Документ v1474201-09, поточна редакція — Редакція від 28.12.2010, підстава - v1673201-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2009 N 1474

Про затвердження Плану діяльності
Міністерства фінансів України з підготовки
проектів регуляторних актів на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 11 ( v0011201-10 ) від 18.01.2010
N 28 ( v0028201-10 ) від 22.01.2010
N 103 ( v0103201-10 ) від 01.03.2010
N 211 ( v0211201-10 ) від 20.04.2010
N 221 ( v0221201-10 ) від 23.04.2010
N 227 ( v0227201-10 ) від 23.04.2010
N 381 ( v0381201-10 ) від 09.06.2010
N 577 ( v0577201-10 ) від 25.06.2010
N 608 ( v0608201-10 ) від 29.06.2010
N 622 ( v0622201-10 ) від 02.07.2010
N 742 ( v0742201-10 ) від 19.07.2010
N 834 ( v0834201-10 ) від 05.08.2010
N 1076 ( v1076201-10 ) від 23.09.2010
N 1310 ( v1310201-10 ) від 04.11.2010
N 1442 ( v1442201-10 ) від 23.11.2010
N 1463 ( v1463201-10 ) від 26.11.2010
N 1576 ( v1576201-10 ) від 17.12.2010
N 1673 ( v1673201-10 ) від 28.12.2010 }

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік (далі - План),
що додається.
2. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Змій Ю.М.) забезпечити оприлюднення Плану на веб-сайті
Міністерства в мережі Інтернет не пізніше десяти робочих днів з
дня затвердження.
3. Департаментам, управлінням, самостійним відділам:
3.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
3.2. При підготовці проекту регуляторного акта, який не
внесено до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання
відповідного доручення надавати Департаменту правового
забезпечення проект наказу про внесення змін до Плану.
4. Департаменту правового забезпечення (Закревський А.С.)
забезпечити подання Плану до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
15.12.2009 N 1474

ПЛАН
діяльності Міністерства фінансів України з підготовки
проектів регуляторних актів на 2010 рік

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мета прийняття | Вид і назва | Термін | Структурні | Очікуваний результат | |пор.|регуляторного акта| проекту |виконання| підрозділи | | | | | нормативно- | | Міністерства, | | | | | правового акта | | відповідальні | | | | |(законів України, | | за розробку | | | | | актів Президента | | нормативно- | | | | | України, актів | |правового акта | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | України, наказів | | | | | | | Міністерства та | | | | | | | інших) | | | | | |------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 1 |Реформування |Проект постанови | IV |Управління |Урегулювання порядку | | |системи |Кабінету Міністрів| квартал |методології |нарахування зносу | | |бухгалтерського |України "Про | |бухгалтерського|необоротних активів | | |обліку в |затвердження | |обліку |бюджетними установами | | |державному секторі|Строків корисного | | |та фондами | | |з урахуванням |використання | | |загальнообов'язкового | | |вимог міжнародних |необоротних | | |державного соціального| | |стандартів |активів" | | |і пенсійного | | |бухгалтерського | | | |страхування залежно | | |обліку для | | | |від строків корисного | | |державного сектору| | | |використання | | |відповідно до | | | |необоротних активів | | |Стратегії | | | |відповідно до | | |модернізації | | | |міжнародних стандартів| | |системи | | | |бухгалтерського обліку| | |бухгалтерського | | | |для державного | | |обліку в | | | |сектору | | |державному секторі| | | | | | |на 2007-2015 роки,| | | | | | |затвердженої | | | | | | |постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |16.01.2007 N 34 | | | | | | |( 34-2007-п ) | | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 2 |Приведення |Проект наказу | III |Управління |Забезпечення | | |положень наказу |Міністерства | квартал |методології |уніфікації норм | | |Міністерства |фінансів України | |бухгалтерського|законодавства України | | |фінансів України у|"Про затвердження | |обліку |та уникнення | | |відповідність із |Змін до Положення | | |множинного тлумачення | | |законодавством |про документальне | | |норм Положення про | | |України |забезпечення | | |документальне | | | |записів у | | |забезпечення записів у| | | |бухгалтерському | | |бухгалтерському обліку| | | |обліку" | | |при здійсненні записів| | | | | | |у бухгалтерському | | | | | | |обліку | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 3 |Виконання пункту 2|Проект наказу | II |Департамент |Прийняття наказу | | |Прикінцевих |Міністерства |півріччя |державного |забезпечить реалізацію| | |положень Закону |фінансів України | |регулювання |положень Закону | | |України від |"Про затвердження | |операцій з |України від 25.06.2009| | |25.06.2009 |Порядку контролю | |дорогоцінними |N 1571-VI ( 1571-17 ) | | |N 1571-VI |за додержанням | |металами і |"Про внесення змін до | | |( 1571-17 ) "Про |ліцензійних умов | |дорогоцінним |деяких законодавчих | | |внесення змін до |провадження | |камінням та |актів України щодо | | |деяких |господарської | |пробірного |подальшого | | |законодавчих актів|діяльності з | |нагляду |вдосконалення порядку | | |України щодо |виробництва | | |ліцензування | | |подальшого |дорогоцінних | | |господарської | | |вдосконалення |металів і | | |діяльності" та | | |порядку |дорогоцінного | | |упорядкування | | |ліцензування |каміння, | | |діяльності у сфері | | |господарської |дорогоцінного | | |обігу дорогоцінних | | |діяльності" |каміння | | |металів і | | | |органогенного | | |дорогоцінного каміння | | | |утворення, | | |як суб'єктів | | | |напівдорогоцінного| | |господарювання, так і | | | |каміння; | | |органу ліцензування | | | |виготовлення | | |під час здійснення ним| | | |виробів з | | |державного контролю за| | | |дорогоцінних | | |обігом та обліком | | | |металів і | | |дорогоцінних металів і| | | |дорогоцінного | | |дорогоцінного каміння | | | |каміння, | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння | | | | | | |органогенного | | | | | | |утворення, | | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | | |каміння, торгівлі | | | | | | |виробами з | | | | | | |дорогоцінних | | | | | | |металів і | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння, | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння | | | | | | |органогенного | | | | | | |утворення, | | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | | |каміння; збирання,| | | | | | |первинної обробки | | | | | | |відходів і брухту | | | | | | |дорогоцінних | | | | | | |металів та | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння, | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння | | | | | | |органогенного | | | | | | |утворення, | | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | | |каміння" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 4 |Приведення норм |Проект постанови | II |Департамент |Вдосконалення | | |постанови Кабінету|Кабінету Міністрів|півріччя |державного |державного контролю за| | |Міністрів України |України "Про | |регулювання |реалізацією цінностей | | |у відповідність із|внесення змін до | |операцій з |із Державного фонду | | |законодавством |постанови Кабінету| |дорогоцінними |дорогоцінних металів і| | |України |Міністрів України | |металами і |дорогоцінного каміння | | | |від 07.05.98 N 653| |дорогоцінним | | | | |"Про порядок | |камінням та | | | | |продажу суб'єктам | |пробірного | | | | |підприємницької | |нагляду | | | | |діяльності | | | | | | |дорогоцінних | | | | | | |металів і | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння, | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння | | | | | | |органогенного | | | | | | |утворення та | | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | | |каміння з | | | | | | |Державного фонду | | | | | | |дорогоцінних | | | | | | |металів і | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 5 |Виконання вимог |Проект наказу | II |Департамент по |Вдосконалення Порядку | | |постанови Кабінету|Міністерства | квартал |контролю за |ведення Єдиного | | |Міністрів України |фінансів України | |виробництвом |реєстру виготовлення | | |від 03.07.2006 |"Про затвердження | |цінних паперів,|голографічних захисних| | |N 895 |Порядку формування| |акцизних |елементів | | |( 895-2006-п ) |та ведення Єдиного| |марок, | | | |"Питання |реєстру | |документів | | | |голографічного |голографічних | |суворої | | | |захисту документів|захисних | |звітності та | | | |і товарів" |елементів" | |голографічних | | | | | | |захисних | | | | | | |елементів | | | | | | |(Держзнак) | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 6 |Виконання вимог |Проект наказу | IV |Департамент по |Встановлення контролю | | |постанови Кабінету|Міністерства | квартал |контролю за |за порядком | | |Міністрів України |фінансів України | |виробництвом |розроблення та | | |від 03.07.2006 |"Про затвердження | |цінних паперів,|виробництва | | |N 895 |Порядку | |акцизних |голографічних захисних| | |( 895-2006-п ) |розроблення та | |марок, |елементів | | |"Питання |виробництва | |документів | | | |голографічного |голографічних | |суворої | | | |захисту документів|захисних | |звітності та | | | |і товарів" |елементів" | |голографічних | | | | | | |захисних | | | | | | |елементів | | | | | | |(Держзнак) | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 7 |Вдосконалення |Проект наказу | IV |Департамент по |Посилення державного | | |системи |Міністерства | квартал |контролю за |контролю у сфері | | |забезпечення |фінансів України | |виробництвом |забезпечення та | | |бланками цінних |"Про затвердження | |цінних паперів,|виготовлення бланків | | |паперів, |Порядку замовлення| |акцизних |цінних паперів, | | |документів |і виготовлення | |марок, |документів суворої | | |суворої звітності |бланків цінних | |документів |звітності для | | |для державних |паперів, | |суворої |державних потреб | | |потреб та |документів | |звітності та | | | |посилення |суворої | |голографічних | | | |державного |звітності" | |захисних | | | |контролю у сфері | | |елементів | | | |їх виготовлення | | |(Держзнак) | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 8 |Встановлення |Проект Закону | IV |Департамент |Стимулювання суб'єктів| | |підвищених норм |України "Про | квартал |податкової та |господарювання до | | |амортизації для |внесення змін до | |митної |використання | | |енергозберігаючого|статті 8 Закону | |політики |енергозберігаючого | | |обладнання |України "Про | | |обладнання та зниження| | | |оподаткування | | |енерговитрат | | | |прибутку | | |виробництва, що | | | |підприємств (щодо | | |позитивно вплине на | | | |підвищеної | | |фінансовий стан | | | |амортизації | | |підприємства та | | | |енергозберігаючого| | |збільшить | | | |обладнання)" | | |конкурентоспроможність| | | | | | |виробленої продукції | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 9 |Визначення та |Проект постанови | IV |Департамент |Стимулювання суб'єктів| | |ідентифікація |Кабінету Міністрів| квартал |податкової та |господарювання до | | |енергозберігаючого|України "Про | |митної |використання | | |обладнання, до |затвердження | |політики |енергозберігаючого | | |якого будуть |переліку | | |обладнання та зниження| | |застосовуватися |енергозберігаючого| | |енерговитрат | | |підвищені норми |обладнання, до | | |виробництва, що | | |амортизації |якого | | |позитивно вплине на | | | |застосовуються | | |фінансовий стан | | | |підвищені норми | | |підприємства та | | | |амортизації" | | |збільшить | | | | | | |конкурентоспроможність| | | | | | |виробленої продукції | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 10|Наближення |Проект Закону |Протягом |Департамент |Адаптація | | |законодавства |України "Про | року |податкової та |законодавства України | | |України з питань |внесення змін до | |митної |до законодавства ЄС, | | |оподаткування |деяких | |політики |збільшення надходжень | | |акцизним збором до|законодавчих актів| | |до бюджету | | |законодавства ЄС |з питань | | | | | | |оподаткування | | | | | | |акцизним збором" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 11|Виконання пункту 2|Наказ Міністерства| II |Управління |Приведення Порядку | | |Прикінцевих |фінансів України | квартал |державного |контролю за | | |положень Закону |"Про затвердження | |регулювання у |додержанням | | |України від |Порядку контролю | |сфері випуску |Ліцензійних умов | | |25.06.2009 |за додержанням | |та проведення |провадження | | |N 1571-VI |Ліцензійних умов | |лотерей, інших |господарської | | |( 1571-17 ) "Про |провадження | |азартних ігор |діяльності з випуску | | |внесення змін до |господарської | | |та проведення лотерей | | |деяких |діяльності з | | |у відповідність із | | |законодавчих актів|випуску та | | |вимогами Закону | | |України щодо |проведення | | |України "Про внесення | | |подальшого |лотерей" | | |змін до деяких | | |вдосконалення | | | |законодавчих актів | | |порядку | | | |України щодо | | |ліцензування | | | |подальшого | | |господарської | | | |вдосконалення порядку | | |діяльності" | | | |ліцензування | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | | | | | |( 1571-17 ) | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 12|Виконання пункту 2|Наказ Міністерства| II |Управління |Приведення Ліцензійних| | |Прикінцевих |фінансів України | квартал |державного |умов провадження | | |положень Закону |"Про затвердження | |регулювання у |господарської | | |України від |Ліцензійних умов | |сфері випуску |діяльності з випуску | | |25.06.2009 |провадження | |та проведення |та проведення лотерей | | |N 1571-VI |господарської | |лотерей, інших |у відповідність із | | |( 1571-17 ) "Про |діяльності з | |азартних ігор |вимогами Закону | | |внесення змін до |випуску та | | |України від 25.06.2009| | |деяких |проведення | | |N 1571-VI | | |законодавчих актів|лотерей" | | |( 1571-17 ) "Про | | |України щодо | | | |внесення змін до | | |подальшого | | | |деяких законодавчих | | |вдосконалення | | | |актів України щодо | | |порядку | | | |подальшого | | |ліцензування | | | |вдосконалення порядку | | |господарської | | | |ліцензування | | |діяльності" | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 13|Виконання пункту 2|Проект спільного | II |Управління |Визнання такими, що | | |Прикінцевих |наказу Державного | квартал |державного |втратили чинність, | | |положень Закону |комітету України з| |регулювання у |Ліцензійних умов | | |України від |питань | |сфері випуску |провадження | | |25.06.2009 |регуляторної | |та проведення |господарської | | |N 1571-VI |політики та | |лотерей, інших |діяльності з випуску | | |( 1571-17 ) |підприємництва і | |азартних ігор |та проведення лотерей | | |"Про внесення змін|Міністерства | | |та Порядку контролю за| | |до деяких |фінансів України | | |додержанням | | |законодавчих актів|"Про визнання | | |Ліцензійних умов | | |України щодо |таким, що втратив | | |провадження | | |подальшого |чинність, | | |господарської | | |вдосконалення |спільного наказу | | |діяльності з випуску | | |порядку |Державного | | |та проведення лотерей | | |ліцензування |комітету України з| | |( z1005-02 ) | | |господарської |питань | | | | | |діяльності" |регуляторної | | | | | | |політики та | | | | | | |підприємництва, | | | | | | |Міністерства | | | | | | |фінансів України | | | | | | |від 12 грудня | | | | | | |2002 року | | | | | | |N 128/1037" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 14|Виконання |Проект наказу | I |Департамент |Прийняття | | |пункту 2 |Міністерства |півріччя |державного |проекту наказу | | |Прикінцевих |фінансів України | |регулювання |забезпечить | | |положень |"Про затвердження | |операцій з |реалізацію | | |Закону |Ліцензійних умов | |дорогоцінними |положень Закону | | |України |провадження | |металами і |України | | |від |господарської | |дорогоцінним |від 25.06.2009 | | |25.06.2009 |діяльності з | |камінням та |N 1571-VI | | |N 1571-VI |виробництва | |пробірного |( 1571-17 ) | | |( 1571-17 ) |дорогоцінних | |нагляду |"Про внесення | | |"Про внесення |металів і | | |змін до деяких | | |змін до |дорогоцінного | | |законодавчих | | |деяких |каміння, | | |актів України | | |законодавчих |дорогоцінного | | |щодо подальшого | | |актів України |каміння | | |вдосконалення | | |щодо |органогенного | | |порядку | | |подальшого |утворення, | | |ліцензування | | |вдосконалення |напівдорогоцінного| | |господарської | | |порядку |каміння; | | |діяльності" та | | |ліцензування |виготовлення | | |встановлення | | |господарської |виробів з | | |кваліфікаційних, | | |діяльності" |дорогоцінних | | |організаційних | | | |металів і | | |та інших вимог | | | |дорогоцінного | | |до провадження | | | |каміння, | | |певного виду | | | |дорогоцінного | | |діяльності у | | | |каміння | | |сфері обігу | | | |органогенного | | |дорогоцінних | | | |утворення, | | |металів і | | | |напівдорогоцінного| | |дорогоцінного | | | |каміння, торгівлі | | |каміння | | | |виробами з | | | | | | |дорогоцінних | | | | | | |металів і | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння, | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння | | | | | | |органогенного | | | | | | |утворення, | | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | | |каміння; збирання,| | | | | | |первинної обробки | | | | | | |відходів і брухту | | | | | | |дорогоцінних | | | | | | |металів та | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння, | | | | | | |дорогоцінного | | | | | | |каміння | | | | | | |органогенного | | | | | | |утворення, | | | | | | |напівдорогоцінного| | | | | | |каміння та зразків| | | | | | |заяв про видачу | | | | | | |ліцензії, | | | | | | |переоформлення | | | | | | |ліцензії, видачу | | | | | | |копії ліцензії, | | | | | | |видачу дубліката | | | | | | |ліцензії" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 15 |Виконання |Проект спільного |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |наказу Державного | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |комітету України | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |з питань | |цінних паперів,|України | | |Закону України |регуляторної | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |політики та | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |підприємництва, | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |Міністерства | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|фінансів | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |України "Про | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |визнання такими, | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |що втратили | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |чинність, деяких | | |діяльності та | | |в Україні" |наказів Державного| | |державного нагляду | | | |комітету України | | |(контролю) у | | | |з питань | | |цих сферах | | | |регуляторної | | | | | | |політики та | | | | | | |підприємництва | | | | | | |і Міністерства | | | | | | |фінансів України" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 16 |Виконання |Проект спільного |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |наказу Державного | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |комітету України | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |з питань | |цінних паперів,|України | | |Закону України |регуляторної | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |політики та | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |підприємництва, | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |Міністерства | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|фінансів "Про | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |визнання таким, | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |що втратив | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |чинність наказу | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |Державного | | |діяльності та | | |в Україні" |комітету України | | |державного нагляду | | | |з питань | | |(контролю) у | | | |регуляторної | | |цих сферах | | | |політики та | | | | | | |підприємництва, | | | | | | |Міністерства | | | | | | |фінансів | | | | | | |України від | | | | | | |14.10.2003 | | | | | | |N 112/583" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 17 |Виконання |Проект наказу |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |Міністерства | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |фінансів | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |України "Про | |цінних паперів,|України | | |Закону України |затвердження | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |Ліцензійних умов | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |провадження | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |господарської | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|діяльності з | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |виготовлення | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |бланків цінних | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |паперів, | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |документів суворої| | |діяльності та | | |в Україні" |звітності і | | |державного нагляду | | | |Порядку | | |(контролю) у | | | |контролю за | | |цих сферах | | | |додержанням | | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | | |провадження | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності з | | | | | | |виготовлення | | | | | | |бланків цінних | | | | | | |паперів, | | | | | | |документів | | | | | | |суворої | | | | | | |звітності" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 18 |Виконання |Проект наказу |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |Міністерства | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |фінансів | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |України "Про | |цінних паперів,|України | | |Закону України |затвердження | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |Ліцензійних умов | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |провадження | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |господарської | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|діяльності з | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |розроблення, | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |виробництва та | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |сертифікаційних | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |випробувань | | |діяльності та | | |в Україні" |голографічних | | |державного нагляду | | | |захисних | | |(контролю) у | | | |елементів і | | |цих сферах | | | |Порядку | | | | | | |контролю за | | | | | | |додержанням | | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | | |провадження | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності з | | | | | | |розроблення, | | | | | | |виробництва та | | | | | | |сертифікаційних | | | | | | |випробувань | | | | | | |голографічних | | | | | | |захисних | | | | | | |елементів" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 19 |Визначення окремим|Проект постанови | IV |Державний |Встановлення розмірів | | |актом Кабінету |Кабінету Міністрів| квартал |гемологічний |плати за надання | | |Міністрів України |України "Про | |центр України |Державним гемологічним| | |розміру плати за |затвердження | | |центром платних послуг| | |платні послуги, |розміру плати за | | |у сфері видобутку | | |які можуть |надання Державним | | |і використання | | |надаватися |гемологічним | | |дорогоцінного каміння,| | |Державним |центром платних | | |дорогоцінного каміння,| | |гемологічним |послуг" | | |органогенного | | |центром України | | | |утворення, | | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | | |і декоративного | | | | | | |каміння, штучних | | | | | | |замінників зазначеного| | | | | | |каміння у вигляді | | | | | | |сировини і готових | | | | | | |виробів, зразків | | | | | | |мінералів, мінеральних| | | | | | |продуктів та гірських | | | | | | |порід, а також | | | | | | |гемологічне вивчення | | | | | | |їх родовищ | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 20 |Внесення змін до |Проект постанови | I |Державний |Виключення пункту | | |постанови Кабінету|Кабінету Міністрів|півріччя |гемологічний |5 Правил атестації | | |Міністрів України |України "Про | |центр |дорогоцінного каміння,| | |"Про затвердження |внесення змін до | |України |дорогоцінного каміння,| | |Правил атестації |постанови Кабінету| | |органогенного | | |дорогоцінного |Міністрів України | | |утворення, | | |каміння, |"Про затвердження | | |напівдорогоцінного | | |дорогоцінного |Правил атестації | | |каміння, | | |каміння |дорогоцінного | | |затверджених | | |органогенного |каміння, | | |постановою | | |утворення, |дорогоцінного | | |Кабінету Міністрів | | |напівдорогоцінного|каміння | | |України | | |каміння" |органогенного | | |від 06.09.2000 N 1396 | | |від 06.09.2000 |утворення, | | |( 1396-2000-п ), | | |N 1396 |напівдорогоцінного| | |щодо проведення | | |( 1396-2000-п ) |каміння" від | | |атестації | | | |06.09.2000 N 1396"| | |дорогоцінного каміння,| | | | | | |дорогоцінного каміння,| | | | | | |органогенного | | | | | | |утворення, | | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | | |каміння, суб'єктам | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності на | | | | | | |договірних засадах | | | | | | |Державним гемологічним| | | | | | |центром України | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 21 |Встановлення |Проект постанови | III |Управління |Забезпечення | | |порядку подання |Кабінету Міністрів| квартал |методології |уніфікації інформації | | |фінансової |України "Про | |бухгалтерського|для камеральних | | |звітності окремими|доповнення | |обліку |перевірок податкових | | |категоріями |пункту 2 | |Департамент |декларацій | | |підприємств |Порядку подання | |податкової та | | | | |фінансової | |митної політики| | | | |звітності" | |Департамент | | | | | | |моніторингу | | | | | | |адміністрування| | | | | | |платежів | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| |22 |Виконання пункту 2|Проект | II |Департамент |Вдосконалення Порядку | | |Прикінцевих |постанови | квартал |податкової та |маркування алкогольних| | |положень Закону |Кабінету | |митної |напоїв | | |України від |Міністрів | |політики | | | |11.02.2010 N 1883 |України "Про | | | | | |( 1883-17 ) |внесення зміни | | | | | |"Про внесення змін|до пункту 20 | | | | | |до Закону України |Положення про | | | | | |"Про ставки |виробництво, | | | | | |акцизного збору на|зберігання, | | | | | |спирт етиловий та |продаж марок | | | | | |алкогольні напої" |акцизного | | | | | |щодо ставки |збору з | | | | | |акцизного збору на|голографічними | | | | | |спиртові |захисними | | | | | |дистиляти та |елементами і | | | | | |спиртні напої, |маркування | | | | | |одержані шляхом |алкогольних | | | | | |перегонки |напоїв та | | | | | |виноградного |тютюнових | | | | | |вина або вичавок |виробів" | | | | | |винограду" | | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 23 |Розробка |Проект наказу | II |Департамент |Здійснення державного | | |нормативно- |Мінфіну "Про | квартал |державного |контролю за операціями| | |правового акта, |затвердження | |регулювання |з дорогоцінними | | |що визначає |Положення про | |операцій з |металами, відходами та| | |правові основи |порядок погодження| |дорогоцінними |брухтом дорогоцінних | | |і принципи |видачі ліцензій на| |металами і |металів при їх | | |державного |експорт товарів, | |дорогоцінним |експорті | | |регулювання обігу |визначених | |камінням та | | | |дорогоцінних |у додатку 1 | |пробірного | | | |металів у сфері |до постанови | |нагляду | | | |зовнішньо- |Кабінету Міністрів| | | | | |економічної |України від | | | | | |діяльності |23.12.2009 N 1406"| | | | | |суб'єктів | | | | | | |господарювання | | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| |24 |Проект постанови |Проект постанови | III |Департамент |Прийняття проекту | | |розроблений |Кабінету Міністрів| квартал |державного |постанови забезпечить | | |на виконання |України "Про | |боргу |можливість здійснення | | |статті 12 Закону |затвердження | | |державного контролю | | |України "Про |Порядку погодження| | |за борговим | | |Державний бюджет |здійснення у | | |навантаженням | | |України на |2010 році | | |на підприємства, | | |2010 рік" |державними | | |у статутному фонді | | |( 2154-17 ) |підприємствами, | | |яких державі належить | | | |господарськими | | |50 та більше відсотків| | | |товариствами, | | |акцій, та за рухом | | | |акціонерними | | |майна, яке знаходиться| | | |холдинговими | | |в державній власності | | | |компаніями | | | | | | |(крім банків), | | | | | | |у статутному фонді| | | | | | |яких 50 та більше | | | | | | |відсотків акцій | | | | | | |(часток, паїв) | | | | | | |належить державі, | | | | | | |та їх дочірніми | | | | | | |підприємствами | | | | | | |запозичень, | | | | | | |забезпечення ними | | | | | | |виконання | | | | | | |зобов'язань за | | | | | | |запозиченнями | | | | | | |порукою та/або | | | | | | |гарантією" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| |25 |Приведення Порядку|Проект постанови | I | Департамент |Прийняття проекту | | |обчислення та |Кабінету Міністрів|півріччя | податкової |постанови Кабінету | | |внесення до |України "Про | | та митної |Міністрів України | | |Державного бюджету|внесення зміни | | політики |"Про внесення зміни | | |України |до пункту 4 | | |до пункту 4 Порядку | | |рентної плати |Порядку обчислення| | |обчислення | | |за нафту, |та внесення | | |та внесення | | |природний газ |до Державного | | |до Державного бюджету | | |і газовий |бюджету України | | |України рентної плати | | |конденсат, |рентної плати | | |за нафту, природний | | |затвердженого |за нафту, | | |газ і газовий | | |постановою |природний газ | | |конденсат" | | |Кабінету Міністрів|і газовий | | |забезпечить | | |України від |конденсат" | | |надходження рентної | | |22 березня 2001 р.| | | |плати за нафту, | | |N 256 | | | |природний газ | | |( 256-2001-п ), | | | |і газовий конденсат | | |у відповідність | | | |в обсягах, | | |до Закону | | | |передбачених Законом | | |України від | | | |України "Про | | |27 квітня 2010 р. | | | |Державний бюджет | | |N 2154-VI | | | |України на 2010 рік" | | |( 2154-17 ) | | | |( 2154-17 ) | | |"Про Державний | | | | | | |бюджет України | | | | | | |на 2010 рік" | | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 26 |Приведення |Проект наказу | III |Управління |Належне виконання | | |нормативно- |Міністерства | квартал |державного |приписів законодавства| | |правових актів |фінансів України | |регулювання у | | | |Міністерства |"Про затвердження | |сфері випуску | | | |фінансів України |стандартів надання| |та проведення | | | |у відповідність |Міністерством | |лотерей, інших | | | |із вимогами |фінансів України | |азартних ігор | | | |законодавства |адміністративних | | | | | | |послуг у сфері | | | | | | |випуску та | | | | | | |проведення | | | | | | |лотерей" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 27 |Створення |Проект Закону | IV |Управління |Удосконалення правових| | |законодавчих |України "Про | квартал |методології |засад регулювання, | | |основ для |внесення змін | |бухгалтерського|організації, ведення | | |безпосереднього |до Закону | |обліку |бухгалтерського обліку| | |застосування |України "Про | | |та складання | | |міжнародних |бухгалтерський | | |фінансової звітності | | |стандартів |облік та | | |в Україні, адаптація | | |фінансової |фінансову | | |до Правил (ЄС) | | |звітності |звітність в | | |N 1606/2002 | | |та адаптації |Україні" | | |( 994_404 ) | | |законодавства | | | |Європейського | | |України до | | | |Парламенту і Ради | | |Постанови (ЄС) | | | |Євросоюзу | | |N 1606/2002 | | | |від 19.07.2002 | | |( 994_404 ) | | | |про застосування | | |Європейського | | | |міжнародних стандартів| | |парламенту і Ради | | | |бухгалтерського | | |Європейського | | | |обліку (IAS) | | |Союзу від | | | | | | |19.07.2002 | | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 28 |Актуалізація |Проект | III |Управління |Удосконалення | | |Стратегії |розпорядження | квартал |методології |системи | | |застосування |Кабінету Міністрів| |бухгалтерського|бухгалтерського | | |міжнародних |України "Про | |обліку |обліку та фінансової | | |стандартів |внесення змін | | |звітності в Україні | | |фінансової |до Стратегії | | |з урахуванням вимог | | |звітності в |застосування | | |міжнародних | | |Україні |міжнародних | | |стандартів | | | |стандартів | | | | | | |фінансової | | | | | | |звітності в | | | | | | |Україні" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 29 |Отримання даних |Проект наказу | III |Управління |Уніфікація | | |для визначення |"Про затвердження | квартал |методології |використання | | |об'єкта |Положення про | |бухгалтерського|регламентних норм | | |оподаткування |порядок | |обліку |бухгалтерського | | |податком на |визначення | | |обліку та | | |прибуток в |податкових | | |фінансової | | |системі |різниць за даними | | |звітності. | | |бухгалтерського |бухгалтерського | | | | | |обліку |обліку" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 30 |Врегулювання |Проект наказу | IV |Управління |Уточнення положень | | |особливостей |Міністерства | квартал |методології |Інструкції по | | |проведення |фінансів України | |бухгалтерського|інвентаризації | | |інвентаризації |"Про внесення змін| |обліку |основних засобів, | | |бібліотечних |до наказу | | |нематеріальних | | |фондів |Міністерства | | |активів, | | | |фінансів України | | |товарно-матеріальних | | | |від 11.08.94 N 69"| | |цінностей, грошових | | | | | | |коштів і документів | | | | | | |та розрахунків, | | | | | | |затвердженої наказом | | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | | |України | | | | | | |від 11.08.94 N 69 | | | | | | |( z0202-94 ), | | | | | | |щодо особливостей | | | | | | |інвентаризації | | | | | | |бібліотечних фондів | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 31 |Підвищення |Проект постанови | IV |Департамент |Забезпечення | | |ефективності |Кабінету Міністрів| квартал |державного |відповідності | | |державного |України "Про | |регулювання |критеріїв ризику | | |контролю за |внесення зміни до | |операцій з |фактичним ризикам; | | |діяльністю |постанови Кабінету| |дорогоцінними |посилення протидії | | |суб'єктів |Міністрів України | |металами і |порушенням | | |господарювання |від | |дорогоцінним |законодавства у сфері | | |в сфері обігу |16 жовтня 2008 р. | |камінням та |обігу дорогоцінних | | |дорогоцінних |N 909" | |пробірного |металів і | | |металів і | | |нагляду |дорогоцінного каміння;| | |дорогоцінного | | | |підвищення | | |каміння | | | |ефективності захисту | | | | | | |прав споживачів | | | | | | |ювелірних виробів. | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 32 |Проект постанови |Проект постанови | III-IV |Департамент |Продаж значної частини| | |розроблений |Кабінету Міністрів|квартали |державного |прав вимоги погашення | | |відповідно |України "Про | |боргу |простроченої понад три| | |до статті 16 |затвердження | | |роки заборгованості | | |Закону України |Порядку продажу | | |перед державою | | |"Про Державний |у 2010 році прав | | |за кредитами, | | |бюджет України |вимоги погашення | | |залученими державою | | |на 2010 рік" |простроченої | | |або під державні | | |( 2154-17 ) |понад три роки | | |гарантії, бюджетними | | | |заборгованості | | |позичками та | | | |перед державою | | |фінансовою допомогою, | | | |за кредитами, | | |наданою на поворотній | | | |залученими | | |основі, в тому числі | | | |державою або під | | |оформленої простими | | | |державні гарантії,| | |векселями на ім'я | | | |бюджетними | | |Міністерства фінансів | | | |позичками | | |України. Зменшення | | | |та фінансовою | | |заборгованості перед | | | |допомогою, наданою| | |державою за кредитами,| | | |на повторній | | |залученими державою | | | |основі" | | |або під державні | | | | | | |гарантії, бюджетними | | | | | | |позичками та | | | | | | |фінансовою допомогою. | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 33 |Законопроект |Проект Закону | IV |Управління |Врегулювання | | |розроблений на |України "Про | квартал |державного |господарської | | |виконання статті 4|азартні ігри" | |регулювання у |діяльності у сфері | | |Закону України | | |сфері випуску |азартних ігор (у тому | | |"Про заборону | | |та проведення |числі організації та | | |грального бізнесу | | |лотерей, інших |проведення лотерей) в | | |в Україні" | | |азартних ігор |Україні | | |( 1334-17 ) | | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 35 |Проект постанови |Проект постанови | IV |Департамент |Прийняття проекту | | |розроблений на |Кабінету Міністрів| квартал |державного |постанови забезпечить | | |виконання абзацу 4|України "Про | |боргу |зменшення простроченої| | |пункту 13 Плану |затвердження | | |більше трьох років | | |організації |Порядку продажу | | |заборгованості перед | | |підготовки |прав вимоги | | |державою за кредитами | | |проектів актів, |погашення | | |(позиками), залученими| | |необхідних для |простроченої | | |державою або під | | |забезпечення |більше трьох років| | |державні гарантії, а | | |реалізації |заборгованості | | |також за кредитами з | | |Бюджетного кодексу|перед державою за | | |бюджету шляхом продажу| | |України (частина |кредитами | | |на аукціонах прав | | |дванадцята |(позиками), | | |вимоги її погашення | | |статті 17 |залученими | | | | | |Бюджетного кодексу|державою або під | | | | | |України від |державні гарантії,| | | | | |08.07.2010 |а також за | | | | | |N 2456-VI) |кредитами з | | | | | |( 2456-17 ) |бюджету" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 36 |Проект постанови |Проект постанови | IV |Департамент |Прийняття проекту | | |розроблений |Кабінету Міністрів| квартал |державного |постанови забезпечить | | |відповідно до |України "Про | |боргу |можливість здійснення | | |частини четвертої |затвердження | | |державного контролю за| | |статті 67 |Порядку погодження| | |борговим навантаженням| | |Господарського |здійснення | | |на підприємства, у | | |кодексу України |державними | | |статутному фонді яких | | |( 436-15 ) |підприємствами, у | | |державі належить 50 та| | | |тому числі | | |більше відсотків | | | |господарськими | | |акцій, та за рухом | | | |товариствами (крім| | |майна, яке знаходиться| | | |банків), у | | |в державній власності | | | |статутному фонді | | | | | | |яких державі | | | | | | |належить 50 та | | | | | | |більше відсотків | | | | | | |акцій (часток, | | | | | | |паїв), залучення | | | | | | |кредитів (позик), | | | | | | |надання гарантій | | | | | | |або поруки за | | | | | | |такими | | | | | | |зобов'язаннями" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 37 |Законопроект |Проект Закону | IV |Департамент |Приведення | | |розроблений на |України "Про | квартал |державного |законодавства у | | |виконання статті 4|внесення змін до | |регулювання |відповідність із | | |Закону України |статті 5 Закону | |операцій з |вимогами Закону | | |"Про дозвільну |України "Про | |дорогоцінними |України "Про дозвільну| | |систему у сфері |операції з | |металами і |систему у сфері | | |господарської |давальницькою | |дорогоцінним |господарської | | |діяльності" |сировиною у | |камінням та |діяльності" | | |( 2806-15 ) |зовнішньо- | |пробірного |( 2806-15 ), що | | | |економічних | |нагляду |сприятиме оптимізації | | | |відносинах" | | |дозвільної процедури у| | | | | | |сфері вивезення за | | | | | | |межі митної території | | | | | | |України як | | | | | | |давальницької сировини| | | | | | |дорогоцінних металів і| | | | | | |дорогоцінного каміння,| | | | | | |їх відходів та брухту | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 38 |Виконання пункту 3|Проект наказу | IV |Департамент по |Визнати таким, що | | |Прикінцевих |Міністерства | квартал |контролю за |втратив чинність, | | |положень Закону |фінансів України | |виробництвом |наказ Міністерства | | |України від |"Про визнання | |цінних паперів,|фінансів України від | | |19.10.2010 |таким, що втратив | |акцизних |25.08.2010 N 909 | | |N 2608-VI |чинність, наказу | |марок, |( z1060-10 ) "Про | | |( 2608-17 ) "Про |Міністерства | |документів |затвердження | | |внесення змін до |фінансів України | |суворої |Ліцензійних умов | | |деяких |від 25.08.2010 | |звітності та |провадження | | |законодавчих актів|N 909" | |голографічних |господарської | | |України щодо | | |захисних |діяльності з | | |обмеження | | |елементів |розроблення, | | |державного | | |(Держзнак) |виробництва та | | |регулювання | | | |сертифікаційних | | |господарської | | | |випробувань | | |діяльності" | | | |голографічних захисних| | | | | | |елементів і Порядку | | | | | | |контролю за | | | | | | |додержанням | | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | | |провадження | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності з | | | | | | |розроблення, | | | | | | |виробництва та | | | | | | |сертифікаційних | | | | | | |випробувань | | | | | | |голографічних захисних| | | | | | |елементів", | | | | | | |зареєстрованого в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 09.11.2010 за | | | | | | |N 1060/18355. | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 39|Виконання |Наказ | IV |Департамент |Реалізація | | |пункту 97.6 |Міністерства | квартал |моніторингу |положень | | |статті 97 |фінансів | |адміністрування|Податкового | | |Податкового |України "Про | |платежів |кодексу України | | |кодексу |затвердження | | |( 2755-17 ) | | |України |Порядку | | |та затвердження | | |( 2755-17 ) |проведення | | |підстав, механізму та | | | |заліку надміру | | |організації роботи із | | | |сплачених | | |здійснення заліку | | | |грошових | | |надміру сплачених | | | |зобов'язань або | | |грошових зобов'язань | | | |суми | | |або суми | | | |невідшкодованих | | |невідшкодованих | | | |податків | | |податків платника | | | |платника | | |податків у разі | | | |податків у разі | | |ліквідації, | | | |ліквідації, не | | |не пов'язаної з | | | |пов'язаної з | | |банкрутством; | | | |банкрутством" | | |приведення у | | | | | | |відповідність | | | | | | |із законодавством | | | | | | |власних | | | | | | |нормативно-правових | | | | | | |актів | ---------------------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів N 11 ( v0011201-10 ) від 18.01.2010, N 28 ( v0028201-10 )
від 22.01.2010, N 103 ( v0103201-10 ) від 01.03.2010, N 211
( v0211201-10 ) від 20.04.2010, N 221 ( v0221201-10 ) від
23.04.2010, N 227 ( v0227201-10 ) від 23.04.2010, N 381
( v0381201-10 ) від 09.06.2010, N 577 ( v0577201-10 ) від
25.06.2010, N 608 ( v0608201-10 ) від 29.06.2010, N 622
( v0622201-10 ) від 02.07.2010, N 742 ( v0742201-10 ) від
19.07.2010, N 834 ( v0834201-10 ) від 05.08.2010, N 1076
( v1076201-10 ) від 23.09.2010, N 1310 ( v1310201-10 ) від
04.11.2010, N 1442 ( v1442201-10 ) від 23.11.2010, N 1463
( v1463201-10 ) від 26.11.2010, N 1576 ( v1576201-10 ) від
17.12.2010, N 1673 ( v1673201-10 ) від 28.12.2010 }
Заступник директора
Департаменту правового
забезпечення - начальник
відділу нормопроектування
та правової експертизи Н.Н.Симоновавгору