Документ v16-1580-13, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2013

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.02.2013  № П-16-12

Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці

Постановою Ради ФПУ "Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства" від 12.12.2012 № Р-6-3 визначено, що однією з причин недоліків при здійсненні громадського контролю є недосконала система навчання профактиву з питань охорони праці, а також недостатнє використання сучасних методів навчання та інформаційних технологій.

За результатами моніторингу виконання постанови президії ФПУ від 30.06.2005 № П-18-15 "Про порядок і Типову програму навчання представників профспілок з питань охорони праці" встановлено недостатню активність цієї роботи в профспілкових органах різних рівнів.

У більшості навчально-методичних центрів ФПУ виявлено низку проблем в організації та проведенні навчання з питань охорони праці:

- слабке матеріально-технічне та методичне забезпечення навчального процесу з питань охорони праці;

- не обладнано кабінети охорони праці, а ті, що існують, не укомплектовано відповідною літературою, навчально-методичними посібниками, програмним забезпеченням, які б відповідали сучасним національним та міжнародним нормам;

- низький галузевий та регіональний моніторинг проходження навчання представниками профспілок з питань охорони праці;

- несвоєчасне проходження періодичного навчання представниками профспілок з питань охорони праці, внаслідок чого трапляються випадки недопущення їх до перевірок, до роботи у складі комісій з охорони праці та комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;

- недостатнє виділення коштів на навчання представників профспілок з питань охорони праці, що є сьогодні головною причиною недоліків в організації відповідного навчання всіх рівнів;

- недостатнє здійснення заходів щодо взаємодії з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань стосовно його участі у фінансуванні навчання представників профспілок з питань охорони праці.

З метою вдосконалення підготовки технічних інспекторів праці, членів комісій, громадських інспекторів та інших представників профспілок з питань охорони праці, розвитку методів і форм роботи з організації та проведення їх навчання, зміцнення навчально-методичної бази ФПУ президія Федерації професійних спілок України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань представників профспілок з питань охорони праці (далі - Типове положення) згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову президії ФПУ від 30.06.2005 № П-18-15 "Про Порядок і Типову програму навчання представників профспілок з питань охорони праці".

3. Керівникам членських організацій ФПУ:

3.1. Протягом трьох місяців переглянути раніше ухвалені рішення щодо організації проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці, відповідні навчальні плани та програми навчання з метою приведення їх у відповідність до затвердженого Типового положення (додатки 1-4 до Типового положення).

3.2. Вжити заходів щодо створення та зміцнення матеріально-технічного та методичного оснащення кабінетів з охорони праці в навчальних закладах профспілок, ініціювати обладнання таких кабінетів на підприємствах, в організаціях.

3.3. Придбати та укомплектувати програмним забезпеченням навчальний процес з питань охорони праці.

3.4. Зміцнити кадровий склад викладачів і методистів з питань охорони праці.

3.5. Створити реєстр всіх представників профспілок з питань охорони праці відповідно до рівнів навчання в кожному регіоні.

3.6. Проводити постійний моніторинг проходження навчання представників профспілок з питань охорони праці та про його результати повідомляти ФПУ щороку до 1 березня.

3.7. Забезпечити регулярне направлення представників профспілок з питань охорони праці до відповідних навчальних закладів.

3.8. Сприяти належному фінансуванню заходів щодо проведення навчання з питань охорони праці представників профспілок з відповідних профбюджетів.

3.9. Домагатися включення в колективні договори питань про забезпечення виконання роботодавцями зобов'язань щодо оплати навчання голів комісій з охорони праці профкомів (цехкомів) або старших громадських інспекторів у навчально-методичних центрах профспілок чи інших навчальних закладах, а решти представників профспілок з питань охорони праці виробничого рівня - безпосередньо на власній базі підприємств.

3.10. Забезпечувати взаємодію з регіональними відділеннями Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань щодо фінансування навчання представників профспілок з питань охорони праці.

3.11. Надавати конкретну допомогу навчальним закладам профспілок у визначенні провідних підприємств для проходження слухачами практичного навчання (стажування), насамперед зі специфічних питань безпеки праці у відповідній галузі, а також у сприянні організації такого проходження навчання з боку відповідних власників або органів управління.

3.12. Взяти під контроль призначення компетентних комісій з перевірки знань з питань охорони праці на чолі з профспілковими працівниками, які вчасно пройшли відповідне навчання і перевірку знань та мають необхідне посвідчення (додаток 6 до Типового положення).

3.13. Рекомендувати наступне закріплення навчальних закладів профспілок за регіонами (додаток 8 до Типового положення) та рівні навчання представників профспілок з питань охорони праці (додаток 7 до Типового положення).

3.14. Передбачити в профспілкових бюджетах на 2013 та 2014 роки необхідні видатки на організацію навчання представників профспілок з питань охорони праці з урахуванням кошторисів, складених навчальними закладами територіальних профоб'єднань.

4. Департаментам охорони праці (Андрієвський Ю. З.), розвитку профспілкового руху (Шевченко В. М.) апарату ФПУ, Академії праці, соціальних відносин і туризму (Буяшенко В. В.), керівникам навчально-методичних центрів територіальних об'єднань профспілок:

4.1. Забезпечити розроблення та затвердження за погодженням з відповідними профорганами тематичних планів та програм навчання представників профспілок з питань охорони праці відповідно до Типових тематичних планів і програм навчання (додатки 1-4 до Типового положення).

4.2. Скласти плани-графіки проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці на 2013 - 2014 роки за рівнями навчання відповідно до наданої членськими організаціями ФПУ інформації.

4.3. До 1 травня 2013 року розробити проекти кошторисів проведення навчання з питань охорони праці за групами слухачів та подати на узгодження відповідним профорганам.

4.4. Забезпечити організацію та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці відповідно до Типового положення.

5. Департаменту охорони праці апарату ФПУ (Андрієвський Ю. З.) до 01.06.2013 розробити:

Методичні рекомендації з організації та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці;

Рекомендації щодо взаємодії територіальних профоб'єднань профспілок з регіональними відділеннями Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань стосовно їх участі у фінансуванні навчання представників профспілок з питань охорони праці.

6. Опублікувати Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань представників профспілок з питань охорони праці в одному з наступних номерів "Бібліотечки голови профспілкового комітету".

7. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Українця С. Я.

Голова ФПУ

Ю.М. Кулик
Додаток
до постанови президії ФПУ
28.02.2013  № П-16-12

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці

Загальні положення

1. Типове положення про порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці (далі - Типове положення) визначає загальні вимоги до організації проведення навчання й перевірки знань штатних працівників і членів виборних профспілкових органів усіх рівнів та активістів первинних, цехових профспілкових організацій і профгруп, обраних (призначених) для забезпечення виконання повноважень профспілок у сфері охорони праці згідно із законодавством.

Типове положення розроблено на основі вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

2. Типове положення поширюється на всеукраїнські профспілки і територіальні об'єднання профспілок, які є членськими організаціями Федерації профспілок України, на відповідні республіканські (Автономної Республіки Крим), обласні, територіальні, міські, районні та первинні профспілкові організації.

3. Навчанню і перевірці знань з питань охорони праці згідно з Типовим положенням підлягають особи, обрані або призначені представниками профспілок з питань охорони праці відповідно до Типового положення про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженого постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11, а саме:

на виробничому рівні:

- члени виборного профспілкового органу підприємства чи структурного підрозділу підприємства, установи, організації (далі - підприємство), яким доручено систематичне виконання функцій зазначеного представника з питань охорони праці;

- члени комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації (або цехової профорганізації), які діють згідно з Типовим положенням про цю комісію, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

- громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці, які діють згідно з Типовим положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

на рівні вищих профспілкових органів:

- члени президії центрального, обласного, міського, районного або іншого органу галузевої профспілки чи територіального об'єднання профспілок, яким доручено систематичне виконання функцій представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці;

- члени постійної комісії з питань охорони праці центрального, обласного, міського, районного або іншого органу галузевої профспілки, територіального об'єднання профспілок та Федерації профспілок України (якщо таку комісію створено);

- технічні (головні технічні) інспектори праці, які діють згідно з Положенням про технічну інспекцію праці профспілок, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

- інші спеціалісти з питань охорони праці апарату виборного профспілкового органу, в тому числі працівники апарату, які виконують функції представника профспілки (профспілок) з цих питань за суміщенням обов'язків.

4. Навчання, передбачене цим Типовим положенням, не є обов'язковим для особи - члена профспілки (члена виборного профспілкового органу, працівника апарату цього органу тощо), яка, виходячи з обізнаності в певних проблемах охорони праці, залучається до виконання разового доручення та діє згідно з Типовим положенням про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11.

5. Вивчення питань охорони праці головами первинних профспілкових організацій (профспілковими представниками) та їх заступниками (за винятком заступників, які одночасно є головами комісій з охорони праці профкомів), керівниками центральних, обласних, міських, районних або інших органів галузевих профспілок, територіальних об'єднань профспілок та їх заступниками здійснюється під час загального навчання (підвищення кваліфікації) керівних профспілкових кадрів.

6. Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також із запровадженням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів, автоекзаменаторів тощо.

7. Обсяги і предмет навчання з питань охорони праці визначаються за рівневими групами слухачів з однорідними повноваженнями та компетенцією шляхом розроблення для кожної групи тематичних планів і програм навчання на основі Типових тематичних планів і програм навчання (додатки 1-4 до цього Типового положення), при цьому враховується специфіка підприємства (виробництва), галузь економічної діяльності регіону тощо.

Тематичні плани і програми навчання затверджуються профспілковим органом за місцем організації навчання.

Якщо навчання організується навчальним закладом профспілок або іншим навчальним закладом, тематичний план і програма навчання розробляються цим закладом і затверджуються його керівником за погодженням з відповідним профспілковим органом, що замовив навчання.

8. Перевірка знань представників профспілок з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці та нормативними актами ФПУ, додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.

9. Формою перевірки знань з питань охорони праці є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

10. Перевірка знань з питань охорони праці представників профспілок здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія), склад якої затверджується розпорядженням керівника виборного профспілкового органу, що організовує навчання, або вищого рівня (галузевого або територіального) у разі проведення навчання в навчально-методичних центрах профспілок або інших установах.

Членами комісії можуть бути профспілкові працівники (у тому числі представники вищого профспілкового органу та/або іншої профспілки, профоб'єднання), спеціалісти служб охорони праці різного рівня та органів державного нагляду за охороною праці, викладачі відповідних навчальних закладів, інші особи, які самі пройшли перевірку знань з цих питань.

Головою комісії призначається представник профспілки (керівник, його заступник, керівник структурного підрозділу або інший представник, до функціональних обов'язків яких входять питання охорони праці) того органу, розпорядженням якого затверджено склад комісії.

До складу комісії обов'язково включається представник відповідного органу Держгірпромнагляду (за погодженням).

Комісія є правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

11. У разі виявлення незадовільних знань особі надається місячний термін для додаткової самостійної підготовки і право пройти повторну перевірку знань. Якщо вдруге результат перевірки є негативним, зазначена особа підлягає звільненню від обов'язків представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці.

12. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додаток 5).

Відомості про проходження первинної і повторних перевірок знань зазначаються у посвідченнях про перевірку знань з питань охорони праці представників профспілок (додаток 6).

Особи, вперше призначені, які за результатами перевірки виявили задовільні знання, мають право також на одержання посвідчень технічного (головного технічного) інспектора праці або представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці за зразками, затвердженими постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11.

13. Організаційне забезпечення проведення навчання й перевірки знань представників профспілки (профспілок) з питань охорони праці (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розроблення та дотримання навчальних планів і програм, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення, облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на голову первинних профспілкових організацій, керівника профспілкових органів відповідного рівня, керівника структурного підрозділу з охорони праці або фахівців апарату цих органів, на яких покладено зазначені обов'язки згідно з посадовими інструкціями у разі організації і проведення відвідного навчання цими органами профспілок, або на керівників навчальних закладів, на базі яких здійснюється навчання згідно з цим Типовим положенням.

Особливості навчання на рівні первинної профспілкової організації

14. Громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці, члени комісій з охорони праці виборного профспілкового органу підприємства (структурного підрозділу), інші представники профспілки з питань охорони праці проходять навчання в строк до трьох місяців після їх обрання профспілковими зборами, конференцією або на засіданні виборного профоргану згідно зі статутом профспілки.

15. Усі представники профспілки (за винятком осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту), як правило, проходять навчання безпосередньо на підприємстві із залученням усіх наявних можливостей, ресурсів, кадрового потенціалу та матеріальної бази підприємства.

Голови комісій з охорони праці виборних органів первинних профспілкових організацій, старші громадські інспектори з охорони праці підприємств (у тому числі особи, які виконують зазначені обов'язки, працюючи в профкомах підприємств на штатній посаді) проходять навчання і перевірку знань у порядку, визначеному виборним органом відповідної всеукраїнської профспілки або за погодженням із ним - відповідним територіальним об'єднанням організацій профспілок і, як правило, на базі навчальних закладів профспілок (регіональних навчально-методичних центрів, Харківського соціально-економічного інституту, Академії праці, соціальних відносин і туризму) або інших навчальних закладів.

16. Навчання представників профспілки підприємства організується згідно з умовами колективного договору виборним органом первинної профспілкової організації та роботодавцем. При цьому відповідно до вимог законодавства роботодавець проводить навчання за свій рахунок, звільняє профспілкових активістів на визначений період (строком до 6 діб) від основної роботи зі збереженням середнього заробітку, забезпечує їх необхідними методичними матеріалами, літературою, засобами навчання на безоплатній основі.

Якщо навчання зазначених представників здійснюється на базі відповідного навчального закладу, роботодавець компенсує витрати цього закладу згідно з укладеним між ними договором.

17. Кожна зі сторін колективного договору визначає конкретних осіб, на яких покладається підготовка необхідних документів, планів, програм, методичних та інших матеріалів, організація навчання в цілому. Як правило, ними повинні бути: від профспілки - голова комісії з охорони праці профкому або старший громадський інспектор з охорони праці підприємства; від роботодавця - керівник (працівник) служби підготовки кадрів (у разі її відсутності - служби кадрів) та служби охорони праці підприємства.

Відсутність на підприємстві колективного договору не може бути підставою для відмови роботодавця брати участь у проведенні навчання представників профспілки з питань охорони праці в порядку, передбаченому законодавством. У цьому випадку навчання організується відповідно до спільного рішення адміністрації та виборного органу первинної профспілкової організації.

Особливості навчання на рівні центральних, обласних, міських, районних або інших органів галузевих профспілок, територіальних об'єднань організацій профспілок та ФПУ

18. Технічні (головні технічні) інспектори праці на початку роботи (а саме - протягом чотирьох місяців від дня затвердження на цій посаді) і періодично (не рідше одного разу на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці переважно на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму, Харківського соціально-економічного інституту. За визначенням виборного органу всеукраїнської профспілки чи територіального об'єднання організацій профспілок навчання може бути організовано і в іншому навчальному закладі, який спроможний забезпечити якісну підготовку зазначеної категорії працівників із урахуванням вимог цього Типового положення.

Навчальні тематичні плани і програми для технічних (головних технічних) інспекторів праці повинні бути розраховані на тривалість навчання не менш як два тижні (80 академічних годин).

Зазначені плани і програми складаються та затверджуються навчальними закладами ФПУ - за погодженням із керівництвом Федерації профспілок України, а будь-яким іншим навчальним закладом - за погодженням із керівником виборного органу всеукраїнської профспілки чи територіального об'єднання організацій профспілок, з ініціативи якого цей заклад проводить навчання.

19. Працівники апарату виборних профспілкових органів, які не є технічними (головними технічними) інспекторами праці, але виконують функції представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці на постійній основі (у тому числі за суміщенням обов'язків) і реалізують повноваження та беруть участь у комісіях з охорони праці на підприємствах, розслідування нещасних випадків, перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання і перевірку знань згідно з пунктом 18 за скороченою програмою (але не більш як на 50 відсотків) тривалістю один тиждень (40 академічних годин).

20. Члени постійних комісій з питань охорони праці центральних, обласних, міських, районних або інших органів галузевих профспілок, територіальних об'єднань організацій профспілок та ФПУ, члени президій цих органів, яким доручено займатися зазначеними питаннями за розподілом обов'язків, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в процесі загального навчання представників виборних профспілкових органів, а також шляхом проведення короткострокових (тривалістю до 1 тижня) цільових семінарів на базі навчальних закладів профспілок. Направлення конкретної особи для проходження навчання з питань охорони праці здійснюється, як правило, в період не більше трьох місяців після її обрання членом комісії (профоргану), а в подальшому - через кожні 3 роки, якщо її повноваження у сфері охорони праці тривають.

21. Фінансування заходів щодо навчання представників профспілок з питань охорони праці вищих профспілкових органів здійснюється, як правило, за рахунок профбюджету з коштів тих профорганізацій, які направляють відповідних осіб на навчання.

За домовленістю сторін певний профспілковий орган має право сплатити всі витрати на навчання представників різних профспілок (об'єднань організацій профспілок) з наступним одержанням відповідної компенсації від профорганів, представники яких проходили навчання.

22. У межах, визначених законодавством, Фонд соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань України (далі - Фонд) може брати участь у проведенні і фінансуванні навчання спеціалістів з охорони праці профспілок відповідно до Порядку, який затверджується Правлінням Фонду.

Для проведення за кошти Фонду навчання з питань охорони праці об'єднання профспілок, які мають статус всеукраїнських, звертаються до виконавчої дирекції Фонду, а всі інші профоб'єднання - до її робочого органу, та надають оригінал письмового звернення за підписом керівника профоб'єднання на ім'я керівника виконавчої дирекції Фонду або її робочого органу щодо необхідної кількості відповідних спеціалістів для проходження навчання з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці представників профспілок за кошти Фонду проводиться навчальними закладами або іншими суб'єктами господарювання, які в установленому Типовим положенням порядку проводять навчання з питань охорони праці (далі - навчальний заклад), визначеними виконавчою дирекцією Фонду або її робочими органами, шляхом закупівлі послуг відповідно до законодавства України, що регулює питання державних закупівель.

Під час формування навчальних груп для проходження навчання у визначених Фондом навчальних закладах надається копія документа про призначення представника профспілок з питань охорони праці чи включення його до складу комісії з перевірки знань, або іншого документа, який засвідчує виконання представником профспілки певних обов'язків з охорони праці і потребує проходження навчання.Додаток 1
до Типового положення

ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
навчання з питань охорони праці технічних інспекторів праці профспілок

Термін навчання - 80 академ. годин (два тижні)

№ п/п

Теми лекцій, семінар-тренінгів або практичних занять

Кількість навчальних (академічних) годин

Усього

Лекції

Семінар- тренінги

Практ. заняття (з відвідув. підпр-в)

Інд. заняття

1.

Модуль 1. Огляд сучасного стану та проблем охорони праці

2

1.1.

Сучасний стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та основні напрями роботи профспілок з цих питань

1

1.2.

Практика проведення аналізу показників виробничого травматизму та профзахворюваності, систематизації їх характеру та причин

1

2.

Модуль 2. Законодавство України про охорону праці

6

2.1.

Основні положення Закону України "Про охорону праці" та взаємозв'язок з іншими законами України

1

2.2.

Права громадян на безпечні і здорові умови праці. Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

1

2.3.

Види і форми необхідної нормативної документації на підприємстві з питань охорони праці. Порядок опрацювання і затвердження власником актів про охорону праці, що діють на підприємстві

1

2.4.

Практичні аспекти врахування прав працівників на охорону праці в нормативних актах підприємства. Форми статистичної звітності про стан та умови праці, методологія їх заповнення

1

2.5.

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

1

2.6.

Організація та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці

1

3.

Модуль 3. Організація роботи з охорони праці

14

3.1.

Моніторинг стану охорони праці. Аудит охорони праці

1

3.2.

Оцінка стану охорони праці на виробництві

3

3.3.

Розрахунок рівня безпеки праці при здійсненні громадського контролю за станом охорони праці

1

3.4.

Системи управління охороною праці

1

3.5.

Практика побудови та ефективне функціонування системи охороною праці

2

3.6.

Економічні методи управління охороною праці. Стимулювання охорони праці

1

3.7.

Практика застосування економічних методів до створення безпечних та нешкідливих умов. Розрахунки витрат на заходи з охорони праці. Розрахунки витрат, завданих порушенням вимог охорони праці

1

3.8.

Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Порядок їх утримання

1

3.9.

Розрахунок норм безоплатного забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Умови понаднормової видачі засобів колективного та індивідуального захисту працівників, відображення їх у колективному договорі

1

3.10.

Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд

1

3.11.

Правила поведінки у разі виникнення аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень у разі аварії та їх практичне застосування

1

4.

Модуль 4. Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти

3

4.1.

Основні положення Кодексу законів про працю України щодо захисту прав працівників у сфері охорони праці

1

4.2.

Практика розгляду трудових спорів. Представництво інтересів членів профспілок у комісіях по трудових спорах та суді

1

4.3.

Практика повноти використання прав профспілок щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці. Проблеми, що перешкоджають здійсненню повною мірою цього контролю, та шляхи їх вирішення

1

5.

Модуль 5. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

3

5.1.

Основні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

1

5.2.

Порядок відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'ю

1

5.3.

Форми та методи співпраці профспілок з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань і його робочими органами

1

6.

Модуль 6. Практико-правові аспекти ведення колективних переговорів на всіх рівнях соціального партнерства та укладання колдоговорів і угод

3

6.1.

Сучасний стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Основні положення Законів України "Про колективні договори" та "Про соціальний діалог"

1

6.2.

Практика вирішення питань охорони праці через регіональні та галузеві угоди, колективні договори

1

6.3

Формування розділу "Охорона праці" в колективному договорі

1

7.

Модуль 7. Державне управління охороною праці. Порядок видачі дозволів

3

7.1.

Органи державного управління охороною праці. Державний нагляд за охороною праці та його взаємодія з громадським контролем профспілок

1

7.2.

Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів

1

7.3.

Практичні аспекти участі представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки

1

8.

Модуль 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

9

8.1.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1

8.2.

Місце і роль представників профспілок у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1

8.3.

Практика призначення представників профспілок членами комісії з розслідування, форми й методи їх роботи у складі цієї комісії

1

8.4.

Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1

1

8.5.

Практика протидії представників профспілок фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку

1

8.6.

Методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві

1

8.7.

Практика застосування методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві

1

1

9.

Модуль 9. Міжнародні норми у сфері безпеки і гігієни праці та їх застосування в Україні

6

9.1.

Директиви ЄС, Конвенції МОП, положення Європейської соціальної хартії та інші міжнародні акти у сфері безпеки і гігієни праці

1

9.2.

Міжнародні та національні стандарти щодо побудови та впровадження систем управління охороною праці

1

9.3.

Система управління професійними ризиками

1

9.4.

Практика побудови та ефективне функціонування системи управління професійними ризиками

1

2

10.

Модуль 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері

9

10.1.

Поняття, повноваження та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці. Основні завдання профспілок щодо посилення громадського контролю за станом охорони праці

1

10.2.

Практика створення та функціонування у профспілкових організаціях структурних ланок технічної або громадської інспекції праці профспілки. Форми та методи їх роботи. Етична поведінка

1

10.3.

Зміст нормативних актів Федерації профспілок України, що регулюють діяльність представників профспілок з охорони праці

1

10.4.

Форми та методи організації роботи представників профспілок з питань охорони праці

1

10.5.

Проведення інспекції представниками профспілок за дотримання законодавства з охорони праці

2

10.6.

Практика складання документів за результатами проведення інспекції

1

1

10.7.

Звітування про роботу технічної інспекції праці та інших представників профспілок з питань охорони праці

1

11.

Модуль 11. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист

2

11.1.

Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. Основні характеристики вибухонебезпеки

1

11.2.

Практика здійснення контрою профспілок за виконанням комплексу протиаварійних заходів на виробництвах підвищеної вибухонебезпеки

1

12.

Модуль 12. Пожежна безпека

2

12.1.

Основні вимоги нормативних документів, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів

1

12.2.

Методи здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки та робота представників профспілки (профспілок) у пожежно-технічних комісіях підприємств

1

13.

Модуль 13. Електробезпека

2

13.1.

Основи та заходи електробезпеки. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках

1

13.2.

Методи здійснення громадського контролю за додержанням правил електробезпеки, порядку використання, зберігання та обліку колективних та індивідуальних засобів захисту в електроустановках

1

14.

Модуль 14. Гігієна праці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

6

14.1.

Основні положення Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти

1

14.2.

Практичні аспекти визначення показників санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця

1

14.3.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

1

14.4.

Роль представників профспілки (профспілок) у своєчасному та якісному проведенні атестації робочих місць за умовами праці

1

14.5.

Порядок проведення медичних оглядів працівників. Профілактика професійних захворювань та отруєнь

1

14.6.

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

1

15.

Модуль 15. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій

4

15.1.

Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки

1

15.2.

Приклади розрахунку збитків, завданих промисловими аваріями. Застосування положень Конвенції МОП № 174 "Про запобігання значним промисловим аваріям"

1

15.3.

Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо регулювання життєдіяльності ОПН. Планування запобіжних заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві

1

15.4.

Участь профспілок у групі експертів на виробництві, складанні контрольних списків виробничих небезпечних чинників, здійснення контролю за застосуванням запобіжних заходів щодо виникнення надзвичайних ситуацій та надання своєчасної інформації громадськості

1

Всього

75

34

31

8

2

Іспит

5

Разом

80
Додаток 2
до Типового положення

ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
технічних (головних технічних) інспекторів праці профспілок

Модуль 1. Огляд сучасного стану та проблем охорони праці

Тема 1.1. Сучасний стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та основні напрями роботи профспілок з цих питань.

Факти й цифри щодо проблем охорони праці, показників виробничого травматизму та профзахворюваності в регіонах, галузях, видах економічної діяльності тощо, до яких відносяться члени профспілкових організацій. Масштаб проблем, характер питань охорони праці, аналіз порушень.

Тема 1.2. Семінар-тренінг. Практика проведення аналізу показників виробничого травматизму та профзахворюваності, систематизації їх характеру та причин. Розрахунок коефіцієнтів частоти та тяжкості виробничого травматизму. Порівняльний аналіз з аналогічними показниками за попередній період, середніми показниками по регіонах, галузях, видах економічної діяльності в Україні, країнах Європи та СНГ.

Модуль 2. Законодавство України про охорону праці

Тема 2.1. Основні положення Закону України "Про охорону праці" та взаємозв'язок з іншими законами України.

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, а також Закони України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Служба охорони праці. Положення про службу охорони праці, основні завдання, функціональні обов'язки та права. Комісія з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

Тема 2.2. Права громадян на безпечні і здорові умови праці. Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю та охорону праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Тема 2.3. Види і форми необхідної нормативної документації на підприємстві з питань охорони праці.

Акти підприємства з охорони праці. Порядок опрацювання і затвердження власником актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Визначення переліку необхідних документів з охорони праці, які повинні бути на підприємстві.

Тема 2.4. Семінар-тренінг. Практичні аспекти врахування прав працівників на охорону праці в нормативних актах підприємства. Забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони праці.

Форми статистичної звітності про стан та умови праці, методологія їх заповнення.

Тема 2.5. Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Типове положення, яке встановлює порядок і види навчання, інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та посадових осіб. Перелік посад посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою (спеціальне навчання).

Види та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці. Стажування.

Підготовка всіх необхідних документів для організації навчання з питань охорони праці на підприємстві. Опрацювання Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці підприємства.

Тема 2.6. Семінар-тренінг. Організація та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці.

Модуль 3. Організація роботи з охорони праці

Тема 3.1. Моніторинг стану охорони праці. Аудит охорони праці.

Тема 3.2. Практичні заняття (з відвідуванням виробництва). Оцінка стану охорони праці на виробництві.

Тема 3.3. Семінар-тренінг. Розрахунок рівня безпеки праці робочих місць (наприклад, за методом Елмері).

Тема 3.4. Системи управління охороною праці.

Охорона праці як об'єкт управління. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Управління охороною праці на рівні підприємства: підготовка нормативно-правової бази для впровадження СУОП; порядок визначення політики підприємства в галузі охорони праці; визначення цілей та завдань для реалізації задекларованої політики; підготовка, поінформованість та компетентність персоналу.

Порядок планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне. Організація роботи з охорони праці. Установлення обов'язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці. Посадові інструкції, інструкції з охорони праці, управління документацією.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях.

Формування та здійснення заходів щодо поліпшення безпеки і умов праці. Вдосконалення системи управління охороною праці, коригуючі дії.

Тема 3.5. Практичні заняття (з відвідуванням виробництва). Практика побудови та ефективне функціонування системи охорони праці. Придбання навичок самостійного складання циклічної схеми СУОП за заданими параметрами виробничого процесу.

Тема 3.6. Економічні методи управління охороною праці. Стимулювання охорони праці.

Стимулювання роботодавців до створення безпечних та нешкідливих умов праці або їх поліпшення. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Фінансування охорони праці роботодавцем. Інші джерела фінансування охорони праці. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка, відповідно до законодавства, використовує найману працю.

Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю, до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

Тема 3.7. Семінар-тренінг. Практика застосування економічних методів до створення безпечних та нешкідливих умов. Розрахунки витрат на заходи з охорони праці. Розрахунки витрат, завданих порушенням вимог охорони праці.

Тема 3.8. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Порядок їх утримання.

Тема 3.9. Семінар-тренінг. Розрахунок норм безоплатного забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Умови понаднормової видачі засобів колективного та індивідуального захисту працівників, відображення їх у колективному договорі.

Тема 3.10. Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.

Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі, згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Тема 3.11. Семінар-тренінг. Правила поведінки у разі виникнення аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень у разі аварії та їх практичне застосування.

Модуль 4. Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти

Тема 4.1. Основні положення Кодексу законів про працю України щодо захисту прав працівників у сфері охорони праці.

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормованих робіт. Заборона залучення до понаднормованих робіт.

Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

Праця інвалідів. Порядок навчання, перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій. Умови використання їх праці у нічний час та на понаднормованих роботах.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років.

Участь профспілок у визначенні та реалізації заходів, спрямованих на охорону праці жінок і неповнолітніх, недопущення застосування цих категорій працівників на заборонених законодавством роботах.

Основні положення Кодексу законів про працю України щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Терміни звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і терміни розгляду трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 4.2. Семінар-тренінг. Практика розгляду трудових спорів. Представництво інтересів членів профспілок у комісіях по трудових спорах та суді.

Тема 4.3. Семінар-тренінг. Практика повноти використання прав профспілок щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці. Проблеми, що перешкоджають здійсненню повною мірою цього контролю та шляхи їх вирішення.

Модуль 5. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

Тема 5.1. Основні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Завдання страхування та сфера дії закону, основні принципи страхування; управління страхуванням. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань: профілактична діяльність Фонду, спрямована на усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я, відшкодування моральної шкоди; фінансування страхування від нещасних випадків.

Страхові тарифи, диференційовані залежно від класу професійного ризику виробництва, а також від фактичних умов та безпеки праці на виробництві.

Тема 5.2. Порядок відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Тема 5.3. Семінар-тренінг. Форми та методи співпраці профспілок з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань і його робочими органами.

Модуль 6. Практико-правові аспекти ведення колективних переговорів на всіх рівнях соціального партнерства та укладання колдоговорів і угод

Тема 6.1. Сучасний стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

Сутність і зміст соціального діалогу в системі соціально-трудових відносин сучасних країн в умовах ринкової праці.

Міжнародний досвід: форми і механізми реалізації принципів соціального партнерства між наймачами, найманими працівниками та державою. Основні світові тенденції розвитку тристороннього співтовариства в сфері праці, проблеми його становлення в Україні.

Основні положення Законів України "Про колективні договори" та "Про соціальний діалог".

Тема 6.2. Семінар-тренінг. Практика вирішення питань охорони праці через регіональні та галузеві угоди, колективні договори.

Практика ведення соціального діалогу у сфері охорони праці. Основні принципи і методи успішного ведення переговорів.

Регулювання питань охорони праці в регіональних та галузевих угодах, колективному договорі. Співпраця профспілок з організаціями роботодавців. Укладання угод.

Участь представників профспілок у складі регіональних Рад безпечної життєдіяльності населення. Участь профспілок у формуванні регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Тема 6.3. Семінар-тренінг. Формування розділу "Охорона праці" в колективному договорі.

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (за основу можна взяти результати семінар-тренінгу "Оцінка стану охорони праці на виробництві" та "Розрахунок рівня безпеки праці робочих місць (наприклад, за методом Елмері) (теми 3.2 та 3.3).

Модуль 7. Державне управління охороною праці

Тема 7.1. Органи державного управління охороною праці та їх взаємодія з представниками профспілок.

Основні принципи управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях.

Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці, і, зокрема, центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики щодо атестації робочих місць за умовами праці.

Органи державного нагляду за охороною праці та порядок регулювання їх діяльності. Повноваження центрального органу виконавчої влади з нагляду та контролю з питань праці.

Повноваження центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо управління охороною праці. Основні засади здійснення державного нагляду у сфері охорони праці. Права і відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Соціальний захист цих посадових осіб.

Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Форми та методи взаємодії профспілок з органами державного управління охороною праці.

Тема 7.2. Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва. Попередня експертиза проектної документації, за позитивними результатами якої відкривається фінансування робіт. Дозвіл на роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що встановлюються визначеним Кабінетом Міністрів України переліком. Порядок допуску в експлуатацію придбаних за кордоном технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування тощо. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Експертна діяльність структурних підрозділів Держгірпромнагляду та Центру незалежних експертиз ФПУ.

Тема 7.3. Семінар-тренінг. Практичні аспекти участі представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки. Обстеження, оцінка технічного стану і паспортизації будівель та споруд; експертне оцінювання механізмів, обладнання на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Модуль 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Тема 8.1. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Тема 8.2. Місце і роль представників профспілок у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Тема 8.3. Семінар-тренінг. Практика призначення представників профспілок членами комісії з розслідування, форми й методи їх роботи у складі цієї комісії, дії у випадку незгоди зі змістом підготовлених документів, подання висновків про обставини, причини нещасних випадків (профзахворювань), формування окремої думки.

Тема 8.4. Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування: актів Н-5, Н-1, П-4, повідомлень, протоколу огляду місця події, протоколу опитування потерпілого й свідків, карти обліку профзахворювання, журналів реєстрації осіб, потерпілих від нещасного випадку, реєстрації аварій, обліку профзахворювань тощо.

Тема 8.5. Семінар-тренінг. Практика протидії представників профспілок фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, необґрунтованого віднесення їх до не пов'язаних з виробництвом, безпідставного звинувачення потерпілих, участі представників профспілок у проведенні подальшої роботи щодо усунення причин, які призвели до нещасних випадків (профзахворювань) та аварій на виробництві.

Тема 8.6. Методологія підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві.

Тема 8.7. Семінар-тренінг. Практика застосування методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві.

Модуль 9. Міжнародні норми у сфері безпеки і гігієни праці та їх застосування в Україні

Тема 9.1. Директиви ЄС, Конвенції МОП, положення Європейської соціальної хартії та інші міжнародні акти у сфері безпеки і гігієни праці.

Правозастосувна політика інспекції праці МОП, типовий Кодекс етичної поведінки інспекторів праці, принципи та практика інспекції праці МОП. Конвенції МОП у сфері безпеки і гігієни праці.

Директиви ЄС: № 90/394/ЄЕС Про захист робітника від ризику впливу концерагенів під час роботи; № 80/1107/ЄЕС Про захист робітника від небезпеки під час роботи; № 89/391/ЄЕС від 1989 року Про прийняття заходів щодо поліпшення безпеки і здоров'я працівників під час роботи (так звана рамочна, яка встановлює норми щодо попередження виробничих та професійних ризиків, розробку політики захисту життя і здоров'я працівників).

Тема 9.2. Міжнародні та національні стандарти щодо побудови та впровадження систем управління охороною праці та систем управління професійними ризиками. Вимоги стандартів OHSAS 18001 "Системи менеджменту охорони праці та здоров'я. Специфікації", OHSAS 18002 "Системи менеджменту охорони праці та здоров'я. Керівництво щодо впровадження специфікації OHSAS 18001" та МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001) "Керівництво з систем управління безпекою та охороною праці".

Роль та місце профспілок щодо сприяння прямій дії міжнародних актів.

Тема 9.3. Система управління професійними ризиками.

Визначення термінів. Концепції оцінки ризиків. Цілі та основні правила оцінки ризиків. Процес ідентифікації ризиків. Методи оцінки професійних ризиків. Заходи щодо мінімізації професійних ризиків.

Тема 9.4. Семінар-тренінг. Практика побудови та ефективне функціонування системи управління професійними ризиками. Придбання навичок щодо оцінки, ідентифікації професійних ризиків та визначення заходів щодо їх мінімізації відповідно до заданих параметрів робочого місця або виробничої дільниці.

Модуль 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

Тема 10.1. Поняття, повноваження та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці.

Визначення терміну "громадський контроль профспілок".

Вимоги трудового законодавства, Законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про охорону праці" та інших актів законодавства щодо діяльності виборних органів і представників профспілок у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, їх прав і повноважень.

Норми прямої дії Закону України "Про охорону праці", що вимагають вирішення (розгляду) найважливіших питань охорони праці з обов'язковою участю (за погодженням) профспілок.

Тема 10.2. Практика створення та функціонування у профспілкових організаціях структурних ланок технічної або громадської інспекції праці профспілки, визначення особи, як представника профспілок з питань охорони праці.

Статутні вимоги та структурні ланки профспілкових організацій усіх рівнів, створені з метою реалізації прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці.

Форми та методи їх роботи щодо:

ефективної участі в перевірках стану охорони праці (у тому числі комплексних за участю органів державного нагляду; в межах триступеневого адміністративно-громадського контролю на виробничому рівні тощо);

підготовки відповідних висновків або подань стосовно усунення виявлених порушень, припинення експлуатації небезпечних об'єктів, машин, механізмів, устаткування, притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

реалізації права профспілок на проведення незалежної експертизи рівня безпеки й умов праці, стану діючих виробничих об'єктів або тих, що проектуються чи будуються, на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

участі в роботі комісій щодо прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об'єктів;

протидії фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, необґрунтованого віднесення їх до не пов'язаних з виробництвом, безпідставного звинувачення потерпілих;

загальної практики участі представників профспілок у розслідуванні виробничих травм і аварій, у проведенні подальшої роботи щодо усунення причин, які призвели до цих подій;

відстоювання прав працівників на належні, безпечні й здорові умови праці, а також прав потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань на страхові виплати, передбачені законодавством, і на додаткові пільги й компенсації згідно з колективним договором, у тому числі шляхом участі в засіданнях КТС, судів, конфліктних комісій при робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків тощо;

участі в розробленні проектів організаційно-технічних і соціальних заходів з охорони праці, зокрема зобов'язань колективного договору за розділом "Охорона праці" (в тому числі Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів або підвищення існуючого рівня охорони праці), заходів галузевої, регіональної чи загальнодержавної програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (враховуючи відповідний рівень слухачів).

Особливі вимоги до технічних інспекторів праці профспілок та інших представників профспілок з питань охорони праці. Етична поведінка.

Тема 10.3. Зміст нормативних актів Федерації профспілок України, що регулюють діяльність представників профспілок з охорони праці.

Положення про технічну інспекцію праці профспілок.

Типове положення про представників профспілок з питань охорони праці.

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці.

Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації.

Інші акти ФПУ з питань охорони праці.

Основні завдання профспілок щодо посилення громадського контролю за станом охорони праці.

Тема 10.4. Семінар-тренінг. Форми та методи організації роботи представників профспілок з питань охорони праці.

Планування дій (кількість інспекторів, потрібна кількість відвідувань, середній час на одне інспекційне відвідування, кількість підприємств, їх розташування тощо).

Програми роботи (регіональна, галузева, індивідуальна).

Підготовка до інспекційного відвідування (збирання довідкової інформації та відомості про підприємство).

Типи інспекційних відвідувань: поточні - планові, контрольні (реагування на результат планового відвідування), спеціальні (на скаргу працівника підприємства - члена профспілки або розслідування такої скарги, конкретної проблеми, нещасного випадку тощо).

Підтвердження відвідування (оголошене (за домовленістю) або неоголошене (раптове).

Підготовка матеріалів для ефективного проведення інспекції (збір матеріалів та необхідні документи: посвідчення, направлення у разі необхідності, переліки контрольних запитань тощо).

Тема 10.5. Семінар-тренінг. Проведення інспекції представниками профспілок з питань охорони праці.

Попередні контакти та формальності.

Дії інспектора, представника профспілки з питань охорони праці, якщо керівник не бажає співпрацювати.

Безпосереднє інспектування (переліки контрольних питань, визначення маршруту здійснення перевірки, визначення факторів підвищеного ризику, алгоритму оцінки стану безпеки, спілкування з працівниками, ознайомлення з необхідною документацією, перевірка усунення недоліків, виявлених попередніми перевірками тощо).

Тема 10.6. Семінар-тренінг. Практика складання документів за результатами проведення інспекції.

Практика складання актів перевірки, подань до органів державного нагляду за охороною праці та органів прокуратури.

Заключна зустріч з адміністрацією (надання порад та інформації).

Контроль після інспекційного відвідування.

Ведення обліку інспекційного відвідування.

Складання звіту про інспекційні відвідування.

Тема 10.7. Семінар-тренінг. Звітування про роботу технічної інспекції праці та інших представників профспілок з питань охорони праці.

Форма звіту технічної інспекції праці та інших представників профспілок з питань охорони праці.

Підготовка до складання звіту.

Порядок складання звіту.

Щорічні доповіді (мінімальні вимоги до щорічного звіту).

Модуль 11. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист

Тема 11.1. Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки (підвищеної вибухонебезпеки).

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Основні положення Конвенції 174 від 22 червня 1993 року Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим аваріям".

Основні характеристики вибухонебезпеки. Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій.

Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем. Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка рівня небезпечності процесу; обґрунтованість та надійність способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.

Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування. Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків.

Обґрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних об'єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.

Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів, розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури. Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.

Раціональне планування території підприємства. Вибір та використання ефективних і надійних, переважно на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю, регулювання та протиаварійного захисту.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 11.2. Семінар-тренінг. Практика здійснення контролю профспілок за виконанням комплексу протиаварійних заходів на виробництвах підвищеної вибухонебезпеки.

Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку.

Захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування.

Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки та їх класифікація.

Модуль 12. Пожежна безпека

Тема 12.1. Основні вимоги нормативних документів, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів.

Закон України "Про пожежну безпеку", стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної безпеки та інше.

Обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.

Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічні комісії.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок тощо.

Основні причини пожеж. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та після її закінчення.

Основні вимоги пожежної безпеки.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння).

Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та взимку.

Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння.

Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу.

Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів.

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

Тема 12.2. Семінар-тренінг. Методи здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки та робота представників профспілки (профспілок) у пожежно-технічних комісіях підприємств.

Модуль 13. Електробезпека

Тема 13.1. Основи електробезпеки.

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга.

Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них. Правила безпеки при роботі на персональних комп'ютерах.

Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до 1000 В.

Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6 - 10 кВ; 35 кВ; 110 - 1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.

Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Заходи електробезпеки. Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках. Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Тема 13.2. Семінар-тренінг. Методи здійснення громадського контролю за додержанням правил електробезпеки, порядку використання, зберігання та обліку колективних та індивідуальних засобів захисту в електроустановках.

Методи здійснення громадського контролю за додержанням правил електробезпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками, безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках, виконання робіт за наряд-допусками.

Модуль 14. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захворювань та отруєнь. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

Тема 14.1. Основні положення Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти: санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи, регламенти тощо.

Поняття гігієни праці та медицини праці. Основні положення законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов праці та збереження здоров'я працюючих.

Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна класифікація праці).

Компетенція спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я в проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

Організація та здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи промислової продукції, технологічних процесів тощо.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Особливості гігієни праці під час використання праці жінок та неповнолітніх. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Тема 14.2. Семінар-тренінг. Практичні аспекти визначення показників санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця. Організація та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Взаємодія представників профспілок з органами виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тема 14.3. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Тема 14.4. Семінар-тренінг. Роль представників профспілки (профспілок) у своєчасному та якісному проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

Результати діяльності профспілкових організацій та їх об'єднань щодо проведення акції ФПУ "Атестацію робочих місць за умовами праці - під контроль профспілок".

Тема 14.5. Порядок проведення медичних оглядів працівників. Профілактика професійних захворювань та отруєнь.

Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та обліку профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення придатності працівника до роботи). Основні принципи профілактики виникнення профзахворювань. Практичні аспекти здійснення заходів профілактики виникнення профзахворювань.

Забезпечення участі представників профспілки (профспілок) у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця під час встановлення зв'язку захворювання певного працівника з дією шкідливих виробничих факторів тощо.

Тема 14.6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини.

Симптоми отруєнь. Вплив різних газів на організм людини і його наслідки.

Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Класифікація переломів. Опіки, їх класифікація.

Перша допомога при кровотечі. Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.

Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.

Перша допомога при отруєнні газами. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов'язок. Перша допомога при переломах. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Модуль 15. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій

Тема 15.1. Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю, управління та захисту від основних видів небезпечних виробничих чинників. Класифікація виробничих небезпечних чинників залежно від властивостей технологічних процесів та небезпечних речовин (різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих рідин, що викидають пар, викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).

Тема 15.2. Семінар-тренінг. Приклади розрахунку збитків, завданих промисловими аваріями. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Застосування положень Конвенції МОП № 174 "Про запобігання значним промисловим аваріям".

Тема 15.3. Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки (далі - ОПН). Повноваження суб'єкта господарювання, який має ОПН, щодо організації робіт із ідентифікації ОПН. Роль адміністрації та керівників підрозділів підприємства у виявленні небезпечного промислового устаткування, проведенні оцінки небезпечних промислових факторів, розробці планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про аварії, що сталися.

Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо регулювання життєдіяльності ОПН. Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів місцевої влади та керівників аварійно небезпечних виробництв щодо запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків. Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій.

Оцінка рівня небезпеки об'єктів, установлення імовірності можливих аварій, установлення прийнятного ризику та розробка заходів щодо його зниження. Методика виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Методики оцінки можливостей виникнення аварій.

Планування запобіжних заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві. Організація аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв'язку, призначення персоналу та визначення його обов'язків.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.

Тема 15.4. Семінар-тренінг. Участь профспілок у групі експертів на виробництві, складанні контрольних списків виробничих небезпечних чинників, здійснення контролю за застосуванням запобіжних заходів щодо виникнення надзвичайних ситуацій та надання своєчасної інформації громадськості.

__________
Примітки:


Під час формування конкретного плану і програми навчання на основі типових документів передбачається для конкретної групи слухачів вивчення інших важливих питань, не охоплених Типовою програмою, з урахуванням специфіки підприємства (виробництва), галузі, підгалузі економічної діяльності на основі конкретних нормативно-правових актів з охорони праці, які поширюються на них. При цьому передбачається викладення основних вимог щодо технічної безпеки виробництв, машин, механізмів, устаткування, правильної організації специфічних технологічних процесів тощо.


Одночасно розглядаються форми й методи роботи представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці щодо оцінки рівня технічної безпеки на відповідність чинним нормативно-правовим актам у відповідній галузі, за видами робіт, при експлуатації відповідного устаткування, машин, механізмів тощо.
Додаток 3
до Типового положення

ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
навчання з питань охорони праці представників профспілок

Термін навчання - 40 академ. годин (один тиждень)

№ п/п

Кількість навчальних годин

Усього

Лекції

Семінар- тренінги

Практ. заняття (з відвідув. підпр-в)

Інд. заняття

1.

Модуль 1. Огляд сучасного стану та проблем охорони праці

1

1.1.

Сучасний стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та основні напрями роботи профспілок з цих питань

1

2.

Модуль 2. Законодавство України про охорону праці

3

2.1

Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці" та взаємозв'язок з іншими законами України

1

2.2.

Практичні аспекти врахування прав працівників на охорону праці в нормативних актах підприємства. Види і форми необхідної нормативної документації на підприємстві з питань охорони праці

1

2.3.

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

1

3.

Модуль 3. Організація роботи з охорони праці

5

3.1.

Моніторинг стану охорони праці. Аудит охорони праці. Розрахунок рівня безпеки праці при здійсненні громадського контролю за станом охорони праці

1

3.2.

Практика побудови та ефективне функціонування системи охорони праці

1

3.3.

Економічні методи управління охороною праці. Практика застосування економічних методів до створення безпечних та нешкідливих умов. Розрахунки витрат на заходи з охорони праці. Розрахунки витрат, завданих порушенням вимог охорони праці

1

3.4.

Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Порядок їх утримання

1

3.5.

Практичне застосування вимог нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Правила поведінки у разі виникнення аварій

1

4.

Модуль 4. Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти

1

4.1.

Основні положення Кодексу законів про працю України щодо захисту прав працівників у сфері охорони праці та здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці

1

5.

Модуль 5. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

2

5.1.

Основні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

1

5.2.

Порядок відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я

1

6.

Модуль 6. Практико-правові аспекти ведення колективних переговорів на всіх рівнях соціального партнерства та укладання колдоговорів і угод

2

6.1.

Сучасний стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Основні положення Законів України "Про колективні договори" та "Про соціальний діалог"

1

6.2.

Практика вирішення питань охорони праці через регіональні та галузеві угоди, колективні договори. Формування розділу "Охорона праці" в колективному договорі

1

7.

Модуль 7. Державне управління охороною праці. Порядок видачі дозволів

1

7.1.

Органи державного управління охороною праці. Державний нагляд за охороною праці та його взаємодія з громадським контролем профспілок. Порядок видачі дозволів

1

8

Модуль 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

4

8.1.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1

8.2.

Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1

8.3.

Практика протидії представників профспілок фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку

1

8.4.

Практика застосування методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві

1

9.

Модуль 9. Міжнародні норми у сфері безпеки і гігієни праці та їх застосування в Україні

3

9.1.

Директиви ЄС, Конвенції МОП, положення Європейської соціальної хартії та інші міжнародні акти у сфері безпеки і гігієни праці

1

9.2.

Системи управління професійними ризиками

1

9.3.

Практика побудови та ефективне функціонування системи управління професійними ризиками

1

10.

Модуль 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері

5

10.1.

Поняття, повноваження та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці

1

10.2.

Зміст нормативних актів Федерації профспілок України, що регулюють діяльність представників профспілок з охорони праці. Основні завдання профспілок щодо посилення громадського контролю за станом охорони праці

1

10.3.

Форми та методи організації роботи представників профспілок з питань охорони праці

1

10.4.

Практика здійснення контролю представниками профспілок за дотриманням законодавства з охорони праці

1

10.5.

Практика складання документів за результатами здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці

1

11.

Модуль 11. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист

1

11.1

Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. Основні характеристики вибухонебезпеки

1

12.

Модуль 12. Пожежна безпека

1

12.1.

Основні вимоги нормативних документів, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів. Методи здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки

1

13.

Модуль 13. Електробезпека

1

13.1.

Основи та заходи електробезпеки. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках

1

14.

Модуль 14. Гігієна праці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

5

14.1.

Основні положення Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти. Практичні аспекти визначення показників санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця

1

14.2.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

1

1

14.3.

Порядок проведення медичних оглядів працівників. Профілактика професійних захворювань та отруєнь

1

14.4.

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

1

15.

Модуль 15. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій

2

15.1.

Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Планування запобіжних заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві

1

15.2.

Приклади розрахунку збитків, завданих промисловими аваріями

1

Всього

37

21

9

7

Іспит

3

Разом

40
Додаток 4
до Типового положення

ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
представників профспілок з питань охорони праці

Модуль 1. Огляд сучасного стану та проблем охорони праці

Тема 1.1. Сучасний стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та основні напрями роботи профспілок з цих питань.

Факти й цифри щодо проблем охорони праці, показників виробничого травматизму та профзахворюваності в регіонах, галузях, видах економічної діяльності тощо. Масштаб проблем, характер питань охорони праці, аналіз найгірших форм порушень.

Практичні аспекти проведення аналізу показників виробничого травматизму та профзахворюваності, систематизації їх характеру та причин. Розрахунок коефіцієнтів частоти та тяжкості виробничого травматизму. Порівняльний аналіз із аналогічними показниками за попередній період, середніми показниками по регіонах, галузях, видах економічної діяльності в Україні, країнах Європи та СНГ.

Модуль 2. Законодавство України про охорону праці

Основні положення Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та взаємозв'язок з іншими законами України.

Тема 2.1. Основні положення Закону України "Про охорону праці" та взаємозв'язок з іншими законами України.

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання, функціональні обов'язки та права. Комісія з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

Інформація та звітність про стан охорони праці. Форми статистичної звітності про стан та умови праці, методологія їх заповнення.

Тема 2.2. Семінар-тренінг. Практичні аспекти врахування прав працівників на охорону праці в нормативних актах підприємства. Види і форми необхідної нормативної документації на підприємстві з питань охорони праці. Акти підприємств з охорони праці. Забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони праці. Здійснення контролю за належним врахуванням прав працівників на охорону праці в нормативних актах підприємства.

Тема 2.3. Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Типове положення, яке встановлює порядок і види навчання, інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та посадових осіб. Перелік посад посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Спеціальне навчання з питань охорони праці. Види та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці. Стажування.

Організація проведення навчання і перевірки знань представників профспілок з питань охорони праці.

Модуль 3. Організація роботи з охорони праці

Тема 3.1. Моніторинг стану охорони праці. Аудит охорони праці.

Розрахунок рівня безпеки праці. Оцінка стану охорони праці на виробництві при здійсненні громадського контролю за станом охорони праці (наприклад, за методом Елмері).

Тема 3.2. Практика побудови та ефективне функціонування системи управління охороною праці. Практичне заняття (бажано з виїздом на підприємство).

Охорона праці як об'єкт управління. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне. Організація роботи з охорони праці. Установлення обов'язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці. Посадові інструкції, інструкції з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях.

Формування та здійснення заходів щодо поліпшення безпеки і умов праці. Вдосконалення системи управління охороною праці.

Тема 3.3. Семінар-тренінг. Економічні методи управління охороною праці. Практика застосування економічних методів до створення безпечних та нешкідливих умов. Розрахунки витрат на заходи з охорони праці. Розрахунки витрат, завданих порушенням вимог охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Стимулювання роботодавців до створення безпечних та нешкідливих умов праці або їх поліпшення. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Фінансування охорони праці роботодавцем. Інші джерела фінансування охорони праці. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

Тема 3.4. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Порядок їх утримання.

Розрахунок норм безоплатного забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Умови понаднормової видачі засобів колективного та індивідуального захисту працівників, відображення їх у колективному договорі.

Тема 3.5. Семінар-тренінг. Практичне застосування вимог нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці. Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Правила поведінки у разі виникнення аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень у разі аварії та їх практичне застосування.

Модуль 4. Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти

Тема 4.1. Основні положення Кодексу законів про працю України щодо захисту прав працівників у сфері охорони праці. Основні положення Кодексу законів про працю України щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці.

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормованих робіт. Заборона залучення до понаднормованих робіт.

Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

Праця інвалідів. Порядок навчання, перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій. Умови використання їх праці у нічний час та на понаднормованих роботах.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років.

Основні положення Кодексу законів про працю України щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Терміни звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і терміни розгляду трудових спорів. Практичні аспекти розгляду трудових спорів. Представництво інтересів членів профспілок у комісіях по трудових спорах та суді.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Модуль 5. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань

Тема 5.1. Основні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Завдання страхування та сфера дії Закону, основні принципи страхування; управління страхуванням. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань: профілактична діяльність Фонду, спрямована на усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я, відшкодування моральної шкоди; фінансування страхування від нещасних випадків. Страхові тарифи, диференційовані залежно від класу професійного ризику виробництва, а також від фактичних умов та безпеки праці на виробництві.

Форми та методи співпраці профспілок з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

Тема 5.2. Порядок відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Модуль 6. Практико-правові аспекти ведення колективних переговорів на всіх рівнях соціального партнерства та укладання колективних договорів і угод

Тема 6.1. Сучасний стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

Сутність і зміст соціального діалогу в системі соціально-трудових відносин сучасних країн в умовах ринкової праці. Основні положення Законів України "Про колективні договори і угоди" та "Про соціальний діалог в Україні".

Міжнародний та національний досвід форм і механізмів реалізації принципів соціального партнерства між наймачами, найманими працівниками та державою.

Регулювання питань охорони праці в регіональних та галузевих угодах, колективному договорі. Співпраця профспілок з організаціями роботодавців. Укладання угод.

Участь представників профспілок у складі регіональних Рад безпечної життєдіяльності населення. Участь профспілок у формуванні регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Тема 6.2. Семінар-тренінг. Практика вирішення питань охорони праці через регіональні та галузеві угоди, колективні договори.

Формування розділу "Охорона праці" в колективному договорі. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам. (за основу можна взяти результати семінар-тренінгу "Оцінка стану охорони праці на виробництві. Розрахунок рівня безпеки праці робочих місць (наприклад, за методом Елмері) (тема 3.1).

Модуль 7. Державне управління охороною праці

Тема 7.1. Органи державного управління охороною праці та їх взаємодія з представниками профспілок.

Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці, і, зокрема, спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики щодо атестації робочих місць за умовами праці.

Повноваження центрального органу виконавчої влади з нагляду та контролю з питань праці.

Повноваження центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо управління охороною праці. Основні засади здійснення державного нагляду у сфері охорони праці.

Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Форми співпраці профспілок з органами державного управління охороною праці.

Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів на роботи та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що встановлюються визначеним Кабінетом Міністрів України переліком. Порядок допуску в експлуатацію придбаних за кордоном технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування тощо. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів.

Експертна діяльність структурних підрозділів Держгірпромнагляду та Центру незалежних експертиз ФПУ.

Модуль 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Тема 8.1. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Місце і роль представників профспілок у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Практичні аспекти призначення представників профспілок членами комісії з розслідування, форми й методи їх роботи у складі цієї комісії.

Участь представників профспілок у проведенні роботи щодо усунення причин, які призвели до нещасних випадків (профзахворювань) та аварій на виробництві.

Тема 8.2. Семінар-тренінг. Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування: актів Н-5, Н-1, П-4, повідомлень, протоколу огляду місця події, протоколу опитування потерпілого й свідків, карти обліку профзахворювання, журналів реєстрації осіб, потерпілих від нещасного випадку, реєстрації аварій, обліку профзахворювань тощо.

Тема 8.3. Семінар-тренінг. Практика протидії представників профспілок фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, необґрунтованого віднесення їх до не пов'язаних з виробництвом, безпідставного звинувачення потерпілих.

Дії представників профспілок у випадку незгоди зі змістом підготовлених документів, подання висновків про обставини, причини нещасних випадків (профзахворювань), формування окремої думки.

Тема 8.4. Семінар-тренінг. Практика застосування методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві.

Модуль 9. Міжнародні норми у сфері безпеки і гігієни праці та їх застосування в Україні

Тема 9.1. Директиви ЄС, Конвенції МОП, положення Європейської соціальної хартії та інші міжнародні акти у сфері безпеки і гігієни праці.

Правозастосовна політика інспекції праці МОП, типовий Кодекс етичної поведінки інспекторів праці, принципи та практика інспекції праці МОП. Конвенції МОП у сфері безпеки і гігієни праці.

Директиви ЄС: № 90/394/ЄЕС Про захист робітника від ризику впливу концерагенів під час роботи; № 80/1107/ЄЕС Про захист робітника від небезпеки під час роботи; № 89/391/ЄЕС від 1989 року Про прийняття заходів щодо поліпшення безпеки і здоров'я працівників під час роботи (так звана рамочна, яка встановлює норми щодо попередження виробничих та професійних ризиків, розробку політики захисту життя і здоров'я працівників).

Міжнародні та національні стандарти щодо побудови та впровадження систем управління охороною праці та систем управління професійними ризиками. Вимоги стандартів OHSAS 18001 "Системи менеджменту охорони праці та здоров'я. Специфікації", OHSAS 18002 "Системи менеджменту охорони праці та здоров'я. Керівництво щодо впровадження специфікації OHSAS 18001" та МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001) "Керівництво з систем управління безпекою та охороною праці".

Роль та місце профспілок щодо сприяння прямій дії міжнародних актів, ратифікованих Україною та пропозиції щодо ратифікації.

Тема 9.2. Система управління професійними ризиками.

Визначення термінів. Концепції оцінки ризиків. Цілі та основні правила оцінки ризиків. Процес ідентифікації ризиків. Методи оцінки професійних ризиків. Заходи щодо мінімізації професійних ризиків.

Тема 9.3. Семінар-тренінг. Практика побудови та ефективне функціонування системи управління професійними ризиками. Придбання навичок щодо оцінки, ідентифікації професійних ризиків та визначення заходів щодо їх мінімізації відповідно до заданих параметрів робочого місця або виробничої дільниці.

Модуль 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері

Тема 10.1. Поняття, завдання та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці.

Визначення терміну громадський контроль профспілок у сфері охорони праці. Вимоги трудового законодавства, Законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про охорону праці" та інших актів законодавства щодо діяльності виборних органів і представників профспілок у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, їх прав і повноважень.

Норми прямої дії Закону України "Про охорону праці", що вимагають вирішення (розгляду) найважливіших питань охорони праці з обов'язковою участю (за погодженням) профспілок.

Практика створення та функціонування у профспілкових організаціях структурних ланок технічної або громадської інспекції праці профспілки, визначення особи, як представника профспілок з питань охорони праці, щодо забезпечення належного рівня громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та ефективного захисту прав і соціальних інтересів працівників.

Основні форми та методи їх роботи щодо:

ефективної участі в перевірках стану охорони праці (у тому числі комплексних за участю органів державного нагляду; в межах триступеневого адміністративно-громадського контролю на виробничому рівні тощо);

підготовки відповідних висновків або подань стосовно усунення виявлених порушень, припинення експлуатації небезпечних об'єктів, машин, механізмів, устаткування, притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

реалізації права профспілок на проведення незалежної експертизи рівня безпеки й умов праці, стану діючих виробничих об'єктів або тих, що проектуються чи будуються, на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

участі в роботі комісій щодо прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об'єктів;

протидії фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, необґрунтованого віднесення їх до не пов'язаних з виробництвом, безпідставного звинувачення потерпілих;

загальної практики участі представників профспілок у розслідуванні виробничих травм і аварій, у проведенні подальшої роботи щодо усунення причин, які призвели до цих подій;

відстоювання прав працівників на належні, безпечні й здорові умови праці, а також прав потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань на страхові виплати, передбачені законодавством, і на додаткові пільги й компенсації згідно з колективним договором, у тому числі шляхом участі в засіданнях КТС, судів, конфліктних комісій при робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків тощо;

участі в розробленні проектів організаційно-технічних і соціальних заходів з охорони праці, зокрема зобов'язань колективного договору за розділом "Охорона праці" (у тому числі Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів або підвищення існуючого рівня охорони праці), заходів галузевої, регіональної чи загальнодержавної програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (враховуючи відповідний рівень слухачів).

Тема 10.2. Зміст нормативних актів Федерації профспілок України, що регулюють діяльність представників профспілок з охорони праці.

Типове положення про представників профспілок з питань охорони праці.

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці.

Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації.

Інші акти ФПУ з питань охорони праці.

Основні завдання профспілок щодо посилення громадського контролю за станом охорони праці.

Тема 10.3. Семінар-тренінг. Форми та методи організації роботи представників профспілок з питань охорони праці.

Планування дій (кількість представників профспілки з питань охорони праці, потрібна кількість відвідувань, середній час на одне інспекційне відвідування, кількість підприємств, їх розташування тощо).

Програми роботи (регіональна, галузева, індивідуальна).

Підготовка до інспекційного відвідування (збирання довідкової інформації та відомості про підприємство, цех, підрозділ, робоче місце тощо).

Типи інспекційних відвідувань (поточні - планові, контрольні (реагування на результат планового відвідування), спеціальні (на скаргу працівника підприємства - члена профспілки або розслідування такої скарги, конкретної проблеми, нещасного випадку тощо).

Підтвердження відвідування (оголошене (за домовленістю) або неоголошене (раптове).

Підготовка матеріалів для ефективного проведення інспекції (збір матеріалів та необхідні документи: посвідчення, направлення, у разі необхідності, переліки контрольних запитань тощо).

Тема 10.4. Семінар-тренінг. Практика здійснення контролю представниками профспілок за дотриманням законодавства з охорони праці.

Попередні контакти та формальності. Дії представника профспілки з питань охорони праці, якщо керівник не бажає співпрацювати.

Безпосереднє інспектування (переліки контрольних питань, визначення маршруту здійснення перевірки, визначення факторів підвищеного ризику, алгоритму оцінки стану безпеки, спілкування з працівниками, ознайомлення з необхідною документацією, перевірка усунення недоліків, виявлених попередніми перевірками тощо).

Заключна зустріч з адміністрацією (надання порад та інформації).

Контроль після інспекційного відвідування.

Тема 10.5. Семінар-тренінг. Практика складання документів за результатами здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці: актів перевірки, подань до роботодавців, органів державного нагляду за охороною праці та органів прокуратури.

Ведення обліку інспекційного відвідування.

Складання звіту про інспекційні відвідування.

Модуль 11. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист

Тема 11.1. Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки (підвищеної вибухонебезпеки).

Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Основні положення Конвенції 174 від 22 червня 1993 року Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим аваріям".

Основні характеристики вибухонебезпеки. Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій.

Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем. Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка рівня небезпечності процесу; обґрунтованість та надійність способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.

Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку. Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки та їх класифікація.

Захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування.

Раціональне планування території підприємства. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Модуль 12. Пожежна безпека

Тема 12.1. Основні вимоги нормативних документів, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів.

Закон України "Про пожежну безпеку", стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної безпеки та інше.

Обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.

Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічні комісії.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Основні причини пожеж. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та після її закінчення.

Основні вимоги пожежної безпеки. Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння).

Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння. Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу. Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів. Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

Методи здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки та робота представників профспілки (профспілок) у пожежно-технічних комісіях підприємств.

Модуль 13. Електробезпека

Тема 13.1. Основи електробезпеки та заходи електробезпеки.

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них. Правила безпеки при роботі на персональних комп'ютерах.

Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до 1000 В.

Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6 - 10 кВ; 35 кВ; 110 - 1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування. Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Заходи електробезпеки. Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій. Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки. Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках, при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками, безпечного застосування машин і механізмів.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Модуль 14. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захворювань та отруєнь. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

Тема 14.1. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти: санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи, регламенти тощо.

Поняття гігієни праці та медицини праці. Основні положення законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов праці та збереження здоров'я працюючих.

Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна класифікація праці).

Компетенція спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я в проведенні атестації робочих місць за умовами праці,

Організація та здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи промислової продукції, технологічних процесів тощо.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Особливості гігієни праці під час використання праці жінок та неповнолітніх. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Практичні аспекти визначення показників санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця. Організація та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Взаємодія представників профспілок з органами виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тема 14.2. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Роль представників профспілки (профспілок) у своєчасному та якісному проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

Результати діяльності профспілкових організацій та їх об'єднань щодо проведення акції ФПУ "Атестацію робочих місць за умовами праці - під контроль профспілок".

Тема 14.3. Порядок проведення медичних оглядів працівників. Профілактика професійних захворювань та отруєнь.

Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та обліку профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення придатності працівника до роботи).

Основні принципи профілактики виникнення профзахворювань. Практичні аспекти здійснення заходів профілактики виникнення профзахворювань.

Участь представників профспілки (профспілок) у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця під час встановлення зв'язку захворювання певного працівника з дією шкідливих виробничих факторів тощо.

Тема 14.4. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Стислі основи анатомії та фізіології людини. Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Симптоми отруєнь. Вплив різних газів на організм людини і його наслідки.

Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Класифікація переломів. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при кровотечі.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок. Перша допомога при отруєнні газами. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов'язок. Перша допомога при переломах. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Модуль 15. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій

Тема 15.1. Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю, управління та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників. Класифікація виробничих небезпечних чинників залежно від властивостей технологічних процесів та небезпечних речовин (різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих рідин, що викидають пар, викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки (далі - ОПН). Повноваження суб'єкта господарювання, який має ОПН, щодо організації робот з ідентифікації ОПН. Роль адміністрації та керівників підрозділів підприємства у виявленні небезпечного промислового устаткування, проведенні оцінки небезпечних промислових факторів, розробці планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про аварії, що сталися.

Оцінка рівня небезпеки об'єктів, установлення імовірності можливих аварій, установлення прийнятного ризику та розробка заходів щодо його зниження. Методика виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Методики оцінки можливостей виникнення аварій.

Планування запобіжних заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві. Організація аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв'язку, призначення персоналу та визначення його обов'язків.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.

Тема 15.2. Семінар-тренінг 15.1. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Приклади розрахунку збитків, завданих промисловими аваріями.

__________
Примітки:


Під час формування конкретного плану і програми навчання на основі типових документів передбачається для конкретної групи слухачів вивчення інших важливих питань, не охоплених Типовою програмою, з урахуванням специфіки підприємства (виробництва), галузі, підгалузі економічної діяльності на основі конкретних нормативно-правових актів з охорони праці, які поширюються на них. При цьому передбачається викладення основних вимог щодо технічної безпеки виробництв, машин, механізмів, устаткування, правильної організації специфічних технологічних процесів тощо.


Одночасно розглядаються форми й методи роботи представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці щодо оцінки рівня технічної безпеки на відповідність чинним нормативно-правовим актам у відповідній галузі, за видами робіт, при експлуатації відповідного устаткування, машин, механізмів тощо.
Додаток 5
до Типового положення

Зразок протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці представників профспілок

______________________________________________________________________
(профспілковий орган, що організовує навчання і перевірку знань)

ПРОТОКОЛ № _____
засідання комісії з перевірки знань представників профспілки (профспілок) з питань охорони праці

"___" ____________ 20__ р.

м. ________________

Комісія у складі:

голови ______________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії ________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ініціали, посада)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
що створена на підставі розпорядження керівника профоргану від "__" ____ 20__ р. № ___,
перевірила знання названих нижче представників профспілки (профспілок) з питань
охорони праці, необхідні для реалізації ними повноважень і прав профспілок у сфері
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, визначених Законами України
"Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", іншими
нормативно-правовими актами з охорони праці відповідно до додатка 4
НПАОП 0.00-4.12-05 та додатків 1 (або 3) до постанови президії ФПУ
від 28.02.2005 № П-16-12.

№ пп

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проходила іспит

Посада (громадське доручення)

місце роботи (профорганізація)

Знає / Не знає

Допуск до повнов. представника

Підпис особи, яка проходила іспит

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова комісії

__________________________
(підпис)

Члени комісії

__________________________
(підпис)


__________________________
(підпис)

М.П.

__________________________
(підпис)
Додаток 6
до Типового положення

З лиця

Федерація профспілок України

ПОСВІДЧЕННЯ № ______
про перевірку знань з питань охорони праці

Видано ______________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

Посада (фах) _________________________________________________________________
                                                               (технічний, головний технічний інспектор праці;
                                                представник профспілки (профспілок) з питань охорони праці)

____________________________________________________________________________
      (найменування профспілкового органу, що видав Посвідчення представника профспілки (профспілок)
                                                                                з питань охорони праці)

____________________________
             (дата видачі Посвідчення)

З середини

Ліва частина

Зазначена в цьому документі особа пройшла навчання і виявив(ла) потрібні знання законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці за програмою і в обсягах згідно з додатком 4 НПАОП 0.00-4.12-05 та одержала право на виконання повноважень представника профспілки (профспілок), передбачених законодавством, у тому числі право бути членом комісії з перевірки знань посадових осіб і працівників з питань охорони праці.

Права частина

Відомості
про періодичну перевірку знань

Дата перевірки знань

№ протоколу

Вид (первинна, періодична)

Підпис голови комісії

Підпис члена комісії від Держгірпромнагляду (за необхідності)

Печатка профспілкового органу

1

2

3

4

5

6
Додаток 7
до Типового положення

РІВНІ НАВЧАННЯ
представників профспілок з питань охорони праці різних категорій

№ рівня

Назва рівня та тривалість навчання

Категорії осіб та їх орієнтовна кількість

Профспілкові та інші органи, відповідальні за організацію навчання

Підрозділи або навчальні заклади, відповідальні за проведення навчання

1 а)

Виробничий
(тривалість - згідно з умовами колдоговору, за рекомендацією ЦК профспілки)

Члени профкомів (цехкомів), члени комісій з охорони праці профкомів (цехкомів), громадські інспектори з охорони праці підприємств, цехів, відділів, виробничих дільниць, інших підрозділів

(понад 200 тис. осіб)

Профкоми підприємств, установ, організацій та роботодавці

Профком, служби кадрів (підготовки кадрів) та охорони праці підприємства за методичної та іншої допомоги вищих профорганів та навчальних закладів профспілок

1 б)

Виробничий
(тривалість - згідно з умовами колдоговору; рекомендується не менш як один тиждень, 40 годин)

Голови комісій з охорони праці профкомів (цехкомів великих підприємств з кількістю 3 тис. і більше працівників), старші громадські інспектори з охорони праці підприємств (цехів великих підприємств) або голови профкомів (їх заступники) чи профорганізатори, які безпосередньо виконують функції представника профспілки з питань охорони праці, передбачені законодавством

(понад 96 тис. осіб)

Профкоми підприємств, установ, організацій за участю роботодавців
Обласні, міські, районні або інші органи галузевих профспілок

Навчально-методичні центри територіальних профоб'єднань (з урахуванням рекомендацій щодо закріплення регіонів України до НМЦ)

2

Обласний,
міський, районний
(не менш як 1 тижд., 40 год.)

Працівники апарату обласних, київських міських, кримських республіканських, районних та інших органів галузевих профспілок, яким за розподілом обов'язків доручено виконання функцій представника профспілки з питань охорони праці

(4,6 тис. осіб)

Відповідні територіальні та центральні органи галузевих профспілок

Навчально-методичні центри територіальних профоб'єднань
(з урахуванням рекомендацій щодо закріплення регіонів України за НМЦ профспілок) Академія праці, соціальних відносин і туризму, Харківський соціально-економічний інститут (частково, за можливості)

3

Республіканський
і територіальний міжспілковий
(не менш як 1 тиждень, 40 академ. год.)

Працівники апарату центральних органів всеукраїнських профспілок та територіальних профоб'єднань, яким за розподілом обов'язків доручено виконання функцій представника профспілки з питань охорони праці

(50 - 55 осіб)

Відповідні центральні органи галузевих профспілок та територіальні профоб'єднання

Академія праці, соціальних відносин і туризму

4

Інспекторський
(не менш як 2 тижні, 80 академ. год.)

Технічні (головні технічні) інспектори праці ФПУ, територіальних профоб'єднань, всеукраїнських галузевих профспілок (окрім вугільної, металургійної, хімічної промисловості)

(105 осіб)

ФПУ, відповідні територіальні профоб'єднання та центральні органи галузевих профспілок

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Технічні (головні технічні) інспектори праці ЦК профспілок працівників вугільної, металургійної і гірничодобувної, хімічних та нафтохімічних галузей промисловості

(65 осіб)

ЦК профспілок працівників вугільної, металургійної і гірничодобувної промисловості, хімічних та нафтохімічних галузей

Харківський соціально-економічний інститут, Дніпропетровський зональний навчально-методичний центр

__________
Примітки:


1. За наявності можливостей щодо організації якісного навчання в обсягах, не менше передбачених Типовою програмою, навчальні заклади ФПУ можуть проводити роботу на вищому або нижчому рівні, ніж це зазначено у таблиці (про що подається інформація до ФПУ).


2. Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці членські організації ФПУ можуть організовувати навчання на базі відомчих навчальних закладів, курсів підвищення кваліфікації, регіональних навчальних центрів тощо, які не належать до закладів профспілок. Головними умовами такого навчання є його відповідність встановленому Типовому положенню за обсягами і якістю, а також забезпечення незалежності оцінки знань слухачів від зовнішнього впливу. Комісія з перевірки знань має відповідати вимогам пункту 10 Типового положення, зокрема призначатися розпорядженням керівника виборного профспілкового органу, що організовував навчання, та очолюватися профспілковим працівником, який сам пройшов перевірку знань у встановленому порядку.
Додаток 8
до Типового положення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ФПУ
щодо регіонального розподілу проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці в навчально-методичних центрах територіальних профоб'єднань ФПУ

№ п/п

Регіони, області

Навчально-методичні центри територіальних профспілкових об'єднань (НМЦ)

1.

Вінницька

Головне підприємство "Профспілкове" Федерації профспілок Вінницької області

2.

Волинська

Навчально-методичний центр профспілок Волинської області

3.

Дніпропетровська

Зональний навчально-методичний центр Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок

4.

Донецька

Навчально-методичний центр Донецької обласної ради профспілок

5.

Житомирська

Учбово-методичний центр Федерації профспілок Житомирської області

6.

Закарпатська

Госпрозрахунковий навчально-методичний центр профспілок Закарпатської області

7.

Запорізька

Профспілкові курси Запорізької обласної ради профспілок

8.

Івано-Франківська

Готельно-навчальний комплекс "Гетьман" Об'єднання профспілок Львівщини

9.

м. Київ

Академія праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)

10.

Київська

Підприємство "Навчально-методичний центр" Федерації профспілок Чернігівської області

11.

Кіровоградська

Зональний навчально-методичний центр Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок

12.

АР Крим

Навчально-методичний центр Федерації незалежних профспілок Криму

13.

Луганська

Факультет з навчання та перепідготовки кадрів Федерації профспілок Луганської області

14.

Львівська

Готельно-навчальний комплекс "Гетьман" Об'єднання профспілок Львівщини

15.

Миколаївська

Профспілкові курси Запорізької облпрофради

16.

Одеська

Головне підприємство "Профспілкове" Федерації профспілок Вінницької області

17.

Полтавська

Харківський соціально-економічний інститут (ХСЕІ)

18.

Рівненська

Навчально-методичний центр Федерації профспілок Рівненської області

19.

Сумська

Підприємство "Навчально-методичний центр" Федерації профспілок Чернігівської області

20.

Тернопільська

Готельно-навчальний комплекс "Гетьман" Об'єднання профспілок Львівщини

21.

Харківська

Харківський соціально-економічний інститут

22.

Херсонська

Профспілкові курси Запорізької облпрофради

23.

Хмельницька

Навчально-культурний центр "Побужжя" ФПО Хмельницької області

24.

Черкаська

Головне підприємство "Профспілкове" Федерації профспілок Вінницької області

25.

Чернівецька

Навчально-культурний центр "Побужжя" Федерації профспілок Хмельницької області

26.

Чернігівська

Підприємство "Навчально-методичний центр" Федерації профспілок Чернігівської області

№ п/п

Скорочена назва НМЦ

Регіони, області

1

Вінницький

Вінницька, Одеська, Черкаська

2

Волинський

Волинська

3

Дніпропетровський

Дніпропетровська, Кіровоградська

4

Донецький

Донецька

5

Житомирський

Житомирська

6

Закарпатський

Закарпатська

7

Запорізький

Запорізька, Херсонська, Миколаївська

8

Кримський

Автономна Республіка Крим

9

Луганський

Луганська

10

Львівський

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська

11

Рівненський

Рівненська

13

Хмельницький

Хмельницька, Чернівецька

14

Чернігівський

Чернігівська, Сумська, Київська

15

Академія праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)

м. Київ

16

Харківський соціально-економічний інститут (ХСЕІ)

Харківська, Полтавська

__________
Примітка:


За визначенням виборного органу всеукраїнської профспілки чи територіального об'єднання організацій профспілок навчання може бути організовано і в іншому навчальному закладі, який спроможний забезпечити якісну підготовку зазначеної категорії працівників із урахуванням вимог частини першої п. 18 Типового положення.вгору