Про затвердження Програми підготовки патронатних вихователів
Мінсоцполітики України; Наказ, Програма, Форма [...] від 19.08.20171349
Документ v1349739-17, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2017  № 1349

Про затвердження Програми підготовки патронатних вихователів

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму підготовки патронатних вихователів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н.В.

Міністр

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
19.08.2017  № 1349

ПРОГРАМА
підготовки патронатних вихователів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Метою цієї Програми є формування компетентностей кандидатів у патронатні вихователі у питаннях догляду, виховання та реабілітації влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини, взаємодії з батьками / законними представниками дитини та спеціалістами, залученими до організації послуги патронату над дитиною, у процесі забезпечення найкращих інтересів дитини та надання послуг її сім’ї.

Цю Програму побудовано на принципах науковості, системності, комплексності, пріоритетності самостійного навчання, використання наявного позитивного життєвого досвіду; вона реалізується на засадах індивідуального підходу до навчання з урахуванням можливостей, потреб і соціально-психологічних характеристик особистості.

Під час навчання пріоритетною є повага до прав дитини та дії в її найкращих інтересах.

Зміст програми базується на наукових положеннях:

теорії прив’язаності (Дж. Боулбі, В. Фалберг), що наголошує на важливості сімейного середовища для зростання і розвитку дитини та пояснює негативний вплив інтернатного виховання;

теорії відновлення (Б. Даніель, С. Вассел, Р. Джилліган, Е. Гротберг), яка акцентує увагу на здатності дитини до відновлення внутрішніх ресурсів після кризи, стресу в умовах підтримки найближчого оточення та сприятливих обставин середовища;

теорії кризового втручання (Г. Педрад, Л. Селбі, Дж. Куайнленд), що спрямовує професійне соціально-педагогічне втручання на зняття симптомів кризи, забезпечення усвідомлення людиною стресогенних подій, виявлення внутрішніх ресурсів дитини та членів її сім’ї, передбачає застосування різних форм зовнішньої допомоги для подолання кризи;

вікової періодизації розвитку особистості (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, А.В. Петровський, Е. Еріксон), яка дає можливість враховувати в організації та наданні послуги патронату над дитиною вікові особливості розвитку людини на основі таких критеріїв, як соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, домінантне вікове новоутворення;

андрагогіки, що зосереджує увагу на стимулюванні у дорослих, які навчаються, потреби у професійному розвитку.

Завдання Програми:

розкрити місце і роль послуги з патронату над дитиною в системі підтримки сімей з дітьми та захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

ознайомити з основними нормативно-правовими актами України щодо забезпечення прав дітей, підтримки сімей з дітьми;

дати уявлення про обсяг повноважень, прав та обов’язків патронатних вихователів;

розкрити особливості соціально-психологічного стану дітей, які можуть бути влаштовані до сім’ї патронатного вихователя;

відпрацювати вміння кандидатів у патронатні вихователі підтримувати і зберігати безпечні умови та безпечні стосунки дитини з її сім’єю, родичами, формувати нові стосунки при влаштуванні дитини;

сформувати знання та відпрацювати вміння оцінювати потреби дитини, вибрати форми, методи її догляду та виховання;

розкрити значення міждисциплінарної команди та роль патронатного вихователя у системі прийняття рішень у найкращих інтересах дитини; відпрацювати алгоритм міждисциплінарної взаємодії у застосуванні технологій ведення випадку й оцінки потреб дитини та її сім’ї.

Програма розрахована на 120 годин, з них: 91 година - аудиторна робота (26 годин - теоретичний блок, 65 годин - практичний блок), 29 годин - самостійна робота.

Програма реалізується у форматі тренінгів. Кожне заняття чітко структуроване. Вступна частина: привітання, рефлексія попереднього дня, повідомлення теми заняття, перегляд домашнього завдання. Основна частина: активізація знань учасників, повідомлення основної інформації, формування практичних навичок, закріплення вивченого під час заняття матеріалу. Під час заключної частини кандидати в патронатні вихователі аналізують ті знання, вміння й навички, які вони отримали на занятті, визначають питання, які варто обговорити детальніше, підводять підсумок. З метою формування в учасників навички саморегуляції власного емоційного стану пропонуємо наприкінці кожного заняття виконувати вправи, які навчать кандидатів у патронатні вихователі контролювати емоції.

Теоретичний блок передбачає використання інформаційних повідомлень / проведення міні-лекцій, дискусій з учасниками щодо різних аспектів організації й надання послуги з патронату над дитиною.

Практичний блок об’єднує роботу в малих групах, парах, моделювання та аналіз ситуацій, перегляд і обговорення відеороликів, передбачає застосування методу керованої фантазії, рольових ігор тощо.

До кожної теми програми розроблено методичні матеріали для тренера, які містять опис основних вправ, інформаційні відомості, приклади коментарів для тренера, ситуацій для обговорення, роздаткові матеріали тощо.

Під час самостійної роботи кандидати в патронатні вихователі можуть знайомитися з додатковою інформацією, переглядати рекомендовані фільми, читати запропоновану літературу, аналізувати життєві ситуації, давати відповіді на проблемні запитання. Завдання для самостійної роботи, додаткову інформацію, схеми, таблиці розміщено в робочих зошитах.

Під час вивчення теми „Готовність сім’ї до надання послуги патронату над дитиною” передбачено проведення виїзного заняття у помешканні кандидата в патронатні вихователі. У ході заняття визначається готовність кандидата та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, до надання послуги з патронату над дитиною, відповідність житлово-побутових умов проживання сім’ї кандидата до забезпечення потреб дітей, які можуть бути влаштовані в їхню сім’ю.

Кандидати в патронатні вихователі мають змогу в процесі навчання поспілкуватися із сім’ями патронатних вихователів (4 год.). У разі потреби до тренінгових занять залучаються представники міждисциплінарної команди підтримки послуги патронату над дитиною, а саме: спеціалісти служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органу праці та соціального захисту населення, дільничний сімейний лікар, соціальний педагог / психолог загальноосвітнього навчального закладу, методист / психолог дошкільного закладу та інші фахівці.

У процесі навчання кандидати в патронатні вихователі отримають знання щодо:

міжнародних стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення прав дитини, основних положень Конвенції ООН про права дитини;

особливостей організації та змісту послуги з патронату над дитиною, прав та обов’язків патронатного вихователя;

основних етапів розвитку дитини, кризових і сенситивних періодів розвитку, психологічних вікових новоутворень, провідного типу діяльності, норм розвитку і відхилень від норми, чинників, що впливають на формування порушень у розвитку дитини;

впливу прив’язаності та незадоволених потреб дитини на її розвиток;

етапів переживання втрати дітьми та підлітками, факторів, що впливають на переживання втрат, сутності жорстокого поводження з дітьми, видів насильства та його циклічного характеру;

типів поведінки людини та механізмів її виникнення; сутності девіантної поведінки, її ознак, чинників, що впливають на формування девіантної поведінки;

принципів та методів сімейного виховання дітей;

особливостей дисциплінування, важливості спрямування, керування та контролю поведінки дитини;

алгоритму формування соціально прийнятої / просоціальної поведінки дитини;

методів, технік та ресурсів, що допомагають керувати стресовими ситуаціями та виходити зі стану психологічного навантаження.

Під час навчання кандидати в патронатні вихователі мають усвідомити, що:

сім’я - найсприятливіше середовище для розвитку дитини;

емоційний зв’язок / прив’язаність між батьками, близькими людьми та дитиною є надзвичайно важливими для її розвитку;

під час перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя права дитини мають бути забезпечені;

порушення в розвитку дитини залежать від багатьох чинників, поведінку дитини можна скорегувати, на це потрібен час, терпіння, системність і послідовність дій;

дії дорослих під час надання послуги з патронату над дитиною не повинні нашкодити дитині, акцент треба робити на сильних сторонах юної особистості;

тимчасовий догляд і виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування, - це відповідальна робота, яка потребує відповідних знань, умінь, цінностей, переконань і досвіду;

усі дії патронатного вихователя та членів міждисциплінарної команди мають бути в найкращих інтересах дитини.

У ході навчання кандидати в патронатні вихователі сформують такі вміння:

оцінювати та визначити потреби дитини, дорослої людини за її емоційним виявом, поведінкою та відповідно до життєвих обставин;

ретельно планувати й організовувати процес надання послуги з патронату над дитиною;

готувати дитину до зустрічі з біологічними батьками, надавати підтримку після такої зустрічі; якщо зустріч з батьками не відбулася, спостерігати за реакцією дитини до запланованої зустрічі та після повідомлення про те, що зустріч не відбудеться;

спостерігати та визначати зміни в поведінці дитини з урахуванням її віку, особливостей розвитку та життєвої ситуації;

виявляти на конкретному прикладі чинники та умови, які призводять до порушення у розвитку дитини;

визначати конкретні дії, що сприятимуть задоволенню потреб та досягненню позитивних змін у поведінці дитини;

аналізувати динаміку стану та поведінки дитини; вести журнал спостережень;

адекватно реагувати на непередбачувану поведінку дитини;

обирати стратегії втручання, які запобігатимуть виникненню ситуації заподіяння шкоди дитині, допомагатимуть змінювати небажану поведінку дитини, усвідомлювати небезпеку;

надавати дитині домедичну допомогу;

аналізувати власний стан та визначати наявність симптому „емоційного вигорання”;

добирати та використовувати ефективні засоби впливу на власний психоемоційний стан;

визначати свою роль у роботі міждисциплінарної команди та приймати рішення в найкращих інтересах дитини.

2. Ця Програма передбачає участь практичного психолога обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відборі кандидатів у патронатні вихователі. Для відбору практичний психолог може використати стандартизоване інтерв’ю, розроблене на основі матеріалів В.Н. Ослон, Д.С. Райкус, Р.С. Хьюза, методики психодіагностики. Також психолог заповнює та узагальнює карти спостереження за поведінкою кандидатів у патронатні вихователі та їхньою взаємодією з іншими учасниками тренінгових занять із психодіагностики, проводить психологічні консультації для учасників навчального процесу; консультує тренерів із питань реалізації індивідуального підходу до учасників; узагальнює результати психодіагностики та складає рекомендації.

Для діагностики рівня засвоєння знань кандидатів у патронатні вихователі проводиться вхідне та вихідне тестування.

За результатами навчання видається довідка про проходження навчання за цією Програмою (додаток 1) та в разі його успішного проходження - рекомендація про можливість надання послуги з патронату над дитиною (додаток 2).

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл навчального часу за темами

Теми

Форми проведення занять

Усього

Теоретичний блок

Практичний блок

Самостійна робота

1.

Вступ. Сім’я як система: особливості, характеристики та цінності

1

6

2

9

2.

Роль сім’ї у задоволенні потреб дитини: ресурси та фактори ризику

2

5

3

10

3.

Послуга патронату над дитиною в системі забезпечення прав дітей та підтримки сімей із дітьми

3

4

3

10

4.

Організація процесу переміщення при влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя

3

4

2

9

5.

Підтримка зв’язків дитини з власною родиною

2

5

2

9

6.

Основні закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах

3

4

3

10

7.

Психологічна травма у дитини та її наслідки

2

5

3

10

8.

Догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя

2

5

3

10

9.

Завершення надання послуги патронату над дитиною. Профілактика „емоційного вигорання”

2

5

3

10

10.

Готовність сім’ї до надання послуги патронату над дитиною

-

9

-

9

11.

Домедична допомога

2

3

1

6

12.

Міждисциплінарна команда: партнерство та прийняття рішень у найкращих інтересах дитини

4

10

4

18


Усього

26

65

29

120

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ТЕМА 1. Вступ. Сім’я як система: особливості, характеристики та цінності (9 год.)

Теоретичний блок (1 год.)

Сутність основних понять: „дитина”, „батьки”, „сім’я”. Особливості сімейної системи, її рівні, елементи. Характеристики сімейної системи: згуртованість, гнучкість, ієрархія, зовнішні та внутрішні кордони, рольова структура та комунікація в сім’ї. Значення сімейних цінностей для розвитку сім’ї як системи.

Практичний блок (6 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

представляють свою сім’ю за визначеним алгоритмом;

у групах визначають і формулюють зміст основних понять: „дитина”, „батьки”, „сім’я”, з якими працюватимуть протягом всього процесу навчання (робота в групах, презентація напрацювань, обговорення у загальному колі);

аналізують та представляють особливості своєї сімейної системи, зокрема: визначають рівень згуртованості та гнучкості членів своєї родини, описують її ієрархію;

характеризують, як приймаються рішення в їхній родині, хто насамперед ухвалює ці рішення, як решта членів сім’ї ставиться до способу прийняття рішень;

визначають кордони своєї родини, особливості процесу комунікації;

формулюють правила, що діють у родині;

аналізують наслідки порушення правил, способи пристосування нової людини до цих правил, наслідки того, що ця людина не зможе пристосуватися (індивідуальна робота в робочих зошитах, презентація в парах, презентація в загальному колі);

визначають і ранжують сімейні цінності (індивідуальна робота, ранжування, робота в парах, презентація в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Заповнити таблицю „Мої сильні сторони та ресурси”.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає особливість навчання дорослих?

2. Чим відрізняється навчання у формі тренінгу від лекційних та практичних занять? Що спільного?

3. До якого віку особа вважається дитиною?

4. У яких випадках настає повна цивільна дієздатність особи?

5. Які основні функції сім’ї?

6. Які характеристики сімейної системи ви знаєте?

7. Як порушення ієрархії впливає на відносини між поколіннями в родині?

8. Охарактеризуйте надмірно гнучку сімейну систему?

9. Чому сімейна пара, яка відчуває брак згуртованості, вважає, що її можна підсилити, взявши на виховання дитину? Який у цьому ризик?

10. Що таке сімейна історія?

11. Які стилі комунікації в сім’ї вам знайомі?

12. Як цінності впливають на вибір людини?

Інформаційні джерела:

1. Веретенко Т.Г., Звєрєва І.Д., Шевченко Н.Ю. Основи батьківської компетентності:навч. посіб. - 2006. - 156 с. (фонд „Благополуччя дітей”). - Режим доступу: http://childfund.org.ua/publications/view/94/1

2. Денисенко Ю. Фактори формування особистісної ідентичності в сучасній сім’ї / Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 124-131. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/sops/2008_2/PDF/Denysenko. pdf\

3. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі” / Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

4. Помиткіна Л.В. Психологія сім’ї. - Київ, 2010. - 264 с. - Режим доступу: http://www.lib.nau.edu.ua/BooksForNAU/2010/PomitkinaLV.pdf

5. Сім’я як специфічна педагогічна система (веб-сайт). - Режим доступу: http://readbookz.com/book/172/5530.html

ТЕМА 2. Роль сім’ї у задоволенні потреб дитини: ресурси та фактори ризику (10 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Особливості динаміки (життєвий цикл) сім’ї, а саме: подружня пара без дітей; поява в сім’ї дітей (вік дитини до 2,5 року); сім’я з дітьми - дошкільнятами (вік старшої дитини від 2,5 до 6 років); сім’ї з дітьми - молодшими школярами (вік старшої дитини від 6 до 10 років); сім’ї з підлітками та молодими людьми (вік старшої дитини від 13 до 20 років); вихід молодих людей із сім’ї (від виходу першої дитини до моменту, коли наймолодший залишить сім’ю); середній вік батьків (від „спустошеного гнізда” до виходу на пенсію); старіння членів сім’ї (від виходу на пенсію до смерті обох членів подружжя).

Сімейні кризи, їхні закономірності.

Ресурси та захисні фактори сім’ї. Фактори вразливості сім’ї, етапи деградації сім’ї у випадку посилення впливу внутрішніх і зовнішніх факторів ризику та відсутності чи недостатності відповідних ресурсів і захисних факторів. Барометр вразливості сім’ї - стан задоволення потреб дитини.

Сутність поняття „потреби”, особливості та класифікація потреб. Відмінність потреб від бажань. Ієрархія потреб за Маслоу. Класифікація потреб Розенберга. Роль сім’ї у задоволенні потреб дитини.

Прив’язаність як базова потреба дитини. Стадії розвитку прив’язаності. Типи прив’язаності: безпечна (надійна), тривожно-амбівалентна, уникаюча, дезорганізована. Причини порушення прив’язаності. Значення прив’язаності для розвитку дитини, причини та наслідки порушеної прив’язаності.

Практичний блок (5 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

аналізують та розповідають про свої життєві кризи, їхні особливості (обговорення в загальному колі);

переглядають відеоролик і визначають зовнішні та внутрішні фактори ризику, які впливають на сім’ю (перегляд і аналіз відеоролика, робота в малих групах, презентація напрацьованих результатів);

методом мозкового штурму обговорюють відмінність понять „потреби”, „бажання”;

емоційно заглиблюються у штучно створену ситуацію незадоволення потреб дитини, вчаться визначати емоції та почуття дитини, коли її потреби задовольняються чи не задовольняються (керована фантазія, моделювання ситуації, робота у групах, презентації напрацьованих результатів, перегляд і аналіз відео „Кам’яне обличчя”, обговорення в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Переглянути фільм „Джон” Джеймса Робертсона (1968 р.), відповісти на запитання щодо особливостей поведінки хлопчика та її зв’язку з поведінкою батьків:

Які три основні етапи / фази переживала дитини у ситуації розлучення з батьками?

Як це виявлялося у ставленні дитини до вихователів, до дітей, до батьків?

Які висновки ви зробили після перегляду фільму „Джон”?

2. Прочитати книгу Кеті Глас „Будь моей мамой. Искалеченное детство”.

Питання для самоконтролю:

1. Які стадії життєвого циклу сім’ї ви знаєте? Чим вони відрізняються?

2. Коли найчастіше і чому виникають труднощі у сім’ї?

3. Що таке сімейні кризи? Які фактори впливають на загострення сімейних криз?

4. Що є барометром вразливості сім’ї?

5. Чим потреби відрізняються від бажань?

6. Які емоції характерні для дитини, потреби якої задоволені?

7. Опишіть емоційний стан дитини, якщо її потреби не задовольняються.

8. Назвіть стадії розвитку прив’язаності.

9. Охарактеризуйте поведінку дитини із безпечною прив’язаністю.

10. Які можливі реакції в дорослому віці у дитини з тривожно-амбівалентною прив’язаністю?

11. Яка поведінка батьків формує уникаючу прив’язаність у дитини?

12. У яких випадках у дитини формується дезорганізована прив’язаність?

Інформаційні джерела:

1. Ігнатенко К.В. Теорія прив’язаності в контексті оцінки потреб дітей-сиріт / Актуальні питання соціальної роботи та соціальної педагогіки. - С. 107-113. - Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/

2. Звєрєва І.Д., Кузьмінський В.О., Кияниця З.П., Петрочко Ж.В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики. Наук.-метод. посіб. - К.: Фенікс, 2010. - 400 с.

3. Маркова В.М., Вертила Т.Г. Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім’ї // Український вісник психоневрології - Т. 17, вип. 1 (58). - 2009. - С. 89-92. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

4. Маршалл Розенберг Мова життя: ненасильницьке спілкування. - Режим доступу: http://www.booksgid.com/psihologija/27604-marshall-rozenberg-jazyk-zhizni

5. Пилягина Г.Я., Дубровская Е.В. Нарушения привязанности как основа формирования психопатологических расстройств в детском и подростковом возрасте // Мистецтво лікування. - 2007. - № 6. - С. 71-79.

6. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. - Житомир, 2002. - 256 с. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua

7. Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. - СПб. : Директ, 2007. - 384 с.

8. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми. Посіб. у 2-х част. / А.В. Аносова, О. В. Безпалько та ін. / За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко. - К., 2016. - 567 с.

9. Цибулько Л.Г. Криза сім’ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства. - C. 69-74. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

ТЕМА 3. Послуга патронату над дитиною в системі забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми (10 год.)

Теоретичний блок (3 год.)

Міжнародний досвід у питаннях забезпечення прав дитини, підтримки сімей із дітьми, розвитку соціальних послуг. Керівні принципи альтернативного догляду за дітьми. Альтернативний догляд як різновид неформального та формального догляду усіх дітей, які з будь-яких причин і за будь-яких обставин не перебувають під цілодобовою опікою принаймні одного з батьків. Конвенція ООН про права дитини.

Нормативно-правові засади забезпечення прав дітей та підтримки сімей із дітьми. Конституція України як основний гарант прав дітей. Базові кодекси забезпечення прав сімей із дітьми, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах: Сімейний (СК), Кримінальний (КК), Цивільний (ЦК) кодекси України, закони України „Про охорону дитинства”, „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про соціальні послуги”.

Причини та підстави встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Перелік суб’єктів соціальної роботи, дотичних до вирішення питань сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. Форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Особливості сімейних форм влаштування.

Сутність патронату над дитиною та особливості цієї послуги. Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя. Основні обов’язки патронатного вихователя. Фінансування послуги з патронату над дитиною. Компетентності патронатного вихователя.

Практичний блок (4 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

аналізують статті Конвенції ООН про права дитини у контексті забезпечення прав дитини в сім’ї патронатного вихователя (індивідуальна робота в робочих зошитах);

знайомляться з чинним законодавством України з питань забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми (індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення у загальному колі).

установлюють причини та підстави встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі);

визначають перелік організацій, які надають підтримку сім’ї, допомагають вирішити проблеми сімей та дітей, сприяють захисту прав дитини;

аналізують умови, за яких дитина не може залишатися у своїй сім’ї та потребує вилучення, підстави відібрання дитини у батьків та визначають, які органи уповноважені вирішувати це питання, варіанти влаштування дитини („мозковий штурм”, індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі);

характеризують вплив інтернатної системи на формування особистості дитини (перегляд відео про вплив інтернатної системи на формування особистості дитини, дискусія);

на основі аналізу нормативних документів визначають особливості послуги з патронату над дитиною, обов’язки та завдання патронатного вихователя і його помічника, спеціалістів служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громади щодо прийняття рішень в найкращих інтересах дитини при наданні послуги з патронату над дитиною;

формулюють компетентності патронатного вихователя (робота у групах, обговорення в загальному колі, презентація результатів роботи).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Ознайомитися з роздатковими матеріалами для домашнього читання, Конвенцією ООН про права дитини, визначити та записати способи, якими кандидати в патронатні вихователі будуть забезпечувати права дитини.

2. Заповнити таблицю „Як ви розумієте обов’язки патронатного вихователя, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителів?”.

Питання для самоконтролю:

1. Яке першочергове завдання діяльності соціальних працівників / фахівців із соціальної роботи у системі забезпечення прав дитини?

2. Що таке права дитини?

3. Назвіть основні положення Конвенції ООН про права дитини.

4. Назвіть основні нормативно-правові акти у сфері забезпечення прав дітей та підтримки сімей із дітьми.

5. Назвіть основні документи, що підтверджують потрапляння сім’ї у складні життєві обставини”.

6. Назвіть основних суб’єктів соціальної роботи, які надають підтримку сім’ї, допомагають вирішити проблеми сімей та дітей, сприяють захисту прав дитини.

7. Які функції служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді?

8. До якого органу потрібно звернутися у випадках, коли стало відомо про випадки жорстокого поводження з дитиною?

9. Куди направляють дітей, які потребують допомоги та підтримки?

10. Як інтернатна система впливає на розвиток дитини? Які її недоліки?

11. Які ви знаєте сімейні форми виховання дітей?

12. Чим відрізняється прийомна сім’я від дитячого будинку сімейного типу?

13. Що таке патронат над дитиною?

14. Для кого запроваджено цю послугу?

15. Як приймається рішення про необхідність послуги з патронату над дитиною?

16. Яким є термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя?

17. Хто може бути патронатним вихователем?

18. Як фінансується надання послуг із патронату?

19. Які нормативно-правові акти регулюють питання забезпечення патронату над дитиною?

Інформаційні джерела:

1. Бордіян Я. Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу як альтернативна форма влаштування дітей: державно-управлінський аспект / Я. Бордіян // Ефективність державного управління: збірн. наук. праць. - 2012. - Вип. 30. - С. 255-261. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

2. Борисова В.І. До питання про форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за сімейним законодавством України / В.І. Борисова // Проблеми законності. Вип. 100. - Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 123-133.

3. Євко В.Ю. Патронат як вид влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. - № 817. - С. 50-56. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural

4. Закон України „Про охорону дитинства” (зміни, внесені згідно із Законом № 1838-VIII від 07.02.2017). - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

5. Закон України від 20.12.2016 № 1794-VIII „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо оплати послуг патронатних вихователів”. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1789-19

6. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”/ Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

7. Кратінова В.О., Ларіонова Н.Б. Деякі питання соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт в патронатних сім’ях// Вісник Луганського державного університету. - 2009. - № 6 (169). - С. 132-140. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlush/Ped/2009_6.pdf#page=133

8. Патронат над дітьми. Міністерство юстиції України. Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області. - Режим доступу: http://just.cg.gov.ua/web_docs

9. Петрочко Ж. В. Теоретичні основи патронату над дітьми. - 8 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9113/1/spttp_2014

10. Постанова КМУ від 16.03.2017 № 148 „Деякі питання здійснення патронату над дитиною”. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/148-2017-%D0

11. Сімейний кодекс України (зміни, внесені згідно із Законом № 1692-VIII від 19.10.2016). - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

12. Сімейний патронат в Україні (веб-сайт). - Режим доступу: http://www.patronat.in.ua/about/shcho-take-simeyniy-patronat

13. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми. Посіб. у 2-х част. / А.В. Аносова, О.В. Безпалько та ін. / За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко. - К., 2016. - 567 с.

14. Черновалюк Ю.Ю. Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за законодавством України // Університетські наукові записки, 2009, - № 1 (29). - С. 134-138. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin

ТЕМА 4. Організація процесу переміщення при влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя (9 год.)

Теоретичний блок (3 год.)

Організація переміщення дитини в сім’ю патронатного вихователя. Особливості налагодження контакту з дитиною під час її переміщення. Перелік документів, що оформляються у процесі влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Закономірності адаптації дитини в новій сім’ї. Методика контактної взаємодії Л.Б. Філонова.

Метод спостереження, вимоги до його проведення.

Кризові ситуації, які можуть виникати в сім’ї у зв’язку з наданням послуги з патронату над дитиною: фінансові, криза стосунків, соціальні, психофізичні.

Еко-карта як метод діагностики оточення своєї родини.

Практичний блок (4 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

визначають особисті звички та сімейні традиції, з’ясовують їхню важливість, вплив змін на ритм життя сім’ї та кожного її члена (індивідуальна робота, презентація, обговорення в загальному колі);

визначають можливі кризові ситуації, які можуть виникати в їхній сім’ї у зв’язку з наданням послуги з патронату над дитиною, шукають шляхи їх вирішення для стабілізації сімейних стосунків („мозковий штурм”, індивідуальна робота, робота у групах, презентація, індивідуальна робота в робочих зошитах);

вчаться розуміти вплив ефекту переміщення дитини із власної сім’ї в іншу сім’ю, відчувати почуття дитини при переміщенні (робота в парах, презентація, керована фантазія, обговорення у загальному колі);

формують уміння організовувати переміщення дитини в сім’ю патронатного вихователя (якими словами зустрічати дитину, як знайомити її з правилами сім’ї, членами родини; як налагоджувати контакт із дитиною під час її переміщення);

знайомляться з переліком документів, що заповнюються в процесі переміщення (влаштування) дитини в сім’ю патронатного вихователя („мозковий штурм”, робота у групах, рольова гра, обговорення в загальному колі, індивідуальна робота в робочих зошитах).

знайомляться з особливостями ведення журналу спостережень патронатного вихователя, формують уміння безоціночного ставлення до людей, дітей, вчаться аналізувати ситуацію без власних упереджень та інтерпретацій (індивідуальна робота, робота у групах, обговорення, індивідуальна робота в робочих зошитах).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Скласти еко-карту своєї сім’ї.

2. Визначити і записати правила сім’ї.

3. Заповнити таблицю „Безпека вашої оселі”.

Питання для самоконтролю:

1. Які кризи може переживати сім’я патронатного вихователя у зв’язку із влаштуванням дитини?

2. Що таке сімейна еко-карта?

3. Яку інформацію необхідно отримати патронатному вихователю до влаштування дитини?

4. Як потрібно готувати дитину / дітей до переміщення в сім’ю патронатного вихователя?

5. Яка документація заповнюється під час влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя?

6. Які особливості налагодження контакту з дитиною?

7. У чому особливість методики контактної взаємодії Л.Б. Філонова?

8. Які періоди звикання дитини до нової сім’ї?

9. Чому може зростати кількість конфліктів, протиріч, опору з боку дитини? Як реагувати на поведінку дитини в таких випадках?

10. Чому патронатному вихователя потрібно спостерігати за поведінкою дитини?

11. Яких правил проведення спостереження має дотримуватися патронатний вихователь?

Інформаційні джерела:

1. Андрущенко І.В. Особливості процесу адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування різних вікових груп у прийомній сім’ї. - С. 153-162. - Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream

2. Екокарта та генограма (веб-сайт). - Режим доступу: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=92074

3. Иванова Н.П., Заводилкина О.В. Дети в приемной семье: Советы начинающим родителям-воспитателям. - М., 1993. - Режим доступу: https://velikaya.jimdo.com/

4. Кабаненко H.В., Семигіна Т.В. Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum

5. Кабанєна Ю.В. Особливості адаптації дітей підліткового віку у прийомній сім’ї. - С. 163-169. - Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream

6. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”// Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

7. Методика Філонова (веб-сайт). - Режим доступу: http://metodfil.blogspot.com/

8. Слабковська А.І. Періодизація входження дитини в прийомну родину (на прикладі усиновлення дітей іноземцями). - С. 217-225. - Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files

9. Схема стадіального розвитку контактної взаємодії (за Філоновим Л.Б.) (веб-сайт). - Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5412724/

ТЕМА 5. Підтримка зв’язків дитини з власною родиною (9 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Важливість зв’язків дитини з біологічними батьками, родичами.

Концепція сильних сторін у роботі з родиною дитини.

Етапи організації зустрічей дитини з батьками, родичами. Особливості підготовки дитини до зустрічей із родиною, шляхи допомоги та підтримки дитини до, під час та після таких зустрічей.

Практичний блок (5 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

формують уміння допомагати влаштованим дітям зберігати і переосмислювати спогади про свою сім’ю та власне життя, вчаться створювати родовідне дерево („мозковий штурм”, індивідуальна робота, обговорення в загальному колі);

аналізують емоції, які вони переживають, очікуючи зустрічі з близькою для них людиною, порівнюють ці емоції з емоціями дитини (керована фантазія, „мозковий штурм”, робота у групах);

обговорюють важливість зустрічі з батьками для дитини, спеціалістів соціальних служб, патронатних вихователів;

вчаться планувати та проводити зустрічі дитини з її батьками та родичами (робота у групах, рольова гра, індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі);

вчаться застосовувати концепцію сильних сторін у роботі з батьками дитини, визначати свої сильні сторони (індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальній групі).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Відповісти на запитання щодо забезпечення успішних зустрічей або контактів дитини з батьками чи членами родини:

Як я міг (могла) би підготувати дитину до зустрічі або контакту з родиною?

Як я міг (могла) би підготувати свою родину до зустрічі або контакту дитини з її родиною?

Як я міг (могла) би допомогти дитині впоратися з почуттями після зустрічі або контакту зі своєю родиною?

У чому може полягати партнерство зі спеціалістами служб, коли мова йде про зустрічі дитини із власною родиною?

У який спосіб я можу взаємодіяти з біологічними батьками за допомогою зустрічей або контактів дитини з ними?

Як я міг (могла) би керувати своїми емоціями при підготовці дитини до зустрічей, під час неї і після самої зустрічі?

Що я міг (могла) би зробити, щоб допомогти дитині підтримувати зв’язок із батьками у проміжках між зустрічами або контактами?

Як я зміг (змогла) би допомогти дитині, якщо її батьки не прийдуть на зустріч?

За якими ознаками можна зробити висновок, що зустріч позитивно впливає на дитину?

За якими ознаками можна зробити висновок, що зустріч негативно впливає на дитину?

2. Написати лист батькам дитини. Суть техніки проста і виконується за принципом завершення незакінчених пропозицій. Кандидатам потрібно їх дописати в довільній формі, уявляючи, що вони звертаються до батьків дитини. Важливий момент - лист має бути адресовано конкретній особі.

Питання для самоконтролю:

1. Чому біологічні батьки важливі для дитини?

2. Чим важливі зустрічі дитини, яка перебуває під патронатом, з її біологічною сім’єю?

3. Що важливо враховувати при плануванні зустрічей дитини з її родиною?

4. У чому переваги організації зустрічі дітей з біологічними батьками у помешканні патронатного вихователя?

5. Які ризики організації зустрічей дітей з батьками у помешканні власної сім’ї дитини?

6. Що таке сильні сторони людини? Як їх визначити? Чому людині важливо знати свої сильні сторони?

7. Як визначити сильні сторони дитини та сім’ї?

Інформаційні джерела:

1. Вера Фалберг „Путь ребенка в семью”. Гл. 7. - Режим доступу: http://resursconsult.ru/data/documents/Kniga-zhizni-Vera-Falberg.doc

2. Иванова Н.П., Заводилкина О.В. Дети в приемной семье: Советы начинающим родителям-воспитателям. - М., 1993. - Режим доступу: https://velikaya.jimdo.com

3. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”// Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

ТЕМА 6. Основні закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах (10 год.)

Теоретичний блок (3 год.)

Сутність понять „розвиток” та „розвиток дитини”. Основні принципи розвитку.

Основні етапи розвитку дитини згідно з концепцією Е. Еріксона, сензитивні періоди розвитку, психологічні вікові новоутворення, кризи розвитку. Провідний тип діяльності у кожному віковому періоді.

Норми розвитку та відхилення від норми, затримка розвитку. Сутність депривації та госпіталізму. Фактори та умови, що спричиняють затримку в розвитку дитини.

Практичний блок (4 год.).

Кандидати в патронатні вихователі:

характеризують різні вікові періоди розвитку дітей, визначають ключові моменти кожного вікового періоду (робота у групах, моделювання ситуації, індивідуальна робота в робочих зошитах, робота в парах, обговорення в загальному колі);

визначають фактори, які негативно впливають на розвиток дитини (аналіз ситуації, обговорення в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Заповнити таблиці: „Діти різного віку: можливості та проблеми”, „Особливості догляду за дітьми різного віку”

Питання для самоконтролю:

1. Що таке розвиток?

2. Чим характеризується розвиток дитини?

3. Які вікові періоди виділяються у процесі розвитку дитини?

4. Чому виникають кризи розвитку?

5. Для чого патронатному вихователю потрібно знати про сензитивні періоди розвитку дитини?

6. Що таке психологічні новоутворення?

7. Чому розвиток - це постійний, динамічний і поетапний процес?

8. Чому перший етап розвитку (за Е. Еріксоном) називають „довіра-недовіра”?

9. Які особливості розвитку дитини на другому етапі?

10. Охарактеризуйте поведінку дитини на третьому етапі розвитку (за Е. Еріксоном).

11. Чому саме на четвертому етапі розвитку (за Е. Еріксоном) виникає великий ризик формування у дитини комплексу неповноцінності?

12. Охарактеризуйте поведінку дитини на п’ятому етапі розвитку (за Е. Еріксоном).

13. Як спадкові фактори можуть вливати на розвиток дитини?

14. Що таке фактори оточення і як вони впливають на розвиток дитини?

15. Чому виникає криза новонародженого (пологова криза)?

16. Що б ви порадили дорослим, які не знають, як реагувати на поведінку дитини в період кризи трьох років (шести-семи років)?

17. Які особливості поведінки дитини в період підліткової кризи?

18. Що таке затримка психічного розвитку? За яких умов вона формується?

19. Які типові поведінкові проблеми можуть виникати в підлітковому віці?

Інформаційні джерела:

1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства. - Москва, 2008. - 432 с. - Режим доступа: http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2015/07/15.pdf

2. Братусь В., Кошечко Н.В. Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку. - 2004. - 160 с. (фонд „Благополуччя дітей”): http://childfund.org.ua

3. Етапи розвитку за Е. Еріксоном (веб-сайт). - Режим доступу: http://pidruchniki.com/2008021537059/psihologiya

4. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”// Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

5. Пам’ятка для батьків дітей підліткового віку / Незалежний інститут судових експертиз. - Режим доступу: https://issuu.com/katyacheltsova/docs

6. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці, ранній юності. Психічні розлади в осіб зрілого та похилого віку. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/12920522/psihologiya

7. Порушення психологічного розвитку. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці. - Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/nervous_desease/classes_stud/uk

8. Психологічні особливості та психічні порушення у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/ 13390613/psihologiya/psihichniy_osobistisniy_rozvitok_ditini

9. Сергеєнкова О.П. Вікова психологія. - 376 с. - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/75715

10. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія. - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/75936-lteratura.html

ТЕМА 7. Психологічна травма у дитини та її наслідки (10 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Поняття „травматичні ситуації”, „психологічна травма”. Нейробіологія травми. Вплив психологічної травми на розвиток дитини. Ознаки психологічного травмування дітей: емоційні та фізичні симптоми. Ознаки та симптоми посттравматичного стресового розладу у дітей (за даними американського національного центру з ПТСР).

Сутність втрати, типи і види втрат у житті людини. Етапи переживання втрати: шок, заперечення / відмова повірити, переговори, злість, розуміння, прийняття. Чинники, що впливають на переживання втрат. Особливості поведінки дитини, яка переживає втрату.

Шляхи допомоги дитині, яка пережила втрату.

Зміст понять „насильство”, „насильство в сім’ї”, „жорстоке поводження з дитиною”. Види насильства. Ознаки, що можуть допомогти виявити жорстоке поводження з дітьми (за О. Кочемировською, А. Ходоренко; модифікація Ю. Онишка, І. Дубініної). Особливості переживання дитиною психологічного болю.

Особливості поведінки дітей, які зазнали жорстокого поводження: психологічні, поведінкові, у спілкуванні з дорослими та однолітками, у навчальній діяльності. Наслідки для дітей жорстокого поводження з ними. Діагностика розвитку та показники затримки розвитку в дітей, які пережили травму.

Алгоритм дій дорослих при психогенних реакціях дитини. Особливості організації роботи патронатного вихователя з дітьми, які постраждали від насильства та жорстокого поводження.

Практичний блок (5 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

моделюють різні ситуації та аналізують міжособистісні зв’язки і ролі, пов’язані з неадекватними реакціями дитини (моделювання ситуації, обговорення в загальному колі);

обговорюють тему втрат людини, визначають особливості переживання втрати дітьми та підлітками (перегляд і обговорення відео „Психологічна травма”, „мозковий штурм”, моделювання ситуації, керована фантазія, дискусія, аналіз ситуацій, робота у групах, обговорення в загальному колі);

визначають, як насильство впливає на емоційний та фізичний стан дитини;

вчаться виявляти психологічні особливості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, підлітків, пов’язані з насильством (перегляд і обговорення фільму „Я сюда больше никогда не вернусь”, дискусія, робота у групах, презентація результатів роботи, обговорення в загальному колі);

вчаться знаходити шляхи допомоги дитині, яка пережила втрату, використовувати у своїй професійній діяльності принцип конфіденційності (рольова гра, робота в парах, моделювання ситуації, обговорення в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Проаналізувати запропоновані життєві ситуації. Зразок ситуації:

Марія Р. - активна, рухлива дівчинка, але важко адаптується до умов дошкільного закладу. Вихователь порадила патронатному вихователю звернутися до дитячого невропатолога. Вам було образливо це чути, тому що ви вважаєте, що педагог нетолерантно ставиться до вашої дівчинки. Ваші дії.

Питання для самоконтролю:

1. Які події належать до травматичних ситуацій?

2. Як досвід психологічного травмування впливає на розвиток та подальше життя дитини?

3. Як зрозуміти, що дитина зазнала психологічної травми?

4. Які ознаки допоможуть виявити, що дитина віком від 1 до 6 років зазнала психологічної травми?

5. Розлучення дитини з близькими людьми, розірвання стосунків із батьками є травмою для дитини? Як це впливає на її фізичний та емоційний стан?

6. Які типи поведінки дитини є найпоширенішими у процесі переживання горя, втрати?

7. Які чинники впливають на здатність переживати втрату?

8. Які особливості переживання втрати дітьми та підлітками?

9. Якими діями патронатний вихователь може допомогти дитині пережити фазу горювання при втраті близької людини?

10. Які форми жорстокого поводження з дітьми ви знаєте?

11. У яких формах виявляється психологічне насильство?

12. Охарактеризуйте циклічне коло насильства в сім’ї.

13. Які наслідки жорстокого поводження для особистості дитини?

14. Які ознаки можуть вказувати на жорстоке поводження з дитиною?

15. Назвіть особливості роботи патронатного вихователя з дітьми, які постраждали від сімейного насилля.

16. Як патронатний вихователь може допомогти дитині, яка переживає апатію (байдужість до людей, які оточують, млявість, загальмованість, повільність, довгі паузи у мовленні)?

17. Як допомогти дитині, в якої раптово з’явилося неконтрольоване нервове тремтіння?

18. У яких випадках патронатному вихователю необхідно дотримуватися конфіденційності? Кому і в якому обсязі потрібно повідомляти конфіденційну інформацію?

Інформаційні джерела:

1. Бенджамин Колодзин: Как жить после психической травмы. - М.: Шанс, 1991. - 96 с.

2. Бурбо Л.: Пять травм, которые мешают быть самим собой. - К.: София, 2006. - 192 с.

3. Дональд Калшед: Внутренний мир травмы: архетипические защиты личностного духа: пер. с англ. - М.: Академический Проект, 2007. - 368 с.

4. Допомога людині, яка знаходиться у стані шоку, стресу чи травми. - Київ, 2015. - 24 с. - Режим доступу: http://www.medsanbat.info/download/

5. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”// Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

6. Коли однієї любові мало! - Дніпро, 2013. - 49 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/21.pdf

7. Левін П., Фредерик Э. Пробуждение тигра - исцеление травмы. - М.: АСТ, 2007. - 316 с.

8. Ермошин А. Ф. Вещи в теле: Психотерапевтический метод работы с ощущениями. - М.: Независимая фирма „Класс”, 1999. - 320 с.

9. М. Внук, У. Долыняк. Педагогика травмы. Методическое пособие для педагогов, воспитателей и приемных родителей - 166 с.

10. Овсяннікова Я.О. Аспекти психологічної роботи з дітьми, що переживають втрату близького. - 2012. - Режим доступу: https://www.google.com.ua

11. Психолого-педагогічна допомога дитині в переживанні гострої психологічної травми (веб-сайт). - Режим доступу: https://www.b17.ru/article/5214/

12. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України. Посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін.; за ред. Волинець Л.С. - К.: ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. - 72 с.

13. Психологическая травма Режим доступа: http://pro-psychology.net/ psixologicheskaya-travma

14. Сарджвеладзе Н., Беберашвили З. Травма и психосоциальная помощь. - Тбилиси / Баку, 2001. - 92 с. - Режим доступа: http://psyhologdcpp.in.ua/psyhology/files/file195.pdf

15. Синельников А., Ипполитова Е.А. Социально-психологическая реабилитация женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Методическое пособие. - Барнаул, 2012. - 50 с. - Режим доступа: http://www.aksp.ru/work/activity/nac_strateg/resurs_centr/files/metod_1.pdf

16. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: Посіб.: у 2-х част. / А.В. Аносова, О.В. Безпалько та ін. / За заг. ред. Т.В. Журавель, З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко - К., 2016. - 567 с.

17. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту: навчально-методичний посібник. - К., 2015. - 176 с. - Режим доступу: https://www.google.com.ua

18. Стресс жизни: Сборник. / Составители: Л.М. Попова, И.В. Соколов. М. : Мысль, 1987. - 351 с.

19. Як допомогти дитині пережити втрату близької людини (веб-сайт). - Режим доступу: http://psihologbatkamfastivdnz5sonechko.blogspot.com

ТЕМА 8. Догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя (10 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Поняття „поведінка”, механізми її формування, чинники, які її обумовлюють.

Зміст, мета, принципи та методи сімейного виховання дітей. Принципи виховання. Критерії відбору методів виховання. Позитивне виховання дітей: мета, принципи та методи.

Роль гри для дітей та дорослих, основні види ігор. Ігри, які можна використовувати у процесі виховання та реабілітації дитини, в організації її дозвілля.

Дисципліна, види та стратегії дотримання дисципліни. Види втручання. Техніки дисциплінування. Негативні наслідки фізичного покарання.

Чинники, які впливають на дитячу поведінку. Поняття „поведінка, яка відхиляється від норми” (девіантна поведінка), можливі девіації у дітей різного віку. Аутодеструктивна поведінка, її види: суїцидальна, віктимна (поведінка жертви) та адиктивна поведінка. Чинники, що сприяють або запобігають виникненню відхилень у поведінці.

Способи контролю гніву та агресії. Керування власним емоційним станом.

Формування навичок соціально прийнятної / просоціальної поведінки. Опанування методами керування поведінкою. Комплекс вправ для подолання девіантної поведінки підлітків.

Практичний блок (5 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

аналізують вплив досвіду дитини, пов’язаного, зокрема із фізичними покараннями, на її поведінку, та потреби дитини, які вона хоче задовольнити такою поведінкою (робота у групах, презентація результатів, обговорення в загальному колі, „мозковий штурм”, моделювання ситуації, керована фантазія, інтерактивна гра);

знайомляться з різними видами та стратегіями дисципліни, з їхніми перевагами та недоліками, з обставинами, в яких ці стратегії можуть бути ефективними (мозковий штурм, аналіз ситуацій, дискусія „Негативні наслідки фізичного покарання”);

вчаться використовувати методи контролю гніву (обговорення в загальному колі, робота в парах);

засвоюють прийоми формування соціально прийнятної поведінки (обговорення в загальному колі, аналіз ситуацій, робота в парах);

визначають спеціалістів, яких можуть долучати до реабілітаційної роботи, вчаться планувати таку діяльність та визначати місце патронатного вихователя у процесі реабілітації дитини / дітей („мозковий штурм”, робота у групах, робота в робочих зошитах (заповнення таблиці „Комплексна реабілітація”), обговорення в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Скласти перелік ігор, які можна використати в роботі з дітьми різного віку в різних ситуаціях (рухливі та спокійні, у приміщенні та на вулиці тощо).

2. Проаналізувати життєві ситуації та відповісти на запитання.

Зразок ситуації:

Хлопчик 10-років, якого виховує мама, витягнув гроші в сусіда з кишені (коли той заходив до них додому), і купив собі іграшковий автомат.

Між матір’ю хлопчика та її знайомою відбулася така розмова:

- Ох, я ж його била, била, - розповідає мати. - Гроші всі до копієчки повернула сусідові. Мене всі сусіди знають: я ганчірки не візьму. І де він навчився такого?

- Пробачте, а куди автомат подівся?

- Як же ви могли залишити йому річ, гроші на яку він украв?

- Куди ж я цю іграшку подіну?

- Ну поламали б у гніві у нього на очах - краще, ніж лупцювати хлопчину. Спалили б…

- Що ви таке кажете? Він же грошей коштує! У мене зарплата маленька…

У цьому діалозі з чиєю думкою ви погоджуєтеся?

Яку виховну мету ставила перед собою мати? Чого вона фактично домоглася? Чи можна сказати, що обрано ефективний спосіб виховання? Запропонуйте свій варіант.

Питання для самоконтролю:

1. Які почуття викликають у дитини нехтування нею, насильство, розлучення дитини з батьками чи іншими близькими для неї людьми? Як діти можуть поводитися, переживаючи такі почуття? Яку потребу дитина хоче задовольнити такою поведінкою?

2. Назвіть механізми виникнення поведінки.

3. Які фактори зумовлюють поведінкову активність дитини?

4. Які чинники регулюють поведінку дитини?

5. У чому полягає девіантна поведінка дитини?

6. Яку поведінку дитини називають аутодеструктивною?

7. Які чинники впливають на формування девіантної поведінки дітей?

8. Що, на вашу думку, означає „дисципліна дитини”?

9. Чим шкідливі фізичні покарання?

10. Як патронатний вихователь може контролювати свій гнів?

11. Які методи допоможуть дітям навчитися керувати своєю поведінкою?

12. Опишіть стратегію „тайм-аут”.

13. У яких випадках патронатний вихователь може ігнорувати небажану поведінку дитини?

14. Як допомогти дитині, яка говорить: „Усім було б краще без мене!”?

15. Які види реабілітації ви знаєте? Яких спеціалістів може долучати патронатний вихователь для реабілітації дитини, влаштованої у його сім’ю?

Інформаційні джерела:

1. А. Фабер, Е. Мазліш. Мистецтво спілкування з дітьми. Вдома та в школі. - Країна мрій, 2012. - 240 с.

2. Ш. Амонашвили. Искусство семейного воспитания. - Амрита, 2016. - 300 с.

3. Бр. Ферреро. Ваші діти мають лише вас! - Переклад з італ. К. Зінченка. - Свічадо, 2015. - 232 с.

4. Б. Лиз. Отношения родитель-ребенок. - 2010. - 143 с.

5. В. Горбунова. Виховання без нервування, або Як упоратися з розбишаками, упертюхами, ледарями, плаксіями, крикунами та хитрунами: майстер-клас для мам і тат. - Книжковий клуб „Клуб сімейного дозвілля”, 2014. - 400 с.

6. Г. Бондаренко. Виховання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49. 2014. - Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files

7. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? - Москва: ЧеРо, Сфера, 2003. - 304 с.

8. Дж. Грэй. Дети - с небес. Искусство позитивного воспитания. Как развить в ребенке дух сотрудничества, отзывчивость и уверенность в себе: перев. с англ. - К.: София, 2004. - 400 с.

9. П. Друкерман. Французские дети не плюются едой. - Синдбад, 2012. - 384 с.

10. Зажигина М. А. Чего не стоит делать родителям, но что они все равно делают. - 2007. - 260 с.

11. М. Ибука. После трех уже поздно: пер. с англ. - М.: РУССЛИТ, 1991. - 96 с.

12. Ігрова діяльність і формування особистості. - Режим доступу: https://www.google.com.ua

13. К. Леман. Як виховати дитину і не збожеволіти. - Свічадо, 2012. - 272 с.

14. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”/ Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

15. Когут С. Девіантна поведінка дітей та молоді: проблеми й шляхи подолання // Вісник Львівського університету. - Вип. 24. - С. 190-197. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/vlnu

16. Я. Корчак. Как любить ребенка. 1920. - 390 с.

17. Л. Найджел. Пока ваш подросток не свел вас с ума. - 2012. - 290 с.

18. Ж. Ледлофф. Как вырастить ребенка счастливым. - 2014. - 240 с.

19. О. Майструк. Гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку. - Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl

20. Методика розвитку дітей Джона Грея „Система позитивного виховання” (веб-сайт). - Режим доступу: http://womanblog.in.ua/metodyka-rozvytku-ditej

21. И. Млодик. Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную тему. - 2007. - 232 с.

22. Е. Мурашова. Понять ребенка: Психологические проблемы ваших детей. - 2002. - 470 с.

23. Н. Чуб. 100 батьківських „чому?”- Віват, 2015. - 368 с.

24. Панок В.Г., Луценко Ю.А. Психолого-педагогічна робота з дітьми, схильними до прояву девіантної, делінквентної поведінки. - 2014. - 497 с. - Режим доступу: http://osvita.lviv.sch.in.ua/Files/downloads

25. Романчук О. І. Терапевтичне батьківство: роль прийомних батьків у зціленні дітей з розладами прив’язаності // Очерки детской психиатрии. Аутизм. - С. 39 - 47. - Режим доступу: http://neuronews.com.ua/files

26. Типи сімейного виховання і методи виховання дитини. сімейне виховання і родинна педагогіка (веб-сайт). - Режим доступу: http://wikifr.xyz/budinok-i-rodina/diti

27. Т. Гордон. Виховання без невдач, або тренінг ефективного батьківства. - 2011. - 336 с.

28. Хижкова В.Г. Гра як метод виховання. - 2014. - 16 с. - Режим доступу: https://www.google.com.ua

ТЕМА 9. Завершення надання послуги патронату над дитиною. Профілактика „емоційного вигорання” (10 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Можливі варіанти виходу дитини із сім’ї патронатного вихователя: реінтеграція (повернення дитини до біологічних батьків; влаштування дитини до сімейних форм виховання (під опіку / піклування родичів, знайомих; у сім’ю усиновлювачів; у прийомну сім’ю; у дитячий будинок сімейного типу); вихід дитини у самостійне життя у зв’язку з її повноліттям або набуттям чи наданням повної / часткової цивільної дієздатності; припинення функціонування сім’ї патронатного вихователя. Особливості процесу реінтеграції дитини в рідну сім’ю або переміщення дитини (дітей) під опіку чи піклування, усиновлення, в прийомну сім’ю, на виховання в дитячий будинок сімейного типу.

Підготовка та організація процесу переміщення дитини із сім’ї патронатного вихователя. Пакет документів, який формується під час підготовки дитини до переміщення. Висновки міждисциплінарної команди.

Поняття „стрес”, механізм виникнення стресу. Дистрес, евстрес. Типи реакцій людей на стрес. Синдром „емоційного вигорання”.

Способи, які допомагають управляти стресовими ситуаціями та виходити зі стану психологічного навантаження. Техніка BASIC-PH. Метод „16 асоціацій”. Техніка трансформування негативних думок у позитивні за допомогою структурної розстановки предметів.

Практичний блок (5 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

вивчають можливі варіанти виходу дитини із сім’ї патронатного вихователя, розробляють пропозиції до плану переміщення дитини із патронатної сім’ї;

програють різні ситуації переміщення дитини в рідну сім’ю;

знайомляться з документами, які готуються під час переміщення дитини („мозковий штурм”, робота у групах, презентація результатів, рольова гра, обговорення в загальному колі);

вчаться керувати власним емоційним станом під час переміщення дитини в сім’ю (дискусія, робота у групах, презентація, „мозковий штурм”, робота в парах, керована фантазія, обговорення в загальному колі).

аналізують ризики майбутньої професійної діяльності;

діагностують рівень власної стресостійкості (індивідуальна робота в робочих зошитах, презентація та обговорення результатів роботи, діагностика рівня стресостійкості учасників, обговорення отриманих результатів діагностики);

вчаться діагностувати стресовий стан та обирати відповідні методи управління цим станом; використовувати техніку BASIC-PH;

шукати способи подолання складних стресових ситуацій (моделювання ситуації, керована фантазія, обговорення притчі, „мозковий штурм”, індивідуальна робота в робочих зошитах, інтерактивна гра, експеримент, робота у групах, презентація результатів, обговорення у загальному колі);

вчаться використовувати метод „16 асоціацій” та техніку трансформації негативних думок у позитивні за допомогою структурної розстановки предметів (інструкція, індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі, індивідуальна робота учасників із дрібними предметами, рефлексія).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Проаналізувати матеріали в робочому зошиті.

2. Потренуватися у використанні запропонованих на занятті технік у конкретній ситуації.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть всі можливі варіанти виходу дитини із сім’ї патронатного вихователя?

2. Що є підставою для вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя?

3. У яких випадках враховується думка дитини при виборі варіанта вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя?

4. Що таке стрес і яка його роль у житті людини?

5. У яких випадках стрес буває конструктивним, а в яких - деструктивним?

6. Які є типи реакцій людей на стрес?

7. Назвіть три стадії розвитку стресової ситуації.

8. Що таке синдром „емоційного вигорання”? Як він пов’язаний зі стресами у житті людини?

9. Охарактеризуйте людину, яка має легке „емоційне вигорання”.

10. Які особливості хронічного „емоційного вигорання”?

11. Назвіть індивідуальні особливості, що сприяють „емоційному вигоранню”?

12. Які організаційні фактори, що впливають на „емоційне вигорання”, можливі під час надання послуги з патронату?

13. У який спосіб патронатний вихователь може вплинути на власний психоемоційний та фізичний стан?

14. Які засоби регуляції власного психофізичного стану ви знаєте? Які використовуєте? Які хотіли б навчитися використовувати? Що для цього потрібно?

15. Як надати першу допомогу при гострому стресі?

Інформаційні джерела:

1. Емоційне вигорання батьків: що це таке і як його уникнути (веб-сайт).- Режим доступу: http://dityinfo.com/simeine-dozvillya/emociine-vigoryannya-batkiv

2. Иванова Н.П., Заводилкина О.В. Дети в приемной семье: Советы начинающим родителям-воспитателям. М., 1993. - Режим доступу: https://velikaya.jimdo.com

3. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”// Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

4. Наугольник Л.Б. Психологія стресу. Курс лекцій. - Львів: Ліга-Прес, 2013. - 128 с. - Режим доступу: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016

5. Передерій В.Г., Безюк М.М. Стрес і його наслідки. - 5 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/umch/2003_6/pdf/518_ukr.pdf

6. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб.: у 2-х част. / А.В. Аносова, О.В. Безпалько та ін. / За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко. - К., 2016. - 567 с.

7. Стрес. Управління стресом (веб-сайт).

8. Теории стресса и копинга (техника BASIC-PH) (веб-сайт). - Режим доступу: http://psi.kii.gov.by/Files/Samodiag/Sovlad-povedenie.pdf

9. Тест на емоційне вигорання батьків (он-лайн тест). - Режим доступу: http://www.fdu.org.ua/psychological/test24

10. Титаренко Т.М., Кляпець О.Я. Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин. - 2007. - 142 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua

ТЕМА 10. Готовність сім’ї до надання послуги патронату над дитиною (9 год.) (виїзне заняття, спілкування з діючими патронатними сім’ями)

Практичний блок (9 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

визначають рівень безпеки власного помешкання (екскурсія помешканням сім’ї кандидата, схематичне зображення на аркуші паперу плану помешкання (усі кімнати, кухня, туалет, ванна кімната тощо) та виокремлення території для тимчасового влаштування дітей, оцінювання помешкання за такими критеріями: безпечність, комфортність, ризики);

визначають рівень обізнаності членів сім’ї, які проживають разом із кандидатом, щодо психологічних особливостей дітей, які можуть бути влаштовані в їхню сім’ю (робота у групах: кандидат та помічник кандидата у патронатні вихователі, інші члени сім’ї кандидата; обговорення в сімейному колі);

створюють алгоритм взаємодії всіх членів сім’ї патронатного вихователя та його помічника на різних етапах надання послуги патронату над дитиною (заповнення таблиці, обговорення в сімейному колі, аналіз ситуацій);

визначають готовність кандидата та членів його сім’ї до надання послуги з патронату над дитиною (шкала готовності, рефлексія);

обговорюють із патронатними вихователями питання, що стосуються організації та надання послуги з патронату над дитиною, побоювань і страхів щодо майбутньої професійної діяльності (в особистій бесіді чи в онлайн-режимі);

переглядають відеоматеріали про патронатні сім’ї, у яких описано історії влаштованих під патронат дітей.

Питання для самоконтролю:

1. Що, на вашу думку, означає „безпечне житло”? Наскільки безпечне ваше помешкання? За якими параметрами ви це визначили?

2. Наскільки ваше помешкання буде безпечним і комфортним для дітей різного віку? Чому? Що потрібно змінити?

3. У який спосіб ви будете знайомити дітей із правилами вашої сім’ї? Яке правило потрібно додати, коли ви станете патронатною сім’єю? Чому?

4. Як ви будете розподіляти обов’язки в сім’ї, якщо потрібно буде надавати послугу з патронату новонародженій дитині? Підлітку?

5. З якими патронатними сім’ями ви спілкувалися? Що вам дала така зустріч? Як вплинула вона на ваше бажання стати патронатним вихователем?

Інформаційні джерела:

1. Абетка безпеки для дитини (пояснювальні матеріали для дітей) (веб-сайт). - Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/ab_bezpeky.htm

2. Запровадження практики сімейного патронату в Україні. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TmwMKqBATKA&feature=share

3. Історія Каті, влаштованої до патронатної сім’ї Дудко. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=k2oQM8z5uG8

4. Сімейний патронат: зберігаємо сім’ю для дитини. Історія Люди, тимчасово влаштованої до патронатної сім’ї Кузнєцових. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_7EiBmtJF7M

5. СТБ Критична точка „Сім’я на прокат” в гостях у патронатної сім’ї Гурських. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1AFwAax6qQ4

6. Тримісячний Віталік нарешті в затишку, тимчасово влаштований до патронатної сім’ї Кузнєцових. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=6s98TpmJGR0

7. У гостях у патронатної сім’ї Дудко. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=YzQp_0ECxl4

ТЕМА 11. Домедична допомога (6 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Порядок надання домедичної допомоги дитині під час раптової зупинки серця, серцевого нападу, у разі підозри на шок, порушення прохідності дихальних шляхів (обтурації стороннім тілом).

Допомога дитині в разі підозри на гостре отруєння невідомою речовиною.

Надання домедичної допомоги дитині з опіком, переохолодженням / відмороженням, у разі утоплення.

Порядок надання допомоги дитині в разі перегрівання, травм і пошкоджень очей, укусів тварин і комах, при судомах (епілепсії).

Допомога дитині в непритомному стані.

Відновлення прохідності дихальних шляхів, перевірка наявності дихання.

Практичний блок (3 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

вчаться надавати домедичну допомогу дитині з опіком, переохолодженням / відмороженням, у разі утоплення;

відпрацьовують порядок надання допомоги дитині в разі перегрівання, укусів тварин і комах, при судомах (епілепсії), травмах і пошкодженнях очей;

вчаться надавати допомогу дітям у непритомному стані.

обговорюють способи відновлення прохідності дихальних шляхів, перевірки наявності дихання;

практикуються у виконанні непрямого масажу серця постраждалого під час серцево-легеневої реанімації.

Методи роботи:

Демонстрація, використання муляжів, практичні вправи, індивідуальна робота, робота в малих групах, парах, презентації напрацьованих результатів, моделювання ситуації, аналіз ситуацій.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

Проаналізувати додаткову літературу.

Питання для самоконтролю:

1. Які ознаки життя, смерті?

2. Які найпростіші способи легенево-серцевої реанімації ви знаєте? Які умови для її успішного проведення? Що таке техніка штучної вентиляції легень (ШВЛ) та непрямого масажу серця?

3. Які є заходи щодо профілактики шоку (травматичного, опікового)?

4. Які ви знаєте правила накладання пов’язок?

5. Назвіть способи зупинки капілярних, венозних, артеріальних кровотеч.

6. Назвіть ознаки забоїв, вивихів та переломів кінцівок.

7. Яку допомогу має надати патронатний вихователь, якщо дитина отримала забої?

8. Яку допомогу може надати патронатний вихователь при опіках, перегріванні організму та тепловому ударі?

9. Які бувають ознаки уражень блискавкою, електричним струмом, повішання, задушення, укусів твариною, хворою на сказ, отруйними комахами, зміями? Яку допомогу потрібно надати дитині за наявності таких ознак?

10. Як допомогти дитині, яка отримала травму очей?

11. Як допомогти дитині, яка знепритомніла?

12. Як відновити прохідність дихальних шляхів дитини, перевірити наявність дихання?

13. Яких правил потрібно дотримуватися при виконанні непрямого масажу серця постраждалого під час серцево-легеневої реанімації?

Інформаційні джерела:

1. Невідкладні стани у дітей. - 7 с.

2. Перша домедична допомога при непритомності (веб-сайт). - Режим доступу: http://toyhealth.ru/page/persha-medichna-dopomoga-pri-nepritomnosti

3. Перша допомога при невідкладному стані у дітей (веб-сайт). - Режим доступу: https://bigmirledy.com/persha-dopomoga-pry-nevidkladnomu-stani-u-ditej/

ТЕМА 12. Міждисциплінарна команда: партнерство та прийняття рішень у найкращих інтересах дитини (18 год.)

Теоретичний блок (4 год.)

Технології соціальної роботи: кейс-менеджмент або ведення випадку. Алгоритм ведення випадку: виявлення / повідомлення / звернення, оцінювання потреб, прийняття рішення про надання допомоги, підтримки, послуг, розроблення індивідуального плану, реалізація індивідуального плану, надання послуг, моніторинг та оцінка ефективності.

Раннє виявлення вразливих сімей із дітьми. Соціальний випадок. Складні життєві обставини. Соціальні послуги: захист і підтримка.

Сутність і роль оцінювання потреб дитини та її сім’ї, концептуальні засади оцінювання потреб дитини та її сім’ї. Мета та інструментарій початкової оцінки потреб дитини та її сім’ї. Оцінка безпеки дитини.

Поняття „команда”. Основні моделі формування команд, ознаки ефективної команди. Моделі командної роботи у практичній соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю.

Алгоритм надання послуги з патронату над дитиною. Особливості роботи міждисциплінарної команди під час надання послуги з патронату над дитиною. Роль патронатного вихователя в системі прийняття рішень у найкращих інтересах дитини.

Практичний блок (10 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

детально вивчають складові алгоритму ведення випадку: виявлення / повідомлення / звернення, оцінка потреб, прийняття рішення про надання допомоги, підтримки, послуг, розроблення індивідуального плану, реалізація індивідуального плану, надання послуг, моніторинг і оцінка ефективності;

визначають конкретні дії, які мають чи можуть виконуватися на кожному етапі (робота у групах, презентація напрацювань, обговорення в загальному колі);

визначають компоненти, показники та індикатори моделі оцінки потреб дитини;

вчаться використовувати оцінку потреб дитини у власній професійній діяльності (робота у групах, презентація напрацювань, індивідуальна робота, презентація моделі оцінки потреб дитини, обговорення у загальному колі);

характеризують і відпрацьовують дії спеціалістів відповідно до алгоритму надання послуги з патронату над дитиною (керована фантазія, перегляд і обговорення відео, робота у групах, презентація напрацювань, презентація алгоритму, обговорення в загальному колі);

розглядають форми документування та визначають членів міждисциплінарної команди, які є основними відповідальними на кожному етапі надання послуги з патронату над дитиною (індивідуальна робота, робота у групах, презентація напрацювань, обговорення в загальному колі);

формують вміння роботи в міждисциплінарній команді. вчаться створювати команду однодумців, які налаштовані на результат;

визначають правила ефективної роботи в команді (перегляд і обговорення відеоролика „Компания „Трудности и Ко”, „мозковий штурм”, рольова гра, робота у групах, презентація напрацювань, обговорення в загальному колі);

визначають роль членів міждисциплінарної команди в організації реабілітаційної допомоги дітям, влаштованим у сім’ю патронатного вихователя (робота у групах, презентація напрацювань, обговорення в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Детально опрацювати інформацію, наведену в роздаткових матеріалах.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає раннє виявлення вразливих сімей з дітьми? Хто може виявляти такі сім’ї?

2. Які дії та рішення забезпечують найкращі інтереси дитини?

3. Дайте визначення поняття „складні життєві обставини”.

4. У чому сутність технології ведення випадку?

5. Назвіть основні складові алгоритму ведення випадку?

6. Опишіть модель оцінки потреб дитини.

7. Розкрийте зміст показників оцінки потреб дитини, а саме: потреби для розвитку дитини, батьківський потенціал, фактори сім’ї та середовища?

8. Яке завдання оцінювання потреб дитини?

9. З якою метою проводиться оцінка рівня безпеки дитини?

10. Що таке патронат над дитиною?

11. Для кого запроваджено цю послугу?

12. Як приймається рішення про необхідність послуги з патронату над дитиною?

13. Який алгоритм дій із надання послуги з патронату над дитиною?

14. Яку документацію потрібно заповнювати у процесі надання послуги з патронату над дитиною?

15. Чому в процесі надання послуги з патронату до патронатного вихователя має долучитися міждисциплінарна команда? Хто повинен бути членом такої команди? Які їхні функціональні обов’язки?

16. Чому діти, які влаштовуються в сім’ю патронатного вихователя, потребують реабілітаційної допомоги? Що передбачає така допомога? Хто її надає?

Інформаційні джерела:

1. Ведення випадку як базова технологія соціальної роботи з клієнтами та його планування / Уроки зменшення шкоди (веб-сайт). - Режим доступу: http://www.aidslessons.org.ua/ua/uroki/ii-uroven

2. Звєрєва І.Д., Кузьмінський В.О., Кияниця З.П., Петрочко Ж.В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики. Наук.-метод. посіб. - К.: Фенікс, 2010. - 400 с.

3. Комарова Н.М., Пєша І.В. Соціальний супровід як форма соціальної допомоги сім’ям, які взяли на виховання дитину-сироту. - 10 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/usoc/2006_2/49-58.pdf

4. Петрочко Ж.В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: сутність, значення, концептуальні засади // Вісник Запорізького національного університету. - № 1 (22). - 2014. - с. 75-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vznu_ped_2014_1_12

5. Різновиди команд в соціальній роботі (веб-сайт). - Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/3741744/page:10/

6. Сидорчук М.С. Послуга сімейного патронату як альтернатива центрам соціально-психологічної реабілітації та притулкам. - С. 81-84. - Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream

7. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб.: у 2-х част. / А.В. Аносова, О.В. Безпалько та ін. / за заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко. - К., 2016. - 567 с.

Начальник Управління
профілактики
соціального сирітстваІ. ПінчукДодаток 1
до Програми підготовки
патронатних вихователів
(пункт 2)

ДОВІДКА
про проходження навчання за Програмою підготовки патронатних вихователів


Додаток 2
до Програми підготовки
патронатних вихователів
(пункт 2)

РЕКОМЕНДАЦІЯ
за результатами навчання за Програмою підготовки патронатних вихователіввгору