Документ v1316863-15, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2015  № 1316

Про визначення Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" редакцією бюлетеня "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Відповідно до Господарського кодексу України, Законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Указу Президента України 23 листопада 2011 року № 1063/2011 "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку" та з метою реалізації основних принципів Концепції розкриття інформації на фондовому ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2012 № 645, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Визначити Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" редакцією бюлетеня "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" - редакцією офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Заборонити Державній установі "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" передавати функції редакції та видання бюлетеня "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" іншим особам.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 6 та 7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.06.2012 № 820 "Щодо ДП ІВЦ "Відомості ДКЦПФР" та друкованого інформаційного бюлетеня "Відомості ДКЦПФР".

4. Унести зміни до Положення про Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 № 94 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.06.2012 № 811), виклавши його в новій редакції, що додається.

5. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки директора Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" І. Добровану особисто або через уповноваженого представника, в установленому чинним законодавством порядку:

забезпечити державну реєстрацію нової редакції Положення про Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України";

повідомити Міністерство юстиції України про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції бюлетеня "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" відповідно до законодавства;

здійснити інші необхідні реєстраційні дії відповідно до законодавства.

6. Для виконання функції редакції бюлетеня "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" тимчасово виконуючому обов'язки директора Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" І. Добровану забезпечити укладення необхідних договорів.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

8. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
29.07.1998  № 94
(у редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
20.08.2015  № 1316)

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ» (далі - Агентство) створена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року № 94 та віднесена до сфери управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 183-р з метою організаційного, технічного, ресурсного забезпечення реалізації повноважень Комісії в сфері регулювання ринку цінних паперів та розвитку інфраструктури фондового ринку України.

1. Юридичний статус та місцезнаходження Агентства

1.1. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Положенням.

1.2. Агентство є юридичною особою. За організаційно-правовою формою Агентство є державною установою.

1.3. Агентство веде самостійний баланс, має поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штампи, емблеми, затверджені у встановленому порядку, товарний, фірмовий знак чи знак обслуговування, може набувати права на інші об'єкти інтелектуальної власності.

1.4. Повне найменування Агентства:

українською мовою: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»;

російською мовою: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ»;

англійською мовою: OFFICIAL BODY «STOCK MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AGENCY OF UKRAINE»;

1.5. Скорочене найменування Агентства:

українською мовою: ДУ «АРІФРУ»;

російською мовою: ГУ «АРИФРУ»;

англійською мовою: SMIDA.

1.6. Юридична адреса Агентства: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26 –Б

2. Мета, основні напрями та предмет діяльності Агентства

2.1. Агентство створено з метою організаційного, технічного, ресурсного забезпечення реалізації повноважень Комісії в сфері регулювання ринку цінних паперів та розвитку інфраструктури фондового ринку України.

2.2. Основними напрямами та предметом діяльності Агентства є:

2.2.1. створення та ведення інформаційних баз даних про ринок цінних паперів для інформаційного забезпечення діяльності Комісії та її територіальних органів, учасників фондового ринку та інших осіб;

2.2.2. створення та ведення реєстрів баз даних щодо діяльності учасників фондового ринку в електронній формі;

2.2.3. створення, розробка та розповсюдження програмного-технічного забезпечення серед учасників фондового ринку, участь у його сертифікації Комісією;

2.2.4. утримання та забезпечення функціонування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів;

2.2.5. розвиток інфраструктури фондового ринку;

2.2.6. підвищення інвестиційної привабливості фондового ринку;

2.2.7. одержання, збирання, створення, поширення, зберігання і використання інформації про діяльність  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, задоволення інформаційних потреб держави, учасників фондового ринку, громадських об'єднань, пересічних громадян про діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з питань формування державної політики на ринку цінних паперів щодо сприяння розвитку та функціонуванню фондового ринку на сучасному етапі;

2.2.8. видавнича діяльність - підготовка, випуск, видання та розповсюдження державного офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», іншої інформаційної продукції щодо функціонування і діяльності фондового ринку.

2.2.9. здійснення просвітницької, освітньої та роз'яснювальної діяльності на фондовому ринку, підготовка навчально-методичних матеріалів з питань діяльності на фондовому ринку;

2.2.10. рекламна діяльність на фондовому ринку;

2.2.11. аналітична та дослідницька діяльність на фондовому ринку;

2.2.12. регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

2.2.13. здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3. Права та обов'язки Агентства

3.1. Для досягнення мети, з якою створено Агентство, та забезпечення виконання напрямів його діяльності Агентство:

3.1.1. бере участь у розробці стратегії розвитку інфраструктури фондового ринку України;

3.1.2. готує пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання ринку цінних паперів України, захисту прав інвесторів, інформаційної та економічної безпеки інфраструктури фондового ринку України;

3.1.3. організовує вивчення роботи інфраструктури світових фондових ринків, розповсюдження прогресивних технологій міжнародних ринків капіталу з метою активізації інвестиційних процесів в Україні, проводить конференції, семінари, тренінги, круглі столи, навчальні програми, виставки, конкурси, у тому числі міжнародні, пов'язані з діяльністю фондового ринку, для населення та учасників фондового ринку;

3.1.4. здійснює організаційне, технічне та ресурсне забезпечення затверджених Комісією проектів і програм розвитку ринку цінних паперів України та його інфраструктури;

3.1.5. виконує функції редакції офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

3.1.6. здійснює інші функції, покладені на Агентство Комісією.

3.2. Для виконання покладених обов’язків Агентство має право:

3.2.1. здійснювати самостійну господарсько-фінансову діяльність відповідно до правочинів, вчинених з іншими підприємствами та організаціями та відповідно до чинного законодавства України, зокрема, реалізовувати продукцію та надавати послуги, розпоряджатися коштами, одержаними від своєї діяльності, що залишаються після сплати податків та інших обов'язкових платежів;

3.2.2. укладати від власного імені договори та інші правочини, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій та юрисдикцій, третейському суді;

3.2.3. вести зовнішньоекономічну діяльність відповідно до напрямів своєї діяльності;

3.2.4. створювати постійно діючі та/або тимчасові науково-дослідні групи з питань розробки, супроводження та координації програм і проектів, що є предметом діяльності Агентства;

3.2.5. залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних вчених, фахівців та експертів для виконання ними робіт та надання послуг, пов'язаних з діяльністю Агентства;

3.2.6. залучати підприємства та організації, а також фізичних осіб для виконання ними робіт та надання послуг, пов'язаних з діяльністю Агентства;

3.2.7. брати участь у роботі міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань розвитку фондового ринку та інших суміжних проблем;

3.2.8. відряджати як на території України, так і за її межі працівників Агентства;

3.2.9. удосконалювати існуючі програмно-технічні комплекси з метою забезпечення безперебійного функціонування інформаційних баз даних щодо діяльності фондового ринку;

3.2.10. за рішенням Колегії Агентства створювати та ліквідовувати дочірні підприємства, філії, відділення, представництва Агентства, затверджувати положення про дочірні підприємства, філії, відділення, представництва Агентства, вносити до них зміни та доповнення;

3.2.11. за рішенням Колегії Агентства передавати в оперативне управління чи тимчасове користування, як з оплатою, так і на безоплатній основі, майно, що знаходиться на балансі Агентства, підпорядкованим дочірнім підприємствам, філіям, відділенням, представництвам Агентства;

3.2.12. затверджувати фінансові плани, кошториси, штатні розклади та фонд оплати праці працівників підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства, здійснювати контроль за виконанням цих фінансових планів;

3.2.13. контролювати господарську діяльність підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства та виконання покладених на них функцій;

3.2.14. укладати контракти з керівниками підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства відповідно до законодавства та установчих документів;

3.2.15. утворювати експертні, науково-технічні та консультаційні ради при Агентстві для забезпечення виконання проектів програм, затверджених Комісією;

3.2.16. створювати авторські колективи (на контрактній основі) для підготовки проектів законів, інших нормативних документів та їх експертизи;

3.2.17. здійснювати публікацію інформації стосовно учасників фондового ринку в офіційних друкованих виданнях;

3.2.18. сприяти при розкритті інформації учасниками фондового ринку;

3.2.19. здійснювати інші дії, які не суперечать законодавству України;

3.2.20. представляти в установленому порядку інтереси Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в інформаційних агентствах, пресі й телекомунікаціях.

3.3. Агентство здійснює свої повноваження безпосередньо або через засновані Агентством представництва, філії, відділення та дочірні підприємства.

4. Управління Агентством

4.1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

4.1.1. затверджує Положення про Агентство, вносить до нього зміни та доповнення;

4.1.2. затверджує кількісний та особовий склад Колегії Агентства та вносить, у разі необхідності, зміни до особового складу Колегії.

4.1.3. призначає та звільняє Директора Агентства відповідно до вимог чинного законодавства України;

4.1.4. затверджує програми Агентства щодо розвитку фондового ринку України та його інфраструктури.

4.2. Органами управління Агентством є Колегія та Директор.

5. Колегія Агентства

5.1. До складу Колегії Агентства входять Голова Колегії та члени Колегії.

5.2. До повноважень Колегії Агентства належать:

5.2.1. внесення на затвердження Комісією програм Агентства щодо розвитку фондового ринку України та його інфраструктури;

5.2.2. затвердження річної програми діяльності Агентства та звіту Директора про її виконання;

5.2.3. погодження фінансових планів, змін до фінансових планів Агентства та підпорядкованих йому дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства та звіту директора Агентства про їх виконання;

5.2.4. погодження тарифів на формування послуг та робіт Агентства;

5.2.5. затвердження штатного розкладу, фонду оплати праці працівників Агентства, визначення розміру і порядку оплати праці працівників;

5.2.6. здійснення контролю за виконанням фінансових планів Агентства, підпорядкованих йому дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства, програм розвитку фондового ринку та діяльністю посадових осіб Агентства;

5.3. Колегія щорічно інформує Комісію про річні фінансові плани, річні програми діяльності Агентства та про стан їх виконання.

5.4. Організаційною формою роботи Колегії є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.6. Робота Колегії організовується відповідно до плану засідань на рік, затвердженого Головою Колегії.

5.7. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання визначаються Головою Колегії.

5.8. Для розгляду на засіданні Колегії подаються такі документи:

проект порядку денного засідання Колегії із зазначенням доповідачів з кожного питання;

довідка з питань порядку денного засідання із викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій;

проект рішення Колегії;

перелік членів Колегії;

перелік запрошених осіб;

довідковий матеріал.

5.9. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до проведення засідання.

5.10. Засідання Колегії веде Голова Колегії, а у разі його відсутності - один з членів Колегії за дорученням Голови Колегії.

5.11. Члени Колегії беруть участь у засіданні особисто.

5.12. Засідання проводиться у разі, якщо у ньому беруть участь більшість членів Колегії.

5.13. Рішення з порядку денного засідання Колегії приймаються членами Колегії шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Колегії.

5.14. Рішення Колегії оформлюються протоколами, які ведуться уповноваженою на це Головою Колегії особою та підписуються у двох примірниках головуючим на засіданні та присутніми на засіданні членами Колегії.

5.15. Рішення Колегії реалізуються Директором шляхом видання наказів та розпоряджень, якщо інше не передбачено рішенням.

5.16. Один примірник матеріалів засідань Колегії зберігається у Голови Колегії, другий - надається Агентству не пізніше трьох робочих днів з моменту прийняття відповідних рішень.

5.17. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

6. Директор Агентства

6.1. До повноважень Директора належать:

6.1.1. керівництво діяльністю Агентства;

6.1.2. забезпечення виконання рішень Комісії та Колегії Агентства;

6.1.3. підписання й затвердження документів в межах наданих повноважень;

6.1.4. організація поточної роботи Агентства;

6.1.5. видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Агентства, організація та контроль за їх виконанням;

6.1.6. прийняття та звільнення з роботи працівників, заохочення працівників Агентства та застосування до них заходів дисциплінарного стягнення;

6.1.7. право самостійного розпорядження коштами та майном Агентства, придбаним за рахунок його господарської діяльності в порядку, встановленому законодавством України та цим Положенням.

6.1.8. призначення заступника (заступників) Директора Агентства згідно штатного розкладу;

6.1.9. укладення трудових договорів, договорів на виконання робіт і надання послуг з підприємствами та організаціями, фізичними особами відповідно до затверджених програм, планів діяльності Агентства;

6.1.10. здійснення дій від імені Агентства без довіреності, розпорядження коштами у межах своїх повноважень та в інтересах Агентства;

6.1.11. призначення та звільнення з роботи, за погодженням з головою Колегії Агентства, керівників підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства;

6.1.12. притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства за порушення трудової дисципліни та в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

6.1.13. затвердження та підписання посадових інструкцій щодо діяльності працівників Агентства;

6.1.14. затвердження та підписання Положень про структурні підрозділи (відділи) Агентства;

6.2. Обов’язки Директора:

6.2.1. організація виконання рішень Комісії та Колегії Агентства, роботи працівників та виконання цього Положення.

6.2.2. подання на розгляд Колегії проекту річної програми діяльності Агентства, проектів програм Агентства щодо розвитку фондового ринку України та його інфраструктури та звітів про їх виконання;

6.2.3. подання на розгляд та затвердження Колегією проектів договорів, що перевищують суму 100 (сто) тисяч гривень;

6.2.4. подання на розгляд та затвердження Колегією питання щодо утворення та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства та подання Колегії на затвердження положень про них;

6.2.5. сприяння при виконанні Колегією Агентства повноважень, передбачених цим Положенням.

6.3. У разі відсутності Директора або неможливості виконання ним своїх обов'язків виконання обов'язків Директора покладається на його заступника (заступників) або на особу, на яку покладення таких обов’язків визначено відповідним наказом Директора.

7. Майно Агентства

7.1. Майно Агентства формується за рахунок майна, переданого йому Комісією, у тому числі бюджетних коштів, доходів від госпрозрахункової діяльності Агентства, інших надходжень, не заборонених законодавством.

7.2. Майно Агентства, що сформовано за рахунок майна переданого йому Комісією, чи бюджетних коштів є об'єктом права державної власності та перебуває у повному господарському віданні Агентства. Відчуження майна Агентства, крім випадків передбачених п. 3.2.11. цього Положення, здійснюється відповідно до рішення Комісії у порядку, встановленому законодавством.

7.3. Майно Агентства, що сформовано за рахунок доходів від госпрозрахункової діяльності Агентства, інших надходжень, не заборонених законодавством є власністю Агентства.

7.4. Агентство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно із законодавством.

7.5. Агентство розпоряджається майном, придбаним за рахунок господарської діяльності (у тому числі списання з балансу у зв'язку з непридатністю, моральним або фізичним зношенням), що здійснюється Агентством самостійно в порядку, встановленому законодавством України.

8. Припинення діяльності Агентства

8.1. Припинення діяльності Агентства здійснюється відповідно до законодавства України.

8.2. Грошові кошти та майно, що належать Агентству, в тому числі, майно, що було передано йому Комісією, після всіх розрахунків передаються Комісії, якщо інше не буде передбачено рішенням Комісії.

8.3. Ліквідація вважається завершеною, а Агентство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.

8.4. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею Агентству, Комісії, а також третім особам відповідно до законодавства України.

8.5. У разі реорганізації або ліквідації Агентства вивільнюваним працівникам надаються гарантії та компенсації, встановлені законодавством України.

8.6. Ліквідація чи реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Агентства проводиться за рішенням Комісії або за рішенням суду в порядку, визначеному законодавством.

8.7. Підпорядковані дочірні підприємства, філії, відділення, представництва Агентства створюються, реорганізуються та ліквідуються відповідно до цього Положення, Положення про підпорядковані дочірні підприємства, філії, відділення, представництва Агентства та законодавства України.

8.8. Питання щодо ліквідації підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства виноситься Директором Агентства на розгляд Колегії Агентства.

8.9. Підставами для ліквідації підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства є:

8.9.1 невиконання функцій, покладених Агентством на підпорядковані дочірні підприємства, філії, відділення, представництва Агентства;

8.9.2 неподання Агентству протягом шести місяців звітної та іншої інформації, обов'язковість надання якої визначено Положеннями про підпорядковані дочірні підприємства, філії, відділення, представництва Агентства;

8.9.3 в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.10. Рішення щодо ліквідації підпорядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Агентства затверджується відповідним рішенням Колегії Агентства, яке є підставою для початку ліквідаційної процедури даних структурних підрозділів Агентства.вгору