Документ v1620731-18, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2018  № 1620

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення:

відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства;

відділ зведеної звітності та аналітичної роботи;

відділ організації закупівель та охорони праці;

відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення.

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци другий, п'ятий-сьомий пункту 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.10.2015 № 1281 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків
державного секретаря


О.Л. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.11.2018 № 1620

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансової роботи та господарського забезпечення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Мінекономрозвитку та складання звітності;

забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів за напрямами діяльності відділу;

відображення в документах повної, достовірної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства під час узяття бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та повного відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

складання кошторисів, фінансування витрат та облік видатків, що здійснюються на проведення двосторонніх міжнародних заходів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

участь у межах компетенції в розгляді скарг, заяв і пропозицій, що надходять від громадян, підприємств, установ та організацій;

надання методичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує цільове використання бюджетних коштів, що виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за напрямами діяльності відділу;

веде бухгалтерський облік Мінекономрозвитку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, наданні висновків за фактами виявлених порушень;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність (декларації) у порядку, установленому законодавством;

готує пропозиції керівництву Мінекономрозвитку з питань ефективного використання фінансових ресурсів;

розглядає скарги, заяви і пропозиції, що належать до компетенції відділу, які надходять від громадян, підприємств, установ та організацій;

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та матеріальних цінностей;

уживає заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

розробляє, опрацьовує та візує проекти наказів, інших видів розпорядчих документів та господарських договорів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства під час узяття бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- надходженням та використанням власних коштів бюджетної установи;

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

забезпечує:

- постійне підвищення професійного рівня працівників шляхом самоосвіти, участі в семінарах з питань фінансування та бухгалтерського обліку і звітності, застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- організацію проведення інвентаризації коштів, розрахунків і матеріальних цінностей та своєчасне визначення результатів інвентаризації і відображення її в обліку;

- відповідні структурні підрозділи Мінекономрозвитку даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

- дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів стосовно проведення господарських операцій та інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи, послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- правильність та достовірність поданих документів для оформлення закордонних відряджень;

- правильність та достовірність надання інформації, що вноситься до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту заповнення та достовірність документів, які формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передання до архіву оброблених первинних документів та облікових реєстрів, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Мінекономрозвитку, результати його діяльності та рух бюджетних коштів.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

використовувати у своїй діяльності печатку "Для прибуткових ордерів" та штампи "До оплати", "Погашено" і "Сплачено" з реквізитами Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше ніж два роки та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розрахунках потреб, обсягів матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами;

організовує, забезпечує та контролює опрацювання, підготовку та зведення фінансової звітності за формою № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та формою № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" з грифом "Таємно" згідно із статтею 2.1.10 ЗВДТ, та своєчасне відправлення їх до Державної казначейської служби України, МФУ і Рахункової палати України з грифом "Таємно" за КПКВК 9521010, 9521020, 9521030, 9523910 та 9527910;

використовує в роботі відомості про потреби, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку та про дислокацію запасних пунктів управління;

відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених із порушенням установлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з недотриманням вимог законодавства, та інформує керівництво департаменту про встановлені факти порушення законодавства;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

має заступника начальника відділу, який у разі його відсутності виконує обов'язки начальника відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує складання та здійснює перевірку меморіальних ордерів апарату Мінекономрозвитку:

- № 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями" за рухом готівкових коштів у національній та іноземній валюті;

- № 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)" за рухом коштів у національній валюті на реєстраційних казначейських рахунках за бюджетними програмами КПКВК 1201010, 1201020, 1201030, 1201510, 1201530, 1201550, 1201700, 9521010 та інших казначейських рахунках;

- № 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)" за рухом коштів у національній валюті на реєстраційних казначейських рахунках за бюджетними програмами КПКВК 1201010 та 1201440;

- № 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами" за розрахунками в національній валюті за бюджетними програмами КПКВК 1201010, 1201020, 1201030, 1201510, 1201530, 1201550, 1201700 та 9521010;

- № 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами" за розрахунками в національній валюті за бюджетними програмами КПКВК 1201010, 1201020, 1201030, 1201510, 1201530, 1201550, 1201700 та 9521010;

- № 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами" за розрахунками в національній та іноземній валюті за бюджетними програмами КПКВК 1201010, 1201020, 1201030, 1201510, 1201530, 1201550, 1201700 та 9521010;

- № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів";

- № 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів";

- № 13 "Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів";

- № 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб'єктів державного сектору";

- № 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку";

- № 17 за господарськими операціями, не відображеними в інших меморіальних ордерах;

підписує меморіальні ордери в разі відсутності директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера та заступника директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступника головного бухгалтера;

погоджує проекти господарських договорів для забезпечення діяльності апарату Мінекономрозвитку, у тому числі з грифом "Таємно" згідно із статтею 2.1.10 Зводу відомостей державної таємниці;

відповідно до завдань, покладених на відділ, бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів.

4.5. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник відділу
бухгалтерського обліку
та фінансової звітності
апарату Міністерства
І.Л. Косинська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.11.2018 № 1620

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ зведеної звітності та аналітичної роботи департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ зведеної звітності та аналітичної роботи у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансової роботи та господарського забезпечення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення складання зведеної фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторисів Мінекономрозвитку та підвідомчих установ і організацій, які отримують кошти державного бюджету;

забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів за напрямом діяльності відділу;

забезпечення доступу до інформації про бюджет відповідно до законодавства;

участь у опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, надання пропозицій та зауважень до них;

здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання зведеної фінансової та бюджетної звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

здійснення обліку та фінансування витрат на забезпечення роботи національних експозицій та павільйонів України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном. Опрацювання первинних документів з цього питання;

здійснення оплати щорічних членських внесків до міжнародних організацій, членом (спостерігачем) яких є Україна. Опрацювання угоди про приєднання та участь України у Міжнародних організацій, до яких сплачуються внески, листів, вимог, рахунків, які стосуються їх оплати;

опрацювання міжнародних договорів, листів, рахунків України із залучення юридичних радників, фахівців, експертів, арбітрів, у тому числі іноземних, які мають знання, необхідні для здійснення заходів, пов'язаних із врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України та здійснення оплати послуг за зазначеними договорами;

фінансування витрат та облік видатків, передбачених у державному бюджеті за КПКВК 1201230 "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні";

здійснення відповідно до законодавства функцій з обліку, моніторингу, аналізу та узагальнення інформації про доходи, що надходять до бюджету як плата за надання адміністративних послуг;

розроблення на підставі інформації структурних підрозділів департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення пропозицій до проекту плану діяльності Мінекономрозвитку на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

висвітлення інформації про діяльність департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення на внутрішньому веб-порталі Мінекономрозвитку та внутрішній веб-сторінці департаменту;

здійснення інформаційного наповнення єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів (http://e-data.gov.ua);

здійснення аналітичної роботи з питань діяльності департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення;

участь у межах компетенції в розгляді скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян, підприємств, установ та організацій.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує цільове використання бюджетних коштів, що виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за напрямом діяльності відділу;

веде бухгалтерський облік Мінекономрозвитку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності в частині руху коштів у іноземній валюті та за бюджетною програмою 1201230 "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні";

складає фінансову та бюджетну звітність про виконання кошторисів Мінекономрозвитку та підвідомчих установ і організацій, які отримують бюджетні кошти, та подає зведену фінансову та бюджетну звітність до Державної казначейської служби України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо дотримання і підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

уживає заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

забезпечує організацію роботи комісії з розгляду питань доцільності списання кредиторської заборгованості підвідомчих бюджетних установ Мінекономрозвитку, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення, та надає на розгляд комісії пропозиції щодо списання кредиторської заборгованості;

здійснює поточний контроль за веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

забезпечує зберігання, оформлення та передавання до архіву документів відповідно до номенклатури справ відділу;

бере участь у підготовці достовірної та повної інформації про фінансовий стан Мінекономрозвитку, результати його діяльності та рух бюджетних коштів (для користувачів);

визначає порядок і терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

надає пропозиції щодо вдосконалення та актуалізації облікової політики Мінекономрозвитку та вносить зміни до неї;

у межах компетенції департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення розміщує актуальну інформацію та забезпечує її оновлення на єдиному веб-порталі використання бюджетних коштів, внутрішньому веб-порталі Мінекономрозвитку та внутрішній веб-сторінці департаменту, зокрема нормативно-правовими документами, аналітичними довідками та інформаційно-довідковими матеріалами, роз'ясненнями тощо;

здійснює підготовку інформаційних та аналітичних довідок для керівництва департаменту з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу, надає пропозиції щодо внесення змін до них.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу зведеної звітності та аналітичної роботи (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує складання зведеної фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторисів Мінекономрозвитку та підвідомчих установ і організацій, які отримують бюджетні кошти;

організовує складання та здійснює перевірку наступних меморіальних ордерів апарату Мінекономрозвитку:

№ 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)" за рухом коштів в національній валюті за бюджетною програмою КПКВК 1201230;

№ 2 - долар "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)" за рухом коштів в іноземній валюті (долар США);

№ 2 - євро "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)" за рухом коштів в іноземній валюті (євро);

№ 2 - рублі "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)" за рухом коштів в іноземній валюті (російські рублі);

№ 2 - шв. франк "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)" за рухом коштів в іноземній валюті (швейцарський франк);

№ 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами" за розрахунками в національній валюті за бюджетною програмою КПКВК 1201230;

№ 4 - долар "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами" за розрахунками в іноземній валюті (долар США);

№ 4 - євро "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами" за розрахунками в іноземній валюті (євро);

№ 4 - рублі "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами" за розрахунками в іноземній валюті (російські рублі);

№ 4 - шв. франк "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами" за розрахунками в іноземній валюті (швейцарський франк);

№ 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами" за розрахунками в національній валюті за бюджетною програмою КПКВК 1201230;

№ 6 - в "Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами" за розрахунками в іноземній валюті за бюджетними програмами КПКВК 1201030, 1201020, 1201230;

№ 6 - а "Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами" за розрахунками з надання адміністративних послуг;

№ 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами" за розрахунками в національній та іноземній валютах за бюджетною програмою КПКВК 1201230;

№ 17 - в (за обмінними операціями, пов'язаними з коливанням курсу іноземних валют на залишках коштів на рахунках банків і на зобов'язання, взяті в іноземній валюті);

№ 17 - а за розрахунками з надання адміністративних послуг;

організовує, забезпечує та контролює облік, фінансування та опрацювання первинних документів з питання забезпечення роботи національних експозицій та павільйонів України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном;

організовує, забезпечує, контролює опрацювання первинних документів та здійснення оплати щорічних членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна;

організовує, забезпечує, контролює опрацювання міжнародних договорів, листів, рахунків України із залученням юридичних радників, фахівців, експертів, арбітрів, у тому числі іноземних та здійснення оплати послуг за міжнародними договорами;

організовує, забезпечує та контролює фінансування витрат та облік видатків, передбачених у державному бюджеті за КПКВК 1201230 "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні";

узагальнює пропозиції департаменту до проекту плану діяльності Мінекономрозвитку на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Заступник начальника відділу
зведеної звітності
та аналітичної роботиГ.Я. ЛюмановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.11.2018 № 1620

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організації закупівель та охорони праці департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ організації закупівель та охорони праці у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансової роботи та господарського забезпечення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

організаційне забезпечення роботи тендерного комітету Мінекономрозвитку;

організаційне забезпечення проведення допорогових закупівель департаментами Мінекономрозвитку;

забезпечення транспортним обслуговуванням членів офіційних делегацій під час проведення заходів із двостороннього співробітництва України з іноземними державами на підставі окремих доручень керівництва Мінекономрозвитку відповідно до затвердженого кошторису;

забезпечення буфетним обслуговуванням під час зустрічей (переговорів) керівництва Мінекономрозвитку з представниками іноземних держав і міжнародних організацій;

соціально-побутове забезпечення працівників апарату Мінекономрозвитку;

організація та здійснення контролю за додержанням нормативно-правових актів з питань охорони праці в структурних підрозділах Мінекономрозвитку;

організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

підготовка пропозицій щодо надання допомоги працівникам Мінекономрозвитку у вирішенні питань з охорони праці;

забезпечення ефективного, результативного, цільового використання бюджетних коштів, що виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за напрямом діяльності відділу;

участь у межах компетенції відділу в розгляді скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян, підприємств, установ та організацій;

надання методичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує цільове використання бюджетних коштів, що виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за напрямом діяльності відділу;

формує та подає керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступний рік за визначеними бюджетними програмами головного розпорядника бюджетних коштів;

здійснює збір, аналіз і узагальнення пропозицій до річного плану закупівель та додатка до нього від структурних підрозділів Мінекономрозвитку і подає на розгляд тендерному комітету Мінекономрозвитку;

формує річний план закупівель Мінекономрозвитку та додаток до нього;

оприлюднює інформацію про здійснення закупівель відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель;

готує звіти про результати проведення торгів на підставі наданих структурними підрозділами Мінекономрозвитку копій укладених договорів;

координує роботу автотранспорту, що забезпечує діяльність Мінекономрозвитку та транспортне обслуговування офіційних делегацій під час проведення заходів двостороннього співробітництва;

здійснює комплексне управління та контроль за організацією роботи з охорони праці апарату Мінекономрозвитку;

здійснює методичне керівництво на підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з охорони праці;

забезпечує проведення перевірок додержання структурними підрозділами Мінекономрозвитку вимог законодавства про охорону праці;

організовує проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців Мінекономрозвитку;

веде облік та оформлення відповідних документів щодо контрольного списку працівників Мінекономрозвитку, які перебувають на квартирному обліку в райдержадміністраціях, для поліпшення житлових умов;

організовує роботу з профспілковим комітетом Мінекономрозвитку;

бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, наданих висновків за фактами виявлених порушень.

бере участь у розробленні, підготовці та опрацюванні нормативно-правових актів, погодженні проектів законодавчих і нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема вимагати інформацію, необхідну для підготовки документації конкурсних торгів учасникам (технічні вимоги до предмета закупівлі, його розрахункова вартість, кількісні та якісні характеристики; експертні висновки і рецензії; копії необхідних креслень, проектів; перелік відповідних ліцензій; реквізити організацій - учасників торгів тощо);

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах і семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

проводити перевірки в структурних підрозділах Мінекономрозвитку щодо додержання ними законодавчих та інших актів з питань охорони праці.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

здійснює підготовку поточних планів роботи відділу;

організовує та забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник відділу
організації закупівель
та охорони праціО.Ю. Лавренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.11.2018 № 1620

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положеннями про департамент фінансової роботи та господарського забезпечення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення розміщення структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку та створення належних умов для праці співробітників;

організація та ведення господарських справ структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

організація матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку;

забезпечення двосторонніх міжурядових заходів з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва і представницьких зустрічей керівництва Мінекономрозвитку сувенірною продукцією та канцелярським приладдям на підставі окремих доручень керівництва Мінекономрозвитку відповідно до графіка проведення заходів та затвердженого кошторису;

забезпечення ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів, що виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за напрямом діяльності відділу;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

участь у межах компетенції в розгляді скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян, підприємств, установ та організацій;

надання методичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує цільове використання бюджетних коштів, що виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за напрямом діяльності відділу;

формує та подає керівництву Мінекономрозвитку пропозиції до бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступний рік;

здійснює збір, аналіз і узагальнення інформації, наданої структурними підрозділами Мінекономрозвитку, щодо потреби в матеріально-технічних засобах;

веде облік та зберігання матеріальних цінностей;

контролює технічний стан матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Мінекономрозвитку;

бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій, наданні висновків за фактами виявлених порушень;

здійснює оформлення перепусток на право ввезення матеріальних цінностей у Будинок Уряду та (або) їх вивезення;

готує документи на списання матеріальних цінностей, технічних та інших засобів, закріплених за посадовими особами відділу, які не придатні для подальшого використання;

уживає заходів щодо утримання службових приміщень Мінекономрозвитку в належному санітарно-гігієнічному стані;

організовує ремонт службових приміщень Мінекономрозвитку;

готує необхідну документацію з укладання договорів з постачальниками енергоносіїв, комунальних послуг тощо;

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та матеріальних цінностей;

опрацьовує та візує проекти наказів та інших розпорядчих документів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює належне оформлення первинних документів на приймання, зберігання, видачу і списання матеріально-технічних засобів;

здійснює контроль за наявністю та переміщенням майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів, технічним станом та дотриманням правил експлуатації матеріальних цінностей, що передані структурним підрозділам апарату Мінекономрозвитку та матеріально відповідальним особам.

Відділ забезпечує:

організацію проведення інвентаризації коштів, розрахунків і матеріальних цінностей та своєчасне визначення результатів інвентаризації і відображення її в обліку;

планування та визначення норм забезпечення структурних підрозділів Мінекономрозвитку матеріально-технічними засобами;

дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій та інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

копіювання нормативно-правових актів, інших документів, що розробляються або координуються Мінекономрозвитку та іншими державними органами влади;

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції;

вимагати від працівників Мінекономрозвитку дотримання правил техніки безпеки та утримання службових приміщень у належному стані.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення - начальник відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у плануванні потреб, обсягів матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, володіє відомостями про дислокацію запасних пунктів управління, контролює роботу з множення цілком таємних і таємних нормативно-правових актів, інших документів, що розробляються або координуються Мінекономрозвитку та іншими державними органами влади;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи, розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу та його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Заступник директора
департаменту
фінансової роботи
та господарського
забезпечення -
начальник відділу
господарського
та матеріально-технічного
забезпечення

О.Д. Франчук

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору