Документ v1428739-18, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2018  № 1428

Про затвердження Програми підготовки до самостійного життя випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, осіб з числа вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу

Відповідно до пункту 14 Плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму підготовки до самостійного життя випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, осіб з числа вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О.І.

Міністр

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
27.09.2018 № 1428

ПРОГРАМА
підготовки до самостійного життя випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, осіб з числа вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Останнім часом особливої актуальності набула проблема соціальної компетентності дітей та молоді як передумови самоствердження та ефективної взаємодії з оточенням. Це зумовлено соціально-політичними й економічними змінами в усіх сферах життя суспільства. Розв'язання проблеми соціальної компетентності особливо важливе для випускників інтернатних закладів, у яких не сформовано моделі соціальної поведінки.

Метою програми є формування компетентностей дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання, та осіб з числа вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу в питаннях соціальної інтеграції, успішного самостійного життя, мотивування до усвідомленого та відповідального життєвого вибору.

Завдання програми:

формувати в дитини практичні навички, спрямовані на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо розв'язання побутових проблем, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

розвивати в дитини комунікативні навички, запобігати негативному впливу віртуального спілкування;

сприяти розвитку в дитини вміння визначати пріоритети, життєві перспективи, приймати рішення;

розвивати в дитини навички здорового способу життя, відповідального батьківства;

мотивувати дитину до свідомого вибору професії, сприяти підготовці її до самостійного працевлаштування;

сприяти формуванню в дитини відповідальної поведінки й активної громадянської позиції.

Програма складається із 6 модулів: "Я - індивідуальність", "Я, ми, вони", "Я і кохана людина", "Я і моя професія", "Я - господар свого життя", "Я і мої соціальні права".

Основою реалізації Програми є створення можливостей для отримання дитиною певного досвіду (або актуалізації наявного), формування вміння робити узагальнення (абстракції) на основі обговорення та застосовувати висновки в подальшому житті.

Під час реалізації програми заплановано застосування таких форм навчання: рольові ігри, вправи, моделювання ситуацій, дискусії, інформаційні повідомлення тощо. Передбачено роботу в групі, виконання індивідуальних завдань.

Заняття проходять у формі тренінгу.

Засоби навчання:

для тренера - план (план-конспект) вправ кожного заняття, методичні посібники, роздаткові матеріали для учасників;

для учасників - робочі зошити.

Тривалість програми: програма складається із 6 модулів загальною тривалістю 170 годин. Кожен модуль триває 4 - 6 днів, а тематичне заняття розраховане на 5 - 7 годин.

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл навчального часу за темами

Теми

Форми проведення занять

Усього

Теоретичний блок

Практичний блок

Самостійна робота

1

Я - індивідуальність

1.1

Особистість

1

4

1

6

1.2

Характер

1

4

1

6

1.3

Світогляд

1

3

1

5

1.4

Почуття та емоції

1

4

1

6

1.5

Зовнішність

1

3

1

5

1.6

Здоров'я

1

3

1

5

2

Я, ми, вони

2.1

Спілкування

1

4

1

6

2.2

Стосунки

1

3

1

5

2.3

Соціальні ролі та зв'язки

1

4

1

6

2.4

Соціальні навички

1

4

1

6

3

Я і кохана людина

3.1

Залицяння та прихильність

1

4

1

6

3.2

Дружба і кохання

1

4

1

6

3.3

Культура сексуальної поведінки

1

4

1

6

3.4

Створення родини

1

4

1

6

3.5

Відповідальне батьківство

1

4

1

6

4

Я і професія

4.1

Профорієнтація

1

3

2

6

4.2

Моя освіта

1

4

1

6

4.3

Працевлаштування

1

3

2

6

4.4

Успіх у професії

1

4

1

6

5

Я - господар свого життя

5.1

Планування майбутнього

1

4

1

6

5.2

Управління життєвими ситуаціями та прийняття рішень

1

3

2

6

5.3

Бюджет

1

3

2

6

5.4

Відпочинок

1

4

1

6

5.5

Побут

1

4

1

6

6

Я і соціальні права

6.1

Права людини

1

4

1

6

6.2

Соціальні права

2

4

1

7

6.3

Соціальні права у повсякденному житті

1

3

1

5

6.4

Права та обов'язки людини

1

4

1

6

6.5

Реалізація соціальних прав людини у суспільстві

1

3

2

6


Усього

30

106

34

170

III. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1. Я - ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ (33 год.)

Теоретичний блок (6 год.)

Сутність основних понять: людина, індивід, особистість. Структура особистості. Характеристики особистості.

Характер, структура характеру, риси характеру.

Почуття та емоції в житті людини. Форми переживання почуттів. Афекти. Фрустрація. Настрій. Види почуттів: моральні, інтелектуальні та естетичні. Види емоцій. Гнів. Позитивні та негативні аспекти гніву.

Імідж людини. Одяг, краса, мода. Стилі одягу.

Здоров'я. Складові здоров'я. Здоровий спосіб життя. Засоби збереження здоров'я. Ознаки здорового способу життя. Шкідливість вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та алкоголю.

Практичний блок (21 год.)

Діти вчаться:

аналізувати особистісні якості, класифікувати їх та визначати позитивні;

коректно висловлювати думку щодо власної особистості чи особистості іншої людини;

аналізувати власні риси характеру, писати характеристику, прогнозувати розвиток власної особистості;

аналізувати позитивні та негативні якості людини, тактовно говорити іншим людям про негативні риси їхнього характеру;

висловлювати власну точку зору стосовно особливостей світогляду іншої людини;

знаходити внутрішню точку опори в різних життєвих ситуаціях;

усвідомлювати та диференціювати власні почуття та емоційні стани;

розуміти і контролювати власні емоції;

аналізувати емоційні стани інших людей, толерантно ставитися до інших людей;

створювати і підтримувати позитивний емоційний фон, зменшувати вплив страхів, знижувати рівень тривожності;

контролювати та конструктивно виявляти власний гнів; здійснювати емоційну саморегуляцію;

відчувати себе й визначати свій настрій, використовувати ауторелаксацію, релаксацію;

дотримуватися правил особистої та домашньої гігієни;

аналізувати власне здоров'я;

негативно ставитися до вживання наркотиків, алкоголю і тютюну та інших шкідливих звичок;

розуміти цінність здоров'я, складність його збереження, дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров'я.

Форми і методи роботи: індивідуальна робота, ранжування, робота в парах, у групах, презентація в загальному колі, обговорення у загальній групі, керована фантазія, гра, індивідуальна робота в робочих зошитах.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Визначити свою відмінність від інших людей.

2. Визначити власний тип темпераменту.

3. Визначити власні риси характеру.

4. Описати свій стиль поведінки і вплив її на твоє життя.

5. Проаналізувати і записати риси характеру, яких ти хочеш позбутися.

6. Ознайомитися з характеристиками гармонійної особистості та виписати ті, що притаманні саме тобі.

7. Оцінити власні здібності.

8. Скласти план саморозвитку.

9. Оцінити власну емоційну стійкість у стресових ситуаціях.

10. Записати інформацію про своє здоров'я.

11. Викласти власне розуміння поняття "здоров'я" та ознаки здорової людини.

12. Визначити чинники, які впливають на стан здоров'я.

13. Із запропонованих способів підвищення рівня фізичного та душевного благополуччя людини вибрати ті, яких дотримуєшся ти.

Додатково записати інші способи зміцнення або збереження здоров'я.

14. Розмежувати міфи та факти стосовно ВІЛ/СНІД.

15. Записати способи створення позитивного образу.

16. Вибрати власний стиль одягу із запропонованих.

17. Записати, що потрібно зробити, щоб бути щасливою людиною.

Очікувані результати:

діти прагнуть до самопізнання та особистісного зростання, уміють аналізувати свої здібності, усвідомлюють унікальність кожної людини;

у дітей розширено уявлення про себе як окремого індивіда, вони розуміють сильні та слабкі, позитивні та негативні риси характеру;

діти розуміють особливості світогляду, навчаються спостережливості та розумінню себе й інших;

діти обізнані щодо різноманіття емоцій та почуттів, способи їх прояву і вираження; навчаються розуміти емоції інших, контролювати свій емоційний стан, конструктивно виражати незадоволення, агресію;

діти розуміють зв'язок між доглядом за собою та успіхом у спілкуванні з іншими;

діти усвідомлюють важливість здорового способу життя, знають способи захисту від негативного впливу інших людей.

Інформаційні джерела:

1. Винославська О.В. Психологія: навчальний посібник/О.В. Винославська. - Київ: ІНКОС, 2005. - 352 с.

2. Загальна психологія: навч. посіб./О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: А.Г.Н., 2002. - 368 с.

3. Зимівець Н.В., Лещук Н.О. та інші. Методика освіти "рівний-рівному": Навч.-метод. посібник. - К.: Навчальна книга, 2002. - 127 с.

4. Кирейчева Е.В., Кирейчев А.В. Психологический тренинг развития Я-концепции. - Ялта, 2006. - 80 с.

5. Робочий зошит "Психологія" 10 клас/автори-укладачі А.В. Аносова, Л.А. Пєтушкова. - Біла Церква, 2011. - 73 с.

6. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді/Г.М. Бевз, О.П. Главник. - К.: Главник, 2005. - 146 с.

7. Формування життєвих навичок у випускників шкіл-інтернатів: Методичний посібник для практичних психологів, соціальних педагогів/Упорядники: Гордійчук С.Ф., Дьомкіна В.В., Лунченко Н.В., Міненко Т.О., Москаленко О.Л., Собченко О.А.; За заг. ред. В.Г. Панка. - Донецьк: вид-во "Вебер" (Донецька філія), 2011. - 127 с.

8. Я удосконалюю себе/А.В. Фломбойм, О.В. Березюк, О.Н. Голоцван, Н.М. Комарова, Л.В. Шелестова. - Київ, 2009. - 68 с.

МОДУЛЬ 2. Я, МИ, ВОНИ (23 год.)

Теоретичний блок (4 год.)

Сутність поняття "спілкування". Основні функції спілкування: обмін інформацією між людьми, організація взаємодії між індивідами, процес сприйняття одне одного партнерами у спілкуванні та встановлення взаєморозуміння. Комунікативна, інтерактивна, перцептивна сторони спілкування.

Вербальне і невербальне спілкування.

Правила встановлення контакту і виходу з нього.

Закриті та відкриті запитання. Активне слухання. Прийоми активного слухання: виявлення зацікавленості, уточнення, зняття емоційної напруги.

Техніка "Я-повідомлення": види і переваги. Принципи ефективного спілкування. Коло стосунків. Техніки підтримки.

Правила безпечного спілкування в інтернеті.

Сутність понять "соціальні ролі", "соціальні статуси"; "соціальні навички", "асертивна поведінка".

Сором'язливість (боязкість) як стан психіки.

Прийоми неагресивної відповіді на тиск і агресію.

Практичний блок (15 год.)

Діти вчаться:

налагоджувати взаємодію, взаєморозуміння з іншими людьми;

вербально спілкуватися, передавати інформацію;

невербально передавати інформацію;

ставити відкриті та закриті запитання;

використовувати прийоми активного слухання у власній комунікації;

формулювати "Я - повідомлення";

використовувати правила безпечного спілкування в мережі Інтернет;

використовувати навички ефективного спілкування, самопрезентації;

підтримувати іншу людину;

будувати модель стосунків з іншими людьми на основі співпраці та взаємодопомоги;

усвідомлювати зв'язок між умінням будувати успішні стосунки та успіхом у житті;

надавати підтримку, усвідомлювати емоційні зв'язки між людьми; будувати нові соціальні зв'язки та підтримувати наявні;

долати сором'язливість у стосунках, розпізнавати свої почуття;

просити про допомогу;

розпізнавати та висловлювати свої почуття;

адекватно реагувати на глузування, неагресивно реагувати на звинувачення і тиск.

Форми і методи роботи: обговорення в загальному колі, перегляд і аналіз відео, презентація напрацьованих результатів, моделювання ситуацій, робота в групах, робота в парах, індивідуальна робота в робочих зошитах.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Записати інформацію про людей, з якими спілкуєшся протягом тижня, і час, який на це витрачаєш.

2. Визначити, що тобі допомагає у спілкуванні з іншими людьми.

3. Оцінити власне вміння слухати інших людей.

4. За таблицею визначити ознаки комунікабельної та толерантної людини.

5. Ознайомитися з порадами щодо ефективного спілкування з людьми та записати в робочий зошит, чому ці поради є важливими для тебе і як надалі ти будеш їх застосовувати.

6. Написати декілька компліментів для дівчини та юнака (щодо налагодження взаємодії).

7. Проаналізувати ситуації та визначити, в яких ти надаєш допомогу, а в яких відмовляєш.

8. Ознайомитися із запропонованими варіантами фраз, які допомагають людині встановлювати та підтримувати стосунки з друзями, родичами та знайомими, та обрати ті варіанти, які стосуються безпосередньо тебе.

9. Записати слова, які ти вживаєш у запропонованих етикетних ситуаціях.

10. Проаналізувати своє ставлення до конфлікту.

11. Визначити власний стиль поведінки при вирішенні конфлікту.

12. Із запропонованих способів самоконтролю вибрати ті, які властиві тобі або якими ти хотів би оволодіти, додати інші відомі тобі способи самоконтролю.

13. Ознайомитися з типами соціальних статусів і відповідно до їхніх характеристик записати соціальні ролі, які ти виконуєш, та обов'язки щодо кожної ролі.

14. Оцінити своє сприйняття соціально значущої інформації.

Очікувані результати:

діти розуміють, що спілкування є основою співпраці з людьми та умовою досягнення успіху, володіють навичками спілкування;

діти розуміють важливість вибудовування успішних, стабільних стосунків; розрізняють ближню, середню та дальню сферу стосунків. Розуміють, як будувати стосунки з близькими, сусідами, колегами, громадою на основі взаємовигоди та співпраці;

діти розуміють вплив соціальних ролей на процес спілкування та вибудовування стосунків;

діти розуміють, як поводитися в різних соціальних ситуаціях, володіють навичками асертивної поведінки (вміють долати сором'язливість, можуть просити про допомогу, протистояти чужому тиску, говорити "ні", адекватно реагують на чужий гнів, невдачу, відмову).

Інформаційні джерела:

1. Москаленко В.В. Соціальна психологія. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 687 с.

2. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. - К.: Либідь, 2006. - 556 с.

3. Циба В.Т. Системна соціальна психологія. - К., 2006. - 327 с.

МОДУЛЬ 3. Я І КОХАНА ЛЮДИНА (30 год.)

Теоретичний блок (5 год.)

Особливості психосексуального розвитку молодої людини.

Дружба і кохання. Значення дружби і кохання в житті, людини. Розвиток взаємин між хлопцем і дівчиною. Зміст понять "зацікавленість", "захоплення", "закоханість", "кохання", "міжстатеві стосунки", "дружба".

Поняття "стереотип", "стигма", "дискримінація", "гендерні стереотипи". Відмінності між поняттями "стать" і "гендер".

Сексуальність, її функції та складники. Етапи формування сексуальності та сексуальної культури. Культура сексуальних стосунків у житті молодої людини. Міфи та факти стосовно сексуальної поведінки.

Шлюб, сім'я. Функції сім'ї, етапи життєвого циклу сім'ї. Ролі, які можуть виконувати члени сім'ї. Взаємини у сім'ї.

Відповідальне батьківство. Правила поведінки у сім'ї.

Практичний блок (20 год.)

Діти вчаться:

шанобливо ставитися до осіб протилежної статі;

бути взаємно відповідальними у стосунках;

визначити якості, які приваблюють молодь в особах протилежній статі;

виявляти симпатію, культурно, чемно залицятися до об'єкта симпатії;

визначати межі припустимої поведінки на перших побаченнях;

розуміти особливості стосунків між юнаком і дівчиною у період залицяння та в подружньому житті;

висловлювати почуття;

позитивно ставитися до однолітків для налагодження дружніх стосунків;

пізнавати себе, свою здатність дружити, любити;

впевнено поводитися у ситуації спілкування з друзями, розвивати культуру взаємин;

налагоджувати міжособистісне спілкування між юнаком і дівчиною, вербалізувати свої почуття;

надавати дружню підтримку, відчувати довіру до партнера;

визначати альтернативні статевим стосункам форми прояву кохання;

усвідомлювати особисту відповідальність за прийняті рішення, зокрема, стосовно статевого життя;

усвідомлювати можливі негативні наслідки раннього статевого життя;

застосовувати знання про культуру сексуальної поведінки;

аналізувати причини та наслідки сексуального насильства;

формувати навички асертивної поведінки;

протистояти маніпуляціям у міжособистісних стосунках;

усвідомлювати і приймати відчуття, пов'язані з дорослішанням;

відчувати самоідентичність, належність і повагу до власного роду, родини;

свідомо ставитися до створення родини, моделювати сімейні ролі, стосунки;

визначати вплив особистості на стосунки у родині, розвивати відповідальність за якість взаємин з іншими людьми;

усвідомлювати власне минуле, пам'ятати людей, яким можна довіряти, та виявляти почуття вдячності до таких людей;

приймати позитивні та негативні риси характеру людей, розвивати уміння конструктивного розв'язання конфліктних ситуацій;

розвивати довіру до оточення, усвідомлювати відповідальність за інших людей;

відповідально ставитися до майбутнього батьківства;

аналізувати сімейні ситуації, пов'язані з вихованням дітей різного віку та способи їх конструктивного вирішення.

Форми і методи роботи: "мозковий штурм", індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі, дискусія, робота у групах, презентація результатів роботи, блискавичний раунд, керована фантазія, ігри, моделювання ситуації.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Вибрати із запропонованих тверджень ті, що характеризують справжнього друга.

2. Підібрати для кожного з 5 описів типів дружніх стосунків між людьми відповідну назву.

3. Оцінити, яким другом ти є.

4. Із запропонованих літер скласти слова, що позначають вміння, необхідні людині для налагодження дружніх стосунків, та пояснити, чому вони є важливими.

5. Записати риси характеру, властиві справжньому другу та коханій людині.

6. Ознайомитися зі способами залицяння, поданими в таблиці, та позначити ті, які використовуєш, коли хочеш сподобатися обраниці (обранцю), та ті, які хочеш, щоб застосовувалися щодо тебе.

7. Записати, де можна познайомитися з особою протилежної статі (наприклад, через соціальну мережу, на молодіжній вечірці, у громадському транспорті, на вулиці та ін.).

8. Вибрати із запропонованих ті дії, які допустимі та недопустимі або небажані на перших побаченнях.

9. Записати позитивні риси характеру, які притаманні тільки хлопцям, тільки дівчатам та позитивні риси, спільні для хлопців і дівчат.

10. Записати свої асоціації до слова "кохання".

11. Проаналізувати поширені твердження про кохання та виокремити ті, з якими ти погоджуєшся.

12. Проаналізувати запропоновані твердження про сексуальні стосунки та позначити ті, з якими ти погоджуєшся.

13. Записати причини, через які молоді люди погоджуються на ранню сексуальну близькість.

14. Записати способи вияву почуттів до коханої людини без сексуальних стосунків (наприклад, робити сюрпризи, дарувати квіти).

15. Скласти вірш-сінквейн про сім'ю.

16. Із запропонованого переліку особистих якостей вибрати ті, які необхідні людині для створення позитивного психологічного клімату в родині, та ті, які ускладнюють цей процес.

17. Прочитати визначення понять "сім'я", "шлюб", "кодекс" і встановити відповідність між ними, з'єднавши лініями.

Очікувані результати:

діти вміють розпізнавати залицяння, розуміють його відмінність від приязних, дружніх стосунків; вміють ввічливо залицятися до особи протилежної статті; знають, як реагувати на ввічливі або непристойні прояви залицяння; вміють говорити "ні";

діти розуміють різні типи прихильності, аналізують особливості стосунків з іншими людьми;

діти розуміють відмінності між коханням і дружбою, необхідність поважати близьку людину; уявляють, як побудувати стійкі стосунки з коханою людиною;

діти відповідально ставляться до статевих стосунків і збереження репродуктивного здоров'я; знають, як звертатися за допомогою до фахівців;

діти уявляють, як створити щасливу сім'ю; знають правила сімейного життя, вміють аналізувати сімейні ситуації;

діти розуміють відповідальність батьків за дітей, знають про різні стилі виховання, свідомо формують риси характеру, потрібні для виконання батьківських обов'язків.

Інформаційні джерела:

1. Вчимося самостійності: навч.-метод. посібник/за заг. ред. Т.П. Спіріної. - К.: Видавництво ФОП Москаленко О.М., 2011. - 212 с.

2. Гришкевич Т.П. Золотая мелодия любви: тренинговое занятие/Материалы "Методической копилки" Академии последипломного образования Республики Беларусь [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://academy.edu.by/podrobnee/podrazdeleniy/237.html

3. Журба К.О. Виховання духовної культури у підлітків: метод. рекомендації/К.О. Журба. - К.: ТОВ "Інфодрук", 2004. - 116 с.

4. Зимівець Н.В. Навчання здоров'я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров'я: навч.-метод. посіб./Н.В. Зимівець, В.С Петрович, О.Ю. Закусило; за заг. ред. Н.В. Зимівець. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 360 с.

5. Казакіна О.М. Матеріали до проведення уроку-тренінгу "Як виникають та впливають на життя людей стереотипи?" [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ks.ua/treningl/2trening.html

6. Колісник О.Г. Вибір у твоєму житті: матеріали тренінгу [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://korysne.ostriv.m.ua/publication/code-517F4730C4D63/list-138BE4A3F27

7. Константинова А.С. Влияние аборта на жизнь женщины/сайт медицинского центра "Медиана" [електронный ресурс]. - Режим доступу: http://mediana.zp.ua/vliyanie_aborta_na_zdorove_zhenshhinyi.html.

8. Крюкова О.Н. Семья глазами ребенка: занятие с родителями [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/620866/

9. Лещук Н.О. Дорослішай на здоров'я: навч.-метод, посіб./Н.О. Лещук, Ж.В. Савич, О.А. Голоцван. - К., 2012. - 214 с.

10. Пиньковская Э.А. Духовное материнство. - Изд. 3-е, доп. - Фастов: Полифаст, 2005. - 124 с.

11. Пиньковская Э. А. Кто ты?/Серия книг "Спаси и сохрани". Том 1/Э.А. Пиньковская. - Черкассы: Издатель Чабаненко Ю.А., 2011. - 814 с.

12. Прояви турботу і обачливість: навч.-метод. посіб./О.А. Голоцван, Б.М. Ворник. - К.: Наш час, 2007. - 232 с.

13. Розвиток життєвих навичок: навч.-метод. посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування/[Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.]; за заг.ред. І. Звєрєвої; керів. групи авт.-упоряд. Л. Дума/МГО "Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я". - К.: ФОП Шарко, 2011. - 160 с.

14. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие/под общей редакцией Н.Б. Евтуха, Т.В. Черкашиной. - Черкассы: Издатель Чабаненко Ю.А., 2010. - 240 с.

15. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник/О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук, І.С. Булах, Т.М. Зелінська - К.: Просвіта, 2004. - 413 с.

16. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків: за проектом "Діалог": навч.-метод. посіб./О.В. Вінда, О.П. Коструб, І.Г. Сомова, Н.О. Березіна та ін. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К., 2003. - 284 с.

17. Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти: посібник для проведення тренінгу/Бойко А.М., Дудіна О.В., Притиск Г.О., Брижовата О.С., Єресько О.В. - К., 2010, -120 с

18. Я та інші: навч. модуль/О.В, Березюк, О.А. Голоцван, Н.М. Комарова, А.В. Фломбойм, Л.В. Шелестова. - К., 2009. - 120 с.

МОДУЛЬ 4. Я І ПРОФЕСІЯ (24 год.)

Теоретичний блок (4 год.)

Класифікація професій. Характеристиками основних типів професій: "людина - людина", "людина - техніка", "людина - природа", "людина - знакова система", "людина - художній образ". Формула вибору професії. Рейтинг професій.

Значення освіти в житті молодої людини. Система освіти в Україні, її рівні. Вибір закладу освіти. Підготовка до ЗНО чи іспитів: практичні поради.

Способи пошуку роботи. Норми законодавства, що регламентують процес прийому на роботу.

Маніпуляція: мета, ознаки, способи. Вплив маніпуляції. Способи протидії впливу маніпуляції.

Резюме, його структура. Співбесіда з роботодавцем, типи співбесід.

Поняття про волонтерство. Головна ідея волонтерства. Волонтерська діяльність.

Перші дні на роботі: практичні поради. Адаптація працівника в колективі.

Практичний блок (14 год.)

Діти вчаться:

визначати професії за ознаками;

об'єктивно оцінювати відповідність рис власного характеру вибраній професії;

враховувати попит ринку праці під час вибору професії, роботи;

усвідомлювати власні переваги, особисту унікальність;

представляти себе;

усвідомлювати зв'язок між професією, рівнем освіти та доходами, які може отримувати представник тієї чи іншої професії;

приймати самостійно рішення про отримання освіти;

розв'язувати ситуації, пов'язані з отриманням освіти;

керувати власним емоційним станом у стресових ситуаціях під час складання іспитів, ЗНО;

володіти прийомами саморегуляції, психоемоційного налаштування до стресових ситуацій;

застосувати уміння упевнено поводитися при вступі до закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти;

використовувати різні способи пошуку роботи;

складати резюме;

застосовувати алгоритм телефонної розмови з працедавцем;

застосовувати модель ефективної поведінки під час співбесіди з роботодавцем;

застосовувати норми і правила поведінки в колективі;

моделювати ситуації входження нової людини у колектив;

позитивно ставитися до правил, що діють у робочому колективі, суспільстві;

усвідомлено ставитися до невдач, бути готовими їх переборювати.

Форми та методи: індивідуальна робота, робота у групах, обговорення, індивідуальна робота в робочих зошитах, "мозковий штурм", рольова гра, робота в парах, керована фантазія, блискавичний раунд.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Записати назви професій або спеціальностей, які тобі подобаються або цікавлять тебе.

2. Запитати дорослих і записати відповіді на такі запитання: "Для чого вони працюють?", "Що вони отримують від своєї роботи?".

3. Скласти розповідь про свій звичайний робочий день за професією, про яку мрієш. Розповідь має складатися тільки з іменників.

4. Визначити власні здібності та інтереси і записати їх. Скласти перелік умінь і навичок, якими володієш.

5. Оцінити власні професійні спрямування.

6. Розробити план для складання резюме.

7. Записати інформацію про ресурси, які можна використовувати під час працевлаштування.

8. Оцінити власні знання основ національного законодавства, що регулює трудову зайнятість молоді віком до 18 років.

9. Із запропонованих слів скласти та записати принципи, яких дотримуються волонтери у своїй діяльності.

10. Ознайомитися з різними видами волонтерської діяльності.

11. Придумати вислів, який би відповідав сутності діяльності волонтера.

12. Побудувати власну піраміду професійної реалізації.

13. Визначити досягнення на шляху до оволодіння вибраною професією.

Очікувані результати:

діти знають, як вибрати професію, вміють орієнтуватися у видах професій, знають, як оцінити риси свого характеру та діагностувати свої здібності і професійні нахили; вміють враховувати попит ринку праці при виборі професії, роботи;

діти розуміють зв'язок між професією, рівнем освіти та доходами, знають про можливості, які отримує людина з відповідною освітою, знають особливості системи вищої освіти в Україні;

діти використовують поради та рекомендації щодо керування емоційним станом у період складання іспитів, ЗНО;

діти знають різні способи пошуку роботи; вміють складати резюме, протистояти маніпуляціям з боку роботодавців-шахраїв, знають, як поводитися на різних етапах працевлаштування, волонтерської діяльності;

діти знають норми і правила поведінки в трудовому колективі, способи досягнення професійного успіху; ознайомлені із принципами командної роботи та командної взаємодії.

Інформаційні джерела:

1. Білецька О.В. Розбудова навичок самостійного життя і сприяння зайнятості для випускників професійно-технічних навчальних закладів - колишніх вихованців інтернатних установ для дітей-сиріт: навчальний посібник/О.В. Білецька, М.М. Гищак, О.В. Мельников, О.Д. Шевчук. - К.: Грандіс-Груп, 2006. - 88 с.

2. Болтівець С.С. Оцінка референтної вікової психогенності//Практична, психологія та соціальна робота. - 2004. - № 9. - с. 52-54.

3. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: "Підручники. Посібники", 1997. - 253 с.

4. Зимівець Н.В. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у трьох частинах (частина друга)/[авт.-упоряд. Н.В. Зимівець, Т.П. Авельцева]. - К.: Держсоцслужба, 2008. - 178 с.

5. Сайт "Освіта в Україні". Режим доступу: http://www.osvita.com.ua/ua/articles/454/

6. Сайт "Центр развития молодежных волонтерских програм". Режим доступу: http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view= article&id=l5&Itemid=44

7. Організація та зміст психологічного супроводу допрофільного і профільного навчання//Вісник психологічної служби Київщини: спецвипуск. - Біла Церква: КОІПОПК, 2009. - 241 с.

8. Пиньковская Э.А. Кто ты?/Серия книг "Спаси и сохрани". Том 1. - Черкассы: Издатель Чабаненко Ю.А., 2011. - 814 с.

9. Спілкуємося й діємо: навч.-метод. посіб./Ж.В. Савич, О.В. Безпалько. - К.: Наш час, 2006. - 120 с.

10. Формування життєвих навичок у випускників інтернатних закладів: метод. посіб. - Донецьк: Вебер, 2009. - 163 с.

МОДУЛЬ 5. Я - ГОСПОДАР СВОГО ЖИТТЯ (30 год.)

Теоретичний блок (5 год.)

Поняття про потреби людини, види та класифікацію потреб. Піраміда потреб Абрахама Маслоу.

Життєві цілі. Визначення життєвих цілей. Покроковий метод визначення цілей. Риси характеру, необхідні для досягнення цілей.

Характеристики дорослої людини. Самостійність.

Основи культури споживання.

Банківська система. Кредитні, зарплатні картки. Оформлення кредитів.

Управління часом. Викрадачі часу.

Відпочинок, дозвілля. Планування відпочинку. Правила поведінки в гостях.

Особисті документи.

Практичний блок (18 год.)

Діти вчаться:

планувати зміни у своєму житті;

розуміти власні потреби та потреби інших людей, розрізняти потреби й бажання;

моделювати процес і способи досягнення мети;

розвивати власний потенціал, уміння ставити довготривалі та короткочасні життєві цілі, відрізняти головне від другорядного;

складати план спільно з іншими, розвивати навички командної взаємодії;

візуалізувати свої майбутні досягнення, формувати позитивний образ свого "Я";

зрозуміти різні види відповідальності;

усвідомлювати відчуття, пов'язані з дорослішанням;

бути відповідальними за майбутнє самостійне життя;

знаходити вихід зі складних життєвих ситуацій, просити про допомогу;

розуміти та пояснювати невербальні сигнали в ситуаціях, що загрожують їхньому життю і здоров'ю;

використовувати різні стратегії поведінки у складних життєвих ситуаціях;

усвідомлювати значення грошей; складати власний (сімейний) бюджет, планувати витрати, обирати ефективні шляхи витрачання грошей, визначати ступінь важливості різних товарів і послуг;

розуміти різні способи пошуку житла;

правильно ставитися до життєвого шляху та часу, аналізувати розподіл власного часу, керувати ним;

організовувати вільний час, використовувати різні форми проведення дозвілля, планувати дозвілля;

запрошувати в гості, планувати і готувати проведення свята;

організовувати процес ведення домогосподарства;

розуміти і застосовувати правила поводження з особистими документами людини.

Форми і методи: "мозковий штурм", індивідуальна робота, обговорення в загальному колі, індивідуальна робота в робочих зошитах, керована фантазія, робота у групах, рольова гра, моделювання ситуації.

Завдання для самостійної роботи (7 год.)

1. Записати дії, які та виконуєш протягом дня, тижня чи місяця (за бажанням). Визначити, в яких сферах діяльності ти витрачаєш найбільше (найменше) часу.

2. Оцінити, як ти проводиш свій вільний час (за формою в робочому зошиті).

3. Провести експеримент і визначити стиль економії коштів (за описом у робочому зошиті).

4. Записати що, на вашу думку, означає бути дорослим.

5. Ознайомитися із твердженнями про поведінку самостійної людини та проаналізувати свою поведінку.

6. Записати характеристики самостійної людини.

7. Заповнити алгоритм досягнення власної мрії.

8. Оцінити власний рівень готовності до саморозвитку.

9. Записати кого ти вважаєш успішним і чому.

10. Переглянути таблицю з особистісними вміннями та характеристиками, які допомагають людині досягти успіху в житті, та визначити, які з них ти хочеш сформувати.

11. Сформувати рейтинг власної успішності.

12. Записати свої асоціації до слів "успіх" та "щастя".

Очікувані результати:

діти розуміють, що самостійність потребує відповідальності та організованості; знають, як організувати свій побут, відповідально ставляться до своїх документів, поінформовані про служби, які надають різні види послуг; вчаться заповнювати платіжні документи;

діти вміють розв'язувати життєві проблеми та розуміють, до кого можуть звернутися за допомогою, розробляють алгоритми дій у типових ситуаціях;

діти розуміють, як користуватися своїм часом, зокрема для саморозвитку; знають про різні види відпочинку, вміють складати тайм-карту для ефективнішого використання часу;

діти вміють формувати особистий бюджет, планувати майбутні витрати, раціонально використовувати кошти, критично сприймати пропозиції товаровиробників;

діти вміють планувати, візуалізувати свої майбутні досягнення, визначати цілі та завдання для їх досягнення.

Інформаційні джерела:

1. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 592 с.

2. Вересов Н.Н. Планирование долгосрочных жизненных целей [електронний ресурс]. - Режим доступу www.elitarium.ru /2005/07/27/planirovanie_dolgosrochnykh_zhiznennykh_celejj.html

3. Головаха Е.І., Кротка А.А. Психологічний час особистості. - Київ: Наукова думка, 1984. - 176 с.

4. Знаємо та реалізуємо свої права: Навч.-метод, посіб./С.Ф. Константінов, Я.М. Квітка, Ж.В. Савич, Н.О. Лещук. - К.: Наш час, 2007.- 224 с.

5. Копотун М. Наратив як засіб дослідження особливостей життєвого цілепокладання/М. Копотун//Соціальна психологія. - 2008. - № 5. -с. 170 - 179.

6. Лещук Н.О. Дорослішай на здоров'я: навч.-метод. посіб./Н.О. Лещук, Ж.В. Савич, О.А. Голоцван. - К., 2012. - 214 с.

7. Модель підготовки випускників інтернатів до самостійного життя. Проект "Кроки до самостійного життя"//Інноваційні моделі соціальних послуг. - К.: Український фонд соціальних інвестицій, 2006. - 176 с.

8. Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі: навч.-метод. посібник/упоряд. Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. - К.: Huss, 2011. - 96 с.

9. Розбудова навичок самостійного життя і сприяння зайнятості для випускників професійно-технічних навчальних закладів - колишніх вихованців інтернатних установ для дітей-сиріт. - К., 2006. - 176 с.

10. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. та доп. - К.: ВД "Професіонал", 2007. - 464 с.

МОДУЛЬ 6. Я і соціальні права (30 год.)

Теоретичний блок (6 год.)

Права людини. Історія прав людини. Характеристики прав людини. Універсальність і невід'ємність прав.

Загальна декларація прав людини. Конвенція ООН про права дитини. Зв'язок між потребами людини та її правами. Конституція України.

Класифікація прав: громадянські, соціальні, культурні, політичні, економічні. Різниця між цивільними, політичними, соціальними, економічними правами.

Соціальні права, їхні види. Базові соціальні права на житло, роботу, соціальне забезпечення. Розгляд впливу і взаємозалежності прав різних видів.

Органи та установи, які працюють у сфері захисту прав людини, зокрема соціальних прав, на національному та місцевому рівнях. Можливості доступу до соціальних прав.

Участь молоді в житті суспільства.

Практичний блок (18 год.)

Діти вчаться:

розуміти універсальність прав кожної людини;

розрізняти бажання та потреби, усвідомлювати зв'язок між потребами людини та її правами; зв'язок між правами та обов'язками;

аналізувати ситуації, у яких порушуються соціальні права;

звертатися до відповідних установ для захисту та реалізації своїх прав;

самостійно вирішувати життєві ситуації, пов'язані із соціальними правами;

аналізувати стан дотримання прав людини у своїй громаді;

поважати права людини та дотримуватися їх;

знаходити засоби реалізації своїх соціальних прав і можливості вияву громадської активності;

критично мислити;

поважати інших людей та їхні погляди;

вести дискусії, працювати в команді.

Форми і методи: індивідуальна робота, обговорення в загальному колі, індивідуальна робота в робочих зошитах, "мозковий штурм", змагання, дискусія, робота у групах, рольова гра, моделювання ситуації, відвідування організацій, виготовлення брошури.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Написати відповідь на запитання "Навіщо знати свої права?"

2. Ознайомитися з базовими міжнародними документами, які регламентують права людини.

3. На прикладі героїв відомих казок роз'яснити статті Конвенції ООН про права дитини.

4. Позначити у відповідній колонці таблиці потреби та бажання.

5. Заповнити таблицю "Права чи обов'язки".

6. Покласифікувати права, які подано в робочому зошиті.

7. Записати соціальні права, користуючись Загальною декларацією прав людини.

8. Описати ситуації, зображені на ілюстрації, за допомогою відповідей на питання: Хто? Де? Коли?

9. Ознайомитися з різними визначеннями поняття "участь".

10. Американський дослідник з питань участі дітей і молоді Роджер Харт у 1992 році вперше виокремив і описав 3 рівні неучасті молоді та 5 рівнів участі. Пригадайте та запишіть 3 історії зі свого життя, які б ілюстрували різні рівні участі. Наприклад, події, пов'язані з навчанням у школі або закладі вищої освіти, волонтерською діяльністю.

11. Ознайомитися з інформацією про трьох активістів, які боролися за права людини, їхніми висловами та подіями із життя цих людей та дібрати відповідну інформацію для кожної людини, записавши одну з літер (А, Б, В, Г) навпроти відповідного пункту під фотографією.

12. Ознайомитися зі схематичним зображенням центральних і місцевих органів влади та громадських організацій, які допомагають захищати права, знайти інформацію про міжнародні міжурядові та неурядові правозахисні організації та записати, у яких випадках може бути доцільним звернення за допомогою саме до них.

13. Ознайомитися із ситуаціями та записати, які проблеми, пов'язані із правами людини, можуть виникати у представників різних професій.

14. Заповнити таблицю "Чи мають права людини свій день?"

Очікувані результати:

діти розуміють власні права та обов'язки як громадянина України, ознайомлені з основними національними та міжнародними документами у сфері прав людини;

діти обізнані щодо соціальних прав і можливостей їхньої реалізації в повсякденному житті;

діти вміють відстоювати громадянську позицію, брати участь у прийнятті рішень та виявляти активність у суспільному житті;

діти усвідомлюють відповідальність за власне життя, уміють викликати повагу до себе та інших людей, визнавати й поважати права інших людей;

діти вміють розвивати комунікативні навички та навички самопрезентації, творчі здібності та критичне мислення.

Інформаційні джерела:

1. Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб./За загал. ред.: Т.П. Спіріної; автор, кол.: Ю.М. Галустян, А.В. Каравай, А.Б. Кочарян, Т.Д. Мельник. - К.: Видавництво ФОП Москаленко О.М., 2011. - 212 с.

2. Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект: [колективна монографія]/кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко; відп. ред. Н.П. Павлик. - Житомир: Видавництво "Волинь", 2014. - 220 с.

3. Знаємо та реалізуємо свої права: Навч.-метод. посіб./С.Ф. Константінов, Я.М. Квітка, Ж.В. Савич, Н.О. Лещук. - К.: Наш час, 2007. - 224 с.

4. Компас: Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді/За ред. Патриції Бландер, Еллі Кін, Віри Юхаж, Аннетт Шнайдер. - Страсбург: Видавництво Ради Європи, 2014. - 624 с.

5. Країна Гідності: Гра для вивчення соціальних прав через освіту в галузі прав людини за участю молоді/неофіційний переклад. Партнерство "Кожній дитині", Київ, 2015.

6. Правові орієнтири: збірник творчих робіт переможців та номінантів обласного конкурсу на кращий сценарій заходу з правовиховної та правопросвітницької роботи/Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонська обласна бібліотека для дітей; уклад. та ред. Н.Д. Звягінцева; ред.-консультант Т.А. Асламова. - Херсон: Копі-центр, 2011. - 64 с.

7. Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник/За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онищенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

8. Формування життєвих навичок у випускників інтернатних закладів: метод. посіб. - Донецьк: Вебер, 2009. - 163 с.

9. Compasito: Manual on human rights education for children/Edited by Nancy Flowers, 2nd edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009. - 308 p.

{Текст взято з сайту Мінсоцполітики України http://www.mlsp.gov.ua}вгору