Щодо спрощення оформлення запасів споживання в українських портах
Мінекономіки (з 2005 р.); Лист від 08.10.20084202-28/1502
Документ v1502665-08, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2008

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
08.10.2008 N 4202-28/1502
Державна митна служба
України

Департамент державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України
розглянув звернення Державної митної служби України від 05.09.2008
N 11/6-9/9860 щодо спрощення оформлення запасів споживання в
українських портах та повідомляє.
Відповідно частин 1 та 4 статті 6 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) зовнішньоекономічний
договір (контракт) складається відповідно до цього та інших
законів України з урахуванням міжнародних договорів України.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту
зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право
використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних
органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній
формі цим та іншими законами України. Крім того, суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо
та у виключній формі заборонені законами України.
Згідно з частинами 3 та 5 статті 382 Господарського кодексу
України ( 436-15 ), форма зовнішньоекономічного договору
(контракту) визначається правом місця його укладення. Місце
укладення договору (контракту) визначається відповідно до законів
України. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору
(контракту) визначаються правом місця його укладення, якщо сторони
не погодили інше. Порядок визначення права, яке має
застосовуватися до договору (контракту) у разі недосягнення згоди
сторін стосовно вказаного порядку, встановлюється законом про
зовнішньоекономічну діяльність.
У статтях 180 та 181 Господарського кодексу України
( 436-15 ) встановлено, що зміст господарського договору
становлять умови договору, визначені угодою його сторін,
спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських
зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними
як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.
Господарський договір вважається укладеним, якщо між
сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди
щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за
законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови,
щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у
будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.
Господарський договір за загальним правилом викладається у
формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого
печатками. Допускається укладення господарських договорів у
спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами,
телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження
прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено
спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду
договорів.
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 06.09.2001 N 201 ( z0833-01 ) "Про
затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів)" не обмежує прав суб'єктів господарської діяльності
щодо визначення змісту зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), оскільки згідно з пунктом 1 Положення про форму
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (далі - Положення),
затвердженого цим наказом, сторони зовнішньоекономічного договору
мають право самостійно визначати його умови, тобто Положення
містить перелік умов договору, які мають бути у ньому передбачені,
але лише "якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися
про інше".
Таким чином, положення зазначеного наказу містять узагальнену
інформацію щодо прав та обов'язків сторін зовнішньоекономічного
договору та його істотних умов відповідно до чинного законодавства
(Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
Цивільний кодекс України ( 435-15 ), Господарський кодекс України
( 436-15 )), та можуть використовуватись суб'єктами господарювання
під час здійснення господарської діяльності.
Директор департаменту
державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.В.Вишня
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору