Документ v1299729-14, поточна редакція — Редакція від 17.01.2015, підстава - v0029729-15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.11.2014  № 1299

Про проведення конкурсного відбору науково-технічних проектів з метою формування державного замовлення на науково-технічну продукцію

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
№ 29 від 17.01.2015}

З метою формування державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції, відповідно до статей 31, 34 та 37 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", статті 5 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України № 240/2013 від 25 квітня 2013 року, НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурсний відбір науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію (далі - Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2015 році за рахунок загального фонду державного бюджету.

2. Затвердити Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2).

3. Встановити термін подання запитів для участі у Конкурсі з 17 листопада по 17 грудня 2014 року.

4. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти і науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі - Рада) та Секцій Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі - Секції) (додаток 3).

5. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д.В.):

5.1. Здійснити організацію проведення Конкурсу;

5.2. Забезпечити відповідно до вимог статей 4, 10 та 28 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" проведення до 31 грудня 2014 року державної наукової та науково-технічної експертизи науково-технічних проектів, поданих на Конкурс;

5.3. Забезпечити підготовку наказу про затвердження персонального складу Ради та Секцій Ради до 02 лютого 2015 року.

ідпункт 5.3 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 29 від 17.01.2015}

6. Оголошення про проведення Конкурсу та форму запиту для участі у Конкурсі оприлюднити на офіційному сайті Міністерства освіти і науки.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
12.11.2014  № 1299

ОГОЛОШЕННЯ

Міністерство освіти і науки України
оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію

1. Загальні положення

1.1. Метою Конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать:

зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;

створення принципово нових або удосконалення існуючих технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції з високим ступенем готовності до впровадження;

прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки; ресурсоенергозбереження;

сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.

1.2. Учасниками Конкурсу можуть бути підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, які мають відповідний кадровий, науковий та науково-технічний потенціал та матеріально-технічну базу.

1.3. На Конкурс подаються запити на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію.

1.4. До розгляду приймаються проекти, тематика яких визначена учасниками конкурсу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених статтею 5 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки":

1) інформаційні та комунікаційні технології;

2) енергетика та енергоефективність;

3) раціональне природокористування;

4) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

5) нові речовини і матеріали.

1.5. Термін виконання науково-технічних проектів - не більше двох років, починаючи з 2015 року.

1.6. Кожен науковий керівник може подати на конкурс запит за встановленою формою на виконання лише одного науково-технічного проекту.

2. Організація проведення Конкурсу

2.1. Організаційно-методичне та науково-експертне забезпечення проведення Конкурсу здійснюють департамент науково-технічного розвитку МОН, Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі - Рада) та секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі - Секції).

2.2. Форму запиту на участь у Конкурсі розміщено на офіційному сайті МОН. Її можна також отримати в відділі досліджень і розробок департаменту науково-технічного розвитку МОН за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16 (каб. №№ 209-а, 209-в, 206).

2.3. Запит на участь у Конкурсі подається за встановленою формою, засвідчений підписами наукового керівника проекту, виконавців проекту, керівника організації та печаткою (у кількості трьох примірників).

Подання ксерокопій запиту не допускається.

До запиту додаються:

супровідний лист на бланку організації з переліком поданих на конкурс матеріалів, засвідчений підписом керівника організації та її печаткою.

оптичний носій, який містить електронний варіант запиту.

Документи на участь у Конкурсі подаються у картонній папці з позначенням: "Державне замовлення - 2015".

На титульній сторінці папки також зазначається: пріоритетний напрям, назва науково-технічного проекту, назва організації, прізвище та ініціали наукового керівника.

2.4. Строк подання запитів на участь у Конкурсі: з 17 листопада по 17 грудня 2014 року.

2.5. Документи для участі в Конкурсі можуть бути відправлені поштою або подані особисто.

Поштою документи надсилаються на адресу:

01601, Міністерство освіти і науки України, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, департамент науково-технічного розвитку, відділ досліджень і розробок.

У разі відправлення поштою до розгляду приймаються документи з датою відправки на поштовому штемпелі не пізніше 17 грудня 2014 року.

У разі особистого подання документи необхідно залишити у скриньці для кореспонденції МОН, яка знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16 (перший поверх).

2.6. Подані на Конкурс документи, які не відповідають визначеним у цьому оголошенні вимогам, після попереднього розгляду відхиляються за формальними ознаками.

2.7. Заміна та перегляд отриманих та зареєстрованих відділом досліджень і розробок документів, поданих на Конкурс, не допускається.

Подані на Конкурс матеріали не повертаються.

2.8. Телефони для довідок з питань Конкурсу:

(044) 287-89-23, (044) 287-89-24, (044) 287-89-25, (044) 287-89-26, (044) 287-82-30.

3. Підведення підсумків конкурсу

Державна наукова та науково-технічна експертиза науково-технічних проектів, поданих на Конкурс, здійснюється відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу".

Розгляд результатів державної наукової та науково-технічної експертизи проектів, поданих на Конкурс, відбувається на засіданнях Секцій Ради за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки окремо.

Відповідно до результатів засідання Секції Ради складається протокол з пропозиціями для МОН щодо переліку науково-технічних проектів, рекомендованих до фінансування (переможців конкурсу) та орієнтовного обсягу фінансування кожного проекту.

З урахуванням пропозицій Секцій Ради щодо переможців конкурсу МОН формує перелік тематик науково-технічних проектів, що виконуватимуться за державним замовленням починаючи з 2015 року за рахунок загального фонду державного бюджету. Зазначені тематики будуть оголошені лотами на відкритих торгах при проведенні державних закупівель послуг на виконання науково-технічних робіт за державним замовленням. Організації-виконавці визначаються відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Обсяги видатків із загального фонду державного бюджету на фінансування державного замовлення визначаються Законом України про Державний бюджет на відповідний фінансовий рік.

Директор департаменту
науково-технічного розвитку


Д.В. Чеберкус
Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
12.11.2014  № 1299

ЗАПИТ
на участь у конкурсі науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію

1. Назва науково-технічного проекту

2. Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки

(відповідно до статті 5 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки")

3. Виконавці проекту (до 10 осіб):

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце основної роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, службовий телефон, e-mail

Підпис

Науковий керівник проекту

 

 

 

Відповідальний виконавець проекту

 

 

 

Виконавець проекту

 

 

 

Виконавець проекту

 

 

 

Виконавець проекту

 

 

 

4. Повне найменування організації, що виконуватиме проект (відповідно до Статуту або іншого установчого документа), відомча підпорядкованість (за наявності)

Код організації за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Банківські реквізити:

 

Код банку за ЄДРПОУ

 

Найменування банку

 

Поточний рахунок

 

Місто

 

МФО

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника організації (підприємства):

тел.:

факс:

e-mail

5. Мета проекту; основні завдання, які будуть вирішені під час виконання проекту для досягнення мети

6. Опис (перелік) кінцевої науково-технічної продукції, що буде створена в результаті виконання проекту (створення нової або удосконалення існуючої технології, експериментальних або дослідних зразків, технічної або технологічної документації, тощо)

(Рекомендується використовувати термінологію ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення." та/або ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення". Виконання робіт за проектом повинно проводитись відповідно до діючих національних та галузевих стандартів та нормативних документів (наприклад, Єдиної системи програмної документації або Єдиної системи конструкторської документації.)

7. Вихідні дані для виконання проекту

(Проаналізувати напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених за тематикою проекту; навести результати власних попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту, інформацію щодо їх впровадження у тому числі науковий доробок колективу виконавців за тематикою проекту та наявні чинні охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), ліцензії.)

8. Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

(Назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки, наявність відповідно оснащених лабораторних та/або виробничих приміщень, виробничої інфраструктури).

9. Власна оцінка науково-технічного рівня продукції, що буде створена в результаті виконання проекту (потрібне зазначити позначкою ):

[   ]

на рівні кращих світових аналогів;

[   ]

немає аналогів в Україні;

[   ]

краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками;

[   ]

перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

10. Техніко-економічне обґрунтування проекту

(Наводяться: очікувані переваги науково-технічної продукції перед існуючими аналогами; орієнтовний річний обсяг виробництва нової продукції, загальна потреба в ній, терміни окупності витрат на розробку та виробництво; вагомість нової продукції для України, можливі ринки збуту, потенційні замовники та виробники; очікуваний економічний ефект від впровадження результатів розробки; бюджетна ефективність реалізації проекту - збільшення надходжень до державного бюджету порівняно з обсягом наданого фінансування, тис. гривень; економічна доцільність реалізації проекту - наявність науково-дослідної та виробничої інфраструктури; оцінка ризиків при виконанні проекту (фінансових, організаційних, виробничих, наукових тощо); економічний ефект (тис. гривень на одиницю продукції); зниження енергоємності (кВт/год. на одиницю продукції), матеріалоємності (кг на одиницю продукції); кількість розроблених видів техніки і технологій, технологічних процесів, речовин та матеріалів, що випускатимуться; соціальна спрямованість проекту - кількість збережених та знов створених робочих місць; поліпшення умов праці; якість послуг, що надаватимуться; наявність/відсутність екологічних ризиків під час виконання проекту тощо).

11. Календарний план виконання робіт за проектом

Строк виконання проекту - (вказати - один або два роки)*


етапу

Найменування етапів виконання робіт, у т. ч. назва етапів робіт співвиконавця

Термін виконання (початок - закінчення), місяць, рік

Науково-технічна продукція та інші матеріали, що підлягають здачі Замовнику, у т. ч. назва продукції співвиконавця

Вартість робіт за етапом, у т. ч. обсяг робіт співвиконавця, тис. грн.

1

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва її етапу робіт)

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється)

у т. ч. співвиконавець:

2

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва її етапу робіт)

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється)

у т. ч. співвиконавець:

Всього за 2015 рік

 

3

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва її етапу робіт)

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється)

у т. ч. співвиконавець:

4

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва її етапу робіт)

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється)

у т. ч. співвиконавець:

Всього за 2016 рік

 

Всього за проектом:

 

__________
* якщо виконання проекту заплановано на один рік, то календарний план та кошторис складаються тільки на 2015 рік

12. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. грн.) (цифрами та прописом)

________ тис. грн., у тому числі на 2015 рік - _______ тис. грн.

(Рекомендується кошторис проекту складати відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830)

тис. грн.

Статті витрат

2015 рік

2016 рік

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

1. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

2. Відрахування на соціальне страхування

 

 

 

 

3. Матеріали

 

 

 

 

4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

 

 

 

 

5. Витрати на службові відрядження

 

 

 

 

6. Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

 

7. Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями та підприємствами (співвиконавці)

 

 

 

 

8. Інші витрати

 

 

 

 

9. Накладні витрати

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Всього за проектом:

 

 

 

 

13. Обґрунтування статей кошторису

1. Витрати на оплату праці:

необхідна кількість виконавців (у тому числі науковців та інженерно-технічних працівників), їх посади, наукові звання; кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного етапу роботи.

2. Кількість необхідних матеріалів та комплектуючих, орієнтовна ціна, країна-виробник, обґрунтування необхідності їх придбання.

3. Витрати на службові відрядження:

мета; кількість відряджень; кількість відряджених; тривалість відрядження; пункт відрядження (тільки в межах України).

4. Витрати на спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт:

обґрунтування необхідності придбання спецустаткування для проведення робіт;

країна-виробник, орієнтовна ціна.

5. Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями (співвиконавці):

необхідність залучення співвиконавців (наявність відповідного досвіду, матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації);

необхідність фінансування співвиконавців і укладення з ними контракту (договору);

необхідність виділення зазначеної суми коштів.

6. Інші витрати:

обґрунтування їх необхідності.

7. Накладні витрати:

розшифрування за статтями витрат; обґрунтування відсотка накладних витрат до фонду заробітної плати (рекомендується не вище 30 %).

14. Потенційні виробники та споживачі науково-технічної продукції

(галузь, підприємство, установа, організація - вказати конкретно).

Керівник організації (підприємства)
(повне найменування організації і посади)

__________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

__________
(дата)

М. П.

Науковий керівник проекту
(посада)

__________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Директор департаменту
науково-технічного розвитку


Д.В. Чеберкус
Додаток 3


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
12.11.2014  № 1299

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Міністерства освіти і науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН).

1.2. Рада створена відповідно до абзацу третього пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України № 240/2013 від 25 квітня 2013 року.

1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН та цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

2.1. Сприяння забезпеченню координації дій МОН у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; координація дій з проведення конкурсу науково-технічних проектів з метою формування державного замовлення;

2.2. Підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

2.3. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; у тому числі удосконаленні нормативно-правової бази;

2.4. Участь в інформуванні громадськості про результати виконання науково-технічних проектів за державним замовленням.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

3.1. Проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

3.2. Вносити пропозиції МОН щодо вдосконалення роботи з організації формування та виконання державного замовлення, здійснювати координацію дій з проведення конкурсу науково-технічних проектів з метою формування державного замовлення;

3.3. Розглядати результати виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію, фінансування якого здійснює МОН з загального фонду державного бюджету;

3.2. Одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на Раду завдань;

3.3. Одержувати від структурних підрозділів МОН та організацій-виконавців науково-технічних проектів необхідні матеріали та інформацію.

3.4. Утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у них представників органів виконавчої влади, наукових установ та організацій.

4. Секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

4.1. З метою створення умов для фахового та відкритого обговорення запитів, наданих на конкурс та результатів виконання за державним замовленням науково-технічних проектів за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки формуються Секції Ради (далі - Секції);

4.2. Основними завданнями Секцій Ради є:

науково-методичне та науково-експертне забезпечення конкурсного відбору науково-технічних проектів з метою формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції в рамках свого напряму;

розгляд запитів на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням, що надійшли на конкурс;

розгляд на засіданні Секції результатів державної наукової та науково-технічної експертизи проектів, поданих на Конкурс; відповідно до результатів засідання Секції Ради складається протокол з пропозиціями для МОН щодо переліку науково-технічних проектів, рекомендованих до фінансування (переможців конкурсу) та орієнтовного обсягу фінансування кожного проекту;

надання рекомендацій та пропозицій щодо доцільності фінансування науково-технічних проектів за кошти загального фонду державного бюджету України; ефективності виконання робіт, доцільності припинення їх виконання.

визначення наукового та науково-технічного рівня результатів виконання науково-технічних проектів, що виконуються за кошти загального фонду державного бюджету за державним замовленням.

розгляд та заслуховування проміжних та заключних звітів організацій-виконавців науково-технічних проектів для оцінки наукового та науково-технічного рівня виконаних робіт та перспектив їх впровадження.

4.3. Персональний склад Секцій затверджується МОН.

4.4. Формою роботи Секції є засідання. Засідання Секції веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Засідання Секції вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів. Рішення Секції приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Секції. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Секції. Результати засідань Секції оформлюються протоколом, який підписують головуючий та секретар Секції.

4.5. Організаційне, консультативне, інформаційне забезпечення діяльності Секцій здійснює відділ досліджень і розробок департаменту науково-технічного розвитку МОН.

5. Склад Ради

5.1. До складу Ради входять голова (Заступник Міністра), заступник голови, голови Секцій Ради, директор департаменту науково-технічного розвитку; представники міністерств і відомств, національних академій наук, наукових установ та вищих навчальних закладів, провідні вчені, а також представники промисловості і бізнесових структур.

Функції секретаря Ради здійснює начальник відділу досліджень і розробок департаменту науково-технічного розвитку.

5.2. Персональний склад Ради затверджується МОН.

5.3. Голова, члени Ради та Секцій здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

6. Організація роботи Ради

6.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням його голови (заступника голови).

6.2. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

6.3. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.

6.4. Результати засідань Ради оформлюються протоколом, який підписують головуючий та секретар Ради.

6.5. Організаційне, консультативне, інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює департамент науково-технічного розвитку МОН.

Директор департаменту
науково-технічного
розвиткуД.В. Чеберкус

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору