Документ v1609729-13, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2013  № 1609

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 21 листопада 2013 року

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 21 листопада 2013 року НАКАЗУЮ:

1. Утворити:

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

спеціалізовану вчену раду Д 64.707.02 у Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій для проведення разового захисту дисертації Приходька Ігоря Івановича на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2.

3. Змінити профіль спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, надавши їй право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством", 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" у складі згідно з додатком 3.

4. Відмовити:

у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 4;

у зв'язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, у включенні друкованих (електронних) періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

5. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 6;

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 7.

6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8.

7. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) та департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада Д 08.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла" (фізико-математичні та технічні) та 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" строком на три роки.

В Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.166.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.02.01 "Теоретична механіка" та 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла" (фізико-математичні та технічні) строком на три роки.

В Інституті прикладної математики і механіки НАН України спеціалізована вчена рада К 11.193.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння" строком на три роки.

В Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.199.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем", 01.04.07 "Фізика твердого тіла" (фізико-математичні) та 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" (технічні) строком на три роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.35 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" (фізико-математичні та технічні) та 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень" (фізико-математичні та технічні) строком на три роки.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України спеціалізована вчена рада Д 50.214.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 "Гідробіологія" строком на два роки.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України спеціалізована вчена рада Д 35.152.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 04.00.02 "Геохімія", 04.00.17 "Геологія нафти і газу" та 04.00.21 "Літологія" строком на три роки.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" спеціалізована вчена рада Д 11.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" та 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" строком на три роки.

В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.182.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.01 "Матеріалознавство" та 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" строком на три роки.

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада Д 26.062.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" строком на три роки.

У Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада К 47.104.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" та 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби" строком на три роки.

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті спеціалізована вчена рада Д 64.059.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.22.01 "Транспортні системи", 05.22.02 "Автомобілі та трактори" та 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" строком на три роки.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада Д 08.804.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.16 "Екологія" та 06.01.01 "Загальне землеробство" строком на два роки.

В Уманському національному університеті садівництва Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада К 74.844.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.07 "Мікробіологія" та 03.00.12 "Фізіологія рослин" строком на один рік.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 "Історія України" строком на два роки.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана": спеціалізована вчена рада Д 26.006.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.006.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.006.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.10 "Статистика" та 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" строком на три роки.

У ДВНЗ "Криворізький національний університет" спеціалізована вчена рада К 09.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" строком на два роки.

У Житомирському державному технологічному університеті спеціалізована вчена рада Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" строком на два роки.

В Інституті економіки промисловості НАН України спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на три роки.

У Львівській державній фінансовій академії спеціалізована вчена рада К 35.886.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" строком на два роки.

У Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" та 08.00.10 "Статистика" строком на три роки.

В Одеському національному економічному університеті спеціалізована вчена рада Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки" та 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" строком на три роки.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада К 29.051.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" строком на два роки.

В Українській інженерно-педагогічній академії спеціалізована вчена рада К 64.108.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на два роки.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У ДВНЗ "Запорізький національний університет" спеціалізована вчена рада К 17.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" строком на два роки.

У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова спеціалізована вчена рада К 26.053.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури" та 09.00.05 "Історія філософії" строком на два роки.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки спеціалізована вчена рада К 32.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 "Українська мова" строком на два роки.

У Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського спеціалізована вчена рада Д 52.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.02 "Російська література" та 10.01.04 "Література зарубіжних країн" строком на три роки.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Донецькому юридичному інституті МВС України спеціалізована вчена рада К 11.737.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" строком на два роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 "Цивільне право та цивільний процес" та 12.00.11 "Міжнародне право" строком на три роки.

У Класичному приватному університеті спеціалізована вчена рада Д 17.127.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" та 12.00.07 "Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право" строком на два роки.

У Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України спеціалізована вчена рада К 64.700.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" та 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право" строком на два роки.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У Бердянському державному педагогічному університеті спеціалізована вчена рада К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)" та 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

В Інституті педагогіки НАПН України:

спеціалізована вчена рада К 26.452.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)" строком на два роки.

спеціалізована вчена рада К 26.452.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)" та 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)" строком на два роки.

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка спеціалізована вчена рада К 44.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" та 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" строком на два роки.

У РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет" спеціалізована вчена рада К 52.132.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Ужгородський національний університет" спеціалізована вчена рада К 61.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.02 "Внутрішні хвороби" та 14.01.38 "Загальна практика - сімейна медицина" строком на один рік.

У ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України спеціалізована вчена рада К 17.613.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.02 "Внутрішні хвороби" та 14.01.38 "Загальна практика - сімейна медицина" строком на один рік.

У ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України спеціалізована вчена рада К 29.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та біологічних за спеціальністю 14.03.01 "Нормальна анатомія" (медичні та біологічні) строком на два роки.

У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 11.600.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.18 "Офтальмологія" строком на два роки.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

В Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України спеціалізована вчена рада К 26.460.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури" строком на два роки.

У Львівській національній академії мистецтв спеціалізована вчена рада Д 35.103.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.05 "Образотворче мистецтво" та 17.00.06 "Декоративне і прикладне мистецтво" строком на три роки.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.34 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальностями 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій", 27.00.06 "Прикладні соціально-комунікаційні технології" та 27.00.07 "Соціальна інформатика" строком на три роки.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

СКЛАД
спеціалізованої вченої ради Д 64.707.02 Національного університету цивільного захисту України

Голова ради:

1. Лефтеров Василь Олександрович, д. псих. н., професор, старший науковий співробітник лабораторії науково-дослідного центру, Національний університет цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09.

Заступник голови:

2. Тімченко Олександр Володимирович, д. псих. н., професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-дослідного центру, Національний університет цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09.

Вчений секретар:

3. Христенко Віталій Євгенович, к. псих. н., доцент, провідний науковий співробітник лабораторії науково-дослідного центру, Національний університет цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09.

Члени ради:

4. Балабанова Любов Матвіївна, д. псих. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.09;

5. Землянська Олена Володимирівна, д. псих. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.09;

6. Корольчук Микола Степанович, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 19.00.09;

7. Кузнєцов Марат Амірович, д. псих. н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 19.00.09;

8. Матеюк Олег Анатолійович, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.09;

9. Медведєв Володимир Степанович, д. псих. н., професор, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.09;

10. Перелигіна Ліна Анатоліївна, д. біол. н., професор, начальник кафедри, Національний університет цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09;

11. Потапчук Євген Михайлович, д. псих. н., професор, старший науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 19.00.09;

12. Рябініна Олена Володимирівна, д. філос. н., професор, начальник кафедри, Національний університет цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09;

13. Томчук Михайло Іванович, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, спеціальність 19.00.09;

14. Сафін Олександр Джамільович, д. псих. н., професор, старший науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 19.00.09;

15. Яковенко Сергій Іванович, д. псих. н., професор, професор кафедри, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.09.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

СКЛАД
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.10

Голова ради:

1. Поляков Микола Вікторович, д. ф.-м. н., професор, ректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.).

Заступник голови:

2. Кочубей Олександр Олексійович, д. ф.-м. н., професор, перший проректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.).

Вчений секретар:

3. Дзюба Анатолій Петрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (т. н.).

Члени ради:

4. Басс Валентин Петрович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.);

5. Гоман Олег Гаврилович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.);

6. Гудрамович Вадим Сергійович, д. т. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

7. Гук Наталія Анатоліївна, д. ф.-м. н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

8. Давидов Сергій Олександрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.);

9. Кваша Юрій Олександрович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.);

10. Кузьменко Василь Іванович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

11. Лобода Володимир Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

12. Маневич Аркадій Ісаакович, д. т. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

13. Ободан Наталія Іллівна, д. т. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

14. Павленко Анатолій Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

15. Пошивалов Володимир Павлович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

16. Приварников Аркадій Костянтинович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

17. Приходько Олександр Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.);

18. Смирнов Сергій Олександрович, д. ф.-м. н., професор, декан, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

19. Тимошенко Валерій Іванович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, провідний науковий співробітник, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.);

20. Черняков Юрій Абрамович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

21. Яковенко Олександр Григорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м. н.).

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

Голова ради:

1. Гузь Олександр Миколайович, д. т. н., академік НАН України, професор, директор, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.).

Заступники голови:

2. Мартинюк Анатолій Андрійович, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.01.

Вчений секретар:

3. Жук Олександр Петрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (т. н.).

Члени ради:

4. Баженов Віктор Андрійович, д. т. н., професор, перший проректор, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

5. Богданов Вячеслав Леонідович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, начальник Науково-організаційного відділу, Президія НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

6. Голуб Владислав Петрович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

7. Григоренко Ярослав Михайлович, д. т. н., академік НАН України, професор, головний науковий співробітник, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

8. Григоренко Олександр Ярославович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

9. Камінський Анатолій Олексійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

10. Карнаухов Василь Гаврилович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

11. Кіфоренко Борис Микитович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.01 (ф.-м. н.);

12. Кубенко Веніамін Дмитрович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, заступник директора, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.01 (ф.-м. н.);

13. Кущ Володимир Іванович, д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

14. Ларін Володимир Борисович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.01 (ф.-м. н.);

15. Лимарченко Олег Степанович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.01 (ф.-м. н.);

16. Луговий Петро Захарович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

17. Мольченко Леонід Васильович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н);

18. Назаренко Володимир Михайлович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

19. Онищенко Сергій Михайлович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.02.01 (ф.-м. н.);

20. Рассказов Олександр Олегович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 01.02.04 (т. н.);

21. Рущицький Ярема Ярославович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

22. Савін Віктор Гурійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.02.04 (т. н.);

23. Хорошун Леонід Петрович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (ф.-м. н.);

24. Чернишенко Іван Семенович, д. т. н., член-кореспондент НАН України, професор, головний науковий співробітник, заступник головного редактора, Міжнародний науковий журнал "Прикладная механика", спеціальність 01.02.04 (т. н.);

25. Шевченко Юрій Миколайович, д. т. н., професор, академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04 (т. н.).

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

К 11.193.03

Голова ради:

1. Ковалевський Олександр Альбертович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Тедеєв Анатолій Федорович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02.

Вчений секретар:

3. Войтович Михайло Володимирович, к. ф.-м. н., науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02.

Члени ради:

4. Анашкін Олег Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.02;

5. Бокало Микола Михайлович, д. ф.-м. н., доцент, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.01.02;

6. Бурський Володимир Петрович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02;

7. Дегтярьов Сергій Петрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02;

8. Ігнатьєв Олександр Олегович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02;

9. Маламуд Марк Мордкович, д. ф.-м. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02;

10. Махно Сергій Якович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02;

11. Мельник Тарас Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

12. Скрипнік Ігор Ігорович, д. ф.-м. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02;

13. Чуйко Сергій Михайлович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Донбаський державний педагогічний університет, спеціальність 01.01.02;

14. Шайхет Леонід Юхимович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 01.01.02;

15. Шишков Андрій Євгенович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.02.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

Голова ради:

1. Бєляєв Олександр Євгенович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07.

Заступники голови:

2. Індутний Іван Захарович, д. ф.-м. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.01.

3. Романюк Борис Миколайович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 05.27.06.

Вчений секретар:

4. Охріменко Ольга Борисівна, к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07.

Члени ради:

5. Бондар Віталій Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.07;

6. Венгер Євген Федорович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 05.27.06;

7. Власенко Олександр Іванович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.01;

8. Данильченко Борис Олександрович, д. ф.-м. н., завідувач відділу, старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 05.27.06;

9. Дмитрук Микола Леонтійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.01;

10. Євтух Анатолій Антонович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 05.27.06;

11. Корбутяк Дмитро Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07;

12. Крайчинський Анатолій Миколайович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.01;

13. Лашкарьов Георгій Вадимович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, спеціальність 05.27.06;

14. Лисенко Володимир Сергійович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 05.27.06;

15. Литовченко Петро Григорович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут ядерних досліджень НАН України, спеціальність 01.04.01;

16. Порошин Володимир Миколайович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.07;

17. Саченко Анатолій Васильович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.01;

18. Фекешгазі Іштван Вінцейович, д. ф.-м. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07;

19. Яремко Анатолій Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.35

Голова ради:

1. Закусило Олег Каленикович, д. ф.-м. н., професор, академік АПН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (ф.-м. н.).

Заступники голови:

2. Гаращенко Федір Георгійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

3. Наконечний Олександр Григорович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (ф.-м. н.).

Вчений секретар:

4. Зінько Петро Миколайович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.).

Члени ради:

5. Акіменко Віталій Володимирович, д. т. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (т. н.);

6. Гладкий Анатолій Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

7. Грищенко Олександр Юхимович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

8. Гуляницький Леонід Федорович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

9. Данилов Валерій Якович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.05.02 (т. н.);

10. Джалладова Ірада Агаверді-кизи, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, спеціальність 01.05.04 (ф.-м. н.);

11. Донченко Володимир Степанович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

12. Заславський Володимир Анатолійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (т. н.);

13. Іксанов Олександр Маратович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

14. Крак Юрій Васильович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (ф.-м. н.);

15. Кудін Володимир Іванович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

16. Лебєдєв Євген Олександрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (т. н.);

17. Марценюк Василь Петрович, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, інноваційних та комп'ютерних технологій, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 01.05.04 (т. н.);

18. Мащенко Сергій Олегович, д. ф.-м. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (т. н.);

19. Номіровський Дмитро Анатолійович, д. ф.-м. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

20. Пічкур Володимир Володимирович, д. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 (ф.-м. н.);

21. Подлипенко Юрій Костянтинович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

22. Сопронюк Федір Олексійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

23. Стоян Володимир Антонович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

24. Чабанюк Ярослав Михайлович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 01.05.04 (ф.-м. н.);

25. Яценко Віталій Олексійович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, спеціальність 01.05.04 (т. н.).

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України

Д 50.214.01

Голова ради:

1. Рябушко Віталій Іванович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17.

Заступники голови:

2. Токарев Юрій Миколайович, д. біол. н., професор, заступник директора, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

3. Самишев Ернест Зайнуллінович, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17.

Вчений секретар:

4. Поспелова Наталя Валеріївна, к. біол. н., науковий співробітник, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17.

Члени ради:

5. Александров Борис Георгійович, д. біол. н., професор, керівник, Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, спеціальність 03.00.17;

6. Афанасьєв Сергій Олександрович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 03.00.17;

7. Волкова Олена Миколаївна, д. біол. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 03.00.17;

8. Гаєвська Альбіна Вітольдівна, д. біол. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

9. Гулін Сергій Борисович, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

10. Довгаль Ігор Васильович, д. біол. н., професор, заступник директора, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.17;

11. Єгоров Віктор Миколайович, д. біол. н., професор, академік НАН України, головний науковий співробітник, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

12. Єремеєв Валерій Миколайович, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України, директор, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

13. Заїка Віктор Євгенович, д. біол. н., професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

14. Золотницький Олександр Петрович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Керченський державний морський технологічний університет, спеціальність 03.00.17;

15. Зуєв Герман Васильович, д. біол. н., професор, в. о. завідувача відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

16. Кірічук Галіна Євгенівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 03.00.17;

17. Мінічева Галина Григорівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, заступник керівника, Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, спеціальність 03.00.17;

18. Миронов Олег Глібович, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

19. Рябушко Лариса Іванівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

20. Сергеєва Неллі Григорівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

21. Солдатов Олександр Олександрович, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

22. Фіненко Зосим Зосимович, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17;

23. Шульман Георгій Євгенович, д. біол. н., професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, спеціальність 03.00.17.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Д 35.152.01

Голова ради:

1. Павлюк Мирослав Іванович, д. г.-м. н., чл.-кор. НАН України, директор, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.17.

Заступник голови:

2. Наумко Ігор Михайлович, д. геол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.02.

Вчений секретар:

3. Хоха Юрій Володимирович, к. геол. н., науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.17.

Члени ради:

4. Геворк'ян Володимир Христофорович, д. г.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.21;

5. Григорчук Костянтин Григорович, д. геол. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.21;

6. Гулій Василь Миколайович, д. г.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.02;

7. Дригант Данило Михайлович, д. г.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.21;

8. Крупський Юрій Зіновійович, д. геол. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України", спеціальність 04.00.17;

9. Лазарук Ярослав Григорович, д. геол. н., старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.21;

10. Ляшкевич Зоя Максимівна, д. г.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.02;

11. Нестеренко Микола Юрійович, д. геол. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Львівський комплексний науково-дослідний центр Українського науково-дослідного інституту природних газів ПАТ "Укргазвидобування", спеціальність 04.00.17;

12. Сеньковський Юрій Миколайович д. г.-м. н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.21;

13. Степанюк Леонід Михайлович, д. геол. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, спеціальність 04.00.02;

14. Ступка Орест Степанович, д. г.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.17;

15. Суярко Василь Григорович д. г.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 04.00.02;

16. Узіюк Василь Іванович, д. г.-м. н., професор, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.17;

17. Федишин Володимир Олексійович, д. геол. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.17;

18. Федоришин Юрій Іванович, д. геол. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, спеціальність 04.00.02;

19. Шехунова Стела Борисівна, д. геол. н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.21.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Д 11.052.03

Голова ради:

1. Башков Євген Олександрович, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.05.

Заступники голови:

2. Зорі Анатолій Анатолійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.05;

3. Святний Володимир Андрійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар:

4. Мокрий Георгій Васильович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.07.

Члени ради:

5. Баркалов Олександр Олександрович, д. т. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.05;

6. Воронцов Олександр Григорович, д. т. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.05;

7. Данілов Володимир Васильович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.05;

8. Каргін Анатолій Олексійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.07;

9. Павлиш Володимир Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.07;

10. Силаєв Віктор Іванович, д. т. н., професор, головний науковий співробітник ПАТ "Автоматгірмаш" ім. В. А. Антипова, спеціальність 05.13.07;

11. Скобцов Юрій Олександрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.05;

12. Ткаченко Валерій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут прикладної механіки і математики НАН України, спеціальність 05.13.07;

13. Толочко Ольга Іванівна, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.07;

14. Федоров Євген Євгенович, д. т. н., доцент, завідувач кафедри, Донецька академія автомобільного транспорту, спеціальність 05.13.05;

15. Фельдман Лев Петрович, д. т. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.07;

16. Чепцов Михайло Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту", спеціальність 05.13.07;

17. Чичикало Ніна Іванівна, д. т. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.13.05.

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Д 26.182.02

Голова ради:

1. Григоренко Георгій Михайлович, д. т. н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.02.01.

Заступники голови:

2. Устінов Анатолій Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.02.01;

3. Шаповалов Віктор Олександрович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.16.02.

Вчений секретар:

4. Ахонін Сергій Володимирович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.16.02.

Члени ради:

5. Балицький Олександр Іванович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, спеціальність 05.02.01;

6. Дмитрик Віталій Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "ХПІ", спеціальність 05.02.01;

7. Дубодєлов Віктор Іванович, д. т. н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, спеціальність 05.16.02;

8. Карпець Мирослав Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, спеціальність 05.02.01;

9. Костяков Володимир Миколайович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, спеціальність 05.16.02;

10. Малашенко Ігор Сергійович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.02.01;

11. Маркашова Людмила Іванівна, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.02.01;

12. Медовар Лев Борисович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.16.02;

13. Мовчан Борис Олексійович, д. т. н., професор, академік НАН України, головний науковий співробітник, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.02.01;

14. Рябцев Анатолій Данилович, д. т. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.16.02;

15. Саєнко Володимир Якович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.16.02;

16. Шейко Іван Васильович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.16.02.

Національний авіаційний університет

Д 26.062.07

Голова ради:

1. Віноградов Микола Анатолійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.

Заступник голови:

2. Зіатдінов Юрій Кашафович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.

Вчений секретар:

3. Мартинова Оксана Петрівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.

Члени ради:

4. Воронін Альберт Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;

5. Гамаюн Володимир Петрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;

6. Дичка Іван Андрійович, д. т. н., професор, декан, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 05.13.05;

7. Квасніков Володимир Павлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;

8. Кулик Анатолій Ярославович, д. т. н., професор, професор кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.13.05;

9. Куц Юрій Васильович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;

10. Литвиненко Олександр Євгенійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;

11. Луцький Максим Георгійович, д. т. н., доцент, голова, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, спеціальність 05.13.05;

12. Печурін Микола Капітонович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;

13. Стасюк Олександр Іонович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту, спеціальність 05.13.05;

14. Тарасенко Володимир Петрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 05.13.05;

15. Філоненко Сергій Федорович, д. т. н., професор, директор Інституту інформаційно-діагностичних систем, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;

16. Швачич Геннадій Григорович, д. т. н., доцент, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 05.13.05.

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.06

Голова ради:

1. Бабич Євгеній Михайлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.01.

Заступник голови:

2. Дворкін Леонід Йосипович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.05.

Вчений секретар:

3. Бордюженко Олег Михайлович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.05.

Члени ради:

4. Гарніцький Юрій Васильович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.05;

5. Гомон Святослав Степанович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.01;

6. Гузій Сергій Григорович, к. т. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.05;

7. Дворкін Олег Леонідович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.05;

8. Дудар Ігор Никифорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.23.05;

9. Журавський Олександр Дмитрович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.01;

10. Кундрат Микола Михайлович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.01;

11. Масюк Григорій Харитонович, к. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.01;

12. Науменко Юрій Васильович, д. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.05;

13. Павліков Андрій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01;

14. Пугачов Євген Валентинович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.01;

15. Романюк Володимир Володимирович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.01.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

Голова ради:

1. Туренко Анатолій Миколайович, д. т. н., професор, ректор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.20.

Заступник голови:

2. Богомолов Віктор Олександрович, д. т. н., професор, проректор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.02.

Вчений секретар:

3. Павленко В'ячеслав Миколайович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.20.

Члени ради:

4. Алексієв Олег Павлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.01;

5. Алексієв Володимир Олегович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.01;

6. Альошинський Євген Семенович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.22.01;

7. Бажинов Олексій Васильович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.20;

8. Венцель Євген Сергійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.20;

9. Волков Володимир Петрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.02;

10. Горбачов Петро Федорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.01;

11. Дущенко Владислав Васильович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет "ХПІ", спеціальність 05.22.02;

12. Ларін Олександр Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.22.20;

13. Лебедєв Анатолій Тихонович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка Мінагрополітики України, спеціальність 05.22.02;

14. Ломотько Денис Вікторович, д. т. н., професор, проректор, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.22.01;

15. Нагорний Євген Васильович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.01;

16. Ніконов Олег Якович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.02;

17. Подригало Михайло Абович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.02;

18. Полянський Олександр Сергійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 05.22.20;

19. Шаша Ігор Костянтинович, д. т. н., професор, професор кафедри, Академія внутрішніх військ МВС України, спеціальність 05.22.20.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України

Д 08.804.02

Голова ради:

1. Якунін Олексій Панасович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.01.

Заступник голови:

2. Харитонов Микола Миколайович, д. с.-г. н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16.

Вчений секретар:

3. Мицик Олександр Олександрович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16.

Члени ради:

4. Бессонова Валентина Петрівна, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

5. Грицан Юрій Іванович, д. біол. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

6. Жуков Олександр Вікторович, д. біол. н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

7. Звірковський Василь Миколайович, д. біол. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16;

8. Зуза Володимир Серафимович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.01;

9. Ківер Володимир Хомович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.01;

10. Крамарьов Сергій Михайлович, д. с.-г. н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

11. Краснєнков Сергій Васильович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.01;

12. Лебідь Євген Макарович, д. с.-г. н., професор, завідувач відділу, ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН, спеціальність 06.01.01;

13. Писаренко Павло Вікторович, д. с.-г. н., професор, перший проректор, Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

14. Узбек Іван Харлампійович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16.

15. Фокін Андрій Володимирович, д. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва", спеціальність 03.00.16;

16. Храмцов Леонід Іванович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.01;

17. Чумак Володимир Семенович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.01;

18. Шевченко Михайло Семенович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН, спеціальність 06.01.01;

19. Ярчук Ігор Іванович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.01.

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

К 74.844.02

Голова ради:

1. Грицаєнко Зінаїда Мартинівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07.

Заступник голови:

2. Карпенко Віктор Петрович, д. с.-г. н., доцент, в. о. професора кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12.

Вчений секретар:

3. Притуляк Руслан Миколайович, к. с.-г. н., старший викладач, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

Члени ради:

4. Білоножко Володимир Якович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

5. Бутило Анатолій Пилипович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

6. Голодрига Оксана Володимирівна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

7. Дідович Світлана Віталіївна, к. с.-г. н., старший викладач, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

8. Єщенко Володимир Омельянович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

9. Заболотний Олександр Іванович, к. с.-г. н., старший викладач кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

10. Кур'ята Володимир Григорович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 03.00.12;

11. Копитко Петро Григорович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

12. Леонтюк Ірина Борисівна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

13. Меркушина Антоніна Семенівна, к. біол. н., доцент, доцент кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

14. Мостов'як Іван Іванович, к. с.-г. н., доцент, проректор, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

15. Патика Володимир Пилипович, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.07;

16. Патика Микола Володимирович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології РАСГН, спеціальність 03.00.07;

17. Пида Світлана Василівна, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 03.00.12;

18. Примак Іван Дмитрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07;

19. Рябовол Людмила Олегівна, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

20. Терек Ольга Іванівна, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 03.00.12;

21. Терещенко Юрій Федорович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

22. Токар Анастасія Юхимівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

23. Шерстобоєва Олена Володимирівна, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, професор, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування НААН України, спеціальність 03.00.07;

24. Юркевич Євген Олександрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.07.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.04

Голова ради:

1. Михайлюк Віталій Павлович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Довжук Ігор Володимирович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

3. Д'яконіхін Андрій Валерійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Барабаш Юлія Василівна, к. і. н., докторант кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

5. Бєльдюгін Віталій Анатолійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

6. Добров Петро Васильович, д. і. н., професор, декан факультету, Донецький національний університет, спеціальність 07.00.01;

7. Євдокимов Микола Олександрович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

8. Каденюк Олександр Степанович, д. і. н., професор, професор кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 07.00.01;

9. Корольова Галина Іванівна, к. і. н., доцент кафедри, Луганська державна академія культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 07.00.01;

10. Кривуля Ольга Олександрівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

11. Пекарчук Володимир Михайлович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України, спеціальність 07.00.01;

12. Санжаров Сергій Миколайович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

13. Сафонова Наталія Михайлівна, к. і. н., доцент, докторант кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

14. Сергієнко Юрій Григорович, д. і. н., професор, провідний науковий співробітник, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

15. Сергієнко Ганна Сергіївна, к. і. н., доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

16. Крапівін Олександр Васильович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 07.00.01;

17. Фомін Анатолій Іванович, д. і. н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.03

Голова ради:

1. Павленко Анатолій Федорович, д. е. н., професор, ректор, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Дем'яненко Сергій Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Федонін Олексій Сергійович, к. е. н., професор, заступник кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Андрійчук Василь Гаврилович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.04;

5. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

6. Галиця Ігор Олександрович, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Київський університет туризму, економіки і права, спеціальність 08.00.04;

7. Гнибіденко Іван Федорович, д. е. н., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07;

8. Ємельяненко Лариса Михайлівна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.07;

9. Зайцев Юрій Кузьмич, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.07;

10. Колот Анатолій Михайлович, д. е. н., професор, проректор, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.07;

11. Кравченко Ірина Семенівна, д. е. н., професор, проректор, Університет банківської справи Національного банку України, спеціальність 08.00.07;

12. Наливайко Анатолій Петрович, д. е. н., професор, проректор, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.04;

13. Павловська Олена Валентинівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.07;

14. Петрова Ірина Леонідівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Університет економіки та права "КРОК", спеціальність 08.00.07;

15. Решетнікова Ірина Леонідівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.04;

16. Савченко Василь Антонович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.07;

17. Червінська Любов Петрівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.07;

18. Ткаченко Алла Михайлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Запорізька державна інженерна академія, спеціальність 08.00.04;

19. Шафалюк Олександр Казимирович, д. е. н., професор, декан факультету, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.04.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.06

Голова ради:

1. Свірко Світлана Володимирівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09.

Заступник голови:

2. Герасимович Анатолій Михайлович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

3. Поплюйко Андрій Миколайович, к. е. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09.

Члени ради:

4. Бондар Микола Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09;

5. Галенко Оксана Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09;

6. Євдокимов Віктор Валерійович, д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09;

7. Івахненков Сергій Володимирович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 08.00.09;

8. Кіндрацька Любомира Максимівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09;

9. Кузьмінський Юрій Анатолійович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09;

10. Левицька Світлана Олексіївна, д. е. н., професор, перший проректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.09;

11. Ловінська Людмила Геннадіївна, д. е. н., професор, заступник директора, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, спеціальність 08.00.09;

12. Мних Євген Володимирович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.09;

13. Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09;

14. Петрик Олена Анатоліївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09;

15. Сопко Василь Васильович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.07

Голова ради:

1. Вітлінський Вальдемар Володимирович, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.11.

Заступник голови:

2. Матвійчук Андрій Вікторович, д. е. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.11.

Вчений секретар:

3. Ващаєв Сергій Сергійович, к. е. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.10.

Члени ради:

4. Бараник Зоя Павлівна, д. е. н., професор, заступник завідувача кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.10;

5. Васєчко Ольга Олександрівна, д. е. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.10;

6. Галіцин Володимир Костянтинович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.11;

7. Джалладова Ірада Агаверді-кизи, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.10;

8. Єріна Антоніна Михайлівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.10;

9. Камінський Андрій Борисович, д. е. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

10. Клименюк Микола Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Академія муніципального управління, спеціальність 08.00.11;

11. Лук'яненко Ірина Григорівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 08.00.11;

12. Пугачова Марина Володимирівна, д. е. н., старший науковий співробітник, генеральний директор, ДП "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень", спеціальність 08.00.10;

13. Саріогло Володимир Георгійович, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, спеціальність 08.00.10;

14. Суслов Олег Павлович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.11;

15. Устенко Станіслав Веніамінович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.11.

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

К 09.052.05

Голова ради:

1. Щекович Олена Сергіївна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Нусінов Володимир Якович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Веселовська Олена Євгеніївна, к. е. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4. Афанасьєв Євген Вікторович, д. е. н., професор, професор кафедри ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03;

5. Варава Лариса Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03;

6. Гушко Сергій Володимирович, д. е. н., доцент, декан факультету, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03;

7. Курило Людмила Ізидорівна, д. е. н., доцент, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, спеціальність 08.00.03;

8. Коровіна Олена Володимирівна, к. е. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03;

9. Комарова Ольга Альбертівна, д. е. н., доцент кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

10. Лобов Сергій Павлович, к. е. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03;

11. Мокряк Едуард Валерійович, к. е. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03;

12. Россоха Володимир Васильович, д. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, спеціальність 08.00.03;

13. Русан Віталій Миколайович, к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 08.00.03;

14. Рябека Олександр Григорович, к. політ. н., радник заступника голови, Верховна Рада України, спеціальність 08.00.03;

15. Шеховцова Вікторія Володимирівна, к. е. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.03.

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Голова ради:

1. Петрук Олександр Михайлович, д. е. н., професор, директор Інституту, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09.

Заступник голови:

2. Олійник Оксана Вікторівна, д. е. н., професор, перший проректор, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

3. Лаговська Олена Адамівна, к. е. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09.

Члени ради:

4. Євдокимов Віктор Валерійович, д. е. н., професор, проректор, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09;

5. Бардаш Сергій Володимирович, д. е. н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.09;

6. Бутинець Тетяна Анатоліївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09;

7. Жиглей Ірина Вікторівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09;

8. Замула Ірина Валеріївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09;

9. Івахненков Сергій Володимирович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 08.00.09;

10. Легенчук Сергій Федорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09;

11. Мороз Юлія Юзефівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.09;

12. Правдюк Наталія Леонідівна, д. е. н., професор, проректор, Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 08.00.09;

13. Тарасюк Галина Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09;

14. Шпак Валентин Аркадійович, д. е. н., доцент, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09;

15. Чижевська Людмила Віталіївна, д. е. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09.

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

Голова ради:

1. Амоша Олександр Іванович, д. е. н., професор, директор, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Вишневський Валентин Павлович, д. е. н., професор, заступник директора, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Кузьменко Лариса Михайлівна, д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4. Александров Іван Олександрович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.04;

5. Аптекар Савелій Семенович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.03;

6. Булєєв Іван Петрович, д. е. н., професор, завідувач відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.04;

7. Воронкова Алла Еженівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.04;

8. Губерна Галина Костянтинівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 08.00.03;

9. Лепа Роман Миколайович, д. е. н., професор, завідувач відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.04;

10. Ляшенко Вячеслав Іванович, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.03;

11. Новікова Ольга Федорівна, д. е. н., професор, завідувач відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.03;

12. Саломатіна Лілія Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.04;

13. Тараш Лідія Іванівна, д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.03;

14. Хобта Валентина Михайлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 08.00.03;

15. Червова Лідія Георгіївна, д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.03.

Львівська державна фінансова академія

К 35.886.01

Голова ради:

1. Буряк Петро Юрійович, д. е. н., професор, ректор, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2. Артус Мирослав Миколайович, д. е. н., доцент, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Альошина Лідія Євгенівна, к. е. н., доцент, проректор, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4. Біттер Олександр Аронович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.08;

5. Васьківська Катерина Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.08;

6. Гарасим Петро Миколайович, д. е. н., професор, декан факультету, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.08;

7. Возняк Галина Василівна, к. е. н., старший науковий співробітник відділу, Інститут регіональних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.08;

8. Карпінський Борис Андрійович, к. е. н., професор, завідувач кафедри, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.03;

9. Кізима Тетяна Олексіївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;

10. Лисяк Любов Валентинівна, д. е. н., професор, проректор, Дніпропетровська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.08;

11. Максимук Олександр Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.03;

12. Піхоцька Ольга Миколаївна, к. е. н., доцент, декан факультету, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.08;

13. Прядко Володимир Васильович, д. е. н., професор, ректор, Буковинський державний фінансово-економічний університет, спеціальність 08.00.03;

14. Романів Євген Миколайович, к. е. н., професор, завідувач кафедри, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.08;

15. Тринько Роман Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.03.

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України

Д 26.870.01

Голова ради:

1. Шевчук Володимир Олександрович, д. е. н., професор, перший проректор, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09.

Заступник голови:

2. Малюга Наталія Михайлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

3. Зоріна Олена Анатоліївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09.

Члени ради:

4. Бондарук Таїсія Григорівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.10;

5. Брадул Олександр Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 08.00.09;

6. Бутинець Франц Францович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький фінансово-економічний університет, спеціальність 08.00.09;

7. Герасимович Анатолій Михайлович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.09;

8. Гончар Оксана Василівна, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.10;

9. Кадієвський Володимир Андрійович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.10;

10. Корінько Микола Данилович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09;

11. Кулинич Омелян Іванович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.10;

12. Осауленко Олександр Григорович, д. держ. упр., професор, Голова, Державна служба статистики України, спеціальність 08.00.10;

13. Пантелеєв Володимир Павлович, д. е. н., доцент, проректор, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09;

14. Парфенцева Неля Олексіївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри. Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.10;

15. Пилипенко Олексій Іванович, д. е. н., доцент, декан факультету, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09;

16. Попова Валентина Вікторівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.10;

17. Пугачова Марина Володимирівна, д. е. н., старший науковий співробітник, генеральний директор, ДП "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень", спеціальність 08.00.10;

18. Редько Олександр Юрійович, д. е. н., доцент, завідувач центру, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, спеціальність 08.00.09;

19. Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д. е. н., професор, перший проректор, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 08.00.10.

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Голова ради:

1. Звєряков Михайло Іванович, д. е. н., професор, ректор, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Баранова Вікторія Глібівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Даниліна Світлана Олексіївна, к. е. н., доцент кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01.

Члени ради:

4. Алексеєнко Людмила Михайлівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;

5. Болдирєв Ігор Андрійович, д. е. н., професор, професор кафедри, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, спеціальність 08.00.01;

6. Горняк Ольга Василівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;

7. Коваленко Вікторія Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;

8. Козак Юрій Георгійович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;

9. Кубліков Володимир Костянтинович, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;

10. Кузнєцова Людмила Вікторівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;

11. Матвєєв Станіслав Олександрович, д. е. н., професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;

12. Немченко Валерій Вікторович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 08.00.08;

13. Пилипенко Юрій Іванович, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет", спеціальність 08.00.01;

14. Рябініна Людмила Миколаївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;

15. Уперенко Микола Опанасович, д. е. н., професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;

16. Янковий Олександр Григорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.15

Голова ради:

1. Максимов Віталій Володимирович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05.

Заступник голови:

2. Ахромкін Євген Михайлович, д. е. н., доцент, завідувач магістратури, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05.

Вчений секретар:

3. Галгаш Руслан Анатолійович, к. е. н., доцент, директор інституту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05.

Члени ради:

4. Бутиріна Віра Миколаївна, к. е. н., доцент кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 08.00.05;

5. Вербицький Віталій Володимирович, к. е. н., старший викладач кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 08.00.05;

6. Козьякова Світлана Сергіївна, к. е. н., старший викладач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05;

7. Кратт Олег Адольфович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 08.00.05;

8. Мортіков Віталій Володимирович, д. е. н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05;

9. Свірідова Наталія Дмитрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05;

10. Синиця Лідія Віталіївна, к. е. н., доцент, докторант кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05;

11. Солоха Дмитро Володимирович, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 08.00.05;

12. Сущенко Олена Анатоліївна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05;

13. Тісунова Вікторія Миколаївна, д. е. н., професор, професор кафедри, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, спеціальність 08.00.05;

14. Чиж Віра Іванівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05;

15. Шаповалова Олена Миколаївна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.05.

Українська інженерно-педагогічна академія

К 64.108.05

Голова ради:

1. Прохорова Вікторія Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Ковальов Валерій Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Чобіток Вікторія Іванівна, к. е. н., доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Амосов Олег Юрійович, д. е. н., професор, перший заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 08.00.04;

5. Гавкалова Наталія Леонідівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04;

6. Гордєєв Андрій Сергійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04;

7. Гусаров Олександр Олександрович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04;

8. Пархоменко Олена Степанівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04;

9. Сабліна Наталія Вікторівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;

10. Ус Юлія Володимирівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;

11. Федорова Юлія Володимирівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04;

12. Фідровська Наталія Миколаївна, д. т. н., доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04;

13. Чебанова Наталія Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 08.00.04;

14. Чумак Лариса Федорівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 08.00.04;

15. Штангрет Андрій Михайлович, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 08.00.04.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.05

Голова ради:

1. Лепський Максим Анатолійович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03.

Заступник голови:

2. Кривега Людмила Дмитрівна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03.

Вчений секретар:

3. Бутченко Тарас Іванович, д. філос. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03.

Члени ради:

4. Воловик Віталій Іванович, д. філос. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03;

5. Глазунов Володимир Володимирович, д. філос. н., доцент, директор інформаційно-аналітичного центру, Класичний приватний університет, спеціальність 09.00.03;

6. Дьяконов Ігор Вікторович, к. філос. н., старший науковий співробітник, старший викладач кафедри, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", спеціальність 09.00.03;

7. Жадько Віталій Андрійович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 09.00.03;

8. Краснокутський Олександр Володимирович, к. філос. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03;

9. Ніколаєва Тетяна Євгенівна, к. філос. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03;

10. Подмазін Сергій Іванович, д. філос. н., доцент, завідувач центру психології і соціології освіти, КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", спеціальність 09.00.03;

11. Скворець Володимир Олексійович, к. філос. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03;

12. Снєжко Віталій Прокопович, к. філос. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03;

13. Таран Володимир Олександрович, д. філос. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03;

14. Чайка Ірина Юріївна, к. філос. н., докторант, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03;

15. Шавкун Ірина Григорівна, д. філос. н., доцент, декан факультету, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 09.00.03.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

К 26.053.13

Голова ради:

1. Волинка Григорій Іванович, д. філос. н., професор, проректор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.04.

Заступник голови:

2. Мозгова Наталія Григорівна, д. філос. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05.

Вчений секретар:

3. Матюшко Богдан Костянтинович, к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05.

Члени ради:

4. Адаменко Надія Богданівна, к. філос. н., доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05;

5. Бобошко Наталія Миколаївна, к. філос. н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

6. Гоян Ігор Миколайович, д. філос. н., доцент, декан факультету, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 09.00.05;

7. Жижко Тетяна Анатоліївна, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05;

8. Загороднюк Валерій Петрович, д. філос. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.04;

9. Ільїна Галина Володимирівна, к. філос. н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

10. Кузь Олег Миколайович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет, спеціальність 09.00.04;

11. Мєднікова Галина Сергіївна, д. філос. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.04;

12. Немчинов Ігор Геннадійович, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05;

13. Облова Людмила Анатоліївна, к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.04;

14. Панич Олексій Олегович, д. філос. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 09.00.05;

15. Фоменко Катерина Анатоліївна, к. філос. н., доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.04;

16. Ярошенко Алла Олександрівна, д. філос. н., професор, директор, Інститут соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.04;

17. Циценко Ганна Богданівна, к. філос. н., старший викладач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 09.00.04.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.02

Голова ради:

1. Аркушин Григорій Львович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови:

2. Мірченко Микола Васильович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01.

Вчений секретар:

3. Костусяк Наталія Миколаївна, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01.

Члени ради:

4. Богдан Світлана Калениківна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01;

5. Вокальчук Галина Миколаївна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.01;

6. Громик Юрій Васильович, к. філол. н., доцент, декан, Інститут філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01;

7. Данилюк Ніна Олексіївна, д. філол. н., професор, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01;

8. Жуйкова Маргарита Василівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01;

9. Кузьмич Оксана Олексіївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.01;

10. Масицька Тетяна Євгенівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01;

11. Межов Олександр Григорович, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01;

12. Мойсієнко Віктор Михайлович, д. філол. н., професор, директор, Навчально-науковий інститут філології і журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність 10.02.01;

13. Скорук Ірина Денисівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.01;

14. Тиха Лариса Юріївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 10.02.01;

15. Шульгач Віктор Петрович, д. філол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут української мови НАН України, спеціальність 10.02.01.

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.05

Голова ради:

1. Казарін Володимир Павлович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.02.

Заступник голови:

2. Борисова Людмила Михайлівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.02.

Вчений секретар:

3. Остапенко Ірина Володимирівна, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.02.

Члени ради:

4. Іванова Наталя Павлівна, д. філол. н. доцент, професор кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.02;

5. Іщенко Наталя Анатоліївна, д. філол. н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.04;

6. Калашникова Ольга Леонідівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Академія митної служби, спеціальність 10.01.04;

7. Кеба Олександр Володимирович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 10.01.02;

8. Кобзар Олена Іванівна, д. філол. н., доцент, професор кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.04;

9. Мироненко Людмила Андріївна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.01.04;

10. Міхільов Олександр Дмитрович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.04;

11. Ніколенко Ольга Миколаївна, д. філол. н., професор, завідувач, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, спеціальність 10.01.02;

12. Новикова Марія Олексіївна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.04;

13. Пронкевич Олександр Вікторович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, спеціальність 10.01.04;

14. Усеїнов Тімур Бекірович, д. філол. н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.04;

15. Ященко Тетяна Антонівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 10.01.02.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Донецький юридичний інститут МВС України

К 11.737.01

Голова ради:

1. Шелухін Микола Леонідович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

2. Хараберюш Іван Федорович, д. ю. н., доцент, начальник кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

3. Назимко Єгор Сергійович, к. ю. н., старший науковий співробітник відділу, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

4. Лобойко Леонід Миколайович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

5. Волобуєв Анатолій Федотович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

6. Бірюков Валерій Васильович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, спеціальність 12.00.09;

7. Журавель Володимир Андрійович, д. ю. н., професор, професор кафедри, НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", спеціальність 12.00.09;

8. Гора Ірина Віталіївна, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Національна академія Служби безпеки України, спеціальність 12.00.09;

9. Собкарь Андрій Олексійович, д. ю. н., доцент, начальник кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

10. Одерій Олексій Володимирович, к. ю. н., доцент, начальник кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

11. Волобуєва Олена Олексіївна, к. ю. н., доцент, начальник кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

12. Рижков Едуард Володимирович, к. ю. н., доцент, начальник кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

13. Кучинська Оксана Петрівна, к. ю. н., професор, проректор, Національна школа суддів України, спеціальність 12.00.09;

14. Леоненко Максим Іванович, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.09;

15. Шаповалова Лариса Іванівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.10

Голова ради:

1. Мицик Всеволод Всеволодович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.11.

Заступник голови:

2. Буткевич Ольга Володимирівна, д. ю. н., доцент, доцент кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.11.

Вчений секретар:

3. Кориневич Антон Олександрович, к. ю. н., асистент кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.11.

Члени ради:

4. Акуленко Віктор Іванович, д. ю. н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.03;

5. Антипенко Володимир Федорович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 12.00.11;

6. Білас Іван Григорович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.11;

7. Бірюков Олександр Миколайович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

8. Буроменський Михайло Всеволодович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", спеціальність 12.00.11;

9. Виговський Олександр Ігорович, д. ю. н., доцент, доцент кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

10. Гриняк Андрій Богданович, д. ю. н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, спеціальність 12.00.03;

11. Гріненко Олена Олексіївна, д. ю. н., старший науковий співробітник науково-дослідної частини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.11;

12. Дмитрієв Анатолій Іванович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Горлівський регіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", спеціальність 12.00.11;

13. Довгерт Анатолій Степанович, д. ю. н., професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

14. Кисіль Василь Іванович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

15. Клименко Оксана Михайлівна, д. ю. н., старший науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.03;

16. Муравйов Віктор Іванович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.11;

17. Притика Юрій Дмитрович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

18. Тимченко Леонід Дмитрович, д. ю. н., професор, начальник відділу, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, спеціальність 12.00.11;

19. Фурса Світлана Ярославівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

20. Шпакович Ольга Миколаївна, д. ю. н., доцент, доцент кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.11.

Класичний приватний університет

Д 17.127.09

Голова ради:

1. Монаєнко Антон Олексійович, д. ю. н., доцент, проректор з наукової роботи, Класичний приватний університет, 12.00.07.

Заступник голови:

2. Бостан Сергій Костянтинович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.01.

Вчений секретар:

3. Армаш Надія Олексіївна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

4. Занфірова Тетяна Анатоліївна, д. ю. н., професор, вчений секретар вченої ради, Класичний приватний університет, спеціальність 12.00.01;

5. Пєтков Сергій Валерійович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 12.00.07;

6. Денисов Сергій Федорович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.01;

7. Покатаєва Ольга Вікторівна, д. ю. н., професор, перший проректор, Класичний приватний університет, спеціальність 12.00.07;

8. Кіндюк Борис Володимирович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.01;

9. Миколенко Олександр Іванович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.07;

10. Саінчин Олександр Сергійович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.01;

11. Гетманець Ольга Петрівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

12. Гавриленко Олександр Анатолійович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01;

13. Чернадчук Віктор Дмитрович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", спеціальність 12.00.07;

14. Гіда Євген Олександрович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія управління, спеціальність 12.00.01;

15. Стародубцев Андрій Андрійович, д. ю. н., завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 12.00.07;

16. Кириченко Володимир Євгенійович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

К 64.700.02

Голова ради:

1. Головко Олександр Миколайович, д. ю. н., професор, перший проректор, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01.

Заступник голови:

2. Серьогін Віталій Олександрович, д. ю. н., доцент, начальник кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.02.

Вчений секретар:

3. Бурдін Михайло Юрійович, к. ю. н., доцент, начальник кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01.

Члени ради:

4. Бандурка Олександр Маркович, д. ю. н., професор, радник ректора, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.02;

5. Воронов Марк Миколайович, к. ю. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.02;

6. Гавриленко Олександр Анатолійович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01;

7. Греченко Володимир Анатолійович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01;

8. Грищук Оксана Вікторівна, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.01;

9. Гробова Вікторія Павлівна, к. ю. н., доцент, заступник начальника, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01;

10. Кириченко Володимир Євгенійович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01;

11. Майданик Олена Олексіївна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, спеціальність 12.00.02;

12. Марцеляк Олег Володимирович, д. ю. н., професор, начальник, Навчально-науковий інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.02;

13. Мірошниченко Юрій Романович, д. ю. н., Народний депутат України, спеціальність 12.00.02;

14. Руднєва Олександра Миколаївна, д. ю. н., професор, завідувач відділу, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 12.00.01;

15. Синявська Олена Юхимівна, д. ю. н., професор, начальник, Навчально-науковий інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.02;

16. Сироїд Тетяна Леонідівна, д. ю. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.02.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Бердянський державний педагогічний університет

К 18.092.01

Голова ради:

1. Богданов Ігор Тимофійович, д. пед. н., професор, проректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)".

Заступник голови:

2. Коваль Людмила Вікторівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Жигірь Вікторія Іванівна, к. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

4. Шут Микола Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

5. Баханов Костянтин Олексійович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

6. Касперський Анатолій Володимирович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

7. Сосницька Наталя Леонідівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

8. Ковчина Ірина Михайлівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;

9. Гусєв Віктор Іванович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

10. Чулкова Людмила Опанасівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

11. Благодаренко Людмила Юріївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

12. Межуєв Віталій Іванович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

13. Кідалов Валерій Віталійович, д. ф.-м. н. професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

14. Гуренко Ольга Іванівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

15. Глазкова Ірина Яківна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

16. Школа Олександр Васильович, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)".

Інститут педагогіки НАПН України

К 26.452.03

Голова ради:

1. Пометун Олена Іванівна, д. пед. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)".

Заступник голови:

2. Локшина Олена Ігорівна, д. пед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)".

Вчений секретар:

3. Мацейків Тетяна Іванівна, к. пед. н., старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)".

Члени ради:

4. Булда Анатолій Андрійович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

5. Вронська Тамара Василівна, д. і. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

6. Гупан Нестор Іванович, д. пед. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

7. Кришмарел Вікторія Юріївна, к. філос. н., старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

8. Ладиченко Тетяна В'ячеславівна, к. і. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

9. Малієнко Юлія Борисівна, к. пед. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

10. Мовчан Ольга Миколаївна, д. і. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

11. Падалка Сергій Семенович, д. і. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

12. Ремех Тетяна Олексіївна, к. пед. н., науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

13. Рубльов Олександр Сергійович, д. і. н., професор, вчений секретар, Інститут історії України НАН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

14. Смагін Ігор Іванович, д. пед. н., доцент, проректор з наукової роботи, Житомирський інститут післядипломної освіти, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)";

15. Якубова Лариса Дмитрівна, д. і. н. старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історичні та суспільствознавчі дисципліни)".

Інститут педагогіки НАПН України

К 26.452.05

Голова ради:

1. Топузов Олег Михайлович, д. пед. н., професор, директор, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)".

Заступник голови:

2. Величко Людмила Петрівна, д. пед. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)".

Вчений секретар:

3. Назаренко Тетяна Геннадіївна, к. пед. н., старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)".

Члени ради:

4. Буринська Ніна Миколаївна, д. пед. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут педагогіки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

5. Вішнікіна Любов Петрівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

6. Вороненко Тетяна Іванівна, к. пед. н., науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

7. Гриньова Марина Вікторівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

8. Ільченко Віра Романівна, д. пед. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

9. Кизенко Василь Іванович, к. пед. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

10. Криловець Микола Григорович, д. пед. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

11. Круглик Лідія Іванівна, к. пед. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

12. Лукашова Ніна Іванівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

13. Матяш Надія Юріївна, к. пед. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

14. Надтока Олександр Федорович, к. пед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

15. Піддячий Микола Іванович, д. пед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

16. Романенко Юлія Анатоліївна, д. пед. н., доцент, ректор, ПВНЗ "Донецький інститут соціальної освіти", спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

17. Рудишин Сергій Дмитрович, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

18. Самойленко Віктор Миколайович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

19. Сосса Ростислав Іванович, д. геогр. н., доцент, директор, Державне науково-виробниче підприємство "Картографія", спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

20. Тименко Людмила Василівна, к. пед. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Президія НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

21. Чернов Борис Олексійович, к. пед. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Григорія Сковороди", спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)".

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

К 44.053.01

Голова ради:

1. Бойко Алла Микитівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.01.

Заступник голови:

2. Кравченко Любов Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Семеновська Лариса Аполлінаріївна, д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

4. Гнізділова Олена Анатоліївна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.01;

5. Гриньова Марина Вікторівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.01;

6. Євдокимов Віктор Іванович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.01;

7. Кулик Євген Володимирович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

8. Оніпко Валентина Володимирівна, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

9. Сидоренко Віктор Костянтинович, д. пед. н., професор, директор, Центр підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.01;

10. Стрельніков Віктор Юрійович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", спеціальність 13.00.04;

11. Титаренко Валентина Петрівна, д. пед. н., професор, декан факультету, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

12. Федій Ольга Андріївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

13. Цебрій Ірина Василівна, д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.01;

14. Цина Андрій Юрійович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

15. Шиян Надія Іванівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.01.

РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

К 52.132.02

Голова ради:

1. Тархан Лєнуза Запаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

2. Рашковська Валентина Іванівна, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Чередниченко Любов Анатоліївна, к. пед. н., старший викладач кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

4. Бойчук Юрій Дмитрович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.04;

5. Девлетов Ремзі Рефікович, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04;

6. Ібрагімов Таір Шукрійович, к. пед. н., старший викладач кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04;

7. Крутій Катерина Леонідівна, д. пед. н., професор, доцент кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04;

8. Матросова Інета Григорівна, к. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства, спеціальність 13.00.04;

9. Павленко Олена Олександрівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Академія митної служби України, спеціальність 13.00.04;

10. Сейдаметова Зарема Сейдаліївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04;

11. Сушенцева Лілія Леонідівна, д. пед. н., доцент, завідувач лабораторії, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.04;

12. Усеінова Ленара Юсуфівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04;

13. Чепорова Галина Євгенівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність 13.00.04;

14. Шаріпова Ельнора Решатівна, к. пед. н., доцент кафедри, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04;

15. Якубов Февзі Якубович, д. т. н., професор, ректор, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", спеціальність 13.00.04.

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

К 61.051.06

Голова ради:

1. Чопей Іван Васильович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.38.

Заступник голови:

2. Товт-Коршинська Мар'яна Іванівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.38.

Вчений секретар:

3. Фейса Сніжана Василівна, к. мед. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02.

Члени ради:

4. Андрашко Юрій Володимирович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.38;

5. Архій Емілія Йосипівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02;

6. Ганич Тарас Михайлович, д. мед. н., професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02;

7. Гребенник Мар'ян Васильович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.38;

8. Дуло Олена Анатоліївна, к. мед. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02;

9. Ілько Андрій Васильович, к. мед. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02;

10. Казакова Римма Вікторівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.38;

11. Недашкевич Олег Никонович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02;

12. Переста Юрій Юрійович, д. мед. н., професор, проректор, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.38;

13. Соломенчук Тетяна Миколаївна, д. мед. н., професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.38;

14. Фатула Михайло Іванович, д. мед. н., професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02;

15. Федів Олександр Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 14.01.02.

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України

К 17.613.02

Голова ради:

1. Доценко Микола Якович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.02.

Заступник голови:

2. Фуштей Іван Михайлович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

Вчений секретар:

3. Скороходова Наталія Олегівна, д. мед. н., доцент кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

Члени ради:

4. Алипова Олена Євгенівна, к. мед. н., доцент кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

5. Вертегел Андрій Олександрович, к. мед. н., доцент кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

6. Губка Віктор Олександрович, к. мед. н., доцент кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 14.01.38;

7. Дмитрієва Світлана Миколаївна, д. мед. н., професор кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

8. Дроздова Ірина Володимирівна, д. мед. н., головний науковий співробітник відділу, ДУ "Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності", спеціальність 14.01.38;

9. Зигало Ельвіра Вікторівна, к. мед. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", спеціальність 14.01.02;

10. Ковальчук Тамара Антонівна, д. мед. н., старший науковий співробітник, директор, ДП "Український науково-дослідний інститут промислової медицини", спеціальність 14.01.02;

11. Кошля Володимир Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

12. Орловський Віктор Феліксович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Медичний інститут Сумського державного університету, спеціальність 14.01.02;

13. Подсевахіна Світлана Леонтіївна, к. мед. н., доцент кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

14. Потабашній Валерій Аркадійович, д. мед. н., доцент, завідувач кафедри, ДЗ "Дніпропетровська медична академія", спеціальність 14.01.38;

15. Решетілов Юрій Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

16. Савон Ігор Леонідович, к. мед. н., доцент кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

17. Токаренко Олександр Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.02.

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України

К 29.600.04

Голова ради:

1. Ковешніков Володимир Георгійович, д. мед. н., професор кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (медичні).

Заступник голови:

2. Лузін Владислав Ігоревич, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (медичні).

Вчений секретар:

3. Ушко Яна Анатоліївна, к. мед. н., доцент кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (медичні).

Члени ради:

4. Антіпов Микола Васильович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (медичні);

5. Бумейстер Валентина Іванівна, д. біол. н., професор, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.03.01 (біологічні);

6. Бибик Олена Юріївна, д. мед. н., доцент кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет МОЗ України", спеціальність 14.03.01 (біологічні);

7. Галузіна Людмила Олегівна, к. біол. н., асистент кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (біологічні);

8. Кащенко Світлана Аркадіївна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (біологічні);

9. Орлова Олена Анатоліївна, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (біологічні);

10. Пастухова Вікторія Анатоліївна, д. мед. н., доцент кафедри, Національний університет фізичного виховання та спорту України, спеціальність 14.03.01 (медичні);

11. Савенко Людмила Данилівна, д. мед. н., професор кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (медичні науки);

12. Тимошенко Ольга Павлівна, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 14.03.01 (біологічні);

13. Федченко Світлана Миколаївна, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (біологічні);

14. Худякова Ольга Вячеславівна, к. біол. н., асистент кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.03.01 (біологічні);

15. Шейко Віталій Ілліч, д. біол. н., професор кафедри, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 14.03.01 (біологічні).

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.07

Голова ради:

1. Павлюченко Костянтин Павлович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Заступник голови:

2. Могілевський Сергій Юрійович, д. мед. н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Вчений секретар:

3. Черняєва Світлана Миколаївна, к. мед. н., асистент кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Члени ради:

4. Барінов Едуард Федорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

5. Бездітко Павло Андрійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.18;

6. Дьомін Юрій Альбертович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти, спеціальність 14.01.18;

7. Єльський Віктор Миколайович, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

8. Завгородня Наталія Григоріївна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

9. Зябліцев Сергій Володимирович, д. мед. н., професор, завідувач відділу, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

10. Лях Юрій Єремійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

11. Нальотов Сергій Васильович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

12. Новицький Ігор Ярославович, д. мед. н., професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 14.01.18;

13. Олейник Тетяна Вікторівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

14. Петруня Андрій Михайлович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

15. Сухіна Людмила Олексіївна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

К 26.460.01

Голова ради:

1. Пучков Андрій Олександрович, д. мист., доцент, заступник директора з наукових питань, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01.

Заступник голови:

2. Клековкін Олександр Юрійович, д. мист., професор, завідувач відділу, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01.

Вчений секретар:

3. Савчук Ігор Борисович, к. мист., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01.

Члени ради:

4. Безгін Олексій Ігорович, к. мист., професор, академік НАМ України, ректор, Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. Карпенка-Карого, спеціальність 26.00.01;

5. Бітаєв Валерій Анатолійович, д. філос. н., професор, член-кореспондент НАМ України, начальник, науково-організаційне управління Національної академії мистецтв України, спеціальність 26.00.01;

6. Борисенко Олексій Валерійович, к. філос. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

7. Гринишина Марина Олександрівна, д. мист., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

8. Зубавіна Ірина Борисівна, д. мист., член-кореспондент НАМ України, учений секретар відділення, Національна академія мистецтв України, провідний науковий співробітник лабораторії (0,5 ст.), Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

9. Криволапов Михайло Олександрович, д. мист., професор, академік НАМ України, професор кафедри, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, провідний науковий співробітник (0,5 ст.), Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

10. Петрова Ольга Миколаївна, д. філос. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

11. Ременяка Оксана Сергіївна, к. мист., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

12. Роготченко Олексій Олексійович, к. мист., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

13. Сидоренко Віктор Дмитрович, к. мист., професор, академік НАМ України, директор, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01;

14. Скуратівський Вадим Леонтійович, д. мист., професор, академік НАМ України, професор кафедри, Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. Карпенка-Карого, спеціальність 26.00.01;

15. Смирна Леся В'ячеславівна, к. мист., старший науковий співробітник, начальник відділу, Національна академія мистецтв України, спеціальність 26.00.01.

Львівська національна академія мистецтв

Д 35.103.01

Голова ради:

1. Стельмащук Галина Григорівна, д. мист., професор, член-кореспондент НАМ України, завідувач кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.06.

Заступник голови:

2. Голубець Орест Михайлович, д. мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.05.

Вчений секретар:

3. Цимбала Лада Іванівна, к. мист., доцент, доцент кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.06.

Члени ради:

4. Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна, д. мист., професор, професор кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.06;

5. Коваленко Георгій Федорович, д. мист., головний науковий співробітник відділу, Державний інститут мистецтвознавства Міністерства культури Російської Федерації, спеціальність 17.00.05;

6. Мацкевий Леонід Георгієвич, д. і. н., професор, професор кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.06;

7. Никорак Олена Іванівна, д. мист., професор, професор кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.06;

8. Рибак Оксана Зіновіївна, д. і. н., професор, професор кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.05;

9. Овсійчук Володимир Антонович, д. мист., професор, член-кореспондент НАМ України, професор кафедри, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.05;

10. Селівачов Михайло Романович, д. мист., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, спеціальність 17.00.06;

11. Соколюк Людмила Данилівна, д. мист., професор, професор кафедри, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 17.00.05;

12. Станкевич Михайло Євстахієвич, д. мист., професор, член-кореспондент НАМ України, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 17.00.06;

13. Тарасенко Ольга Андріївна, д. мист., професор, професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 17.00.05;

14. Федорук Олександр Касьянович, д. мист., професор, академік НАМ України, завідувач кафедри, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України, спеціальність 17.00.05;

15. Шмагало Ростислав Тарасович, д. мист., професор, декан факультету, Львівська національна академія мистецтв, спеціальність 17.00.06.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.34

Голова ради:

1. Іванов Валерій Феліксович, д. філ. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальності 27.00.01, 27.00.06.

Заступник голови:

2. Городенко Леся Михайлівна, д. н. соц. ком., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальності 27.00.01.

Вчений секретар:

3. Корнєєв Віталій Михайлович, к. філ. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.01.

Члени ради:

4. Бойко Алла Анатоліївна, д. філ. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.04;

5. Владимиров Володимир Михайлович, д. філ. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.07;

6. Гоян Віта Володимирівна, д. н. соц. ком., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.01;

7. Демченко Володимир Дмитрович, д. філ. н., професор, декан факультету, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.06;

8. Мамалига Анастасія Іванівна, д. філ. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.06;

9. Мелещенко Олександр Костянтинович, д. філ. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.07;

10. Пономарів Олександр Данилович, д. філ. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.07;

11. Сащук Ганна Миколаївна, д. пол. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.06;

12. Серажим Катерина Степанівна, д. філ. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.07;

13. Тріщук Ольга Володимирівна, д. н. соц. ком., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 27.00.01;

14. Фінклер Юрій Едуардович, д. філ. н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", спеціальність 27.00.01;

15. Хавкіна Любов Марківна, д. н. соц. ком., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 27.00.06;

16. Холод Олександр Михайлович, д. філ. н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ "Київський міжнародний університет", спеціальність 27.00.07;

17. Чекмишев Олександр Вікторович, д. н. соц. ком., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.01;

18. Шумарова Наталія Петрівна, д. філ. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.06;

19. Яблоновська Наталія Всеволодівна, д. філ. н., професор, професор кафедри, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", спеціальність 27.00.07.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

СКЛАД
спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Голова ради:

1. Шубін Олександр Олександрович, д. е. н., професор, ректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Азарян Олена Михайлівна, д. е. н., професор, проректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Виноградова Олена Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Аптекар Савелій Семенович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.08;

5. Балабаниць Анжеліка Володимирівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.04;

6. Балабанова Людмила Веніамінівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.04;

7. Білопольський Микола Григорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Приазовський державний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

8. Близький Борис Володимирович, д. е. н., доцент кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.03;

9. Буркинський Борис Володимирович, д. е. н., професор, директор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03;

10. Воробйов Юрій Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 08.00.08;

11. Гросул Вікторія Анатоліївна, д. е. н., професор, професор кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04;

12. Заремба Павло Олександрович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.03;

13. Іщенко Олександр Анатолійович, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.04;

14. Косова Тетяна Дмитрівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.08;

15. Кравчук Ганна Вікторівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08;

16. Малигіна Валентина Дмитрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.03;

17. Момот Олександр Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедрою, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 08.00.04;

18. Омелянович Лідія Олександрівна, д. е. н., професор, перший проректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.08;

19. Папаіка Олександр Олексійович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.08;

20. Поклонський Федір Юхимович, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 08.00.04;

21. Сардак Олена Вікторівна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.04;

22. Сіменко Інна Віталіївна, д. е. н., професор, директор, Обліково-фінансовий інститут Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.04;

23. Стрілець Анатолій Іванович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 08.00.03;

24. Чернега Оксана Богданівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.03.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У Подільський державний аграрно-технічний університет кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.2 та 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду і достатньою мережею рад за даною спеціальністю в Україні.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Центрі пам'яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам'яток історії та культури кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.1, 2.2 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У Мелітопольському державному педагогічному університеті кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з достатньою мережею рад за даною спеціальністю в Україні.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 14.01.10 "Педіатрія" та 14.01.13 "Інфекційні хвороби". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з достатньою мережею рад за даною спеціальністю в регіоні.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

СПИСОК
друкованих періодичних видань, яким відмовлено у включенні до Переліку наукових фахових видань України

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія

Національний авіаційний університет

психологічні

2

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Серія "Соціальні комунікації")

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

соціальні комунікації

3

Наукові праці МАУП

ПАТ ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

психологічні

4

Фінансові послуги Финансовые услуги Financial services

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "Україна БІЗНЕС"

економічні

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

ЗМІНИ
до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації

№ з/п

Назва установи, шифр спецради, прізвище, ім'я, по батькові голови спецради

П. І. Б. здобувача

Назва дисертації, шифр спеціальності, науковий ступінь

П. І. Б. фахівців, що додатково вводяться до складу спецради

1

2

3

4

5

1.

Інститут історії України НАН України,
Д 26.235.01

Попик
Володимир Іванович

Ресурси біографічної та бібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток,
27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" доктор історичних наук

Ввести до складу ради фахівців зі спеціальності 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" (історичні науки):
доктора історичних наук, професора Непомнящого Андрія Анатолійовича, професора кафедри Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;
доктора історичних наук, професора Новальську Тетяну Василівну, завідувача кафедри Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України;
доктора історичних наук, доцента Пашкову Валентину Степанівну, директора Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні; доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Романюка Мирослава Миколайовича, генерального директора Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України;
доктора історичних наук, професора Слободяника Михайла Семеновича, завідувача кафедри Університету менеджменту освіти НАПН України;
доктора історичних наук, професора Швецову Галину Миколаївну, професора кафедри Рівненського державного гуманітарного університету

2.

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",
Д 11.052.07

Болотських
Тетяна Валеріївна

Рефлексивне управління в процесі освоєння нових ринків збуту в страховій компанії,
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", кандидат економічних наук

Ввести до складу ради фахівців із спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)": доктора економічних наук, професора Вишневського Валентина Павловича, заступника директора Інституту економіки промисловості НАН України;
доктора економічних наук, професора Єгорова Петра Васильовича, декана Донецького національного університету;
доктора економічних наук, доцента Метеленко Наталю Григорівну, завідувача кафедри Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

3.

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України",
Д 26.554.01

Веселовська
Наталія Миколаївна

Професійні фактори ризику та профілактика розвитку очних захворювань судинно-ендокринного генезу (клініко-експериментальне дослідження),
14.01.18 "Офтальмологія",
14.02.01 "Гігієна та професійна патологія", доктор медичних наук

Ввести до складу ради фахівців із спеціальності 14.01.18 "Офтальмологія":
доктора медичних наук, професора Петруню Андрія Михайловича, завідувача кафедри ДЗ "Луганський державний медичний університет";
доктора медичних наук, професора Песєчнікову Наталію Володимирівну, директора ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України";
доктора медичних наук, професора, Жабоєдова Геннадія Дмитровича, завідувача кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України;
доктора медичних наук, професора Павлюченка Костянтина Павловича, завідувача кафедри Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України;
доктора медичних наук, професора Бездітко Павла Андрійовича, завідувача кафедри Харківського національного медичного університету МОЗ України

4.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Брацка
Марія Валентинівна

"Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середина XIX століття",
10.01.03 "Література слов'янських народів",
10.01.05 "Порівняльне літературознавство",
доктор філологічних наук

1. Ввести до складу ради фахівців із спеціальності 10.01.05 "Порівняльне літературознавство":
доктора філологічних наук Александрову Галину Андріївну, старшого наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктора філологічних наук, професора Булаховську Юлію Леонідівну, провідного наукового співробітника Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України.
2. Вважати фахівцями зі спеціальності 10.01.05 "Порівняльне літературознавство" членів ради:
доктора філологічних наук, професора Грицик Людмилу Василівну, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктора філологічних наук, професора Астаф'єва Олександра Григоровича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктора філологічних наук, професора Заярну Ірину Сергіївну, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктора філологічних наук, професора Зарву Вікторію Анатоліївну, завідувача кафедри зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету

5.

Інститут педагогіки НАПН України,
Д 26.452.04

Боголюбов
Володимир Миколайович

Теоретичні і методичні засади формування предметної екологічної компетентності майбутніх екологів у вищих аграрних навчальних закладах,
13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)",
доктор педагогічних наук

1. Ввести до складу ради фахівців із спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)":
доктора педагогічних наук Журавську Ніну Станіславівну, професора кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України;
доктора сільськогосподарських наук, професора, Лико Дарію Василівну, завідувача кафедри Рівненського державного гуманітарного університету;
доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри Державної екологічної академії післядипломної освіти і управління;
доктора сільськогосподарських наук, професора Шувара Івана Антоновича, директора Інституту післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету Мінагрополітики України.
2. Вважати фахівцями зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)" членів ради:
доктора педагогічних наук, професора Джеджулу Олену Михайлівну, професора кафедри Вінницького національного аграрного університету Мінагрополітики України;
доктора педагогічних наук, Піддячого Миколу Івановича, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України;
доктора педагогічних наук, професора Титаренко Валентину Петрівну, декана Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

6.

Сидорко
Віктор Петрович

Методика реалізації міжпредметних зв'язків у процесі професійної підготовки майбутніх техніків-землевпорядників у вищих аграрних навчальних закладах,
13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)", кандидат педагогічних наук

7.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого",
Д 64.086.03

Яковлюк
Іван Васильович

Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України,
12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень",
12.00.11 "Міжнародне право", доктор юридичних наук

Ввести до складу фахівців зі спеціальності 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень":
доктора юридичних наук, професора Дашковську Олену Ростиславівну, завідувача кафедри Полтавського юридичного інституту НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";
доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Головка Олександра Миколайовича, першого проректора Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України;
доктора юридичних наук, професора Гончаренка Володимира Дмитровича, завідувача кафедри Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";
доктора юридичних наук, професора Любченка Павла Миколайовича, професора кафедри Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";
доктора юридичних наук, професора Наливайко Ларису Романівну, завідувача кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України; доктора юридичних наук, доцента Погребняка Станіслава Петровича, професора кафедри Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

ЗМІНИ
до складу спеціалізованих вчених рад

№ з/п

Назва установи, шифр спецради

П. І. Б. фахівців, що виводяться зі складу спецради та вводяться до складу спецради

1

2

3

ХІМІЧНІ НАУКИ


Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України,
Д 26.210.01

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата хімічних наук Приходька Геннадія Прохоровича, спеціальність 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні", ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради кандидата хімічних наук Дацюка Андрія Михайловича, вченого секретаря Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, спеціальність 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України,
Д 26.198.01

Вивести зі складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Харкянена Валерія Миколайовича, спеціальність 03.00.02 "Біофізика"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України,
Д 26.255.01

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Глебчук Ганну Сергіївну, спеціальність 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи", призначивши вченим секретарем ради члена ради, доктора технічних наук, доцента Стефанишина Дмитра Володимировича, провідного наукового співробітника Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"


Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",
Д 64.062.01

1. Вивести зі складу ради:
заступника голови ради, доктора технічних наук, професора Чумаченка Ігоря Володимировича, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами", призначивши заступником голови ради вченого секретаря ради доктора технічних наук, професора Латкіна Матвія Олексійовича, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами";
доктора технічних наук, професора Соколова Олександра Юрійовича, спеціальність 05.13.03 "Системи та процеси керування".
2. Ввести до складу ради і призначити вченим секретарем кандидата технічних наук, доцента Даншину Світлану Юріївну, доцента кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами".
3. Вважати члена ради доктора технічних наук, професора Ілюшка Віктора Михайловича, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", фахівцем зі спеціальності, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами"


Харківський національний університет радіоелектроніки,
Д 64.052.01

Вивести зі складу ради голову ради, доктора технічних наук, професора Бондаренка Михайла Федоровича, спеціальність 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту", призначивши головою ради члена ради, доктора технічних наук, професора Машталіра Володимира Петровича, декана Харківського національного університету радіоелектроніки, спеціальність 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"


Одеська державна академія технічного регулювання та якості,
К 41.113.01

Вивести зі складу ради кандидата технічних наук, доцента Задорожного Андрія Віталійовича, спеціальність 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення", ввівши до складу ради кандидата технічних наук, доцента Бойченка Олега Валерійовича, завідувача кафедри Одеської державної академії технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"


Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Д 64.056.01

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Шушлякова Олександра Васильовича, професора кафедри Харківського національного університету будівництва та архітектури, спеціальність 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання", ввівши до складу ради доктора технічних наук, професора Стоянова Фелікса Анатолійовича, завідувача кафедри Харківського національного університету будівництва та архітектури, спеціальність 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання"


Інститут технічної теплофізики НАН України,
Д 26.224.01

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Нікітенка Миколу Івановича, провідного наукового співробітника Інституту технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"


Одеська національна академія харчових технологій,
Д 41.088.01

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Чепурненка Віктора Павловича, професора кафедри Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв", ввівши до складу ради доктора технічних наук, професора Білоногу Юрія Львовича, професора кафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Міністерства аграрної політики України, спеціальність 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"


Одеська національна академія харчових технологій,
Д 41.088.02

1. Залишити членом ради голову ради, доктора технічних наук, професора Дідух Наталію Андріївну, завідувача кафедри Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро біонтів", призначивши головою ради члена ради, доктора технічних наук, професора Капрельянца Леоніда Вікторовича, проректора з наукової роботи Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 03.00.20 "Біотехнологія"
2. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Добробабіну Любов Борисівну, професора кафедри Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро біонтів", ввівши до складу ради доктора хімічних наук, професора Бельтюкову Світлану Вадимівну, професора кафедри Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро біонтів".
3. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Некрасова Павла Олександровича, професора кафедри Національного технічного університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.18.16 "Технологія харчової продукції".
4. Вважати члена ради, доктора технічних наук, професора Д'яконову Анжелу Костянтинівну, професора кафедри Одеської національної академії харчових технологій, фахівцем за спеціальністю 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро біонтів"


Дніпродзержинський державний технічний університет,
К 09.052.01

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Павлюченкова Ігоря Олександровича, завідувача кафедри Дніпродзержинського державного технічного університету, спеціальність 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".
2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Нізяєва Костянтина Георгійовича, професора кафедри Національної металургійної академії України, спеціальність 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів".
3. Вважати члена ради, доктора технічних наук, професора Ялового Миколу Івановича, професора кафедри Дніпродзержинського державного технічного університету, фахівцем за спеціальністю 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"


Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.07

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Нікітенка Миколу Івановича, провідного наукового співробітника Інституту технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання", ввівши до складу ради доктора технічних наук, професора Желиха Василя Михайловича, завідувача кафедри Національного університету "Львівська політехніка", спеціальність 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання"


Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
Д 44.052.02

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук Махінька Антона Володимировича, спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди".
2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Нестеренка Миколу Петровича, доцента кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.02 "Основи і фундаменти".
3. Вважати члена ради, доктора технічних наук, професора Семка Олександра Володимировича, фахівцем за спеціальністю 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"


ДВНЗ "Національний гірничий університет",
Д 08.080.04

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Петрука Євгена Григоровича, професора кафедри ДВНЗ "Національний гірничий університет", спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія", ввівши до складу ради доктора технічних наук, доцента Кучина Олександра Сергійовича, доцента кафедри ДВНЗ "Національний гірничий університет", спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія"


ДВНЗ "Національний гірничий університет",
Д 08.080.06

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Блохіна Сергія Євгеновича, декана факультету, завідувача кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет", спеціальність 05.02.09 "Динаміка та міцність машин".
2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Коптовця Олександра Миколайовича, доцента кафедри ДВНЗ "Національний гірничий університет", спеціальність 05.05.06 "Гірничі машини"


Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.02

Вивести зі складу ради: доктора архітектури, професора Мардера Абрама Павловича, спеціальність 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"; доктора архітектури, професора Репіна Юрія Гавриловича, спеціальність 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури", ввівши до складу ради доктора архітектури, професора Шулика Василя Васильовича, проректора з наукової та інноваційної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, спеціальність 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ


Житомирський національний агроекологічний університет,
К 14.083.01

Ввести до складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Писаренка Павла Вікторовича, професора кафедри Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 03.00.16 "Екологія"


Миколаївський національний аграрний університет,
К 38.806.02

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата сільськогосподарських наук Баркаря Євгена Володимировича, спеціальність 06.02.01 "Розведення та селекція тварин", ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради кандидата сільськогосподарських наук, доцента Лугового Сергія Івановича, доцента кафедри Миколаївського національного аграрного університету Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Державний університет телекомунікацій,
Д 26.861.03

Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Кобу Вячеслава Григоровича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"


Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,
К 08.120.01

Вивести із складу ради доктора економічних наук, професора Ткаченко Аллу Михайлівну, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, професора Паршину Олену Анатоліївну, завідувача кафедри ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"


Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.03

Вивести із складу ради: заступника голови ради, доктора технічних наук, професора Черненка Віталія Костянтиновича, спеціальність 05.23.08 "Технологія та організація промислового і цивільного будівництва", ввівши до складу ради і призначивши заступником голови ради доктора технічних наук, доцента Тонкачеєва Геннадія Миколайовича, професора кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.08 "Технологія та організація промислового і цивільного будівництва"; вченого секретаря ради, кандидата економічних наук, доцента Погорельцева Володимира Миколайовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради доктора економічних наук, доцента Бондар Олену Анатоліївну, доцента кафедри Київського національного університету будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"


Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 36.814.02

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора економічних наук, професора Березівського Петра Степановича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", призначивши головою ради заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Костирка Ігоря Григоровича, завідувача кафедри Львівського національного аграрного університету Мінагрополітики України, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Черевка Георгія Владиславовича, завідувача кафедри Львівського національного аграрного університету Мінагрополітики України, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
3. Ввести до складу ради доктора юридичних наук Андріїва Василя Івановича, виконуючого обов'язки доцента кафедри Львівського національного аграрного університету Мінагрополітики України, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".
4. Вважати члена ради, доктора економічних наук, професора Сохнича Анатолія Яковича фахівцем за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"


Національна академія природоохоронного та курортного будівництва,
Д 52.079.02

Залишити членом ради заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Пашенцева Олександра Івановича, спеціальність 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища", призначивши заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Міхуринську Катерину Олександрівну, спеціальність 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"


ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Вивести із складу ради доктора економічних наук, професора Топіху Валерія Івановича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, професора Білоусову Світлану Валентинівну, ректора ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права", спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"


ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права",
К 67.135.02

Вивести із складу ради доктора економічних наук, професора Наумова Олександра Борисовича, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством", ввівши до складу ради доктора економічних наук, доцента Білоусова Олексія Михайловича, професора кафедри ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права", спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"


Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.03

Вивести із складу ради доктора економічних наук, професора Шкарабана Степана Івановича, спеціальність 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, доцента Дерія Василя Антоновича, завідувача кафедри Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"


Чернігівський державний інститут економіки і управління,
К 79.137.01

1. Залишити членом ради голову ради, доктора економічних наук, професора Каленюк Ірину Сергіївну, спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит", призначивши головою ради заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Савченка Володимира Федоровича, професора кафедри Чернігівського державного інституту економіки і управління, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Тропіну Валентину Борисівну, завідувача кафедри Чернігівського державного інституту економіки і управління, спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.43

Ввести до складу ради доктора філософських наук, доцента Швед Зою Володимирівну, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11 "Релігієзнавство"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ


Інститут української мови НАН України,
Д 26.173.01

1. Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Вихованця Івана Романовича, головного наукового співробітника Інституту української мови НАН України, спеціальність 10.02.01 "Українська мова".
2. Ввести до складу ради доктора філологічних наук, професора Карпенко Ольгу Петрівну, провідного наукового співробітника Інституту української мови НАН України, спеціальність 10.01.01 "Українська література"


Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України,
Д 26.174.02

Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Бондара Олександра Івановича, спеціальність 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії", ввівши до складу ради доктора філологічних наук, Кшановського Олега Чеславовича, професора кафедри Київського національного лінгвістичного університету, спеціальність 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії"


ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
К 20.051.02

Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Гуйванюк Ніну Василівну, спеціальність 10.02.01 "Українська мова", ввівши до складу ради доктора філологічних наук Кульбабську Олену Валентинівну, професора кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 10.02.01 "Українська мова"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Національний університет "Львівська політехніка",
К 35.052.19

Залишити членом ради вченого секретаря ради, кандидата юридичних наук, доцента Настяк Ірину Юріївну, спеціальність 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень", призначивши вченим секретарем ради члена ради, доктора юридичних наук, доцента Бортник Надію Петрівну, завідувача кафедри НУ "Львівська політехніка", спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України,
Д 26.455.03

Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Єльникову Галину Василівну, спеціальність 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"


Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
Д 36.053.01

Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Васяновича Григорія Петровича, спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", ввівши до складу ради доктора педагогічних наук, професора Лук'янченка Миколу Івановича, проректора з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"


Інститут професійно-технічної освіти НАПН України,
Д 26.458.01

Вивести зі складу ради: доктора педагогічних наук, професора Отич Олену Миколаївну, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти", ввівши до складу ради доктора педагогічних наук, професора Діденка Олександра Васильовича, головного наукового співробітника лабораторії Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"; доктора педагогічних наук, професора Васяновича Григорія Петровича, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти", ввівши до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Журавську Ніну Станіславівну, доцента кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

МЕДИЧНІ НАУКИ


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.05

Ввести до складу ради доктора медичних наук, доцента Антоненко Марину Юріївну, професора кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, спеціальність 14.01.22 "Стоматологія"


Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,
К 26.613.05

Вивести зі складу ради кандидата медичних наук, доцента Денисюк Наталію Борисівну, спеціальність 14.01.18 "Офтальмологія", ввівши до складу ради кандидата медичних наук, доцента Акіменко Олену Володимирівну, доцента кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18 "Офтальмологія"


ДУ "Інститут стоматології НАМН України",
Д 41.563.01

Ввести до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Макаренко Ольгу Анатоліївну, завідувачку лабораторії ДУ "Інститут стоматології НАМН України", спеціальність 14.01.22 "Стоматологія"


ДУ "Інститут медицини праці НАМН України",
Д 26.554.01

Залишити членом ради вченого секретаря ради, доктора медичних наук, професора Варивончика Дениса Віталійовича, спеціальність 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія", призначивши вченим секретарем ради члена ради, доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Дмитруху Наталію Миколаївну, провідного наукового співробітника лабораторії ДУ "Інститут медицини праці НАМН України", спеціальність 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.02

Вивести зі складу ради доктора фармацевтичних наук, професора Комарицю Йосипа Дмитровича, спеціальність 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"


ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет" МОЗ України,
Д 64.605.02

Вивести зі складу ради доктора фармацевтичних наук, професора Мнушко Зою Миколаївну, спеціальність 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація", ввівши до складу ради доктора фармацевтичних наук, професора Котвицьку Аллу Анатоліївну, завідувачку кафедри ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет" МОЗ України, спеціальність 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Класичний приватний університет,
Д 17.127.02

Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Занфірову Тетяну Анатоліївну, професора кафедри Класичного приватного університету, спеціальність 22.00.01 "Теорія та історія соціології"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 8
до наказу Міністерства
освіти і науки України
21.11.2013  № 1609

СПИСОК
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

I. Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Advances in Astronomy and Space Physics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна астрономічна обсерваторія НАН України

фізико-математичні

2

Ukrainian Food Journal

Національний університет харчових технологій

технічні

3

Адміністративне право і процес

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

4

Антропологічні виміри філософських досліджень

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

філософські

5

Безпека інформації

Національний авіаційний університет

технічні

6

Воєнно-історичний вісник

Національний університет оборони України

історичні

7

Зовнішні справи

Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Державне підприємство - Журнал Міністерства закордонних справ України "Політика і час"

історичні

8

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, ДУ "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України", Всеукраїнська громадська асоціація "Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії"

медичні

9

Європейський вектор економічного розвитку

ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

економічні

10

Народна творчість та етнологія

Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

історичні

11

Наукові праці МАУП

ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

економічні

12

Проблеми екологічної біотехнології Problems of environmental biotechnology

Національний авіаційний університет

біологічні (біотехнологія, екологія), технічні (екологічна безпека)

13

Проблеми і перспективи розвитку підприємства

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

економічні

14

Світогляд - Філософія - Релігія

ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

філософські

15

Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції

Херсонський національний технічний університет

економічні

16

Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку

Інститут економіки промисловості НАН України

економічні

17

Управління економікою: теорія та практика

Інститут економіки промисловості НАН України

економічні

18

Філософські та методологічні проблеми права

Національна академія внутрішніх справ МВС України

юридичні

II. Електронні періодичні видання:

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Юридичний науковий електронний журнал

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

юридичні

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору