Документ v1319312-07, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2007

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
12.06.2007 N 1319

Про затвердження проекту рішення Комісії
"Про затвердження Порядку емісії та реєстрації
випуску похідних цінних паперів"

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект рішення Комісії "Про затвердження
Порядку емісії та реєстрації випуску похідних цінних паперів"
(додається).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: публікацію повідомлення про оприлюднення проекту рішення
Комісії в офіційному друкованому виданні Комісії; оприлюднення проекту рішення Комісії на офіційному сайті
Комісії; подання проекту рішення Комісії на погодження до Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
Голова Комісії А.Балюк

Протокол засідання Комісії
"___" ____________ 2007 р.

Додаток
Проект
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
"___" ____________ 2007 N ___

Про затвердження Порядку емісії
та реєстрації випуску
похідних цінних паперів

Відповідно до статей 23, 24, 25 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), пункту 13 статті 8 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок емісії та реєстрації випуску похідних
цінних паперів, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила випуску та
обігу фондових деривативів, затверджені рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.97 N 13
( v0013312-97 ).
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
"___" ____________ 2007 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 2007 р.

ПОРЯДОК
емісії та реєстрації випуску
похідних цінних паперів

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ). Порядком встановлюються вимоги до емісії та реєстрації
випуску похідних цінних паперів.
Розділ I. Загальні положення
1. Терміни, які використовуються в цьому Положенні,
вживаються у такому значенні: випуск похідних цінних паперів - сукупність похідних цінних
паперів одного емітента, які мають один державний реєстраційний
номер, однаковий строк обігу і дату виконання та засвідчують
однакові права їх власників на придбання (продаж) базового активу
таких похідних цінних паперів; Комісія - Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку; похідні цінні папери - цінні папери, випуск та обіг яких
пов'язані з правом на придбання (продаж) базового активу протягом
відповідного строку і на умовах, визначених у проспекті емісії
похідних цінних паперів. До похідних цінних паперів належать
опціонні сертифікати та фондові варанти; опціонний сертифікат - похідний цінний папір, що засвідчує
право його власника на придбання у емітента опціонного сертифіката
(опціонний сертифікат на купівлю) або на продаж емітенту
опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового
активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії цих
похідних цінних паперів; фондовий варант - похідний цінний папір, який розміщується
відкритим акціонерним товариством та надає його власнику право на
придбання цінних паперів (простих акцій або облігацій) певного
емітента у строк та за ціною, визначених у проспекті емісії цих
похідних цінних паперів. Інші терміни у цьому Положенні вживаються відповідно до
законодавства. Емітентами похідних цінних паперів можуть бути тільки
юридичні особи, у тому числі торговці цінними паперами,
зареєстровані відповідно до законодавства України. Юридична особа не має права випускати похідні цінні папери,
якщо на момент прийняття рішення про випуск похідних цінних
паперів діяльність юридичної особи є збитковою або набрало
чинності рішення суду про визнання юридичної особи банкрутом. За формою випуску похідні цінні папери можуть бути лише
іменні. Емітент похідних цінних паперів повинен відповідати
обов'язковим нормативам достатності власних коштів, іншим
показникам та вимогам, що обмежують ризики за операціями з
деривативами. Обіг похідних цінних паперів може здійснюватися виключно на
фондових біржах. Фондові біржі, на яких здійснюється торгівля похідними
цінними паперами, повинні забезпечити доступ учасників фондового
ринку до регулярної та особливої інформації про емітента таких
похідних цінних паперів. Емісія похідних цінних паперів здійснюється за такими
етапами: прийняття рішення про випуск та рішення про залучення
андеррайтера до розміщення похідних цінних паперів органом
емітента, до компетенції якого належить прийняття такого рішення у
відповідності до установчих документів (Статуту) емітента; подання заяви та всіх необхідних документів до Комісії для
реєстрації випуску; реєстрація Комісією випуску похідних цінних паперів; видача Комісією свідоцтва про реєстрацію випуску похідних
цінних паперів; присвоєння опціонним сертифікатам та варантам міжнародного
ідентифікаційного номера; виготовлення сертифікатів похідних цінних паперів уразі їх
випуску у документарній формі існування; розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому
проспекті емісії похідних цінних паперів, шляхом його
опублікування у повному обсязі в офіційному друкованому виданні
Комісії не менш як за 10 днів до початку розміщення похідних
цінних паперів; розміщення похідних цінних паперів, що здійснюється в термін,
який зазначений у рішенні про розміщення та проспекті емісії; розміщення похідних цінних паперів здійснюється емітентом на
фондових біржах виключно через торговця цінних паперів
(андеррайтера), що уклав з емітентом договір про андеррайтинг; подання звіту про результати розміщення до Комісії.
Розділ II. Порядок реєстрації проспекту емісії опціонних
сертифікатів
Емітентом опціонного сертифіката на купівлю є юридична особа,
яка є власником базового активу такого сертифіката або має дозвіл
відповідного органу державної влади, до компетенції якого
відноситься питання використання базового активу. Опціонні сертифікати можуть існувати в документарній та
бездокументарній формах. Розміщення та обіг опціонних сертифікатів здійснюються лише
після реєстрації проспекту емісії опціонних сертифікатів Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Для реєстрації випуску опціонних сертифікатів емітент подає
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі
документи: заяву; протокол рішення відповідного органу емітента щодо випуску
опціонних сертифікатів; проспект емісії опціонних сертифікатів, який має
розповсюджуватися серед потенційних покупців з описом ризиків,
пов'язаних з інвестуванням; зразок опціонного сертифіката (для документарної форми
випуску); копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій,
облігацій); фінансова звітність емітента за попередній фінансовий рік та
останній квартал, підтверджені (аудитором) аудиторською фірмою; аудиторський висновок; довідка щодо фінансового стану емітента опціонних
сертифікатів за рік та останній звітний період (квартал),
підтверджена аудитором (аудиторською фірмою); інформацію про попередні випуски та звіти про розміщення
цінних паперів, похідних цінних паперів. Проспект емісії опціонних сертифікатів має містити:
1) застереження такого змісту "Реєстрація Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії
опціонних сертифікатів не може розглядатися як гарантія їх
вартості";
2) інформацію про емітента: повне та скорочене найменування емітента, код за ЄДРПОУ;
основні види діяльності, перелік ліцензій (дозволів) (у разі їх
наявності) на провадження певних видів діяльності; місцезнаходження емітента та засоби зв'язку (номери
телефонів, факсу, телекса, електронної пошти та інші засоби
зв'язку емітента у разі їх наявності); дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви
емітента (у разі їх наявності) та інформація щодо державної
реєстрації емітента; перелік засновників; структура управління емітентом (органи управління емітентом,
порядок їх формування та компетенція згідно з установчими
документами емітента); предмет та мета діяльності; розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про
розміщення похідних цінних паперів, відомості щодо його оплати; розмір власного капіталу на дату прийняття рішення; чисельність штатних працівників (за станом на останнє число
кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи); відомості про посадових осіб емітента, а саме: прізвище,
ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний
виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа
займає на основному місці роботи, посада за попередніми місцями
роботи за останні п'ять років; відомості про середню заробітну плату членів виконавчого
органу за останній квартал та фінансовий рік, що передував поданню
документів; інформація про фінансово-господарський стан емітента: опис діяльності емітента, а саме: загальні тенденції та особливості розвитку галузі, в якій
здійснює діяльність емітент, сезонність характеру виробництва; обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт,
що виробляє (здійснює) емітент; відомості про ринки збуту, основних споживачів продукції,
послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент, основних
конкурентів емітента; відомості про обсяги та напрями інвестиційної діяльності
емітента; відомості про дочірні підприємства, філії та представництва
емітента; відомості про участь емітента в холдингових компаніях,
концернах, асоціаціях тощо; інформацію про можливі фактори ризику в господарській
діяльності емітента; інформацію про ризики при інвестуванні у дані похідні цінні
папери; інформацію про перспективи діяльності емітента на поточний та
наступні роки; дані про зареєстровані випуски цінних паперів, у тому числі
похідних цінних паперів; інформацію про фінансовий стан емітента за період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
випуску похідних (деривативів), та за останні три фінансові роки,
джерел забезпечення виконання зобов'язань за опціонними
підтверджених аудиторською фірмою (аудитором);
3) інформацію про випуск, у якій вказуються: дата і номер рішення емітента (протокол) щодо випуску
похідних цінних паперів, найменування органу емітента, який
прийняв рішення; кількість опціонних сертифікатів у випуску; серія та клас опціонного сертифіката; ціна (премія) за опціонним сертифікатом (очікувана); ціна виконання; форма існування (документарна або бездокументарна); характеристика базового активу, його кількісні та якісні
характеристики, погодження відповідного органу державної влади на
використання базового активу та/або зазначення документів, що
підтверджують право власності на базовий актив опціонного
сертифіката; права, що надаються власникам опціонних сертифікатів та
зобов'язання емітента. Якщо опціонні сертифікати випускаються різними серіями, то
вказуються характеристики та кількість опціонних сертифікатів
кожного класу кожної серії окремо. У разі, якщо обсяг випуску похідних цінних паперів перевищує
розмір власного капіталу емітента, вказується застереження про
таке перевищення та надається інформація (копія договору тощо)
щодо додаткового забезпечення виконання зобов'язань емітента за
похідними цінними паперами;
4) порядок розміщення опціонних сертифікатів: адреси місць, дати початку та закінчення розміщення; можливість дострокового закінчення розміщення; найменування фондової біржі, щодо якої емітент прийняв
рішення про розміщення опціонних сертифікатів, її
місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації біржі,
номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку; найменування андеррайтера, його місцезнаходження, номери
телефонів та факсів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата
проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтингу);
5) відомості про реєстратора або депозитарій - у разі, якщо
базовим активом є цінні папери, випущені відповідно у
документарній формі або бездокументарній формах, із зазначенням
повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів,
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення
державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (номера та дати
видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарія цінних
паперів). У разі, якщо ведення реєстру власників цінних паперів
здійснює емітент, то надаються відомості щодо ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних
паперів, виданої йому в установленому порядку;
6) дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься
у Проспекті емісії, керівника виконавчого органу та головного
бухгалтера емітента (прізвище, ім'я та по батькові, посада), та
про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної
реєстрації аудиторської фірми (або прізвище, ім'я та по батькові
аудитора), місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм Аудиторської
палати України ( n0001230-07 ), дата його видачі та термін дії);
7) дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких
проводилися (проводяться) операції з купівлі-продажу цінних
паперів, похідних цінних паперів попередніх випусків емітента. Проспект емісії може містити інші відомості. Проспект емісії прошивається, нумерується та підписується
керівником емітента, аудитором та засвідчується печатками емітента
та аудитора. Особи, які підписали Проспект емісії опціонного сертифіката,
таким чином підтверджують достовірність відомостей, які в ньому
містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей,
фінансового стану емітента та джерел забезпечення виконання
зобов'язань за опціонними сертифікатами, у тому числі у разі
намірів випуску опціонних сертифікатів з перевищенням їх обсягів
випуску над розміром статутного капіталу (власного капіталу).
Особи, які засвідчили своїми підписами недостовірні відомості,
наведені у Проспекті емісії, несуть відповідальність згідно із
законодавством України. Проспект емісії опціонних сертифікатів також підписується
керівником андеррайтера та засвідчується його печаткою. У випадку випуску опціонних сертифікатів на купівлю з
поставкою, базовим активом якого є об'єкт будівництва, додатково
вказуються: копія рішення органу виконавчої влади про відведення
земельної ділянки під забудову; копія державного акта на право власності на земельну ділянку
(акта на право постійного користування земельною ділянкою); копія дозволу на будівництво (копія рішення органу виконавчої
влади про дозвіл на будівництво об'єкта); копії документів на право здійснення будівництва (копії
дозволу на виконання будівельних робіт, ліцензії на будівельну
діяльність з додатками тощо); копію рішення про затвердження проектної документації (у
т.ч. погодження будівельних проектів з відповідними органами, у
тому числі головного архітектора); копію договору підряду, укладеного між замовником і
підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна
документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції,
повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють,
конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду
(договірна документація), яка надається у разі залучення для
будівництва об'єкта підрядної організації; документи, що підтверджують початок та закінчення строку
будівництва об'єкта, його характеристику; копії договорів про пайову участь у проектуванні та
будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного
договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо у
разі укладання таких договорів; інформацію про зобов'язання щодо застосування у процесі
будівництва об'єкта деталей та матеріалів, які відповідають
вимогам стандартів, та виконання будівельно-монтажних робіт
відповідно до будівельних норм та правил. Копії договорів, ліцензій, державних актів, дозволів тощо
мають бути засвідчені нотаріально. Емітент для реєстрації випуску опціонних сертифікатів,
виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами
будівництва, що не введені в експлуатацію, додатково подає до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі
документи: копії документів, які підтверджують право власності на землю,
на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується
виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами, якщо емітент є
власником земельної ділянки, на якій буде розташовано об'єкт
будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за
опціонними сертифікатами, або право на користування земельною
ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт будівництва, яким
забезпечується виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами,
а саме: копія державного акта про право власності на землю, на якій
буде розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання
зобов'язань за опціонними сертифікатами; або копія рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування про надання земельної ділянки, на якій буде
розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання
зобов'язань за опціонними сертифікатами у постійне користування; або копія державного акта на право постійного користування
цією землею; або копія рішення місцевої ради чи виконавчого комітету
місцевої ради про надання земельної ділянки, на якій буде
розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання
зобов'язань за опціонними сертифікатами, у власність чи
користування для будівництва за встановленим цільовим призначенням
та цільовим функціональним використанням; або копія рішення місцевої ради про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на якій буде
розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання
зобов'язань за опціонними сертифікатами, та надання цієї земельної
ділянки в оренду; або копія договору оренди землі, на якій буде розташовано
об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за
опціонними сертифікатами; або копія акта передачі власником землі, на якій буде
розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання
зобов'язань за опціонними сертифікатами, забудовнику будівельного
майданчика на період будівництва об'єкта; копія договору поруки, укладеного між емітентом та власником
землі, на якій буде розташовано об'єкт будівництва, яким
забезпечується виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами,
якщо такий договір укладено; копію дозволу на будівництво (копію рішення виконавчого
органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про
дозвіл на будівництво об'єкта); копію дозволу на виконання будівельних робіт; копію договору підряду, укладеного між замовником і
підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна
документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції,
повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють,
конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду
(договірна документація) /надається у разі, якщо для будівництва
об'єкта емітент залучає підрядника/; копію рішення щодо погодження проектної документації; копію ліцензії на будівельну діяльність (з додатками); копію договору про пайову участь в проектуванні та
будівництві об'єкта, інвестиційного договору, договору про
співробітництво, договору поруки тощо, укладеного між
емітентом-забудовником та власником землі (землекористувачем) у
разі укладання такого договору; копію договору з андеррайтером; копію договору з організатором торгівлі цінними паперами. Копії договорів, ліцензій, державних актів, дозволів тощо
мають бути засвідчені нотаріально. Емітент опціонних сертифікатів, виконання зобов'язань за
якими передбачається об'єктами будівництва, що не введені в
експлуатацію, протягом терміну розміщення та терміну дії опціонних
сертифікатів щокварталу, починаючи з дати реєстрації випуску,
надає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
звіт про фінансовий стан емітента, а також звіт про стан
будівництва об'єкта, яким буде здійснюватися виконання зобов'язань
за опціонними сертифікатами. Проспект емісії про випуск опціонних сертифікатів, виконання
зобов'язань за якими передбачається об'єктами будівництва,
обов'язково мають містити відомості про власника земельної ділянки
або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, об'єкт
нерухомості, яким буде здійснюватися виконання зобов'язань за
опціонними сертифікатами, а також про договори, ліцензії, державні
акти, дозволи тощо. Опціонний сертифікат, який подається до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, повинен містити такі реквізити: зазначення серії, класу опціонних сертифікатів; повну назву емітента опціонних сертифікатів та його
місцезнаходження; різновид опціонного сертифіката ("Опціонний сертифікат на
купівлю" або "Опціонний сертифікат на продаж"); тип опціону (з виконанням протягом терміну дії чи з
виконанням в обумовлену дату); зазначення виду, кількості та інших характеристик базового
активу опціонних сертифікатів; загальну кількість опціонних сертифікатів даного випуску; термін розміщення; термін дії опціонних сертифікатів; опис зобов'язань емітента опціонних сертифікатів та основних
ризиків, що можуть мати місце при інвестуванні у дані опціонні
сертифікати; опис прав власника опціонних сертифікатів; підпис уповноваженої особи та печатку емітента. У разі подання документів для реєстрації декількох випусків
опціонних сертифікатів різних класів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку подаються зразки опціонних сертифікатів
(глобальні сертифікати) кожного випуску. Для реєстрації наступних випусків опціонних сертифікатів на
той же самий базовий актив емітент подає до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку лише заяву, зразок опціонного
сертифіката, річний фінансовий звіт та звіт за останній квартал
емітента опціонних сертифікатів.
Розділ III. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії
фондових варантів
Емітент має право на емісію фондового варанта за умови, що
випуск простих акцій або облігацій, які є базовим активом,
зареєстрований відповідно до законодавства. Виконання зобов'язань емітента за фондовим варантом
забезпечується шляхом викупу емітентом простих акцій або облігацій
у власника (власників) базового активу в кількості, передбаченій
умовами випуску фондових варантів, яка до закінчення строку обігу
фондових варантів блокується на рахунку в цінних паперах емітента
фондового варанта, відкритому у зберігача. Фондові варанти можуть існувати виключно в бездокументарній
формі. Варанти можуть випускатися лише відкритими акціонерними
товариствами (надалі - емітент) і тільки в документарній формі. Термін дії варанта не повинен перевищувати 1 рік, а обсяг
базового активу емітента варантів не повинен перевищувати 50%
обсягу акцій даного емітента, випуск (випуски) яких було
зареєстровано. Не дозволяється випуск варантів для покриття збитків від
господарської діяльності емітента з зарахуванням надходжень від
продажу варантів як результату поточної господарської діяльності. Забезпеченість виконання варантів може гарантуватися: а) новим випуском (емісією) акцій, які є базовим активом щодо
даних варантів; б) укладанням договору (договорів) комісії з власником
(власниками) базового активу в кількості, передбаченій умовами
випуску варантів, з розміщенням цього базового активу у зберігача; в) викупом у акціонерів належних їм акцій згідно з частиною 4
статті 8 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) та утриманням їх до закінчення терміну дії варантів. Емітент варантів зобов'язаний розкривати регулярну та
особливу інформацію, передбачену статтями 24 та 25 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) та відповідними
нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, також фондовій біржі, яка здійснює організацію
торгівлі випущеними ним варантами. Для реєстрації випуску варантів емітент подає до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи: а) заяву; б) зразок сертифіката варанта; в) зареєстровану інформацію про випуск цінних паперів, які є
базовим активом; г) річний звіт за попередній рік та (при наявності) останній
після річного піврічний звіт. Сертифікат варанта, зразок якого подається до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинен містити такі
реквізити: а) повну назву емітента варантів та його юридичну адресу; б) зазначення кількості цінних паперів, які є базовим активом
варанта; в) загальну кількість варантів даного випуску; г) термін розміщення; д) термін дії варанта; є) підпис уповноваженої особи та печатку емітента.
Розділ IV. Реєстрація випуску похідних цінних паперів
1. Реєстрація випуску похідних цінних паперів здійснюється
центральним апаратом Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку не пізніше 30 днів після одержання всіх необхідних
документів.
2. За наслідками розгляду документів, поданих на реєстрацію,
Комісія виносить рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації
похідних цінних паперів.
3. Якщо Комісією прийнято рішення про реєстрацію похідних
цінних паперів, на примірнику Проспекту емісії та зразка
опціонного сертифіката вказуються дата та номер рішення Комісії,
ставиться штамп "ЗАРЕЄСТРОВАНО", який засвідчується підписом
уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.
4. Про здійснення реєстрації похідних цінних паперів Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку письмово повідомляє
емітента до закінчення встановленого цим Порядком терміну
реєстрації.
5. Зареєстровані Проспект емісії, зразок опціонного
сертифіката та свідоцтво про реєстрацію відповідного похідного
цінного папера передається емітенту після пред'явлення завіреної
емітентом копії платіжного доручення про сплату державного мита за
операції з випуску (емісії) цінних паперів відповідно до пункту 9
статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
( 7-93 ), довіреності, виданої емітентом певній фізичній особі на
право одержання документів про реєстрацію випуску похідних цінних
паперів та оформленої відповідно до законодавства, документа, що
посвідчує цю фізичну особу (паспорт).
6. Підстави для відмови в реєстрації специфікації: наявність в поданих для реєстрації документах відомостей, що
свідчать про невідповідність вимогам чинного законодавства; наявність в поданих для реєстрації документах неповної чи
недостовірної інформації.
8. Рішення про відмову в реєстрації специфікації повинно
містити підстави відмови та бути надано емітенту в письмовій формі
не пізніше закінчення терміну, визначеного пунктом 1 цього
розділу.
Розділ V. Порядок погодження використання базового активу
похідного цінного папера
1. Для погодження використання товарів в якості базових
активів стандартизованих строкових контрактів емітент надає до
відповідного державного органу: а) заяву; б) зразок похідного цінного папера; в) обгрунтування щодо доцільності випуску похідного цінного
папера на відповідні базові активи.
2. Погодження використання товарів в якості базового активу
похідних цінних паперів здійснюється відповідним державним органом
протягом двох тижнів після одержання всіх необхідних документів
від емітента.
3. Для визначення доцільності використання певних товарів в
якості базових активів похідних цінних паперів та з метою
прогнозування наслідків для економіки держави від впровадження
торгівлі такими контрактами Міністерство економіки може звернутись
до профільних (для цього товару) міністерств і відомств або інших
дорадчих органів. Рішення про погодження використання товарів в якості базових
активів похідних цінних паперів надається біржі в письмовій формі
в терміни, визначені п. 2 цього розділу. У рішенні про погодження державний орган може включити певні
обмеження або застереження. Ці обмеження та застереження є
обов'язковими для виконання емітентом. У разі порушення емітентом обмежень або застережень, що
висунуті в дозволі (погодженні), відповідний державний орган має
право звернутись до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з клопотанням про припинення/призупинення обігу
відповідних похідних цінних паперів. Рішення про відмову в погодженні використання базових активів
похідних цінних паперів повинно містити підстави відмови та бути
надано біржі в письмовій формі не пізніше закінчення терміну,
визначеного п. 2 цього розділу.
Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів О.Тарасенковгору