Документ v1213227-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.03.2006, підстава - v1045227-05

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1213 від 26.12.97
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1045 ( v1045227-05 ) від 23.11.2005 )
Про відомчу звітність суб'єктів підприємницької діяльності - ліцензіатів Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України
( Постанова втратила чинність в частині, що суперечить
Постанові НКРЕ N 103 від 30.01.2002 на підставі
Постанови НКРЕ N 103 ( v0103227-02 ) від 30.01.2002 )

Згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії ( z0174-96 ),
постачання електричної енергії за регульованим ( z0433-96 ) та за
нерегульованим тарифами ( z0448-96 ), передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами ( z0408-96 ),
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами ( z0637-96 ), оптового постачання
електричної енергії ( z0759-96 ), затвердженими Національною
комісією з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ),
Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити перелік форм відомчої звітності, яку суб'єкти
підприємницької діяльності, що одержали в НКРЕ ліцензії на право
здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії, повинні надавати НКРЕ, згідно з додатком 1.
Голова Комісії З.Буцьо
Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 26.12.97 N 1213
Перелік форм відомчої статистичної звітності
суб'єктів підприємницької діяльності - ліцензіатів НКРЕ, які
здійснюють діяльність з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії
------------------------------------------------------------------ | Номер | Найменування форми | Хто звітує |Періоди-| | форми | | | чність | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 1-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що |Поштова-| | |дані про використання |здійснює |місячна | | |палива суб'єктами, які |підприємницьку | | | |здійснюють ліцензовану |діяльність з | | | |діяльність з виробництва|виробництва | | | |електричної енергії та |електричної енергії | | | |реалізують її за | | | | |ціновими заявками | | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 2-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що |Поштова-| | |дані про обсяги передачі|здійснює |місячна | | |електричної енергії |підприємницьку | | | |місцевими (локальними) |діяльність з передачі| | | |електромережами за I-II |електричної енергії | | | |класами напруги |місцевими | | | | |(локальними) | | | | |електромережами | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 3-НКРЕ|Звіт про сплату за |Ліцензіат, що |Поштова-| | |користування місцевими |здійснює |квар- | | |(локальними) |підприємницьку |тальна | | |електромережами |діяльність з передачі| | | |постачальниками |електричної енергії | | | |електричної енергії |місцевими | | | | |(локальними) | | | | |електромережами | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 4-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що |Поштова-| | |дані про відпуск |здійснює |місячна | | |електричної енергії |підприємницьку | | | |споживачам за групами та|діяльність з | | | |класами напруги |постачання | | | | |електричної енергії | | | | |за регульованим або | | | | |нерегульованим | | | | |тарифом | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 5-НКРЕ|Звіт про обсяги |Ліцензіат, що |Поштова-| | |постачання електричної |здійснює |квар- | | |енергії споживачам з |підприємницьку |тальна | | |місячним обсягом |діяльність з | | | |споживання більше 150 |постачання | | | |тис. кВт/год |електричної енергії | | | | |за регульованим або | | | | |нерегульованим | | | | |тарифом | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 6-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що |Поштова-| | |дані про ліцензовану |здійснює |місячна | | |діяльність суб'єктів |підприємницьку | | | |підприємницької |діяльність з | | | |діяльності |виробництва | | | | |електричної енергії, | | | | |з передачі | | | | |електричної енергії | | | | |місцевими | | | | |(локальними) | | | | |електромережами, з | | | | |постачання | | | | |електричної енергії | | | | |за регульованим | | | | |тарифом, з оптового | | | | |постачання | | | | |електричної енергії | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 7-НКРЕ|Звіт про розрахунки за |Ліцензіат, що |Поштова-| | |електричну енергію, |здійснює |місячна | | |закуплену |підприємницьку | | | |постачальниками на |діяльність з | | | |Оптовому ринку |постачання | | | |електричної енергії |електричної енергії | | | | |за регульованим або | | | | |нерегульованим | | | | |тарифом | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 8-НКРЕ|Звіт про збитки від |Ліцензіат, що |Поштова-| | |некомпенсації наданих |здійснює |квар- | | |субсидій на оплату |підприємницьку |тальна | | |спожитої електричної |діяльність з | | | |енергії |постачання | | | | |електричної енергії | | | | |за регульованим | | | | |тарифом | | |--------+------------------------+---------------------+--------| |N 9-НКРЕ|Звіт про кількість |Ліцензіат, що |Поштова-| | |побутових споживачів |здійснює |місячна,| | |електричної енергії |підприємницьку |півріч- | | | |діяльність з |на, | | | |постачання |річна | | | |електричної енергії | | | | |за регульованим | | | | |тарифом | | |--------+------------------------+---------------------+--------| | N |Звіт про обсяги |Ліцензіат, що |Поштова-| |10-НКРЕ |споживання електричної |здійснює |місячна,| | |енергії побутовими |підприємницьку |півріч- | | |споживачами за |діяльність з |на, | | |пільговими тарифами |постачання |річна | | | |електричної енергії | | | | |за регульованим | | | | |тарифом | | |--------+------------------------+---------------------+--------| | N |Звіт про збитки від |Ліцензіат, що |Поштова-| |11-НКРЕ |постачання електричної |здійснює |квар- | | |енергії побутовим |підприємницьку |тальна | | |споживачам, які мають |діяльність з | | | |пільги в оплаті спожитої|постачання | | | |електричної енергії |електричної енергії | | | |згідно з чинним |за регульованим | | | |законодавством України |тарифом | | ------------------------------------------------------------------

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-НКРЕ (поштова-місячна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з виробництва електричної енергії 15 числа місяця, наступного після звітного періоду
Звітні та прогнозовані дані про використання палива
суб'єктами, які здійснюють ліцензовану діяльність з
виробництва електричної енергії та реалізують її за
ціновими заявками за __________ 199 __ р.
(місяць)
---------------------------------------------------------- |Назва показників |Одини-| Види палива |Всього | | | ця |----------------------|на ел. | | |виміру|вугілля|газ|мазут|інші|енергію| |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Враховано в | | | | | | | |тарифі | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Витрати умовного | тис. | | | | | | |палива | тонн | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Перевідний | | | | | | | |коефіцієнт | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Витрати |тис. | | | | | | |натурального |тонн | | | | | | |палива |тис. | | | | | | | |куб. м| | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Ціна 1 тонни | грн/ | | | | | | |натурального | тонн | | | | | | |палива | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Вартість палива | тис. | | | | | | | | грн. | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Вартість | тис. | | | | | | |залізничних | грн. | | | | | | |перевезень | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Вартість палива з | тис. | | | | | | |урах. перевезень | грн. | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Ціна 1 тонни | грн./| | | | | | |умовного палива | тонн | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Прогнозний період | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Витрати умовного | тис. | | | | | | |палива | тонн | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Перевідний | | | | | | | |коефіцієнт | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Витрати |тис. | | | | | | |натурального |тонн | | | | | | |палива |тис. | | | | | | | |куб. м| | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Ціна 1 тонни | грн./| | | | | | |натурального | тонн | | | | | | |палива | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Вартість палива | тис. | | | | | | | | грн. | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Вартість | тис. | | | | | | |залізничних | грн. | | | | | | |перевезень | | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Вартість палива з | тис. | | | | | | |урах. перевезень | грн. | | | | | | |------------------+------+-------+---+-----+----+-------| |Ціна 1 тонни | грн./| | | | | | |умовного палива |тонн | | | | | | ----------------------------------------------------------
Довідково. ------------------------------------------------------------------ | Назва показників | Одиниця | За | З | Прогно-| | | виміру |звітний|початку| зний | | | | місяць| року | період | |-------------------------+-------------+-------+-------+--------| |1. Обсяг виробленої |тис.кВт/год | | | | |електричної енергії - | | | | | |всього, | | | | | |-------------------------+-------------+-------+-------+--------| |в т. ч. - власні потреби |тис.кВт/год | | | | |-------------------------+-------------+-------+-------+--------| |3. Відпуск електричної |тис.кВт/год | | | | |енергії у мережі - | | | | | |всього, | | | | | |-------------------------+-------------+-------+-------+--------| |в т. ч. - енергоринок |тис.кВт/год | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник організації "___" __________ 199__ р. ____________ ____________
(прізвище) (підпис)
(телефон і прізвище виконавця)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 2-НКРЕ (поштова-місячна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, 15 числа місяця, наступного після звітного періоду
Звітні та прогнозовані дані про обсяги
передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами за I-II класами
напруги за __________ 199 __ р.
(місяць)
------------------------------------------------------------------ | Показники | Одиниця | Звітний | Прогнозний | | | виміру | місяць | місяць | | | |----------------+---------------| | | | 1 клас | 2 клас|1 клас |2 клас | | | | (35- | (04- | (35- |(0,4- | | | | 154 кВ)| 10 кВ)|154 кВ)|10 кВ) | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг спожитої | тис. | | | | | |корисної електричної | кВт/год | | | | | |енергії, яка | | | | | | |постачається | | | | | | |споживачам за | | | | | | |регульованим і | | | | | | |нерегульованим | | | | | | |тарифами | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Корисний відпуск | тис. | | | | | |електричної енергії | кВт/год | | | | | |власним споживачам | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг передачі | тис. | | | | | |електричної енергії | кВт/год | | | | | |за межі території | | | | | | |ліцензіата до мереж | | | | | | |іншого ліцензіата з | | | | | | |передачі електричної | | | | | | |енергії - всього, | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |ут.ч.: Ліцензіат.... | тис. | | | | | | | кВт/год | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Ліцензіат...... | тис. | | | | | | | кВт/год | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Ліцензіат...... | тис. | | | | | | | кВт/год | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг надходження | тис. | | | | | |електричної енергії | кВт/год | | | | | |віл мереж інших | | | | | | |ліцензіатів з | | | | | | |передачі електричної | | | | | | |енергії - всього, | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |у т.ч.; Ліцензіат... | тис. | | | | | | | кВт/год | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Ліцензіат...... | тис. | | | | | | | кВт/год | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Ліцензіат...... | тис. | | | | | | | кВт/год | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг електричної | тис. | | | | | |енергії, що | кВт/год | | | | | |трансформується з | | | | | | |вищого класу на | | | | | | |нижчий клас напруги | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг електричної | тис. | | | | | |енергії, що надходить| кВт/год | | | | | |від генеруючих джерел| | | | | | |безпосередньо на j-й | | | | | | |клас напруги | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг споживання | тис. | | | | | |електричної енергії | кВт/год | | | | | |на господарські | | | | | | |потреби | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг реалізованої | тис. | | | | | |електричної енергії | кВт/год | | | | | |на кожному класі | | | | | | |напруги | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Обсяг передачі | тис. | | | | | |електричної енергії | кВт/год | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Коефіцієнти | відсоток| | | | | |нормативних | | | | | | |технологічних витрат | | | | | | |електричної | | | | | | |енергії (ТВЕ) на | | | | | | |передачу | | | | | | |---------------------+---------+--------+-------+-------+-------| |Коефіцієнти фактичних| відсоток| | | | | |технологічних витрат | | | | | | |електричної енергії | | | | | | |(ТВЕ) на передачу | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник організації "___" __________ 199 __ р. ______________ _____________
(прізвище) (підпис)
(прізвище виконавця і телефон)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 3-НКРЕ (поштова-квартальна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, 15 числа місяця, наступного після звітного періоду
Звіт про сплату за користування місцевими
(локальними) електромережами постачальниками
електричної енергії за __ кв. 199 __ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Поста- |Клас |Тариф |Обсяг |Вартість|Заборг. | Оплата транспортованої |Заборг. | |чальник|нап- | на |транс- |транс- |на початок| електричної енергії, | на | |елект- |руги,|транс- |порто- |порто- |кварталу, | тис. грн. |кінець | |ричної |кВ |порт. |ваної |ваної |тис.грн. |-----------------------------------------------|кварталу| |енергії| |(пере- |ел.ен.,|ел.ен., | |готів-|взаємо-|пере- |век- |пере- | ел. |інше|тис.грн.| | | |дачу) |тис. |тис.грн.| |кою |залі- |уступ-|селя-|казо- | енер- | | | | | | ел. |кВт/год| | | |ками |кою |ми |вими | гією, | | | | | | ен., | | | | | |бор- | |дору- | тис. | | | | | | коп/ | | | | | |гу | |чення-|кВт/год| | | | | |кВт/год| | | | | | | | ми | | | | |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації "___" __________ 199 __ р. __________ _______________
(підпис) (прізвище) ______________________
(прізвище виконавця) ______________________
(номер телефону)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 4-НКРЕ (поштова-місячна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії
за регульованим або нерегульованим тарифом, 15 числа місяця, наступного після звітного періоду
Звітні та прогнозовані дані про відпуск
електричної енергії споживачам за групами та
класами напруги за __________ 199 __ р.
(місяць)
--------------------------------------------------------------------------- | Категорія | Вид | Звітний | З початку | Прогнозний | | споживачів |даних| місяць | року | місяць | | | |-----------------+-----------------+-----------------| | | |Корисний |Тариф |Корисний |Тариф |Корисний |Тариф | | | |відпуск | |відпуск | |відпуск | | | | |---------+-------+---------+-------+---------+-------| | | |тис.|тис.| коп/ |тис.|тис.| коп/ |тис.|тис.| коп/ | | | |кВт/|грн.|кВт/год|кВт/|грн.|кВт/год|кВт/|грн.|кВт/год| | | |год | | |год | | |год | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |I група 1 кл.| | | | | | | | | | | |напруги | | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |Промислові |Роз- | | | | | | | | | | |та |рах. | | | | | | | | | | |прирівняні | | | | | | | | | | | |до них, | | | | | | | | | | | |комерційні, |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |сільськогос- | | | | | | | | | | | |подарські | | | | | | | | | | | |споживачі- |Звіт | | | | | | | | | | |виробники, | | | | | | | | | | | |непромислові | | | | | | | | | | | |споживачі, | | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |у тому |Роз- | | | | | | | | | | |числі; 154 кВ|рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |110кВ |Роз- | | | | | | | | | | | |рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |35 кВ |Роз- | | | | | | | | | | | |рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |I група 2 кл.| | | | | | | | | | | |напруги | | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |Промислові |Роз- | | | | | | | | | | |та |рах. | | | | | | | | | | |прирівняні | | | | | | | | | | | |до них, | | | | | | | | | | | |комерційні, | | | | | | | | | | | |сільсько- | | | | | | | | | | | |господарські |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |споживачі- |Звіт | | | | | | | | | | |виробники, | | | | | | | | | | | |непромислові | | | | | | | | | | | |споживачі - | | | | | | | | | | | |менше 35 кВ | | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |II група | | | | | | | | | | | | 2 кл. | | | | | | | | | | | |напруги | | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |Населення - |Роз- | | | | | | | | | | |всього, |рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |у тому числі:| | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |- міське |Роз- | | | | | | | | | | | |рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | сільське |Роз- | | | | | | | | | | | |рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |Населені |Роз- | | | | | | | | | | |пункти - |рах. | | | | | | | | | | |всього, |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |у тому числі:| | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |- міські |Роз- | | | | | | | | | | | |рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| |- сільські |Роз- | | | | | | | | | | | |рах. | | | | | | | | | | | |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------| | |Звіт | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Керівник організації "___" __________ 199__ р. _____________ ______________
(прізвище) (підпис) _______________________________
(прізвище виконавця і телефон)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 5-НКРЕ (поштова-квартальна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії
за регульованим або нерегульованим тарифом, 15 числа місяця, наступного після звітного періоду
Звіт про обсяги постачання електричної енергії
споживачам з місячним обсягом споживання більше
150 тис. кВт/год за ___ кв. 199 __ р.
------------------------------------------------------------------ | Назва споживача | Клас | Система | Обсяг споживання | | |напруги | обліку | | | | |---------------+---------------------| | | |одно- |багато-|МВт/ |тис.грн.|грн./ | | | |тарифна|тарифна|год | |МВт/ | | | | | | | |год | |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| |-----------------+--------+-------+-------+-----+--------+------| ------------------------------------------------------------------
"___" ___________ 1997 р. Керівник організації ____________ _____________
(прізвище) (підпис) _____________________
(прізвище виконавця) _____________________
(номер телефону)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 6-НКРЕ (поштова-місячна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з виробництва електричної енергії,
з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами, з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом, з оптового постачання електричної енергії,
15 числа місяця, наступного
після звітного періоду
Звітні та прогнозовані дані про ліцензовану
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності
за __________ 199 __ р.
(місяць)
(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | Виробництво ел. ен. | Передача (транспорту- | Постачання ел. ен. | |показників | | вання) ел. ен. | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-------------------------| | |на | за звітом | прог-|на | за звітом | прог-|на | за звітом | прог-| | |звіт- |-----------|нозний|звіт- |-----------|нозний|звіт- |-----------|нозний| | |ний | за | з |місяць|ний | за | з |місяць|ний | за | з |місяць| | |мі- |звіт-| по- | |мі- |звіт-| по- | |мі- |звіт-| по- | | | |сяць |ний |чатку| |сяць |ний |чатку| |сяць |ний |чатку| | | |(за |мі- |року | |(за |мі- |року | |(за |мі- |року | | | |роз- |сяць | | |роз- |сяць | | |роз- |сяць | | | | |рах.) | | | |рах.) | | | |рах.) | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Ліцензована | | | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Собівартість | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Виробничі | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Допоміжні | | | | | | | | | | | | | |матеріали і | | | | | | | | | | | | | |сировина | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Паливо зі | | | | | | | | | | | | | |сторони | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Енергія зі | | | | | | | | | | | | | |сторони | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Витрати на | | | | | | | | | | | | | |оплату праці | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Відрахування | | | | | | | | | | | | | |на соцстрах | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Відрахування | | | | | | | | | | | | | |до фонду | | | | | | | | | | | | | |Чорнобиля | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Амортизація | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Витрати на | | | | | | | | | | | | | |ремонтне | | | | | | | | | | | | | |обслугову- | | | | | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Інші витрати,| | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |у т.ч. - | | | | | | | | | | | | | |процент за | | | | | | | | | | | | | |банківський | | | | | | | | | | | | | |кредит | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |- відшкоду- | | | | | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | | | | |житловим | | | | | | | | | | | | | |організаціям | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Всього витрат| | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Витрати на | | | | | | | | | | | | | |послуги і | | | | | | | | | | | | | |роботи, які | | | | | | | | | | | | | |не входять | | | | | | | | | | | | | |у валову | | | | | | | | | | | | | |продукцію | | | | | | | | | | | | | |(виклю- | | | | | | | | | | | | | |чаються) | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Відрахування | | | | | | | | | | | | | |в іноваційний| | | | | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Собівартість | | | | | | | | | | | | | |товарної | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Капітало- | | | | | | | | | | | | | |вкладення | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Поточні | | | | | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | | | | | |з прибутку | | | | | | | | | | | | | |(без капіта- | | | | | | | | | | | | | |ловкл.), | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |у т.ч. - | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |- соціальні | | | | | | | | | | | | | |потреби | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |- поповнення | | | | | | | | | | | | | |оборотних | | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |- відрах. до | | | | | | | | | | | | | |централі- | | | | | | | | | | | | | |зованих | | | | | | | | | | | | | |фондів | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |- фонд | | | | | | | | | | | | | |заохочення | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |- інші | | | | | | | | | | | | | |потреби | | | | | | | | | | | | | |(вітроенер- | | | | | | | | | | | | | |гетика) | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Прибуток в | | | | | | | | | | | | | |розпорядже- | | | | | | | | | | | | | |нні | | | | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Балансовий | | | | | | | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Плата за | | | | | | | | | | | | | |землю | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Податок на | | | | | | | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Експорт | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Реалізація | | | | | | | | | | | | | |електро- | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Прибуток з | | | | | | | | | | | | | |електро- | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Середній | | | | | | | | | | | | | |тариф (грн./ | | | | | | | | | | | | | |МВт/год) | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------| |Рентабель- | | | | | | | | | | | | | |ність | | | | | | | | | | | | | |(відсотки) | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ___________ 19 __ р. Керівник організації ____________ _________ (прізвище) (підпис) ________________________________
(телефон і прізвище виконавця)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 7-НКРЕ (поштова-місячна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії
за регульованим або нерегульованим тарифом, 15 числа місяця, наступного після звітного періоду
Звіт про розрахунки за електричну енергію,
закуплену постачальниками на Оптовому ринку
електричної енергії в __________ 199 __ р.
(місяць)
------------------------------------------------------------- | Назва показників | Одиниця | Звітний | З початку | | | виміру | місяць | року | |--------------------------+---------+----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | |--------------------------+---------+----------+-----------| |Обсяг закупівлі | тис.кВт/| | | |електричної енергії | год | | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |Оптова ринкова ціна | грн./ | | | |електричної енергії | кВт/год | | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |Вартість закупленої | тис.грн | | | |електричної енергії, | | | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |у тому числі - дотаційних | тис.грн.| | | |сертифікатів | | | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |Заборгованість на початок | тис.грн.| | | |місяця | | | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |Оплата закупленої | тис.грн.| | | |електричної енергії, | | | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |у тому числі: | | | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |- готівкою | тис.грн.| | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |- взаємозаліками | тис.грн.| | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |- переуступкою боргу | тис.грн.| | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |- векселями | тис.грн.| | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |- переказовими дорученнями| тис.грн.| | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |- інше (що саме) | тис.грн.| | | |--------------------------+---------+----------+-----------| |--------------------------+---------+----------+-----------| |Заборгованість на кінець | тис.грн.| | | |місяця | | | | -------------------------------------------------------------
МП Керівник організації МП Розпорядник коштів ОРЕ __________ _________ __________ _________
(прізвище) (підпис) (прізвище) (підпис)
"___" __________ 19__ р. "___" __________ 19__ р.
Головний бухгалтер ОРЕ __________ _________
(прізвище) (підпис)
"___" __________ 19__ р.
______________________________
(прізвище виконавця і телефон)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 8-НКРЕ (поштова-квартальна) Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом, 15 числа
місяця, що йде через один після
звітного періоду
Звіт про збитки від некомпенсації наданих субсидій на оплату
спожитої електричної енергії за __ кв. 199__ р.
------------------------------------------------------------- | | Одиниця | Нараховано | Компенсовано | | | виміру | субсидій на | нарахованих | | | | оплату за | субсидій за | | | | спожиту | спожиту | | | | електричну | електричну | | | | енергію | енергію | |----------------+---------+---------------+----------------| | А | Б | 1 | 2 | |----------------+---------+---------------+----------------| |Квартал |тис. грн.| | | |----------------+---------+---------------+----------------| |----------------+---------+---------------+----------------| |З початку року |тис.грн. | | | |----------------+---------+---------------+----------------| ------------------------------------------------------------- Керівник організації
"___" __________ 199 __ р. ____________ ___________
(прізвище) (підпис)
________________________
(прізвище виконавця) ________________________
(телефон)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 9-НКРЕ Організація, якій подається звіт ____ (поштова - місячна, піврічна, річна) Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом, 15 числа
місяця, що йде через один після
звітного періоду
Звіт про кількість побутових
споживачів електричної енергії
за ________ 199 __ р.
(місяць, півріччя, рік)
----------------------------------------------------------- | Показники | Одиниця | Звітний період | | | виміру |-------------------| | | |місяць|півріччя|рік| |---------------------------+---------+------+--------+---| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |---------------------------+---------+------+--------+---| |1. Кількість побутових | абонент | | | | |споживачів - всього: | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |1.1. Кількість сплачених | шт. | | | | |квитанцій | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |2. Кількість | тис. | | | | |електроенергії, спожитої | кВт/год | | | | |побутовими споживачами - | | | | | |всього | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |3. Відсоток абонентів, які | відсоток| | | | |платять за електроенергію* | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |4. Кількість пільгових | абонент | | | | |споживачів - всього, | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |у т. ч.: | | | | | |- тих, що | абонент | | | | |сплатили за електроенергію | | | | | |у звітному місяці в межах | | | | | |норм | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |5. Кількість | тис. | | | | |електроенергії, спожитої | кВт/год | | | | |пільговими споживачами - | | | | | |всього, | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |у т. ч.: | | | | | |- спожитої | тис. | | | | |пільговими споживачами в | кВт/год | | | | |межах норм | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |6. Питома вага пільгових | відсоток| | | | |споживачів у загальній | | | | | |кількості побутових | | | | | |споживачів | | | | | |---------------------------+---------+------+--------+---| |7. Питома вага | відсоток| | | | |електроенергії, спожитої | | | | | |пільговими споживачами в | | | | | |межах норм, у загальній | | | | | |кількості електроенергії, | | | | | |спожитої побутовими | | | | | |споживачами | | | | | ----------------------------------------------------------- Примітка. * Визначається як кількість квитанцій, сплачених
побутовими споживачами, у загальній кількості побутових споживачів

Керівник організації
"___" __________ 199 __ р. ____________ __________
(прізвище) (підпис)
________________________________
(телефон і прізвище виконавця)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 10-НКРЕ Організація, якій подається звіт ____ (поштова - місячна, піврічна, річна) Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом, 15 числа
місяця, що йде через один після
звітного періоду
Звіт про обсяги споживання
електричної енергії побутовими
споживачами за пільговими тарифами
за ___________ 199 __ р.
(місяць, півріччя, рік)
-------------------------------------------------------------- | | Кількість | Кількість | Сума, | | | побутових | спожитої | сплачена за| | | споживачів | ел. ен. | спожиту | | | - всього, | всього, | ел.ен.- | | | абонентів | тис.кВт/ | всього, | | | | год | тис.грн. | |----------------------+------------+-----------+------------| | А | 1 | 2 | 3 | |----------------------+------------+-----------+------------| |1. Ветерани війни; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |1.1. Учасники бойових | | | | |дій; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |1.2. Особи, які | | | | |належать до категорії | | | | |інвалідів війни; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |1.3. Особи, які | | | | |належать до категорії | | | | |учасників війни; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |1.4. Особи, на яких | | | | |поширюється Закон | | | | |України "Про статус | | | | |ветеранів війни, | | | | |гарантії їх | | | | |соціального захисту" | | | | |(ст. 10); | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |1.5. Особи, які мають | | | | |особливі заслуги | | | | |перед Батьківщиною: | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |- Герої Радянського | | | | |Союзу; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |- повні кавалери | | | | |ордена Слави; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |- особи, нагороджені | | | | |чотирма і більше | | | | |медалями "За відвагу";| | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |- Герої | | | | |Соціалістичної Праці, | | | | |удостоєні звання за | | | | |працю в період ВВВ | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |2. Військовослужбовці,| | | | |батьки та члени сімей | | | | |військовослужбовців, | | | | |які загинули, померли,| | | | |пропали безвісти, або | | | | |стали інвалідами при | | | | |проходженні | | | | |військової служби. | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |3. Ветерани | | | | |військової служби | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |4, Особи, які мають | | | | |особливі трудові | | | | |заслуги перед | | | | |Батьківщиною і члени | | | | |їх сімей, що спільно | | | | |проживають з ними | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |4.1. Повні кавалери | | | | |Ордена трудової слави | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |4.2. Герої | | | | |Соціалістичної Праці | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |5. Військовослужбовці | | | | |Служби безпеки України| | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |6. Працівники міліції | | | | |та члени їх сімей | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |6.1. Працівники | | | | |міліції, які живуть і | | | | |працюють у сільській | | | | |місцевості та селищах | | | | |міського типу, та | | | | |члени їх сімей, які | | | | |проживають з ними | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |7. Слідчі прокуратури | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |8. Судді | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |9. Особовий склад | | | | |державної пожежної | | | | |охорони та члени їх | | | | |сімей | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |10. Сільські жителі та| | | | |працівники | | | | |агропромислового | | | | |комплексу, які | | | | |проживають у селищах | | | | |міського типу | | | | |(відповідно до ст. 12)| | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |11.Спеціалісти | | | | |ветеринарної медицини,| | | | |які проживають і | | | | |працюють за | | | | |спеціальністю у | | | | |сільській місцевості, | | | | |селищах міського типу | | | | |Ці права зберігаються | | | | |за спеціалістами | | | | |ветеринарної медицини | | | | |- пенсіонерами, які | | | | |працюють в сільській | | | | |місцевості і | | | | |проживають там | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |12. Особи, які | | | | |постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи: | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |12.1. Категорія I: | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |12.2. Категорія II: | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |13. Населення, що | | | | |проживає в 30-км зоні | | | | |АЕС - всього, у тому | | | | |числі: | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |яке отримує пільги | | | | |згідно із | | | | |законодавством; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |- яке не отримує | | | | |пільги згідно із | | | | |законодавством | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |14. Реабілітовані | | | | |особи (згідно з ст.1),| | | | |що внаслідок репресій | | | | |стали інвалідами або є| | | | |пенсіонерами | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |15. Громадяни, які | | | | |проживають і працюють | | | | |(навчаються) на | | | | |території населеного | | | | |пункту, якому надано | | | | |статус гірського | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |16. Педагогічні | | | | |працівники, які | | | | |працюють в сільській | | | | |місцевості і селищах | | | | |міського типу, а також| | | | |пенсіонери, які раніше| | | | |працювали педагогічни-| | | | |ми працівниками в цих | | | | |населених пунктах і | | | | |проживають у них | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |17. ВСЬОГО; | | | | |----------------------+------------+-----------+------------| |В тому числі: - для | | | | |яких законодавчо не | | | | |визначене джерело | | | | |фінансування | | | | --------------------------------------------------------------
Примітка. У пунктах 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 (курсив)
наведені побутові споживачі, що мають пільги в оплаті спожитої
електричної енергії згідно з чинним законодавством, але
законодавчо не визначене джерело фінансування.
Керівник організації
"___" __________ 199 __ р. ____________ __________
(прізвище) (підпис)
______________________________
(прізвище виконавці і телефон)

Відомча статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | Спеціалізовані | | | коди | | |-----------------------| | | |Звітний | | | | | час | | |--------------------------------------------------------------+------+---------+------| |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| |Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за | |доку-|торії | за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ| |мента|за |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом- |зації- | |мації |сяць| | | |за |СПАТО | |діяль-|за |форми |ства, |іденти-| | | | | | |УКУД | | |ності |КФВ |господа-|МДО, |фіка- | | | | | | | | | |за | |рювання |кон- |ційний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|церну, |код за | | | | | | | | | | | | |асо- |ЕДРПОУ | | | | | | | | | | | | |ціації за| | | | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | | | | |-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 11-НКРЕ Організація, якій подається звіт ____ (поштова - квартальна)
Адреса ______________________________ Затверджена постановою НКРЕ від 26 грудня 1997 р. N 1213 Погоджена Держкомстатом України "___" __________ 1998 р. N ____ Організація, яка звітує _____________ Погоджена Мінфіном України Адреса ______________________________ "___" __________ 1998 р. N ____
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом, 25 числа
місяця, що йде через один після
звітного періоду
Звіт про збитки від постачання електричної енергії
побутовим споживачам, які мають пільги в оплаті спожитої
електричної енергії згідно з чинним законодавством
України за кв. ___ 199 __ р.


Примітка. У пунктах 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 (курсив)
наведені побутові споживачі, що мають пільги в оплаті спожитої
електричної енергії згідно з чинним законодавством, але
законодавчо не визначене джерело фінансування.
Керівник організації
"___" __________ 199 __ р. ____________ __________
(прізвище) (підпис)
______________________________
(прізвище виконавці і телефон)вгору