Документ v124_558-09, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2009 N 124/48

Про затвердження примірного договору
про постачання природного газу
підприємствам теплоенергетики на виробництво
теплової енергії для потреб населення

Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2001 року N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення
споживачів природним газом", від 8 грудня 2006 року N 1687
( 1687-2006-п ) "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення
(обмеження) газопостачання споживачам, крім населення", із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21
травня 2008 року N 480 ( 480-2008-п ) "Про внесення змін до
Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання
споживачам, крім населення", Правилами подачі та використання
природного газу в народному господарстві України, затвердженими
наказом Держкомнафтогазу від 01.11.94 N 355 ( z0281-94 ), іншими
нормативними документами, які регламентують постачання та розподіл
природного газу, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити примірний договір про постачання природного
газу підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії
для потреб населення (далі - Договір), що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра
палива та енергетики України Продана Ю.В., Міністра з питань
житлово-комунального господарства України Кучеренка Ю.О.
Міністр палива
та енергетики України Ю.В.Продан
Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України О.Ю.Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України В.М.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпаливенерго
України,
Мінжитлокомунгоспу України
03.03.2009 N 124/48

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про постачання природного газу підприємствам
теплоенергетики на виробництво теплової енергії
для потреб населення

м. Київ "___" ____________ 200_ року

Постачальник в особі___________________________________, який
діє на підставі _______________________________________________, з
однієї сторони, і________________________________________________,
надалі - Покупець, в особі _____________________________________,
який діє на підставі_____________________________________________,
з іншої сторони, надалі разом поіменовані Сторони, а кожна
окремо - Сторона, уклали цей договір (надалі - Договір) про наведене нижче:
Стаття 1. Предмет Договору
1.1. Постачальник згідно з цим Договором зобов'язується
передати Покупцю природний газ, за наявності його обсягів, для
виробництва теплової енергії з метою надання послуг населенню з
опалення та гарячого водопостачання, а Покупець зобов'язується
прийняти від Постачальника та оплатити природний газ (надалі -
газ) в обсязі, зазначеному в статті 2 цього Договору. За цим Договором постачається імпортований природний газ,
отриманий Постачальником від НАК "Нафтогаз України".
Стаття 2. Кількість та якість газу
2.1. Постачальник передає Покупцю протягом періоду з ____________ 200_ року по ____________ 200_ року газ в обсязі до _________________ тис. (_________________) куб. м в тому числі по
місяцях (тис. куб. м): _________________________________________. 2.1.1. Обсяги газу, які планується постачати за цим Договором
(надалі - договірний обсяг), можуть змінюватись протягом місяця на
підставі заявки Покупця, а також в інших випадках, визначених цим
Договором.
2.2. Сторони домовились при необхідності оперативно змінювати
обсяги постачання газу в опалювальний період та в умовах
непередбачених обставин (аварії трубопроводів, стихійні лиха тощо)
відповідно до встановленого порядку.
2.3. За розрахункову одиницю переданого газу приймається один
кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов (t - 20
град. C, P = 760 мм рт. ст.).
2.4. Якість газу, який передається Постачальником Покупцеві в
пунктах приймання-передачі, зазначених в п. 4.1 цього Договору,
повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные
для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические
условия".
Стаття 3. Умови постачання і обліку газу
3.1. Постачання газу за цим Договором здійснюється за умови
виконання Сторонами зазначених нижче зобов'язань.
3.2. Покупець зобов'язується укласти технічну угоду щодо умов
постачання та порядку обліку газу з газотранспортними або
газодобувними, або газорозподільними підприємствами (надалі -
газотранспортне підприємство) в пунктах приймання-передачі газу,
зазначених у п. 4.1 цього Договору. При цьому передбачити в ній
умову надання Покупцем газотранспортним підприємствам копій
договорів на постачання газу між Покупцем та Постачальником.
3.3. Покупець до 20 числа місяця, що передує місяцю
постачання газу, надає Постачальнику належним чином оформлену
заявку на планові обсяги (ліміти) споживання газу (надалі -
заявка), які Постачальник, після затвердження їх НАК "Нафтогаз
України", до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання, надає
в "Об'єднане диспетчерське управління" ДК "Укртрансгаз" (надалі -
ОДУ) для включення її до планового розподілу газу на відповідний
місяць постачання та повідомляє Покупця.
3.4. Покупець зобов'язується: 3.4.1. Забезпечити відповідність комерційного вузла обліку
газу Покупця вимогам Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", державним будівельним нормам
ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", Правилам подачі та
використання природного газу в народному господарстві
України,затвердженим наказом Державного комітету України по нафті
і газу від 1 листопада 1994 року N 355, Правилам обліку природного
газу під час його транспортування газорозподільними мережами,
постачання та споживання, затвердженим наказом Міністерства палива
та енергетики України від 27 грудня 2005 року N 618, державним
стандартам, нормативним та методичним документам
Держспоживстандарту та НАК "Нафтогаз України", експлуатаційній
документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять у
цей вузол. 3.4.2. Без перешкод допускати представників Постачальника,
повноважних представників Державної інспекції з енергозбереження
та газотранспортного підприємства в присутності представників
Покупця в порядку, встановленому чинним законодавством України. 3.4.2.1. Для зчитувань показів засобів вимірювальної техніки,
перевірки приладів обліку газу, встановлених на комерційному вузлі
обліку газу Покупця, та правильності експлуатації цих приладів; 3.4.2.2. Для огляду газопроводів і газоспоживаючого
устаткування Покупця; 3.4.2.3. Для обмеження та припинення постачання газу в разі
відбору природного газу за відсутності у Покупця підтвердженого
Постачальником планового обсягу (ліміту) природного газу. 3.4.3. Самостійно припиняти (обмежувати) споживання газу
згідно з чинним законодавством у разі відсутності підтвердженого
Постачальником у порядку, встановленому цим Договором, планового
обсягу постачання (ліміту) природного газу. 3.4.4. Негайно (у день виявлення неполадки) письмово та/або
факсимільним зв'язком повідомити газотранспортне підприємство про
неполадки приладів обліку газу, приладів заміру температури та
тиску газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу
Покупця.
3.5. Постачальник, газотранспортні підприємства або
повноважні представники Державної інспекції з енергозбереження
мають право обмежити постачання газу Покупцю у випадку і в
порядку, передбачених постановою КМУ від 08.12.2006 р. N 1687 "Про
затвердження Порядку пооб'єктного припинення (обмеження)
газопостачання споживачам, крім населення", Правилами подачі та
використання природного газу у народному господарстві України
(розділ 9), при запланованих капітальних ремонтах газових мереж,
наявності заборгованості за спожитий природний газ та порушення
строків розрахунків за спожитий газ та послуги з його
транспортування, відмови від зменшення обсягу газоспоживання та
переведення на роботу з використанням резервних видів палива на
період різких похолодань, згідно з затвердженими обласними
державними адміністраціями графіками, а також відбору природного
газу за відсутності у Покупця підтвердженого Постачальником у
порядку, встановленому цим Договором, планового обсягу постачання
(ліміту) природного газу на поточний місяць, в інших випадках,
передбачених цим Договором.
3.6. У разі невиконання Покупцем зобов'язань, викладених у
п.п. 3.3, 3.4 цього Договору, Постачальник має право тимчасово
припинити постачання газу. Про припинення постачання газу
Постачальник повідомляє Покупця шляхом надіслання факсимільним
зв'язком відповідного повідомлення.
3.7. Покупець зобов'язується компенсувати витрати, пов'язані
з припиненням/відновленням газопостачання, перерахувавши кошти на
рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту
отримання платіжної вимоги-доручення. У разі проведення робіт з припинення/відновлення
газопостачання між Постачальником, Покупцем та уповноваженим
підприємством складається тристоронній акт виконаних робіт. В акті
зазначається вартість робіт з припинення/відновлення
газопостачання відповідно до кошторису. Компенсація за примусове припинення газопостачання та надані
послуги з його відновлення здійснюється Покупцем на підставі
платіжних вимог-доручень. У платіжних вимогах-дорученнях
Постачальник зазначає: "Компенсація витрат на виконання робіт з
примусового припинення газопостачання та/або наданих послуг з його
відновлення".
Стаття 4. Порядок приймання-передачі газу
4.1. Постачальник передає газ Покупцеві на комерційному
вузлі/вузлах обліку газу Покупця або Постачальника (надалі -
пункти приймання-передачі).
4.2. Право власності на газ переходить від Постачальника до
Покупця в пунктах приймання-передачі.
4.3. Загальні обсяги газу, фактично спожиті Покупцем у
відповідному місяці постачання, встановлюються шляхом складання
добових обсягів, визначених на підставі показів приладів обліку
витрат газу, встановлених на комерційному вузлі/вузлах обліку газу
Покупця або Постачальника.
4.4. Обсяг газу, спожитий Покупцем для потреб згідно п. 1.1
цього Договору, визначається розрахунковим шляхом відповідно до
обсягів спожитої населенням теплової енергії, заміряної приладами
обліку та/або розрахованої згідно існуючих норм, і є підставою для
визначення обсягу газу, переданого Постачальником за цим Договором
в пунктах приймання-передачі. Приймання-передача газу, поставленого Постачальником
Покупцеві у відповідному місяці поставки, оформлюється до 5-го
числа місяця, наступного за звітним, 3-стороннім актом між
Постачальником, Покупцем та газотранспортним підприємством
(додаток N 1), в якому зазначаються фактичні обсяги спожитого
газу, в тому числі спожиті обсяги газу для вироблення теплової
енергії для потреб населення. На підставі 3-сторонніх актів
приймання-передачі газу між Постачальником та Покупцем складається
комерційний акт приймання-передачі обсягів газу, використаних
Покупцем для вироблення теплової енергії населенню, з зазначенням
ціни та вартості газу. Не пізніше 12 числа місяця, наступного за місяцем поставки,
Постачальник зобов'язується повернути Покупцю примірник 3-
стороннього акта приймання-передачі газу, підписаний та скріплений
печаткою Постачальника, Покупця та газотранспортного підприємства,
та комерційний акт, оформлений відповідним чином.
4.5. У разі відмови Покупця від надання та/або підписання 3-
стороннього акта приймання-передачі газу фактично переданим
вважається обсяг газу, зазначений в наданому Постачальнику
газотранспортним підприємством реєстрі обсягів спожитого газу.
Стаття 5. Ціна газу та тариф на його транспортування
5.1. Ціна за 1000 куб. м газу на момент укладання договору
без витрат, пов'язаних з реалізацією газу, тарифів на
транспортування природного газу магістральними та розподільними
мережами, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді
цільової надбавки, без податку на додану вартість на зазначене
становить _________ грн., крім того: - витрати, пов'язані з реалізацією природного газу, ________
грн.; - збір до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової
надбавки ___ % - _______ грн.; - тариф на транспортування природного газу магістральними та
розподільними мережами ____ грн. До сплати за 1000 куб. м газу з урахуванням збору до
затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки, витрат,
пов'язаних з реалізацією газу, вартості його транспортування та
без врахування податку на додану вартість - ______ гривень, крім
того ПДВ у розмірі _______ % _________ грн. Разом до сплати з
урахуванням ПДВ - __________ (_____________________) грн.
5.2. Сторони домовились, що ціна за 1000,0 кубічних метрів
газу у відповідному періоді споживання газу та вартість його
транспортування територією України встановлюється на рівні
граничної ціни та тарифу, затверджених уповноваженим органом.
5.3. Ціна на газ, тарифи на його транспортування, розподіл та
постачання, визначені відповідно до п. 5.1 цього Договору, а також
витрати на реалізацію газу НАК "Нафтогаз України" встановлюються
та змінюються у разі прийняття уповноваженими органами відповідних
нормативних актів. У разі зміни ціни на газ, тарифів на його
транспортування, розподіл та постачання та розміру витрат на
реалізацію газу НАК "Нафтогаз України", Сторони зобов'язані
здійснити перерахунок за спожитий газ за новими цінами та тарифами
з дати їх запровадження, що оформлюється додатковими угодами до
цього Договору.
5.4. Загальна сума цього Договору складається із сум вартості
місячних поставок газу.
Стаття 6. Порядок проведення розрахунків
6.1. Оплата за газ та послуги з його транспортування
проводиться грошовими коштами протягом місяця постачання та
транспортування природного газу. Остаточний розрахунок за фактично спожиті та
протранспортовані обсяги газу здійснюється на підставі акта
приймання-передачі газу до 20 числа, наступного за місяцем
постачання газу.
6.2. При невиконанні Покупцем вимог, передбачених у п. 6.1
цього Договору, Постачальник має право обмежити або припинити
постачання газу Покупцеві.
6.3. Сторони домовились, що оплата, яка надійшла за цим
Договором, зараховується Постачальником пропорційно вартості газу
та витратам на транспортування газу територією України.
6.4. У платіжних дорученнях Покупець повинен обов'язково
зазначати номер договору, дату його підписання, призначення
платежу. За наявності заборгованості у Покупця за цим Договором
Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Покупця як погашення
заборгованості за газ та витрат на його транспортування територією
України, поставлений в минулі періоди за цим Договором, незалежно
від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу.
6.5. Кошти, які надійшли від Покупця, будуть зараховані як
передоплата за умови відсутності заборгованості за цим Договором.
6.6. Звіряння розрахунків здійснюється Сторонами на підставі
відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Покупцем та
акта приймання-передачі газу протягом 10 днів з моменту вимоги
однієї із Сторін. Зазначене оформляється актом звіряння, з
урахування вартості робіт з відключення та відповідних оплат, у
разі виконання таких робіт.
6.7. Покупець для належного здійснення розрахунків за цим
Договором відкриває в уповноваженому банку (ВАТ "Державний ощадний
банк України") поточний рахунок із спеціальним режимом
використання (далі - Поточний рахунок) для обов'язкового
зарахування усіх грошових коштів, що надходять за використану
теплову енергію від споживачів. 6.7.1. При відкритті Поточного рахунку Покупець в
обов'язковому порядку забезпечує внесення відповідних змін до
договорів із споживачами, банками, єдиними розрахунковими центрами
тощо, в частині забезпечення надходження коштів за теплову енергію
виключно на цей Поточний рахунок. 6.7.2. Покупець зобов'язаний забезпечити надходження коштів
за теплову енергію виключно на цей Поточний рахунок. У разі
отримання Покупцем грошових коштів від споживачів теплової енергії
на інші рахунки, ніж визначений цим Договором, Покупець
зобов'язується протягом одного дня з моменту отримання коштів від
споживачів перерахувати їх на Поточний рахунок, зазначений у
пункті 6.7 цього Договору. 6.7.3. Покупець на виконання пункту 6.7 цього Договору
відкриває виключно один Поточний рахунок. 6.7.4. Сторони домовились, що обов'язковими умовами виконання
договорів на розрахунково-касове обслуговування або інших
договорів між Покупцем та банком щодо обслуговування рахунку,
відкритого на виконання пункту 6.7 цього Договору, є: - встановлення порядку розподілу коштів, які надходять на
Поточний рахунок від споживачів за теплову енергію виключно у
відповідності до Протоколу про погодження розподілу виручки за
теплову енергію (далі - Протокол), зазначеного в додатку 2 до
цього Договору; - виключно договірне списання (перерахування) грошових коштів
з Поточного рахунку банком без подання Покупцем платіжних
доручень; - зобов'язання банку з щоденного перерахування грошових
коштів, які надійшли протягом банківського дня на Поточний
рахунок, не пізніше десятої години наступного банківського дня на
поточний рахунок Постачальника; - зобов'язання банку про надання Постачальнику повної
інформації щодо руху коштів на Поточному рахунку. 6.7.5. Порядок розподілу коштів, які надходять на Поточний
рахунок Покупця, відкритий у банку на виконання умов цього
Договору, встановлюється Сторонами шляхом укладання ними
Протоколу, який є обов'язковим для укладення Сторонами. 6.7.6. Покупець зобов'язується забезпечити перерахування
банком у відповідності до вимог, зазначених в п. 6.7.4 цього
Договору, грошових коштів на: - поточний рахунок Постачальника за цим Договором - у частині
визначеного Протоколом платежу за природний газ та вартості
транспортування природного газу територією України; - поточні рахунки Покупця - у частині залишку грошових коштів
на цьому Поточному рахунку. 6.7.7. Сторони домовились, що строк відкриття Покупцем
Поточного рахунку, зазначений у пункті 6.7 цього Договору,
становить не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту
укладення цього Договору.
6.8. Зарахування зустрічних однорідних вимог може
здійснюватися лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладання
двосторонньої угоди, що підписується уповноваженими представниками
Сторін та скріплюється печатками.
6.9. Сторони домовились, що виконання Постачальником і
Покупцем вимог та положень, зазначених в п. 6.7 цього Договору, не
змінює порядок розрахунків, встановлений в п. 6.1 цього Договору,
а лише визначає порядок розподілу коштів, які надходять на
Поточний рахунок Покупця від споживачів теплової енергії.
6.10. Погоджений Сторонами строк остаточного розрахунку за
переданий газ, згідно з п. 6.1 цього Договору, залишається
незмінним і обов'язковим для виконання Покупцем.
Стаття 7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань
за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із цим
Договором.
7.2. За невиконання або неналежне виконання Покупцем умов
цього Договору в частині строку відкриття Поточного рахунку
останній сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі ____ %
від вартості поставленого газу за цей період. Штраф сплачується
протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту одержання Покупцем
письмової вимоги.
7.3. За несвоєчасне проведення розрахунків за поставлений за
цим Договором газ (передбачених в п. 6.1) Покупець сплачує
Постачальнику пеню у розмірі 0,3 % від несвоєчасно перерахованої
суми за кожний день прострочення платежу. Але більше 100 % від
суми боргу.
7.4. У разі наявності заборгованості за цим Договором
Постачальник має право вимагати погашення заборгованості шляхом
пред'явлення вимоги. Покупець зобов'язаний погасити заборгованість
протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання вимоги.
7.5. Сторони несуть відповідальність за виконання ними умов
даного Договору. У випадку невиконання умов даного Договору кожна
Сторона зобов'язана компенсувати іншій стороні обґрунтовані
збитки, нанесені таким невиконанням. Постачальник не позбавляється права на відшкодування збитків
у разі, якщо він був попереджений Покупцем про можливе невиконання
останнім зобов'язань з оплати газу відповідно до умов цього
Договору.
7.6. У разі недопуску представників Постачальника та
повноважних представників газотранспортного підприємства та/або
утримання в неналежному технічному стані засобів вимірювальної
техніки та приладів обліку витрат газу та/або відсутності вільного
доступу зазначених вище осіб до зазначених приладів, обладнання і
таке інше, а також у разі неможливості виконання повноважним
представником Державної інспекції з енергозбереження доручення
Постачальника (відповідно до укладеного між ними договору на
виконання робіт з пооб'єктового припинення (обмеження)
газопостачання) в зв'язку із недопуском Покупцем представника
інспекції Покупець зобов'язується сплатити на користь
Постачальника штраф у розмірі 3 (трьох) відсотків від вартості
планового обсягу постачання газу на поточний місяць.
7.7. У разі недопоставки газу з вини Постачальника
Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 3 (трьох) відсотків
від вартості природного газу, недопоставленого у відповідний
період. Положення даного пункту не застосовуються у разі
припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного
законодавства та умов даного договору, а також за відсутності у
Постачальника необхідних обсягів по не залежним від нього причинам
(зниження обсягу поставок імпортованого газу тощо).
7.8. Сплата штрафу не звільняє Сторони від виконання
зобов'язань за цим Договором.
Стаття 8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне
виконання чи невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо
таке невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після
укладення цього Договору і які Сторони не могли передбачити в
момент його укладення. Форс-мажорними обставинами є події, які
об'єктивно не залежать від волі і дій Сторін і унеможливлюють для
будь-якої із Сторін виконання зобов'язань за цим Договором, в тому
числі: стихійні лиха, вибухи та аварії, в тому числі на
газопроводах, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні
лиха, війна або військові дії, блокада, а також суспільні безлади,
страйки, інші обставини, що перешкоджають належному виконанню
зобов'язань за цим Договором.
8.2. Строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором
відкладається на час дії форс-мажорних обставин.
8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ,
виданий Торгово-промисловою палатою країни, в якій виникли
форс-мажорні обставини. Строк для повідомлення між Сторонами про
такі обставини - негайно. Надання достатніх доказів (відповідних
документів) - протягом 14 робочих днів з моменту виникнення
форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення про настання та/або закінчення обставин непереборної
сили (форс-мажорних обставин) позбавляє Сторону, стосовно якої
такі обставини виникли, права посилатись на них як на підставу для
звільнення від відповідальності за неналежне виконання чи
невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.
8.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для
припинення Покупцем оплати газу, який передано Постачальником до
виникнення таких обставин.
Стаття 9. Порядок вирішення спорів
9.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо
тлумачення і застосування цього Договору або у зв'язку з ним,
будуть вирішуватись Сторонами шляхом проведення переговорів і
консультацій.
9.2. У разі неможливості досягнення згоди Сторін в процесі
переговорів і консультацій такий спір вирішується в судовому
порядку згідно з чинним законодавством України.
9.3. Строк позовної давності та стягнення неустойки за цим
Договором встановлюються тривалістю у 3 (три) роки. Неустойка
нараховується Постачальником протягом шести місяців, що передують
моменту звернення з позовом.
Стаття 10. Інші умови
10.1. Постачальник має статус платника податку на прибуток на
загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" та є платником податку на додану вартість. Покупець ___________________________ платником податку на
(є/не є, потрібне зазначити)
додану вартість та _______________________________________________
(має/не має, потрібне зазначити)
статус платника податку на прибуток на загальних підставах,
передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств".
У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони
зобов'язані повідомити одна одну про такі зміни протягом 3 (трьох)
робочих днів з дати таких змін.
10.2. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну
про зміни своїх платіжних реквізитів, адрес, номерів телефонів,
телефаксів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення
відповідних змін.
10.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути
викладені в письмовій формі, підписані повноважними представниками
Сторін та скріплені печатками Сторін, крім випадків, передбачених
пунктами пп. 10.1 та 10.2 цього Договору.
10.4. Усі зміни і доповнення до цього Договору є невід'ємною
частиною цього Договору, в разі якщо вони викладені в письмовій
формі, підписані повноважними представниками Сторін та скріплені
печатками Сторін.
10.5. Покупець не має права передавати будь-які зобов'язання
за цим Договором без письмового погодження Постачальника.
Постачальник має право передавати в заставу та уступати майнові
права за цим Договором. Про передачу у заставу та/або відступлення
майнових прав за Договором Постачальник зобов'язаний письмово
повідомити Покупця.
10.6. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
10.7. Зобов'язання Покупця, який має заборгованість за минулі
періоди за даним Договором, може бути забезпечене порукою або
гарантією. Вид забезпечення виконання зобов'язання узгоджується
Постачальником.
Стаття 11. Строк дії Договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання
повноважними представниками Сторін, скріплення печатками Сторін.
11.2. Цей Договір діє до "___" ____________ 200_ р., а в
частині розрахунків за газ - до їх повного здійснення.
11.3. Постачальник має право достроково розірвати цей Договір
та/або припинити виконання своїх зобов'язань у порядку,
встановленому цим Договором. Строк дії цього Договору може бути
продовжений, про що Сторонами укладається відповідна додаткова
угода.
Стаття 12. Адреси та реквізити сторін
Постачальник Покупець ____________ ____________
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості О.Нестеренко
Начальник Управління
теплоенергетики О.Малежик

Додаток 1

Акт N _____
приймання-передачі природного газу
за договором від "___" ____________ 20__ р. N _____
м. ____________ "___" ____________ 20__ р.

Ми, представник _____________________________________________
(повна юридична назва теплопостачального
підприємства)
(далі - Покупець) в особі________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
та представник ___________________________________________________
(повна юридична назва газопостачального підприємства)
(далі - Постачальник) в особі_____________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
та представник ___________________________________________________
(повна юридична назва газотранспортного
підприємства) (далі - ГТП) в особі______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
склали цей акт про те, що у ________________ 20__ року
(звітний місяць)
Постачальник передав, Покупець прийняв, а ГТП протранспортувало
природний газ (приведений до стандартних умов) в обсягах _________________ м.куб. газу ______________________________м.куб.
(числом) (прописом)
газу, у тому числі __________________ м.куб. газу ________________
(числом) ______________________________________ м. куб. газу для вироблення
(прописом)
теплової енергії населенню.
Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Усі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Покупця Представник Представник ГТП
Постачальника
Посада та П.І.Б. Посада та П.І.Б. Посада та П.І.Б.
(підпис, печатка) (підпис, печатка) (підпис, печатка)

Додаток 2

ПРОТОКОЛ
про погодження розподілу виручки
за теплову енергію
місто ____________ "___" ____________ 20__ року

Постачальник газу ___________________________________________
(далі - постачальник) в особі ___________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з одного боку, та споживач газу __________________________________
(далі - споживач) в особі _______________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з іншого боку, погодили такий порядок розподілу виручки за теплову
енергію, що надходить як плата за теплову енергію від усіх
категорій споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання, відкритий в установі відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України": норматив відрахувань коштів на рахунок постачальника
становить ____________ відсотків, що перераховуються на рахунок
постачальника як оплата за договором про постачання природного
газу від ___ ____________ р. N ____, укладеного між постачальником
та споживачем;
кошти, що перераховуються на поточний рахунок споживача,
становлять ____________________________________________ відсотків.
Постачальник __________________ Споживач ____________________
(ініціали та (ініціали та
прізвище) прізвище)
__________________ ____________________
(підпис) (підпис)



вгору