Документ v1411729-13, поточна редакція — Прийняття від 10.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013  № 1411

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 10 жовтня 2013 року

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10 жовтня 2013 року НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Відмовити:

у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 2;

спеціалізованій вченій раді Д 11.052.07 ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" у проведенні разового захисту дисертації Болотських Тетяни Валеріївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";

у зв'язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, у включенні друкованих (електронних) періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 3.

4. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4;

спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 Національної академії внутрішніх справ МВС України для разового захисту дисертації Кудерміної Олени Іванівни на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук, ввівши до складу ради фахівців із спеціальності 19.00.06 "Юридична психологія":

доктора психологічних наук, професора Барка Вадима Івановича, професора кафедри загальної та практичної психології Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України;

доктора психологічних наук, професора Мороз Людмилу Іванівну, провідного наукового співробітника відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України;

доктора психологічних наук, доцента Мойсеєву Олену Євгенівну, професора кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ МВС України;

доктора психологічних наук, професора Кочаряна Олександра Суреновича, завідувача кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

6. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) та департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
10.10.2013  № 1411

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" спеціалізована вчена рада К 20.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 "Математичний аналіз" та 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" строком на три роки.

У ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" спеціалізована вчена рада К 41.053.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 "Фізика твердого тіла" строком на три роки.

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.194.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики" (фізико-математичні), 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" (фізико-математичні та технічні) та 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем" (фізико-математичні) строком на три роки.

В Інституті математики НАН України:

спеціалізована вчена рада Д 26.206.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 "Математичний аналіз" та 01.01.03 "Математична фізика" строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.206.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.02 "Диференціальні рівняння", 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика", 01.01.07 "Обчислювальна математика" та 01.02.01 "Теоретична механіка" строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.206.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.04 "Геометрія та топологія" та 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" строком на три роки.

В Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.168.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.07 "Фізика твердого тіла", 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" та 01.04.22 "Надпровідність" строком на три роки.

В Інституті фізичної оптики спеціалізована вчена рада Д 35.071.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика" та 01.04.07 "Фізика твердого тіла" строком на три роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.18 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" та 01.01.08 "Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика" строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика", 01.04.07 "Фізика твердого тіла" та 01.04.13 "Фізика металів" строком на три роки.

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова спеціалізована вчена рада К 41.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 "Математичний аналіз", 01.01.02 "Диференціальні рівняння", 01.01.09 "Варіаційне числення та теорія оптимального керування" та 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла" строком на три роки.

У Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського спеціалізована вчена рада К 52.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 "Математичний аналіз" та 01.01.02 "Диференціальні рівняння" строком на три роки.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті фізіології рослин і генетики НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.212.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.12 "Фізіологія рослин" та 03.00.15 "Генетика" строком на два роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.38 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.02 "Біофізика", 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія" та 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" строком на два роки.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Кіровоградському національному технічному університеті спеціалізована вчена рада К 23.073.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" та 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" строком на два роки.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" спеціалізована вчена рада Д 64.062.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла" (технічні науки), 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки" та 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів" строком на три роки.

У ННЦ "Інститут метрології" Міністерства економічного розвитку і торгівлі України спеціалізована вчена рада Д 64.827.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" строком на три роки.

У Сумському державному університеті спеціалізована вчена рада К 55.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" та 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати" строком на три роки

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У Білоцерківському національному аграрному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада Д 27.821.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.20 "Біотехнологія" та 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" строком на два роки.

У Житомирському національному агроекологічному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада К 14.083.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 "Екологія" строком на два роки.

В Інституті свинарства і агропромислового виробництва НААН України спеціалізована вчена рада К 44.351.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" та 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва" строком на два роки.

У Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада К 47.104.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 "Агроґрунтознавство та агрофізика" строком на один рік.

У ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН України спеціалізована вчена рада К 41.374.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 "Виноградарство" строком на два роки.

В Уманському національному університеті садівництва Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада Д 74.844.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.07 "Плодівництво" та 06.01.15 "Первинна обробка продуктів рослинництва" строком на два роки.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" спеціалізована вчена рада К 20.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 "Історія України" та 07.00.05 "Етнологія" строком на три роки.

У ДВНЗ "Ужгородський національний університет" спеціалізована вчена рада Д 61.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 "Історія України" та 07.00.02 "Всесвітня історія" строком на три роки.

У ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" спеціалізована вчена рада К 29.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.02 "Всесвітня історія" та 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" строком на три роки.

У Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка спеціалізована вчена рада К 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 "Історія України" строком на три роки.

У Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії спеціалізована вчена рада Д 26.126.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 "Історія України", 07.00.02 "Всесвітня історія" та 20.02.22 "Військова історія" строком на три роки.

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада Д 64.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 "Історія України" та 07.00.02 "Всесвітня історія" строком на три роки.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада Д 76.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 "Історія України" та 07.00.02 "Всесвітня історія" строком на три роки.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада Д 08.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" строком на три роки.

У Донецькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 11.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" та 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" строком на три роки.

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада Д 26.062.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини", 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на три роки.

У Національному університеті харчових технологій спеціалізована вчена рада Д 26.058.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на три роки.

У Сумському державному університеті спеціалізована вчена рада Д 55.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" строком на три роки.

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту спеціалізована вчена рада К 73.138.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" строком на два роки.

У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова спеціалізована вчена рада Д 64.089.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" та 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності" строком на три роки.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.07 "Етика", 09.00.08 "Естетика" та 26.00.01 "Теорія та історія культури" строком на три роки.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Запорізький національний університет" спеціалізована вчена рада К 17.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 10.02.01 "Українська мова" та 10.02.04 "Германські мови" строком на два роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за 10.02.01 "Українська мова", 10.02.02 "Російська мова", 10.02.14 "Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови" та 10.02.15 "Загальне мовознавство" строком на три роки.

У Міжнародному гуманітарному університеті спеціалізована вчена рада К 41.136.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 10.02.04 "Германські мови" та 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" строком на два роки.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України спеціалізована вчена рада Д 64.700.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" та 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" строком на три роки.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" спеціалізована вчена рада К 41.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)", 13.00.03 "Корекційна педагогіка" та 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" строком на два роки.

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького спеціалізована вчена рада К 73.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою" строком на два роки.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 11.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія", 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" та 14.03.08 "Імунологія та алергологія" строком на два роки.

У ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України" спеціалізована вчена рада Д 26.551.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.03.03 "Нормальна фізіологія" та 03.00.04 "Біохімія" строком на два роки.

У ДУ "Інститут нефрології НАМН України" спеціалізована вчена рада Д 26.565.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.37 "Нефрологія" строком на два роки.

У ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" спеціалізована вчена рада Д 26.550.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.03.05 "Фармакологія" (медичні та біологічні науки) та 14.03.06 "Токсикологія" (медичні науки) строком на два роки.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 26.003.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 "Внутрішні хвороби", 14.01.11 "Кардіологія" та 14.01.12 "Ревматологія" строком на два роки.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

В Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової Міністерства культури України спеціалізована вчена рада К 41.857.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 "Музичне мистецтво" строком на два роки.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада Д 76.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки", 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" та 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" строком на три роки.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

У Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України спеціалізована вчена рада Д 26.850.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з культурології та мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури" строком на три роки.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.10.2013  № 1411

СКЛАД
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.09

Голова ради:

1. Загороднюк Андрій Васильович, д. ф.-м. н., професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.01.

Заступник голови:

2. Артемович Орест Дем'янович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.06.

Вчений секретар:

3. Шарин Сергій Володимирович, к. ф.-м. н., доцент, докторант кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.01.

Члени ради:

4. Бобрик Роман Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.01;

5. Гаврилків Володимир Михайлович, к. ф.-м. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.06;

6. Гринів Ростислав Олегович, к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, спеціальність 01.01.01;

7. Гутік Олег Володимирович, к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.01.06;

8. Дмитришин Мар'ян Іванович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.01;

9. Дмитришин Роман Іванович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.01;

10. Заторський Роман Андрійович, д. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.06;

11. Лопушанський Олег Васильович, д. ф.-м. н., професор, декан, Жешівський університет, Польща, спеціальність 01.01.01;

12. Мазуренко Наталя Іванівна, к. ф.-м. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.06;

13. Никифорчин Олег Ростиславович, д. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.06;

14. Петричкович Василь Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, спеціальність 01.01.06;

15. Філевич Петро Васильович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.01.01.

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

К 41.053.07

Голова ради:

1. Ків Арнольд Юхимович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07.

Заступник голови:

2. Гохман Олександр Рафаїлович, д. ф.-м. н., професор, директор, Інститут фізики та математики ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар:

3. Тадеуш Ольга Харлампіївна, к. ф.-м. н., доцент, приват-професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07.

Члени ради:

4. Биков Ігор Павлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, спеціальність 01.04.07;

5. Брюханов Аркадій Олексійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07;

6. Голованов Вячеслав Володимирович, д. ф.-м. н., професор, директор центру інформаційних технологій, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07;

7. Жуковський Вадим Кирилович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07;

8. Захарченко Ігор Григорович, к. ф.-м. н., професор, проректор з наукової роботи, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07;

9. Остафійчук Богдан Костянтинович, д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.04.07;

10. Пелещак Роман Михайлович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07;

11. Тюрин Олександр Валентинович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.04.07;

12. Усов Валентин Валентинович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07;

13. Федорів Василь Дмитрович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 01.04.07;

14. Хижун Олег Юліанович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, спеціальність 01.04.07;

15. Шкатуляк Наталія Михайлівна, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.04.07.

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Голова ради:

1. Сергієнко Іван Васильович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, директор, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03 (ф.-м. н.).

Заступники голови:

2. Задірака Валерій Костянтинович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

3. Кривонос Юрій Григорович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, заступник директора, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (т. н.).

Вчений секретар:

4. Вагіс Олександра Анатоліївна, к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01 (ф.-м. н.).

Члени ради:

5. Андон Пилип Іларіонович, д. ф.-м. н., академік НАН України, директор, Інститут програмних систем НАН України, спеціальність 01.05.03 (ф.-м. н.);

6. Анісімов Анатолій Васильович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (ф.-м. н.);

7. Булавацький Володимир Михайлович, д. т. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

8. Галба Євген Федорович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

9. Гладкий Анатолій Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

10. Глибовець Микола Миколайович, д. ф.-м. н., професор, декан, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 01.05.03 (ф.-м. н.);

11. Губарєв В'ячеслав Федорович, д. т. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

12. Гупал Анатолій Михайлович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01 (ф.-м. н.);

13. Дейнека Василь Степанович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

14. Донець Георгій Панасович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01 (ф.-м. н.);

15. Клименко Віталій Петрович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

16. Кнопов Павло Соломонович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01 (ф.-м. н.);

17. Летичевський Олександр Адольфович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03 (ф.-м. н.);

18. Ляшко Сергій Іванович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

19. Онопчук Юрій Миколайович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (т. н.);

20. Павлов Олександр Анатолійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.05.02 (т. н.);

21. Парасюк Іван Миколайович, д. т. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03 (ф.-м. н.);

22. Провотар Олександр Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (ф.-м. н.);

23. Чикрій Аркадій Олексійович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01 (ф.-м. н.);

24. Хіміч Олександр Миколайович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 (ф.-м. н.);

25. Шило Володимир Петрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03 (ф.-м. н.).

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

Голова ради:

1. Самойленко Юрій Стефанович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01.

Заступник голови:

2. Нікітін Анатолій Глібович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.03.

Вчений секретар:

3. Романюк Анатолій Сергійович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01.

Члени ради:

4. Березанський Юрій Макарович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, головний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01;

5. Білоколос Євген Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН та МОН України, спеціальність 01.01.03;

6. Герасименко Віктор Іванович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.03;

7. Єгорова Ірина Євгенівна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.03;

8. Задерей Петро Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 01.01.01;

9. Кочубей Анатолій Наумович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01;

10. Михайлець Володимир Андрійович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.03;

11. Нижник Леонід Павлович, д. ф.-м. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.03;

12. Островський Василь Львович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01;

13. Плакса Сергій Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01;

14. Ребенко Олексій Лукич, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.03;

15. Шевчук Ігор Олександрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.01.

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

Голова ради:

1. Самойленко Анатолій Михайлович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, директор, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Луковський Іван Олександрович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.02.01.

Вчений секретар:

3. Пелюх Григорій Петрович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02.

Члени ради:

4. Голуб Анатолій Петрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.07;

5. Горбачук Мирослав Львович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

6. Дороговцев Андрій Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.05;

7. Жук Петро Федорович, д. ф.-м. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.07;

8. Зуєв Олександр Леонідович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.02.01;

9. Іванов Олександр Володимирович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.01.05;

10. Іксанов Олександр Маратович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

11. Королюк Володимир Семенович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, радник при дирекції, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.05;

12. Ларін Володимир Борисович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.01;

13. Макаров Володимир Леонідович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.07;

14. Новицький Віктор Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.02.01;

15. Парасюк Ігор Остапович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

16. Пилипенко Андрій Юрійович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.05;

17. Портенко Микола Іванович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.05;

18. Пташник Богдан Йосипович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, спеціальність 01.01.02;

19. Солодкий Сергій Григорович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.07;

20. Сосницький Степан Петрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.02.01;

21. Троценко Володимир Антонович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.02.01;

22. Хапко Роман Степанович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.01.07;

23. Хіміч Олександр Миколайович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.01.07;

24. Шарковський Олександр Миколайович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02.

Інститут математики НАН України

Д 26.206.03

Голова ради:

1. Шарко Володимир Васильович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.04.

Заступник голови:

2. Дрозд Юрій Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06.

Вчений секретар:

3. Максименко Сергій Іванович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.04.

Члени ради:

4. Аминов Юрій Ахметович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.04;

5. Бондаренко Віталій Михайлович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06;

6. Зелінський Юрій Борисович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.04;

7. Любашенко Володимир Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.04;

8. Новіков Борис Володимирович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.06;

9. Овсієнко Сергій Адамович, д. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

10. Петравчук Анатолій Петрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

11. Працьовитий Микола Вікторович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.04;

12. Пришляк Олександр Олегович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.04;

13. Сергейчук Володимир Васильович, д. ф.-м. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06;

14. Сисак Ярослав Прокопович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06;

15. Черніков Микола Сергійович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

Голова ради:

1. Молодкін Вадим Борисович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07.

Заступники голови:

2. Михаленков Віктор Серафимович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07;

3. Татаренко Валентин Андрійович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар:

4. Мазанко Володимир Федорович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.18.

Члени ради:

5. Бар'яхтар Віктор Григорович, д. ф.-м. н., академік НАН України, директор, Інститут магнетизму НАН України, спеціальність 01.04.07;

6. Васильєв Михайло Олексійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН, спеціальність 01.04.18;

7. Габович Олександр Маркович, д. ф.-м. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.22;

8. Горбик Петро Петрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, спеціальність 01.04.22;

9. Карбівський Володимир Леонідович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.18;

10. Карнаухов Ігор Миколайович, д. ф.-м. н., с. н. с., Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.18;

11. Касаткін Олександр Леонідович, д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.22;

12. Коваль Юрій Миколайович, д. т. н., член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07;

13. Кордюк Олександр Анатолійович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.22;

14. Крайніков Олександр Васильович, д. ф.-м. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства НАН України, спеціальність 01.04.18;

15. Кудрявцев Юрій Володимирович, д. ф.-м. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07;

16. Макогон Юрій Миколайович, д. т. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.04.18;

17. Нищенко Михайло Маркович, д. ф.-м. н., с. н. с., завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.18;

18. Пан Володимир Михайлович, д. ф.-м. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.22;

19. Прокопенко Ігор Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07;

20. Репецький Станіслав Петрович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07;

21. Руденко Едуард Михайлович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.22;

22. Уваров Віктор Миколайович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07;

23. Ченакін Сергій Петрович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.18;

24. Черепін Валентин Тихонович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, директор, Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України, спеціальність 01.04.18.

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

Голова ради:

1. Влох Ростислав Орестович, д. ф.-м. н., професор, директор, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.05.

Заступник голови:

2. Буряк Ярослав Володимирович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.05.

Вчений секретар:

3. Климів Іван Михайлович, к. ф.-м. н., доцент, завідувач відділу, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.07.

Члени ради:

4. Адамів Володимир Теодорович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.07;

5. Воляр Олександр Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.04.05;

6. Кітик Андрій Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.07;

7. Мартинюк-Лотоцька Ірина Юріївна, д. ф.-м. н., завідувач сектору, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.07;

8. Мись Оксана Григорівна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.07;

9. Мицик Богдан Григорович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, спеціальність 01.04.07;

10. Настишин Юрій Адамович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.05;

11. Падляк Богдан Володимирович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.05;

12. Скаб Ігор Петрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут фізичної оптики, спеціальність 01.04.05;

13. Ушенко Олександр Григорович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05;

14. Шопа Ярослав Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.05;

15. Шпотюк Олег Йосипович, д. ф.-м. н., професор, заступник генерального директора, НВО "Карат", спеціальність 01.04.07.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.18

Голова ради:

1. Петравчук Анатолій Петрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

Заступник голови:

2. Нікітченко Микола Степанович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08.

Вчений секретар:

3. Журавльов Віктор Миколайович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

Члени ради:

4. Бондаренко Віталій Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06;

5. Донченко Володимир Степанович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08;

6. Кириченко Володимир Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

7. Лавренюк Ярослав Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, начальник НДЧ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

8. Левитська Аліна Олександрівна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.01.08;

9. Любашенко Володимир Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06;

10. Мащенко Сергій Олегович, д. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08;

11. Мішура Юлія Степанівна, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08;

12. Овсієнко Сергій Адамович, д. ф.-м. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

13. Олійник Андрій Степанович, д. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

14. Протасов Ігор Володимирович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08;

15. Скобелєв Володимир Геннадійович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.08.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.23

Голова ради:

1. Макара Володимир Арсенійович, д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07.

Заступник голови:

2. Куліш Микола Полікарпович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13.

Вчений секретар:

3. Дмитренко Оксана Петрівна, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07.

Члени ради:

4. Боровий Микола Олександрович, д. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07;

5. Дехтяр Олександр Ілліч, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.13;

6. Дмитрук Ігор Миколайович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05;

7. Захаренко Микола Іванович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13;

8. Зеленський Сергій Євгенович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05;

9. Коваленко Валерій Фадейович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07;

10. Коломицев Віктор Ілліч, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.13;

11. Коротченков Олег Олександрович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07;

12. Негрійко Анатолій Михайлович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.05;

13. Поперенко Леонід Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05;

14. Семенько Михайло Петрович, д. ф.-м. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13;

15. Стащук Василь Степанович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13;

16. Стрельчук Віктор Васильович, д. ф.-м. н., доцент, завідувач структурної науково-дослідницької лабораторії, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.05;

17. Стронський Олександр Володимирович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07;

18. Татаренко Валентин Андрійович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07;

19. Ящук Валерій Миколайович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

К 41.051.05

Голова ради:

1. Євтухов В'ячеслав Михайлович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Кореновський Анатолій Олександрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.01.

Вчений секретар:

3. Вайсфельд Наталія Данилівна, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.02.04.

Члени ради:

4. Алтоіз Борис Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.02.04;

5. Аров Дамір Зямович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 01.01.01;

6. Білозерова Марія Олександрівна, к. ф.-м. н., доцент кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.02;

7. Вітюк Олександр Никанорович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.09;

8. Варбанець Павло Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.01;

9. Дмитришин Дмитро Володимирович, д. т. н., професор, проректор з наукової та науково-педагогічної роботи, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 01.01.02;

10. Дороговцев Андрій Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01;

11. Кічмаренко Ольга Дмитрівна, к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.09;

12. Когут Петро Ілліч, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, спеціальність 01.01.09;

13. Костін Олександр Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.02;

14. Кривий Олександр Федорович, д. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна морська академія, спеціальність 01.02.04;

15. Круглов Віктор Євгенович, к. ф.-м. н., професор, директор, Інститут математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, спеціальність 01.01.02;

16. Леончик Євген Юрійович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.01;

17. Лещенко Дмитро Давидович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 01.01.09.

18. Мойсеєнок Олексій Павлович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.02.04;

19. Плотніков Андрій Вікторович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальності 01.01.09;

20. Попов Всеволод Геннадійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна морська академія, спеціальність 01.02.04;

21. Реут Віктор Всеволодович, к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.02.04;

22. Скрипник Наталія Вікторівна, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.09;

23. Стороженко Елеонора Олександрівна, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.01;

24. Теплінський Юрій Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 01.01.02;

25. Щоголев Сергій Авенірович, д. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.01.02.

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

К 52.051.10

Голова ради:

1. Орлов Ігор Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.01.

Заступник голови:

2. Копачевський Микола Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.01.

Вчений секретар:

3. Божонок Катерина Валеріївна, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.02.

Члени ради:

4. Анашкін Олег Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.02;

5. Бєлан Євген Петрович, д. ф.-м. н., доцент, професор кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.02;

6. Богданський Юрій Вікторович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.01.01;

7. Войтицький Віктор Іванович, к. ф.-м. н., старший викладач кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.02;

8. Закора Дмитро Олександрович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.02;

9. Лиманський Дмитро Володимирович, к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 01.01.02;

10. Муратов Мустафа Абдурешитович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.01;

11. Осипенко Георгій Сергійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Севастопольський інститут банківської справи Національного банку України, спеціальність 01.01.02;

12. Островський Василь Львович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.01;

13. Стонякін Федір Сергійович, к. ф.-м. н., асистент кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.01;

14. Тишкевич Дмитро Леонідович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.01;

15. Чехов Валерій Миколайович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 01.01.02.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Голова ради:

1. Моргун Володимир Васильович, д. біол. н., професор, академік НАН України, директор, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.15.

Заступник голови:

2. Коць Сергій Ярославович, д. біол. н., професор, заступник директора, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12.

Вчений секретар:

3. Мордерер Євген Юлійович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12.

Члени ради:

4. Дубровна Оксана Василівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.15;

5. Кірізій Дмитро Анатолійович, д. біол. н., старший науковий співробітник, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12;

6. Колупаєв Юрій Євгенович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.12;

7. Косаківська Ірина Василівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, спеціальність 03.00.12.

8. Кочубей Світлана Михайлівна, д. біол. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12;

9. Кур'ята Володимир Григорович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 03.00.12;

10. Кучук Микола Вікторович, д. біол. н., член-кореспондент НАН України, професор, директор, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, спеціальність 03.00.15;

11. Лях Віктор Олексійович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний університет, спеціальність 03.00.15;

12. Рибалка Олександр Ілліч, д. біол. н., старший науковий співробітник, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.15.

13. Стасик Олег Остапович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12;

14. Тищенко Олена Миколаївна, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.15;

15. Чугункова Тетяна Володимирівна, д. біол. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.15;

16. Швартау Віктор Валентинович, д. біол. н., член-кореспондент НАН України, заступник директора, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.38

Голова ради:

1. Мартинюк Віктор Семенович, д. біол. н., професор, заступник директора, ННЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

Заступники голови:

2. Дзержинський Микола Едуардович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

3. Макарчук Микола Юхимович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

Вчений секретар:

4. Фалалєєва Тетяна Михайлівна, д. біол. н., старший науковий співробітник НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

Члени ради:

5. Берегова Тетяна Володимирівна, д. біол. н., професор, завідувач НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

6. Білан Павло Володимирович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, спеціальність 03.00.02;

7. Весельський Станіслав Павлович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

8. Гарманчук Людмила Василівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

9. Жолос Олександр Вікторович, д. біол. н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

10. Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна, д. біол. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.11;

11. Костерін Сергій Олексійович, д. біол. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.02;

12. Коцан Ігор Ярославович, д. біол. н., професор, ректор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 03.00.13;

13. Мірошниченко Микола Степанович, д. біол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

14. Нурищенко Наталія Євгенівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

15. Остапченко Людмила Іванівна, д. біол. н., професор, директор ННЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

16. Островська Галина Віталіївна, д. біол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

17. Родіонова Наталія Василівна, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.11;

18. Сиволоб Андрій Володимирович, д. біол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

19. Толстанова Ганна Миколаївна, д. біол. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

20. Шевчук Віктор Григорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.13;

21. Янчук Петро Іванович, д. біол. н., професор, завідувач відділу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Кіровоградський національний технічний університет

К 23.073.02

Голова ради:

1. Павленко Іван Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови:

2. Сидоренко Володимир Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар:

3. Дідик Олександр Костянтинович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07.

Члени ради:

4. Віхрова Лариса Григорівна, к. т. н., професор, декан, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07;

5. Веселовська Наталія Ростиславівна, д. т. н., доцент, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.03.01;

6. Гончаренко Борис Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.13.07;

7. Кириченко Анатолій Миколайович, д. т. н., доцент, завідувач кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.03.01;

8. Ковришкін Микола Олександрович, к. т. н., доцент, декан, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.03.01;

9. Кондратець Василь Олександрович, к. т. н., професор, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07;

10. Кропівний Володимир Миколайович, к. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.03.01;

11. Кузнєцов Юрій Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 05.03.01;

12. Осадий Сергій Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07;

13. Сільвестров Антон Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 05.13.07;

14. Скляр Володимир Володимирович, д. т. н., доцент, технічний директор, Науково-виробниче підприємство "Радій", спеціальність 05.13.07;

15. Черновол Михайло Іванович, д. т. н., професор, ректор, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.03.01.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Д 64.062.04

Голова ради:

1. Кривцов Володимир Станіславович, д. т. н., професор, ректор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.07.02.

Заступник голови:

2. Гайдачук Олександр Віталійович, д. т. н., професор, проректор з науково-дослідної роботи, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.07.02.

Вчений секретар:

3. Застела Олександр Миколайович, к. т. н., доцент, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.07.02.

Члени ради:

4. Божко Валерій Павлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.03.07;

5. Гребеніков Олександр Григорович, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.07.02;

6. Добротворський Сергій Семенович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет "ХПІ", спеціальність 05.03.07;

7. Долматов Анатолій Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.03.07;

8. Карпов Яків Семенович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 01.02.04;

9. Кобрін Віталій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.07.02;

10. Корсунов Костянтин Анатолійович, д. т. н., доцент, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 05.03.07;

11. Костюк Геннадій Ігорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.03.07;

12. Лепіхін Петро Павлович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора, Інститут проблем міцності НАН України, спеціальність 01.02.04;

13. Малков Ігор Владиславович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 05.07.02;

14. Морачковський Олег Костянтинович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "ХПІ", спеціальність 01.02.04;

15. М'ялиця Анатолій Костянтинович, д. т. н., професор, генеральний директор, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство Міністерства промислової політики України, спеціальність 05.07.02;

16. Ніколаєв Олексій Георгійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 01.02.04;

17. Планковський Сергій Ігорович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.03.07;

18. Проценко Володимир Сидорович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 01.02.04;

19. Фомічов Петро Олександрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 01.02.04.

ННЦ "Інститут метрології" Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Д 64.827.01

Голова ради:

1. Павленко Юрій Федорович, д. т. н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02.

Заступник голови:

2. Народницький Геннадій Юрійович, д. т. н., старший науковий співробітник, директор наукового центру, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

Вчений секретар:

3. Скляров Володимир Васильович, к. т. н., старший науковий співробітник, учений секретар, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02.

Члени ради:

4. Большаков Володимир Борисович, д. т. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

5. Захаров Ігор Петрович, д. т. н., професор, викладач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.01.02;

6. Копил Віталій Кирилович, д. т. н., професор, провідний науковий співробітник, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

7. Косач Наталя Ігорівна, д. т. н., старший науковий співробітник, директор наукового центру, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

8. Кошева Лариса Олександрівна, д. т. н., доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.01.02;

9. Купко Олександр Данилович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

10. Мачехін Юрій Павлович, д. т. н., професор, провідний науковий співробітник, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02.

11. Назаренко Леонід Андрійович, д. т. н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

12. Прокопов Олександр Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

13. Руженцев Ігор Вікторович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.01.02;

14. Середюк Орест Євгенович, д. т. н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу, спеціальність 05.01.02;

15. Тимофєєв Євген Петрович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ННЦ "Інститут метрології", спеціальність 05.01.02;

16. Чинков Віктор Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, спеціальність 05.01.02.

Сумський державний університет

К 55.051.03

Голова ради:

1. Марцинковський Володимир Альбінович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.05.17.

Заступник голови:

2. Симоновський Віталій Іович, д. т. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.02.09.

Вчений секретар:

3. Савченко Євген Миколайович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.05.17.

Члени ради:

4. Беда Іван Микитович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.02.09;

5. Верещака Сергій Михайлович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.02.09;

6. Гадяка Володимир Григорович, к. т. н., начальник відділу, СКБ ПАТ "Сумське машинобудівне НВО ім. М.В. Фрунзе" Міністерства промислової політики України, спеціальність 05.02.09;

7. Гулий Олександр Миколайович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.02.09;

8. Гусак Олександр Григорович, к. т. н., доцент, декан, Сумський державний університет, спеціальність 05.05.17;

9. Карінцев Іван Борисович, к. т. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.02.09;

10. Ковальов Ігор Олександрович, к. т. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.05.17;

11. Кононенко Анатолій Петрович, д. т. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 05.05.17;

12. Косторной Сергій Дмитрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.05.17;

13. Лугова Світлана Олегівна, к. т. н., завідувач відділу, ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", спеціальність 05.05.17;

14. Новогрудський Леонід Самуїлович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09;

15. Склабінський Всеволод Іванович, д. т. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.05.17;

16. Філімоніхін Геннадій Борисович, д. т. н., професор, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.02.09;

17. Фільштинський Леонід Аншелович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.02.09;

18. Фінкельштейн Зельман Лазаревич, д. т. н., професор, професор кафедри, Донбаський державний технічний університет, спеціальність 05.05.17.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.01

Голова ради:

1. Мельниченко Олександр Миколайович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20.

Заступник голови:

2. Розпутній Олександр Іванович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20.

Вчений секретар:

3. Малина Василь Вікторович, к. вет. н., доцент, в. о. завідувача кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20.

Члени ради:

4. Бесулін Віктор Іванович, д. біол. н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.02;

5. Бітюцький Володимир Семенович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20;

6. Бомко Віталій Семенович, д. с.-г. н., професор, декан, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.02;

7. Гуцол Анатолій Васильович, д. с.-г. н., доцент, в. о. завідувача кафедри, Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України, 06.02.02;

8. Дяченко Леонід Сидорович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.02;

9. Засуха Юрій Васильович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.02.02;

10. Каравашенко Володимир Федорович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.02;

11. Корнієнко Леонід Євгенович, д. вет. н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20;

12. Мерзлов Сергій Віталійович, д. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20;

13. Повозніков Микола Гаврилович, д. с.-г. н., професор, декан факультету, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.02.02;

14. Риженко Василь Петрович, член-кореспондент НААН, д. вет. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут ветеринарної медицини НААН, спеціальність 03.00.20;

15. Рухляда Валентин Васильович, д. вет. н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20;

16. Сахнюк Володимир Володимирович, д. вет. н., професор, проректор з наукової роботи, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.20;

17. Сивик Тетяна Леонідівна, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.02;

18. Цехмістренко Світлана Іванівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.02;

19. Шаран Микола Михайлович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут біології тварин НААН, спеціальність 03.00.20;

20. Шеремета Віктор Іванович, д. с.-г. н., професор, в. о. завідувача кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.20.

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

К 14.083.01

Голова ради:

1. Романчук Людмила Донатівна, д. с.-г. н., професор, заступник директора НДІ, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16.

Заступник голови:

2. Смаглій Олександр Федосійович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16.

Вчений секретар:

3. Василюк Тетяна Павлівна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16.

Члени ради:

4. Борисюк Борис Васильович, к. с.-г. н., доцент, декан, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

5. Вербельчук Сергій Петрович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

6. Виноградська Вікторія Дмитрівна, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, спеціальність 03.00.16;

7. Гузій Анатолій Ількович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

8. Деребон Ігор Юрійович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

9. Дубовий Володимир Іванович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

10. Журавель Сергій Васильович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

11. Никитюк Олександр Андрійович, д. с.-г. н., професор, заступник голови, Житомирська обласна державна адміністрація, спеціальність 03.00.16;

12. Пелехатий Микола Сергійович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

13. Славов Володимир Петрович, д. с.-г. н., член-кореспондент НААН, професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 03.00.16;

14. Статник Ігор Іванович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

15. Тараріко Юрій Олександрович, д. с.-г. н., член-кореспондент НААН, старший науковий співробітник, завідувач відділення, Інститут водних проблем та меліорації НААН, спеціальність 03.00.16;

16. Хомутінін Юрій Володимирович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології НУБіП України, спеціальність 03.00.16.

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

К 44.351.01

Голова ради:

1. Рибалко Валентин Павлович, д. с.-г. н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.01.

Заступник голови:

2. Волощук Василь Михайлович, д. с.-г. н., доцент, директор, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04.

Вчений секретар:

3. Онищенко Андрій Олексійович, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04.

Члени ради:

4. Агапова Євгенія Михайлівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.01;

5. Березовський Микола Давидович, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач лабораторії, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.01;

6. Бірта Габріела Олександрівна, д. с.-г. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.01;

7. Ващенко Павло Анатолійович, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.01;

8. Гетя Андрій Анатолійович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, директор Департаменту тваринництва, Міністерство аграрної політики і продовольства України, спеціальність 06.02.01;

9. Гришина Людмила Павлівна, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.01;

10. Іванов Володимир Олександрович, д. с.-г. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04;

11. Козир Володимир Семенович, д. с.-г. н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства степової зони НААН, спеціальність 06.02.04;

12. Маменко Олексій Михайлович, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.04;

13. Нагаєвич Віталій Михайлович, к. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.01;

14. Повод Микола Григорович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.02.04;

15. Подобєд Леонід Ілларіонович, д. с.-г. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04;

16. Почерняєв Костянтин Федорович, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.01;

17. Смислов Сергій Юрійович, к. с.-г. н., завідувач лабораторії, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04;

18. Чертков Дмитро Дмитрович, д. с.-г. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 06.02.04.

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.05

Голова ради:

1. Клименко Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03.

Заступник голови:

2. Веремеєнко Сергій Іванович, д. с.-г. н., професор, декан факультету, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

Вчений секретар:

3. Прищепа Алла Миколаївна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03.

Члени ради:

4. Балаєв Анатолій Джалілович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 06.01.03;

5. Вознюк Степан Тихонович, д. с.-г. н., професор, радник ректора, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

6. Голуб Валентина Олександрівна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 06.01.03;

7. Зінчук Микола Іванович, к. с.-г. н., доцент, директор, Волинська філія ДУ "Інститут охорони ґрунтів України", спеціальність 06.01.03;

8. Колесник Тетяна Миколаївна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

9. Лико Дарія Василівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 06.01.03;

10. Мошинський Віктор Степанович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

11. Рокочинський Анатолій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

12. Скрипчук Петро Михайлович, д. е. н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

13. Троцюк Віктор Степанович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

14. Трушева Світлана Сергіївна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

15. Філон Василь Іванович, д. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.03.

ННЦ "Інститут виноградарству і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН

К 41.374.01

Голова ради:

1. Власов Вячеслав Всеволодович, член-кореспондент НААН, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, директор, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08.

Заступник голови:

2. Мулюкіна Ніна Анатоліївна, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, заступник директора інституту, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08.

Вчений секретар:

3. Подуст Наталія Василівна, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, ННЦ "Інститут виноградарства і винорорства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08.

Члени ради:

4. Дикань Олександр (Павлович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, ПФ НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет", спеціальність 06.01.08;

5. Зеленська Наталя Миколаївна, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, начальник відділу, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08;

6. Ковальова Ірина Анатоліївна, к. с.-г. н., начальник відділу, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08;

7. Луканін Олександр Сергійович, д. т. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут агроекології і природокористування НААН, спеціальність 06.01.08;

8. Ляшенко Галина Віталіївна, д. геогр. н., доцент, завідувач лабораторії, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08;

9. Мельник Елла Борисівна, к. с.-г. н., старший науковий співробітник лабораторії, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08;

10. Михайлюк Віктор Іванович, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний аграрний університет, спеціальність 06.01.08;

11. Ткаченко Оксана Борисівна, д. т. н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 06.01.08;

12. Хреновськов Едуард Іванович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.08;

13. Чісніков Віталій Степанович, к. с.-г. н., завідувач лабораторії, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08;

14. Шевченко Іван Васильович, д. с.-г. н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08;

15. Шерер Володимир Олександрович, д. с.-г. н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" НААН, спеціальність 06.01.08.

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

Д 74.844.01

Голова ради:

1. Осокіна Ніна Максимівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.15.

Заступник голови:

2. Заморський Володимир Васильович, д. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Уманський національний університет) садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07.

Вчений секретар:

3. Герасимчук Олена Петрівна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.15.

Члени ради:

4. Балабак Анатолій Федорович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07;

5. Бутила Анатолій Пилипович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07;

6. Господаренко Григорій Миколайович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.15;

7. Іванченко В'ячеслав Йосипович, д. с.-г. н., професор, заступник директора, Національний інститут винограду і вина "Магарач" НААН, спеціальність 06.01.07

8. Карпенко Віктор Петрович, д. с.-г. н., доцент, в. о. професора кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.15;

9. Копитко Петров Григорович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07;

10. Ковальов Віталій Борисович, д. с.-г. н., професор, начальник відділу, Інститут сільського господарства Полісся НААН, спеціальність 06.01.15;

11. Кондратенко Тетяна Єгорівна, д. с.-г. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07;

12. Майдебура Володимир Ілліч, д. с.-г. н., професор, старший науковий співробітник, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

13. Мельник Олександр Васильович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07;

14. Найченко Володимир Михайлович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.15;

15. Пузік Людмила Михайлівна, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.15;

16. Самойленко Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07;

17. Токар Анастасія Юхимівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.15.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.05

Голова ради:

1. Кугутяк Микола Васильович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.05.

Заступник голови:

2. Марчук Василь Васильович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

3. Королько Андрій Зіновійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університеті імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Адамович Сергій Васильович, д. і. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.01;

5. Берест Роман Ярославович, д. і. н., доцент, завідувач кафедри, Львівський інститут економіки і туризму, спеціальність 07.00.05;

6. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.01;

7. Клапчук Володимир Михайлович, д. і. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.05;

8. Кожолянко Георгій Костянтинович, д. і. н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.05;

9. Костючок Петро Леонтійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.05;

10. Павлишин Олег Йосипович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 07.00.01;

11. Паньків Михайло Ілліч, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.05;

12. Пилипів Ігор Васильович, д. і. н., доцент, завідувач кафедри, Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 07.00.01;

13. Райківський Ігор Ярославович, к. і. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.01;

14. Савчук Борис Петрович, д. і. н., професор, провідний науковий співробітник, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.01;

15. Сливка Любов Василівна, к. і. н., доцент кафедри, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", спеціальність 07.00.05;

16. Сіреджук Петро Степанович, д. і. н., доцент, науковий співробітник, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.05.

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Д 61.051.04

Голова ради:

1. Офіцинський Роман Андрійович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Мандрик Іван Олександрович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:

3. Скиба Іванна Іванівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Ададуров Вадим Валентинович, д. і. н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ "Український католицький університет", спеціальність 07.00.02;

5. Антонюк Наталія Володимирівна, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 07.00.01;

6. Вовканич Іван Іванович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.02;

7. Данилюк Дмитро Дмитрович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.01;

8. Жулканич Неля Михайлівна, д. і. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.01;

9. Задорожний Володимир Євгенович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.01;

10. Кіш Єва Бернатівна, д. і. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.02;

11. Котигорошко Вячеслав Григорович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.02;

12. Мазурок Олег Сергійович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.01;

13. Патриляк Іван Казимирович, д. і. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

14. Петречко Олег (Михайлович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка", спеціальність 07.00.02;

15. Ставнюк Віктор Володимирович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02.;

16. Тиводар Михайло Петрович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.02;

17. Федака Сергій Дмитрович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 07.00.01.

ДЗ "Луганський національний Університет імені Тараса Шевченка"

К 29.053.06

Голова ради:

1. Бурьян Михайло Степанович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.02.

Заступник голови:

2. Михальський Ігор Сергійович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар:

3. Єловських Уляна Олексіївна, к. і. н., доцент кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.06.

Члени ради:

4. Бодрухін Володимир Миколайович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.06;

5. Вовк Світлана Олександрівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.06;

6. Войцехівська Ірина Нінелівна, д. і. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

7. Гуцол Олексій Вікторович, к. і. н., співробітник, Управління Служби безпеки України в Луганській області, спеціальність 07.00.02;

8. Зеленцова Світлана Миколаївна, к. і. н., доцент кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 07.00.06;

9. Кононов Ілля Федорович, д. соц. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.02;

10. Крюков Віктор Григорович, д. і. н., професор кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.06;

11. Ласкавий Дмитро Васильович, к. і. н., доцент кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.02;

12. Машевський Олег Петрович, д. і. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

13. Проскуріна Олена Олександрівна, д. пол. н., професор, професор кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.02;

14. Рубель Вадим Анатолійович, д. і. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

15. Саідов Зіявудін Абасович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.06;

16. Ширяев Михайло Валерійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДЗ "Луганський національний університеті імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.02.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

К 71.053.01

Голова ради:

1. Завальнюк Олександр Михайлович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Копилов Сергій Анатолійович, д. і. н., професор, ректор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

3. Боровець Іван Іванович, к. і. н., доцент кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Баженов Лев Васильович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

5. Ботушанський Василь Мефодійович, д. і. н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

6. Газін Володимир Прокопович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

7. Головко Олександр Борисович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

8. Добржанський Олександр Володимирович, д. і. н., професор, декан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

9. Кабачинський Микола Ілліч, д. і. н., професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України, спеціальність 07.00.01;

10. Лозовий Віталій Станіславович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

11. Марчук Василь Васильович, д. і. н., професор, проректор, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.01;

12. Нечитайло Віталій Васильович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

13. Прокопчук Віктор Степанович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

14. Степанков Валерій Степанович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

15. Струкевич Олексій Карпович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, спеціальність 07.00.01.

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії

Д 26.126.01

Голова ради:

1. Чайковський Анатолій Степанович, д. і. н., професор, директор, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальності 07.00.01, 20.02.22.

Заступник голови:

2. Салата Оксана Олексіївна, д. і. н., доцент, завідувач відділу, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальності 07.00.02, 20.02.22.

Вчений секретар:

3. Ворончук Ірина Олексіївна, к. і. н., доцент, завідувач відділу, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Баран Володимир Данилович, д. і. н., професор, провідний науковий співробітник, Національний наукове-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 07.00.01;

5. Вєдєнєєв Дмитро Валерійович, д. і. н., професор, заступник директора з наукових питань, Український інститут національної пам'яті, спеціальність 20.02.22;

6. Гай-Нижник Павло Павлович, д. і. н., провідний науковий співробітник, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 07.00.01;

7. Ганжуров Юрій Семенович, д. пол. н., професор, заступник директора, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 07.00.02;

8. Гримич Марина Віллівна, д. і. н., професор, завідувач відділу, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 07.00.02;

9. Гула Руслан Володимирович, д. і. н., доцент кафедри, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України, спеціальність 20.02.22;

10. Коцур Віктор Петрович, д. і. н., професор, ректор, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", спеціальність 07.00.01;

11. Крисаченко Валентин Семенович, д. філос. н., професор, завідувач відділу, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 07.00.01;

12. Падалка Сергій Семенович, д. і. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.01;

13. Потильчак Олександр Валентинович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 07.00.02;

14. Сидоров Сергій Вікторович, д. і. н., професор, завідувач відділу, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальність 20.02.22;

15. Табачник Дмитро Володимирович, д. і. н., професор, міністр, Міністерство освіти і науки України, спеціальності 07.00.02, 20.02.22;

16. Уткін Олександр Іванович, д. і. н., професор, провідний науковий співробітник, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, спеціальності 07.00.02, 20.02.22;

17. Шевченко Володимир Федорович, д. і. н., професор, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 07.00.01;

18. Щербак Надія Олександрівна, д. і. н., доцент, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 07.00.01.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.10

Голова ради:

1. Калініченко Володимир Вікторович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Сорочан Сергій Борисович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:

3. Майстренко Владислав Сергійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Волосник Юрій Петрович, д. і. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01;

5. Греченко Володимир Анатолійович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 07.00.01;

6. Латишева Олена Володимирівна, д. і. н., доцент, професор кафедри, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, спеціальність 07.00.01;

7. Наумов Сергій Олександрович, д. і. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01;

8. Посохова Людмила Юріївна, д. і. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01;

9. Потрашков Сергій Васильович, д. і. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02;

10. Руденко Ростислав Андрійович, д. і. н., професор, професор кафедри, Харківський національний економічний університет, спеціальність 07.00.01;

11. Сергєєв Іван Павлович, д. і. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02;

12. Станчев Михайло Георгійович, д. і. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02;

13. Тортіка Олександр Олександрович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія культури, спеціальність 07.00.02;

14. Чорний Дмитро Миколайович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01;

15. Чувпило Олександр Олександрович, д. і. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02;

16. Ячменіхін Костянтин Михайлович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.06

Голова ради:

1. Добржанський Олександр Володимирович, д. і. н., професор, декан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Чучко Михайло Костянтинович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:

3. Скорейко Ганна Михайлівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Баженов Лев Васильович, д. і. н., професор, професор кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;

5. Боднарюк Богдан Михайлович, д. і. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

6. Ботушанський Василь Мефодійович, д. і. н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

7. Брицький Петро Павлович, д. і. н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університеті імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

8. Корновенко Сергій Валерійович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університеті імені Богдана Хмельницького, спеціальність 07.00.02;

9. Макар Юрій Іванович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

10. Марусик Тамара Володимирівна, д. і. н., професор, проректор, Чернівецький національний університеті імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

11. Мизак Нестор Степанович, д. і. н., доцент, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

12. Сич Олександр Іванович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

13. Жерноклеєв Олег Станіславович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 07.00.02;

14. Фісанов Володимир Петрович, д. і. н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

15. Юрій Михайло Федорович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 07.00.01.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.03

Голова ради:

1. Тимошенко Лідія Михайлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Гришкін Вадим Олегович, д. е. н., професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Скрипник Наталія Євгенівна, к. е. н., доцент, докторант кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4. Хамініч Світлана Юріївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03;

5. Дєєва Надія Миколаївна, д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут демографії та соціально-економічних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, спеціальність 08.00.03;

6. Мешко Наталія Петрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03;

7. Довбня Світлана Борисівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 08.00.03;

8. Попкова Людмила Василівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03;

9. Єлісєєва Оксана Костянтинівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03;

10. Деркач Микола Іванович, д. е. н., професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03;

11. Чириченко Юрій Вікторович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Академія митної служби України, спеціальність 08.00.03;

12. Каховська Олена Володимирівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 08.00.03;

13. Стукало Наталія Вадимівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03;

14. Дучинська Ніна Іванівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.03;

15. Верхоглядова Наталя Ігорівна, д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", спеціальність 08.00.03.

Донецький національний університет

Д 11.051.03

Голова ради:

1. Макогон Юрій Володимирович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.02.

Заступник голови:

2. Лук'янченко Наталя Дмитрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.07.

Вчений секретар:

3. Калініна Світлана Петрівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.07.

Члени ради:

4. Черніченко Геннадій Олександрович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.02;

5. Омельченко Володимир Якович, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.02;

6. Орєхова Тетяна Вікторівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.02;

7. Шилець Олена Станіславівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.02;

8. Чижиков Геннадій Дмитрович, д. е. н., доцент, професор кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.02;

9. Бузько Ірина Романівна, д. е. н., професор, проректор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.02;

10. Гриценко Сергій Іванович, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.02;

11. Чентуков Юрій Ілліч, д. е. н., професор, професор кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 08.00.02;

12. Шаульська Лариса Володимирівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.07;

13. Хромов Микола Іванович, д. е. н., професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 08.00.07;

14. Антонюк Валентина Полікарпівна, д. е. н., доцент, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.07;

15. Миценко Іван Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

16. Синяєва Людмила Василівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.07.

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

Голова ради:

1. Загорулько Валентин Миронович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Ареф'єва Олена Володимирівна, д. е. н., професор, декан, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Кравчук Наталія Миколаївна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Астапова Галина Вікторівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;

5. Голляк Юрій Борисович, д. е. н., доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.02;

6. Жаворонкова Галина Василівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;

7. Коба В'ячеслав Григорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, спеціальність 08.00.04;

8. Корж Марина Володимирівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.02;

9. Ложачевська Олена Михайлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.02;

10. Мазуренко Валерій Іванович, д. е. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

11. Новікова Алла Михайлівна, д. е. н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут", спеціальність 08.00.03;

12. Пащенко Юрій Євгенович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03;

13. Подрєза Сергій Михайлович, д. е. н., професор, генеральний директор, ДП "Завод 410 Цивільної авіації", спеціальність 08.00.03;

14. Рибалкін Володимир Олександрович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03;

15. Сич Євген Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;

16. Сіденко Світлана Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.02;

17. Степанов Олександр Петрович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України, спеціальність 08.00.04;

18. Сунцова Олеся Олександрівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03;

19. Чужиков Віктор Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.02.

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.01

Голова ради:

1. Мостенська Тетяна Леонідівна, д. е. н., професор, проректор, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Федулова Ірина Валентинівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Пєтухова Ольга Михайлівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

5. Волощук Георгій Олександрович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

6. Говорушко Тамара Андріївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

7. Гуткевич Світлана Олександрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

8. Драган Олена Іванівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

9. Заїнчковський Анатолій Олександрович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

10. Ільчук Микола Максимович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.03;

11. Крисанов Дмитро Федосович, д. е. н. професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.04;

12. Мартиненко Василь Петрович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

13. Пархомець Микола Кирилович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;

14. Пугачов Микола Іванович, д. е. н., професор, заступник директора, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, спеціальність 08.00.03;

15. Сичевський Микола Петрович, д. е. н., професор, директор, Інститут продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 08.00.03;

16. Скопенко Наталія Степанівна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

17. Сологуб Олена Петрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

18. Тарасюк Галина Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.04.

Сумський державний університет

Д 55.051.01

Голова ради:

1. Ілляшенко Сергій Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Мельник Леонід Григорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

3. Нагорний Євген Ігорович, к. е. н., старший викладач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Божкова Вікторія Вікторівна, д. е. н., доцент, в. о. декана, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.04;

5. Боронос Вікторія Георгіївна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06;

6. Васильєва Тетяна Анатоліївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", спеціальність 08.00.04;

7. Дергачова Вікторія Вікторівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 08.00.06;

8. Карпенко Наталія Володимирівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", спеціальність 08.00.04;

9. Лапін Євген Васильович, д. е. н., доцент, заступник генерального директора, ПАТ Державна холдингова компанія "Титан України", спеціальність 08.00.04;

10. Лицур Ігор Миколайович, д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України, спеціальність 08.00.06;

11. Мішенін Євген Васильович, д. е. н. професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;

12. Прокопенко Ольга Володимирівна, д. е. н., професор, декан, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06;

13. Сотник Ірина Миколаївна, д. е. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06;

14. Тархов Петро Вікторович, д. е. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.04;

15. Тєлєтов Олександр Сергійович, д. е. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.04;

16. Теліженко Олександр Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06;

17. Фролов Сергій Михайлович, д. е. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

К 73.138.02

Голова ради:

1. Казарінова Наталія Леонідівна, д. е. н., доцент, ректор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11.

Заступник голови:

2. Сергєєва Людмила Нільсівна, д. е. н., професор, проректор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11.

Вчений секретар:

3. Зульфугарова Світлана Олександрівна, к. е. н., доцент кафедри, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11;

Члени ради:

4. Аблязов Рауф Ахметович, д. т. н., професор, президент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11;

5. Задорожний Іван Степанович, д. т. н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11;

6. Кузьмінов Євгеній Вікторович, к. е. н., доцент кафедри, Східноєвропейський університет економіки і Менеджменту, спеціальність 08.00.11;

7. Лобань Олена Валеріївна, к. е. н., доцент кафедри, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11;

8. Миронова Лариса Геннадіївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.11;

9. Негрей Марина Володимирівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.11;

10. Ревенко Даніїл Сергійович, к. е. н., доцент кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 08.00.11;

11. Румянцев Микола Васильович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", спеціальність 08.00.11;

12. Савченко Сергій Олегович, д. е. н., доцент, проректор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11;

13. Скрипник Андрій Васильович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.11;

14. Ус Галина Олександрівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11;

15. Шульга Віктор Іванович, к. е. н., доцент кафедри, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 08.00.11.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Д 64.089.01

Голова ради:

1. Момот Тетяна Валеріївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Васильєв Олексій Вікторович, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.05.

Вчений секретар:

3. Кадничанський Микола Вікторович, к. е. н., доцент кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Ачкасов Анатолій Єгорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.05;

5. Бабаєв Володимир Миколайович, д. держ. упр., професор, ректор, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

6. Бубенко Павло Трохимович, д. е. н., професор, директор, Північно-Східний науковий центр НАН України, спеціальність 08.00.04;

7. Димченко Олена Володимирівна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

8. Ковалевський Георгій Валентинович, д. е. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.05;

9. Кондратенко Наталія Олегівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.05;

10. Мамонов Костянтин Анатолійович, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

11. Назарова Галина Валентинівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;

12. Ніколаєв Всеволод Петрович, д. е. н., доцент, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 08.00.04;

13. Новікова Марина Миколаївна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;

14. Петкова Леся Омелянівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.05;

15. Писаревський Ілля Матвійович, д. е. н. професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04;

16. Решетило Валентина Петрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

17. Родченко Володимир Борисович, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 08.00.05;

18. Сергієнко Валерій Ігорович, д. е. н., науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 21.04.02;

19. Торкатюк Володимир Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04;

20. Франчук Василь Іванович, д. е. н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 21.04.02;

21. Шутенко Леонід Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.28

Голова ради:

1. Панченко Валентина Іванівна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08, 26.00.01.

Заступник голови:

2. Прокопов Денис Євгенович, д. філос. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07.

Вчений секретар:

3. Живоглядова Ірина Вікторівна, к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08.

Члени ради:

4. Аболіна Тетяна Георгіївна, д. філос. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07;

5. Алєксандрова Олександра Василівна, д. філос. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 26.00.01;

6. Аляєв Геннадій Євгенович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 26.00.01;

7. Бондаревська Ірина Андріївна, д. філос. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 26.00.01;

8. Бровко Микола Миколайович, д. філос. н., професор, професор кафедри, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Мінкультури України, спеціальність 26.00.01;

9. Конверський Анатолій Євгенович, д. філос. н., професор, член-кореспондент НАН України, декан, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 26.00.01;

10. Кривда Наталія Юріївна, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08;

11. Левчук Лариса Тимофіївна, д. філос. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08;

12. Лубський Володимир Іонович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 26.00.01;

13. Малахов Віктор Аронович, д. філос. н., професор, провідний спеціаліст відділу, Інститут філософії імені Г.Є. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.07;

14. Павлова Олена Юріївна, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08;

15. Оніщенко Олена Ігорівна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. Карпенка-Карого Міністерства культури України, спеціальність 09.00.08;

16. Рогожа Марія Михайлівна, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 09.00.07;

17. Сівер Валерій Анатолійович, д. філос. н., професор, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 09.00.07;

18. Сидоренко Лідія Іванівна, д. філос. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07;

19. Швед Зоя Володимирівна, д. філос. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07;

20. Шульга Раїса Петрівна, д. філос. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України, спеціальність 26.00.01.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.02

Голова ради:

1. Білоусенко Петро Іванович, д. філол. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.01.

Заступник голови:

2. Зацний Юрій Антонович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.04.

Вчений секретар:

3. Махачашвілі Русудан Кирилевна, к. філол. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.04.

Члени ради:

4. Бойко Лариса Петрівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.01;

5. Єнікєєва Санія Маратівна, д. філол. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;

6. Колоїз Жанна Василівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 10.02.01;

7. Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Приазовський державний технічний університет, спеціальність 10.02.04;

8. Поповський Анатолій Михайлович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, спеціальність 10.02.01;

9. Приходько Ганна Іллівна, д. філол. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.04;

10. Прохоров Володимир Федорович, д. філол. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.04;

11. Сабліна Світлана Володимирівна, к. філол. н., доцент, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.01;

12. Самохіна Вікторія Опанасівна, д. філол. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04;

13. Семенець Олена Олександрівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.01;

14. Чабаненко Віктор Антонович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.01;

15. Шевченко Олександр Іванович, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 10.02.04.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.19

Голова ради:

1. Мойсієнко Анатолій Кирилович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови:

2. Кудрявцева Людмила Олексіївна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.02.

Вчений секретар:

3. Гнатюк Лідія Павлівна, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01.

Члени ради:

4. Болдирєв Ростислав Васильович, д. філол. н., професор, професор-консультант, Український гуманітарний інститут, спеціальність 10.02.02;

5. Голубовська Ірина Олександрівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

6. Дядечко Людмила Петрівна, д. філол. н., професор, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.02;

7. Єрмоленко Сергій Семенович, д. філол. н., провідний науковий співробітник, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, спеціальність 10.02.15;

8. Жайворонок Віталій Вікторович, д. філол. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, спеціальність 10.02.01;

9. Звонська Леся Леонідівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.14;

10. Лучканин Сергій Мирославович, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.14;

11. Мосенкіс Юрій Леонідович, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.14;

12. Мусієнко Валентина Павлівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.02;

13. Ніка Оксана Іванівна, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01;

14. Півторак Григорій Петрович, д. філол. н., професор, завідувач відділу, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, спеціальність 10.02.01;

15. Радзієвська Тетяна Вадимівна, д. філол. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, спеціальність 10.02.15;

16. Слухай Наталія Віталіївна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.02;

17. Смущинська Ірина Вікторівна, д. філол. н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

18. Снитко Олена Степанівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.02;

19. Ставнюк Віктор Володимирович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.14;

20. Собуцький Михайло Анатолійович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 10.02.14;

21. Чередниченко Олександр Іванович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

22. Шевченко Лариса Іванівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

23. Шовковий В'ячеслав Миколайович, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.14;

24. Шумарова Наталія Петрівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01;

25. Яворська Галина Михайлівна, д. філол. н., старший науковий співробітник, державний експерт, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України, спеціальність 10.02.15.

Міжнародний гуманітарний університет

К 41.136.02

Голова спецради:

1. Ступак Інна Валер'янівна, д. філол. н., декан факультету, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17.

Заступник голови:

2. Образцова Олена Михайлівна, д. філол. н., завідувач кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17.

Вчений секретар:

3. Міхайлюк Ніна Петрівна, к. філол. н., доцент кафедри, Національний університет "Одеська юридична академія", спеціальність 10.02.04.

Члени ради:

4. Зайцева Кірієна Борисівна, к. філол. н., завідувач кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04;

5. Іщенко Ніна Григорівна, д. філол. н., завідувач кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 10.02.04;

6. Козак Надія Григорівна, к. філол. н., проректор з наукової роботи, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ "Україна", спеціальність 10.02.04

7. Мізецька Віра Ярославівна, д. філол. н., завідувач кафедри, Національний університет "Одеська юридична академія", спеціальність 10.02.04;

8. Морошану Людмила Іванівна, к. філол. н., доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04;

9. Морозова Ірина Борисівна, д. філол. н., професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет (0,5 ставки), спеціальність 10.02.04;

10. Петлюченко Наталія Володимирівна, д. філол. н., завідувач кафедри, Національний університет "Одеська юридична академія", спеціальність 10.02.17;

11. Рижих Володимир Іванович, к. філол. н., доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17;

12. Руденко Олена Валеріївна, к. філол. н., доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 10.02.17;

13. Семенюк Олег Анатолійович, д. філол. н., ректор, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 10.02.17;

14. Таранець Валентин Григорович, д. філол. н., професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04;

15. Шкворченко Наталія Миколаївна, к. філол. н., доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Голова ради:

1. Гусаров Сергій Миколайович, д. ю. н., старший науковий співробітник, ректор, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

2. Синявська Олена Юхимівна, д. ю. н., професор, начальник навчально-наукового інституту, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

3. Могілевський Леонід Володимирович, к. ю. н., старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

4. Гетманець Ольга Петрівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

5. Денисюк Станіслав Федорович, д. ю. н., професор, професор кафедри, НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", спеціальність 12.00.07;

6. Захаров Василь Павлович, д. ю. н., професор, викладач кафедри, НУ "Львівська політехніка", спеціальність 12.00.09;

7. Комзюк Анатолій Трохимович, д. ю. н., доцент, помічник ректора, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

8. Конопльов Вячеслав Вячеславович, д. ю. н., професор, декан, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

9. Левченко Катерина Борисівна, д. ю. н., професор, президент, Міжнародний жіночий правозахисний центр "Лі Страда - Україна", спеціальність 12.00.07;

10. Миколенко Олександр Іванович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 12.00.07;

11. Музичук Олександр Миколайович, д. ю. н., професор, начальник факультету, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

12. Назаров Віктор Володимирович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 12.00.09;

13. Петрова Ірина Анатоліївна, д. ю. н., доцент, начальник кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;

14. Пчолкін Валерій Дмитрович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;

15. Степанюк Руслан Леонтійович, д. ю. н., доцент, начальник кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;

16. Трубніков Василь Михайлович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 12.00.09;

17. Шендрик Владислав Володимирович, д. ю. н., старший науковий співробітник, начальник кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;

18. Юхно Олександр Олександрович, д. ю. н., професор, начальник кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

К 41.053.04

Голова ради:

1. Мартинова Раїса Юріївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.02.

Заступник голови:

2. Жаровцева Тетяна Григорівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.08.

Вчений секретар:

3. Татарина Інна Олександрівна, к. пед. н., доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

4. Бігич Оксана Борисівна, д. пед. н., професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 13.00.02;

5. Богуш Алла Михайлівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.08;

6. Ганчар Іван Лазаревич, д. пед. н., професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.03;

7. Грама Ніна Григорівна, д. пед. н., професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.08;

8. Долинський Борис Тимофійович, д. пед. н., професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.03;

9. Карпова Елла Едуардівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.08;

10. Княжева Ірина Анатолівна, к. пед. н., доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.08;

11. Корольова Тетяна Михайлівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.02;

12. Мельник Ірина Степанівна, к. пед. н., доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.02;

13. Начинова Олена Василівна, к. пед. н., доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.03;

14. Романчук Олександр Петрович, д. мед. н., професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.03;

15. Степанова Тетяна Михайлівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, спеціальність 13.00.08;

16. Тарасун Валентина Володимирівна, д. пед. н., професор, головний співробітник лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03;

17. Трифонова Олена Сергіївна, к. пед. н., доцент кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.02;

18. Харлов Георгій Олександрович, д. пед. н., професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.02;

19. Шеремет Борис Григорович, к. пед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 13.00.03.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.04

Голова ради:

1. Шпак Валентина Павлівна, д. пед. н., професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06.

Заступник голови:

2. Десятов Тимофій Михайлович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06.

Вчений секретар:

3. Тютюнник Ольга Вікторівна, к. пед. н., старший викладач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06.

Члени ради:

4. Андріяко Юрій Володимирович, к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06;

5. Гаєвська Лариса Анатоліївна, д. н. з державного управління, доцент, заступник начальника управління, Національна академія державного управління при Президенті Україні, спеціальність 13.00.06;

6. Гребеник Тетяна Вікторівна, к. пед. н., директор, Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету, спеціальність 13.00.06;

7. Іщенко Микола Павлович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06;

8. Калініна Людмила Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.06;

9. Касьянова Олена Миколаївна, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 13.00.06;

10. Кондрашова Лідія Валентинівна, д. пед. н., професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06;

11. Мігус Ірина Петрівна, д. е. н., завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06;

12. Остапенко Наталія Миколаївна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06;

13. Савченко Олена Павлівна, к. пед. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.06;

14. Харківська Алла Анатоліївна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія", спеціальність 13.00.06;

15. Чепурна Наталія Миколаївна, к. пед. н., доцент, ректор, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, спеціальність 13.00.06.

МЕДИЧНІ НАУКИ

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.04

Голова ради:

1. Черній Володимир Ілліч, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.30.

Заступники голови:

2. Прилуцький Олександр Сергійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

3. Лобанов Григорій Вікторович, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.21.

Вчений секретар:

4. Нестеренко Олексій Миколайович, д. мед. н., доцент, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.30.

Члени ради:

5. Бабоша Валентин Олександрович, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.21;

6. Борзенко Берта Георгіївна, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

7. Бублик Леонід Олександрович, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.21;

8. Георгіянц Маріне Акопівна, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

9. Гриценко Сергій Миколайович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

10. Городник Георгій Анатолійович, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

11. Гур'єв Сергій Омелянович, д. мед. н., професор, заступник директора, ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" МОЗ України, спеціальність 14.01.21;

12. Євтушенко Станіслав Костянтинович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

13. Канзюба Анатолій Іванович, д. мед. н., доцент, провідний науковий співробітник, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.21;

14. Климовицький Володимир Гарійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.21;

15. Кузнецова Ірина Вадимівна, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

16. Кузнецова Лариса Володимирівна, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

17. Курапов Євген Петрович, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

18. Курченко Андрій Ігорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

19. Лоскутов Олександр Євгенович, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Дніпропетровська державна медична академія" МОЗ України, спеціальність 14.01.21;

20. Поворознюк Владислав Володимирович, д. мед. н., професор, завідувач відділом, ДУ "Інститут геронтології НАМН України", спеціальність 14.01.21;

21. Резніченко Наталя Анатоліївна, д. мед. н., доцент кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

22. Тарабрін Олег Володимирович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

23. Трунова Ольга Арнольдівна, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

24. Черниш Володимир Юрійович, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.21;

25. Шано Валентина Петрівна, д. мед. н., професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.30.

ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"

Д 26.551.01

Голова ради:

1. Безруков Владислав Вікторович, д. мед. н., професор, академік НАМН України, директор, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03.

Заступник голови:

2. Кульчицький Олег Костянтинович, д. мед. н., професор, заступник директора, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04.

Вчений секретар:

3. Потапенко Раїса Іванівна, к. мед. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04.

Члени ради:

4. Бутенко Геннадій Михайлович, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, д. мед. н., професор, директор, ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", спеціальність 14.03.03;

5. Вайсерман Олександр Михайлович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03;

6. Горбань Євген Миколайович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

7. Коржов Віталій Іванович, д. мед. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України", спеціальність 03.00.04;

8. Літвінова Надія Володимирівна, д. мед. н., головний науковий співробітник, ДУ "Інститут фармакології і токсикології НАМН України", спеціальність 03.00.04;

9. Майдіков Юрій Леонідович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 14.03.03;

10. Мурадян Хачик Казарович, д. біол. н., головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

11. Мхітарян Лаура Сократівна, д. мед. н., професор, керівник відділу, ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України", спеціальність 03.00.04;

12. Новікова Світлана Миколаївна, д. мед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

13. Парамонова Галина Іванівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

14. Писарук Анатолій Васильович, д. мед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03;

15. Поляков Олександр Анатолійович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03;

16. Шатило Валерій Брониславович, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03;

17. Шевчук Віктор Григорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

ДУ "Інститут нефрології НАМН України"

Д 26.565.01

Голова ради:

1. Колесник Микола Олексійович, д. мед. н., професор, директор, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37.

Заступник голови:

2. Багдасарова Інгретта Вартанівна, д. мед. н., професор, керівник відділу, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37.

Вчений секретар:

3. Величко Марина Борисівна, к. мед. н., учений секретар, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37.

Члени ради:

4. Дріянська Вікторія Євгеніївна, д. мед. н., професор, заступник директора, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37;

5. Дудар Ірина Олексіївна, д. мед. н., завідувач відділом, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37;

6. Багрій Андрій Едуардович, д. мед. н., професор кафедри, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.37;

7. Зуб Лілія Олексіївна, д. мед. н., професор кафедри, ДВНЗ України "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 14.01.37;

8. Лапчинська Інна Ігорівна, д. мед. н., професор, медичний радник, "Гласко СмітКляйн Фармасьютикалс Україна", спеціальність 14.01.37;

9. Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37;

10. Нікуліна Галина Григорівна, д. біол. н., професор, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37;

11. Пирогов Віктор Олексійович, д. мед. н., професор, старший науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37;

12. Сайдакова Надія Олександрівна, д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37;

13. Степанова Наталя Михайлівна, д. мед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37;

14. Топчій Іван Іванович, д. мед. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут терапії НАМН України їм. Л.П. Малої", спеціальність 14.01.37;

15. Фоміна Світлана Петрівна, д. мед. н., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут нефрології НАМН України", спеціальність 14.01.37.

ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"

Д 26.550.01

Голова ради:

1. Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., директор, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (медичні науки).

Заступник голови:

2. Соловйов Анатолій Іванович, д. х. н., д. мед. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (медичні науки).

Вчений секретар:

3. Данова Ірина Владиславівна, к. біол. н., старший науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (біологічні науки).

Члени ради:

4. Бондаренко Лариса Борисівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (біологічні науки);

5. Бєленічев Ігор Федорович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (біологічні науки);

6. Вринчану Ніна Олексіївна, д. мед. н., завідувач відділу, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (біологічні науки);

7. Громов Леонід Олександрович, д. мед. н., професор, керівник відділу, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (медичні науки);

8. Коваленко Валентин Миколаївна, д. біол. н., професор, керівник відділу, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (біологічні науки);

9. Літвінова Надія Володимирівна, д. мед. н., головний науковий співробітник, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.06;

10. Мохорт Микола Антонович, д. мед. н., професор, керівник відділу, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.06;

11. Овсянникова Людмила Михайлівна, д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут клінічної радіобіології ДУ "ННЦ радіаційної медицини НАМН України", спеціальність 14.03.06;

12. Парамонова Галина Іванівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (біологічні науки);

13. Серединська Наталія Миколаївна, д. мед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.06;

14. Тишкін Сергій Михайлович, д. біол. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (біологічні науки);

15. Трахтенберг Ісаак Михайлович, д. мед. н., академік НАМН України, керівник лабораторії, ДУ "Інститут медицини праці НАМН України", спеціальність 14.03.06;

16. Французова Стелла Борисівна, д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, спеціальність 14.03.05 (медичні науки);

17. Хромов Олександр Станіславович, д. мед. н., головний науковий співробітник, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.05 (медичні науки);

18. Чекман Іван Сергійович, член-кореспондент НАН та НАМН України, д. мед. н., завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні науки);

19. Шарикіна Надія Іванівна, д. мед. н., професор, керівник відділу, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", спеціальність 14.03.06.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.08

Голова ради:

1. Нетяженко Василь Захарович, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, завідувачі кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Заступник голови:

2. Лизогуб Віктор Григорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Вчений секретар:

3. Мальчевська Тетяна Йосипівна, д. мед. н., доцент кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Члени ради:

4. Амосова Катерина Миколаївна, д. мед. н., член-кореспондент НАМН України, професор, завідувачка кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11;

5. Боднар Петро Миколайович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет іменні О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11;

6. Борткевич Олег Петрович, д. мед. н., провідний науковий співробітник, ДУ "ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України", спеціальність 14.01.12;

7. Бур'янов Олександр| Анатолійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

8. Головач Ірина Юріївна, д. мед. н., професор, завідувач відділення, Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, спеціальність 14.01.02;

9. Дудар Лариса Вікторівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

10. Ілляш Марія Григорівна, д. мед. н., професор, завідувачка відділення, ДУ "ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України", спеціальність 14.01.11;

11. Казмірчук Віра Євстафіївна, д. мед. н., професор, директор Інституту, Національний медичний університет мені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

12. Кондратюк Віталій Євгенович, д. мед. н., професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

13. Конопльова Лідія Федорівна, д. мед. н., професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

14. Медведь Володимир Ісаакович, д. мед. н., член-кореспондент НАМН України, професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", спеціальність 14.01.11;

15. Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д. мед. н., професор кафедри, Національний медичний університет мені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

16. Никула Тарас Денисович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет мені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

17. Палієнко Ігор Анатолійович, д. мед. н., професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

18. Петров Андрій Володимирович, д. мед. н., професор кафедри, ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського" МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

19. Приходько Вікторія Юріївна, д. мед. н., професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

20. Рекалов Дмитро Геннадійович, д. мед. н., доцент кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

21. Свінціцький Анатолій Станіславович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

22. Стаднюк Леонід Антонович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11;

23. Станіславчук Микола Адамович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний (університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.12;

24. Ткачишин Володимир Степанович, д. мед. н., доцент кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

25. Яременко Олег Борисович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України

К 41.857.01

Голова ради:

1. Сокол Олександр Вікторович, д. мист., професор, професор кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03.

Заступник голови:

2. Самойленко Олександра Іванівна, д. мист., професор, проректор з наукової роботи, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.100.03.

Вчений секретар:

3. Черноіваненко Алла Дмитрівна, к. мист., доцент, доцент кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03.

Члени ради:

4. Бутенко Леонід Михайлович, к. мист., професор, головний хормейстер, Одеський державний театр опери і білету Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

5. Давидов Микола Андрійович, д. мист., професор, професор кафедри, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

6. Єргієв Іван Дмитрович, к. мист., доцент, завідувач кафедри, Одеська національна музична академія імен А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

7. Завгородня Галина Федорівна, к. мист., доцент, професор кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

8. Кияновська Любов Олександрівна, д. мист., професор, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

9. Маркова Олена Миколаївна, д. мист., професор, професор кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

10. Мірошниченко Світлана Володимирівна, к. мист., доцент, професор кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

11. Нагорна Галина Олексіївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

12. Осадча Світлана Вікторівна, д. мист., доцент, доцент кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

13. Стьопін Анатолій Опанасович, д. і. н., професор, професор кафедри, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України, спеціальність 17.00.03;

14. Чеботаренко Ольга Валеріївна, к. мист., доцент, доцент кафедри, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 17.00.03;

15. Шип Сергій Васильович, д. мист., професор, професор кафедри, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", спеціальність 17.00.03.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.03

Голова ради:

1. Макар Юрій Іванович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.04.

Заступник голови:

2. Круглашов Анатолій Миколайович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01.

Вчений секретар:

3. Катеринчук Павло Миколайович, к. політ. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університеті імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02.

Члени ради:

4. Бурдяк Віра Іванівна, д. політ. н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01;

5. Василенко Світлана Дмитрівна, д. політ. н., професор, професор кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 23.00.01;

6. Гон Максим Мойсейович, д. політ. н., доцент, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 23.00.02;

7. Добржанський Олександр Володимирович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національним університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01;

8. Докаш Віталій Іванович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02;

9. Кармазіна Марія Степанівна, д. політ. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;

10. Куц Галина Михайлівна, д. політ. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02.;

11. Марусик Тамара Володимирівна, д. і. н., професор, проректор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01;

12. Марчук Михайло Георгійович, д. філос. н., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02;

13. Лупул Тарас Ярославович, д. політ. н., доцент, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02;

14. Ротар Наталія Юріївна, д. політ. н., доцент, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02.;

15. Тихомирова Євгенія Борисівна, д. політ. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 23.00.04;

16. Федуняк Сергій Георгійович, д. політ. н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.04;

17. Фісанов Володимир Петрович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.04;

18. Цепендк Ігор Євгенович, д. політ. н., професор, ректор, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 23.00.04;

19. Юрійчук Євгенія Петрівна, д. політ. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.04.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Голова ради:

1. Шульгіна Валерія Дмитрівна, д. мист., професор, завідувач кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (культурологія, мистецтвознавство).

Заступник голови:

2. Єсипенко Роман Миколайович, д. і. н., професор, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (культурологія, мистецтвознавство).

Вчений секретар:

3. Зосім Ольга Леонідівна, к. мист., доцент, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (культурологія).

Члени ради:

4. Більченко Євгенія Віталіївна, д. культ., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 26.00.01 (культурологія);

5. Волков Сергій Михайлович, д. культ., доцент, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (культурологія);

6. Герчанівська Поліна Евальдівна, д. культ., доцент, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (культурологія);

7. Жукова Наталія Анатоліївна, д. культ., доцент, доцент кафедри, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (культурологія);

8. Козлін Валерій Йосипович, д. мист., професор, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство);

9. Криволапов Михайло Олександрович, д. мист., професор, професор кафедри, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство);

10. Мартинюк Тетяна Володимирівна, д. мист., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство);

11. Пучков Андрій Олександрович, д. мист., доцент, заступник директора, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство);

12. Редя Валентина Яківна, д. мист., професор, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (культурологія);

13. Ржевська Майя Юріївна, д. мист., професор, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство);

14. Романенкова Юлія Вікторівна, д. мист., доцент, завідувач кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство);

15. Сабадаш Юлія Сергіївна, д. культ., професор, професор кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 26.00.01 (культурологія);

16. Станіславська Катерина Ігорівна, д. мист., доцент, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство).

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.10.2013  № 1411

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Львівському національному університеті імені Івана Франка докторська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 07.00.01 "Історія України", 07.00.02 "Всесвітня історія" та 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.1 та 2.2 Положення про спеціалізовану вчену раду.

У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 09.00.11 "Релігієзнавство" (історичні науки). Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пункту 2.5 Положення про спеціалізовану вчену раду, додатка 1 до цього ж Положення та достатньою мережею рад за даною спеціальністю в регіоні.

У Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 07.00.07 "Історія науки й техніки". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.1, 2.5 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з достатньою мережею рад за даною спеціальністю в Україні.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.2, 2.6, 2.7 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.10.2013  № 1411

СПИСОК
друкованих періодичних видань, яким відмовлено у включенні до Переліку наукових фахових видань України

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Вісник аграрної історії

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

історичні

2

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт": Философия. Психология. Педагогіка Visnyk of National Techncal University of "Ukraine Kyiv Politechnic Institute" Philosophy. Psychology.Pedagogic

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

педагогічні

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.10.2013  № 1411

ЗМІНИ
до складу спеціалізованих вчених рад

№ з/п

Назва установи, шифр спецради

П.І.Б. фахівців, що виводяться зі складу спецради та вводяться до складу спецради

1

2

3

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Національний ім. М.М. Гришка НАН України,
Д 26.215.01

Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Мороза Павла Антоновича, спеціальність 03.00.05 "Ботаніка", ввівши до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Іваннікова Романа Вікторовича, старшого наукового співробітника відділу Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, спеціальність 03.00.05 "Ботаніка"

2.

Інститут біології клітин НАН України,
Д 35.246.01

Ввести до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Борецького Юрія Романовича, старшого наукового співробітника відділу Інституту біології клітин НАН України, спеціальність 03.00.07 "Мікробіологія"

3.

ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України",
Д 26.562.02

Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Дибського Сергія Сергійовича, спеціальність 03.00.15 "Генетика", ввівши до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Вагіна Юрія Вікторовича, наукового співробітника відділу ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", спеціальність 03.00.15 "Генетика"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

4.

Тернопільський національний економічний університет,
К 58.052.01

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Нікольського Юрія Володимировича, професора Національного університету "Львівська політехніка", спеціальність 05.13.06 "Інформаційні технології"

5.

ДВНЗ "Криворізький національний університет",
Д 09.052.03

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Назаренка Володимира Михайловича, завідувача кафедри ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 05.13.07 "Автоматизація процесів керування", ввівши до складу ради доктора технічних наук, доцента Назаренка Володимира Михайловича, завідувача кафедри ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

6.

Хмельницький національний університет,
К 70.052.04

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Чумакова Володимира Івановича, спеціальність 05.12.17 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки", ввівши до складу ради доктора технічних наук, професора Поспєлова Бориса Борисовича, професора кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 05.12.17 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки"

7.

Запорізький національний технічний університет,
Д 17.052.01

Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Толока В'ячеслава Олександровича, професора кафедри Запорізького національного технічного університету, спеціальність 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

8.

Державний університет телекомунікацій,
Д 26.861.01

Вивести зі складу ради:
доктора технічних наук, професора Зайцева Григорія Фроловича, спеціальність 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій", ввівши до складу ради доктора технічних наук, доцента Сайка Володимира Григоровича, завідувача кафедри Державного університету телекомунікацій, спеціальність 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій";
доктора технічних наук, професора Лучука Андрія Михайловича, спеціальність 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі", ввівши до складу ради доктора технічних наук, професора Толюпу Сергія Васильовича, директора інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій спеціальність 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі";
доктора технічних наук, професора Почерняєва Віталія Миколайовича, спеціальність 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі", ввівши до складу ради доктора технічних наук, професора Стрілковську Ірину Вікторівну, декана Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова, спеціальність 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

9.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
Д 12.085.02

1. Залишити членом ради вченого секретаря ради, доктора технічних наук, доцента Нездоймінова Віктора Івановича, завідувача кафедри Донбаської національної академії будівництва і архітектури, вважаючи його фахівцем за спеціальністю 05.23.04 "Водопостачання, каналізація".
2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата технічних наук, доцента Удовиченко Злату Вікторівну, доцента кафедри Донбаської національної академії будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

10.

Український ордена "Знак Пошани" НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького НАН України,
К 64.828.01

Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Бадалова Павла Петровича, спеціальність 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

11.

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"
Д 67.830.01

Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Орлюка Анатолія Павловича, спеціальність 06.01.09 "Рослинництво", ввівши до складу ради доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Гармашова Володимира Вікторовича, завідувача відділу біотехнології Інженерно-технологічного інституту НААН України, спеціальність 06.01.09 "Рослинництво"

12.

Інститут агроекології і природокористування НААН України,
Д 26.371.01

1. Вивести зі складу ради доктора біологічних наук, професора Царика Йосипа Володимировича, спеціальність 03.00.16 "Екологія", ввівши до складу ради доктора сільськогосподарських наук Кучму Миколу Дмитровича, старшого наукового співробітника відділу Інституту агроекології і природокористування НААН України, спеціальність 03.00.16 "Екологія".
2. Вивести зі складу ради доктора сільськогосподарських наук, професора Писаренка Павла Вікторовича, спеціальність 03.00.16 "Екологія", ввівши до складу ради доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Парфенюк Аллу Іванівну, завідувачку лабораторії Інституту агроекології і природокористування НААН України, спеціальність 03.00.16 "Екологія"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

13.

Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України,
Д 26.174.01

Ввести до складу ради доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Тарасенка Миколу Олександровича, старшого наукового співробітника Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України, спеціальність 07.00.02 "Всесвітня історія"

14.

Київський славістичний університет,
Д 26.123.02

Вивести зі складу ради доктора історичних наук, професора Романцова Володимира Омеляновича, спеціальність 07.00.02 "Всесвітня історія", ввівши до складу ради доктора історичних наук Ніколайця Юрія Олексійовича, старшого наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, спеціальність 07.00.02 "Всесвітня історія"

15.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
К 79.053.01

Вивести зі складу ради доктора історичних наук, професора Шевченка Віктора Миколайовича, спеціальність 07.00.01 "Історія України", ввівши до складу ради доктора історичних наук Ковальчук Оксану Олександрівну, старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.01 "Історія України"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

16.

Академія муніципального управління,
К 26.129.02

1. Залишити членом ради голову ради, доктора економічних наук, професора Оболенського Олексія Юрійовича, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством", призначивши головою ради заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Невелєва Олександра Михайловича, завідувача кафедри Академії муніципального управління, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".
2. Ввести до складу ради:
доктора економічних наук, доцента Курмаєва Петра Юрійовича, професора кафедри Уманського державного педагогічного університету імені І. Франка, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством";
доктора економічних наук, доцента Курило Людмилу Ізидорівну, головного наукового співробітника ННЦ "Інститут аграрної економіки НААН України, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

17.

Буковинський державний фінансово-економічний університет,
К 76.099.01

Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Щукіна Олександра Ігоровича, старшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

18.

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури",
К 08.085.04

Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Тяна Рево Борисовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, доцента Іванова Сергія Володимировича, в. о. завідувача кафедри ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури", спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

19.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.03

Вивести зі складу ради заступника голови ради доктора технічних наук, професора Кривуцу Володимира Георгійовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, професора Боняр Світлану Михайлівну, завідувача кафедри Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

20.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.17

1. Вивести зі складу ради:
заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Сазонця Ігоря Леонідовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", призначивши заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, доцента Гринько Тетяну Валеріївну, завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
доктора економічних наук, професора Паршину Олену Анатоліївну, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, доцента Макаренко Юлію Петрівну, завідувача кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
2. Ввести до складу ради кандидата економічних наук, доцента Могилову Анастасію Юріївну, доцента кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

21.

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 14.083.02

Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Підлісецького Гліба Макаровича, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством ", ввівши до складу ради доктора економічних наук, професора Мороза Олега Васильовича, в. о. завідувача кафедри Вінницького національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

22.

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва,
Д 52.079.02

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата економічних наук, доцента Стефанюк Ольгу Дмитріївну, спеціальність 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка", ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради кандидата економічних наук, доцента Кочеткову Наталію Вікторівну, доцента кафедри, спеціальність 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

23.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.23

Вивести зі складу ради:
доктора економічних наук, професора Герасимчука Василя Гнатовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, доцента Войтка Сергія Васильовича, професора кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
доктора економічних наук, професора П'ятницьку Галину Тезіївну, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, доцента Федулову Ірину Валентинівну, професора кафедри Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

24.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
К 44.052.05

Вивести зі складу ради доктора економічних наук Мартинюка Володимира Петровича, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

25.

Харківський державний університет харчування і торгівлі,
К 64.088.02

Вивести зі складу ради:
доктора економічних наук, професора Фролову Ларису Володимирівну, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради доктора економічних наук, професора Олійника Олександра Васильовича, проректора з наукової роботи Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
кандидата економічних наук, доцента Кривошей Вікторію Вікторівну, спеціальність 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)", ввівши до складу ради кандидата економічних наук, доцента Акімову Наталію Сергіївну, професора кафедри Харківського державного університету харчування і торгівлі, спеціальність 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

26.

Харківський національний економічний університет,
Д 64.055.01

Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Чорну Марину Віталіївну, професора кафедри Харківського державного університету харчування і торгівлі, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

27.

Черкаський державний технологічний університет,
Д 73.052.02

Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Завізєну Наталію Станіславівну, спеціальність 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка", ввівши до складу ради доктора економічних наук, професора Захарченка Володимира Івановича, професора кафедри Черкаського державного технологічного університету, спеціальність 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

28.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Д 41.051.09

1. Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Матковську Ірину Яківну, професора кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, спеціальність 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії", ввівши до складу ради доктора філософських наук, доцента Соболевську Олену Константинівну, доцента кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, спеціальність 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії".
2. Ввести до складу ради: доктора філософських наук, професора Корабльову Надію Степанівну, професора кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії";
доктора філософських наук, професора Куцепал Світлану Вікторівну, завідувача кафедри Полтавського юридичного інституту Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", спеціальність 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

29.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Д 76.051.08

Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Вовка Степана Миколайовича, професора кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 09.00.09 "Філософія науки"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

30.

Київський національний університет імені Шевченка,
Д 26.001.39

Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Пригодія Сергія Михайловича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04 "Література зарубіжних країн", ввівши до складу ради доктора філологічних наук, професора Бовсунівську Тетяну Володимирівну, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

ГЕОРАФІЧНІ НАУКИ

31.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.08

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата географічних наук, доцента Телегуза Олексія Гнатовича, доцента кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів", призначивши вченим секретарем ради члена ради, доктора географічних наук, доцента Гаськевича Володимира Георгійовича, професора кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

32.

Академія адвокатури України
К 26.122.01

Вивести зі складу ради кандидата юридичних наук Курдюкова Всеволода Всеволодовича, спеціальність 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

33.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України,
Д 26.500.01

Ввести до складу ради:
доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Гриняка Андрія Богдановича, ученого секретаря Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака, спеціальність 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право";
доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Полюховича Валерія Івановича, провідного наукового співробітника Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака, спеціальність 12.00.04 "Господарське право;
господарсько-процесуальне право"; доктора юридичних наук, професора Притику Дмитра Микитовича, головного наукового співробітника Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака, спеціальність 12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право"

34.

Національна академія внутрішніх справ МВС України,
Д 26.007.01

Ввести до складу ради доктора юридичних наук, доцента Охріменка Івана Миколайовича, начальника кафедри Національної академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.06 "Юридична психологія"

35.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого",
Д 64.086.01

Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Зеленецького Володимира Серафімовича, спеціальність 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність", ввівши до складу ради доктора юридичних наук, професора Шумила Миколу Єгоровича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

36.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.03

Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Мартиненка Олега Анатолійовича, спеціальність 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право", ввівши до складу ради доктора юридичних наук, професора Хряпінського Петра Васильовича, професора кафедри ДВНЗ "Національний гірничий університет", спеціальність 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

37.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.06

Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Борисова Вячеслава Вікторовича, спеціальність 13.00.07 "Теорія і методика виховання", ввівши до складу ради доктора педагогічних наук, професора Вовка Віктора Михайловича, професора кафедри Луганського національного аграрного університету, спеціальність 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

МЕДИЧНІ НАУКИ

38.

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Г.В. Громашевського НАМН України",
Д 26.614.01

Вивести зі складу ради:
доктора медичних наук, професора Бондаренко Валентину Іванівну, спеціальність 14.02.02 "Епідеміологія";
доктора медичних наук, професора Гураля Анатолія Леонтійовича, спеціальність 14.02.02 "Епідеміологія"

39.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.01

1. Вивести зі складу ради голову ради, доктора медичних наук, професора Павловського Михайла Петровича, спеціальність 14.01.22 "Стоматологія", призначивши головою ради заступника голови ради, доктора медичних наук, професора Смоляр Ніну Іванівну, професора кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, спеціальність 14.01.22 "Стоматологія".
2. Ввести до складу ради та призначити заступником голови ради доктора медичних наук, професора Герича Ігоря Дионізовича, завідувача кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, спеціальність 14.01.03 "Хірургія"

40.

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України",
Д 26.612.01

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Гащук Ганну Павлівну, спеціальність 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія", ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради кандидата медичних наук, старшого наукового співробітника Павлюк Раїсу Пантелеймонівну, провідного наукового співробітника відділу ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України", спеціальність 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

41.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.29

Ввести до складу ради:
доктора історичних наук, професора Манжолу Володимира Андрійовича, завідувача кафедри Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
доктора політичних наук, професора Рижкова Миколу Миколайовича, завідувача кафедри Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03 "Геополітика"

42.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.41

Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Хилька Миколу Івановича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки", ввівши до складу ради доктора політичних наук, доцента Батрименка Олега Володимировича, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

43.

Маріупольський державний університет,
К 12.093.02

Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Почепцова Георгія Георгійовича, професора кафедри Маріупольського державного університету, спеціальність 23.00.02 "Політичні інститути та процеси", ввівши до складу ради доктора філологічних наук, професора Безчотнікову Світлану Володимирівну завідувача кафедри Маріупольського державного університету, спеціальність 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

44.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту,
К 08.881.01

Вивести зі складу ради доктора медичних наук, професора Валевського Станіслава Пилиповича, спеціальність 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт", ввівши до складу ради доктора медичних наук, професора Майкову Тетяну Володимирівну, завідувача кафедри Дніпропетровського державного університету фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

45.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
К 35.860.01

Вивести із складу ради доктора наук з державного управління, професора Шамрая Василя Олександровича, спеціальність 25.00.02 "Механізми державного управління", ввівши до складу ради доктора наук з державного управління, доцента Рожкову Інгу Володимирівну, завідувача кафедри Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02 "Механізми державного управління"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.10.2013  № 1411

СПИСОК
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

I. Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Ветеринарна медицина України Ветеринарная медицина Украины

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, ТОВ "ВЕТІНФОРМ"

ветеринарні

2

Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета

РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

педагогічні

3

Збалансоване природокористування Сбалансированное природопользование Balanced nature using

Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ "ЕКОІНВЕСТКОМ"

економічні

4

Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

педагогічні

5

Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія "Юридичні науки")

Херсонський державний університет

юридичні

6

Професійна освіта: проблеми і перспективи

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

педагогічні

7

Український ентомологічний журнал

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут захисту рослин НАН України, ГО "Українське ентомологічне товариство"

біологічні

II. Електронні періодичні видання:

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Інформаційні технології і засоби навчання

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України

педагогічні

2

Морфологія

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України

медичні

3

Наукові доповіді НУБіП України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

біологічні

4

Право і громадянське суспільство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

5

Фінансовий простір Financial space

Університет банківської справи НБУ, Черкаський інститут Університету банківської справи НБУ

економічні

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору