Документ v1367665-10, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2010 N 1367

Про проведення комплексної ревізії державного
підприємства "Державний центр з питань відновлення
платоспроможності та банкрутства"

На виконання пункту 4 плану проведення внутрішньої
контрольно-ревізійної роботи Мінекономіки на друге півріччя
2010 року, затвердженого наказом Міністерства економіки України
від 06.07.2010 N 809, Н А К А З У Ю:
1. Відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по
боротьбі з корупцією, департаменту кадрового забезпечення та
проходження державної служби, департаменту правового забезпечення
і фінансово-господарському департаменту з 28.10.2010 по 26.11.2010
провести комплексну ревізію державного підприємства "Державний
центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" за
період діяльності з 01.12.2008 по 30.09.2010.
2. Затвердити Програму комплексної ревізії державного
підприємства "Державний центр з питань відновлення
платоспроможності та банкрутства" (далі - Програма), що додається.
3. Утворити ревізійну групу в такому складі: керівник ревізійної групи: Писарева Тетяна Степанівна - заступник начальника відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією; члени ревізійної групи: Бондаренко Оксана Олександрівна - головний спеціаліст відділу
координації господарської діяльності підвідомчих організацій
фінансово-господарського департаменту; Горобець Олена Олександрівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією; Карпенко Олена Василівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією; Медведєва Світлана Віталіївна - провідний спеціаліст відділу
правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших
органах департаменту правового забезпечення; Олійник Вікторія Василівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією; Хатецька Олена Миколаївна - головний спеціаліст відділу
кадрового забезпечення підвідомчих організацій департаменту
кадрового забезпечення та проходження державної служби.
4. Надати керівникові ревізійної групи Писаревій Т.С. право в
разі потреби вносити зміни до Програми та робочого плану
комплексної ревізії.
5. Керівникові ревізійної групи Писаревій Т.С. до 02.12.2010
підготувати акт про результати проведення комплексної ревізії.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Марухна В.О.
Міністр економіки України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
28.10.2010 N 1367

ПРОГРАМА
комплексної ревізії державного підприємства
"Державний центр з питань відновлення
платоспроможності та банкрутства"

Підстава: план проведення внутрішньої контрольно-ревізійної
роботи Мінекономіки на друге півріччя 2010 року, затверджений
наказом Мінекономіки від 06.07.2010 N 809. Мета ревізії: аналіз фінансово-господарської діяльності
державного підприємства "Державний центр з питань відновлення
платоспроможності та банкрутства" (далі - Підприємство),
ефективність використання та збереження державного майна,
використання фінансових і матеріальних ресурсів, дослідження стану
ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової
звітності.
Питання ревізії:
1. Повнота виконання функцій, покладених на об'єкт що
підлягає ревізії та його структурні підрозділи, передбачених
установчими та дозвільними документами (ліцензії, сертифікати,
квоти, дозволи тощо).
2. Стан усунення порушень і недоліків, виявлених попередніми
ревізіями (перевірками).
3. Відповідність установчих документів вимогам чинного
законодавства та предмета діяльності установчим документам.
4. Дотримання норм законодавства при складанні фінансових
планів, оцінка виконання показників, передбачених у фінансових
планах та у контракті з керівником.
5. Дотримання норм законодавства при здійсненні операцій з
готівковими коштами та розрахунками з підзвітними особами.
6. Ревізія банківських операцій.
7. Повнота і своєчасність розрахунків з підприємствами,
установами, організаціями.
8. Правильність і законність формування складу витрат: законність та достовірність прямих матеріальних витрат; ревізія витрат на оплату праці; правильність нарахування амортизації та її врахування у
витратах виробництва; обґрунтованість понесених витрат на соціальні заходи; ревізія інших операційних витрат; правильність формування собівартості продукції, виконаних
робіт та наданих послуг.
9. Дотримання норм законодавства при організації продажу
активів боржників.
10. Стан збереження, правильність ведення обліку та
законність відчуження необоротних активів та інших
товарно-матеріальних цінностей: проведення інвентаризації необоротних активів та, у разі
необхідності, вибіркової інвентаризації іншого майна; правильність відображення в обліку необоротних активів та
інших товарно-матеріальних цінностей; правильність і законність списання, продажу, передачі в
оренду та іншого відчуження майна і землі.
11. Правова оцінка укладених договорів з юридичними та
фізичними особами, повноваження посадових осіб на право підписання
договорів, претензійно-позовна робота.
12. Повнота, достовірність і правильність визначення доходів
від усіх видів діяльності Підприємства.
13. Ревізія дотримання норм законодавства при здійсненні
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
14. Напрями використання прибутку: повнота і своєчасність розрахунків з бюджетом за платежами та
належною для перерахування до бюджету часткою прибутку; використання прибутку на невиробничі цілі, в тому числі для
надання благодійної та спонсорської допомоги.
15. Організація бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - повнота, достовірність і своєчасність відображення
господарських операцій, правильність оформлення первинних
бухгалтерських документів.
16. Дотримання вимог Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального
захисту населення України від 29.07.93 N 58 ( z0110-93 ),
перевірка правильності ведення особових справ працівників.
Начальник відділу фінансових
ревізій та забезпечення заходів
по боротьбі з корупцією Г.Ю.Перченковгору