Документ v1212729-16, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2016  № 1212

Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері ліцензування, що надаються Міністерством освіти і науки України

На виконання частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги" і від 30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

технологічну картку адміністративної послуги щодо видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти;

технологічну картку адміністративної послуги щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2013 року № 457 "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері ліцензування, що надаються Міністерством освіти і науки України".

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
07.10.2016  № 1212

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги щодо видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти

I. Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

1.1. Для отримання адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти до Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) заклади освіти подають відповідно до статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон) заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою, у якій повинна міститися інформація про:

1) заклад освіти (повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);

2) вид освітньої діяльності, на провадження якого заклад освіти має намір одержати ліцензію (із зазначенням спеціальності певного рівня вищої освіти - для освітньої діяльності у сфері вищої освіти; професії - для освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти);

3) бажаний спосіб одержання документів.

До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи відповідно до ліцензійних вимог;

2) копія паспорта керівника закладу освіти;

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.

Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.

1.2. Після надходження до МОН заяви закладу освіти про отримання ліцензії разом з підтвердними документами на двох екземплярах опису документів уповноважена особа МОН робить відмітку про дату прийняття документів і засвідчує своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою МОН видається закладу освіти, а другий екземпляр опису залишається в МОН.

1.3. МОН України після одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень;

оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про заклад освіти або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

1.3.1. В разі наявності підстав для залишення заяви без розгляду МОН приймає відповідне рішення, яке оформлюється відповідним наказом МОН.

1.3.2. Після прийняття відповідного рішення МОН з повідомленням про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надсилає заявнику копію такого рішення.

1.4. У разі встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду МОН розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів (Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - ЄДЕБО)).

1.5. У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії МОН приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії, яке оформлюється відповідним наказом МОН, копія якого надсилається закладу освіти.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності закладу освіти ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду освітньої діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії:

за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти - для освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

за відповідною професією - для освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих закладом освіти.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності закладу освіти ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду освітньої діяльності за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти або за відповідною професією, заклад освіти може подати до МОН нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих заявником, заклад освіти може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.

1.6. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії МОН приймає рішення про видачу ліцензії, яке оформлюється відповідним наказом МОН, та про яке повідомляється заклад освіти.

1.7. МОН після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії закладу освіти передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до ЄДЕБО та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.

1.8. МОН оформлює ліцензію на провадження закладом освіти освітньої діяльності у сфері вищої або професійно-технічної освіти за спеціальностями або професіями, що ліцензувалися, в електронному вигляді (запис про рішення МОН щодо видачі ліцензії закладу освіти в ЄДЕБО та в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

За бажанням закладу освіти ліцензія може бути видана МОН і на паперовому носії.

1.9. Здобувачі ліцензії (ліцензіати) можуть подати апеляцію на дії МОН або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, яка є постійно діючим колегіальним органом при Державній регуляторній службі України.

II. Відповідальна посадова особа суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідальною посадовою особою за надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої або професійно-технічної освіти є Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН.

III. Структурний підрозділ суб'єкта надання адміністративної послуги, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Структурним підрозділом, який є відповідальним за надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти, є департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН.

IV. Строки виконання етапів (дії, рішення)

4.1. МОН протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

4.2. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається навчальному закладу у триденний строк з дня прийняття рішення.

4.3. У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії МОН протягом 10 днів приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії та надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії закладу освіти у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

4.4. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії МОН приймає рішення про видачу ліцензії протягом десяти робочих днів з дня одержання МОН заяви про отримання ліцензії.

4.5. МОН на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії закладу освіти передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до ЄДЕБО та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.

4.6. Після прийняття рішення про видачу ліцензії МОН повідомляє про це заклад освіти у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

4.7. Заклад освіти вносить плату за видачу ліцензії не пізніше 10 робочих днів з дня отримання від МОН повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.

Директор департаменту
атестації
кадрів вищої кваліфікації
та ліцензування
А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
07.10.2016  № 1212

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти

I. Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

1.1. Для отримання адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти до Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) заклади освіти подають відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені закладом освіти), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Ліцензія, видана закладу освіти на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

1.2. Підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи).

1.4. МОН розглядає заяву та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

1.5. МОН приймає рішення про переоформлення ліцензії, яке оформлюється відповідним наказом МОН, та вносить відомості про переоформлення ліцензії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1.6. У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, МОН приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.

II. Відповідальна посадова особа суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідальною посадовою особою за надання адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої або професійно-технічної освіти є Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН.

III. Структурний підрозділ суб'єкта надання адміністративної послуги, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Структурним підрозділом, який є відповідальним за надання адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти, є департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН.

IV. Строки виконання етапів (дії, рішення)

4.1. У разі зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) заклад освіти зобов'язаний протягом місяця подати до МОН заяву та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені закладом освіти), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Непереоформлена у встановлений строк ліцензія с недійсною і підлягає анулюванню.

4.2. МОН приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення ліцензії.

4.3. Після прийняття рішення про переоформлення ліцензії МОН вносить відповідні відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікації
та ліцензування
А.Г. Шевцов

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору