виробництва. Інфраструктура, її види. Поняття про територіальну структуру господарства. Значення зовнішніх економічних зв'язків у господарстві країни.

Знати зміст понять: "господарство", "національний господарський комплекс", "міжнародний географічний поділ праці", "науково-технічна революція", "галузь", "міжгалузевий комплекс", "територіальна структура господарства".
Розрізняти форми суспільної організації виробництва, значення та види інфраструктури.
Визначати галузеву і територіальну структуру господарства.
Оцінювати значення зовнішніх економічних зв'язків для розвитку господарства країни.

4.3.2.

Економічний потенціал

Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход .Показники якості життя.

Знати зміст понять: "валовий національний продукт", "національний доход".
Аналізувати показники економічного розвитку країни.
Оцінювати рівень якості життя країн із різними умовами розвитку господарства.

4.3.3.

Промисловість

Промисловість як сфера матеріального вироб-ництва. Галузева структура паливної промисло-вості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Електроенергетика як складова ПЕК. Основні типи електростанцій. Енергосистема Альтернативні способи одержання енергії. Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення. Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Чинники розміщення підприємств галузі. Роль машинобудування у господарстві держави. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв'язки. Чинники розміщення: наукоємні, трудомісткі і металомісткі галузі. Хімічна промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів. Структура та значення лісової та деревообробної промисловості, особливості її розміщення. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Галузева структура промисловості будівельних матеріалів. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Галузева структура легкої промисловості. Чинники її розміщення. Галузевий склад харчової промисловості. Чинники розміщення галузей.

Знати галузевий склад , структуру галузей, їх типи.
Визначати сировинну базу, принципи та фактори розміщення галузей.
Аналізувати особливості розвитку галузей промисловості.
Оцінювати значення галузей у господарстві, задоволенні матеріальних і духовних потреб населення, наслідки впливу промисловості на довкілля.

4.3.4.

Сільське господарство

Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева структура сільського господарства. Зв'язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогос-подарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Тваринництво, його структура. Кормова база тваринництва.

Знати галузеву і територіальну структуру сільського господарства.
Визначати фактори та особливості розвитку рослинництва і тваринництва.
Оцінювати причини і наслідки нестабільного розвитку сільськогосподарського виробництва.

4.3.5.

Транспорт

Роль транспорту в розвитку господарства країни. Види транспорту. Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт. Водний транспорт. Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт.

Знати основні види транспорту, зміст понять "транспортний комплекс", "транспортний вузол", "вантажообіг", "пасажирообіг". Аналізувати техніко-економічні особливості різних видів транспорту. Визначати роль різних видів транспорту в розвитку господарства країни.

4.3.6.

Соціальна сфера

Галузі соціальної сфери. Сфера послуг. Галузі виробництво товарів народного споживання їх значення.

Знати склад соціальної сфери . Аналізувати особливості розвитку окремих галузей соціальної сфери в ринкових умовах. Оцінювати вплив соціальної сфери на ефективність господарства та задоволення духовних і соціальних потреб населення.

V. Економічна і соціальна географія України

5.1 Населення України

5.1.1

Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення

Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова структура населення. Територіальні чинники розміщення та густоти населення. Природні й економічні умови, які впливають на основні показники розміщення населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Міграція населення, її види та причини. Українська діаспора та причини її виникнення

Знати кількість населення в Україні, країни з найбільшою українською діаспорою.
Характеризувати процес заселення території України в минулому, територіальні відмінності.
Аналізувати причини зміни кількості та нерівномірного розміщення населення в різні історичні періоди.
Розраховувати природний приріст, сальдо міграцій

5.1.2

Національний та етнічний склад населення

Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності духовної культури населення (мова, релігії, звичаї)

Знати національний склад населення України, етнографічні групи. Основні релігійні громади України
Аналізувати особливості національного складу населення в різних регіонах України, секторні та стовпчикові діаграми національного складу населення.
Визначати на карті розміщення корінних народів та національних меншин.

5.1.3

Система розселення населення

Система розселення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності, соціальні проблеми

Знати міста-мільйонери та інші найбільші міста.
Розрізняти типи міст за розмірами та за функціями.
Аналізувати особливості розміщення міських агломерацій, сільських поселень їх соціальні проблеми

5.1.4

Трудові ресурси, зайнятість населення

Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері. Проблеми зайнятості та її географічні аспекти

Знати: географію трудових ресурсів України.
Аналізувати: забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, структуру зайнятості.
Пояснювати: забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України, причини неповного використання трудових ресурсів.
Оцінювати: проблеми зайнятості населення в Україні

5.2 Господарство України

5.2.1

Загальна характеристика господарства, економічний потенціал

Основні риси структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації господарства. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні

Знати: галузі виробничої й невиробничої сфери.
Аналізувати: показники економічного розвитку країни.
Оцінювати: зміни, що відбуваються в галузевій і територіальній структурі господарства України на сучасному етапі

5.2.2

Промисловість

Загальна характеристика розвитку та розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.
Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Вугільна промисловість. Райони видобутку бурого ікамяного вугілля. Проблеми і перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва. Торф'яна, горючесланцева промисловість.
Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електроенергетики . Енергозбереження, альтернативні джерела енергії.
Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку та розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми й перспективи розвитку металургійної промисловості
Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі і принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.
Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку. Лісова промисловість. Структура і значення.
Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів.
Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку
Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія цементного виробництва
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості. Основні центри художніх промислів.
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку. Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів.
Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку

Знати: найбільші підприємства, їх типи і проблеми функціонування.
Аналізувати: статистичні дані розвитку галузей промисловості. Схеми внутрішньогалузевих і міжгалузевих зв'язків.
Оцінювати: просторове розміщення основних районів та найбільших центрів галузей промисловості їх сировинну базу.-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку.
Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія цементного виробництва
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості. Основні центри художніх промислів.
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку.


5.2.3

Сільське господарство

Роль, місце і значення сільського господарства. Земельний фонд. Меліорація земель. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур, картоплі й овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство. Тваринництво. Рибне господарство.

Знати особливості розвитку рослинництва і тваринництва, проблеми галузі.
Аналізувати карту сільськогосподарської спеціалізації, статистичні дані щодо динаміки розвитку галузей рослинництва і тваринництва.

5.2.4

Соціальна сфера

Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура галузі. Рекреаційно-туристське господарство. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Знати галузі соціальної сфери.
Аналізувати рівень розвитку окремих галузей соціальної сфери в різних областях України та їхні проблеми.
Оцінювати користуючись статистичними даними, вплив соціальної сфери на ефективність господарства та задоволення духовних і соціальних потреб населення.

5.2.5

Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки України

Основні види транспорту, їх характеристика. Особливості розміщення. Географія перевезень. Залізнична мережа України. Автомобільний транспорт, найважливіші автомагістралі. Трубопровідний транспорт, транзитні шляхи транспортування нафти і газу. Водний транспорт, морські і річкові порти. Повітряний транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки України.

Знати основні види транспорту в Україні, міжнародні транспорті коридори.
Аналізувати користуючись статистичними даними, техніко-економічні особливості різних видів транспорту.
Визначати за картою розміщення основних транспортних вузлів і найбільших магістралей, трубопровідного транспорту і міжнародних транспортних коридорів.
Оцінювати роль української транспортної системи в здійсненні міжнародних перевезень.

5.3 Економіко-географічні райони України

5.3.1

Характеристика економічних районів

Економіко-географічна характеристика (за типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності). Географічний поділ праці й економічне районування. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Причорноморський, Подільський, Північно-Західний, Карпатський райони (коротка економіко-географічна характеристика)

Знати зміст поняття „економічний район", економічні райони України, територіальне розміщення.
Розрізняти економічні райони за критеріям їх виділення та спеціалізацією.
Аналізувати причини й наслідки господарських відмінностей різних районів України.

VІ Економічна та соціальна географія світу

6.1.

Загальна економіко-географічна характеристика світу

6.1.1.

Сучасна політична карта світу

Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й адміністративно-територіальний устрій країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки , Австралії й Океанії. Міжнародні організації.

Знати зміст понять "країна", "держава", "залежна країна" та їх відмінності, етапи формування політичної карти світу, розміщення на карті держав світу та їхніх столиць .
Розрізняти основні форми державного устрою та правління країн світу .
Аналізувати особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн світу .
Оцінювати політико-географічне положення країн світу, роль міжнародних організацій для узгодження діяльності громадських і державних структур різних країн.

6.1.2.

Населення

Кількість населення світу та його динаміка. Етнічний (національний ) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї . Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Міське населення. Агломерації, мегалополіси. Процеси урбанізації Сільське населення світу Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

Знати кількість населення світу і найбільших країн та його густоту в окремих регіонах , розміщення на карті найбільших мегалополісів світу.
Розрізняти сутність понять "плем'я", "етнос", "нація", "народ", "народність".
Встановлювати причини нерівномірного розміщення населення, особливості вікового та статевого складу населення, напрями основних міграційних потоків, структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами.
Порівнювати структуру зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонах світу.
Аналізувати за діаграмами та картограмами демографічні показники населення світу, проблеми зайнятості.

6.1.3.

Географія світових природних ресурсів

Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозбереження.

Знати види природних ресурсів та територіальні особливості їх розміщення . Аналізувати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах та країнах світу. Оцінювати рівень ресурсозабезпеченості та політику ресурсозбереження в різних країнах світу.

6.1.4.

Світове господарство

Географія промисловості світу. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія світу, основні райони розміщення металургійного виробництва. Машинобудування світу: географія основних галузей. Основні райони розміщення: хімічної, лісової і деревообробної, легкої, харчової промисловості .
Географія сільського господарства. Особливості розвитку і розміщення галузей рослинництва і тваринництва.
Географія транспорту. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного.
Міжнародні економічні зв'язки. Основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.

Знати етапи формування світового господарства.
Розрізняти основні райони розміщення провідних галузей промисловості; головні сільськогосподарські райони світу, транспортні система світу.
Аналізувати розміщення провідних галузей промисловості світу; наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу.
Оцінювати значення галузей промисловості, сільського господарства, транспорту для розвитку світової економіки, сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносини між країнами.

6.1.5.

Глобальні проблеми людства

Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демогра-фічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання.

Знати зміст поняття "глобальні проблеми людства".
Аналізувати сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем та можливі шляхи їх розв'язання.
Оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства, сталість розвитку (як стратегії людства ХХІ століття ) в країнах з різним рівнем економіки.

6.2. Регіони та країни світу

6.2.1.

Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу

Економіко-географічна характеристика регіонів та окремих держав (за типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності )
Загальна характеристика країн Європи. Німеччина. Велика Британія. Франція. Італія. Польща. Білорусь. Росія.
Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія. Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки.
Загальна характеристика країн Африки.
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії.

Знати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, господарства країн та регіонів.
Визначати галузеву структуру господарства країн певного регіону. Розпізнавати країни за характеристикою по типовому алгоритму комплексної економіко-географічної характеристики країн.
Робити висновки про причини економічного розвитку або спаду різних регіонів та країн.
Оцінювати значення інтеграційних процесів та процесів глобалізації на розвиток країн світу.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 6
до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 03.12.2013 № 1689

БІОЛОГІЯ
програма зовнішнього незалежного оцінювання

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи (К.: Перун, 2005) та Біологія, 10-11 класи (Тернопіль, Мандрівець, 2011).

Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з біології є:

перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам;

виявити рівень навчальних досягнень учнів;

оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Зміст програми зовнішнього незалежного оцінювання структурований за рівнями організації життя й складається з "Вступу" та розділів: "Молекулярний рівень організації життя", "Клітинний рівень організації життя", "Неклітинні форми життя", "Організмовий рівень організації життя", "Надорганізмові рівні організації життя", "Історичний розвиток органічного світу", які в свою чергу розподілено на теми. В кожній темі визначено обсяг вимог до знань та предметних умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь з шкільного предмета "Біологія" на основі яких учасник зовнішнього незалежного оцінювання зможе:

характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та теорії, біологічні явища і процеси;

оперувати поняттями, за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, охорони здоров'я, досягнень біологічної науки;

порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації, (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому, екосистемному, біосферному) та виявляти взаємозв'язки між ними;

встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв'язки та закономірності у живій природі, класифікувати об'єкти;

виявляти наслідки впливу шкідливих звичок на організм;

застосовувати біологічні знання для аналізу ситуацій, що виникають у різних сферах життя;

виконувати розрахунки із використанням математичного апарату;

застосовувати набуті знання при аналізі біологічної інформації, представленої в різних формах (графічній, табличній, текстовій);

обґрунтовувати висновки.

Назва розділу, теми

Знання

Предметні уміння та способи навчальної діяльності

Вступ

Основні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний.

Знати основні ознаки живого, рівні організації життя та їх структуру.
Оцінювати значення біологічних знань в житті людини і суспільства.
Розрізняти рівні організації життя

Молекулярний рівень організації життя

Елементний склад організмів

Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах (макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів (I, F, Fe, Ca, К) та способи усунення їх нестачі. Поняття про ендемічні хвороби.

Знати органогенні елементи та мікроелементи.
Оцінювати роль органогенних елементів в побудові молекул білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів.
Застосовувати знання про надлишок або нестачу хімічних елементів (I, F, Fe, Ca, К) для попередження захворювань людини.

Неорганічні сполуки в організмах

Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні сполуки.

Характеризувати біологічну роль води, кисню, йонів Na+, K+, Cl-, Ca-2+, Mg-2+, PO4-3-
Встановлювати взаємозв'язок між фізико-хімічними властивостями та біологічною роллю води.

Органічні сполуки в організмах

Будова, властивості і функції органічних сполук. Поняття про біополімери та їхні мономери.
Вуглеводи: моносахариди, олігосахариди, полісахариди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах живих істот. Ліпіди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах.
Білки: особливості будови. Амінокислоти, пептиди та поліпептиди. Рівні структурної організації білків. Властивості білків. Денатурація, ренатурація, деструкція білків. Функції білків у живих істотах. Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини.
Нуклеїнові кислоти. Будова, нуклеотиди. Будова, властивості та функції ДНК, принцип комплементарності. Поняття про ген. РНК та їхні типи. АТФ, поняття про макроергічний зв'язок.
Біологічно активні речовини (вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони, алкалоїди, фітонциди), їх біологічна роль.

Визначати межи застосування ферментів в господарській діяльності людини.
Знати функції органічних сполук (ліпідів, вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот, АТФ) та особливості просторової організації білків. Нуклеїнових кислот, полісахаридів (крохмаль, целюлоза).
Визначати роль хімічних зв'язків в структурній організації макромолекул.
Порівнювати ДНК і РНК за складом і рівнями структурної організації.
Розв'язувати елементарні вправи з молекулярної біології: визначати молекулярну масу речовини за масою одного з її компонентів, довжину молекули нуклеїнової кислоти, її склад; моделювати процеси реплікації.
Оцінювати значення біологічно активних речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності організмів.

Клітинний рівень організації життя

Організація клітин Поділ клітин Обмін речовин та перетворення енергії

Сучасна клітинна теорія.
Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани.
Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки). Цитоскелет, його функції.
Цитоплазма та її компоненти. Органели.
Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджi, лізосоми, вакуолі. Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди та їх типи (особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині. Інші органели: рибосоми, полірибосоми, клітиний центр, органели руху. Клітинні включення.
Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип людини. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний).
Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний).

Знати основні положення сучасної клітинної теорії.
Розпізнавати механізми транспортування речовин через мембрани.
Порівнювати будову і функції поверхневого апарату клітин тварин, рослин, грибів, бактерій.
Оцінювати роль мембран в клітинній взаємодії.
Характеризувати будову і функції компонентів клітини.
Встановлювати зв'язок між будовою й функціями компонентів клітини.
Розпізнавати клітини та їх компоненти на схематичних малюнках та мікрофотографіях.
Пояснювати: роль ядра у збереженні, передачі та реалізації спадкової інформації; значення стабільності каріотипу для існування виду.
Знати особливості організації клітин еукаріотів; особливості організації клітин прокаріотів (поверхневий апарат, нуклеоїд, плазміди, рибосоми, джгутики, пілі).
Порівнювати прокаріотичні й еукаріотичні клітини.
Визначати причини відмінностей у будові клітин прокаріотів та еукаріотів (рослин, тварин, грибів).

Поділ клітин

Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітотичний поділ клітин у еукаріотів, його фази.
Мейотичний поділ клітин, його фази. Кон'югація гомологічних хромосом. Кросинговер.

Пояснювати сутність і біологічне значення мітозу, мейозу, кросинговеру.
Порівнювати мітотичний й мейотичний поділи клітини.
Розпізнавати (на схемах або схематичних малюнках) клітину на різних фазах мітотичного поділу. Аналізувати етапи клітинного циклу; фази мітозу й мейозу.
Розпізнавати автотрофні (фото- і хемо-) й гетеротрофні організми.
Пояснювати сутність і значення: асиміляції і дисиміляції; біосинтезу білків і нуклеїнових кислот; гліколізу; бродіння; аеробного дихання; фотосинтезу; вплив умов довкілля на інтенсивність процесу фотосинтезу; роль АТФ в енергетичному обміні; роль ферментів у забезпеченні процесів обміну речовин.

Обмін речовин та перетворення енергії

Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і гетеротрофні організми. Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та анаеробне дихання.
Біосинтез білків та його етапи. Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, старт-кодон, стоп-кодони. Транскрипція. Гени (структурні і регуляторні). Екзони, інтрони. Трансляція. Реакції матричного синтезу (реплікація, транскрипція, трансляція).
Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у світловій та темновій фазах фотосинтезу. Значення фотосинтезу.

Записувати сумарні рівняння процесів фотосинтезу та дихання.
Порівнювати фотосинтез у про- і еукаріотів, дихання і гліколіз, транскрипцію і реплікацію.
Аналізувати процес фотосинтезу, етапи енергетичного та пластичного обміну.
Моделювати процеси трансляції, транскрипції. Користуватися таблицею "Генетичний код".

Неклітинні форми життя

Віруси, пріони, віроїди

Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна. Профілактика вірусних захворювань людини. Роль вірусів у природі та житті людини. Пріони. Віроїди.

Знати особливості будови вірусів; механізми проникнення вірусів в клітини людини, тварин, рослин, бактерій; захворювання людини, які спричиняють віруси (поліомієліт, грип, СНІД, гепатити, енцефаліт, кір, паротит, ГРВІ) та пріони (губчаста енцефалопатія); шляхи зараження вірусами та пріонами.
Оцінювати вплив вірусів на організм хазяїна; роль вірусів в природі й житті людини; перспективи застосування вірусів у біотехнологіях.
Розпізнавати на малюнках і схемах віруси (бактеріофаги; віруси тютюнової мозаїки, грипу, імунодефеціту людини).
Застосовувати знання про особливості вірусів та пріонів для профілактики вірусних та пріонних захворювань.
Порівнювати властивості вірусів, віроїдів і пріонів.

Організмовий рівень організації життя

Бактерії

Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії). Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів (живлення, дихання, розмноження, спороутворення, інцистування, обмін спадковою інформацією). Взаємозв'язки прокаріотів з іншими організмами (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Різноманітність та роль прокаріотів у природі та житті людини. Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються. Профілактика бактеріальних захворювань.

Знати приклади захворювань людини, які спричиняють бактерії (ангіна, дифтерія, туберкульоз, холера, тиф, скарлатина, ботулізм, сальмонельоз).
Розпізнавати бактерії, ціанобактерії на схемах, малюнках, мікрофотографіях.
Виділяти істотні ознаки бактерій, ціанобактерій. Порівнювати будову та життєдіяльність бактерій та ціанобактерій.
Визначати взаємозв'язки прокаріотів з іншими організмами.
Оцінювати роль прокаріотичних організмів у природі та житті людини; можливості застосування бактерій у біотехнологіях.
Використовувати знання про особливості бактерій для профілактики бактеріальних захворювань.

Рослини

Загальна характеристика царства Рослини. Класифікація рослин. Життєві форми рослин.

Виділяти істотні ознаки царства Рослини;
Знати основні одиниці класифікації Рослин (відділ, клас, родина, рід, вид).
Розпізнавати за ознаками зовнішньої будови життєві форми рослин.
Оцінювати роль рослин у природі та значення в житті людини.

Будова рослинного організму

Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних рослин. Нижчі та вищі рослини. Тканини багатоклітинних рослин: твірна (меристема), покривна (епідерма (шкірка), корок), основна (запасаюча, повітроносна, асіміляційна), механічна, провідна, їхня будова і функції. Ксилема. Флоема. Судинно-волокнистий пучок. Вегетативні органи рослин.
Корінь та його функції. Види кореня. Коренева система та її типи (стрижнева, мичкувата). Зони кореня та їх функції. Будова кореня. Видозміни кореня (коренеплоди, бульбокорені, дихальні, опорні, чіпкі, повітряні, корені - присоски), їх біологічне значення. Поняття пікірування.
Пагін та його функції. Будова пагона. Галуження пагона: значення та типи (дихотомічне, моноподіальне, симподіальне). Видозміни пагона (підземні та надземні); видовження та укорочення.
Стебло та його функції. Внутрішня будова дерев'янистого стебла.
Листок його будова та функції. Видозміни листа. Листопад
Брунька - зачаток пагона. Будова бруньки. Різновид бруньок за розташування на пагоні (верхівкова та бічна), за будовою (вегетативні та генеративні).
Генеративні органи покритонасінних рослин: (квітка, насінина, плід).
Квітка - орган статевого розмноження рослин. Будова і функції квітки. Формула квітки. Суцвіття, їх біологічне значення. Типи суцвіть (китиця, початок, головка, кошик, щиток, зонтик, простий колос, складний колос, волоть, складний щиток, складний зонтик).
Насінина та плід: будова і функції. Утворення насінини та плоду. Типи плодів (біб, кістянка, коробочка, стручок, стручечок, сім'янка, зернівка, ягода, яблуко, горіх). Супліддя, їх біологічне значення. Період спокою та умови проростання насінини.
Живлення рослин (мінеральне живлення, повітряне живлення - фотосинтез). Дихання рослин. Транспірація.
Переміщення речовин по рослині. Висхідна та низхідна течії речовин у рослин.
Форми розмноження рослин: статеве і нестатеве. Спори.

Розпізнавати: тканини, органи рослин на схемах і малюнках.
Порівнювати вищі та нижчі рослини за організацією тіла.
Аналізувати особливості будови рослин як результат пристосування їх до життя на суходолі; принципи організації багатоклітинних рослин.
Розпізнавати на схемах та малюнках: види коренів, типи кореневих систем, видозміни коренів, зони кореня, елементи внутрішньої будови кореня на поперечному зрізі.
Порівнювати мичкувату та стрижневу кореневі системи.
Визначати взаємозв'язок між будовою та функціями кореня.
Розпізнавати на схемах та малюнках елементи пагона; типи галуження пагона; видозміни пагона.
Визначати біологічне значення видозмін пагона.
Розпізнавати на схемах та малюнках особливості внутрішньої будови стебла.
Встановлювати взаємозв'язок між внутрішньою будовою та функціями стебла.
Розпізнавати на схемах та малюнках елементи зовнішньої та внутрішньої будови листка, типи жилкування та листкорозміщення; прості та складні листки.
Встановлювати взаємозв'язок між внутрішньою будовою та функціями листка
Визначати біологічне значення видозмін листка, листопада.
Розпізнавати на схемах та малюнках елементи будови бруньки; типи бруньок.
Порівнювати генеративну і вегетативну бруньки за будовою і функцією.
Оцінювати біологічне значення бруньок.
Розпізнавати на схемах та малюнках елементи будови квітки; типи суцвіть.
Розрізняти двостатеві, одностатеві й нестатеві квітки; однодомні та дводомні рослини; квітки з простою та подвійною оцвітиною; прості та складні суцвіття.
Встановлювати взаємозв'язок між будовою та функціями частин квітки.
Визначати спосіб запилення за будовою квітки
Знати особливості будови: насінини однодольних та дводольних рослин; різних типів плодів.
Розрізняти сухі (розкривні й нерозкривні) та соковиті; однонасінні та багатонасінні плоди.
Розпізнавати на схемах та малюнках типи плодів. Визначати спосіб поширення плодів за їх будовою. Оцінювати значення періоду спокою насінини.
Знати особливості мінерального живлення рослин; фотосинтезу; дихання; транспірації; запліднення у вищих спорових і покритонасінних рослин; росту; переміщення речовин по рослині.

Процеси життєдіяльності, розмноження та розвиток рослин

Запліднення. Запилення та його способи.
Ріст і розвиток рослин. Поняття про життєвий цикл вищих рослин (чергування поколінь, спорофіт, гаметофіт). Подразливість та рухи рослин. Регуляція процесів життєдіяльності у покритонасінних рослин.
Пристосованість рослин до умов існування.

Розрізняти рухи рослин (тропізми, настії, нутації); форми розмноження рослин; способи вегетативного розмноження (живцювання, щеплення, відводками, кореневими паростками, видозміненими пагонами); висхідну та низхідну течію речовин у рослин.
Визначати закономірності процесів життєдіяльності рослин; особливості пристосувань рослин до наземного, водного та паразитичного способу життя.
Пояснювати значення подвійного запліднення у покритонасінних рослин; біологічне значення вегетативного розмноження, запилення, фотосинтезу, дихання, транспірації.
Оцінювати вплив добрив на ріст і розвиток рослин; роль фітогормонів (ауксинів, цитокинінів, гиббереллинів, абсцизової кислоти) у регуляції життєвих функцій багатоклітинних рослин.

Різноманітність рослин

Зелені водорості: одноклітинні (хлорела, хламідомонада) та багатоклітинні (спірогира, ульва, улотрікс).
Бурі водорості (ламінарія, фукус).
Червоні водорості (філофора, порфіра, кораліна). Діатомові водорості (навікула, пінулярія).
Мохоподібні (політрих, маршанція, сфагнум).
Плауноподібні (селагінела, баранець звичайний, плаун булавовидний). Хвощеподібні (хвощ польовий, хвощ лісовий).
Папоротеподібні (щитник чоловічий, страусове перо звичайне, сальвінія). Голонасінні (гінкго, тис ягідний, туя, сосна, ялина, модрина, яловець, кедр, вельвічія, саговник).
Покритонасінні.
Класифікація покритонасінних рослин. Класи: Однодольні й Дводольні.
Родина Капустяні (Хрестоцвіті) (представники: грицики, редька дика, капуста, гірчиця, рапс).
Родина Розові (представники: суниця, шипшина, горобина, яблуня, вишня, смородина).
Родина Бобові (представники: горох, квасоля, соя, конюшина, робінія (біла акація), люцерна).
Родина Пасльонові (представники: петунія, паслін, тютюн, картопля, томат, перець); Айстрові (Складноцвіті) (представники: соняшник, кульбаба, будяк, ромашка, волошка).
Цибулеві (представники цибуля. часник, черемша) Лілійні (представники тюльпан, проліска, гіацинт, лілія)
Злакові (представники кукурудза, рис, пшениця, жито, овес, очерет, пирій).
Загальна характеристика та особливості поширення рослин різних таксонів.

Знати істотні ознаки рослин наведених таксонів; органи розмноження вищих спорових рослин (спорангії, гаметангії: антеридії, архегонії).
Визначати особливості будови та процесів життєдіяльності водоростей, вищих спорових рослин, голонасінних та покритонасінних рослин; особливості будови рослин класів Однодольні та Дводольні, родин Капустяні (Хрестоцвіті), Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові (Складноцвіті), Лілійні, Цибулеві, Злакові; причини, що зумовлюють панування покритонасінних рослин у сучасній флорі та поширення рослин різних таксонів на земній кулі.
Розпізнавати на малюнках та схемах представників різних відділів рослин.
Розрізняти: представників різних систематичних груп (відділів, родин, класів покритонасінних з числа наведених) рослин за ознаками зовнішньої будови. Пояснювати необхідність створення природоохоронних територій.
Порівнювати рослини різних систематичних груп. Оцінювати значення рослин у природі та житті людини.

Гриби. Лишайники

Загальна характеристика царства Гриби. Середовища існування. Особливості будови та процесів життєдіяльності (живлення, розмноження) шапкових, цвілевих грибів, дріжджів, грибів-паразитів. Різноманітність грибів: шапкові (маслюк, підосичник, білий гриб, опеньки, печериця, глива, мухомор, бліда поганка); цвілеві гриби (мукор, пеніцил, аспергіл); гриби-паразити (сажкові, іржасті, борошнисторосяні та трутовики). Мікориза. Значення грибів у природі та житті людини.
Лишайники - симбіотичні організми. Будова та особливості життєдіяльності лишайників. Різноманітність лишайників (графіс, пармелія, ксанторія, уснея, ягель, цетрарія). Значення лишайників у природі та житті людини.

Знати особливості будови живлення, росту та розмноження грибів і лишайників.
Розпізнавати на малюнках і схемах основні групи грибів і лишайників.
Розрізняти шапкові та пластинчасті гриби; накипні, листуваті та кущисті лишайники.
Визначати взаємозв'язки грибів і вищих рослин; причини, що зумовлюють витривалість лишайників.
Порівнювати принципи організації, особливості будови та процеси життєдіяльності грибів і рослин.

Тварини

Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації тварин.

Знати істотні ознаки царства Тварини; основні одиниці класифікації Тварин (тип, клас, ряд, родина, рід, вид).
Оцінювати роль тварин у екосистемах.
Порівнювати особливості будови і процесів життєдіяльності тварин, рослин та грибів.

Будова і життєдіяльність тварин

Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин. Тканини тварин. Загальний план будови організму тварин: симетрія тіла (двобічна, радіальна); покриви тіла; опорний апарат (зовнішній скелет, внутрішній скелет, гідроскелет); порожнина тіла (первинна, вторинна, змішана); органи, системи органів та їх функції.
Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження, ріст тварин. Типи розвитку тварин: прямий і непрямий (з повним і неповним перетворенням). Регуляція функцій у багатоклітинних тварин. Особливості поведінки тварин. Поняття про рефлекс та інстинктивну поведінку.

Знати способи живлення, дихання тварин; види руху тварин; реакцію тварин на подразнення; особливості поведінки (умовні, безумовні рефлекси та інстинкти). Розрізняти типи симетрії тіла тварин; покриви тіла тварин; опорний апарат та види рухи тварин; порожнини тіла; системи органів; типи розвитку тварин; форми поведінки (вроджену й набуту). Оцінювати значення прямого та непрямого розвитку тварин.
Порівнювати особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин; тканин тварин і рослин; регуляцію функцій організму рослин і тварин.

Різноманітність тварин

Одноклітинні тварини.
Загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування).
Прісноводні (амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька) та морські (форамініфери, радіолярії) одноклітинні, їхня роль у природі та житті людини. Роль морських одноклітинних в утворенні осадових порід та як "керівних копалин". Роль одноклітинних тварин у ґрунтоутворенні.
Симбіотичні одноклітинні тварини: мутуалісти, коменсали, паразити (дизентерійна амеба, трипаносоми, малярійний плазмодій). Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними тваринами. Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини.
Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їхня відмінність від одноклітинних.
Тип Губки. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Диференціація клітин, до тканинний тип організації. Різноманітність (бодяга, венерин кошик, грецька губка). Роль у природі та житті людини.
Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини. Коралові поліпи та формування коралових рифів.
Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність плоских червів: класи Війчасті черви (молочно-біла планарія), Сисуни (печінковий та котячий сисуни), Стьожкові черви (бичачий та свинячий ціп'яки, ехінокок, стьожак широкий); особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності. цикли розвитку. Пристосованість плоских червів до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні плоскі черви завдають організмові хазяїна.
Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Нематоди). Загальна характеристика типу. Різноманітність круглих червів та середовища існування. Вільноживучі круглі черви, їхня роль у процесах ґрунтоутворення. Круглі черви - паразити рослин, тварин та людини (аскарида, гострик, трихінела), захворювання, що ними викликаються. Шкідливий вплив гельмінтів на організм хазяїна. Профілактика захворювань, що викликаються гельмінтами.
Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу. Різноманітність кільчастих червів, середовища існування. Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (дощовий черв'як, трубочник). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення. Клас П'явки (медична п'явка). Роль кільчастих червів у природі та житті людини. Охорона кільчастих червів.
Тип Молюски, або М'якуни. Загальна характеристика типу, різноманітність, середовища існування та спосіб життя Класи Черевоногі (ставковик, виноградний слимак), Двостулкові (беззубка, устриці, перлова скойка), Головоногі (кальмари, каракатиці, восьминоги). Характерні риси будови, процесів життєдіяльності, поширення. Роль молюсків у природі та житті людини. Охорона молюсків.
Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність членистоногих, середовища їх існування та спосіб життя.
Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища існування. Різноманітність ракоподібних (річкові раки, краби, креветки, мокриці, дафнії, щитні, циклопи, коропоїд). Їхня роль у природі та житті людини. Охорона ракоподібних
Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди павуки, кліщі). Їхня роль у природі та житті людини.
Комахи. Загальна характеристика, середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Функції жирового тіла. Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Фаза лялечки та її біологічне значення. Різноманітність комах. Ряди комах з неповним (Прямокрилі, Воші) та повним (Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи) перетворенням. Характеристика рядів, типові представники, роль у природі та житті людини. Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах.
Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових.  Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності ланцетників.
Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Особливості будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль у природі та житті людини.
Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб: ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунеподібні, Коропоподібні; підкласи Кистепері та Дводишні. Характеристика та типові представники. Роль у природі та житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб.
Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності у зв'язку з виходом на суходіл. Різноманітність земноводних: ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Охорона земноводних.
Клас Плазуни. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Сезонні явища в житті плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суходолі. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, крокодили; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Охорона плазунів.
Клас Птахи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Птахи - теплокровні тварини. Пристосованість птахів до польоту. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їхнього дослідження. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, облаштування гнізд. Будова яйця птахів та його інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність птахів: надряди Безкілеві (страуси, казуари, ківі), Пінгвіни, Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні); особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.
Клас Ссавці. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження і розвитку ссавців. Поведінка ссавців. Сезонні явища у житті ссавців. Різноманітність ссавців. Першозвірі - яйцекладні ссавці. Сумчасті. Плацентарні ссавці: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Тваринництво. Охорона ссавців.
Спосіб життя, особливості зовнішньої і внутрішньої будови, поширення у природі представників наведених таксонів, їх різноманіття. Значення тварин різних таксонів у природі та житті людини.

Розпізнавати на малюнках та схемах тварин наведених таксонів.
Знати особливості зовнішньої і внутрішньої будови представників наведених таксонів; шляхи зараження людини паразитичними тваринами;
Визначати риси пристосування тварин до умов існування; взаємозв'язки тварин між собою та з іншими організмами.
Пояснювати закономірності поширення видів тварин у природі; значення поведінкових реакцій тварин. Вирізняти характерні ознаки тварин наведених таксонів.
Порівнювати особливості будови тварин різних систематичних груп.
Визначати за ознаками будови представників наведених таксонів, риси ускладнення в будові тварин різних таксонів; причини поширення тварин різних таксонів на земній кулі.
Аналізувати зміни в будові, в процесі життєдіяльності тварин що виникли в результаті пристосування їх до середовищ існування.

Людина

Положення людини в системі органічного світу. Тканини організму людини (епітеліальна, м'язова, нервова, тканини внутрішнього середовища: сполучні, кров, скелетні) їх будова і функції.
Функціональні системи органів.
Опорно-рухова система. Кісткові та хрящові тканини. Хімічний склад, будова, ріст і з'єднання кісток.
М'язові тканини. Будова та функції скелетних м'язів. Механізм скорочення м'язів. Робота, тонус, сила та втома м'язів. Гіподинамія.
Внутрішнє середовище організму людини. Гомеостаз.
Склад і функції крові. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. Групи крові. Переливання крові. Зсідання крові. Імунітет, його види. Фагоцитоз. Імунна система. Алергічні реакції організму. Кровотворення та анемія.
Функції та будова кровоносної та лімфатичної систем. Кровообіг. Будова серця. Властивості серцевого м'яза. Автоматія серця. Серцевий цикл. Робота серця та її регуляція. Частота серцевих скорочень, систолічний та хвилинний об'єми крові. Кровоносні судини, їх будова і функції. Коло кровообігу. Рух крові по судинам. Тонус судин. Артеріальний тиск.
Лімфообіг. Лімфа, її склад. Лімфатична система її будова та функції.
Зовнішнє і клітинне дихання. Функції та будова органів дихання. Газообмін у легенях та тканинах. Дихальні рухи та їх регуляція. Голосовий апарат.
Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Травні залози. Травлення у ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Пристінкове травлення. Всмоктування. Регуляція травлення. Енергетичні потреби організму. Норми і гігієна харчування. Вітаміни, їхні властивості. Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози.
Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму (сечовидільна, дихальна, травна, шкіра).
Функції та будова нирок. Утворення та виведення сечі.
Будова та функції шкіри. Терморегуляція. Загартування.
Регуляція функцій. Гуморальна регуляція. Ендокринна система. Гормони. Функції залоз внутрішньої та змішаної секреції. Наслідки порушення функцій ендокринних залоз.
Нервова регуляція. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Нервова система: центральна та периферична. Будова та функції спинного мозку та головного мозку. Регуляція рухової активності. Вегетативна нервова система (симпатична та парасимпатична). Вплив вегетативної нервової системи на діяльність організму та її функції.
Сенсорні системи їх значення. Функції та будова сенсорних систем. Загальні властивості сенсорних систем. Органи чуття. Рецептори. Будова та функції органів зору, слуху та рівноваги. Сприйняття зображення предметів, світла, кольору, звуку та рівноваги тіла. Гігієна слуху та зору.
Вища нервова діяльність людини. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення умовних рефлексів. Тимчасовий нервовий зв'язок. Гальмування умовних рефлексів. Динамічний стереотип. Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга сигнальні системи. Мислення і свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, пам'ять та її види, емоції. Особистість. Типи темпераменту. Характер. Обдарованість, здібності. Сон і його значення.
Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів та тютюнокуріння на організм людини.

Знати особливості будови залоз зовнішньої, внутрішньої і змішаної секреції; гормонів ендокринних залоз; травних залоз, травних соків та їх ферментів; вітамінів; безумовних і умовних рефлексів; навичок, звичок, емоцій; біоритмів людини.
Розпізнавати на малюнках і схемах тканини, окремі органи і системи органів людини.
Характеризувати типи тканин; внутрішнє середовище організму людини; принципи роботи нервової і ендокринної системи; механізми роботи серця, руху крові по судинах; механізми скорочення м'язів, дихальних рухів; захисні реакції організму (імунні, алергічні, зсідання крові, стрес, підтримання температури тіла тощо); процеси травлення, всмоктування, газообміну в клітинах і тканинах, утворення сечі, терморегуляції; роль вітамінів, бактеріальної флори шлунково-кишкового тракту в життєдіяльності людини; фізіологічну природу сну. Пояснювати роль складових внутрішнього середовища організму людини та функціональних систем; сутність і значення нервово-гуморальної регуляції; механізми нервово-гуморальної регуляції процесів травлення, дихання, кровообігу, терморегуляції, виділення, опори і руху, обміну речовин й енергії; значення сигнальних систем у сприйнятті навколишнього середовища; біологічне значення сну.
Порівнювати будову скелету людини і тварин; нервову і гуморальну регуляцію функцій; механізми безумовні і умовні рефлекси; роботу першої та другої сигнальної системи; типи темпераменту.
Визначати фізіологічні причини стомлення м'язів; причини і наслідки гіподинамії; причини гіпертонії й гіпотонії; причини захворювань, що ведуть до порушення функцій і складу крові; захворювань ендокринних залоз, органів кровообігу, дихання, травлення, виділення, опорно-рухового апарату, порушень зору і слуху; чинники, що впливають на формування особистості значення рухової активності; фізіологічні основи раціонального харчування; правила гігієни; шкідливий вплив алкоголю, наркотиків, токсинів та тютюнокуріння на організм людини.
Встановлювати взаємозв'язок між будовою та функціями органів, систем органів; зв'язок між основними властивостями нервової системи і темпераменту.
Оцінювати роль систем органів в обміні речовин, забезпеченні гомеостазу і механізмів його підтримання.

Розмноження організмів Індивідуальний розвиток організмів.

Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве). Способи нестатевого розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, спороутворення) і багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення).
Клон. Клонування організмів. Партеногенез. Поліембріонія. Генетична комбінаторика під час розмноження - кон'югація, копуляція.
Статеве розмноження. Процеси формування статевих клітин. Запліднення та його форми. Роздільностатеві та гермафродитні організми. Партеногенез.
Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів. Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у тварин. Стовбурові клітини. Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи і етапи у тварин і людини. Статеве дозрівання людини.
Особливості післязародкового розвитку у рослин. Ріст, його типи та регуляція. Регенерація. Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли. Чергування різних поколінь у життєвому циклі. Ембріотехнології.

Пояснювати сутність і біологічне значення статевого і нестатевого розмноження, партеногенезу, поліембріонії, запліднення.
Розрізняти способи розмноження; форми запліднення; способи вегетативного розмноження рослин і тварин.
Порівнювати статеве і нестатеве розмноження; будову чоловічих і жіночих гамет.
Аналізувати етапи формування статевих клітин.
Характеризувати відмінності в будові і процесах формування чоловічих і жіночих гамет.
Характеризувати етапи ембріонального розвитку у тварин (дробіння, утворення морули, бластули, гаструли, диференціація клітин, гістогенез, органогенез, явище ембріональної індукції); механізми росту, статевого дозрівання людини.
Пояснювати сутність і біологічне значення: чергування поколінь у життєвому циклі організмів; прямого і непрямого розвитку тварин.
Класифікувати типи росту організмів різних Царств.
Аналізувати періоди онтогенезу у рослин і тварин; основні життєві цикли у рослин і тварин (на прикладі представників наведених вище таксонів); причини сезонних змін у житті рослин і тварин.
Порівнювати прямий та непрямий розвиток багатоклітинних тварин; життєві цикли рослин; можливості і механізми регенерації організму у рослин і тварин.
Оцінювати результати дії чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на онтогенез людини; можливості корекції вад розвитку людини.

Спадковість і мінливість

Генетика. Методи генетичних досліджень (у тому числі спадковості людини). Основні поняття генетики: гени (структурні та регуляторні), алель гена, локус гена, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип, генофонд, спадковість, мінливість, чиста лінія.

Знати основні методи генетичних досліджень; структуру гена; основні поняття генетики.
Розпізнавати алельні і неалельні гени; гомозиготи і гетерозиготи; домінантний і рецесивний стани ознак, типи взаємодії генів.

Закономірності спадковості

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний характер. Закон чистоти гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер успадкування. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадкування, зчеплене зі статтю. Взаємодія генів та її типи.
Організація геному у різних груп організмів. Цитоплазматична спадковість.

Пояснювати цитологічні основи законів спадковості Г. Менделя; принципи взаємодії алельних і неалельних генів; вплив летальних алелей; механізми визначення статі; значення зчепленого (у тому числі зі статтю) успадкування; множинну дію генів; основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів; біологічне значення цитоплазматичної спадковості.
Визначати причини відхилень при розщепленні від типових кількісних співвідношень, встановлених Г. Менделем.
Порівнювати гомозиготи і гетерозиготи; генотип і фенотип; геноми різних груп організмів (прокаріот, еукаріот, вірусів).
Аналізувати основні положення хромосомної теорії; схеми моногібридного і дигібридного схрещування; родоводи; спадкові ознаки родини.
Складати схеми моногібридного і дигібридного схрещування.
Розв'язувати генетичні задачі моногібридне і дигібридне схрещування, взаємодію алельних генів: повне і неповне домінування, кодомінування, зчеплене зі статтю успадкування.
Обґрунтовувати цілісність генотипу; роль спадковості в еволюції організмів; значення вивчення законів спадковості для практичної діяльності людства.

Закономірності мінливості.

Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.
Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Спонтанні мутації. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

Розпізнавати спадкову і неспадкову мінливість; види спадкової мінливості; типи мутацій.
Пояснювати роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу; адаптивний характер модифікаційних змін; значення комбінативної мінливості; роль мутагенних чинників.
Характеризувати закономірності комбінативної та мутаційної мінливості; властивості мутацій.
Визначати причини модифікаційної мінливості; джерела комбінативної мінливості; причини виникнення мутацій.
Порівнювати мутаційну і модифікаційну мінливість.
Аналізувати варіаційний ряд і варіаційну криву.
Обґрунтовувати значення мутацій у природі та житті людини; заходи захисту організму від впливу мутагенних чинників; роль мутацій в еволюції організмів; значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

Селекція

Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова гібридизація (споріднене - інбридинг, і неспоріднене - аутбридинг схрещування), міжвидова (віддалена) гібридизація. Гетерозис.
Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Поліплоїдія.
Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин.
Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані і химерні організми.

Розрізняти форми штучного добору; системи схрещувань організмів.
Характеризувати особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; напрямки досліджень та сучасні досягнення біотехнологій; принципи створення та застосування генетично модифікованих і химерних організмів.
Порівнювати класичні та новітні методи біотехнологій. 
Пояснювати значення законів генетики для селекції, біологічне значення явища гетерозису; значення поліплоїдії в селекції рослин; роль досягнень сучасних біотехнологій у житті та господарській діяльності людини.
Визначати генетичні наслідки різних систем схрещувань організмів; причини гетерозису; способи подолання стерильності міжвидових гібридів; наслідки застосування сучасних біотехнологій.

Надорганізмові рівні організації життя

Екологічні фактори

Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Поняття про обмежуючий (лімітуючий) фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв'язків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм. Сезонні зміни у житті рослин і тварин.

Знати екологічні фактори; біологічні ритми.
Класифікувати екологічні фактори; форми біотичних зв'язків; адаптивні біологічні ритми організмів.
Пояснювати роль обмежуючого фактора у поширенні організмів; залежність змін інтенсивності дії екологічних факторів від особливостей середовища існування; біологічне значення біологічних ритмів, фотоперіодизму.
Аналізувати дію екологічних факторів на організми, їх вплив на динаміку і коливання чисельності популяції.
Встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами у живій природі; причини та значення біологічних ритмів.

Середовище існування

Основні середовищ існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування. Життєві форми організмів.

Знати пристосованість організмів до умов життя; подібності в пристосуванні різних видів до однакових умов існування; особливості основних середовищ існування.
Порівнювати умови різних середовищ існування.
Пояснювати шляхи пристосування організмів до середовищ існування.

Популяційно-видовий рівень організації життя

Вид. Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. Структура виду. Популяція. Характеристика популяції. Структура популяції (вікова, просторова, статева). Популяційні хвилі. Гомеостаз популяції. Генофонд популяції.

Визначати фактори, які впливають на чисельність і густоту популяції.
Характеризувати критерії виду; показники, що характеризують популяцію (чисельність, густота, біомаса, народжуваність, смертність, приріст); структуру виду і популяції.
Пояснювати значення популяційних хвиль; потребу охорони генофонду популяцій.

Екосистеми

Екосистеми, їх склад та різноманіття. Взаємозв'язки між популяціями в екосистемах (прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні і мутуалістичні; трофічні і топічні). Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти. Консументи. Редуценти. Ланцюги живлення. Трофічний рівень. Трофічна сітка. Правило екологічної піраміди. Типи екологічних пірамід. Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем. Агроценози.

Встановлювати взаємозв'язки між популяціями в екосистемах; зміни угруповань в одному місцезнаходженні.
Визначати організми, що є продуцентами, консументами, редуцентами.
Класифікувати різні екосистеми; типи ланцюгів живлення; види екологічних пірамід.
Пояснювати зв'язки між організмами у екосистемах; вплив екологічних факторів на зміни в екосистемах; механізми саморегуляції популяцій та екосистем; особливості функціонування агроценозів, шляхи підвищення їх продуктивності.
Визначати причини змін екосистем.
Порівнювати природні і штучні екосистеми.
Обґрунтовувати потребу охорони генофонду популяцій; роль організмів продуцентів, консументів, редуцентів і людини в штучних і природних екосистемах.
Розв'язувати задачі з екології (структура, продуктивність і стійкість різних екосистем).

Біосфера

Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери її властивості і функції. Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування.
Сучасні екологічні проблеми: ріст населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття.
Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

Знати структуру надорганізменного рівня життя; ролі живих організмів у перетворенні оболонок Землі (створенні осадових порід, ґрунтоутворенні, підтриманні сталості газового складу атмосфери).
Визначати межі біосфери.
Характеризувати властивості і функції живої речовини біосфери; форми забруднення навколишнього середовища.
Розкривати взаємозв'язки складових надорганізмових рівнів організації життя.
Обґрунтовувати шляхи подолання екологічної кризи (необхідність раціонального природокористування, розвитку альтернативних джерел енергії; необхідність збереження біорізноманіття).

Охорона видового різноманіття організмів

Червона та зелена книги. Природоохоронні території (заповідники (біосферні), заказники, національні та ландшафтні парки). Поняття про екологічну мережу. Природоохоронне законодавство України. Основні документи щодо природоохоронної діяльності людини (Червона Книга, Зелена книга, білий та чорний списки). Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи.
Роль рослин у природі та в житті людини. Зникаючі види рослин в Україні.

Знати природоохоронні території; форми міжнародного співробітництва у галузі охорони природи.
Класифікувати види, занесені до Червоної книги, залежно від стану їх популяцій та ступеня загрози зникнення; природоохоронні території.
Пояснювати роль природоохоронних територій у збереженні та відтворенні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері.
Обґрунтовувати заходи охорони популяцій, екосистем на основі знань про особливості їхнього функціонування.

Історичний розвиток органічного світу

Основи еволюційного вчення

Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера. Дивергенція та конвергенція, аналогічні та гомологічні органи, рудименти та атавізми, мімікрія та її види.
Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція. Природний добір. Видоутворення. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес. Сучасні еволюційні погляди (гіпотези адаптивного компромісу, перерваної рівноваги, неокатастрофізму, сальтаціонізму)

Знати аналогічні та гомологічні органи; рудименти та атавізми; мімікрію; тварин, які мають захисне, попереджувальне забарвлення; внутрішньовидової та міжвидової боротьби за існування; ароморфозів, ідіоадаптацій, загальної дегенерації.
Характеризувати основні положення синтетичної теорії еволюції (елементарна одиниця, елементарні фактори, рушійні сили); шляхи біологічного прогресу (ароморфоз, ідіоадаптація та загальна дегенерація); сучасні уявлення про фактори еволюції (синтез екології і еволюційних поглядів).
Розрізняти форми природного добору; способи видоутворення.
Визначати причини та наслідки боротьби за існування.
Пояснювати еволюційне значення популяційних хвиль, ізоляції; творчу роль природного добору; утворення нових видів.
Порівнювати еволюційні гіпотези Ламарка і Дарвіна; різні форми боротьби за існування; дарвінізм та синтетичну теорію еволюції; макро- і мікроеволюцію.
Аналізувати передумови розвитку еволюційних поглядів та еволюційного вчення; різноманітність адаптацій організмів як результат еволюційного процесу; форми природного добору.
Обґрунтовувати відносність пристосованості організмів до умов життя у певному середовищі.

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Сучасна система органічного світу. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці.
Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Основні події, що відбувалися у ті чи інші геологічні періоди історії Землі

Знати основні еволюційні події в протерозойську (вендський період), палеозойську (кембрійський, ордовицький, силурійський, девонський, кам'яновугільний, пермський періоди), мезозойську (тріасовий, юрський, крейдяний періоди), та кайнозойську (палеогеновий, неогеновий, антропогеновий періоди) ери.
Аналізувати ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції.
Обґрунтовувати єдність органічного світу.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 7
до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 03.12.2013 № 1689

МАТЕМАТИКА
програма зовнішнього незалежного оцінювання

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики

Оцінити ступінь пiдготовленостi учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.

3авдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики
полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників:

- будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

- виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);

- виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);

- будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;

- розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;

- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;

- знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);

- розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;

- аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.

Назва розділу, теми

Учень повинен знати

Предметні вміння та способи навчальної дiяльностi


АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛIЗУРозділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ


Дійсні числа (натуральні, цілі, рацiональнi та iррацiональні), їх порівняння та дії з ними.
Числові множини та співвідношення між ними

- властивості дій з дійсними числами;
- правила порівняння дійсних чисел;
- ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10;
- правила округлення цілих чисел і десяткових дробів;
- означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня;
- властивості кopeнів;
- означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості;
- числові проміжки;
- модуль дійсного числа та його властивості

- розрізняти види чисел та числових проміжків;
- порівнювати дійсні числа;
- виконувати дії з дійсними числами;
- використовувати ознаки подільності;
- знаходити неповну частку та остачу від ділення одного натурального числа на інше;
- перетворювати звичайний дріб у десятковий та нескінченний періодичний десятковий дріб
- у звичайний;
- округлювати цілі числа і десяткові дроби;
- використовувати властивості модуля до розв'язання задач

Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки

- відношення, пропорції;
- основна властивість пропорції;
- означення відсотка;
- правила виконання відсоткових розрахунків

- знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відcoткa;
- розв'язувати задачі на вiдсотковi розрахунки та пропорції

Рацiональнi, iррацiональнi, степеневі, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні вирази та їхні перетворення

- означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними;
- означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності;
- означення одночлена та многочлена;
- правила додавання, вiднiмання i множення одночленів та многочленів;
- формули скороченого множення;
- розклад многочлена на множники;
- означення алгебраїчного дробу;
- правила виконання дій з алгебраїчними дробами;
- означення та властивості логарифма, десятковий i натуральний логарифми;
- основна логарифмічна тотожність;
- означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу;
- основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї;
- формули зведення;
- формули додавання та наслідки з них

- виконувати тотожні перетворення рацiональних, iррацiональних, степеневих, показникових, логарифмiчних, тригонометричних виразів та знаходити їх числове значення при заданих значеннях змінних


Розділ: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА ЇХ СИСТЕМИ


Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, неpiвності та їx системи. 3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до розв'язування текстових задач

- рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з однією змінною;
- нepiвність з однією змінною, означення розв'язку нepiвнocтi з однією змінною;
- означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв'язань;
- рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;
- методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмiчних, тригонометричних рівнянь

- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi першого та другого степенів, а також рівняння i нepiвнocтi, що зводяться до них;
- розв'язувати системи рівнянь i нерівностей першого i другого степенів, а також ті, що зводяться до них;
- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять степеневі, показникові, логарифмiчнi та тригонометричні вирази;
- розв'язувати рівняння, що містять тригонометричні вирази;
- розв'язувати iррацiональнi рівняння;
- застосовувати загальні методи та прийоми (розкладання на множники, заміна змінної, застосування властивостей функцій) у процесі розв'язування рівнянь, нерівностей та систем;
- користуватися графічним методом розв'язування і дослідження рівнянь, нерівностей та систем;
- застосовувати рівняння, нepiвнocтi та системи до розв'язування текстових задач;
- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять змінну під знаком модуля;
- розв'язувати рівняння, нepiвнocтi та системи з параметрами


Розділ: ФУНКЦIЇ


Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi та триroнометричнi функції, їх основні властивості. Числові послiдовностi

- означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції;
- способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, указаних у назві теми;
- означення функції, оберненої до заданої;
- означення арифметичної та геометричної прогресій;
- формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій;
- формули суми n перших членів арифметичної та геометричної прогресій; - формула суми нескінченної геометричної прогресії зі знаменником |q| < 1

- знаходити область визначення, область значень функції;
- досліджувати на парність (непарність), перiодичнiсть функцію;
- будувати графіки елементарних функцій, вказаних у назві теми;
- встановлювати властивості числових функцій, заданих формулою або графіком;
- використовувати перетворення графiкiв функцій;
- розв'язувати задачі на арифметичну та геометричну прогресії

Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання

- рівняння дотичної до графіка функції в точці;
- означення похідної функції в точці;
- фізичний та геометричний зміст похідної;
- таблиця похідних елементарних функцій;
- правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій;
- правило знаходження похідної складеної функції

- знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в точці;
- знаходити похідні елементарних функцій;
- знаходити числове значення похідної функції в точці для заданого значення аргументу;
- знаходити похідну суми, добутку i частки двох функцій;
- знаходити похідну складеної функції;
- розв'язувати задачі з використанням геометричного та фізичного змісту похідної

Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графiкiв функцій

- достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку;
- екстремуми функції;
- означення найбільшого i найменшоro значень функції

- знаходити проміжки монотонності функції; - знаходити екстремуми функції за допомогою похідної, найбільше та найменше значення функції;
- досліджувати функції за допомогою похідної та будувати їх графіки;
- розв'язувати прикладні задачі на знаходження найбільших i найменших значень

Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій

- означення первicної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;
- таблиця первісних функцій;
- правила знаходження первісних;
- формула Ньютона - Лейбнiца

- знаходити первісну, використовуючи її основні властивості;
- застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца для обчислення визначеного інтеграла;
- обчислювати площу криволiнiйної трапеції за допомогою інтеграла;
- розв'язувати найпростіші прикладні задачі, що зводяться до знаходження інтеграла


Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ


Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовiрність випадкової події. Вибіркові характеристики

- означення перестановки (без повторень);
- комбінаторні правила суми та добутку;
- класичне означення ймовiрностi події, найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей подій;
- означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення);
- графiчна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації

- розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі;
- обчислювати в найпростіших випадках ймовiрностi випадкових подій;
- обчислювати та аналізувати вибіркові характеристики рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)


ГЕОМЕТРIЯРозділ: ПЛАНIМЕТРIЯ


Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості

- поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;
- аксіоми планiметрiї;
- суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;
- властивості суміжних та вертикальних кутів;
- властивість бісектриси кута;
- паралельні та перпендикулярні прямі;
- перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої;
- ознаки паралельності прямих;
- теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса

- застосовувати означення, ознаки та властивості найпростіших геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Коло та круг

- коло, круг та їх елементи;
- центральні, вписані кути та їх властивості;
- властивості двох хорд, що перетинаються;
- дотичні до кола та її властивості

- застосовувати набуті знання до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Трикутники

- види трикутників та їх основні властивості;
- ознаки рівності трикутників;
- медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості;
- теорема про суму кутів трикутника;
- нерівність трикутника;
- середня лінія трикутника та її властивості;
- коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник;
- теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного трикутника;
- співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;
- теорема синусів;
- теорема косинусів

- класифікувати трикутники за сторонами та кутами;
- розв'язувати трикутники;
- застосовувати означення та властивості різних видів трикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy;
- знаходити радіуси кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник

Чотирикутник

- чотирикутник та його елементи; - паралелограм та його властивості; - ознаки паралелограма; - прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості; - середня лінія трапеції та її властивість; - вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники

- застосовувати означення, ознаки та властивості різних видів чотирикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Многокутники

- многокутник та його елементи, опуклий многокутник;
- периметр многокутника;
- сума кутів опуклого многокутника;
- правильний многокутник та його властивості;
- вписані в коло та описані навколо кола многокутники

- застосовувати означення та властивості многокутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Геометричні величини та їх вимірювання

- довжина відрізка, кола та його дуги;
- величина кута, вимірювання кутів;
- периметр многокутника;
- формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора

- знаходити довжини вiдрiзкiв, гpaдycнi та радіанні міри кyтiв, площі геометричних фiгур;
- обчислювати довжину кола та його дуг, площу круга, кругового сектора;
- використовувати формули площ геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Координати та вектори на площині

- прямокутна система координат на площині, координати точки;
- формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;
- рівняння прямої та кола;
- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;
- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
- розклад вектора за двома неколінеарними векторами;
- скалярний добуток векторів та його властивості;
- формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;
- умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами

- знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;
- складати рівняння прямої та рівняння кола; - виконувати дії з векторами;
- знаходити скалярний добуток векторів;
- застосовувати координати і вектори до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Геометричні перетворення

- основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, симетрія відносно точки і відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія);
- ознаки подібності трикутників;
- відношення площ подібних фігур

- використовувати властивості основних видів геометричних перетворень, ознаки подібності трикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy


Розділ: СТЕРЕОМЕТРIЯ


Прямі та площини у просторі

- аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї;
- взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі;
- ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин;
- паралельне проектування;
- ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин;
- проекція похилої на площину, ортогональна проекція;
- пряма та обернена теореми про три перпендикуляри;
- відстань від точки до площини, від точки до прямої, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими;
- ознака мимобіжності прямих;
- кут між прямими, прямою та площиною, площинами

- застосовувати означення, ознаки та властивості паралельних і перпендикулярних прямих і площин до розв'язування стереометричних задач та задач практичного змісту;
- знаходити зазначені відстані та величини кутів у просторі

Многогранники, тіла і поверхні обертання

- двогранний кут, лінійний кут двогранного кута; - многогранники та їх елементи, основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда;
- тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера;
- перерізи многогранників та тіл обертання площиною;
- комбінації геометричних тіл;
- формули для обчислення площ поверхонь, об'ємів многогранників i тіл обертання

- розв'язувати задачі на обчислення площ поверхонь та об'ємів геометричних тіл;
- встановлювати за розгорткою поверхні вид геометричного тіла;
- застосовувати означення та властивості основних видів многогранників, тіл і поверхонь обертання до розв'язування стереометричних задач та задач практичного змісту

Координати та вектори у просторі

- прямокутна система координат у просторі, координати точки;
- формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;
- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;
- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
- скалярний добуток векторів та його властивості;
- формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;
- умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами

- знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;
- виконувати дії з векторами;
- знаходити скалярний добуток векторів;
- застосовувати координати і вектори до розв'язування стереометричних задач та задач практичного зміcтy

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 8
до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 03.12.2013 № 1689

ФІЗИКА
програма зовнішнього незалежного оцінювання

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з фізики укладено на основі чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладівз фізики для 7-9 класів (К.; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої МОН: лист від 23.12.2004 № 1/11-6611) та для 10-11 класів (К., 2010, затвердженої МОН: наказ від 28.10.2010 № 1021).

Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п'ять тематичних блоків: "Механіка", "Молекулярна фізика та термодинаміка", "Електродинаміка", "Коливання і хвилі. Оптика", "Елементи теорії відносності. Квантова фізика", які, в свою чергу, розподілено за розділами і темами.

Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики оцінити уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання:

- встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

- застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

- визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;

- використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);

- складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;

- пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;

- аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;

- правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

Назва розділу, теми

Знання

Предметні уміння та способи навчальної діяльності

МЕХАНІКА

Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху.
Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.
Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.
Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.
Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.
Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.
Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.
Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість. 
Сили пружності. Закон Гука.
Сили тертя. Коефіцієнт тертя.
Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.
Закони збереження в механіці.
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.
Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми
Елементи механіки рідин та газів.
Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

Явища і процеси: рух, інерція, вільне падіння тіл, взаємодія тіл, деформація, плавання тіл тощо.
Фундаментальні досліди: Архімеда, Торрічеллі, Б. Паскаля, Г. Галілея, Г. Кавендиша.
Основні поняття: механічний рух, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, координата, переміщення, шлях, швидкість, прискорення, інерція, інертність, маса, сила, вага, момент сили, тиск, імпульс, механічна робота, потужність, коефіцієнт корисної дії, кінетична та потенціальна енергія, період і частота.
Ідеалізовані моделі: матеріальна точка, замкнена система. Закони, принципи: закони кінематики; закони динаміки Ньютона; закони збереження імпульсу й енергії, всесвітнього тяжіння, Гука, Паскаля, Архімеда; умови рівноваги та плавання тіл; принципи: відносності Галілея.
Теорії: основи класичної механіки
Практичне застосування теорії: розв'язання основної задачі механіки, рух тіл під дією однієї або кількох сил; вільне падіння; рух транспорту, снарядів, планет, штучних супутників; рівноваги тіл, ККД простих механізмів, передача тиску рідинами та газами, плавання тіл, застосування закону збереження енергії для течії рідин і газів; принцип дії вимірювальних приладів та технічних пристроїв: терези, динамометр, стробоскоп, барометр, манометр, кульковий підшипник, насос, важіль, сполучені посудини, блоки, похила площина, водопровід, шлюз, гідравлічний прес, насоси

Уміти:
розпізнавати прояви механічних явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці, зокрема відносності руху, різних видів руху, взаємодії тіл, інерції, використання машин і механізмів, умов рівноваги, перетворення одного виду механічної енергії в інший тощо;
застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила механіки, формули для визначення фізичних величин та їх одиниць; математичні вирази законів механіки;
визначати межі застосування законів механіки;
розрізняти різні види механічного руху за його параметрами;
розв'язувати:
1) розрахункові задачі, застосовуючи функціональні залежності між основними фізичними величинами, на: рівномірний та рівноприскорений прямолінійні рухи; відносний рух; рівномірний рух по колу; рух тіл під дією однієї або кількох сил, рух зв'язаних тіл; умови рівноваги та плавання тіл; всесвітнє тяжіння; закони Ньютона, Гука, Паскаля, Архімеда; збереження імпульсу й енергії;
2) задачі на аналіз графіків руху тіл і визначення за ними його параметрів, побудову графіка зміни однієї величини за графіком іншої;
3) задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів експерименту, показаних на фото або схематичному рисунку;
4) комбіновані задачі, для розв'язування яких використовуються поняття і закономірності з кількох розділів механіки;

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул.
Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.
Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.
Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.
Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.
Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.
Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.
Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.
Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

Явища і процеси: броунівський рух, дифузія, стиснення газів, тиск газів, процеси теплообміну (теплопровідність, конвекція, випромінювання), встановлення теплової рівноваги, необоротність теплових явищ, агрегатні перетворення речовини, деформація твердих тіл, змочування, капілярні явища тощо.
Фундаментальні досліди: Р. Бойля, Е. Маріотта, Ж. Шарля, Ж. Гей-Люссака.
Основні поняття: кількість речовини, стала Авогадро, молярна маса, середня квадратична швидкість теплового руху молекул, температура, тиск, об'єм, концентрація, густина, теплообмін, робота, внутрішня енергія, кількість теплоти, адіабатний процес, ізопроцеси, питома теплоємність речовини, питома теплота плавлення, питома теплота пароутворення, питома теплота згоряння палива, поверхнева енергія, сила поверхневого натягу, поверхневий натяг, насичена та ненасичена пара, відносна вологість повітря, точка роси, кристалічні та аморфні тіла, анізотропія монокристалів, пружна і пластична деформації, видовження, механічна напруга.
Ідеалізовані моделі: ідеальний газ, ідеальна теплова машина.
Закони, принципи та межі їхнього застосування: основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівняння стану ідеального газу, газові закони, перший закон термодинаміки, рівняння теплового балансу.
Теорії: основи термодинаміки та молекулярно-кінетичної теорії.
Практичне застосування теорії: окремі випадки рівняння стану ідеального газу та їхнє застосування в техніці, використання стисненого газу та теплових машин, явища дифузії, кипіння під збільшеним тиском, термічна обробка металів, механічні властивості різних матеріалів та використання пружних властивостей тіл у техніці тощо; принцип дії вимірювальних приладів та технічних пристроїв: калориметр, термометр, психрометр, теплова машина (теплові двигуни, парова й газова турбіни).

Уміти:
розпізнавати прояви теплових явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці, зокрема дифузії, використання стисненого газу, зміни внутрішньої енергії (агрегатного стану речовини), видів теплообміну, явища змочування та капілярності, різних видів деформації, властивостей кристалів та інших матеріалів у техніці й природі, створення матеріалів із заданими властивостями, застосування теплових двигунів на транспорті, в енергетиці, у сільському господарстві, методи профілактики і боротьби із забрудненням навколишнього природного середовища;
застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила молекулярної фізики та термодинаміки, формули для визначення фізичних величин та їх одиниць; математичні вирази законів молекулярної фізики та термодинаміки;
визначати межі застосування законів молекулярної фізики та термодинаміки;
розрізняти: різні агрегатні стани речовини, насичену та ненасичену пару, кристалічні та аморфні тіла;
розв'язувати:
1) розрахункові задачі, застосовуючи функціональні залежності між основними фізичними величинами, на: рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу, зв'язку між масою і кількістю молекул; залежність тиску газу від концентрації молекул і температури; внутрішню енергію одноатомного газу; залежність густини та тиску насиченої пари від температури; рівняння стану ідеального газу, газові закони; роботу термодинамічного процесу, перший закон термодинаміки; рівняння теплового балансу; на поверхневі та капілярні явища, пружну деформацію тіл, відносну вологість повітря;
2) задачі на аналіз графіків ізопроцесів та побудову їх у різних системах координат; обчислення за графіком залежності тиску від об'єму; роботи, виконаної газом; аналіз графіків теплових процесів; аналіз діаграми розтягання металів;
3) задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів експерименту, що показано на фото або схематичному рисунку;
4) комбіновані задачі, для розв'язування яких використовуються поняття і закономірності з кількох розділів молекулярної фізики, термодинаміки та механіки;
складати план виконання експериментів, роботи з вимірювальними приладами та пристроями, зокрема калориметром, термометром, психрометром
робити узагальнення щодо властивостей речовин у різних агрегатних станах; розташування, руху та взаємодії молекул залежно від стану речовини.

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Основи електростатики. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.
Провідники та діелектрики в електростатичному полі.
Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.
Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів.
Енергія електричного поля.
Закони постійного струму. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.
Електричний струм у різних середовищах.
Електричний струм у металах.
Електронна провідність металів.
Залежність опору металів від температури. Надпровідність.
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.
Електричний струм у газах.
Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.
Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.
Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод.
Магнітне поле, електромагнітна індукція.
Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.
Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики. 
Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

Явища і процеси: електризація, взаємодія заряджених тіл, два види електричних зарядів, вільні носії зарядів у провідниках, поляризація діелектриків, дія електричного струму, електроліз, термоелектронна емісія, іонізація газів, магнітна взаємодія, існування магнітного поля Землі, електромагнітна індукція та самоіндукція тощо.
Фундаментальні досліди: Ш. Кулона, Г. Ома, Х. Ерстеда, А.-М. Ампера, М. Фарадея.
Основні поняття: електричний заряд, елементарний заряд, електростатичне поле, напруженість, лінії напруженості (силові лінії), провідники та діелектрики, діелектрична проникність речовини, робота сил електростатичного поля, потенціальна енергія заряду в електричному полі, потенціал, різниця потенціалів, напруга, електроємність, енергія зарядженого конденсатора, сила струму, опір, електрорушійна сила, надпровідність, вакуум, термоелектронна емісія, власна та домішкова провідність напiвпровiдникiв, електронна провідність металів, дисоціація, хімічний еквівалент, іонізація, рекомбінація, плазма, несамостійний і самостійний розряди, магнітна індукція, сили Ампера і Лоренца, магнітна проникність, електромагнітна індукція, індукційний струм, магнітний потік, ЕРС індукції, електромагнітне поле, самоіндукція, індуктивність, ЕРС самоіндукції, енергія магнітного поля.
Ідеалізовані моделі: точковий заряд, нескін-ченна рівномірно заряджена площина.
Закони, принципи, правила, гіпотези: закони збереження електричного заряду, Кулона, Ома (для ділянки та повного електричного кола), Джоуля-Ленца, Ампера, електролізу, електромагнітної індукції; принцип суперпозиції електричних полів; правила свердлика (правого гвинта), лівої руки, Ленца; гіпотеза Ампера.
Теорії: основи класичної електронної теорії, теорії електромагнітного поля.
Практичне застосування теорії: використання електростатичного захисту, ізоляторів та провідників, конденсаторів, дії електричного струму, законів струму для розрахунку електричних кіл, електролізу, плазми в техніці, видів самостійного розряду, руху електричних зарядів в електричному і магнітному полях, магнітних властивостей речовини тощо; принцип дії вимірювальних приладів та технічних пристроїв: електроскоп, електрометр, конденсатор, джерела струму (акумулятор, гальванічний елемент, генератор), електровимірювальні прилади (амперметр, вольтметр), споживачі струму (двигуни, резистор, електронагрівальні прилади, плавкі запобіжники, реостати), електронно-променева трубка, напівпровідникові прилади, електромагніти, гучномовець, електродинамічний мікрофон.

Уміти:
розпізнавати прояви електромагнітних явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці, зокрема електростатичний захист, використання провідників та ізоляторів, конденсаторів, дії електричного струму, використання магнітних властивостей речовини, електролізу в техніці (добування чистих металів, гальваностегія, гальванопластика), електромагнітів, електродвигунів, котушок індуктивності, конденсаторів;
застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила електродинаміки, формули для визначення фізичних величин та їх одиниць; математичні вирази законів електродинаміки;
визначати межі застосування законів Кулона та Ома;
розрізняти: провідники й діелектрики, полярні й неполярні діелектрики, види магнетиків, несамостійний і самостійний розряди в газах, власну та домішкову провідність напiвпровiдникiв;
порівнювати властивості магнітного поля, електростатичного та вихрового електричних полів;
розв'язувати:
1) розрахункові задачі, що вимагають застосування функціональних залежностей між основними фізичними величинами, на: взаємодію точкових зарядів (застосування закону Кулона); напруженість поля точкового заряду, провідної кулі, принцип суперпозиції; дію електричного поля на заряд; електроємність плоского конденсатора, з'єднання конденсаторів, енергію зарядженого конденсатора; розрахунок електричних кіл (у т.ч. змішаних з'єднань провідників) із використанням законів Ома; роботу, потужність та теплову дію електричного струму; проходження електричного струму через електроліти; визначення напряму та модуля вектора магнітної індукції; сили Ампера, сили Лоренца, ЕРС індукції в рухомих провідниках, на закон електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, енергію магнітного поля провідника зі струмом;
2) задачі на аналіз графічного зображення електростатичного та магнітного полів, застосування закону Ома, залежності опору металевого провідника та напівпровідника від температури, вольт-амперну характеристику діода;
3) задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів експерименту, показаних на фото або схематичному рисунку;
4) комбіновані задачі, для розв'язування яких використовуються поняття і закономірності з механіки, молекулярної фізики та електродинаміки;
складати план виконання експериментів, роботи з вимірювальними приладами та пристроями, зокрема електроскопом, електрометром, конденсаторами, джерелами струму, перетворювачами струму, приладами для вимірювання характеристик струму, споживачами струму, електромагнітом, соленоїдом;
робити узагальнення щодо носіїв електричного заряду в різних середовищах; магнітних властивостей різних речовин.

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника.
Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).
Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.
Електромагнітні коливання і хвилі. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.
Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.
Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.
Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.
Оптика. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.
Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.
Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.
Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.
Інтерференція світла та її практичне застосування.
Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.
Дисперсія світла. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз.
Поляризація світла.

Явища і процеси: коливання тіла на нитці та пружині, резонанс, поширення коливань у просторі, відбивання хвиль, прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, утворення тіні та півтіні, місячні та сонячні затемнення, заломлення світла на межі двох середовищ, скінченність швидкості поширення світла і радіохвиль тощо.
Фундаментальні досліди: Г. Герца; О. Попова та Г. Марконі; І. Ньютона, І. Пулюя та В. Рентгена.
Основні поняття: гармонічні коливання, зміщення, амплітуда, період, частота і фаза, резонанс, поперечні та поздовжні хвилі, довжина хвилі, швидкість і гучність звуку, висота тону, інфра- та ультразвук, вільні та вимушені електромагнітні коливання, коливальний контур, змінний струм, резонанс, автоколивання, автоколивальна система, період (частота) вільних електромагнітних коливань в електричному контурі, електричний резонанс, змінний електричний струм, коефіцієнт трансформації, електромагнітні хвилі, оптична сила та фокус лінзи, показник заломлення; повне відбивання, джерела когерентного випромінювання, інтерференція, дифракція, дисперсія, поляризація світла.
Ідеалізовані моделі: математичний маятник, ідеальний коливальний контур. Закони, принципи: рівняння незатухаючих гармонічних коливань, закон прямолінійного поширення світла в однорідному середовищі, незалежності поширення світлових пучків, закони відбивання та заломлення хвиль, умови виникнення інтерференційного максимуму та мінімуму; принцип Гюйгенса.
Теорії: основи теорії електромагнітного поля.
Практичне застосування теорії: передача електричної енергії на відстань, передача інформації за допомогою електромагнітних хвиль, радіолокація, використання електромагнітного випромінювання різних діапазонів, застосування явищ інтерференції та поляризації світла, використання лінійчатих спектрів, спектральний аналіз; принцип дії вимірювальних приладів та технічних пристроїв: генератор на транзисторі, генератор змінного струму, трансформатор, найпростіший радіоприймач, окуляри, фотоапарат, проекційний апарат, лупа, мікроскоп, світловод, спектроскоп.

Уміти:
розпізнавати прояви коливальних і хвильових (зокрема світлових) явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці, зокрема поширення поперечних і поздовжніх хвиль, практичне застосування звукових та ультразвукових хвиль у техніці, використання електромагнітного випромінювання різних діапазонів, застосування явищ інтерференції та поляризації світла, використання лінійчастих спектрів;
застосовувати основні поняття та закони для коливального руху і хвильових процесів, формули для визначення фізичних величин та їх одиниць; математичні вирази законів;
визначати межі застосування законів геометричної оптики;
порівнювати особливості коливань та хвиль різної природи, спектри випромінювання та поглинання;
розрізняти: поперечні та поздовжні хвилі, випромінювання різних діапазонів; розв'язувати:
розрахункові
1) задачі, застосовуючи функціональні залежності між основними фізичними величинами, на: залежність періоду власних коливань від параметрів системи; закон збереження енергії в коливальному процесі; гармонічні коливання, довжину хвилі; закони геометричної оптики, формулу тонкої лінзи; інтерференцію та дифракцію світла;
2) задачі на аналіз графіків незатухаючих (гармонічних) та затухаючих коливань, залежності амплітуди вимушених коливань від частоти зовнішньої періодичної сили, зображення ходу світлових променів на межі двох прозорих середовищ; зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала та тонкої лінзи;
3) комбіновані задачі, для розв'язування яких використовуються поняття і закономірності різних розділів фізики;
4) задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів експерименту, представлених на фото або схематичному рисунку;
складати план виконання дослідів та експериментів, роботи з вимірювальними приладами та пристроями, (зокрема, тілом на нитці), генератором на транзисторі, трансформатором, джерелами світла, плоским дзеркалом, лінзою, прозорою плоскопаралельною пластиною, дифракційними ґратками.

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії.
Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва.
Атом та атомне ядро.
Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер.
Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.
Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

Явища і процеси: рух елементарних частинок у прискорювачах, відкриття спектральних ліній, радіоактивності, ізотопи, втрата металами негативного заряду при опроміненні світлом, залежність енергії фотоелектронів від частоти світла і незалежність від його інтенсивності, дифракція фотонів та електронів.
Фундаментальні досліди: А. Столєтова; П. Лебедєва; Е. Резерфорда; А. Беккереля.
Основні поняття: кванти світла (фотони), фотоефект, червона межа фотоефекту, тиск світла, ізотопи, радіоактивність, альфа- і бета-частинки, гамма-випромінювання, квантовий характер випромінювання і поглинання світла атомами, індуковане випромінювання, протон, нейтрон, ядерні сили, радіоактивний розпад, період напіврозпаду; енергія зв'язку атомних ядер, дефект мас, енергетичний вихід ядерних реакцій, ланцюгова ядерна реакція, критична маса.
Ідеалізовані моделі: планетарна модель атома, протонно-нейтронна модель ядра.
Закони, принципи, гіпотези: постулати теорії відносності, закон зв'язку між масою та енергією, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, квантові постулати Бора, закон радіоактивного розпаду, гіпотеза Планка.
Теорії: основи спеціальної теорії відносності, теорії фотоефекту, корпускулярно-хвильовий дуалізм, теорії будови атома та ядра.
Практичне застосування теорії: застосування фотоефекту, будова і властивості атомних ядер, пояснення лінійчастих спектрів випромінювання та поглинання, застосування лазерів, ядерна енергетика, принцип дії вимірювальних приладів та технічних пристроїв: фотоелемент, фотореле, пристроїв для реєстрації заряджених частинок, лазер, ядерний реактор.

Уміти:
розпізнавати прояви квантових явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці, зокрема фактів, що підтверджують висновки спеціальної теорії відносності; явищ, що підтверджують корпускулярно-хвильовий дуалізм властивостей світла; використання законів фотоефекту в техніці, методів спостереження і реєстрації мікрочастинок;
застосовувати основні поняття та закони спеціальної теорії відносності, теорії фотоефекту, теорії будови атома та ядра, формули для визначення фізичних величин та їх оди-ниць; математичні вирази законів;
розрізняти: види спектрів, радіоактивності;
порівнювати особливості треків мікрочастинок у електричному і магнітному полях; утворення різних видів спектрів, загальні особливості процесів, що відбуваються при радіоактивному розпаді ядер, умови виникнення ланцюгової та термоядерних реакцій; природу альфа-, бета-, гамма-випромінювань;
розв'язувати:
1) розрахункові задачі, застосовуючи функціональні залежності між основними фізичними величинами, на: релятивістський закон додавання швидкостей, застосування формул зв'язку між масою, імпульсом та енергією; застосування квантових постулатів Бора до процесів випромінювання та поглинання енергії атомом; застосування рівняння Ейнштейна для фотоефекту, складання рівнянь ядерних реакцій на основі законів збереження; розрахунок дефекту мас, енергії зв'язку атомних ядер, енергетичного виходу ядерних реакцій; застосування законів збереження імпульсу та енергії до опису зіткнень мікрочастинок; застосування закону радіоактивного розпаду, визначення періоду напіврозпаду;
2) задачі на аналіз графіків зміни кількості радіоактивних ядер із часом, енергетичних діаграм поглинання та випромінювання світла; 1)задачі, які передбачають оброблення та аналіз результатів експерименту, показаних на фото або схематичному рисунку, зокрема щодо визначення характеристик елементарних частинок або ядер за фотознімками їх треків (зокрема в магнітному полі);
складати план виконання дослідів та експериментів, роботи з вимірювальними приладами та пристроями, зокрема фотоелемента, фотореле;
робити узагальнення щодо властивостей речовини та поля.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 9
до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 03.12.2013 № 1689

ПРОГРАМА
для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії

Програма призначена для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

Головною метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання є об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили бажання вступити до вищого навчального закладу України.

Зовнішнє незалежне оцінювання запроваджено з метою забезпечення конституційного права громадян на рівний доступ до вищої освіти.

Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії - спосіб перевірки:

знання учнями найважливіших законів і теорій хімії;

володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі;

розуміння зв'язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та галузі застосування;

розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;

обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов'язаними з хімією;

розуміння ролі хімії у розв'язанні глобальних проблем людства.

Програму для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для 7-9 класів (К.: Ірпінь: Перун, 2005) та 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Тернопіль: Мандрівець, 2011), електронні версії яких розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua).

Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формулювання оцінних суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.

Матеріал програми для проведення зовнішнього незалежного оцінювання розподілено на чотири тематичні блоки: "Загальна хімія", "Неорганічна хімія", "Органічна хімія", "Обчислення в хімії", які в свою чергу розподілено за розділами і темами. У кожному розділі перелічено знання, якими мають володіти учасники зовнішнього незалежного оцінювання.

У переліку вимог, наведених у колонці "Предметні вміння та способи навчальної діяльності" детально розкрито обсяг вимог до знань та умінь з кожного розділу і теми. У програмі для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії використано номенклатуру хімічних елементів і речовин, а також термінологію, які відповідають ДСТУ 2439-94: Елементи хiмiчнi, речовини простi. Термiни та визначення. - К., Держспоживстандарт України - 1994. Цього стандарту буде дотримано і в завданнях тесту з хімії.

Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUPAC. Із даним матеріалом можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф Міністерства освіти і науки України (див. перелік рекомендованої навчальної літератури).

У програмі для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії використано скорочення "н.у." - нормальні умови (температура 0 °С, тиск 101,3 кПа або 760 мм рт.ст.).

Відповідно до міжнародних стандартів для позначення кількості речовини можна використовувати літери n або н. Для позначення теплового ефекту реакції слід використовувати позначення "ДН".

Під час підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії рекомендовано використовувати довідникові таблиці, які наведено у додатках "Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді за 20-25 °С", "Ряд активності металів", "Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин, сумішей та мінералів", "Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та сумішей", "Перелік рекомендованої навчальної літератури".

№ п/п

Назва розділу, теми

Знання

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

1. Загальна хімія

1.1

Основні хімічні поняття. Речовина

Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина (метал, неметал), складна речовина, хімічний елемент; найдрібніші частинки речовини - атом, молекула, йон (катіон, аніон). Склад речовини (якісний, кількісний). Валентність хімічного елемента. Хімічна (найпростіша, істинна) і графічна (структурна) формули. Фізичне явище. Відносні атомна і молекулярна маси, молярна маса, кількість речовини. Одиниці вимірювання кількості речовини, молярної маси, молярного об'єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н.у.); молярний об'єм газу (за н.у.). Закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря. Масова частка елемента у сполуці.

Складати формули сполук за значеннями валентності елементів.
Записувати хімічні та графічні (структурні) формули речовин.
Розрізняти фізичні тіла і речовини; прості та складні речовини; елементи і прості речовини; метали і неметали; атоми, молекули та йони (катіони, аніони); фізичні та хімічні властивості речовини; фізичні явища та хімічні реакції; найпростішу та істинну формули сполуки.
Визначати валентність елементів у бінарних сполуках.
Аналізувати якісний (елементний) і кількісний склад речовини за її хімічною формулою.

1.2

Хімічна реакція

Хімічна реакція, схема реакції, хімічне рівняння. Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об'ємних співвідношень газів у хімічній реакції. Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції. Поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення. Типи хімічних реакцій. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор.

Записувати схеми реакцій, хімічні рівняння.
Розрізняти типи реакції за кількістю реагентів і продуктів (реакції сполучення, розкладу, обміну, заміщення), зміною ступеня окиснення елементів (реакції окисно-відновні та не окисно-відновні), тепловим ефектом (реакції екзотермічні, ендотермічні), напрямом перебігу (реакції оборотні, необоротні).
Визначати в окисно-відновній реакції окисник і відновник, процеси окиснення і відновлення. Аналізувати вплив концентрації реагентів, величини поверхні їх контакту, температури, каталізатора на швидкість хімічної реакції.
Застосовувати закон збереження маси речовин для перетворення схеми реакції на хімічне рівняння. Використовувати метод електронного балансу для перетворення схеми окисно-відновної реакції на хімічне рівняння.

1.3

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Періодичний закон (сучасне формулювання). Структура короткого і довгого варіантів періодичної системи; періоди, групи, підгрупи (головні, побічні). Порядковий (атомний) номер елемента, розміщення металічних і неметалічних елементів у періодичній системі, періодах і групах; лужні, лужноземельні, інертні елементи, галогени.

Розрізняти в періодичній системі періоди, групи, головні та побічні підгрупи; металічні та неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі.
Використовувати інформацію, закладену в періодичній системі, для визначення типу елемента (металічний або неметалічний елемент), максимального значення його валентності, типу простої речовини (метал або неметал), хімічного характеру оксидів, гідроксидів, сполук елементів із Гідрогеном.
Аналізувати зміни властивостей простих речовин залежно від розміщення елементів у періодах, підгрупах, при переході від одного періоду до іншого.

1.4

Будова атома

Склад атома (ядро, електронна оболонка). Поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетич-ні рівень і підрівень, спарений і неспарений електрони, радіус атома (простого йона); основний і збуджений стани атома. Сутність явища радіоактивності. Форми s- і р-орбіталей, розміщення р-орбіталей у просторі. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах елементів № 1-20, електронні та графічні формули атомів і простих йонів елементів № 1-20.

Записувати електронні та графічні формули атомів і простих йонів елементів № 1-20, атомів неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів у збудженому стані.
Визначати склад ядер (кількість протонів і нейтронів у нукліді) і електронних оболонок (енергетичних рівнів та підрівнів) атомів елементів № 1-20.
Порівнювати радіуси атомів і простих йонів.
Аналізувати зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах.

1.5

Хімічний зв'язок

Основні типи хімічного зв'язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний). Характеристики ковалентного зв'язку - кратність, енергія, полярність. Типи кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні, металічні); залежність фізичних властивостей речовини від типу кристалічних ґраток. Електронна формула молекули. Електронегативність елемента. Ступінь окиснення елемента в речовині.

Складати електронні формули молекул, хімічні формули сполук за ступенями окиснення елементів, зарядами йонів. 
Розрізняти валентність і ступінь окиснення елемента. Обчислювати ступінь окиснення елемента у сполуці.
Визначати кратність, полярність чи неполярність ковалентного зв'язку між атомами.
Прогнозувати тип хімічного зв'язку в сполуці, фізичні властивості речовини з урахуванням типу кристалічних ґраток.

1.6

Суміші речовин. Розчини

Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні (суспензія, емульсія, піна, аерозоль). Масова і об'ємна (для газу) частки речовини в суміші. Методи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, центрифугу-вання, випарювання, перегонка). Поняття розчин, розчинник, розчинена речовина, кристалогідрат, електролітична дисоціація, електроліт, неелектроліт, ступінь електро-літичної дисоціації, йонно-молекулярне рівняння. Масова частка розчиненої речовини у розчині. Будова молекули води; водневий зв'язок у воді. Забарвлення індикаторів (універсального, лакмусу, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищах. Реакції обміну між електролітами у розчині.

Складати схеми електролітичної дисоціації основ, кислот, солей; йонно-молекулярні рівняння за молекулярними рівняннями і молекулярні рівняння за йонно-молекулярними рівняннями.
Розрізняти однорідні та неоднорідні суміші різних типів; розбавлені, концентровані, насичені, ненасичені розчини; електроліти й неелектроліти, сильні та слабкі електроліти.
Визначати можливість перебігу реакції обміну між електролітами в розчині.
Аналізувати вплив будови речовин, температури, тиску (для газів) на їх розчинність у воді; механізми утворення йонів при розчиненні у воді електролітів йонної та молекулярної будови.
Застосовувати знання для вибору методу розділення однорідної або неоднорідної суміші речовин.

2. Неорганічна хімія

2.1. Основні класи неорганічних сполук

2.1.1.

Оксиди

Визначення, назви, класифікація оксидів, хімічні властивості солетворних оксидів, способи добування оксидів

Складати хімічні формули оксидів; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості солетворних оксидів (взаємодія з водою, оксидами, кислотами, лугами), способи добування оксидів (взаємодія простих і складних речовин із киснем, розкладання нерозчинних основ, деяких кислот і солей під час нагрівання).
Називати оксиди за їхніми хімічними формулами.
Визначати формули оксидів серед формул сполук інших вивчених класів.
Розрізняти несолетворні (CO, N2O, NO, SiO) й солетворні оксиди (кислотні, основні, амфотерні).
Порівнювати за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні (на прикладах оксидів Цинку та Алюмінію) оксиди.
Встановлювати залежність властивостей оксидів від типу елемента і хімічного зв'язку в сполуці.

2.1.2.

Основи

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування основ

Складати хімічні формули основ; рівняння реакцій, які характе-ризують хімічні властивості лугів (взаємодія з кислотними оксидами, кислотами та солями в розчині) та нерозчинних основ (взаємодія з кислотами, розкладання під час нагрівання), способи добування лугів (взаємодія лужних і лужноземельних (крім магнію) металів із водою, основних оксидів лужних і лужноземельних елементів із водою) й нерозчинних основ (взаємодія солей із лугами в розчині).
Називати основи за їхніми хімічними формулами.
Визначати формули основ серед формул сполук інших вивчених класів.
Розрізняти розчинні (луги) та нерозчинні основи.
Порівнювати хімічні властивості розчинних (лугів) і нерозчинних основ.

2.1.3.

Кислоти

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування кислот

Складати хімічні формули кислот; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот (взаємодія з металами, основними оксидами, основами та солями в розчині) та способи їх добування (взаємодія кислотних оксидів із водою, неметалів із воднем, солей із кислотами).
Називати кислоти за їхніми хімічними формулами.
Визначати формули кислот серед формул сполук інших вивчених класів, валентність кислотного залишку за формулою кислоти.
Розрізняти кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові), здатністю до електролітичної дисоціації (сильні, слабкі) та основністю.

2.1.4.

Солі

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування солей

Складати хімічні формули середніх та кислих солей; рівняння ре-акцій, які характеризують хімічні властивості середніх солей (взає-модія з металами, кислотами - хлоридною, сульфатною, нітратною, лугами, солями в розчині) та способи їх добування (взаємодія кислот із металами, основних оксидів із кислотами, кислотних оксидів з лугами, лугів із кислотами, солей із кислотами, солей із лугами, кислотних оксидів з основними оксидами, солей із солями, солей із металами (реакції здійснюють у розчинах), металів із неметалами).
Називати середні та кислі солі за їхніми хімічними формулами.
Визначати формули середніх та кислих солей серед формул сполук інших вивчених класів.
Розрізняти за складом середні та кислі солі.

2.1.5.

Амфотерні сполуки

Явище амфотерності (на прикладах оксидів і гідроксидів); хімічні властивості, способи добування амфотерних гідроксидів

Складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оксидів і гідроксидів Алюмінію та Цинку (взаємодія з кислотами, лугами) та способи добування гідроксидів Алюмінію і Цинку (взаємодія солей цих елементів із лугами в розчині, алюмінатів і цинкатів із кислотами).

2.1.6.

Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

Складати рівняння реакцій між неорганічними сполуками різних класів.
Порівнювати хімічні властивості оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.
Установлювати зв'язки між складом і хімічними властивостями оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей; генетичні зв'язки між простими речовинами, оксидами, основами, кислотами, амфотерними гідроксидами, солями.

2.2. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

2.2.1.

Загальні відомості про металічні елементи та метали

Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв'язку; загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування; ряд активності металів; явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь).

Визначати положення металічних елементів у періодичній системі.
Характеризувати металічний зв'язок, металічні кристалічні ґратки, фізичні властивості металів.
Розрізняти металічні та неметалічні елементи за електронною будовою атомів.
Складати електронні формули атомів металічних елементів - Літію, Натрію, Магнію, Алюмінію, Калію, Кальцію, Феруму; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості металів (взаємодія з киснем, галогенами, сіркою, водою, розчинами кислот, лугів та солей) і способи їх добування (відновлення оксидів коксом, карбон(ІІ) оксидом, воднем, металотермія (алюмотермія)); рівняння реакцій, які відбуваються під час виробництва чавуну і сталі.
Пояснювати залежність хімічної активності металів від електронної будови їх атомів; суть корозії металів; хімічні перетворення під час виробництва чавуну і сталі.
Прогнозувати можливість перебігу хімічних реакцій металів із водою, розчинами кислот, солей, лугів.

2.2.2.

Лужні та лужноземельні елементи

Хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію; назви та формули найважливіших сполук лужних і лужноземельних елементів; застосування сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; хімічні формули і назви найважливіших калійних добрив; твердість води.

Характеризувати положення Натрію, Калію, Магнію, Кальцію в періодичній системі, фізичні властивості натрію і калію, магнію і кальцію, види твердості води - тимчасову, або карбонатну; постійну, загальну; застосування оксидів Магнію і Кальцію, гідроксидів Натрію, Калію, Магнію і Кальцію.
Складати електронні формули атомів і йонів Натрію, Калію, Маг-нію, Кальцію; рівняння реакцій, які характеризують хімічні власти-вості натрію, калію, магнію, кальцію (взаємодія з киснем, галоге-нами, сіркою, водою), оксидів і гідроксидів Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; рівняння реакцій, які використовують для зменшення або усунення твердості води (кип'ятінням, додаванням соди або вапна).

2.2.3.

Алюміній

Хімічні властивості, добування та застосування алюмінію; назви та формули найважливіших сполук Алюмінію.

Характеризувати положення Алюмінію в періодичній системі, фізичні властивості алюмінію, оксиду та гідроксиду Алюмінію, застосування алюмінію.
Складати електронні формули атома і йона Алюмінію; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості алюмінію (взаємодія з киснем, галогенами, сіркою, розчинами кислот, лугів та солей), амфотерність оксиду та гідроксиду Алюмінію (взаємодія з основними та кислотними оксидами, кислотами та лугами).

2.2.4.

Ферум

Хімічні властивості та добування заліза; назви та формули найважливіших сполук Феруму; застосування заліза та сполук Феруму.

Характеризувати положення Феруму в періодичній системі, фізичні властивості заліза, оксидів і гідроксидів Феруму; застосування заліза та сполук Феруму; фізіологічну роль йонів Феруму.
Складати електронну формулу атома Феруму; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості заліза (взаємодія з киснем, хлором, сіркою, водяною парою, розчинами кислот та солей, ржавіння), оксидів і гідроксидів Феруму (взаємодія з кислотами), солей Феруму (взаємодія з розчинами лугів, кислот, солей), взаємоперетворення сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ).

2.3. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

2.3.1.

Галогени

Хімічні формули фтору, хлору, брому, йоду; хімічні формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); способи добування в лабораторії та хімічні властивості гідроген хлориду і хлоридної кислоти; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридної кислоти; якісна реакція для виявлення хлорид-іонів.

Складати рівняння реакцій, характерних для хлору (взаємодія з металами, неметалами, водою), гідроген хлориду і хлоридної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами, амфотерними сполуками, солями); рівняння реакцій добування гідроген хлориду в лабораторії.
Порівнювати хімічну активність галогенів.
Характеризувати найважливіші галузі застосування хлору (як окисника, у виробництві органічних і неорганічних речовин), гідроген хлориду, хлоридної кислоти (у виробництві пластмас, для добування хлоридів), хлоридів (натрій хлориду - харчової приправи, для добування хлору, натрію, натрій гідроксиду, соди).
Застосовувати знання для вибору способу виявлення хлорид-іонів у розчині.

2.3.2.

Оксиген і Сульфур

Хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; способи добування кисню в лабораторії; найважливіші галузі застосування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для виявлення сульфат-іонів.

Складати рівняння реакцій, характерних для кисню (взаємодія з металами, неметалами, сполуками неметалічних елементів з Гідрогеном), сірки (взаємодія з металами, деякими неметалами), оксидів Сульфуру (взаємодія з водою, основними оксидами, основами), сульфатної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами, амфотерними сполуками, солями); рівняння реакцій добування кисню в лабораторії, утворення і розкладу озону.
Порівнювати склад, хімічну активність кисню й озону.
Характеризувати найважливіші галузі застосування кисню (як окисника), озону (знезараження води), сірки (добування сульфатної кислоти; виробництво гуми, сірників, протизапальних препаратів, косметичних засобів), сульфатної кислоти (виробництво мінеральних добрив, волокон) та сульфатів (гіпс - у будівництві, медицині; мідний купорос - для боротьби зі шкідниками рослин, протравлення деревини).
Застосовувати знання для вибору способу виявлення кисню та сульфат-іонів (у розчині).

2.3.3.

Нітроген і Фосфор

Хімічні формули азоту, білого і червоного фосфору, найважливіших сполук Нітрогену і Фосфору; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(IІ) оксиду, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії; найважливіші галузі застосування азоту, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; якісні реакції для виявлення йонів амонію та ортофосфат-іонів.

Складати рівняння реакцій, характерних для азоту і фосфору (взаємодія з металами, деякими неметалами), амоніаку (взаємодія з киснем, водою, кислотами), солей амонію (взаємодія з лугами, солями), нітратної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами, амфотерними сполуками, солями), нітроген(IV) оксиду та фосфор(V) оксиду (взаємодія з водою, основними оксидами, основами), ортофосфатної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями); рівняння реакцій, які характеризують взаємоперетворення середніх і кислих ортофосфатів; рівняння реакцій термічного розкладу солей амонію (хлориду, нітрату, карбонату та гідрогенкарбонату) та нітратів; рівняння реакцій добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії.
Характеризувати склад і будову простих речовин Фосфору (червоного і білого фосфору), найважливіші галузі застосування азоту (виробництво амоніаку, створення низьких температур), амоніаку (добування нітратної кислоти, виробництво добрив, нашатирного спирту), нітратної кислоти (виробництво добрив, вибухових речовин, нітрогеновмісних органічних сполук), нітратів (виробництво добрив, вибухових речовин), ортофосфатної кислоти та ортофосфатів (виробництво добрив).
Порівнювати хімічну активність азоту, червоного і білого фосфору.
Застосовувати знання для вибору способу виявлення амоніаку, йонів амонію та ортофосфат-іонів (у розчині).

2.3.4.

Карбон і Силіцій

Прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів Карбону в лабораторії; найважливіші галузі застосування алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів Карбону, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатів; якісні реакції для виявлення карбонат- і силікат-іонів.

Складати рівняння реакцій, характерних для вуглецю і силіцію (взаємодія з активними металами і неметалами, оксидами металічних елементів), карбон(ІІ) оксиду (взаємодія з киснем, оксидами металічних елементів), карбон(ІV) оксиду (взаємодія з водою, основ-ними оксидами, лугами, вуглецем), силіцій(ІV) оксиду (взаємодія з основними оксидами, лугами); рівняння реакцій взаємоперетворення середніх і кислих карбонатів, термічного розкладу карбонатів і гідрогенкарбонатів, добування оксидів Карбону в лабораторії.
Характеризувати склад, будову і фізичні властивості простих речо-вин Карбону (графіт, алмаз, карбін), найважливіші галузі застосу-вання алмазу (у різальних і шліфувальних інструментах), графіту (у виробництві олівців, електродів), активованого вугілля (в медицині, у протигазах, для очищення води), оксидів Карбону (СО як віднов-ник, СО2 - у виробництві соди, цукру, газованих напоїв, наповню-вач вогнегасників), натрій гідрогенкарбонату, карбонатів Кальцію та Натрію, силіцій(IV) оксиду (виробництво скла, будівельних матері-алів), силікатів (складові цементу, кераміки, порцеляни, рідке скло).
Застосовувати знання для вибору способу виявлення карбон(IV) оксиду, карбонат- і силікат-іонів (у розчині).

3. Органічна хімія

3.1.

Теоретичні основи органічної хімії

Найважливіші елементи-органогени, орга-нічні сполуки; природні та синтетичні органічні сполуки.

Визначати найважливіші елементи-органогени (С, Н, О, N, S, P).
Розрізняти за характерними ознаками неорганічні й органічні сполуки, природні та синтетичні органічні сполуки.

Молекулярна будова органічних сполук. Хімічний зв'язок у молекулах органічних сполук: енергія, довжина, просторова напрямленість, полярність. σ-Зв'язок і π-зв'язок. Одинарний, кратні (подвійний, потрійний), ароматичний зв'язки.

Характеризувати кратність, полярність або неполярність ковалентного зв'язку в молекулах органічних сполук, σ- і π-зв'язок за способом утворення.
Порівнювати одинарні, подвійні, потрійні та ароматичні зв'язки за енергією і довжиною та просторовою напрямленістю.
Аналізувати реакційну здатність органічних сполук із різними типами зв'язків.

Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону; sp-3-, sp-2-, sp-гібридизації.

Визначати типи гібридизації та просторову орієнтацію гібридних електронних орбіталей атомів Карбону в молекулах органічних сполук.

Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга і наявністю характеристичних (функціональних) груп.

Класифікувати органічні сполуки за будовою карбонового ланцюга на насичені вуглеводні ациклічної будови - алкани, ненасичені вуг-леводні ациклічної будови - алкени, алкіни; циклічні вуглеводні - циклоалкани та арени; за наявністю характеристичних (функціо-нальних) груп на спирти, фенол, галогеноалкани, альдегіди, карбонові кислоти, естери, аміни, амінокислоти.

Явище гомології; гомологи, гомологічний ряд, гомологічна різниця. Класи органічних сполук. Загальні формули гомологічних рядів і класів органічних сполук.

Визначати гомологи вуглеводнів та їх похідних.
Розрізняти гомологічні ряди і класи органічних сполук.
Установлювати відповідності між представниками гомологічних рядів та їх загальними формулами, класами органічних сполук та їх характеристичними (функціональними) групами.

Поняття первинний (вторинний, третинний, четвертинний) атом Карбону.

Визначати у молекулах органічних сполук різної будови первинний, вторинний, третинний, четвертинний атоми Карбону.

Номенклатура органічних сполук.

Називати органічні сполуки за структурними формулами, використовуючи номенклатуру IUPAC.
Складати структурні формули органічних сполук за назвами згідно з номенклатурою IUPAC.

Явище ізомерії, ізомери, структурна та просторова (геометрична, або цис-транс-) ізомерія.

Визначати ізомери за структурними формулами.
Розрізняти структурні та просторові (геометричні, або цис- і транс-) ізомери.
Установлювати відмінності між ізомерами і гомологами за: якісним і кількісним складом, будовою молекул.

Взаємний вплив атомів або груп атомів у молекулах органічних сполук.

Установлювати зв'язок між будовою і властивостями органічних сполук з урахуванням перерозподілу електронної густини на прикладах пропену (приєднання галогеноводнів та води згідно із правилом В. Марковникова); спиртів (подібність до кислот); фенолу (кислотні властивості, здатність до реакцій заміщення у бензеновому кільці); насичених однооснових карбонових кислот (кислотні властивості), амінів (основні властивості, здатність аніліну до реакцій заміщення у бензеновому кільці).
Аналізувати хімічну будову органічних сполук, використовуючи основні положення теорії О. Бутлерова.
Прогнозувати реакційну здатність органічних сполук, використову-ючи поняття про взаємний вплив атомів або груп атомів у молекулах.

Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії (реакції приєднання, заміщення, ізомеризації).

Класифікувати реакції за участю органічних сполук (заміщення, приєднання, відщеплення, ізомеризації).
Установлювати зв'язки між будовою молекул органічних спо-лук та їх здатністю вступати в реакції певного типу.

3.2. Вуглеводні

3.2.1.

Алкани

Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосу-вання.

Називати перші 10 представників гомологічного ряду алканів за номенклатурою IUPAC.
Складати молекулярні та структурні формули алканів; рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості алканів (реакція заміщення на прикладі хлорування метану, повне окиснення алканів або часткове окиснення метану, термічний розклад метану, крекінг, ізомеризація алканів), лабораторний спосіб добування метану.
Пояснювати явище sp-3-гібридизації електронних орбіталей атомів Карбону в молекулах алканів.
Порівнювати фізичні властивості алканів на прикладі їх температур кипіння і плавлення.
Обґрунтовувати залежність між агрегатним станом за нормальних умов, температурами плавлення і кипіння алканів та їх відносною молекулярною масою; здатність алканів до реакцій заміщення за електронною будовою молекул, застосування алканів (паливо, пальне, розчинники, добування сажі, водню, галогеноалканів) їхніми властивостями.
Установлювати зв'язки між будовою молекул і властивостями алканів.

3.2.2.

Алкени

Загальна формула алкенів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, хімічні власти-вості, способи добування, застосування; якісні реакції на подвійний зв'язок.

Визначати структурні ізомери алкенів за будовою карбонового ланцюга, розташуванням подвійного зв'язку; міжгрупові (алкени і циклоалкани) та просторові (геометричні, або цис-транс-) ізомери.
Називати алкени за номенклатурою IUPAC.
Складати молекулярні, структурні формули алкенів; рівняння реак-цій, що характеризують хімічні властивості етену та пропену (реакції приєднання водню, галогенів, галогеноводнів, води; полімеризація, часткове окиснення етену та повне окиснення алкенів), промислові та лабораторні способи добування алкенів (термічний крекінг алканів, дегідрування алканів, дегідратація насичених одноатомних спиртів, взаємодія галогеноалканів зі спиртовим розчином лугу, реакції алкінів з воднем), добування етену в лабораторії.
Пояснювати явище sp-2-гібридизації електронних орбіталей атомів Карбону в молекулах алкенів.
Застосовувати знання для вибору способу виявлення етену (взаємодія з бромною водою, водним розчином калій перманганату), алкенів (взаємодія з бромною водою).
Обґрунтовувати застосування алкенів (виробництво поліетилену, поліпропілену, етанолу, 1,2-дихлороетану) їхніми властивостями. Установлювати зв'язки між будовою та здатністю алкенів до реакцій приєднання.
Аналізувати приєднання галогеноводнів та води до пропену згідно з перерозподілом електронної густини в молекулі (правило В. Марковникова).

3.2.3.

Алкіни

Загальна формула алкінів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул; хімічні властивості та способи добування етину, застосування; якісні реакції на потрійний зв'язок.

Визначати структурні ізомери алкінів за будовою карбонового ланцюга, розташуванням потрійного зв'язку.
Називати алкіни за номенклатурою IUPAC.
Складати молекулярні та структурні формули алкінів; рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості ацетилену (реакції приєднання водню, галогенів, галогеноводнів, води (реакція М. Кучерова); реакції заміщення - взаємодія з натрієм, амоніачним розчином аргентум(І) оксиду; тримеризація ацетилену, повне окиснення алкінів і часткове окиснення ацетилену), промислові та лабораторні способи добування ацетилену (термічний розклад метану, взаємодія кальцій ацетиленіду з водою, реакція 1,2-дихлороетану зі спиртовим розчином лугу).
Обґрунтовувати застосування ацетилену (газове різання і зварювання металів; добування вінілхлориду, полівінілхлориду, оцтового альдегіду), зумовлене його властивостями.
Пояснювати явище sp-гібридизації електронних орбіталей атомів Карбону в молекулах алкінів. Застосовувати знання для вибору способу виявлення ацетилену (взаємодія з бромною водою, водним розчином калій перманганату, амоніачним розчином аргентум(І) оксиду), алкінів, що містять у складі молекул С-Н зв'язки (взаємодія з бромною водою, амоніачним розчином аргентум(І) оксиду).
Порівнювати реакційну здатність етену і етину в реакціях приєднання.
Установлювати зв'язок між будовою та здатністю ацетилену до реакцій приєднання, заміщення.

3.2.4.

Ароматичні вуглеводні. Бензен

Загальна формула аренів гомологічного ряду бензену. Будова, властивості, способи добування бензену; поняття про ароматичні зв'язки, σπ-електронну систему.

Складати молекулярну та структурну формули бензену; рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості бензену (реакції заміщення за участю галогенів, реакції приєднання - гідрування та хлорування (hv), окиснення), добування бензену в промисловості (каталітичне дегідрування гексану, циклогексану, тримеризація ацетилену).
Розрізняти ненасичені та ароматичні вуглеводні.
Пояснювати явище sp-2-гібридизації електронних орбіталей атомів Карбону в молекулі бензену, стійкість бензену до дії окисників та його здатність до реакцій заміщення.
Порівнювати зв'язки між атомами Карбону в молекулах бензену, алканів і алкенів, реакційну здатність бензену, алканів і алкенів у реакціях заміщення та окиснення.

3.2.5.

Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка

Нафта, природний та супутній нафтовий гази, вугілля, їх склад; крекінг і ароматизація нафти та нафтопродуктів, детонаційна стійкість бензину, октанове число; переробка вугілля; проблеми добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел.

Називати продукти переробки нафти та кам'яного вугілля.
Наводити приклади використання природної вуглеводневої сировини як джерела органічних сполук. Складати рівняння реакцій, що відбуваються під час спалювання природного газу.
Розрізняти реакції, які відбуваються під час крекінгу та ароматизації вуглеводнів.
Порівнювати детонаційну стійкість бензинів з урахуванням їх октанових чисел.

3.3. Оксигеновмісні органічні сполуки

3.3.1.

Спирти

Характеристична (функціональна) група спиртів. Класифікація спиртів. Загальна формула одноатомних насичених спиртів. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування та застосування. Поняття про водневий зв'язок.

Визначати структурні ізомери одноатомних насичених спиртів за будовою карбонового ланцюга, розташуванням гідроксильної групи та міжкласові ізомери (етери).
Називати одноатомні насичені спирти, а також етиленгліколь і гліцерол за номенклатурою IUPAC.
Класифікувати спирти за будовою карбонового ланцюга - насичені, ненасичені, за кількістю гідроксильних груп - одно- і багатоатомні, за природою атомів Карбону, з якими сполучена гідроксильна група, - первинні, вторинні, третинні спирти.
Складати молекулярні, структурні формули спиртів; рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості насичених одноатомних спиртів і гліцеролу (реакції заміщення - взаємодія з активними металами, галогеноводнями, естерифікація, міжмолекулярна дегідратація, внутрішньомолекулярна дегідратація, часткове та повне окиснення), промислові способи добування метанолу (із синтез-газу), етанолу (гідратацією етену, ферментативним бродінням глюкози, відновленням етаналю) і лабораторні способи добування спиртів (гідроліз галогеноалканів).
Характеризувати склад і будову молекул одноатомних насичених спиртів.
Обґрунтовувати застосування етанолу (добування оцтової кислоти, діетилового етеру) та метанолу (добування формальдегіду) їхніми властивостями.
Порівнювати фізичні властивості (температури кипіння, розчинність у воді) одноатомних насичених спиртів і відповідних алканів, метанолу, етанолу, етиленгліколю та гліцеролу; активність одноатомних насичених спиртів, води і неорганічних кислот у реакціях із лужними металами.
Установлювати зв'язки між електронною будовою молекул одноатомних насичених спиртів та їхніми фізичними і хімічними властивостями.

Етиленгліколь та гліцерол як представники багатоатомних спиртів; якісна реакція на багатоатомні спирти.

Складати рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості етиленгліколю та гліцеролу (взаємодія з натрієм, купрум(ІІ) гідроксидом (без запису рівняння реакції), повне окиснення); гліцеролу (взаємодія з нітратною кислотою, вищими насиченими та ненасиченими карбоновими кислотами); добування гліцеролу (омилення жирів).
Установлювати зв'язки між будовою молекул багатоатомних спиртів та їх властивостями.
Застосовувати знання для вибору способу виявлення багатоатомних спиртів (взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом).

3.3.2.

Фенол

Формула фенолу. Будова молекули фенолу, характеристична (функціональна) група в ній; властивості, добування, застосування; якісні реакції на фенол.

Складати молекулярну, структурну формули фенолу; рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості фенолу (реакції за участю гідроксильної групи - взаємодія з натрієм, натрій гідроксидом; реакції за участю бензенового кільця - взаємодія з бромною водою, нітратною кислотою), його добування в промисловості (гідроліз хлоробензену).
Обґрунтовувати взаємний вплив гідроксильної групи і бензенового кільця в молекулі фенолу.
Порівнювати кислотні властивості спиртів, фенолу і карбонатної кислоти; здатність бензену і фенолу до реакцій заміщення.
Установлювати зв'язки між будовою молекули фенолу і його властивостями.
Застосовувати знання для вибору способу виявлення фенолу (взаємодія з ферум(ІІІ) хлоридом, бромною водою).

3.3.3.

Альдегіди

Загальна формула альдегідів. Будова молекул альдегідів, характеристична (функ-ціональна) група, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування; якісні реакції на альдегідну групу.

Визначати структурні ізомери альдегідів за будовою карбонового ланцюга.
Називати альдегіди за номенклатурою IUPAC.
Наводити приклади застосування етаналю (добування оцтової кислоти, етилового спирту) та метаналю (добування формаліну, уротропіну) їхніми властивостями.
Складати структурні формули молекул альдегідів та їх структурних ізомерів; рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості альдегідів (відновлення, часткове окиснення), добування етаналю в промисловості (гідратацією ацетилену за реакцією М. Кучерова) і лабораторії (окисненням етанолу).
Застосовувати знання для вибору способу виявлення альдегідів за якісними реакціями - взаємодія з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, купрум(ІІ) гідроксидом.

3.3.4.

Карбонові кислоти

Характеристична (функціональна) група карбонових кислот. Класифікація карбоно-вих кислот. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія одноосновних карбонових кислот, властивості, добування, застосування.

Визначати структурні ізомери насичених одноосновних карбонових кислот за будовою карбонового ланцюга, міжкласові ізомери (естери).
Називати за номенклатурою IUPAC насичені одноосновні карбонові кислоти, давати тривіальні назви першим трьом одноосновним карбоновим кислотам.
Класифікувати карбонові кислоти за будовою карбонового ланцюга (насичені, ненасичені), кількістю карбоксильних груп (одно-, двох-основні) і кількістю атомів Карбону в їх молекулах (нижчі, вищі).
Складати формули структурних ізомерів насичених одноосновних карбонових кислот; рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості карбонових кислот (взаємодія з активними металами, основними оксидами, основами, солями карбонатної кислоти, спиртами); рівняння реакцій добування метанової кислоти (окиснення метану, взаємодія карбон(ІІ) оксиду з натрій гідроксидом із подальшою дією хлоридної кислоти) та етанової кислоти (окиснення бутану, етанолу, етаналю).
Обґрунтовувати здатність нижчих карбонових кислот до електролітичної дисоціації, а їх розчинів - змінювати забарвлення індикаторів; особливі хімічні властивості метанової кислоти (здатність до окиснення - взаємодія з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, купрум(ІІ) гідроксидом).
Порівнювати фізичні властивості (температури кипіння, розчинність у воді) насичених одноосновних карбонових кислот і одноатомних насичених спиртів; кислотні властивості карбонових кислот в межах гомологічного ряду, а також зі спиртами, фенолом і неорганічними кислотами.
Установлювати зв'язки між електронною будовою молекул і фізичними та хімічними властивостями карбонових кислот.

3.3.5.

Естери. Жири

Загальна формула естерів карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування. Жири - естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби.

Визначати структурні ізомери естерів карбонових кислот за будовою карбонового ланцюга, міжкласові ізомери (карбонові кислоти); структурні формули жирів - триолеїну, тристеарину; формули солей пальмітинової і стеаринової кислот.
Називати естери за номенклатурою IUPAC.
Класифікувати жири на тваринні і рослинні; тверді і рідкі.
Складати рівняння реакцій утворення естерів (естерифікація) і їх гідролізу; рівняння реакцій, які відображають властивості жирів (омилення, гідрування).
Установлювати зв'язки між складом, будовою молекул, властивостями та застосуванням жирів.
Застосовувати знання для вибору способу виявлення ненасичених рідких жирів (взаємодія з бромною водою).

3.3.6.

Вуглеводи

Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурна формула відкритої форми молекули глюкози; властивості глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і крохмалю; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, крохмалю, целюлози.

Розрізняти моно-, ди- та полісахариди.
Наводити приклади застосування глюкози, крохмалю (виробництво етанолу) та целюлози (добування штучного ацетатного шовку) їхніми властивостями.
Складати рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості глюкози (повне і часткове окиснення, відновлення, спиртове та молочнокисле бродіння, естерифікація, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом без нагрівання (без запису рівняння реакції) та з нагріванням), сахарози (повне окиснення, гідроліз, утворення сахаратів), крохмалю (кислотний та ферментативний гідроліз) і целюлози (повне окиснення, гідроліз, естерифікація - утворення триацетату та тринітрату целюлози), фотосинтезу.
Установлювати подібність і відмінність крохмалю та целюлози за складом, будовою молекул і властивостями.
Застосовувати знання для вибору способу виявлення глюкози (взаємодія з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, реакції з купрум(ІІ) гідроксидом) і крохмалю (взаємодія з йодом).

3.4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

3.4.1.

Аміни

Характеристична (функціональна) група амінів. Класифікація амінів. Номенклатура, ізомерія, будова, властивості, способи добування та застосування.

Визначати структурні формули ізомерних амінів за будовою карбонового ланцюга, положенням аміногрупи та міжвидові ізомери (первинні, вторинні, третинні аміни).
Називати аміни за номенклатурою IUPAC. Класифікувати аміни як похідні амоніаку (первинні, вторинні і третинні) та за будовою карбонового ланцюга (насичені, ароматичні).
Складати рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості насичених амінів як органічних основ (взаємодія з водою, неорганічними кислотами; горіння); аніліну (взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою); добування аніліну (відновлення нітробензену - реакція М. Зініна).
Обґрунтовувати основні властивості насичених амінів та аніліну; зменшення основних властивостей і збільшення реакційної здатності аніліну в реакціях заміщення.
Порівнювати основні властивості амоніаку, первинних, вторинних, третинних насичених амінів та аніліну.

3.4.2.

Амінокислоти

Склад і будова молекул, номенклатура, властивості, добування, застосування амінокислот. Поняття про амфотерність амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди, пептидний зв'язок (пептидна група атомів)

Називати амінокислоти за номенклатурою IUPAC.
Складати структурні формули найпростіших амінокислот - гліцину (аміноетанової), аланіну (2-амінопропанової); рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості амінокислот на прикладі взаємодії аміноетанової кислоти і 2-амінопропанової кислоти з неорганічними кислотами, основами; утворення ди-, три-, поліпептидів.
Обґрунтовувати амфотерність амінокислот, утворення біполярних йонів.
Порівнювати за будовою молекул і хімічними властивостями амінокислоти з карбоновими кислотами та амінами.

3.4.3.

Білки

Будова білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на білки.

Характеризувати процеси гідролізу, денатурації білків.
Застосовувати знання для вибору способу виявлення білків (ксантопротеїнова та біуретова реакції).

3.5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі


Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімеризації. Класифікація високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про натуральні і синтетичні каучуки, синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.

Класифікувати полімери за шляхом одержання (природні, штучні, синтетичні); відношенням до нагрівання (термопластичні, термореакційні); будовою (лінійні, розгалужені, сітчасті).
Складати рівняння реакцій полімеризації з утворенням найважливіших полімерів (поліетилену, поліпропілену, полістирену, полівінілхлориду, тефлону, фенолформальдегідних смол, поліізопрену, полібутадієну, капрону, лавсану).
Розрізняти способи утворення високомолекулярних сполук (реакції полімеризації та поліконденсації).
Порівнювати властивості природних (бавовна, льон, шовк, вовна), штучних (штучний ацетатний і віскозний шовк) та синтетичних волокон (капрон, лавсан).
Установлювати зв'язки між властивостями та застосуванням полімерів.

3.6. Узагальнення знань про органічні сполуки


Встановлення генетичних зв'язків між різними класами органічних сполук, між органічними та неорганічними сполуками

Порівнювати хімічні властивості органічних сполук різних класів.
Установлювати зв'язки між складом і хімічними властивостями органічних сполук різних класів, між органічними та неорганічними сполуками; генетичні зв'язки між органічними та неорганічними сполуками.
Складати рівняння реакцій - взаємоперетворень органічних сполук різних класів.

4. Обчислення в хімії

4.1.

Розв'язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки

Формули для обчислення кількості речовини, кількості частинок у певній кількості речовини, масової частки елемента в сполуці, відносної густини газу, масової (об'ємної) частки компонента в суміші, виведення формули сполуки за масовими частками елементів

Обчислювати відносну молекулярну та молярну маси речовини; кількість частинок у певній кількості речовини, масі речовини, об'ємі газу; об'єм даної маси або кількості речовини газу за н. у.; відносну густину газу за іншим газом; масові та об'ємні (для газів) частки речовин у суміші; середню молярну масу суміші газів; масову частку елемента у сполуці за її формулою.
Установлювати хімічну формулу сполуки за масовими частками елементів, що входять до її складу.

4.2.

Вираження кількісного складу розчину (суміші)

Масова частка розчиненої речовини

Обчислювати масову частку розчиненої речовини в розчині, масу (об'єм) розчину та розчинника, масу розчиненої речовини.
Виконувати обчислення для приготування розчинів із кристалогідратів.

4.3.

Розв'язування задач за рівняннями реакцій

Алгоритми розв'язку задач за рівнянням реакції; відносний вихід продукту реакції

Обчислювати за рівнянням хімічної реакції масу, об'єм (для газу) або кількість речовини реагенту або продукту за відомою масою, об'ємом (для газу) або кількістю речовини іншого реагенту або продукту; відносний вихід продукту реакції.
Установлювати хімічну формулу речовини за кількісними даними про реагенти і продукти реакції.
Виконувати обчислення, якщо речовини містять домішки або наявні в надлишку.
Розв'язувати комбіновані задачі (поєднання не більше двох алгоритмів).

ДОДАТКИ

Таблиця розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25 °С

Йони, на які дисоціює сполука

H+

NH4+

Li+

Na+

K+

Mg-2+

Ca-2+

Ba-2+

Al-3+

Cr-3+

Zn-2+

Mn-2+

Fe-2+

Fe-3+

Pb-2+

Cu-2+

Ni-2+

Ag+

Hg-2+

OH-


р

р

р

р

м

м

р

н

н

н

н

н

н

н

н

н

-

-

F-

р

р

м

р

р

м

м

м

м

р

р

р

м

н

м

р

р

р

#

Cl-

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

м

р

р

н

р

Br-

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

м

р

р

н

м

I-

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

-

м

-

р

н

м

S-2-

р

р

р

р

р

#

#

р

#

#

н

н

н

#

н

н

н

н

н

SO3-2-

р

р

р

р

р

р

м

м

-

-

р

м

м

-

м

-

м

н

#

SO4-2-

р

р

р

р

р

р

м

н

р

р

р

р

р

р

м

р

р

м

р

NO3-

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

PO4-3-

р

р

м

р

р

м

н

н

н

н

н

м

н

н

н

#

н

н

#

CO3-2-

р

р

р

р

р

м

н

н

-

-

н

н

н

-

н

#

м

м

-

CH3COO-

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

-

р

р

р

р

р

Умовні позначення: "р" - речовина розчинна (розчинність більше 1 г речовини у 100 г води);

"м" - речовина малорозчинна (розчинність - від 1 до 0,001 г у 100 г води);

"н" - речовина практично нерозчинна (розчинність - менше 0,001 г у 100 г води);

"-" - речовина не існує;

"#" - речовина існує, але реагує з водою; її розчинність визначити не можна.

Ряд активності металів

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb (H2) Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин, сумішей та мінералів

Найпоширеніша назва речовини або суміші

Хімічна формула речовини або компонента (компонентів) суміші

Найпоширеніша назва речовини або суміші

Хімічна формула речовини або компонента (компонентів) суміші

Кухонна (кам'яна) сіль

NaCl

Мідний купорос

CuSO4·5H2O

Каустична сода, їдкий натр

NaOH

Залізний купорос

FeSO4·7H2O

Кальцинована сода

Na2CO3

Гірка сіль

MgSO4·7Н2О

Кристалічна сода

Na2CO3•10Н2О

Алюмокалієвий галун

KAl(SO4)2·12H2O

Питна (харчова) сода

NaHCO3

Перекис водню, пергідроль

H2O2 (водний розчин)

Натрійна селітра

NaNO3

Йодна настоянка

I2 (спиртовий розчин)

Калійна селітра

KNO3

Нашатирний спирт, аміачна вода

NH3 (водний розчин)

Аміачна селітра

NH4NO3

Хлорне вапно

CaCl(OCl), або CaOCl2

Нашатир

NH4Cl

Розчинне скло

Na2SiO3

Пoташ

K2CO3

Кремній (напівпровідник)

Si

Крейда, мармур, вапняк

CaCO3

Кварц, кварцевий пісок

SiO2

Негашене вапно

CaO

Глина, глинозем, каолін

Al2O3·2SiO2·2H2O

Гашене вапно

Ca(OH)2

Скло (віконне)

Na2O·CaO·6SiO2

Вапняна вода

Са(ОН)2 (водний розчин)

Малахіт

(CuOH)2CO3

Борна кислота

H3BO3

Хлорна вода

Cl2 (водний розчин)

Корунд

Al2O3

Бромна вода

Br2 (водний розчин)

Гематит (залізна руда)

Fe2O3

Бертолетова сіль

KClO3

Магнетит (залізна руда)

Fe3O4

Азотна кислота

HNO3

Свинцевий сурик

Pb3O4

Соляна кислота

HCl (водний розчин)

Сірчана кислота

H2SO4

Плавикова кислота

HF (водний розчин)

Олеум

розчин SO3 у H2SO4

Ляпіс

AgNO3

Гіпс

CaSO4 · 2H2O

Марганцівка

KMnO4

Алебастр

CaSO4 · 1/2 H2O

Карбід, кальцій карбід

CaC2

Сухий лід

СО2 (твердий)

Фосфорний ангідрид

P2O5

Сірководень

H2S

Простий суперфосфат

Ca(H2PO4)2 ·H2O + CaSO4·2H2O

Сірчистий газ

SO2

Подвійний суперфосфат

Ca(H2PO4)2·H2O

Чадний газ

CO

Преципітат

CaHPO4·2H2O

Газ, що звеселяє, закис азоту

N2O

Сечовина

CO(NH2)2

Пірит

FeS2

Амофос

NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4

Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та сумішей

Найпоширеніша назва речовини або суміші

Хімічна формула

Найпоширеніша назва речовини

Хімічна формула

болотний газ, рудниковий газ

СН4

карболова кислота, фенол

С6Н5ОН

ізобутан

(СН3)2СНСН3

пікринова кислота

2,4,6-тринітрофенол

ізопентан

(СН3)2СНСН2СН3

мурашина кислота, форміатна кислота

НСООН

неопентан

(СН3)4С

оцтова кислота, ацетатна кислота

СН3СООН

ізооктан

(СН3)3ССН2СН(СН3)2

пропіонова кислота, пропіонатна кислота

СН3СН2СООН

метиленова група

-СН2-

натрій форміат

НСООNа

діаргентум(І) ацетиленід

AgССAg

магній форміат, магній диформіат

(НСОО)2Мg

динатрій ацетиленід

NaССNa

натрій ацетат

СН3СООNа

дивініл

СН2=СН-СН=СН2

кальцій ацетат, кальцій діацетат

(НСОО)2Са

ізопрен

СН2=С(СН3)СН=СН2

молочна кислота, лактатна кислота

СН3СН(ОН)СООН

метилхлорид

СН3Cl

щавлева кислота, оксалатна кислота

НООС-СООН

етилхлорид

С2Н5Cl

динатрій оксалат

NaООС-СООNa

пропілхлорид

СН3СН2СН2Cl

метилформіат

НСООСН3

ізопропілхлорид

(СН3)2СНСl

етилформіат

НСООС2Н5

хлороформ

СНCl3

метилацетат

СН3СООСН3

йодоформ

СНІ3

етилацетат

СН3СООС2Н5

вінілхлорид

СН2=СНСl

натрій метилат

СН3ОNa

метиловий спирт, деревний спирт

СН3ОН

натрій етилат

С2Н5ОNa

етиловий спирт, винний спирт

С2Н5ОН

глюконова кислота

НОСН2(СНОН)4СООН

пропіловий спирт

СН3СН2СН2ОН

сорбіт

НОСН2(СНОН)4СН2ОН

ізопропіловий спирт

(СН3)2СНОН

сахарна кислота

НООС(СНОН)4СООН

диметиловий етер

СН3ОСН3

кальцій сахарат

С12Н22О11•СаО

діетиловий етер, діетиловий ефір

С2Н5ОС2Н5

гліцин, амінооцтова кислота

2СН2СООН

мурашиний альдегід, формальдегід

НСНО

аланін, б-амінопропіонова кислота

СН3СН(NН2)СООН

формалін

36-37% розчин НСНО

піроксилін

6Н7О2(ОNО2)3)n

ацетон

СН3СОСН3

клітковина

6Н10О5)n

нітрогліцерин, тринітрогліцерин

СН2(ONO2)СН(ONO2)СН2(ONO2)Перелік рекомендованої навчальної літератури

1. Підручник "Хімія. 7 клас" /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2007.

2. Підручник "Хімія. 7 клас" /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.

3. Підручник "Хімія. 7 клас" /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2007.

4. Підручник "Хімія. 7 клас" /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2007.

5. Підручник "Хімія. 8 клас" /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2008.

6. Підручник "Хімія. 8 клас" /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.

7. Підручник "Хімія. 8 клас" /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2008.

8. Підручник "Хімія. 9 клас" /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./ К: Перун, 2009.

9. Підручник "Хімія. 9 клас" /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2009.

10. Підручник "Хімія. 9 клас" /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2009.

11. Підручник "Хімія. 9 клас" /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2009.

12. Підручник "Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)" /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2010.

13. Підручник "Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)" /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2010.

14. Підручник "Хімія. 10 клас (профільний рівень)" /авт. Буринська Н.М. та ін./ К: Педагогічна думка, 2010

15. Підручник "Хімія. 11 клас (рівень стандарту)" /авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./ К: Генеза, 2011.

16. Підручник "Хімія. 11 клас (рівень стандарту)" /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2011.

17. Підручник "Хімія. 11 клас (академічний рівень)" /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2011.

18. Підручник "Хімія. 11 клас (академічний рівень)" /авт. Величко Л.П./ К: Освіта, 2011.

19. Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008.

20. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011.

А також відповідні підручники в перекладі на російську мову та мови національних меншин.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 10
до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 03.12.2013 № 1689

ПРОГРАМА
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Пропоновану Програму зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України складено враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 31 теми.

Вона передбачає перевірку сформованих в учнів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості в учнів загальнопредметних історичних умінь. Тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння учнів:

- називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам'ятки культури;

- визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та періодами, епохами;

- локалізувати історико-географічні об'єкти та історичні факти (події, явища, процеси) на карті;

- описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам'ятки культури різних епох;

- характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;

- встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою;

- розпізнавати найвидатніші культурні пам'ятки, описувати їх, визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам'яток різних періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній спадщині;

- визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, значення найважливіших подій в історії України;

- встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення;

- давати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх і доречно вживати;

- працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.

Програмі ЗНО надано вигляду таблиці, яка складається з двох колонок. У першій колонці викладено зміст історичного матеріалу, у якому виокремлено факти, дати, персоналії, поняття та терміни. Це мінімум, з якого випускники повинні мати певні знання та уявлення. Термін "знання" стосується конкретних дат, подій, персоналій. Термін "явлення" - історичних процесів, загальних характеристик певних ідей і понять.

Якщо про якийсь факт згадано у цій колонці таблиці, то це означає, що він може бути використаний розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано дату, то це означає, що учень має знати її та встановлювати відповідність між нею та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю історичної постаті.

Названі в програмі ЗНО історичні персоналії учень повинен вміти розпізнати за портретними рисами (автентичними пам'ятками - живописними портретами, фотографіями тощо), характеризувати діяльність цієї людини та визначати її етапи, встановлювати відповідність між цією діяльністю та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати її вплив на хід історичних подій. Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її діяльністю можуть траплятися в кількох темах.

Поняття та терміни, зазначені у програмі ЗНО, учні повинні називати, визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін згадані в програмі лише один раз, проте можуть бути конкретизовані й під час перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо зустрічаються). Отже, учні мають знати не тільки загальне визначення терміна, але і його конкретно-історичне значення.

У другій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких конкретизуються загальні уміння, перелічені вище. Їх розподілено на такі: розпізнавати на картосхемі, характеризувати, визначати причини та наслідки, пояснювати, у чому значення тих або інших подій та явищ.

Невід'ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов'язкових для розпізнавання абітурієнтами.

1. Стародавня історія України

Зміст

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

Факти:
Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов'ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов'ян.
Дати:
IV- середина III тис. до н.е. - розселення племен трипільської культури на території України;
V-VII ст. - Велике розселення слов'ян.
Поняття та терміни:
"історичні джерела", "археологія", "археологічна культура", "палеоліт", "мезоліт", "неоліт", "енеоліт", "бронзовий вік", "ранній залізний вік", "колонізація".

Розпізнавати на картосхемі місця основних стоянок людей кам'яного віку на теренах сучасної України (Королеве, Киїк-Коба, Кирилівка, Мізин); території розселення трипільців, кіммерійців, скіфів і сарматів, місцерозташування античних міст-колоній Північного Причорномор'я та Криму (Тіра, Ольвія, Пантікапей, Херсонес), напрямки розселення слов'ян під час Великого переселення народів.
Характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури, кіммерійців, скіфів, давніх слов'ян.
Визначати риси неолітичної революції, причини та наслідки занепаду Великої Скіфії, особливості грецької колонізації Північного Причорномор'я та Криму.
Пояснювати, у чому наслідки та значення Великого розселення слов'ян.

2. Виникнення та розквіт Київської Русі

Факти:
Розселення східнослов'янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. Спорудження Софійського собору
Дати:
882 р. - об'єднання північних та південних руських земель Олегом;
988 р. - запровадження християнства як державної релігії;
1019-1054 рр. - князювання Ярослава Мудрого в Києві.
Персоналії:
Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий.
Поняття та терміни:
"племінний союз", "князь", "язичництво", "християнство".

Розпізнавати на картосхемі території розселення східнослов'янських племінних союзів у VIII-IX ст., шлях "із варягів у греки", походи князя Святослава, територіальні межі Київської Русі за Олега та Ярослава Мудрого.
Характеризувати внутрішню та зовнішню політику Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
Пояснювати, у чому полягає значення та наслідки внутрішньо- та зовнішньополітичної діяльності князів доби.
Визначати передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії.

3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Факти:
Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава в Києві. Об'єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича.
Дати:
1097 р. - Любецький з'їзд князів;
1187 р. - перша згадка назви "Україна" в писемних джерелах;
1199 р. - утворення Галицько-Волинської держави;
1238-1264 рр. - правління Данила Романовича;
1240 р. - захоплення Києва монголами.
Персоналії:
Володимир Мономах, Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславович, Данило Романович, Юрій І Львович
Поняття та терміни:
"роздробленість".

Розпізнавати на картосхемі Київське, Чернігівське, Переяславське князівства за доби роздробленості; Галицько-Волинську державу за правління Данила Романовича; напрямки походів монголів на південно-західні руські землі.
Характеризувати розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського князівств, Галицько-Волинської держави, внутрішню та зовнішню політику Володимира Мономаха, Данила Романовича, Юрія І Львовича, залежність українських князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського панування.
Пояснювати значення та наслідки Любецького з'їзду князів, причини та сутність політичної роздробленості Київської Русі, особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинської держави.

4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ-ХІV ст.

Факти:
Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Поширення писемності. Розвиток культури й освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
Дати:
1056-1057 рр. - створення Остромирового Євангелія;
1113 р. - укладення "Повісті минулих літ";
1187 р. - створення "Слова о полку Ігоревім", перша згадка назви "Україна".
Персоналії:
літописець Нестор, митрополит Іларіон, іконописець Алімпій.
Поняття та терміни:
"вотчинне землеволодіння", "бояри", "смерди", "ікони", "билини", "літопис", "мозаїка", "фреска", "книжкова мініатюра".

Характеризувати політичний і соціальний устрій Київської Русі та Галицько-Волинської держави, становище представників різних соціальних станів, розвиток господарства та торгівлі, здобутки в галузі писемності, освіти, літератури, архітектури та образотворчого мистецтва.
Пояснювати, у чому значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу та в загальноєвропейській історії.

5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV - першій половині ХVІ ст.)

Факти:
Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу інших держав. Кревська унія. Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення українського козацтва. Соціально-економічне життя. Розвиток культури та освіти.
Дати:
1362 р. - битва на р. Сині Води;
1385 р. - укладення Кревської унії; 1449 р. - утворення Кримського ханства;
1471 р. - остаточна ліквідація Київського князівства;
1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.
Персоналії:
Хаджі-Гірей, Костянтин Іванович Острозький, Юрій Дрогобич.
Поняття та терміни:
"шляхта", "панщина", "магдебурзьке право", "магістрат", "цехи", "дума".

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; територію Кримського ханства.
Характеризувати політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав до і після Кревської унії, соціально-економічний розвиток українських земель, становище суспільних станів, здобутки в галузі освіти та культури, архітектури.
Визначати особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського, причини та наслідки Кревської унії, причини виникнення українського козацтва.

6. Українські землі в другій половині ХVІ ст.

Факти:
Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорізької Січі. Повстання 90-х років ХVІ ст. Братський рух. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти.
Дати:
1556-1561 р. - створення Пересопницького Євангелія;
1556 р. - заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі;
1569 р. - Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;
1596 р. - Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.
Персоналії:
Василь-Костянтин Острозький, Дмитро Вишневецький, Іван Федоров.
Поняття та терміни:
"українська шляхта", "українське козацтво", "реєстрове козацтво" "Запорізька Січ", "старшина", "клейноди", "греко-католицька церква", "братство".

Розпізнавати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їхні центри.
Характеризувати соціальну структуру українського суспільства, становище різних верств населення українського суспільства ХVІ ст., суспільно-політичні зміни, які відбулися на українських землях внаслідок Люблінської унії, здобутки в галузі освіти та науки; військово-політичну організацію козацтва; становище православної церкви, діяльність видатних діячів періоду, православних братств.
Визначати причини та наслідки Люблінської унії, перших козацьких повстань.

7. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Факти:
Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток культури та освіти. Морські походи козаків. Участь українського козацтва в Хотинській війні. Козацькі повстання 1620-х - 1630-х рр.
Дати:
1621 р. - Хотинська війна;
1625 р. - Куруківська угода;
1637-1638 рр. - повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;
1632 р. - утворення Києво-Могилянського колегіуму.
Персоналії:
Петро Конашевич-Сагайдачний, Петро Могила.
Поняття та терміни:
"покозачення".

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; воєводства Речі Посполитої на українських землях.
Характеризувати соціально-економічне та політичне становище в українських землях, становище православної та греко-католицької церков.
Визначати наслідки "доби героїчних походів козацтва" перших десятиліть 17 ст., козацьких повстань 20-30-рр.

8. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

Факти:
Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави - Війська Запорізького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького.
Дати:
1648 р. - Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;
1649 р. - Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;
1651 р. - Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;
1652 р. - Батозька битва;
1654 р. - укладення українсько-російського договору.
1656 р. - Віленське російсько-польське перемир'я.
Персоналії:
Б. Хмельницький, І. Богун.
Поняття та терміни: "Національно-визвольна війна", "Військо Запорізьке", "Гетьманщина".

Розпізнавати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Національно-визвольної війни, територію української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами, місця основних подій війни.
Характеризувати відносини Війська Запорізького з Польщею, Кримським ханством, Молдовою, Московією; умови мирних угод українців з польським урядом, українсько-російського договору 1654 р.
Визначати причини та наслідки Національно-визвольної війни, місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи.
Пояснювати, у чому наслідки та значення найважливіших битв війни у розгортанні національно-визвольної боротьби.

9. Українські землі наприкінці 50-х - у 80-ті рр. ХVІІ ст.

Факти:
Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.
Дати:
1667 р. - Андрусівський договір;
1681 р. - Бахчисарайський мирний договір;
1686 р. - "Вічний мир".
Персоналії:
І. Виговський, П. Тетеря, П.Дорошенко, І. Брюховецький, І. Сірко, Ю.Хмельницький, Д.Многогрішний, І. Самойлович. Поняття та терміни:
"Руїна".

Розпізнавати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України; території, що перебували під контролем Московського царства, Османської імперії, Польщі.
Характеризувати зовнішню та внутрішню політику гетьманів, зміст політичних угод того часу, що стосувалися українських земель, особливості господарського та церковного життя.
Визначати причини та наслідки Руїни; укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель; особливості адміністративно-політичного устрою Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини.

10. Українські землі наприкінці ХVІІ - у першій половині ХVІІІ ст.

Факти:
Гетьманування І. Мазепи, І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. "Правління Гетьманського уряду" 1734 р. Розвиток культури та освіти. Повстання під проводом С. Палія.
Дати:
1708-1709 рр. - повстання гетьмана І. Мазепи;
1709 р. - Полтавська битва;
1710 р. - ухвалення Конституції Пилипа Орлика;
1734 р. - заснування Нової (Підпільненської) Січі.
Персоналії:
І.Мазепа, І. Скоропадський, П. Полуботок, Д.Апостол, П.Орлик, Ф.Прокопович.
Поняття та терміни:
"Конституція", "Малоросія", "Малоросійська колегія", "козацьке бароко", "козацькі літописи".

Розпізнавати на картосхемі українські землі, у складі різних держав; території, підвладні гетьманам Лівобережної України.
Характеризувати внутрішню та зовнішню політику гетьманів у зазначений період, діяльність Першої Малоросійської колегії, "Правління Гетьманського уряду"; зміст Конституції Пилипа Орлика.
Визначати причини укладення українсько-шведського союзу в роки Північної війни; наслідки Полтавської битви для українських земель; причини та наслідки повстання під проводом С. Палія.

11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Факти:
Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів Речі Посполитої. Заснування нових міст на Півдні України. Розвиток культури, науки, освіти.
Дати:
1764 р.- остаточна ліквідація гетьманства;
1768 р. - Коліївщина;
1775 р. - остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі;
1783 р. - царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.
Персоналії:
К.Розумовський, П.Калнишевський, Г. Сковорода, М. Березовський, І. Григорович-Барський, В. Боровиковський, Д. Левицький
Поняття та терміни:
"Нова (Підпільненська) Січ", "Задунайська Січ", "Коліївщина", "паланка", "зимівник".

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; територіальні зміни, що відбулися на українських землях унаслідок поділів Речі Посполитої, російсько-турецьких воєн (1768-1774, 1787-1791 рр.), захоплення Росією Криму (1783).
Характеризувати основні напрями політики Російської імперії щодо України, особливості гайдамацького та опришківського рухів, територіально-адміністративного устрою та господарського життя Нової (Підпільненської) Січі.
Визначати причини гайдамацького та опришківського рухів, скасування гетьманства і ліквідації Запорізької Січі, наслідки ліквідації Запорізької Січі та Гетьманщини, поділів Польщі, приєднання земель Правобережної України та Криму до Росії.
Пояснювати, у чому значення Запорозької Січі й Гетьманщини в історії України.

12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

Факти:
Приєднання українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Розвиток національного руху. Поширення в Україні російського та польського суспільних рухів. Повстання під проводом У. Кармалюка.
Дати:
1798 р. - вихід друком "Енеїди" Івана Котляревського;
1812 р. - російсько-французька війна (Вітчизняна війна); грудень 1825 - січень 1826 рр. - повстання Чернігівського полку;
1830-1831 рр. - Польське повстання;
1846-1847 рр. - діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
Персоналії:
М.Гулак, І.Котляревський, М.Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко.
Поняття та терміни:
"промисловий переворот", "нація", "національне відродження", "декабристи", "масонство".

Розпізнавати на картосхемі українські губернії у складі Російської імперії.
Характеризувати процес включення українських земель до складу Російської імперії, початок національного відродження, форми соціального протесту українського населення, поширення на Україну російського та польського суспільних рухів, програмні засади та діяльність Кирило-Мефодіївського братства, економічний розвиток і соціальні відносини.
Визначати причини та пояснювати, у чому значення соціальної боротьби на українських землях, діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

Факти:
Приєднання західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ й українські землі, діяльність "Руської трійці". Діяльність Головної руської ради.
Дати:
1816 рр. - створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків;
1833-1837 рр. - діяльність "Руської трійці";
1848 р. - скасування кріпацтва на західноукраїнських землях (селянська реформа).
Персоналії:
М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Л.Кобилиця, І.Могильницький.

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі Австрійської імперії. Описувати перебіг національного руху в Галичині під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії.
Характеризувати політику Австрійської імперії щодо західноукраїнських земель, її наслідки, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ; початок національного відродження, форми соціального протесту населення.
Визначати наслідки та пояснювати, у чому значення подій 1848-1849 рр., причини та значення антикріпосницького руху в західноукраїнських землях.

14. Культура України кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст.

Факти:
Національне відродження. Відкриття університетів. Зміни в освіті. Поява "Історії русів". Розвиток літератури, мистецтва.
Дати:
1805 р. - відкриття університету в Харкові;
1834 р. - відкриття університету в Києві.
Персоналії:
П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ'яненко, М. Максимович, М. Остроградський, В. Каразін.
Поняття та терміни:
"романтизм".

Характеризувати основні явища і процеси розвитку культури цього періоду, творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців.
Визначати умови та особливості розвитку культури кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст., причини культурних зрушень у першій половині ХІХ ст.

15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Факти:
Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Діяльність "Південно-Західного відділу Російського географічного товариства".
Дати:
1863 рр. - Валуєвський циркуляр;
1863-1864 рр. - польське національно-визвольне повстання.
1876 р. - Емський указ.
Персоналії:
В. Антонович, М. Драгоманов, Б. Грінченко, П. Чубинський.
Поняття та терміни:
"земства", "громадівський рух", "Братство тарасівців".

Характеризувати основний зміст реформ 1860-1870-х рр., особливості проведення реформ на українських землях, зміни в соціальному складі населення в другій половині ХІХ ст., процеси модернізації, національний рух на Наддніпрянській Україні.
Визначати наслідки промислового перевороту.

16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.

Факти:
Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП). Діяльність культурно-освітнього товариства "Просвіта".
Дати:
1868 р. - створення у Львові товариства "Просвіта";
1873 р. - створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від
1892 р. - Наукового товариства ім. Т. Шевченка);
1890 р. - створення РУРП;
1899 - створення УНДП.
Персоналії:
І. Франко, М. Павлик
Поняття та терміни:
"трудова міграція", "партія", "українофіли", "москвофіли", "народовці", "нова ера".

Характеризувати особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст., зміни в соціальному складі населення, основні течії суспільно-політичного руху (москвофіли та народовці); діяльність "Просвіт" та Наукового товариства ім. Т. Шевченка, процес утворення українських політичних партій у Галичині.
Визначати причини трудової еміграції українців, зародження кооперативного руху, особливості українського національного руху, напрями діяльності та здобутки провідних діячів західноукраїнських земель у національному русі другої половини ХІХ ст.

17. Культура України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Факти:
Піднесення української культури. Освіта. Розвиток науки. Розвиток літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.
Дати:
1865 р. - відкриття Новоросійського університету.
Персоналії:
С.Васильківський, С. Гулак-Артемовський, М. Заньковецька, І. Мечников, А. Кримський, Леся Українка, І. Карпенко-Карий, М.Кропивницький, М. Лисенко, М. Пимоненко, М. Леонтович, М. Садовський, С. Крушельницька, Д. Яворницький, М. Коцюбинський, Марко Вовчок.
Поняття:
"меценат", "професійний театр", "реалізм", "модернізм".

Характеризувати основні культурні явища, процеси другої половини ХІХ - початку ХХ ст., розвиток літератури, образотворчого, музичного мистецтва, архітектури, процес становлення професійного театру, діяльність меценатів та їхній вплив на розвиток культури.
Визначати умови розвитку культури в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців.

18. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Факти:
Утворення монополістичних об'єднань в Україні. Становлення й консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Події революції 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні в 1907-1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.
Дати:
1900 р. - утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України.
Персоналії:
М. Терещенко, Є.Чикаленко.
Поняття та терміни:
"монополія"

Характеризувати особливості економічного та соціального розвитку Наддніпрянської України (процес монополізації, розвиток сільського господарства, процес утворення українських політичних партій, розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі), національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905-1907 рр., діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах Росії, проведення Столипінської аграрної реформи, особливості її запровадження в Україні.
Визначати основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку Наддніпрянської України.

19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Факти:
Становище промисловості та сільського господарства. Активізація національного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель. Боротьба політичних партій західноукраїнських земель за реформу виборчої системи.
Персоналії:
А. Шептицький, І. Боберський, К. Трильовський.

Характеризувати економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного руху, діяльність західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., національних і спортивно-фізкультурних організацій "Сокіл" та "Січ".
Визначати причини активізації західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., його результати, роль А. Шептицького.

20. Україна в Першій світовій війні

Факти:
Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території України. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.
Дати:
серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України.
1914 р. - Галицька битва. Взяття Львова.
1916 р. - Брусиловський прорив.
Персоналії:
О. Брусилов
Поняття та терміни:
"Світова війна", "Союз визволення України", "Головна українська рада", "Галицько-Буковинське генерал-губернаторство".

Розпізнавати на картосхемі військові події на території України в 1914-1916 роках.
Характеризувати територіально-політичні цілі воєнно-політичних блоків - учасників війни, еволюцію позиції українських політичних сил у питанні війни, соціально-економічне та суспільно-політичне становище населення впродовж війни, динаміку змін у свідомості різних соціальних верств українського суспільства.
Визначати соціально-економічні та політичні наслідки війни для українського суспільства.

21. Українська революція

Факти:
Революційні події в Україні в 1917 - на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців (Універсали Центральної Ради). Політика Української Центральної Ради (УЦР) щодо Тимчасового уряду та радянської Росії. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.
Дати:
березень 1917 р. - утворення Української Центральної Ради;
квітень 1917 р. - Всеукраїнський Національний конгрес;
червень 1917 р. - ухвалення І Універсалу УЦР;
липень 1917 р. - ухвалення ІІ Універсалу УЦР;
листопад 1917 р. - ухвалення ІІІ Універсалу УЦР;
січень 1918 р. - ухвалення ІV Універсалу УЦР.
Персоналії:
М. Грушевський, С. Єфремов.
Поняття та терміни:
"автономізація", "самостійники", "Універсали УЦР", "Генеральний секретаріат", "Народний секретаріат", "українізація армії".

Розпізнавати на картосхемі територію Української Народної Республіки, заявлену ІІІ Універсалом УЦР; перебіг подій першої війни УНР з радянською Росією.
Характеризувати процес утворення та еволюції Української Центральної Ради, діяльність українських партій, політичних діячів в історії періоду, основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР, особливості соціально-економічного становища, взаємовідносини УЦР з Тимчасовим урядом, перебіг та результати боротьби за владу в Києві в жовтні - листопаді 1917 р.
Визначати причини Української революції, її характер, місце різних політичних сил у подіях періоду; місце і роль Всеукраїнських з'їздів рад у Києві та Харкові, Ультиматуму Раднаркому в політиці більшовиків щодо усунення УЦР; причини та наслідки першої війни радянської Росії з УНР; здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі; причини ухвалення Універсалів УЦР, пояснювати, у чому їхнє історичне значення.

22. Український державотворчий процес (1918 - 1920 рр.)

Факти:
Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу, Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Ухвалення Конституції УНР. Гетьманський переворот й утворення Української Держави. Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. "Київська катастрофа". Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 1919 р. "Чортківська офензива". Перший "Зимовий похід" Армії УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий "Зимовий похід" Армії УНР.
Дати:
січень (лютий) 1918 р. - Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу;
29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського;
14 листопада 1918 р. - утворення Директорії;
листопад 1918 р. - проголошення ЗУНР;
22 січня 1919 р. - Акт злуки;
квітень 1920 р. - Варшавська угода;
березень 1921 р. - Ризький мир.
Персоналії:
В. Винниченко, Н.Махно, С.Петлюра, Є.Петрушевич, Г.П'ятаков, Х.Раковський, П.Скоропадський, М. Щорс, Ю. Коцюбинський
Поняття та терміни:
"Директорія", "Українська Галицька армія", УСРР, "воєнний комунізм".

Розпізнавати на картосхемі хід воєнних дій на території України в 1918-1921 рр., територію УНР за Брестським миром, територію Української Держави П. Скоропадського.
Характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР, УСРР, зміст Варшавської угоди між УНР та Польщею, Ризького мирного договору, культурне життя в Україні в 1918-1920 рр.
Визначати причини гетьманського перевороту та падіння режиму гетьмана П. Скоропадського; особливості внутрішньої та зовнішньої ситуації в УНР часів Директорії; причини та наслідки українсько-польської війни та підписання С. Петлюрою Варшавського договору; причини поразки національно-визвольних змагань (національно-демократичної революції в Україні);
Пояснювати, у чому історичне значення відновлення української державності на східно- та західноукраїнських землях та об'єднання українських держав (Акт злуки).

23. Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Факти:
Входження УСРР до складу СРСР. Неп в УСРР. Відбудова народного господарства. Політика "коренізації" в УСРР (українізація). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження 20-х рр.
Дати:
1922 р. - входження УСРР до складу СРСР;
1921 - 1923 рр. - голод в Україні;
1923 р. - початок політики "українізації";
1925 р. - завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію.
Персоналії:
Л. Каганович, О. Шумський, М. Скрипник, М. Хвильовий, Л.Курбас, М. Бойчук, О. Довженко.
Поняття та терміни:
"індустріалізація", "українізація", "автокефальна церква".

Розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно-територіальному устрої УСРР у 1921-1928 рр.
Характеризувати неп та її складові, процес стабілізації економічного й соціального життя в Україні, політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні, політику "українізації" та її наслідки, особливості розвитку української культури в цей період.
Визначати причини та наслідки "українізації", її вплив на українську культуру й ментальність населення УСРР, вступу УСРР в СРСР; причини та особливості впровадження непу в Україні.

24. України в 1929 - 1938 рр.

Факти:
Радянська модернізація в Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Згортання українізації.
Дати:
1928 р. - Шахтинська справа;
1929 р. - справа "СВУ";
1929 р. - рік "великого перелому", початок суцільної колективізації;
1932 - 1933 рр. - Голодомор в Україні;
1934 р. - перенесення столиці України з Харкова до Києва; Персоналії:
О.Стаханов, П.Постишев, С.Косіор, Й.Сталін, Г. Петровський. Поняття та терміни:
"форсована індустріалізація", "стаханівський рух", "колективізація", "розкуркулення", "закон про п'ять колосків", "голодомор".

Розпізнавати на картосхемі основні індустріальні об'єкти, побудовані за часів модернізації.
Характеризувати сутність і наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні; взаємозв'язок між різними складовими економічної політики сталінського режиму (індустріалізація, колективізація); зміни в соціальній структурі населення, особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду.
Визначати причини та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації, зв'язки між радянською модернізацією та зміною соціальної структури українського радянського суспільства; масових репресій в Україні; причини та наслідки Голодомору 1932-1933 рр.

25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.)

Факти:
Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини. Економіка українських земель. Різні течії в суспільно-політичному русі, радикалізація політичного життя в 1930-х роках.
Дати:
1929 р. - утворення ОУН;
1930 р. - проведення польською владою політики "пацифікації".
15 березня 1939 р. - проголошення незалежності Карпатської України.
Персоналії:
Є. Коновалець, А. Мельник, В. Липинський, А. Волошин.
Поняття та терміни:
"осадництво", "пацифікація", "русофільство", "русинство".

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини.
Характеризувати вплив міжнародної ситуації 1920-1930-х рр. на становище західноукраїнських земель, політику урядів Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини в українських землях, стан економіки, життя населення, освіти та культури, різні течії національного руху, діяльність політичних партій західноукраїнських земель у 1930-х роках.
Визначати міжнародні фактори, що спричинили розподіл українських земель між іншими державами на початку 1920-х рр. та його наслідки для населення; причини та наслідки діяльності політичних сил у західноукраїнських землях за цього періоду.

26. Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної  воєн (1939-1945 рр.)

Факти:
Початок Другої світової війни. Приєднання Західної України, Південної та Північної Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Встановлення нацистського окупаційного режиму. Розгортання радянського партизанського руху. Діяльність ОУН. Утворення УПА. Визволення України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Перемога у Великій Вітчизняній війні.
Дати:
23 серпня 1939 р. - радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа);
1 вересня 1939 р. - початок Другої світової війни;
17 вересня 1939 р. - вступ Червоної армії на територію західної України;
листопад 1939 р. - Східну Галичину і Волинь включено до складу УРСР;
2 серпня 1940 р. - Південну та Північну Бессарабію та Північну Буковину включено до складу УРСР;
22 червня 1941 р. - початок Великої Вітчизняної війни;
30 червня 1941 р. - проголошення Акта відновлення Української Держави;
грудень 1942 р. - початок звільнення України;
6 листопада 1943 р. - визволення Києва;
січень - лютий 1944 р. - Корсунь-Шевченківська наступальна операція;
вересень - жовтень 1944 р. - Карпатсько-Ужгородська наступальна операція;
28 жовтня 1944 р. - визволення всієї території України;
9 травня 1945 р. - завершення Великої Вітчизняної війни, День Перемоги.
Персоналії:
С. Тимошенко, М. Кирпонос, С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров, О. Теліга, Р. Маліновський, І. Черняхівський.
Поняття та терміни:
"план "Ост", "новий порядок", "Голокост", "колабораціонізм", "рух Опору", "депортація", "радянізація", "Нюрнберзький процес".

Розпізнавати на картосхемі українські землі, приєднані до УРСР в результаті реалізації радянсько-німецьких договорів 1939 р.; місця, пов'язані з початком та завершенням визволення України від німецьких загарбників, битв і військових операцій, окупаційні зони, на які була поділена Україна, території поширення та активних дій різних течій руху Опору.
Характеризувати суть гітлерівського плану "Ост", нацистський "новий порядок" в Україні, діяльність радянських партизан та українського визвольного руху.
Визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель, політики радянізації новоприєднаних до УРСР територій, причини поразок Червоної армії у 1941 р., основні результати та наслідки війни для України й українського народу, внесок українського народу в перемогу над Німеччиною та її союзниками.
Описувати мобілізаційні заходи, процес окупації України, перебіг найважливіших військових подій 1941-1945 р. (битва за Дніпро, Корсунь-Шевченківська наступальна операція; Карпатсько-Ужгородська наступальна операція); звільнення України, визволення Києва, депортацію кримських татар та інших народів Криму.

27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 - на початку 1950-х рр.

Факти:
Зовнішньополітична діяльність УРСР. Адміністративно-територіальні зміни. Відбудова промисловості. Голод в Україні 1946-1947 рр. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН та УПА. Політико-ідеологічне і культурне життя України.
Дати:
квітень 1945 р. - Україна стає співзасновницею ООН;
березень 1946 р. - "саморозпуск" УГКЦ;
1946-1947 рр. - голод в Україні;
квітень-липень 1947 р. - операція "Вісла".
Персоналії:
Д. Мануїльський, М. Хрущов, О. Гончар, Й. Сліпий.
Поняття та терміни:
"операція "Вісла", "ждановщина", "лисенківщина".

Розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно-територіальному устрої України.
Характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки та політику влади щодо економічного, соціально-політичного, релігійного, культурного та повсякденного життя населення, хід операції "Вісла", процеси радянізації західних областей України.
Визначати причини та наслідки проведення операції "Вісла", голоду в Україні, "саморозпуску" УГКЦ.

28. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 - 1964 рр.)

Факти:
Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950 1960-х рр.: припинення масових репресій, реабілітація. Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Зміни в промисловості та сільському господарстві, соціальній сфері. Реформування управління економікою. Виникнення руху "шістдесятників", дисидентського руху наприкінці 1950 - початку 1960-х рр.
Дати:
лютий 1954 р. - входження Кримської області до складу УРСР;
1956 р. - ХХ з'їзд КПРС;
Персоналії:
М. Підгорний, Б. Патон, В. Глушков, О. Антонов, В. Симоненко
Поняття та терміни:
"лібералізація", "політична реабілітація", "відлига", "раднаргоспи", "шістдесятники", "дисидентство".

Розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно-територіальному устрої України.
Характеризувати сутність процесу лібералізації, реформи управління економікою в середині 1950-1960-х рр., здобутки та особливості розвитку культури, сутність опозиційного руху.
Визначати наслідки процесу лібералізації, економічних реформ для українського суспільства, причини та наслідки входження Кримської області до складу УРСР, причини виникнення та значення опозиційного руху.

29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)

Факти:
Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960 - початок 1980-х рр.). Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. Конституція УРСР 1978 р. Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Розвиток атомної енергетики. Тенденції розвитку соціальної сфери. Культура і духовне життя. Опозиційний рух.
Дати:
1959 р. - утворення Української робітничо-селянської спілки.
1965 р. - реформи в сільському господарстві та промисловості ( "косигінська реформа");
1972 р. - зміна політичного керівництва УРСР;
1976 р. - утворення Української Гельсінської групи.
Персоналії:
В. Марченко, С. Параджанов, М. Руденко, Л. Костенко, П. Загребельний, В. Стус, В. Чорновіл, П. Шелест, В. Щербицький, М. Амосов.
Поняття та терміни:
"застій", "номенклатура", "дефіцит", "самвидав", "правозахисник".

Характеризувати зміни в політичному керівництві УРСР на початку 1970-х рр., ключові положення Конституції УРСР 1978 р., стан промисловості та сільського господарства, основні вимоги та напрями опозиційного руху 1960-1970-х рр., явища у сфері культури.
Визначати прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, причини активізації опозиційного руху, здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери.

30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Факти:
Початок "перебудови". Загострення соціально-економічної кризи. Фінансове становище та рівень життя населення. Чорнобильська катастрофа. Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр. Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. Формування багатопартійності, створення Народного руху України за перебудову, перші альтеративні вибори до Верховної Ради. Ухвалення Декларації про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності України. Проведення референдуму та виборів Президента України.
Дати:
квітень 1985 р. - початок "перебудови";
26 квітня 1986 р. - вибух на Чорнобильській АЕС;
вересень 1989 р. - створення Народного руху України за перебудову;
березень 1990 р. - перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР;
16 липня 1990 р. - ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;
24 серпня 1991 р. - ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України;
1 грудня 1991 р. - всеукраїнський референдум і вибори Президента України.
Персоналії:
Л. Кравчук.
Поняття та терміни:
"перебудова", "гласність", "плюралізм", "багатопартійність", "суверенітет", "інфляція", "ринкові відносини".

Характеризувати зміст та основні напрями політики "перебудови", розгортання соціального та національного рухів, падіння авторитету КПУ, формування багатопартійності, зміст Декларації про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності, особливості соціально-економічної ситуації в УРСР.
Визначати причини і наслідки поглиблення економічної кризи, погіршення життєвого рівня населення, розпаду СРСР і його наслідки для державотворення в Україні.

31. Україна в умовах незалежності

Факти:
Початок державотворчих процесів. Заснування Збройних Сил. Дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України. Прийняття державної символіки, формування інституту громадянства. Ухвалення Конституції 1996 р. Приватизація засобів виробництва. Лібералізація цін. Грошова реформа. Диференціація суспільства. Інтегрування України в європейське та світове співтовариство. Соціально-економічне та культурне життя.
Дати:
6 грудня 1991 р. - заснування Збройних Сил України;
липень 1994 р. - обрання Л. Кучми Президентом України;
1995 р. - Україна стає членом Ради Європи;
28 червня 1996 р. - ухвалення Конституції України;
грудень 2004 р. - обрання Президентом України В.Ющенка;
січень 2010 р. - обрання Президентом України В.Януковича. Персоналії:
Л. Кучма, В. Ющенко, В.Янукович.

Характеризувати державотворчі процеси, соціально-економічні реформи в Україні та її інтеграцію у світове співтовариство, риси економічного, соціального, політичного, національного, культурного життя, здобутки України на шляху інтеграції у європейський, світовий гуманітарний та освітній простір.

Перелік
пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов'язкових для розпізнавання абітурієнтами

Виникнення та розквіт Київської Русі

- Софійський собор в Києві (перша половина 11 ст.). Сучасний вигляд.

- Мозаїки Богоматері Оранти та Христа Вседержителя із Софійського собору в Києві.

- Спасо-Преображенський собор в Чернігові. 1036. Сучасний вигляд.

- Родина князя Святослава Ярославича. Мініатюра з "Ізборника" 1073.

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

- Холмська ікона Богородиці (візантійська традиція). 11 ст.

-Вишгородська ікона Богородиці (візантійська традиція). 1 пол. 12 ст.

- Дорогобузька ікона Богородиці (остання третина 13 ст.)

- П'ятницька церква в Чернігові. Кінець 12 ст.

- Церква святого Пантелеймона поблизу Галича. Кінець 12 ст.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.)

- Ікона Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях.

- Вірменський собор у Львові. 1363.

- Верхній замок у Луцьку.

- Кам'янець-Подільська фортеця

- Хотинська фортеця

- Ханський палац у Бахчисараї

Українські землі в другій половині ХVІ ст.

- Ікона Успіння Богородиці перемишльського маляра Олексія Горошковича. 1547.

- Мініатюри Пересопницького Євангелія. Між 1556-1561.

- Будинок Корнякта у Львові

- Меджибізький замок

- Острозький замок

Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

- Замок у Підгірцях (Львівщина) 1630-1640-і.

- Троїцький Межиріцький монастир-фортеця поблизу Острога.

- Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з книги "Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного". 1622.

Початок Національно-визвольної війни

- Портрет Богдана Хмельницького. Гравюра В. Гондіуса. Середина 17 ст.

- Ікона Покрову Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького.

- Іллінська церква в Суботові. 1656. Реконструкція.

Українські землі в наприкінці 50-х - 80-ті рр. XVII ст.

- Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові. 1679-1695.

- Покровський собор у Харкові. 1689.

Українські землі наприкінці ХVІІ - у першій половині ХVІІІ ст.

- Ікона "Архангел Михаїл". З іконостасу церкви Різдва Христового в м. Жовква. І. Руткович.

- Ікона "Вознесіння". З іконостасу церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський. Й. Кондзелевич.

- Гравюра "І. Мазепа серед своїх добрих справ" І. Мигури. 1706.

- Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві. 1696-1701.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

- Троїцька соборна церква в Новомосковську. 1773-1779.

- Покровська церква в Києві. 1766.

- Успенська соборна церква Почаївської лаври. 1771-1783.

- Собор Святого Юра у Львові. 1744-1762.

- Палац Кирила Розумовського в Батурині.

- Андріївська церква в Києві. 1754.

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст.

- Живописні твори Т. Шевченка: "Автопортрет" (1840), "Катерина" (1842), офорти з "Живописної України" на історичну тематику.

- Картина "Дівчина з Поділля" В. Тропініна

- Будівля Київського університету (1837-1843)

Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст. - початку ХХ ст.

- Будинок з химерами в Києві. 1902-1903.

- Будівля театру в Одесі. 1883-1887.

- Будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях. 1864-1873.

- Володимирський собор у Києві. 1862-1896.

- Картина "Сінокіс" М. Пимоненка.

- Картина "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" І. Рєпіна. 1878-1891.

- Пам'ятник Б.Хмельницькому в Києві. Скульптор М. Микешин. 1888.

- Будівля Національної опери України. 1901.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. УдодДодаток № 11
до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 03.12.2013 № 1689

ПРОГРАМА
зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Пропоновану Програму зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії (далі програмам ЗНО)складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі зі всесвітньої історії для 11-річної школи.

Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів всесвітньої історії: від найдавніших часів до сьогодення та складається з 41теми.

Програма ЗНО передбачає перевірку сформованих в учнів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованість в учнів загальнопредметних умінь з історії.

Програма ЗНО укладена у вигляді таблиці, яка складається з двох колонок. У першій колонці викладено зміст історичного матеріалу, де виокремлено факти, дати, персоналії, поняття та терміни.

Якщо про якийсь факт згадано у колонці таблиці, то це означає, що він може бути використаний розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано дату, то це означає, що учень має знати її, встановлювати відповідність між датою та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю історичної постаті.

Названі в програмі ЗНО історичні персоналії учень повинен вміти характеризувати, встановлювати відповідність між ними та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх вплив на хід історичних подій. Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її діяльністю можуть повторюватися в кількох темах.

Поняття та терміни, зазначені у програмі ЗНО, учні повинні називати, визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін, згадані в програмі лише один раз, можуть бути конкретизовані й під час перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо вивчаються).

У другій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких конкретизовано загальні уміння.

Зміст навчального матеріалу

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

Факти:
періодизація історії людства. Епоха стародавнього світу як перший період в історії людства. Історичні джерела.
Поняття і терміни:
"стародавній світ"; "цивілізація"; "духовна культура", "мистецтво", "релігія", "матеріальна культура", "археологічна культура"; "історичне джерело".

Визначати:
хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел, відлік часу до н.е. та н.е.

Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Факти:
походження людини.
Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади за первісних часів.
Духовна культура і вірування людей за первісних часів.
Поняття і терміни:
"кам'яний вік", "залізний вік"; "збиральництво", "полювання", "рільництво", "скотарство", "ремесло"; "рід", "плем'я"; "родова община", "сусідська община"; "вождь"; "анімізм", "тотемізм", "фетишизм", "магія"; "наскальний живопис".

Знати:
етапи антропогенезу; привласнювальні та відтворювальні форми господарства; характерні риси духовного життя найдавніших людей; первісні форми релігії; основні пам'ятки первісного мистецтва.

Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Факти:
утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до н.е. Будівництво пірамід. Розквіт та занепад Єгипту у ІІ тис. до н.е. за часів Середнього та Нового царств.
Культура Давнього Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта. Архітектура та мистецтво.
Дати:
IV тис. до н.е. - об'єднання Верхнього і Нижнього Єгипту;
ХІ ст. до н.е. - завершення періоду Нового царства. Персоналії: Ехнатон, Тутмос ІІІ.
Поняття і терміни:
"бюрократичний апарат", "держава" "ієрогліф", "папірус"; "іригаційне землеробство".

Знати:
природно-географічні умови Єгипту, їх вплив на розвиток єгипетської цивілізації; основні засади організації влади та господарського життя в Єгипті; найважливіші досягнення давньоєгипетської духовної культури.
Пояснювати:
вплив природних умов на розвиток єгипетської цивілізації.

Тема 3. ПЕРЕДНЯ АЗІЯ

Факти:
Вавилон за часів Хаммурапі.
Фінікійські міста-держави та Ізраїльсько-Іудейське царство.
Нововавилонське царства у першій половині І тис. до н.е.
Перська держава Ахеменідів.
Дати:
1794 - 1750 рр. до н.е. царювання Хаммурапі;
ХІ ст. до н.е. утворення Ізраїльсько-Іудейського царства.
VІІ ст. до н.е. - утворення Нововавілонського (Халдейське царство)
550 р. до н.е. - виникнення Перської держави.
Персоналії:
Хаммурапі, Давид, Соломон, Мойсей, Навуходоносор ІІ, Кір ІІ.
Поняття і терміни:
"Біблія", "епос", "клинопис", "місто-держава", "імперія", "іудаїзм", "колонізація".

Знати:
наслідки походів Дарія І; найзначніші пам'ятки культури народів Передньої Азії та Месопотамії; внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру. Пояснювати:
вплив природних умов на життя людей у Месопотамії.

Тема 4. ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Факти:
давня Індія.
Індська цивілізація. Прихід аріїв (Ведійська цивілізація). Культура Давньої Індії.
Давній Китай.
Імперії Цінь. Культура Давнього Китаю.
Дати:
сер. ІІ тис. до н.е. - прихід аріїв на землі Індії;
221-206 рр. до н.е. - династія Цінь.
Персоналії:
Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь Шіхуанді.
Поняття і терміни:
"Веди", "варни", "касти", "індуїзм", "буддизм", "легізм", "конфуціанство".

Знати:
час і обставини виникнення цивілізації в Індії та Китаї; розквіт Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді; характерні риси господарського та суспільного життя Індії, Китаю; внесок Давніх Індії і Китаю у скарбницю світової культури
Пояснювати:
особливості господарського, суспільного та соціального устрою в Індії.

Тема 5. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Факти:
мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е.
Велика грецька колонізація. Греко-перські війни. Афінська демократія за часів Перікла. Підкорення Греції Філіпом ІІ і походи Александра Македонського.
Елліністичний етап в історії Греції. Культура Давньої Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри.
Дати:
ІІ тис. до н.е. Мінойсько-ахейська палацова цивілізація;
VIII-VІ ст. до н.е. - Велика грецька колонізація;
500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни.
Персоналії:
Перікл, Гомер, Геродот, Фідій, Сократ, Платон, Арістотель.
Поняття і терміни:
"античність", "еллінізм"; "поліс", "тиранія", "аристократія", "олігархія", "демократія", "метрополія та колонії", "акрополь", "філософія".

Знати:
основні напрямки та результати грецької колонізації, реформи Солона, основні риси Критської та Мікенської цивілiзацій; характерні риси полiтичного устрою Афін, Спарти;
Пояснювати:
вплив природних умов на розвиток грецької цивілізації; особливості устрою Афін та Спарти; наслідки греко-перських війн; внесок грецької цивілізації у світову культуру.

Тема 6. ДАВНІЙ РИМ

Факти:
Рим царської доби.
Римська республіка V-І ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у Середземномор'ї. Становлення імперії.
Римська імперія доби принципату та домінату. Виникнення християнства і християнізація Римської імперії.
Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію).
Падіння Західної Римської імперії. Культура Риму. Наука і мистецтво. Основні архітектурні пам'ятки.
Дати:
753-509 рр. до н.е. виникнення Риму. Царський етап в історії Давнього Риму;
509-30 рр. до н.е. Римська республіка;
450 р. до н.е. "Закони ХІІ таблиць" - початок кодифікації римського права;
49-30 рр. до н.е. громадянські війни в Римі;
30 р. до н.е. - 476 р. н.е. Римська імперія;
1 р. н.е. з часів Середньовіччя дата народження Ісуса Христа і початок нової ери.
313 р. - Міланський едикт;
325 р. - Нікейський собор;
395 р. - поділ Римської імперії;
476 р. - падіння Західної Римської імперії.
Персоналії:
Ганнібал брати Гракхи, Спартак, Гай Юлій Цезар, Ціцерон, Октавіан Август, Нерон, Константин.
Поняття і терміни:
"республіка", "вето", "патриції", "плебеї", "сенат", "форум", "тріумф", "провінція", "християнство", "церква".

Знати:
зміст та перебіг боротьби плебеїв з патриціями, причини та наслідки виникнення християнства, основні віхи християнізації Римської імперії.
Пояснювати:
причини кризи Римської республіки і утворення імперії; особливості римської системи державного правління часів республіки та імперії, господарство та побут римлян; зміни ставлення держави до християнської церкви; внесок римської культури у світову цивілізацію; місце історії стародавнього світу в історії людства.

Факти:
поняття "історія Середніх віків". Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків.
Дати:
V - ІХ ст. - раннє Середньовіччя;
Х - ХІІІ ст. - зріле або високе Середньовіччя;
ХІV - ХV ст. - пізнє Середньовіччя.

Знати:
хронологічні межі та періодизацію Середніх віків.

Тема 7. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Факти:
велике переселення народів. Утворення "варварських королівств". Імперія Карла Великого та її поділ.
Франція.
Правління Фiліппа IV Красивого. Столітня війна та об'єднання Франції. 
Англія.
Нормандське завоювання Англії. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту.
Священна Римська імперія.
Утворення Священної Римської імперії. Німецький "наступ на Схід". Закріплення територіальної роздробленості.
Країни Середземномор'я.
Італійські міські республіки. Мусульманська Іспанія. Реконкіста та утворення Іспанського королівства.
Дати:
ІV - VІІ - Велике переселення народів;
800 р. - утворення Франкської імперії;
843 р. - укладення Верденського договору.
Х ст. - утворення Священної Римської імперії;
1215 р. - підписання "Великої хартії вольностей";
1265 р. - скликання англійського парламенту;
1302 р. - скликання Генеральних штатів у Франції;
1337 - 1453 - Столітня війна.
Персоналії:
Карл Великий, Вільгельм Завойовник, Жанна Д'Арк, Генріх ІІ Плантагенет, Оттон І, Фердинанд, Ізабелла.
Поняття:
"парламент", "Реконкіста".

Знати:
держави, що утворилися після поділу Франкської імперії. Пояснювати:
характерні риси розвитку європейських держав; значення виникнення станово-представницьких органів.

Тема 8 СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО

Факти:
структура суспільства і теорія трьох станів. Виникнення станової монархії.
Середньовічне місто. Боротьба городян із сеньйорами. Міські комуни. Ремесло й торгівля.
Поняття:
"феодал", "стани", "станово-представницька монархія", "ремесло", "цех", "гільдія".

Знати:
структуру середньовічного суспільства.
Характеризувати:
середньовічне місто; взаємодію людини і природи в Середні віки; особливості світогляду середньовічних городян.

Тема 9. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Факти:
християнізація Європи. Хрестові походи. Боротьба церкви з єретиками. 
Дати:
ХІ - ХІІІ ст. - час Хрестових походів;
1054 р. - церковний розкол.
Поняття:
"єретик", "інквізиція".

Знати:
Перший і Четвертий Хрестові походи; боротьбу церкви з єретиками.
Пояснювати:
причини і наслідки християнізації Європи, Хрестових походів.

Тема 10. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ

Факти:
Візантійська імперія.
Утворення Візантійської імперії. Правління Юстиніана. Загибель імперії. Культура Візантії.
Арабський халіфат.
Мухаммад і виникнення ісламу. Розквіт і занепад Халіфату. Знання та культура арабського світу.
Дати:
VІІ ст. - утворення Арабського халіфату;
VІІ ст. - виникнення ісламу;
1453 р. - падіння Константинополя.
Персоналії:
Ібн Сіна, Лев Математик.
Поняття:
"іслам", "халіфат", "Коран".

Знати:
особливості устрою Візантійської імперії та Арабського халіфату
Пояснювати:
причини піднесення та занепаду Візантійської імперії і Арабського халіфату; внесок візантійської та арабської культури у світову духовну спадщину.

Тема11. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В V-XV ст.

Факти:
витоки середньовічної культури. Школи та університети. Книгодрукування. Архітектура. Ренесанс.
Дати:
Х - ХІІ ст. - час поширення романського стилю;
ХІІ - ХIV ст. - час поширення готичного стилю;
ХІV - ХV ст. - період раннього Відродження.
Персоналії:
П.Абеляр, Р.Бекон, Й.Гутенберг, Данте Аліг'єрі, Дж. Боккаччо, Ф.Петрарка, Сандро Боттічеллі.
Поняття:
"Відродження", "гуманізм".

Знати:
характерні риси раннього Відродження і гуманізму, архітектурні стилі.
Характеризувати:
особливості середньовічних шкіл та університетів, внесок культури Середньовіччя у світову духовну спадщину.

Тема 12. СЛОВ'ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Факти:
держави Центральної та Східної Європи.
Виникнення слов'янської писемності. Ян Гус і гуситські війни. Угорщина. Польське королівство.
Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст.
Великий Новгород. Невська битва та Льодове побоїще.
Утворення та зміцнення Московської держави.
Правління Івана ІІІ. Культура Московської держави.
Турецька держава.
Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ.
Дати:
Х ст. - утворення Чехії, Польщі, Угорщини;
ХІV - початок ХVІ ст. - утворення Московської держави;
перша половина ХV ст. - Гуситські війни;
1380 р. - Куликовська битва;
1410 р. - Грюнвальдська битва;
1453 р. - загибель Візантійської імперії.
Персоналії:
Кирило і Мефодій, Ян Гус, Ян Жижка, Казимир ІІІ Великий, Дмитрій Донськой, Мехмед ІІ, Андрій Рубльов.
Поняття:
"гуситські війни", "яничари".

Знати:
особливості державного управління зазначених держав, соціальної структури суспільства.
Характеризувати:
діяльність визначних історичних постатей, перебіг гуситських війн, боротьбу проти завойовників; внесок культури держав Центральної, Східної Європи, Північно-Східної Русі та Османської імперії у світову духовну спадщину

Тема 13. ІНДІЯ. КИТАЙ

Факти:
Індія.
Делійський султанат. Релігія. Наука і культура.
Китай.
Імперія Тан. Державне управління. Культура.
Дати:
ХІІІ - ХVІ ст. - Делійський султанат в Індії.
Поняття:
"султанат".

Знати:
особливості державного управління, соціальної структури Індії та Китаю.
Характеризувати:
побут населення; внесок культури Китаю та Індії в світову духовну спадщину.

Тема 14. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Факти:
Христофор Колумб і відкриття Нового Світу. Відкриття морського шляху до Індії. Завоювання Нового Світу. Перші колонії.
Дати:
1492 р. - відкриття Америки;
1494 р. - Тордесільяський договір;
1519-1522 рр. - перша навколосвітня подорож.
Персоналії:
Х. Колумб, Васко да Гама, А. Веспуччі, Ф.Магеллан.
Поняття та терміни:
"Великі географічні відкриття", "революція цін".

Знати:
доколумбові цивілізації Америки.
Характеризувати:
доколумбові цивілізації Америки; причини, передумови та наслідки Великих географічних відкриттів; нову картину світу західноєвропейців.

Тема 15. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ

Факти:
матеріальний світ і суспільство. Технічні вдосконалення. Господарювання. Зміни в суспільстві. Шлюб і сім'я, становище жінки. Повсякденне життя Західної Європи.
Поняття та терміни:
"мануфактура", "буржуазія", "абсолютизм", "протекціонізм".

Знати:
технічні засоби і вдосконалення людини раннього нового часу; особливості господарювання; характерні риси та зміни в суспільній структурі.
Характеризувати:
життя і побут людини раннього Нового часу; вплив людини на природу; шлюб, сім'ю та становище жінки; повсякденне життя західноєвропейського суспільства.

Тема 16. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

Факти:
Реформація в Німеччині. Мартін Лютер. Аугсбурзький мир.
Поширення Реформації та Контрреформація.
Кальвінізм. Орден єзуїтів.
Дати:
1517 р. - виступ Мартіна Лютера проти зловживань індульгенціями (видання "95 тез");
1545-1563рр. - Тридентський собор.
Персоналії:
М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвін, І. Лойола, Карл V Габсбург.
Поняття та терміни:
"індульгенція", "Реформація", "Контрреформація", "протестантизм".

Знати:
характерні риси реформаційних учень.
Характеризувати:
особливості розвитку німецького гуманізму; стан католицької церкви напередодні Реформації; причини, характер та значення Реформації; особливості контрреформації.

Тема 17. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

Факти:
Франція.
Ранній французький абсолютизм. Релігійні війни.
Іспанія.
Іспанія в XVI ст. Приєднання Португалії.
Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Народження республіки.
Англія.
Процес обгороджування. Королівська Реформація. Прихід до влади династії Стюартів.
Міжнародні відносини.
Тридцятилітня війна. Вестфальський мир.
Дати:
1566 р. - "іконоборче повстання" - початок національно-визвольного руху у Нідерландах;
1618-1648 рр. - Тридцятилітня війна;
1648 р. - Вестфальский мир.
Персоналії:
Генріх IV, Кардинал Ришельє, Філіпп II, Вільгельм Оранський, Єлизавета І Тюдор.
Поняття та терміни:
"релігійні війни", "національно-визвольна війна".

Знати:
особливості господарювання; характерні риси та зміни в суспільній структурі; особливості раннього абсолютизму.

Тема 18. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Факти:
італійське Відродження. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Нідерландів.
Досягнення науки. Нові знання про Всесвіт.
Драматургія та театр. Мистецтво доби бароко.
Персоналії:
Леонардо да Вiнчi; Мікеланджело Буонарроті, Рафаель Санті, Альбрехт Дюрер, Пітер Брейгель. Вільяма Шекспiр; Toмac Мор, Караваджо, Пітер Пауль Рубенс, Рембрандт Ван Рейн, Джордано Бруно, Парацельс, Френсіс Бекон, Миколай Копернік, Галілео Галілей.
Поняття та терміни:
"Високе Відродження", "гравюра", "бароко".

Знати:
найвідоміші твори митців Високого Відродження ( "Джоконда", "Таємна вечеря", "П'єта", "Страшний суд". "Сікстинська Мадонна", "Афінська школа", "Сільське весілля"); твори видатних митців доби бароко ( "Повернення блудного сина", "Портрет інфанти Маргарити"; "Ромео і Джульєтта", "Король Лір", "Гамлет", "Отелло").
Характеризувати:
особливості Італійського та Північного Відродження; діяльність видатних учених.

Тема 19. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО

Факти:
Річ Посполита.
Шляхетська демократія. Утворення Речі Посполитої.
Московська держава.
Правління Івана IV Грозного. Воцаріння династії Романових. Культура.
Дати:
1569 р. - Люблінська унія;
1613 р. - початок правління Романових;
1649 р. - остаточне закріпачення селян у Росії.
Персоналії :
Сигізмунд ІІ Август, Стефан Баторій, Іван IV Грозний, Олексій Михайлович
Поняття та терміни:
"сейм", "прикази", "самодержавство", "опричнина", "Земський собор".

Знати:
характерні риси державного устрою Речі Посполитої та Московської держави.
Характеризувати:
основні стани суспільства, досягнення культури (Храм Василія Блаженного», "Синопсис"); творчість Яна Кохановського.

Тема 20. КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ

Факти:
Англія.
Англія напередодні революції. Диктатура Кромвеля. Переворот 1668 р. Початок промислового перевороту.
Франція.
Абсолютизм за Людовіка XIV. Французький класицизм.
Австрія за правління Марії Терезії. Реформи Йосипа ІІ.
Дати:
1640 - 1660 рр. - англійська революція;
1688 - 1689 рр. - "Славна революція";
1689 р. - Білль по права.
Персоналії:
О. Кромвель, Марія Терезія, Йосип ІІ, Людовік XIV, Ж.Б. Кольбер
Поняття та терміни:
"революція", "протекторат", "конституційна монархiя", "промисловий переворот", "фабрика", "освічений абсолютизм", "класицизм".

Знати:
характерні ознаки промислового перевороту, освіченого абсолютизму, класицизму.
Характеризувати:
реформи освічених монархів; нові цінності у житті суспільства; наслідки реформ, революції; досягнення мистецтва.

Факти:
Росія.
Реформи Петра І. Епоха Катерини II. Культура наприкінці ХVІІ - ХVІІІ ст.
Дати:
1700-1721 рр. - Північна війна;
1773-1775 рр. - селянська війна під проводом Омеляна Пугачова;
1772, 1793, 1795 рр. - поділи Речі Посполитої.
Персоналії:
Петро І, Катерина ІІ, О.Суворов, М.Ломоносов
Поняття та терміни:
"сенат", "Синод", "дворянство".

Знати:
видатних діячів російської культури XVІІІ ст.
Характеризувати:
зміни у повсякденному житті в Росії XVIII ст.; зовнішню політику; особливості "освіченого" правління; досягнення російської культури XVІІІ ст.

Сполучені Штати Америки.
Англійські колонії в Північній Америці. Проголошення незалежності США. Конституція.
Дати:
1775 - 1783 рр. - війна за незалежність США;
1776 р. - проголошення незалежності США.
Персоналії:
Д. Вашингтон, Б. Франклін, Т. Джефферсон.
Поняття та терміни:
"Декларація незалежності", "федерація", "президент", "конгрес".

Знати:
час утворення англійських колоній у Північній Америці; причини, характер і наслідки війни за незалежність; характерні риси Конституції США. Характеризувати: найяскравіші події війни за незалежність; діяльність видатних історичних діячів.

Тема 21. КРАЇНИ СХОДУ

Факти:
Османська імперія. Персія.
Османська імперія та її зовнішня політика. Перське царство.
Індія.
Держава Великих Моголів. Проникнення європейців у Індію. Релігійне та культурне життя.
Китай та Японія.
Китай за правління династії Цин. Об'єднання та самозакриття Японії. Культура.
Дати:
1644-1911 рр. - панування маньчжурської династії Цiн;
1683 р. - розгром турків пiд Вiднем.
Персоналії:
Сулейман I, Бабур, Токугава.
Поняття та терміни:
"диван", "шейх", "сьогунат Токугава".

Знати:
характерні риси країн Сходу.
Характеризувати:
взаємовплив європейської цивілізації і цивілізацій Сходу; основні здобутки культури.

Тема 22. СВІТ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - у ХІХ ст.

Факти:
загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, розвитку духовної сфери суспільства. Доба Просвітництва.
Персоналії:
Вольтер, Монтеск'є, Руссо, Дідро.
Поняття та терміни:
"аграрний переворот", "парламентаризм", "технічний прогрес".

Знати:
характерні риси доби Просвітництва
Характеризувати:
основні тенденції змін у господарюванні, політичному житті, процес утвердження парламентаризму.

Тема 23. КРАЇНИ СВІТУ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - у XIX ст.

Факти:
Франція.
Початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина.
Встановлення республіки. Якобінська диктатура.
Франція за часів Наполеона І. Війни Наполеона.
Віденський конгрес та його рішення.
Франко-німецька війна 1870-1871 рр.
Велика Британія.
Чартизм. Вікторіанська доба. Формування ліберальної та консервативної партій. Ірландське питання. Британське володарювання в Індії.
Тред-юніони.
Австрія.
Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію.
Німеччина.
Об'єднання Німеччини в 1871 р. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка.
Італія.
Об'єднання Італії.
Росія у ХІХ ст.
Росія за часів Олександра І. Повстання декабристів. Модернізація імперії. Скасування кріпосного права. Реформи другої половини ХІХ ст. та їх наслідки.
США в ХІХ ст.
Громадянська війна 1861-1865 рр. Реконструкція Півдня. Економічне піднесення країни.
Європейські революції 1848-1849 рр. та їх наслідки.
Японія.
Доба Мейдзі в Японії. Реформування економічного та суспільно-політичного життя.
Китай.
Китай у другій половині ХІХ ст.
Суспільно-політична думка Європи.
Соціалізм. Марксизм.
Дати:
14 липня 1789 р. - взяття Бастилії;
1804 р. - Наполеон став імператором Франції;
1812 р. - вторгнення армії Наполеона в Росію;
1815 р. - битва під Ватерлоо;
1815 р. - створення "Священного союзу";
1867-1868 рр. - революція Мейдзі;
1871 р. - створення Німецької імперії;
1870 р. - приєднання Папської області до Італійського королівства, остаточне об'єднання Італії;
1 травня 1886 р. - страйки й демонстрації робітників США в боротьбі за 8-годинний робочий день;
Персоналії:
Дантон, Робесп'єр, Наполеон Бонапарт, королева Вікторія, П. Пестель, М. Муравйов, Отто фон Бісмарк, Д.Гарібальді, А.Лінкольн, К.Маркс, Гладстон, Дізраелі, Г.Форд, Олександр ІІ.
Поняття та терміни:
"інтервенція", "національно-визвольний рух", "бонапартизм", "кодекс Наполеона", "коаліція", "100 днів Наполеона", "Священний союз", "політика вільної торгівлі", "реставрація", "західники і слов'янофіли", "національне відродження", "весна народів", "ідеологія", "лібералізм", "консерватизм", "плантаційне господарство", "колоніалізм", "аболіціонізм", "громадянська війна", "доктрина Монро", "двопартійна система", "тероризм", "тайпіни", "сипаї".

Знати:
рішення Віденського конгресу; формування ідеології марксизму, результати британського володарювання в Індії.
Характеризувати:
Кодекси Наполеона та їх історичне значення, розвиток національно-визвольного і революційного руху в Європі 1848-1849 рр.; причини, хід та наслідки громадянської війни; причини, хід та наслідки модернізації Японії, реформи Мейдзі в Японії.

Тема 24. УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ

Факти:
формування індустріального суспільства. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви.
Поняття та терміни:
"індустріальне суспільство", "науково-технічна революція", "капіталізм", "емансипація".

Знати:
основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку провідних держав світу в останній третині ХІХ ст.
Характеризувати:
процес завершення формування індустріального суспільства в провідних державах Європи і США, науково-технічну революцію кінця ХІХ ст. та її наслідки, виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп, монополізацію економіки, нові класи й суспільні верстви, міграційні рухи; зростання ролі держави в суспільному й економічному житті.

Тема 25. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст. - ПОЧАТКУ ХХ ст.

Факти:
завершення територіального поділу світу. Міжнародні відносини в 1871-1914 рр. Троїстий союз. Антанта.
Дати:
1882 р. - створення Троїстого союзу;
1904-1907 рр. - створення Антанти.
Поняття та терміни:
"територіальний поділ світу", "панамериканізм".

Аналізувати:
міжнародні відносини в 1871-1914 рр.; роль США в міжнародних відносинах.

Тема 26. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СВІТУ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - У ХІХ ст.

Факти:
мистецтва наприкінці ХVІІІ-ХІХ ст. Розвиток науки і техніки. Повсякденне життя людей.
Персоналії:
Г.Гегель, І.Кант, К.Брюллов, І.Рєпін, Е.Мане, Ван Гог, В.Моцарт, Л. ван Бетховен, Й.Штраус.
Поняття та терміни:
"урбанізація".

Знати:
духовне життя народів Європи і Америки у ХVІІІ - наприкінці ХІХ ст.

Тема 27. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Факти:
початок Першої світової війни. Військові кампанії та основні битви 1914 - 1918 рр. Завершення війни та її результати.
Паризька мирна конференція. Версальсько-Вашингтонська система договорів. Ліга Націй. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав.
Дати:
1 серпня 1914 р. - початок Першої світової війни;
вересень 1914 р. - битва на Марні;
1916 р. - Верденська битва, битва на Соммі;
11 листопада 1918 р. - підписання Комп'єнського перемир'я;
1919 р. - підписання Версальського мирного договору;
1921-1922 рр. - Вашингтонська конференція.
Персоналії:
П. фон Гінденбург, О. Брусилов, В. Вільсон, Ф. Фош, Дж. Ллойд-Джордж, Ж. Клемансо.
Поняття і терміни:
"мілітаризація", "репарації", "шовінізм".

Знати:
причини та привід Першої світової війни; наслідки Першої світової війни для країн-учасниць.
Характеризувати:
умови Версальського договору з Німеччиною та мирних договорів із її союзниками. Пояснювати: переваги та недоліки Версальсько-Вашингтонської системи.

Тема 28. СВІТ В 20 - 30-х рр. ХХ ст.

Факти:
період економічної та політичної стабілізації. Світова економічна криза 1929 - 1933 рр.
"Новий курс" Ф.Рузвельта.
Фашизація Італії.
Веймарська республіка в Німеччині. Встановлення нацистського режиму.
Громадянська війна в Іспанії.
Дати:
листопад 1918 р. - революція в Німеччині;
1922 р. - прихід до влади в Італії Б.Муссоліні;
1932 р. - обрання Ф.Д.Рузвельта президентом США;
1933 р. - прихід до влади в Німеччині нацистів.
Персоналії:
Ф.Рузвельт, Б.Мусоліні, А. Гітлер, Ф.Франко.
Поняття і терміни:
"проспериті", "Велика депресія", "авторитаризм", "тоталітаризм", "фашизм", "нацизм", "Народний фронт".

Знати:
економічні та соціальні засади "Нового курсу" Ф.Рузвельта та його основні підсумки.
Характеризувати:
основні риси доби "проспериті" (процвітання) у США; ідейні засади й соціальну базу італійського фашизму та німецького нацизму.
Пояснювати:
причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 - 1933 рр.

Тема 29. РОСІЯ-СРСР у 1917-1939 рр.

Факти:
російські революції 1917 р. Громадянська війна. Воєнний комунізм. НЕП. Утворення СРСР. Індустріалізація та Колективізація. Голод 1932 - 1933 рр. Репресії 1930-х років.
Дати:
1929 р. - рік "великого перелому".
Персоналії:
Микола ІІ, О. Керенський, В.Ленін, Л. Троцький, Й.Сталін.
Поняття і терміни:
"Тимчасовий уряд", "Раднарком", "більшовизм".

Знати:
сутність політики індустріалізації і колективізації у Радянському Союзі.
Пояснювати:
причини російських революцій 1917 р., становлення радянського тоталітарного режиму, наслідки Голоду та масових репресій; сутність тоталітарного режиму в СРСР.

Тема 30. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В 20-30-х рр. ХХ ст.

Факти:
створення нових незалежних європейських держав: Польщі, Чехо-Словаччини, Угорщини, Королівства сербів, хорватів і словенців Формування демократичних та авторитарних режимів в країнах регіону.
Дати:
1918 р. - відновлення незалежності Польщі, проголошення Чехословацької Республіки, утворення Королівства сербів, хорватів і словенців.
Персоналії:
Т. Масарик, Ю. Пілсудський, М. Горті.
Поняття і терміни:
"режим "санації", "судетська проблема".

Знати:
особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Центральної та Східної Європи у 1920 - 1930-х рр.
Характеризувати:
основні риси демократичних та авторитарних режимів, встановлених у країнах Центральної та Східної Європи.

Тема 31. КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИВ ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХХ ст.

Факти:
об'єднання Китаю, встановлення влади Гоміндану. Кампанія громадянської непокори народів Індії. Становлення Турецької республіки.
Дати:
1925-1927 рр. - національна революція в Китаї.
Персоналії:
М.Ганді, Чан Кайши, Ататюрк.
Поняття і терміни:
"етатизм", "гандізм".

Знати:
методи боротьби за національний та соціальний прогрес народів Індії та Китаю, особливості розвитку Японії в цей період.

Тема 32. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В 1930-х рр. НАЗРІВАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Факти:
спроби створення системи колективної безпеки. Виникнення вогнищ війни на Далекому Сході, в Африці та Європі. Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт "Молотова - Ріббентропа") і таємний протокол до нього.
Дати:
23 серпня 1939 р. - підписання радянсько-німецького пакту про ненапад (пакту "Молотова - Ріббентропа").
Персоналії:
Н.Чемберлен.
Поняття і терміни:
"аншлюс", "Мюнхенська угода", "антикомінтернівський пакт".

Знати:
причини загострення міжнародної напруженості в 1930-х рр.; формування блоків агресивних держав; наслідки підписання радянсько-німецького пакту про ненапад і таємного протоколу до нього.
Характеризувати:
діяльність Ліги Націй; політику умиротворення.
Пояснювати:
Англо-франко-радянські переговори у Москві у 1939 р.; причини радянсько-німецького зближення напередодні Другої світової війни.

Тема 33. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ У ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ ст.

Факти:
найважливіші досягнення науки і техніки у перші десятиліття ХХ ст.
Основні ідеї й течії у розвитку культури. Олімпійський рух.
Персоналії:
С.Далі, П.Пікассо, К.Станіславський, В.Мейєрхольд, Б.Брехт, С.Ейзенштейн, Ч.Чаплін, Е.Карузо, В.Дісней.
Поняття і терміни:
"модернізм", "авангардизм", "масова культура", "кінематограф", "джаз", "мюзикл", "олімпійський рух".

Знати:
основні течії у розвитку культури.
Характеризувати:
вплив досягнень науки і техніки на повсякденне життя людей; передумови виникнення "масової культури".

Тема 34. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ. СВІТ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Факти: перебіг подій на основних театрах воєнних дій (за періодами). Складання Антигітлерівської коаліції. Корінний перелом в ході Другої Світової війни. Конференції Великої трійки та їх рішення. Відкриття Другого фронту в Європі. Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Капітуляція Німеччини, капітуляція Японії.
Дати:
1 вересня 1939 р. - напад Німеччини на Польщу - початок Другої світової війни;
22 червня 1941 р. - напад Німеччини на СРСР;
7 грудня 1941 р. - напад Японії на США;
жовтень 1941 - березень 1942 рр. - Московська битва;
17 липня 1942 - 2 лютого 1943 рр. - Сталінградська битва;
1942 р. - битва біля Ель-Аламейну;
5 липня - 23 серпня 1943 р. - Курська битва;
8 травня 1945 р. - капітуляція Німеччини;
2 вересня 1945 р. - капітуляція Японії, завершення Другої світової війни.
Персоналії:
У. Черчілль, Г.Жуков, Ш. де Голль, Д. Ейзенхауер, Д.Макартур.
Поняття та терміни:
"Друга світова війна", "План "Барбаросса", "Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу", "антисемітизм", "блискавична війна", "нацистський "новий порядок", "Рух Опору", "Голокост" ( "Шоа"), "антигітлерівська коаліція", "Другий фронт", "Велика трійка", "колабораціонізм".

Знати:
періодизацію Другої світової війни; основний зміст етапів війни
Пояснювати:
причини, характер Другої світової війни; процес формування антигітлерівської коаліції.
Характеризувати:
особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях; роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.

Тема 35. ЗМІНИ У СВІТІ ВНАСЛІДОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. ХОЛОДНА ВІЙНА

Факти:
створення ООН. Формування військово-політичних блоків. Військові конфлікти і кризи часів "холодної війни". Гельсінські угоди.
Дати:
1946 р. - Фултонська промова В. Черчілля;
1950-1953 р. - корейська війна;
1961 р. - будівництво Берлінського муру;
1962 р. - Карибська криза;
1975 р. - Гельсінська нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі.
Персоналії:
Г.Трумен, Л.Брежнєв, М.Горбачов, Р.Рейган.
Поняття та терміни:
"Холодна війна", "розрядка", "військово-політичні блоки", "нове політичне мислення", доктрини "стримування комунізму" і "відкидання комунізму".

Знати:
територіальні зміни у світі внаслідок Другої світової війни.
Пояснювати:
суть "холодної війни" та "нового політичного мислення", причини переходу від конфронтації до співробітництва.

Тема 36. США У 1945 - НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Факти:
основні риси внутрішньої політики США в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.
Дати:
1964 р. - закон про громадянські права.
Персоналії:
Д.Кеннеді, М-Л.Кінг.
Поняття та терміни:
"маккартизм", "рейганоміка", "неоконсерватизм".

Знати:
причини утвердження США як провідної країни повоєнного світу.
Характеризувати:
зміну статусу США внаслідок Другої світової війни; особливості економічного та політичного розвитку США у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.

Тема 37. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. - початок ХХІ ст.)

Факти:
наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. Розкол Німеччини. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції. Розпад колоніальних імперій. Утворення ЄЕС та його трансформація.
Дати:
1949 р. - створення Ради Європи;
1957 р. - Римський договір;
1990 р. - об'єднання Німеччини;
1992 р. - Маастріхтський договір.
Персоналії:
М. Тетчер, К. Аденауер, Л. Ерхард, Г. Колль, А. де Гаспері
Поняття та терміни:
"економічне диво", "соціальне ринкове господарство", "тетчеризм", "неолібералізм", "європейська інтеграція", "нова східна політика".

Знати:
особливості внутрішньої та зовнішньої політики країн Західної Європи у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.; етапи європейської інтеграції
Пояснювати:
причини європейської інтеграції; причини змін у внутрішній та зовнішній політиці країн регіону.
Аналізувати:
значення утворення Європейського Союзу.

Тема 38. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

Факти:
наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна.
"Хрущовська відлига".
"Застій". "Перебудова". Лібералізація суспільного та політичного життя. Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР.
Росія та інші нові незалежні держави наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
Дати:
1991 р. - Розпад СРСР.
Персоналії:
М.Хрущов, Б. Єльцин, В. Путін.
Поняття та терміни:
"відлига", "дисидентський рух", "гласність", "Біловезька угода", "СНД".

Знати:
наслідки Другої світової війни для СРСР; періодизацію соціально-економічного розвитку СРСР.
Пояснювати:
особливості повоєнної відбудови; соціально-економічного розвитку СРСР; причини розпаду СРСР та утворення нових незалежних держав.

Тема 39. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. - початок ХХІ ст.)

Факти:
встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах. Кризи 1950-80-х рр. Антикомуністичні революції кінця 1980-х рр. Розпад Чехословаччини та Югославії.
Дати:
1956 р. - антикомуністична революція в Угорщині;
1968 р. - "Празька весна";
1989 р. - демократичні революції у східноєвропейських країнах;
1991 р. - розпад Югославії;
1993 р. - створення двох незалежних держав Чехії та Словаччини.
Персоналії:
Л.Валенса, В.Гавел, Н. Чаушеску, Я.Кадар, Й.Б.Тіто.
Поняття та терміни:
"соціалістичний табір", "РЕВ", "Варшавський договір", "Празька весна", "оксамитова революція", "Солідарність", "шокова терапія".

Знати:
кризові явища в політичному, соціальному та економічному житті країн Центральної та Східної Європи у 1950 - 1980-х рр. ХХ ст.;
зміни на політичній карті Європи в 1980-х - на початку 1990-х рр. ХХ ст.
Пояснювати:
процес становлення прорадянських режимів у країнах регіону; причини демократичних революцій, методи їх здійснення.

Тема 40. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Факти:
процес деколонізації. Нові індустріальні держави.
Японське "економічне диво".
Проголошення КНР. Проголошення незалежності Індії. Розвиток Індії та Китаю наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
Створення Держави Ізраїль. Виникнення і розвиток близькосхідної проблеми.
Крах апартеїду на півдні Африки.
Дати:
1949 р. - проголошення КНР;
1951 р. - Сан-Франциський мирний договір з Японією;
1961 р. - "Рік Африки".
Персоналії:
Мао Цзедун, Ден Сяопін; Дж. Неру, Н.Мандела; Бен Гуріон; Ф. Кастро; А. Піночет.
Поняття та терміни:
"великий стрибок", "культурна революція", "рух неприєднання".

Знати:
етапи деколонізації, особливості розвитку Японії, Китаю, Індії, у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.
Характеризувати:
повоєнне реформування Японії; соціально-економічні експерименти китайських комуністів; курс Дж. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці Індії.
Пояснювати:
суть японського "економічного дива"; передумови; суть близькосхідної проблеми.

Тема 41. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (1945 р. - початок ХХІ ст.). СВІТ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Факти:
розгортання НТР. Наукові відкриття. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.
Світові глобальні процеси та проблеми.
Поняття та терміни:
"НТР", "постіндустріальне суспільство", "інформаційне суспільство", "соціалістичний реалізм", "неореалізм", "поп-арт", "глобальні процеси та проблеми", "ЮНЕСКО".

Знати:
основні напрямки НТР в другій половині ХХ ст.; глобальні процеси та проблеми сучасності, причини їх появи. Пояснювати:
вплив НТР на життя пересічного громадянина, зміни в соціальній структурі суспільства.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А.Удод

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору