Документ v1161837-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2013, підстава - va040810-13

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2012  № 1161

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства доходів і зборів № 40 від 12.04.2013}

Про затвердження у новій редакції Регламенту Державної податкової служби України

У зв'язку із змінами у чинному законодавстві та з метою чіткої регламентації діяльності Державної податкової служби України, а також відповідно до визначених Ключових показників діяльності на 2012 рік, розроблених для ДПС України представниками ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції Регламент Державної податкової служби України (далі - Регламент), що додається.

2. Першому заступнику Голови ДПС України - начальнику податкової міліції Головачу А.В., заступнику Голови ДПС України Ігнатову А.П., керівникам структурних підрозділів ДПС України, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Департаменту розвитку та модернізації ДПС забезпечити неухильне дотримання вимог Регламенту.

3. Керівникам Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Департаменту розвитку та модернізації ДПС привести регламенти департаментів у відповідність до норм Регламенту.

4. Директору Департаменту адміністративно-господарського забезпечення Лісняку С.І. забезпечити приведення Інструкції з діловодства у Державній податковій службі України, затвердженої наказом ДПС України від 30.03.2012 № 255, у відповідність до положень Регламенту.

5. Накази Державної податкової служби України від 27.10.2011 № 95 "Про затвердження Регламенту Державної податкової служби України", від 17.01.2012 № 41 "Про внесення змін до наказу ДПС України від 27.10.2011 № 95", від 24.02.2012 № 156 "Про внесення Змін до наказу ДПС України від 27.10.2011 № 95", від 16.07.2012 № 639 "Про внесення Змін до наказу ДПС України від 27.10.2011 № 95", від 30.08.2012 № 788 "Про внесення Змін до Регламенту ДПС України", від 13.11.2012 № 1023 "Про внесення Змін до наказу ДПС України від 27.10.2011 № 95" вважати такими, що втратили чинність.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О.В. КлименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
21.12.2012 № 1161

РЕГЛАМЕНТ
Державної податкової служби України

I. Загальні положення

1.1. Регламент Державної податкової служби України (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності ДПС України, пов'язаної з виконанням покладених завдань та повноважень.

1.2. Регламент розроблено з урахуванням норм та положень:

Конституції України;

Податкового кодексу України;

Законів України:

"Про державну службу";

"Про центральні органи виконавчої влади";

"Про засади запобігання і протидії корупції";

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення";

"Про Кабінет Міністрів України";

"Про звернення громадян";

"Про доступ до публічної інформації";

"Про статус народного депутата України";

Указів Президента України:

від 12 травня 2011 року № 584/2011 "Про Положення про Державну податкову службу України";

від 8 квітня 2011 року № 446/2011 "Про Положення про Міністерство фінансів України";

постанов Кабінету Міністрів України:

від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" із змінами;

від 25 травня 2011 року № 563 "Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади".

1.3. Діяльність ДПС України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр).

1.4. ДПС України розробляє та вносить в установленому порядку Міністру проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також проекти нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (далі - Мінфін), що належать до сфери діяльності ДПС України.

1.5. ДПС України у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою ДПС України, організовує та контролює їх виконання.

1.6. ДПС України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

У разі потреби видає разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади спільні акти.

1.7. ДПС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у встановленому порядку департаменти, головні управління, самостійні управління, відділи (сектори) (далі - структурні підрозділи), Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби, Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби (далі - структурні підрозділи із статусом юридичної особи), державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, Окружну державну податкову службу - Центральний офіс з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, а також державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції (далі - територіальні органи ДПС).

1.8. Діяльність ДПС України є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (за винятком інформації, доступ до якої обмежується законодавством) в офіційних друкованих виданнях, на єдиному веб-порталі органів ДПС, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом, а також надання інформації за запитами на інформацію.

Діяльність ДПС України є підконтрольною та підзвітною перед Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та Міністром.

1.9. ДПС України з питань дотримання режиму секретності забезпечує виконання вимог Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, із змінами, Положення про режимно-секретний орган ДПС України, затвердженого відповідним наказом ДПС України, та інших нормативно-правових актів.

1.10. Кожен працівник ДПС України повинен дотримуватися положень Закону України від 17 травня 2012 року № 4722-VI "Про правила етичної поведінки", Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 (зареєстрованого у Мін'юсті 11.11.2010 за № 1089/18384), сприяти зміцненню позитивного іміджу та авторитету державної служби, дотримуватися обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством.

Стосунки між співробітниками органів державної податкової служби України повинні базуватися на повазі з дотриманням високих етичних норм.

II. Організація роботи ДПС України

2.1. Керівництво ДПС України та їх повноваження

2.1.1. ДПС України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

2.1.2. Повноваження Голови ДПС України визначаються Податковим кодексом України, Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 584/2011.

2.1.3. Голова ДПС України має першого заступника Голови ДПС України - начальника податкової міліції (далі - перший заступник Голови ДПС України) та заступника Голови ДПС України.

Перший заступник та заступник Голови ДПС України призначаються на посаду Президентом України за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Голови ДПС України, погоджених із Міністром, та звільняються з посад Президентом України.

2.1.4. Голова ДПС України розподіляє обов'язки між першим заступником, заступником Голови ДПС України, визначає ступінь їх відповідальності.

Розподіл обов'язків між Головою ДПС України, першим заступником, заступником Голови ДПС України затверджується відповідним наказом, проект якого готується організаційно-розпорядчим підрозділом.

2.1.5. Голова ДПС України:

призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів державної податкової служби, призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад заступників керівників цих органів;

призначає на посади за погодженням з Міністром та звільняє з посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів, у тому числі відокремлених, а також керівників і заступників керівників структурних підрозділів із статусом юридичної особи;

призначає на посади та звільняє з посад працівників ДПС України;

призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку начальників підрозділів податкової міліції органів ДПС;

призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій (далі - підвідомчі установи), що належать до сфери управління ДПС України, за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій;

призначає на посаду та звільняє з посади ректора Національного університету Державної податкової служби України у порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту" та статутом Національного університету Державної податкової служби України;

призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України за погодженням з Національним агентством України з питань державної служби;

затверджує структуру ДПС України за погодженням із Міністром;

затверджує штатний розпис і кошторис видатків ДПС України за погодженням із Мінфіном;

затверджує структури територіальних органів ДПС за погодженням із Міністром, граничну чисельність, штатний розпис та кошторис цих органів;

затверджує наказом положення про територіальні органи ДПС.

2.1.6. Функціональні повноваження структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи визначаються та закріплюються відповідним наказом ДПС України (якщо інше не передбачено чинним законодавством).

2.2. Порядок підготовки і затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівникам

2.2.1. Положення про самостійний структурний підрозділ, структурний підрозділ із статусом юридичної особи є основним документом, що регламентує усі сторони діяльності цього підрозділу щодо виконання поставлених завдань.

Положення повинно включати такі розділи:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

3. КЕРІВНИЦТВО

4. ПРАВА КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

2.2.2. Положення про структурний підрозділ, структурний підрозділ із статусом юридичної особи розробляється на підставі закріплених за відповідним підрозділом функцій та затверджується Головою ДПС України шляхом видання відповідного наказу.

Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів затверджується шляхом видання у встановленому порядку відповідного наказу Мінфіну.

2.2.3. Функції (процедури) структурного підрозділу, структурного підрозділу із статусом юридичної особи за змістом та послідовністю відповідають функціям (процедурам), закріпленим за цим підрозділом відповідним наказом ДПС України.

2.2.4. Положення про структурний підрозділ, що входить до складу департаменту, головного управління, управління (далі - несамостійний структурний підрозділ), містить конкретний і достатній для виконання завдань, покладених на структурний підрозділ, перелік функцій із тих, які закріплені за структурним підрозділом.

Положення про несамостійний структурний підрозділ розробляється його керівником, погоджується з керівником структурного підрозділу, до складу якого він входить, та затверджується першим заступником (заступником) Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків.

Положення про несамостійний структурний підрозділ, що входить до складу структурного підрозділу, керівництво роботою якого здійснюється безпосередньо Головою ДПС України, затверджується Головою ДПС України або за рішенням Голови ДПС України - його першим заступником (заступником).

Положення про несамостійний структурний підрозділ, який входить до складу структурного підрозділу із статусом юридичної особи, розробляється його керівником та затверджується керівником відповідного структурного підрозділу із статусом юридичної особи.

У разі якщо структурному підрозділу ДПС України функціонально підпорядкований відповідний структурний підрозділ державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби (далі - регіональні ДПС), то керівник структурного підрозділу ДПС України погоджує положення про функціонально підпорядкований йому структурний підрозділ регіональної ДПС.

2.2.5. Зміни та доповнення до положення про структурний підрозділ, структурний підрозділ із статусом юридичної особи вносяться шляхом видання відповідного наказу ДПС України (для Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів затверджуються шляхом видання відповідного наказу Мінфіну), проект якого готується структурним підрозділом - розробником такого документа.

У разі перепризначення керівника структурного підрозділу, структурного підрозділу із статусом юридичної особи та несамостійного структурного підрозділу, новопризначений керівник ознайомлюється з чинним положенням про структурний підрозділ під підпис.

2.2.6. Посадова інструкція - документ, що видається з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його конкретних завдань та обов'язків, прав, відповідальності, забезпечує умови для його ефективної роботи.

Посадова інструкція розробляється на посаду кожного працівника підрозділу відповідно до Рекомендацій щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців (додаток до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 № 11), положення про відповідний структурний підрозділ та повинна окреслювати все коло посадових обов'язків, повноважень і відповідальності працівника, мати чіткі й короткі формулювання, бути гнучкою й динамічною.

Для керівника структурного підрозділу (несамостійного структурного підрозділу) посадова інструкція не розробляється, оскільки він діє на підставі положення про структурний підрозділ.

2.2.7. Посадові інструкції заступникам керівників структурних підрозділів, несамостійних структурних підрозділів, а також іншим працівникам цих підрозділів розробляються безпосереднім керівником, погоджуються з керівником структурного підрозділу та затверджуються першим заступником (заступником) Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків.

Посадові інструкції працівникам структурного підрозділу, керівництво роботою якого здійснюється безпосередньо Головою ДПС України, затверджуються Головою ДПС України або за рішенням Голови ДПС України - його першим заступником (заступником).

2.2.8. Посадові інструкції заступникам керівників структурних підрозділів із статусом юридичної особи розробляються їх керівником і затверджуються керівництвом ДПС України відповідно до розподілу обов'язків. Іншим працівникам зазначених підрозділів посадові інструкції розробляються їх безпосереднім керівником і затверджуються керівництвом відповідного структурного підрозділу із статусом юридичної особи згідно з розподілом обов'язків.

2.2.9. Посадова інструкція готується у двох примірниках, один з яких зберігається у підрозділі персоналу (оригінал), а другий - у керівників відповідних структурних підрозділів. Державному службовцю видається під розписку копія посадової інструкції.

2.2.10. Текст посадової інструкції, як правило, складається з таких розділів:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3. ПРАВА

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є найменування органу ДПС, дата, заголовок до тексту, візи узгодження, підпис, гриф затвердження.

Гриф затвердження проставляється у правому куті першої сторінки посадової інструкції та складається із слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", найменування посади, підпису, ініціалів і прізвища керівника, який її затвердив, дати затвердження.

У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади у родовому відмінку, структурного підрозділу та органу ДПС.

Після затвердження посадова інструкція передається працівнику, який проставляє на ній: "З інструкцією ознайомлений", дата, підпис.

2.2.11. Посадові інструкції повинні бути замінені і перезатверджені в наступних випадках:

при зміні назви органу ДПС або структурного підрозділу;

при зміні назви посади або закріплених за нею функцій;

при зміні функцій та процедур, закріплених за органом ДПС або структурним підрозділом.

2.3. Планування роботи ДПС України

2.3.1. Відповідно до основних завдань та функцій, покладених на органи ДПС, визначається місія та бачення розвитку ДПС України.

На підставі місії та бачення розвитку готуються пропозиції щодо пріоритетів діяльності ДПС України (стратегічних тем) на наступний рік, які у встановленому порядку надаються Мінфіну до 1 грудня поточного року.

З метою реалізації пріоритетів діяльності ДПС України (стратегічних тем) та досягнення ефективних результатів роботи ДПС України розробляються стратегічні цілі на рік та дії структурних підрозділів на рік.

Організація та координація роботи з розробки пропозицій щодо пріоритетів діяльності ДПС України (стратегічних тем) та стратегічних цілей на відповідний рік покладається на підрозділ координації діяльності податкової служби.

Розробка відповідних дій структурних підрозділів покладається на керівників структурних підрозділів, які беруть участь у реалізації стратегічних цілей ДПС України на рік.

Оцінка роботи структурних підрозділів з виконання запланованих ними дій та досягнення стратегічних цілей здійснюється на підставі Ключових показників діяльності (далі - КПД) структурних підрозділів, які затверджуються відповідним розпорядчим документом ДПС України.

Стратегічна ціль вважається досягнутою, коли дії структурних підрозділів виконані в повному обсязі і у встановлений строк та забезпечують заплановане поліпшення ефективності діяльності ДПС України за певними напрямами роботи.

Щомісячно (до 2 числа місяця, наступного за звітним) підрозділом координації діяльності податкової служби направляються структурним підрозділам форми звітів про виконання КПД за встановленою формою.

До 8 числа місяця, наступного за звітним, структурним підрозділом готується звіт про виконання КПД, який в електронному та паперовому вигляді за підписом керівника структурного підрозділу надається підрозділу координації діяльності податкової служби.

Підрозділом координації діяльності податкової служби здійснюється збір даних для розрахунку та аналізу КПД, контроль за коректністю даних та виконанням КПД, аналіз отриманих результатів і можливих відхилень, оцінювання досягнення стратегічних цілей, які визначались у цілому для ДПС України та кожного структурного підрозділу, та щомісячно (11 числа місяця, наступного за звітним) готується звіт про виконання КПД керівництву ДПС України.

Підрозділом координації діяльності податкової служби здійснюються перевірки коректності даних, відображених у звітах про виконання КПД структурними підрозділами, у разі необхідності до перевірок залучаються працівники підрозділу внутрішнього контролю та аудиту.

За результатами звітного року підрозділом координації діяльності податкової служби готується звіт про досягнення стратегічних цілей ДПС України за відповідний рік, який подається Голові ДПС України до 20 січня року, наступного за звітним.

2.3.2. Планування роботи ДПС України здійснюється шляхом розробки і затвердження у встановленому порядку Плану основних питань економічної та контрольної роботи Державної податкової служби України на відповідний рік (далі - План на рік) та заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності ДПС України відповідно до затверджених пріоритетів діяльності ДПС України (стратегічних тем).

План на рік забезпечує реалізацію необхідних умов для здійснення ДПС України послідовних і узгоджених дій щодо виконання законів України, щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну, програмних документів Уряду, а також реалізації завдань, поставлених перед органами державної податкової служби України.

2.3.3. План на рік формується організаційно-розпорядчим підрозділом на підставі пропозицій структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи.

План на рік формується з урахуванням пріоритетів діяльності ДПС України (стратегічних тем), стратегічних цілей та включає заходи (завдання, дії структурних підрозділів), згруповані відповідно до основних напрямів роботи ДПС України у певні розділи.

Планові заходи мають визначений строк виконання та відповідальних виконавців - структурні підрозділи, структурні підрозділи із статусом юридичної особи.

Проект Плану на рік, схвалений на засіданні Колегії ДПС України, до 20 грудня року, що передує плановому, подається у встановленому порядку на затвердження Міністру.

Внесення змін до затвердженого Міністром Плану на рік проводиться за процедурою затвердження Плану на рік.

Зміни та доповнення до Плану на рік вносяться організаційно-розпорядчим підрозділом на підставі пропозицій структурного підрозділу - ініціатора внесення змін, погоджених із Головою ДПС України та Мінфіном.

Після закінчення терміну дії Плану на рік структурні підрозділи, структурні підрозділи із статусом юридичної особи (які визначені головними виконавцями заходів) до 7 січня року, наступного за звітним, надають організаційно-розпорядчому підрозділу інформацію про виконання ними відповідних заходів.

На підставі отриманої інформації організаційно-розпорядчим підрозділом готується проект Звіту про виконання Плану на рік, який подається на затвердження Голові ДПС України, та до 20 січня поточного року надсилається до Мінфіну.

2.3.4. Формування плану роботи ДПС України на квартал (далі - План на квартал) здійснюється на підставі пропозицій структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи із врахуванням заходів, передбачених Планом на рік, поточних доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну, керівництва ДПС України, а також запланованих дій структурних підрозділів, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей ДПС України.

Проект Плану на квартал формує організаційно-розпорядчий підрозділ та до 20 числа останнього місяця кварталу надає підрозділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю для розміщення на єдиному веб-порталі органів ДПС з метою оприлюднення та обговорення з громадськістю, а також отримання пропозицій і зауважень до нього.

Затверджений Головою ДПС України План на квартал до останнього дня місяця, що передує плановому періоду, розміщується на єдиному веб-порталі органів ДПС з метою оприлюднення та у встановленому порядку доводиться до структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи для виконання.

Аналіз виконання запланованих на квартал заходів покладається на організаційно-розпорядчий підрозділ, який у встановленому порядку формує звіт про виконання Плану на квартал та надає його підрозділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю для оприлюднення на єдиному веб-порталі органів ДПС.

2.3.5. Квартальний план роботи структурного підрозділу, структурного підрозділу із статусом юридичної особи складається його керівником на підставі Плану на рік, Плану на квартал, поточних доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну України, керівництва ДПС України, дій структурних підрозділів, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей ДПС України, і затверджується першим заступником (заступником) Голови ДПС України (відповідно до розподілу обов'язків) до останнього дня місяця, що передує плановому періоду.

2.3.6. Відповідальність за виконання заходів, передбачених Планом на рік та Планом на квартал, а також квартальним планом роботи структурного підрозділу, структурного підрозділу із статусом юридичної особи несуть керівники відповідних структурних підрозділів.

2.4. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

2.4.1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДПС України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в ДПС України утворюється Колегія як консультативно-дорадчий орган.

Порядок діяльності Колегії ДПС України (далі - Колегія) визначається Положенням про Колегію ДПС України, затвердженим відповідним наказом ДПС України.

2.4.2. До складу Колегії входять Голова ДПС України (голова Колегії), перший заступник та заступник Голови ДПС України, посадові особи Мінфіну.

У разі потреби до складу Колегії можуть входити керівники структурних підрозділів ДПС України, а також у встановленому порядку інші особи.

2.4.3. Рішення Колегії оформляються протоколом.

2.4.4. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДПС України.

2.4.5. З метою забезпечення участі громадян у реалізації державної політики у сфері оподаткування, здійснення ними громадського контролю за діяльністю органів державної податкової служби, врахування громадської думки під час вирішення суспільних проблем та відповідно до вимог Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (далі - Типове положення про громадську раду), при ДПС України утворюється консультативно-дорадчий орган - Громадська рада.

Взаємодія ДПС України зі створеною при ній Громадською радою здійснюється на підставі Типового положення про громадську раду, яким визначено порядок створення і функціонування Громадської ради, мету та основні завдання цього органу.

ДПС України створює необхідні умови для роботи Громадської ради та забезпечує проведення консультацій з громадськістю з питань реалізації державної політики у сфері оподаткування.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду ДПС України.

2.4.6. Для розробки та впровадження системи управління якістю в органах ДПС України утворено Комісію з питань системи управління якістю в органах ДПС України (далі - Комісія), яка є постійно діючим робочим органом Державної податкової служби України.

Головою Комісії за посадою є Голова ДПС України.

Комісія діє на підставі відповідного наказу ДПС України.

2.4.7. З метою забезпечення участі ветеранів органів ДПС України у реалізації податкової політики, налагодження ефективної взаємодії ДПС України з Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація ветеранів державної податкової служби України", яка передбачає широкий спектр проведення спільної роботи щодо реалізації загальнодержавної соціальної політики у сфері захисту прав та інтересів ветеранів, удосконалення податкового законодавства, утворено Ветеранську раду при ДПС України як консультативно-дорадчий орган.

2.4.8. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДПС України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

2.4.9. Рішення про утворення та ліквідацію Колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою ДПС України.

До складу постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів залежно від покладених на них завдань включаються представники ДПС України та територіальних органів ДПС, а також представники суб'єктів господарювання, громадських організацій, науковці та інші фахівці за їх згодою.

2.4.10. Сфера діяльності та повноважень постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів визначається наказами та розпорядженнями ДПС України щодо їх створення або положеннями про них.

2.5. Управління персоналом та проходження державної служби

2.5.1. Організація кадрової роботи у ДПС України здійснюється підрозділом персоналу відповідно до планів роботи (річного, квартального).

Відповідні плани роботи визначають заходи з добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників ДПС України.

2.5.2. Посадові особи органів державної податкової служби є державними службовцями.

2.5.3. Право на державну службу в ДПС України мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку.

2.5.4. Прийняття на державну службу до ДПС України здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу до ДПС України на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Прийом на службу та проходження служби рядовим і начальницьким складом податкової міліції здійснюється з урахуванням вимог Податкового кодексу України, законів України від 20 грудня 1990 року № 565-XII "Про міліцію", від 9 квітня 1992 року № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанов Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1998 № 1716 "Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги", від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей", постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 "Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ", інших нормативно-правових актів.

2.5.5. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, може проводитись у встановленому порядку стажування у відповідних структурних підрозділах терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

2.5.6. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу та підписують її текст, визначений Законом України "Про державну службу", про що робиться запис у трудовій книжці.

2.5.7. Кадровий резерв формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби".

До кадрового резерву на посади керівних працівників ДПС України зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

Підрозділ персоналу щорічно в установлені терміни готує проект наказу ДПС України "Про список осіб, зарахованих до кадрового резерву" згідно з номенклатурою посад ДПС України та подає його на затвердження Голові ДПС України.

Державні службовці, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій професійний рівень, мають переважне право на просування по службі.

Планування і проведення роботи з кадровим резервом забезпечує підрозділ персоналу.

2.5.8. Присвоєння спеціальних звань працівникам ДПС України проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1234 "Про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби".

Ранги державних службовців працівникам ДПС України присвоюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658 "Про затвердження Положення про ранги державних службовців".

Спеціальні звання або ранги державних службовців присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, спеціальні звання або ранги державного службовця присвоюються з урахуванням його результатів.

2.5.9. З метою поліпшення ефективності діяльності державних службовців та посилення відповідальності за доручену справу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців" один раз на три роки проводиться атестація державних службовців.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом ДПС України та підрозділом персоналу під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.

2.5.10. ДПС України розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи щодо заохочення працівників ДПС України, структурних підрозділів із статусом юридичної особи та територіальних органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

2.5.11. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується законами України "Про вищу освіту", "Про державну службу", Указами Президента України від 30 травня 1995 року № 398/95 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців", від 1 лютого 2012 року № 45/2012 "Про стратегію державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" та іншими нормативно-правовими актами.

Організацію та координацію процесу підготовки та підвищення кваліфікації персоналу здійснює підрозділ персоналу.

Підрозділ персоналу проводить таку роботу з підготовки фахівців для державної податкової служби:

визначає потребу у фахівцях;

планує та контролює державне замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах;

доводить державне замовлення до регіональних ДПС, організовує роботу щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, які відносяться до сфери управління ДПС України, організовує проведення виробничої практики студентів та проводить комплекс робіт з розподілу молодих спеціалістів в органах державної податкової служби.

З метою підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної податкової служби підрозділ персоналу забезпечує організацію процесу навчання за професійними програмами, короткостроковими та постійно діючими семінарами в навчальних установах, які відносяться до сфери управління ДПС України.

З метою підготовки фахівців для органів державної податкової служби за напрямом "Державне управління" підрозділ персоналу забезпечує організацію підготовки працівників у магістратурі Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутах та інших вищих навчальних закладах згідно з чинним законодавством.

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів підрозділ персоналу забезпечує організацію підготовки працівників органів державної податкової служби в аспірантурі та докторантурі Національного університету ДПС України.

2.5.12. Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого тижня працівників ДПС України становить 40 годин.

Враховуючи зазначене та п'ятиденний робочий тиждень, встановлюється такий режим роботи для працівників ДПС України:

початок робочого дня - о 9 год. 00 хв., перерва на обід - з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв., закінчення робочого дня - о 18 год. 00 хв., у п'ятницю - о 16 год. 45 хвилин.

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників ДПС України скорочується на одну годину.

У структурних підрозділах ДПС України ведеться облік робочого часу шляхом складання табелю відповідальною за це особою. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу 25 числа кожного місяця надається до підрозділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

Перебування працівників структурних підрозділів із службових питань у робочий час за межами приміщення ДПС України погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів.

Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час Голові ДПС України або відповідному першому заступнику (заступнику) Голови ДПС України за підпорядкованістю.

2.5.13. Для виконання невідкладних (непередбачених) робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому робота ДПС України в цілому або її окремих структурних підрозділів, можливе залучення окремих працівників до служби у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.

Відповідно до доручення Президента України від 15.08.2011 № 1-1/1792 та з урахуванням вимог трудового законодавства забезпечується надання ДПС України адміністративних послуг до 20 год. 00 хв. у робочі дні та до 16 год. 00 хв. у суботу.

2.5.14. Порядок надання працівникам відпусток регламентується Кодексом законів про працю України, законами України "Про відпустки", "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами.

2.6. Організація внутрішнього контролю та аудиту

2.6.1. ДПС України відповідно до Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, та Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Мінфіну від 04.10.2011 № 1247, зареєстрованим у Мін'юсті 20.10.2011 за № 1219/19957, здійснює внутрішній контроль та аудит органів ДПС усіх рівнів, підвідомчих установ щодо виконання вимог Податкового кодексу України, норм законодавства, нормативно-правових актів та розпорядчих документів ДПС України.

Планування, координація та організація проведення внутрішніх перевірок та аудитів покладається на підрозділ внутрішнього контролю та аудиту ДПС України.

2.6.2. Внутрішній контроль проводиться за напрямами: комплексна внутрішня перевірка або тематична внутрішня перевірка (далі - внутрішня перевірка).

Внутрішній аудит проводиться за одним або кількома напрямами одночасно: аудит ефективності, фінансовий аудит та/або аудит відповідності.

2.6.3. Проведення внутрішнього аудиту здійснюється відповідно до положень Порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів в органах державної податкової служби, затвердженого наказом ДПС України від 05.11.2012 № 969.

2.6.4. Внутрішній аудит адміністративного навантаження на платників податків у процесах оподаткування та визначення шляхів його зниження проводиться відповідно до методики, затвердженої наказом ДПС України від 31.10.2012 № 947.

2.6.5. Проведення внутрішніх перевірок та аудитів не повинно порушувати нормального ритму роботи органів ДПС та підвідомчих установ, що перевіряються.

Перевірки слідчих підрозділів податкової міліції проводяться з урахуванням вимог наказу ДПС України від 07.08.2012 № 697/ДСК "Про слідчі підрозділи податкової міліції органів Державної податкової служби України".

2.6.6. Внутрішні перевірки та аудити проводяться робочими (аудиторськими) групами, які очолюють посадові особи підрозділу внутрішнього контролю та аудиту. Керівникам робочих (аудиторських) груп за необхідності надається право залучати до участі у перевірках працівників інших структурних підрозділів ДПС України та регіональних органів ДПС.

У разі проведення внутрішньої перевірки та аудиту однією особою, така особа вважається керівником робочої (аудиторської групи).

2.6.7. Внутрішні перевірки та аудити проводяться на підставі розпорядчого документа ДПС України, в якому визначаються строки і період перевірки, затверджується склад робочої (аудиторської) групи та програма.

Строк проведення внутрішніх перевірок та аудитів визначається виходячи з обсягів роботи, місцевих особливостей і завдань кожної перевірки (аудиту).

Строк проведення внутрішньої перевірки не може перевищувати 30 календарних днів. Строк проведення аудиту ефективності не повинен перевищувати 45 робочих днів, а терміни проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності - 30 робочих днів. Строки проведення цих аудитів можуть бути продовжені до 15 робочих днів на підставі розпорядчого документа Голови ДПС України.

2.6.8. Комплексна внутрішня перевірка органів ДПС здійснюються не рідше одного разу на чотири роки або в міру необхідності, на підставі аналітичного відбору, виходячи із пріоритетів їх діяльності, виконання основних показників та наявності інформації, яка свідчить про порушення або недоліки в роботі, але не частіше одного разу на рік.

У ході проведення комплексних внутрішніх перевірок регіональних ДПС в обов'язковому порядку підлягає вибірковим перевіркам стан організації роботи підпорядкованих ДПІ з окремих напрямів їх діяльності. Кількість перевірок та їх тематика визначаються керівником робочої групи.

Тематичні внутрішні перевірки, зокрема щодо організації та ефективності заходів із усунення недоліків, виявлених попередніми перевірками (у т.ч. і перевірками підрозділів податкової міліції), виконання вимог наказів ДПС України, виданих за їх результатами, а також на повторні перевірки (аудити), що проводяться з метою перевірки фактів, викладених у скарзі на дії працівників підрозділу внутрішнього контролю та аудиту, що надійшли до ДПС України, здійснюються згідно з розпорядчими документами ДПС України про їх проведення.

2.6.9. За результатами внутрішніх перевірок складається акт (довідка).

Акт за результатами внутрішньої перевірки складається у двох примірниках, з яких перший залишається в ДПС України, другий вручається органу ДПС, про що вчиняється відповідний запис в акті. Акт реєструється у органі ДПС, що перевірявся.

За результатами комплексної внутрішньої перевірки готується проект наказу ДПС України та вживаються інші заходи щодо реалізації матеріалів перевірок, здійснюється контроль за їх виконанням.

Проект наказу ДПС України за результатами комплексної внутрішньої перевірки надається на розгляд та погодження комісії із розгляду матеріалів комплексних внутрішніх перевірок протягом двадцяти календарних днів після її завершення.

За результатами внутрішнього аудиту адміністративного навантаження на платників податків у процесах оподаткування складається аудиторський звіт, а також готуються пропозиції щодо вжиття необхідних заходів для усунення виявлених порушень та поліпшення якості надання послуг.

2.6.10. Контроль за виконанням прийнятих рішень та затверджених заходів за результатами комплексної внутрішньої перевірки покладається на підрозділ внутрішнього контролю та аудиту ДПС України.

2.6.11. Результати проведення внутрішнього аудиту оформляються у встановленому порядку аудиторським звітом.

2.6.12. Результати внутрішнього аудиту 1 раз на півріччя (рік) розглядаються на засіданні Колегії ДПС України.

2.7. Оформлення службових відряджень

2.7.1. Службові відрядження працівників ДПС України в межах України здійснюються відповідно до планів роботи ДПС України, планів роботи структурних підрозділів, а також на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністра, керівництва ДПС України тощо.

2.7.2. Службові відрядження працівників ДПС України за кордон здійснюються на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністра, Голови ДПС України, а також згідно із запрошеннями міжнародних організацій та компетентних органів інших країн тощо.

2.7.3. Організація та оформлення службових відряджень у межах України та за кордон здійснюються відповідно до положень підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України, вимог Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", постанов Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон", від 10 листопада 1995 року № 901 "Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги", від 2 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", від 30 листопада 2011 року № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (далі - Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади), Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.98 № 59 (у редакції наказу Мінфіну від 17.03.2011 № 362), інших нормативно-правових документів, а також відповідних розпорядчих документів ДПС України.

2.7.4. За результатами відряджень у межах України протягом трьох днів після повернення з відрядження:

перший заступник (заступник) Голови ДПС України особисто інформує Голову ДПС України про результати проведеної у відрядженні роботи з відповідними висновками та пропозиціями;

керівники структурних підрозділів у письмовій формі доповідають керівництву ДПС України (відповідно до розподілу обов'язків), якщо інше не було визначено відповідними розпорядчими документами, на підставі яких їх було направлено у відрядження;

працівник готує письмовий звіт або повідомляє керівникові структурного підрозділу про результати виконання завдання, а також подає звіт про використання коштів у строки, визначені законодавством.

Звіт про відрядження (виконання завдання) затверджується керівником структурного підрозділу, звіт про використання коштів, наданих на відрядження, візується зазначеним керівником, після чого передається до підрозділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

2.7.5. Фінансування витрат на службові відрядження, що здійснюються відповідно до п. 2.7.1, 2.7.2 та абзацу другого п. 4.1.13, проводиться у межах затверджених кошторисних призначень.

III. Порядок підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у ДПС України

3.1. Підготовка проектів нормативно-правових актів у ДПС України провадиться на основі та на виконання Конституції, Податкового кодексу, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, доручень Президента України і Мінфіну та з ініціативи ДПС України.

3.2. ДПС України з питань, що належать до її компетенції, узагальнює практику застосування законодавства та розробляє:

проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України (далі - проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів);

проекти нормативно-правових актів Мінфіну, у т.ч. форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів (далі - проекти нормативно-правових актів Мінфіну).

3.3. Підготовка, погодження проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також їх супроводження при розгляді у Мінфіні, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України здійснюється відповідно до Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1789 та зареєстрованого у Мін'юсті 20.01.2012 за № 85/20398 (далі - Порядок взаємодії Мінфіну з центральними органами виконавчої влади), Порядку підготовки, розгляду, подання до Міністерства фінансів України проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та їх супроводження при розгляді у Міністерстві фінансів України, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді Україні, затвердженого наказом ДПС України від 26.09.2011 № 25.

3.4. Розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також проектів нормативно-правових актів Мінфіну у ДПС України покладається на структурні підрозділи, структурні підрозділи із статусом юридичної особи відповідно до їх компетенції.

3.5. У разі розроблення проекту регуляторного акта відповідальний структурний підрозділ ДПС України у встановленому порядку забезпечує виконання процедур державної регуляторної політики (підготовку аналізу регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, погодження зі спеціально уповноваженим органом, подальше відстеження результативності прийнятого регуляторного акта тощо).

3.6. Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів в обов'язковому порядку надаються підрозділу обслуговування платників податків для перевірки їх відповідності законодавству Європейського Союзу, вимогам угод ГАТТ-СОТ та Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, а також підрозділу правової роботи для проведення юридичної експертизи.

3.7. Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів підлягають обов'язковій експертизі Міністерством юстиції України, а також погодженню з усіма заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями.

Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів надсилаються на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади лише після їх погодження та візування Міністром.

3.8. Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також проекти нормативно-правових актів Мінфіну, які готуються на виконання законів України, актів або доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, подаються Мінфіну у терміни та порядку, передбачені цими актами та дорученнями.

Копії направлених Мінфіну проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також копії листів-відповідей щодо зауважень і пропозицій до законопроектів з питань оподаткування, які направляються структурними підрозділами на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України та Мінфіну, в обов'язковому порядку надаються підрозділу обслуговування платників податків.

3.9. Підрозділ обслуговування платників податків здійснює моніторинг:

проектів законодавчих актів з питань, що стосуються повноважень ДПС України, зареєстрованих у Верховній Раді України, надання їх на розгляд відповідним структурним підрозділам ДПС України для підготовки до них експертних висновків;

інших нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Мінфіну, розроблених ДПС України, а також законопроектів, що надійшли до ДПС України від інших центральних органів виконавчої влади.

3.1. Загальні вимоги щодо порядку погодження у ДПС України проектів нормативно-правових актів Мінфіну

3.1.1. Проекти нормативно-правових актів Мінфіну, розроблені структурними підрозділами ДПС України відповідно до функціональних повноважень, візуються працівником, який підготував документ, та погоджуються із посадовими особами ДПС України у такій послідовності:

керівником структурного підрозділу - розробником проекту нормативно-правового акта Мінфіну;

керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких належать питання, визначені у проекті нормативно-правового акта Мінфіну;

керівником організаційно-розпорядчого підрозділу;

керівником підрозділу правової роботи;

керівником підрозділу внутрішньої безпеки;

заступником, першим заступником Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків.

Проекти нормативно-правових актів Мінфіну обов'язково візуються відповідальним працівником відділу редагування підрозділу координації діяльності податкової служби (далі - підрозділ редагування) та проставлянням на аркуші погодження відповідного штампа.

3.1.2. Проекти нормативно-правових актів Мінфіну, якими впроваджуються нові або оновлюються існуючі форми звітності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, додатково (крім визначених пп. 3.1.1 Регламенту) погоджуються з підрозділом інформатизації та обліку платників податків та підрозділом прогнозування, аналізу, обліку та звітності.

3.1.3. Погодження проекту нормативно-правового акта Мінфіну у ДПС України оформляється шляхом проставляння візи.

На окремому аркуші по центру великими літерами друкуються слова "АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ", вид та назва проекту нормативно-правового акта Мінфіну, що погоджується.

Нижче без відступу від межі лівого поля вказуються повна назва посади, ініціали та прізвища візуючих (з урахуванням вимог пп. 3.1.1 Регламенту) у такій послідовності:

перший заступник Голови ДПС України - начальник податкової міліції;

заступник Голови ДПС України;

керівник структурного підрозділу - розробник проекту нормативно-правового акта Мінфіну;

керівники департаментів, головних управлінь, самостійних управлінь, сектору.

Якщо документ підписують кілька осіб, які займають однакові посади, то їхні підписи розташовують в алфавітному порядку.

Друга та наступні сторінки аркуша погодження нумеруються у встановленому порядку.

3.1.4. Встановлюються такі терміни розгляду та погодження проектів нормативно-правових актів Мінфіну керівниками:

структурних підрозділів - 1 робочий день від часу надходження такого проекту до структурного підрозділу;

підрозділів організаційно-розпорядчого та правової роботи - 2 робочі дні від часу надходження такого проекту до структурного підрозділу (за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів).

Проекти розпорядчих документів розглядаються та візуються відповідальним працівником підрозділу редагування у 2-денний термін від часу надходження такого проекту. Великі за обсягом проекти розпорядчих документів надаються до підрозділу редагування заздалегідь.

3.1.5. Зауваження і пропозиції до проекту нормативно-правового акта Мінфіну викладаються на окремому аркуші та доповідаються керівником структурного підрозділу - розробником проекту нормативно-правового акта Мінфіну керівництву ДПС України (відповідно до розподілу обов'язків) для вирішення питання щодо усунення розбіжностей.

3.1.6. Проект нормативно-правового акта Мінфіну, завізований Головою ДПС України, разом із супровідними матеріалами подається до Мінфіну.

IV. Організація роботи з документами

4.1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Державній податковій службі України, затвердженої наказом ДПС України від 30.03.2012 № 255 (далі - Інструкція з діловодства в ДПС України).

4.2. Організація роботи з документами, які містять службову інформацію, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, зі змінами.

4.3. Відповідальність за документаційне забезпечення діяльності ДПС України покладається на підрозділ адміністративно-господарського забезпечення.

До основних видів роботи з документами (у тому числі з електронними документами) належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

ведення обліку документів;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів, нормативно-правових актів Мінфіну та актів організаційно-розпорядчого характеру;

оформлення копій та додатків до документів;

підготовка та оформлення документів засідань Колегії ДПС України;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів ДПС України.

4.4. Реєстрація вхідної, вихідної кореспонденції, а також актів організаційно-розпорядчого характеру ведеться централізовано за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу "Управління документами" (далі - система "Управління документами", яка функціонує в ДПС України.

4.1. Порядок підписання документів

4.1.1. Підпис документа (у тому числі електронний цифровий підпис) є формою виразу законності документа і відповідальності за його зміст особи, яка його підписала.

4.1.2. Документи підписуються посадовими особами ДПС України, у т. ч. шляхом застосування у встановленому порядку електронного цифрового підпису, відповідно до їх компетенції.

4.1.3. Голова ДПС України або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, підписує:

накази (у т. ч. на власні відрядження та відрядження першому заступнику, заступникам Голови ДПС України, а також працівникам центрального апарату, які виїжджають за кордон);

розпорядження;

окремі доручення;

міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

листи та інші документи, що скеровуються на ім'я Президента, Прем'єр-міністра, Голови Верховної Ради, народних депутатів України, міністрів, перших керівників інших органів виконавчої і місцевих органів влади, а також до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

листи-відповіді з інформацією про виконання указів, постанов, розпоряджень, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України на ім'я Президента України, Глави Адміністрації Президента України, до Адміністрації Президента України, на ім'я Прем'єр-міністра України та до Кабінету Міністрів України;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

листи-відповіді за результатами розгляду депутатських запитів;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян;

рішення за наслідками розгляду скарг на дії посадових осіб органів державної податкової служби;

документи майнового, грошового, розрахункового і кредитного характеру (чеки, розпорядження на видачу грошових сум, інші грошові документи, договори, зобов'язання, довіреності) тощо.

Голова ДПС України або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, візує проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що стосуються сфери діяльності ДПС України.

4.1.4. Перелік документів, наведений у підпункті 4.1.3 Регламенту, на підпис Голові ДПС України надається через відповідальну особу підрозділу адміністративно-господарського забезпечення.

Надані на підпис матеріали повинні мати візи керівника структурного підрозділу, відповідального за виконання документа, першого заступника (заступника) Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків та відповідального працівника відділу редагування.

4.1.5. Перший заступник, заступник Голови ДПС України (відповідно до розподілу обов'язків) підписують:

накази про відрядження в межах України працівників підпорядкованих структурних підрозділів;

розпорядження з питань, що належать до їх компетенції;

окремі доручення;

листи та документи на адресу Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

листи, що скеровуються на ім'я народних депутатів України та на адресу комітетів Верховної Ради України, за результатами розгляду їхніх звернень;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян;

за дорученням Голови ДПС України рішення за наслідками розгляду скарг на дії посадових осіб органів ДПС, а також документи майнового, грошового, розрахункового характеру;

листи на адресу підприємств, установ, організацій;

листи, які містять інформацію правового або роз'яснювального характеру;

листи-відповіді за результатами розгляду запитів на інформацію;

листи, якими надаються податкові консультації на звернення платників податків;

угоди (протоколи) щодо інформаційної взаємодії ДПС України з центральними органами виконавчої влади та іншими організаціями;

доручення з питань організації роботи на адресу територіальних органів ДПС, що мають обов'язковий для них характер;

листи, якими направляються на розгляд територіальних органів ДПС звернення платників податків у випадках, коли такий розгляд передбачений законодавством, нормативними актами, за виключенням органів ДПС, дії посадових осіб чи рішення яких оскаржуються.

4.1.6. Запрошення до ДПС України для участі у нарадах, заслуховуваннях, семінарах тощо голів регіональних ДПС здійснюється лише за попереднім погодженням із Головою ДПС України.

4.1.7. Керівник самостійного структурного підрозділу ДПС України або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки (у разі заміщення керівника за наказом ДПС України - для підписання зовнішніх документів та у разі визначення права підпису у посадовій інструкції - для підписання внутрішніх документів), підписує:

листи та документи на адресу міністерств (за винятком Мінфіну), інших центральних органів виконавчої влади, у межах компетенції структурного підрозділу, які мають інформаційний характер або якими направляються на погодження проекти нормативно-правових актів;

листи до підприємств, установ, організацій, громадян (в межах норм чинного законодавства) відповідно до їх повноважень;

листи до підрядників/виконавців робіт у разі, коли структурний підрозділ являється замовником закупівель;

листи на адресу територіальних органів ДПС відповідно до наказів та розпоряджень ДПС України або якими скеровуються підписані (затверджені) керівництвом ДПС України документи;

листи на адресу територіальних органів ДПС, у яких викладається зміст прийнятих Президентом України, Прем'єр-міністром України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Мінфіном та іншими центральними органами виконавчої влади рішень з окремих питань, що стосуються діяльності органів ДПС;

запити до підвідомчих територіальних структурних підрозділів щодо отримання інформації, необхідної для забезпечення виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, зверненнями і запитами народних депутатів України, зверненнями громадян, наказами та розпорядженнями ДПС України (за винятком інформації, яку можна отримати із інформаційних баз даних ДПС України);

листи про погодження призначення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підвідомчих територіальних структурних підрозділів, якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи;

оглядові листи щодо стану організації роботи підвідомчих територіальних структурних підрозділів з відповідними рекомендаціями;

службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву ДПС України або структурним підрозділам, а також листи до структурних підрозділів ДПС України, структурних підрозділів із статусом юридичної особи щодо отримання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій.

4.1.8. Заступник керівника самостійного структурного підрозділу ДПС України (у межах функціональних повноважень) підписує довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені структурним підрозділом, а також листи до структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи щодо отримання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій, якщо це передбачено положенням про структурний підрозділ.

4.1.9. Перший заступник начальника податкової міліції - начальник Головного управління податкової міліції на час відсутності першого заступника Голови ДПС України - начальника податкової міліції в межах повноважень має право підписувати:

листи та документи на адресу Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України;

листи-відповіді за результатами розгляду запитів на інформацію;

листи, якими направляються на розгляд територіальних органів ДПС звернення платників податків у випадках, коли такий розгляд передбачений законодавством, нормативними актами, за виключенням органів ДПС, дії посадових осіб чи рішення яких оскаржуються.

4.1.10. Перший заступник начальника податкової міліції - начальник Головного управління податкової міліції має право підписувати листи-виклики на адресу територіальних органів ДПС для участі керівників та інших працівників підвідомчих підрозділів податкової міліції у проведенні оперативних нарад, заслуховувань з питань оперативно-службової діяльності підрозділів податкової міліції.

4.1.11. Керівники Головного управління податкової міліції, Головного слідчого управління, Управління внутрішньої безпеки або особи, які тимчасово виконують їх обов'язки, в межах повноважень мають право:

надавати вказівки та рекомендації, що стосуються основної діяльності і є обов'язковими для виконання підвідомчими їм підрозділами органів ДПС;

підписувати запити, листи-відповіді на адресу правоохоронних, контролюючих органів, центральних органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури України, судів різних інстанцій та юрисдикції, а також здійснювати інші передбачені законодавством відносини з питань діяльності підрозділів податкової міліції.

4.1.12. Перший заступник та заступники начальника Головного управління податкової міліції в межах повноважень мають право:

надавати вказівки та рекомендації, що стосуються основної діяльності і є обов'язковими для виконання підвідомчими їм підрозділами податкової міліції органів державної податкової служби;

підписувати запити, листи-відповіді на адресу правоохоронних, контролюючих органів, Генеральної прокуратури України, а також здійснювати інші передбачені законодавством відносини з питань діяльності підрозділів податкової міліції.

4.1.13. Керівник Головного слідчого управління, його заступники та посадові особи, які відповідно до чинного законодавства наділені повноваженнями провадження досудового розслідування та контролю за його здійсненням, мають право підписувати доручення, вказівки, запити, листи та інші документи, що складені у відповідності до вимог діючого кримінального процесуального законодавства.

Керівник Головного слідчого управління також має право підписувати листи-виклики на адресу територіальних органів ДПС для участі керівників та інших працівників підвідомчих слідчих підрозділів у проведенні заслуховувань, оперативних нарад з питань організації та здійснення досудового слідства у кримінальних провадженнях.

4.1.14. Керівник підрозділу податкового контролю має право підписувати листи на адресу підвідомчих підрозділів територіальних органів ДПС із вказівками щодо здійснення заходів у межах функціональних повноважень стосовно суб'єктів господарювання на виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідно до звернень і запитів народних депутатів України, звернень підприємств, установ, організацій та громадян.

4.1.15. Керівник підрозділу правової роботи має право підписувати листи на адресу територіальних органів ДПС, структурних підрозділів із статусом юридичної особи, а також державних підприємств, бюджетних установ та організацій, які перебувають у сфері управління ДПС України, щодо супроводження справ у судах, отримання статистичних даних, дотримання законності у їх діяльності, одержання у встановленому порядку для виконання покладених завдань необхідних документів, інформації, довідок, розрахунків, інших матеріалів.

4.1.16. Керівник підрозділу обслуговування платників податків або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має право підписувати листи-відповіді інформаційного змісту з обґрунтуванням невідповідності запиту вимогам до запиту на інформацію, визначеним Законом України "Про доступ до публічної інформації", та повідомлень про розгляд листа у порядку і терміни, визначені спеціальними законами України.

4.1.17. Керівник підрозділу інформатизації та обліку платників податків або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки (у разі заміщення керівника за наказом ДПС України), має право підписувати:

протоколи до угод (постанов, наказів) про інформаційну взаємодію ДПС України з центральними органами виконавчої влади та іншими організаціями;

листи-відповіді платникам податків (юридичним особам, фізичним особам - підприємцям та громадянам) щодо впровадження електронних сервісів.

4.1.18. Керівники підрозділу міжнародних зв'язків (особа, яка тимчасово виконує його обов'язки) та Головного управління податкової міліції (особа, яка тимчасово виконує його обов'язки) мають право у межах компетенції підписувати листи до компетентних органів інших держав та супровідні листи на адресу територіальних органів ДПС з відповідями та зверненнями таких компетентних органів.

4.1.19. Керівник структурного підрозділу із статусом юридичної особи або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, підписує від імені ДПС України (на бланках ДПС України) листи та документи до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, територіальних органів ДПС з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Підготовка та реєстрація актів організаційно-розпорядчого характеру та порядок внесення до них змін

4.2.1. До актів організаційно-розпорядчого характеру відносяться накази, розпорядження та окремі доручення, які є обов'язковими для виконання.

4.2.2. Розробниками актів організаційно-розпорядчого характеру є структурні підрозділи та структурні підрозділи із статусом юридичної особи.

Акти організаційно-розпорядчого характеру готуються на виконання завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, нормативно-правовими актами, на виконання доручень Міністра та керівництва ДПС України, а також з власної ініціативи з метою організації роботи з виконання завдань та функцій, покладених на органи ДПС.

Підготовка проектів актів організаційно-розпорядчого характеру здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства в ДПС України, цього Регламенту та інших нормативних документів з питань складання розпорядчих документів.

4.2.3. Після підписання керівництвом акти організаційно-розпорядчого характеру ДПС України реєструються у встановленому порядку:

4.2.4.1. накази та розпорядження (далі - розпорядчі документи) з основних питань діяльності та адміністративно-господарських питань - у підрозділі адміністративно-господарського забезпечення.

Для реєстрації в системі "Управління документами" розпорядчих документів оригінали таких документів у паперовому вигляді передаються структурним підрозділом - розробником документа до підрозділу адміністративно-господарського забезпечення разом із розрахунком надсилки.

У розрахунку надсилки до переліку структурних підрозділів, яким доводиться документ, в обов'язковому порядку включаються всі структурні підрозділи, які його погоджували та до компетенції яких відносяться завдання, у т. ч. відповідно до розподілу обов'язків по координації роботи регіональною ДПС;

4.2.4.2. накази з кадрових питань (особового складу, у т. ч. особового складу податкової міліції) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, звільнення, надання відпустки, відрядження, допуск та дозвіл до державної таємниці тощо) - у підрозділі персоналу.

У розрахунок надсилки до наказів про призначення або звільнення посадових осіб, посади яких належать до номенклатури ДПС України та зайняття їх потребує оформлення (скасування) допуску до державної таємниці, разом із зацікавленими структурними підрозділами включається підрозділ охорони державної таємниці та технічного захисту інформації і підрозділ внутрішньої безпеки;

4.2.4.3. накази з фінансових питань - у підрозділі фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;

4.2.4.4. окремі доручення керівництва ДПС України реєструються у структурному підрозділі - розробнику документа.

4.2.5. Зміни до розпорядчих документів вносяться тільки розпорядчими документами.

Якщо зміни, що вносяться до розпорядчого документа, за обсягом займають більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, доцільно викласти розпорядчий документ у новій редакції.

Проект розпорядчого документа щодо скасування, зміни або припинення дії раніше виданого розпорядчого документа готує структурний підрозділ - розробник цього документа. У разі ліквідації (реорганізації) цього підрозділу, розробником такого проекту розпорядчого документа буде структурний підрозділ, якому передано відповідну функцію.

4.2.6. Розробник проекту розпорядчого документа здійснює моніторинг внесення змін до базового розпорядчого документа (формує текст базового розпорядчого документа, до якого вносяться зміни, у контрольному стані).

Моніторинг розпорядчого документа здійснюється шляхом:

внесення до базового розпорядчого документа у контрольному стані (сформованого із урахуванням всіх змін, що в установленому порядку вносились до нього) тексту змін, передбачених новим розпорядчим документом, що передається на реєстрацію (без посилання за текстом документа у контрольному стані на реєстраційний номер та дату документа, яким внесено зміни);

вчинення під реєстраційним індексом базового розпорядчого документа у контрольному стані запису про всі номери і дати розпорядчих документів, з урахуванням яких сформовано таку контрольну версію.

Відповідальність за достовірність внесення змін до тексту базового розпорядчого документа у контрольному стані несе керівник структурного підрозділу - розробника проекту розпорядчого документа.

4.2.7. При реєстрації розпорядчого документа, яким вносяться зміни до раніше виданого розпорядчого документа (далі - розпорядчий документ про внесення змін), структурний підрозділ зобов'язаний передати у паперовому вигляді (в окремих випадках - у електронному вигляді) підрозділу адміністративно-господарського забезпечення разом із оригіналом розпорядчого документа базовий розпорядчий документ у контрольному стані, підписаний керівником структурного підрозділу, а також розрахунок надсилки.

У розрахунку надсилки до розпорядчого документа про внесення змін, скасування або припинення дії раніше виданого розпорядчого документа обов'язково робиться запис про базовий розпорядчий документ (вид розпорядчого документа, реєстраційний номер, дата та назва).

У розрахунку надсилки до переліку структурних підрозділів, яким доводиться розпорядчий документ про внесення змін, в обов'язковому порядку включаються всі структурні підрозділи, які його погоджували та до компетенції яких належать завдання, визначені базовим розпорядчим документом у контрольному стані.

У разі необхідності структурний підрозділ - розробник проекту розпорядчого документа надає базовий розпорядчий документ у контрольному стані іншим структурним підрозділам для врахування у роботі.

4.2.8. Підрозділ адміністративно-господарського забезпечення при реєстрації в системі "Управління документами" розпорядчого документа про внесення змін приєднує до нього електронну версію тексту базового розпорядчого документа у контрольному стані та у полі реєстраційної картки "Примітка" базового розпорядчого документа, до якого вносяться зміни, вчиняє запис про внесення змін із посиланням на номер зареєстрованого розпорядчого документа.

При реєстрації розпорядчого документа, положення якого передбачають скасування або припинення дії раніше виданого розпорядчого документа, підрозділом адміністративно-господарського забезпечення вноситься в систему "Управління документами" відповідний запис у полі реєстраційної картки "Примітка" базового розпорядчого документа.

4.3. Загальні вимоги щодо порядку погодження проектів розпорядчих документів

4.3.1. Проекти розпорядчих документів з основних питань діяльності та адміністративно-господарських питань (крім проектів розпорядчих документів за результатами комплексних внутрішніх перевірок органів ДПС та щодо розрахункової бази надходжень) візуються працівником, який підготував документ, та в обов'язковому порядку погоджуються із посадовими особами ДПС України у такій послідовності:

керівником структурного підрозділу - розробником проекту розпорядчого документа;

керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких належать питання, визначені у проекті розпорядчого документа;

керівником організаційно-розпорядчого підрозділу;

керівником підрозділу правової роботи;

керівником підрозділу адміністративно-господарського забезпечення;

керівником підрозділу внутрішньої безпеки;

заступником, першим заступником Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків.

Проекти розпорядчих документів обов'язково візуються відповідальним працівником підрозділу редагування шляхом проставляння на аркуші погодження відповідного штампа.

4.3.2. При погодженні проектів розпорядчих документів керівник структурного підрозділу - розробник також забезпечує дотримання додаткових вимог (крім визначених пп. 4.3.1 Регламенту) щодо погодження з:

підрозділами персоналу, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, внутрішньої безпеки з питань щодо застосування до окремих посадових осіб дисциплінарних стягнень та вирішення питання грошового заохочення працівників органів ДПС;

підрозділами прогнозування, аналізу, обліку та звітності, координації діяльності податкової служби з питань щодо преміювання керівних працівників територіальних органів ДПС;

підрозділами прогнозування, аналізу, обліку та звітності і інформатизації та обліку платників податків з питань щодо розробки (внесення змін, скасування) аналітичних, організаційно-методичних матеріалів, форм звітності і порядків їх формування, створення депозитаріїв/репозитаріїв даних у ДПС України;

підрозділами персоналу, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, координації діяльності податкової служби з питань щодо внесення змін до організаційної структури ДПС України;

підрозділом координації діяльності податкової служби з питань щодо призначення, переведення, звільнення керівників структурних підрозділів ДПС України, керівництва територіальних органів ДПС, що відносяться до номенклатури ДПС України;

підрозділом внутрішньої безпеки з питань щодо призначення, переведення, звільнення, присвоєння спеціальних звань працівникам ДПС України (у т. ч. працівників податкової міліції) та керівництва територіальних органів ДПС, що відносяться до номенклатури ДПС України.

4.3.3. Проект наказу за результатами комплексних внутрішніх перевірок органів ДПС погоджується з членами комісії із розгляду матеріалів комплексних внутрішніх перевірок та першим заступником (заступником) Голови ДПС України (відповідно до розподілу обов'язків за координацію роботи регіональної ДПС, де проводилася комплексна перевірка), керівниками Головного управління податкової міліції (у разі перевірки підрозділів податкової міліції), підрозділів організаційно-розпорядчого, правової роботи, адміністративно-господарського забезпечення, внутрішньої безпеки, а також відповідальним працівником підрозділу редагування.

4.3.4. Проекти наказів ДПС України щодо розрахункової бази надходжень погоджуються керівниками підрозділів прогнозування, аналізу, обліку та звітності, організаційно-розпорядчого, правової роботи, адміністративно-господарського забезпечення, внутрішньої безпеки, а також відповідальним працівником підрозділу редагування.

4.3.5. Проекти наказів з кадрових питань (особового складу) (крім проектів наказів на відрядження в межах України керівників та працівників структурних підрозділів) візуються працівником підрозділу персоналу, який підготував документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів - підрозділами фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, правової роботи, внутрішньої безпеки та іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів на відрядження в межах України керівників та працівників структурних підрозділів візуються працівником підрозділу, який підготував документ, та його керівником, а також керівником підрозділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності та іншими посадовими особами, яких стосується документ.

4.3.6. Проекти розпорядчих документів візуються керівником підрозділу внутрішньої безпеки за наявності віз керівників структурних підрозділів, які відповідно до вимог пунктів 4.3.1 - 4.3.5 цього Регламенту повинні візувати такий проект документа.

4.3.7. Проект розпорядчого документа щодо скасування, зміни або втрати чинності раніше виданого розпорядчого документа погоджується відповідно до вимог підпунктів 4.3.1 - 4.3.4 цього Регламенту.

При погодженні проекту такого розпорядчого документа в обов'язковому порядку надаються:

документ, що є підставою для розробки проекту розпорядчого документа;

базовий розпорядчий документ, до якого вносяться зміни, у контрольному стані;

порівняльна таблиця змін.

4.3.8. Пропозиції до проектів розпорядчих документів, що передбачають доручення іншим структурним підрозділам, надаються розробнику після обов'язкового погодження із цими структурними підрозділами.

4.3.9. Встановлюються такі терміни розгляду та погодження проектів розпорядчих документів керівниками:

структурних підрозділів - 1 робочий день від часу надходження такого проекту до структурного підрозділу;

підрозділів організаційно-розпорядчого та правової роботи - 2 робочі дні від часу надходження такого проекту до структурного підрозділу (за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів).

Проекти розпорядчих документів розглядаються та візуються відповідальним працівником підрозділу редагування у 2-денний термін від часу надходження такого проекту. Великі за обсягом проекти розпорядчих документів надаються до підрозділу редагування заздалегідь.

4.3.10. Посадові особи, які завізували проект розпорядчого документа, несуть відповідальність за його зміст у межах компетенції.

4.3.11. Якщо в процесі погодження до проекту розпорядчого документа вносяться істотні зміни, він підлягає повторному погодженню.

За необхідності внесення змін до проекту розпорядчого документа за пропозицією посадової особи, якою візувався цей розпорядчий документ, розробник в обов'язковому порядку повідомляє про це інших осіб, які його завізували.

4.3.12. За наявності зауважень до проекту розпорядчого документа надаються зауваження. У разі неврахування таких зауважень проект розпорядчого документа погоджується із зауваженнями.

Відмова від візування розпорядчого документа посадовою особою ДПС України забороняється.

4.3.13. Проект розпорядчого документа, оформлений з порушенням вимог Регламенту та Інструкції з діловодства в ДПС України, не приймається підрозділами організаційно-розпорядчим та правової роботи до візування та повертається на доопрацювання розробнику розпорядчого документа.

4.3.14. Погодження оформляється візуванням проекту розпорядчого документа посадовою особою. Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша проекту документа, якщо місця для цього на лицьовому боці останнього аркуша документа не вистачає.

У разі якщо погодження оформляється на зворотному боці останнього аркуша проекту документа, то у правому верхньому куті аркуша погодження 11 шрифтом вказується вид розпорядчого документа та його назва. Через два міжрядкові інтервали без відступу від межі лівого поля 14 шрифтом великими літерами друкується слово "ПОГОДЖЕНО".

Нижче без відступу від межі лівого поля вказуються назва посади, ініціали та прізвища візуючих (з урахуванням вимог п. 4.3.1 Регламенту) у такій послідовності:

перший заступник Голови ДПС України - начальник податкової міліції;

заступник Голови ДПС України;

керівник структурного підрозділу - розробник проекту розпорядчого документа;

керівники департаментів, головних управлінь, самостійних управлінь, сектору.

У разі коли документ підписують кілька осіб однакових посад, то їхні підписи розташовують в алфавітному порядку.

Якщо аркуш погодження складається із кількох сторінок, то на другому аркуші (та наступних) по центру великими літерами друкуються слова "АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ", вид та назва розпорядчого документа, що погоджується, нижче зазначаються назви посад, ініціали та прізвища візуючих.

Друга та наступні сторінки аркуша погодження нумеруються у встановленому порядку.

Зауваження і пропозиції до проекту розпорядчого документа викладаються на окремому аркуші, про що робиться відповідна відмітка за встановленою формою.

Зауваження обов'язково доповідаються особі, яка підписує документ, та додаються до розпорядчого документа при реєстрації.

4.3.15. У разі підготовки ДПС України разом із міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади спільного розпорядчого документа, відповідальна за це посадова особа від ДПС України зобов'язана погодити в установленому порядку проект цього документа із зацікавленими структурними підрозділами та підготувати окреме доручення з визначенням виконавців від ДПС України та термінів виконання кожного завдання.

Оригінал спільного розпорядчого документа разом із аркушем погодження та відповідним окремим дорученням передається підрозділу адміністративно-господарського забезпечення при реєстрації спільного розпорядчого документа.

Підрозділ адміністративно-господарського забезпечення шляхом електронної розсилки забезпечує доведення спільного розпорядчого документа структурним підрозділам разом із окремим дорученням щодо порядку його виконання.

4.3.16. Розпорядчий документ ДПС України набуває чинності з моменту його видання або в інший термін, передбачений безпосередньо у відповідному розпорядчому документі.

4.4. Вимоги до складання та узгодження проектів наказів ДПС України за результатами прийнятих рішень на засіданні Колегії ДПС України, заслуховуванні керівництва територіальних органів ДПС, інших нарадах тощо

4.4.1. Проект наказу за результатами прийнятих на засіданні Колегії ДПС України рішень готує:

організаційно-розпорядчий підрозділ - з питань підведення підсумків роботи органів ДПС у відповідному періоді;

відповідний структурний підрозділ - з інших питань згідно з порядком денним засідання Колегії ДПС України.

4.4.2. Проект наказу за результатами заслуховування керівництва територіальних органів ДПС, нарад тощо готує структурний підрозділ, визначений керівництвом ДПС України.

4.4.3. Пропозиції, які надаються структурними підрозділами, структурними підрозділами із статусом юридичної особи до проекту наказу за результатами прийнятих на засіданні Колегії ДПС України рішень, надаються з дотриманням таких вимог:

4.4.3.1. до констатуючої частини:

матеріали повинні містити достовірну інформацію, відповідати суті питання, що розглядається, та звітному періоду;

в інформації щодо організації роботи у розрізі органів ДПС необхідно вказувати повну назву податкового органу, а також прізвище та ім'я по батькові його керівника. У разі якщо в інформації вказується на порушення з окремих напрямів роботи, зазначається прізвище його заступника, який працював у звітному періоді, термін вчинення порушення, нормативно-правовий акт або відомчий документ ДПС України, вимоги якого не дотримуються;

при наданні інформації про окремі порушення необхідно вказати, який нормативно-правовий акт або відомчий документ ДПС України порушено, з обов'язковим посиланням на відповідну його норму;

4.4.3.2. до наказової (розпорядчої) частини:

зміст наказової (розпорядчої) частини має бути узгоджений з пропозиціями до констатуючої частини;

пропозиції щодо застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) повинні бути адекватними вчиненому проступку і заподіяній шкоді та відповідати вимогам Кодексу законів про працю, Податкового кодексу України, законів України "Про державну службу" та "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ";

при формуванні пропозицій щодо застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) необхідно визначити конкретний вид стягнення (впливу); вказати прізвище, ім'я по батькові особи, до якої застосовується це стягнення, посаду, з якого часу працює та за який напрям роботи відповідає; аргументовано, конкретно зазначати підставу їх застосування; посилання на норми нормативно-правових актів або відомчих документів ДПС України;

до розгляду приймаються лише пропозиції щодо посадових осіб, посади яких відносяться до номенклатури ДПС України, та які відповідають за напрями роботи того структурного підрозділу ДПС України, що надає пропозиції. У разі якщо структурний підрозділ ДПС України за погодженням із керівництвом ДПС України надає інформацію щодо порушень нормативно-правових актів та відомчих документів ДПС України, які вчинені працівниками органу ДПС, що не належать до номенклатури ДПС України, пропозиції надаються відповідно до вимог абзаців 2, 3 та 4 (крім норм щодо визначення конкретного виду заходу дисциплінарного стягнення (впливу)) цього підпункту для формування доручення головам регіональних ДПС;

до пропозицій повинні додаватися пояснення на ім'я Голови ДПС України від посадової особи, до якої пропонується застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) за його підписом, або акт про підтвердження відмови у наданні пояснень, складений за участю не менше 3-х осіб, та з зазначенням дати підписання документа;

пропозиції щодо застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) повинні бути погоджені з підрозділами персоналу та правової роботи;

4.4.3.3. щодо пропозицій до організаційних заходів:

пропозиції не повинні дублювати доручення попередніх розпорядчих документів ДПС України;

заходи повинні бути чітко викладеними, конкретними, носити змістовні пропозиції та вказівки з реальними термінами виконання;

доручення, надані територіальним органам ДПС, повинні передбачати вимогу про інформування щодо стану виконання цього заходу відповідному структурному підрозділу ДПС України (з визначенням періоду звітування);

до розгляду не приймаються неконкретні заходи та ті, які мають загальний характер; з формулюванням доручень "активізувати", "посилити", "поліпшити" тощо; за змістом наголошують на виконанні функцій і процедур, передбачених відповідними наказами ДПС України. Також не приймають до розгляду заходи, які вказують на обов'язкове виконання чинних розпорядчих документів ДПС України (наказів, розпоряджень, доручень).

4.5. Порядок дострокового зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу)

4.5.1. Дострокове зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу) поширюється на працівників, яким присвоєно спеціальні звання чи ранги державних службовців, відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про державну службу" та осіб начальницького складу податкової міліції відповідно до вимог Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV.

4.5.2. Подання про дострокове зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу) готується на ім'я Голови ДПС України.

Подання стосовно зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу) із голови регіональної ДПС підписується його першим заступником.

У поданні має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові; повна назва займаної посади, категорія посади, присвоєний ранг або спеціальне звання відповідно до запису в трудовій книжці (особовій справі); стаж роботи (загальний, державної служби, роботи у відповідному органі ДПС та на займаній посаді), а також висвітлені факти, що підтверджують усунення причин, які стали підставою для застосування заходу дисциплінарного стягнення (впливу), досягнення, що характеризують сумлінне ставлення особи до своїх обов'язків, та поліпшення роботи на відповідних напрямах.

4.5.3. Пропозиції щодо дострокового зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу), накладених на працівників, посади яких належать до номенклатури ДПС України, розглядаються, як правило, при підбитті підсумків роботи органів ДПС на засіданнях Колегії ДПС України, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат працівників.

4.5.4. Пропозиції щодо дострокового зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу), що надаються до проведення засідань Колегії ДПС України, на яких розглядаються питання щодо підсумків роботи органів ДПС, включаються до проекту наказу ДПС України за результатами реалізації рішень Колегії, який готує організаційно-розпорядчий підрозділ.

Проект наказу ДПС України про дострокове зняття накладених заходів дисциплінарного стягнення (впливу) з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат працівників готує підрозділ персоналу.

В інших випадках проект наказу ДПС України про дострокове зняття накладених заходів дисциплінарного стягнення (впливу) готує підрозділ, який готував наказ ДПС України про їх застосування.

4.6. Порядок розроблення, узгодження та підписання окремих доручень керівництва ДПС України

4.6.1. Окремі доручення Голови ДПС України, першого заступника (заступника) Голови ДПС України видаються для забезпечення виконання термінових завдань, спільних завдань, у яких задіяно кілька структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи, а також для оперативного вирішення питань.

4.6.2. У разі підготовки проекту окремого доручення з метою організації виконання спільних із міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади розпорядчих документів, розробник зобов'язаний зазначити виконавців і терміни виконання завдань, визначених для ДПС України, та погодити проект із керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких відносяться завдання.

4.6.3. У разі розробки проекту окремого доручення щодо поліпшення організації роботи та взаємодії структурних підрозділів, яким доводяться завдання іншим структурним підрозділам, розробник повинен погодити проект із керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких відносяться завдання.

4.6.4. У разі підготовки проекту окремого доручення з метою організації виконання законів України, актів або доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністра та Мінфіну, головним виконавцем (згідно з резолюцією до документа) обов'язково вказується посилання на цей документ та термін виконання доручення.

4.6.5. Визначені в окремих дорученнях завдання обов'язково повинні мати конкретних виконавців та термін виконання, також вказується структурний підрозділ, на який покладається контроль за виконанням такого доручення.

4.6.6. Окремі доручення мають обмежений строк дії (у межах одного року з дати видання окремого доручення).

Строк дії окремого доручення щодо організації виконання спільного із міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади розпорядчого документа відповідає строку дії такого спільного розпорядчого документа.

4.7. Організація роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією

4.7.1. Діловодство та листування в ДПС України ведеться державною мовою, за винятком листування з іноземними державами.

4.7.2. Координація та методичне керівництво роботою працівників структурних підрозділів ДПС України, відповідальних за ведення діловодства, покладається на підрозділ адміністративно-господарського забезпечення.

Загальне керівництво роботою підрозділу адміністративно-господарського забезпечення у частині ведення діловодства здійснюється Головою ДПС України.

4.7.3. Кореспонденція, що надходить на адресу ДПС України, у тому числі електронні документи (крім кореспонденції, яка містить інформацію, що становить державну таємницю, та документів, що реєструються в іншому порядку), в обов'язковому порядку проходить реєстрацію у підрозділі адміністративно-господарського забезпечення, який несе відповідальність за правильність реєстрації та дотримання порядку проходження кореспонденції.

Реєстрація документів здійснюється шляхом створення реєстраційно-контрольних карток в системі "Управління документами".

Порядок обліку, зберігання та поводження з кореспонденцією, яка містить інформацію, що становить державну таємницю, визначається Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, із змінами.

Реєстрація документів за допомогою інших автоматизованих систем здійснюється згідно з порядками, визначеними нормативно-правовими актами, розпорядчими документами ДПС України, спільними з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади розпорядчими документами, угодами тощо.

4.7.4. Після реєстрації і відповідного документального оформлення вхідної кореспонденції підрозділ адміністративно-господарського забезпечення (у день отримання вхідної кореспонденції) здійснює її попередній розгляд та забезпечує підготовку керівнику проекту резолюції до документа із визначенням головного виконавця (відповідно до функціональних повноважень), співвиконавців, рівня контролю, змісту доручення, терміну виконання документа.

Голові ДПС України після реєстрації передаються акти органів державної влади, органів влади АР Крим та доручення вищих посадових осіб, запити, звернення; кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, а також кореспонденція, що надходить від установ вищого рівня; рішення органів місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, які містять інформацію з основних питань діяльності органів ДПС України і потребують вирішення безпосередньо Головою ДПС України.

За відсутності Голови ДПС України (відрядження, відпустка, хвороба тощо) вхідну кореспонденцію розглядає особа, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Інші документи передаються першому заступнику (заступнику) Голови ДПС України або структурним підрозділам (виконавцям) відповідно до функціональних обов'язків.

Структурним підрозділам передаються документи:

з питань планування діяльності регіональних ДПС, організаційної структури територіальних органів ДПС та змін до них - Організаційно-розпорядчому департаменту;

з питань адміністративно-господарського забезпечення - Департаменту адміністративно-господарського забезпечення;

з питань фінансування органів ДПС та матеріально-технічного забезпечення - Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;

запити на отримання публічної інформації - Департаменту обслуговування платників податків;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень територіальних органів ДПС про визначення сум грошових зобов'язань платників податків; позовні заяви, судові рішення та ухвали, винесені за результатами розгляду справ, - Департаменту правової роботи;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень (постанов) територіальних органів ДПС, крім рішень про визначення сум грошових зобов'язань платників податків; звернення фізичних осіб з питань реєстраційного номера облікової картки платника податків - Департаменту інформатизації та обліку платників податків;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень (постанов) територіальних органів ДПС, крім рішень про визначення сум грошових зобов'язань платників податків - Департаменту оподаткування юридичних осіб;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень територіальних органів ДПС про визначення сум грошових зобов'язань платників податків; рішення (постанови) територіальних органів ДПС, крім рішень про визначення сум грошових зобов'язань платників податків, - Департаменту погашення податкового боргу;

запити щодо проведення перевірки відомостей про отримані доходи кандидатів на зайняття посад, призначення або погодження на призначення, які здійснює Президент України за погодженням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України - Департаменту оподаткування фізичних осіб.

Відповідальність за якісний і своєчасний розгляд та виконання документа несе керівник структурного підрозділу, на адресу якого надійшов документ.

4.7.5. Звернення платників податків щодо отримання податкових консультацій, які надійшли у письмовій формі, після реєстрації і відповідного документального оформлення вхідної кореспонденції підрозділ адміністративно-господарського забезпечення (у день отримання вхідної кореспонденції) передає до Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби (далі - Інформаційно-довідковий департамент ДПС) для надання відповіді за допомогою Єдиної бази податкових знань - автоматизованої бази уніфікованих відповідей на запитання платників податків (далі - ЄБПЗ).

Звернення платників податків, на які відсутні відповіді в ЄБПЗ, протягом двох днів повертаються підрозділу адміністративно-господарського забезпечення.

4.7.6. Після розгляду керівництвом ДПС України вхідна кореспонденція повертається до підрозділу адміністративно-господарського забезпечення.

У день отримання вхідної кореспонденції від керівництва ДПС України підрозділ адміністративно-господарського забезпечення (згідно з резолюцією) передає вхідну кореспонденцію на розгляд керівникам структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи.

Розгляд вхідної кореспонденції керівництвом ДПС України та керівниками структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи здійснюється невідкладно.

4.7.7. Листи, що надходять на адресу ДПС України від територіальних органів ДПС, крім відповідей на запити структурних підрозділів ДПС України, в обов'язковому порядку надаються на розгляд керівництву ДПС України (згідно з розподілом обов'язків) та відповідно до резолюції ставляться на контроль.

4.7.8. Службові документи, що готуються в ДПС України, візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, у разі потреби (якщо в листі порушуються важливі та принципові питання) - керівниками заінтересованих структурних підрозділів, а також першим заступником (заступником) Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків (якщо лист підписується Головою ДПС України).

4.7.9. Вихідні службові документи ДПС України, які направляються за підписом Голови ДПС України, та листи ДПС України на адресу Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які направляються за підписом першого заступника (заступника) Голови ДПС України, обов'язково візуються відповідальним працівником підрозділу редагування.

Розгляд та візування таких документів відповідальним працівником підрозділу редагування здійснюється не пізніше ніж у 2-денний термін від часу надходження документа. Великі за обсягом документи надаються до підрозділу редагування заздалегідь.

4.7.10. У разі потреби (з метою недопущення зриву термінів виконання контрольного завдання) керівник або відповідальний виконавець структурного підрозділу ДПС України має право під особисту відповідальність отримати вихідний номер ДПС України на документ та забезпечити "нарочно" його своєчасну доставку, зокрема документів, що направляються до:

Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

підприємств, установ, організацій та громадян у рамках Закону України "Про доступ до публічної інформації" та "Урядового контактного центру";

судових та правоохоронних органів, прокуратури, підвідомчих територіальних слідчих підрозділів, підприємств, установ, організацій, громадян з питань кримінальних правопорушень і організації досудового розслідування по них та здійснення відомчого контролю.

При цьому підрозділ адміністративно-господарського забезпечення при реєстрації цієї кореспонденції здійснює відповідний запис у реєстраційному журналі.

4.7.11. Листи на адресу територіальних органів ДПС, у яких міститься запит на отримання інформації, відповідно до вимог наказу ДПС України від 18.10.2012 № 925 в обов'язковому порядку підлягають реєстрації в Реєстрі запитів (контрольних доручень) до територіальних органів ДПС про надання інформації, що надсилаються структурними підрозділами ДПС України (далі - Реєстр запитів), який у встановленому порядку ведеться організаційно-розпорядчим підрозділом.

Проекти таких листів в обов'язковому порядку погоджуються з підрозділом прогнозування, аналізу, обліку та звітності та підрозділом інформатизації та обліку платників податків.

Про занесення до Реєстру запитів у лівому верхньому куті першої сторінки листа проставляється спеціальний штамп "Внесено до Реєстру запитів" із зазначенням дати та номера.

4.7.12. В обов'язковому порядку проекти листів ДПС України погоджуються з відповідними структурними підрозділами:

з підрозділом обслуговування платників податків - проекти листів-відповідей на запити і звернення народних депутатів України та на запити на отримання публічної інформації (за винятком листів-відповідей на запити, які стосуються досудових розслідувань, провадження у яких здійснюється слідчими податкової міліції);

з підрозділом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - проекти листів, що містять доручення, пропозиції тощо, реалізація яких потребуватиме витрат бюджетних коштів;

з підрозділом прогнозування, аналізу, обліку та звітності - проекти листів:

підготовлених на доручення Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати України, Мінфіну, інших центральних органів виконавчої влади, що містять інформацію щодо стану надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів, стану розрахунків з бюджетом платників податків (цифровий матеріал), сум податкового боргу, сум надміру сплачених платежів, стану відшкодування ПДВ (у т.ч. у розрізі регіонів, видів економічної діяльності) тощо;

що містять вказівки (доручення) територіальним органам ДПС щодо організації роботи із виконання розрахункової бази надходжень.

4.8. Організація та здійснення контролю за виконанням документів

4.8.1. Контроль за виконанням завдань, передбачених у актах органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та дорученнях вищих посадових осіб, наданням відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, виконанням управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції, завдань, визначених розпорядчими документами та дорученнями керівництва ДПС України, рішеннями Колегії ДПС України, запитами на інформацію (далі - контрольні доручення) здійснюється відповідно до Положення про здійснення автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у Державній податковій службі України, затвердженого наказом ДПС України від 26.03.2012 № 237.

4.8.2. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених у актах органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та дорученнях вищих посадових осіб, здійснює Голова ДПС України, перший заступник (заступник) Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків.

Організацію контролю за виконанням контрольних доручень у структурних підрозділах із статусом юридичної особи здійснюють керівники цих підрозділів.

4.8.3. Безпосередній системний автоматизований контроль за виконанням контрольних доручень структурними підрозділами, структурними підрозділами із статусом юридичної особи здійснюється контрольно-аналітичним відділом Організаційно-розпорядчого департаменту (далі - контрольно-аналітичний відділ).

4.8.4. За рішенням керівника структурного підрозділу безпосередній контроль за виконанням у структурному підрозділі контрольних доручень здійснює особа, відповідальна за діловодство, чи особа, на яку покладено ці обов'язки.

4.8.5. Контроль за виконанням контрольного доручення структурними підрозділами, які є його співвиконавцями (у т.ч. щодо надання головному виконавцю інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів тощо), здійснюється керівником структурного підрозділу, визначеного головним виконавцем.

4.8.6. Здійснення контролю за виконанням секретних документів покладається на підрозділ охорони державної таємниці та технічного захисту інформації.

4.8.7. Постановку на автоматизований контроль контрольних доручень (документів) вхідної кореспонденції, у тому числі електронних документів, здійснює підрозділ адміністративно-господарського забезпечення при реєстрації в системі електронного документообігу документів.

4.8.8. Постановку на автоматизований контроль доручень, визначених наказами, розпорядженнями ДПС України, протокольними дорученнями апаратних нарад ДПС України та Колегії ДПС України, здійснює контрольно-аналітичний відділ.

4.8.9. Постановку на автоматизований контроль окремих доручень (доручень, резолюцій до доповідних записок тощо) Голови ДПС України, першого заступника (заступника) Голови ДПС України здійснює контрольно-аналітичний відділ у разі наявності відповідного доручення (резолюції) щодо здійснення цим підрозділом контролю та доведення цих доручень до контрольно-аналітичного відділу в установленому порядку.

4.8.10. Контрольне доручення, щодо якого кореспондентові (кореспондентам) надано проміжні відповіді, знімається з контролю у разі виконання у повному обсязі та надання остаточної відповіді або на підставі відповідного рішення посадової особи, якою таке доручення надано.

4.8.11. На підставі проміжних відповідей про стан виконання доручень Адміністрації Президента України, розгляду звернень комітетів Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, про результати розгляду листів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, звернень керівників підприємств, установ і організацій, громадян, запитів на отримання публічної інформації, листів органів ДПС (у яких кореспондент не зазначає конкретного терміну (строку) надання відповіді), в яких виконавцями зазначено остаточний строк їх розгляду, або є посилання про надання остаточної відповіді у строк, визначений законодавством, контрольно-аналітичним відділом здійснюється відповідна відмітка у контрольній картці в системі "Управління документами" про кінцевий термін розгляду вказаних документів, який не повинен перевищувати строк, визначений законодавством.

При невизначенні у проміжній відповіді кінцевого терміну розгляду зазначених документів, контрольно-аналітичним відділом здійснюється відмітка у контрольній картці про продовження терміну їх розгляду не більше як на максимальний строк, визначений законодавством.

При визначенні у зазначених документах конкретного терміну (строку) надання відповіді, перенесення терміну їх розгляду (виконання) здійснюється у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

4.8.12. Контрольні доручення щодо розгляду звернень народних депутатів України, керівників підприємств, установ, організацій та громадян тощо, які надіслані для розгляду ДПС України та одночасно органам державної влади (Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органами виконавчої влади) і переадресовані ними до ДПС України для розгляду за належністю, вважаються виконаними і знімаються з контролю лише за наявності у письмових відповідях цим кореспондентам посилання на дату та індекс відповідних документів, що надійшли до ДПС України від зазначених органів державної влади.

У разі коли зазначені звернення народних депутатів України, керівників підприємств, установ, організацій та громадян тощо надійшли до ДПС України після надання письмових відповідей на аналогічні звернення, адресовані безпосередньо до ДПС України, на зазначені звернення повторно надаються письмові відповіді з посиланням на дату та індекс відповідних документів цих органів державної влади.

4.8.13. Відповідальність за зміст, якість підготовки та належне оформлення документів покладається:

таких, що розробляються на виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, - за рішенням Голови ДПС України на першого заступника (заступника) Голови ДПС України відповідно до розподілу обов'язків;

інших службових документів - на керівників структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи, яким доручено їх виконання.

V. Порядок проведення нарад

5.1. Наради у ДПС України проводяться з метою розгляду і обговорення стану організації та результатів роботи органів ДПС, визначення узгоджених дій і прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на реалізацію єдиної державної податкової політики та виконання завдань, встановлених органам ДПС.

5.2. У ДПС України проводяться:

апаратні наради ДПС України;

відеоконференцнаради;

оперативні (робочі) наради;

міжвідомчі наради;

семінари, семінари-наради, відеоконференцсемінари-наради.

5.3. Заявка на виділення відповідного приміщення для проведення відеоконференцнаради, оперативної (робочої), міжвідомчої наради, семінару, семінару-наради, відеоконференцсемінару-наради подається структурним підрозділом, відповідальним за проведення такої наради (семінару), до підрозділу адміністративно-господарського забезпечення не пізніше ніж за один робочий день до її початку.

Заявка на проведення наради у режимі відеоконференцзв'язку надається підрозділу адміністративно-господарського забезпечення за встановленою формою (за попереднім узгодженням із сектором зв'язку підрозділу адміністративно-господарського забезпечення).

5.1. Апаратні наради ДПС України

5.1.1. Апаратні наради проводяться Головою ДПС України (у разі відсутності - особою, яка тимчасово виконує його обов'язки) щосереди об 11 год. 00 хв. або в інший визначений ним день та час.

5.1.2. Апаратні наради проводяться, як правило, у режимі відеоконференцзв'язку за участю керівного складу регіональних ДПС та СДПІ (у разі необхідності - керівництва ДПІ).

5.1.3. Формат проведення апаратної наради (порядок денний, склад учасників, час проведення тощо) визначається Головою ДПС України.

5.1.4. Проект Порядку денного проведення апаратної наради ДПС України (далі - Порядок денний) формується на підставі:

Орієнтовного переліку питань для розгляду на апаратних нарадах ДПС України, затвердженого відповідним наказом ДПС України;

Графіка заслуховувань на апаратних нарадах ДПС України керівників структурних підрозділів, затвердженого Головою ДПС України.

До Порядку денного також включаються питання, визначені для обговорення за рішенням Голови ДПС України та за пропозиціями першого заступника (заступника) Голови ДПС України.

Узгоджений Головою ДПС України Порядок денний доводиться до відома учасників наради у встановленому порядку.

5.1.5. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформляються протоколами, які погоджуються із підрозділом прогнозування, аналізу, обліку та звітності і відповідними структурними підрозділами не пізніше ніж протягом трьох робочих днів, а також доводяться до виконавців у встановленому порядку.

5.1.6. Відповідальність за якісне та своєчасне виконання доручень, наданих на апаратних нарадах, покладається на першого заступника, заступника Голови ДПС України, керівників структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи, керівництво територіальних органів ДПС, яким були надані доручення.

5.1.7. Після апаратної відеоконференцнаради керівники структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи проводять наради з працівниками підпорядкованих підрозділів з метою доведення завдань, поставлених керівництвом ДПС України, визначення шляхів їх виконання та безпосередніх виконавців.

5.2. Відеоконференцнаради

5.2.1. Відеоконференцнаради - це наради, що проводяться у режимі відеоконференцзв'язку з керівництвом (керівниками відповідних структурних підрозділів) територіальних органів ДПС з метою обговорення нагальних питань, визначення узгоджених дій та надання доручень безпосередньо керівництву (керівникам відповідних структурних підрозділів) територіальних органів ДПС.

Відеоконференцнаради проводяться за дорученням керівництва ДПС України, а також за ініціативою керівників структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи та Центрального офісу.

5.2.2. Для організації проведення відеоконференцнаради відповідальний структурний підрозділ (за визначенням керівництва ДПС України) готує відповідний розпорядчий документ або окреме доручення.

5.2.3. Організація проведення відеоконференцнаради, підготовка порядку денного, списків учасників та інших матеріалів, необхідних для проведення відеоконференцнаради, покладається на відповідальний структурний підрозділ.

5.2.4. Рішення, прийняті на відеоконференцнарадах, оформляються протоколами. Відповідальність за складання протоколів відеоконференцнарад покладається на структурний підрозділ (за визначенням керівництва ДПС України).

5.3. Оперативні (робочі) наради

5.3.1. Оперативні наради проводяться Головою ДПС України, першим заступником, заступником Голови ДПС України, керівниками структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи з метою оперативного вирішення питань з відповідних напрямів роботи, обговорення з окремими платниками податків нагальних питань, а також забезпечення виконання спільних доручень органів вищого рівня.

5.3.2. Дата, місце та порядок проведення оперативної (робочої) наради, перелік посадових осіб, запрошених на нараду, визначається посадовою особою ДПС України, з ініціативи якої вона проводиться.

5.3.3. Організація проведення оперативних (робочих) нарад, підготовка (у разі необхідності) порядку денного та протоколу за результатами наради або відповідного розпорядчого документа ДПС України покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядаються.

5.4. Міжвідомчі наради

5.4.1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в ДПС України проводяться міжвідомчі наради із залученням представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також представників підприємств, установ, організацій.

5.4.2. Організація проведення міжвідомчих нарад (підготовка порядку денного, переліку посадових осіб, запрошених на нараду, проекту рішення та ведення протоколу тощо) покладається на першого заступника (заступника) Голови ДПС України, керівника структурного підрозділу, структурного підрозділу із статусом юридичної особи, до компетенції яких належать питання, що розглядаються.

5.4.3. Порядок денний проведення міжвідомчої наради та інформаційні-аналітичні матеріали надсилаються учасникам наради завчасно (за дві доби до початку проведення) структурним підрозділом, відповідальним за підготовку такої наради.

5.4.4. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок та звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається Головою ДПС України або іншим головуючим за погодженням з Головою ДПС України.

5.5. Семінари (семінар-наради, відеоконференцсемінари-наради)

5.5.1. Семінари (семінари-наради, відеоконференцсемінари-наради) проводяться з метою доведення пріоритетних напрямів діяльності органів ДПС, роз'яснення документів з актуальних питань, а також проведення навчання та методичних консультацій для керівників та працівників підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів ДПС (відповідно до напрямів роботи).

5.5.2. Організація проведення семінарів (семінарів-нарад, відеоконференцсемінарів-нарад) покладається на структурний підрозділ - ініціатора проведення семінару (семінару-наради, відеоконференцсемінару-наради) (далі - відповідальний підрозділ), який готує порядок денний, перелік запрошених посадових осіб та відповідний розпорядчий документ або окреме доручення.

5.5.3. Відповідальність за матеріально-технічне забезпечення проведення семінару (семінару-наради, відеоконференцсемінару-наради) та бронювання місць і розміщення в готелях їх учасників покладається на підрозділ адміністративно-господарського забезпечення.

5.5.4. У разі участі керівництва ДПС України у семінарі (семінарі-нараді, відеоконференцсемінарі-нараді) відповідний пакет документів подається керівництву ДПС України відповідальним підрозділом за три робочих дні до дня його проведення.

5.5.5. Ведення протоколу забезпечується відповідальним підрозділом.

VI. Взаємодія ДПС України з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

6.1. ДПС України взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Мінфіном та іншими центральними органами виконавчої влади з питань, що стосуються діяльності органів ДПС.

6.2. З комітетами та фракціями (групами) Верховної Ради України ДПС України взаємодіє через Мінфін та Кабінет Міністрів України і забезпечує організацію роботи щодо:

супроводження у Верховній Раді України законопроектів, що належать до повноважень ДПС України, внесених Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України та Національним банком України;

участі Голови ДПС України, першого заступника (заступника) Голови ДПС України та працівників відповідних структурних підрозділів і структурних підрозділів із статусом юридичної особи у роботі комітетів і пленарних засіданнях Верховної Ради України;

проведення спільних з комітетами Верховної Ради України засідань робочих груп, семінарів, нарад тощо під час підготовки урядових законопроектів та проектів законів, внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи;

розгляду та надання відповідей на запити та звернення народних депутатів України.

Координація роботи щодо взаємодії з комітетами та фракціями (групами) Верховної Ради України покладається на підрозділ обслуговування платників податків.

6.3. З Мінфіном взаємодія ДПС України забезпечується відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 584/2011, Порядку взаємодії Мінфіну з центральними органами виконавчої влади.

6.4. ДПС України у ході виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

ДПС України розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

6.5. Голова ДПС України, у разі запрошення, бере участь у засіданні Кабінету Міністрів України.

Керівництво ДПС України бере участь у нарадах у Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра та апаратних нарадах керівного складу Мінфіну.

Керівники структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи відповідно до повноважень готують відповідні матеріали до зазначених нарад, у т. ч. із проблемних питань, що потребують вирішення на відповідному рівні.

6.6. Координація роботи щодо розробки і погодження спільних із міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади наказів, угод, порядків, протоколів щодо обміну інформацією покладається на підрозділ інформатизації та обліку платників податків.

6.7. У разі надходження до ДПС України доручення (повідомлення) на (про) проведення перевірки від Рахункової палати України, Мінфіну, інших центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури, правоохоронних органів та інших органів, уповноважених відповідно до законодавства на проведення перевірок, підрозділом адміністративно-господарського забезпечення невідкладно здійснюється реєстрація та попередній розгляд такого документа, формулюється проект резолюції з визначенням відповідальних першого заступника (заступника) Голови ДПС України та структурних підрозділів - виконавців, до компетенції яких належать питання перевірки, та надається на розгляд Голові ДПС України або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Якщо перевірка передбачається за кількома напрямами діяльності ДПС України, то головний виконавець визначається за кожним напрямом перевірки окремо.

Головний виконавець у разі необхідності в установленому порядку в одноденний термін готує окреме доручення керівництва ДПС України щодо координації, організації роботи та взаємодії структурних підрозділів ДПС України із забезпечення проведення перевірки.

У разі виявлення Мінфіном за результатами перевірки недоліків у встановленому порядку готуються заходи щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, та про проведену роботу інформується Мінфін.

6.8. ДПС України відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, та з урахуванням координуючої ролі Міністерства закордонних справ України у сфері зовнішніх зносин забезпечує співробітництво з міжнародними податковими та фінансовими організаціями, податковими службами інших країн.

6.9. Координацію роботи щодо здійснення ДПС України міжнародних зв'язків здійснює підрозділ міжнародних зв'язків, зокрема щодо:

підготовки та укладання міжнародних договорів України з питань оподаткування та співробітництва податкових служб;

участі у проведенні переговорів та обміну інформацією з компетентними органами інших країн;

організації співробітництва з міжнародними податковими та фінансовими організаціями, зокрема з МВФ, ІОТА (Внутрішньо-європейською організацією податкових служб), ОЕСР (Організацією економічного співробітництва та розвитку), Координаційною радою керівників податкових служб держав - учасниць СНД, Радою керівників податкових служб держав - учасниць ЄврАзЕС, Координаційною радою керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав - учасниць СНД (КРОПР);

взаємодії з торговельно-економічними місіями у складі дипломатичних представництв України за кордоном;

підготовки відповідних нормативно-правових актів та методичних рекомендацій з питань обміну інформацією;

організації роботи Координаційної ради з питань відносин з іноземними компаніями при Голові ДПС України.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

7.1. Взаємодія ДПС України із засобами масової інформації та громадськістю забезпечується шляхом:

проведення консультацій з громадськістю відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики";

організації та координації роботи щодо вивчення громадської думки з питань, що належать до компетенції органів ДПС;

аналізу результатів опитувань громадської думки та підготовки пропозицій щодо врахування таких результатів у діяльності ДПС України;

інформування громадськості про діяльність органів ДПС та основні положення податкового законодавства шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій/семінарів, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, організації теле- і радіопередач, семінарів, а також підготовки і розповсюдження інформаційно-презентаційної та тематичної друкованої продукції;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності органів ДПС та їх посадових осіб і реагування на критичні зауваження;

організації та проведення роз'яснень цілей єдиної державної податкової політики та державної політики у сфері контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

7.2. ДПС України та її посадові особи співпрацюють із ЗМІ на засадах рівності, не чинять на них будь-якого тиску і не втручаються в їх виробничий процес.

7.3. Координація роботи щодо взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю покладається на підрозділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

VIII. Організація роботи щодо розгляду письмових запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і депутатів місцевих рад

8.1. Розгляд письмових запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад здійснюється відповідно до вимог Конституції України, законів України "Про статус народного депутата України", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Про статус депутатів місцевих рад", а також відповідних розпорядчих документів ДПС України.

8.2. Запити і звернення народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад, що надійшли на адресу ДПС України, передаються у встановленому порядку на розгляд керівництву ДПС України.

8.3. Після розгляду керівництвом ДПС України запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад підрозділ адміністративно-господарського забезпечення передає їх у встановленому порядку на виконання відповідальному структурному підрозділу, а копію запитів і звернень народних депутатів України - до підрозділу обслуговування платників податків.

8.4. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад покладається на керівників структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи, визначених у резолюції керівництва ДПС України, та безпосередніх виконавців, яким доручено їх розгляд.

8.5. Контроль за термінами виконання запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад та вжиття необхідних заходів для запобігання порушень їх термінів виконання покладається на організаційно-розпорядчий підрозділ.

Контроль за якістю та повнотою відповідей, наданих на запити і звернення народних депутатів України, покладається на підрозділ обслуговування платників податків.

IX. Організація роботи щодо розгляду звернень громадян

9.1. Розгляд звернень громадян, їх облік, терміни розгляду та надання відповідей за зверненнями громадян, а також організація контролю за їх розглядом здійснюється відповідно до законів України "Про звернення громадян", "Про засади державної мовної політики", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", а також Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 18.06.2008 № 395 та зареєстрованої в Мін'юсті 25.06.2008 за № 554/15245.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

9.2. Посадові особи ДПС України забезпечують кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання у подальшому таких порушень, а також прийняття по них рішень.

Якщо питання, порушене в одержаному ДПС України зверненні, не належить до її компетенції, воно в строк не більше п'яти календарних днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той самий термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Рішення (листи-відповіді) за розглядом звернень громадян підписує Голова ДПС України або його перший заступник (заступник) відповідно до розподілу функціональних повноважень.

9.3. Звернення жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України розглядаються Головою ДПС України особисто.

9.4. Забороняється направляти для розгляду звернення громадян тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

9.5. Відповідальність за організацію та координацію роботи структурних підрозділів ДПС України та територіальних органів ДПС щодо своєчасного та якісного розгляду звернень громадян покладається на підрозділ обслуговування платників податків.

9.7. Письмові звернення громадян, в яких оскаржуються в адміністративному порядку податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань платника податків або будь-які інші рішення органів ДПС, розглядаються з урахуванням норм Податкового кодексу України та згідно з вимогами, визначеними у Положенні про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженому наказом ДПА України від 23.12.2010 № 1001 та зареєстрованому у Мін'юсті 06.01.2011 за № 10/18748.

9.8. Звернення (скарги, заяви) громадян та посадових осіб - суб'єктів господарювання на дії чи бездіяльність слідчих та інших працівників податкової міліції органів ДПС, а також на їх рішення, вчинені (прийняті) під час проведення досудового розслідування, які надходять до органів ДПС, розглядаються відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

X. Організація особистого прийому громадян

10.1. З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян при розгляді проблемних питань, які виникають у платників податків, у ДПС України діє громадська приймальня (м. Київ, Львівська площа, 6, кімн. 117), де здійснюється особистий прийом громадян посадовими особами ДПС України.

10.2. Особистий прийом громадян у ДПС України проводять Голова ДПС України, перший заступник, заступник Голови ДПС України та керівники структурних підрозділів у дні та години згідно з Графіком особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової служби України, затвердженим Головою ДПС України.

За відсутності посадової особи, яка здійснює особистий прийом громадян відповідно до графіка, прийом проводить посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

10.3. Запис на особистий прийом, підготовка відповідних матеріалів, організація, проведення та оформлення результатів проведення особистого прийому здійснюється згідно з вимогами наказу ДПА України від 18.06.2008 № 395 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби", зареєстрованого у Мін'юсті 25.06.2008 за № 554/15245.

10.4. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

У випадках коли для вирішення поставлених питань необхідно провести спеціальну (додаткову) перевірку, одержати додаткові матеріали або вжити інших заходів, посадова особа, яка веде особистий прийом, має право прийняти заяву або скаргу і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції ДПС України, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації треба звернутися щодо його розв'язання, і по змозі надає допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

10.5. Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, повинна забезпечити особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

З метою припинення неправомірних дій посадових осіб органів ДПС та скасування незаконних рішень особливу увагу слід приділяти зверненням громадян, в яких йдеться про недоліки в роботі органів ДПС, оскаржуються рішення посадових осіб органів ДПС.

10.6. Відповідальність за організацію особистого прийому громадян посадовими особами ДПС України та забезпечення контролю за виконанням доручень, наданих під час особистого прийому громадян, покладається на підрозділ обслуговування платників податків.

10.7. Стан роботи з питань розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян посадовими особами органів ДПС, а також окремі заяви і скарги, при розгляді яких були допущені формалізм, байдужість і тяганина, за потреби розглядаються на засіданні Колегії ДПС України, апаратній нараді ДПС України із заслуховуванням керівників структурних підрозділів, які здійснюють безпосередній контроль та несуть відповідальність за додержання чинних законодавчих та нормативно-правових актів.

XI. Організація роботи із запитами на отримання публічної інформації

11.1. Інформаційні запити осіб щодо надання публічної інформації розглядаються ДПС України згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", наказом Мінфіну від 28.04.2012 № 511 "Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби при підготовці відповідей на запити про отримання публічної інформації", зареєстрованим у Мін'юсті 17.05.2012 за № 786/21099, іншими нормативно-правовими актами та відповідними розпорядчими документами ДПС України.

11.2. Запит на інформацію - це прохання особи до ДПС України надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

11.3. Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними та подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

11.4. ДПС України забезпечується опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

11.5. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні ДПС України, підлягають обов'язковій реєстрації у системі обліку, доступ до якої забезпечується шляхом:

оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі органів ДПС;

надання доступу до системи за запитами.

11.6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту або в інший термін, передбачений Законом України "Про доступ до публічної інформації".

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку повідомляється запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Запити, що надходять до ДПС України за телефоном, оформлюються працівником, який отримав звернення, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію.

11.7. Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит на інформацію, надає підрозділу обслуговування платників податків копію відповіді не пізніше наступного робочого дня після реєстрації.

11.8. Інформація на запит ДПС України надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувачем відшкодовуються фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

11.9. Відмова та відстрочення у задоволенні запиту на інформацію допускається у випадках та порядку, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації".

11.10. Координація роботи щодо надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації покладається на підрозділ обслуговування платників податків.

XII. Організація надання податкових консультацій

12.1. Звернення платників податків - юридичних та фізичних осіб (крім скарг) щодо надання податкових консультацій розглядаються у ДПС України відповідно до вимог Податкового кодексу України.

12.2. Проекти листів, якими надаються податкові консультації з питань застосування податкового законодавства, готуються структурним підрозділом, до компетенції якого входить забезпечення адміністрування відповідного податку, збору (обов'язкового платежу).

В обов'язковому порядку такий проект листа структурним підрозділом - виконавцем погоджується із керівниками структурних підрозділів податкового контролю (крім підрозділу оподаткування фізичних осіб) та правової роботи.

Підрозділи податкового контролю та правової роботи візують проекти листів, якими надаються податкові консультації, після віз керівників відповідних структурних підрозділів у 2-денний термін від дня надходження такого проекту податкової консультації до структурного підрозділу.

Копії листів з податковими консультаціями в обов'язковому порядку надаються структурними підрозділами (у день відправлення) підрозділу правової роботи та Інформаційно-довідковому департаменту ДПС.

У разі звернення структурного підрозділу до підрозділу правової роботи за наданням роз'яснення законодавства, податкових консультацій або правового висновку до такого запиту, в обов'язковому порядку надається позиція структурного підрозділу, що ініціює звернення.

12.3. Податкові консультації, підготовлені Інформаційно-довідковим департаментом ДПС з використанням:

наявних в Єдиній базі податкових знань відповідей на аналогічне запитання, не потребують додаткового погодження та направляються платникам податків за підписом керівництва ДПС України відповідно до розподілу обов'язків;

декількох уніфікованих відповідей, розміщених в Єдиній базі податкових знань, а також у разі доповнення уніфікованої відповіді прямою та/або іншою нормою податкового законодавства з питань адміністрування відповідних податків, зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, такі консультації підлягають погодженню зі структурними підрозділами, до компетенції яких належить адміністрування відповідних платежів, у 2-денний термін від дня надходження її до структурного підрозділу.

12.4. Податкові консультації надаються органом ДПС, в якому платник податків перебуває на обліку, або регіональною ДПС, якій такий орган адміністративно підпорядкований, а також ДПС України, виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

12.5. У разі визнання судом податкової консультації, наданої платнику податків у письмовій або електронній формі (як правового акта індивідуальної дії), недійсною, органом ДПС такому платнику надається нова податкова консультація з урахуванням висновків суду.

При цьому орган ДПС зобов'язаний у дводенний термін з дня отримання такого судового рішення надати його копію Інформаційно-довідковому департаменту ДПС та ДПС України (підрозділу, до компетенції якого відноситься питання, порушене у відповідному зверненні, та підрозділу правової роботи), скасувати відповідну консультацію у разі набрання рішенням суду законної сили.

12.6. За результатами періодичного узагальнення податкових консультацій, що стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, структурними підрозділами у межах компетенції готуються узагальнюючі податкові консультації, які затверджуються наказом ДПС України та підлягають оприлюдненню.

12.7. Накази ДПС України, якими затверджуються узагальнюючі податкові консультації, структурними підрозділами - розробниками в електронному вигляді доводяться Інформаційно-довідковому департаменту ДПС.

XIII. Організація роботи з надання інформаційно-довідкових послуг платникам податків

13.1. Надання платникам податків інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби, забезпечується шляхом надання відповідей на запитання платників податків у телефонному режимі, засобами факсимільного зв'язку та електронною поштою (без застосування електронного цифрового підпису).

13.2. Розгляд, опрацювання та надання відповідей на запитання платників податків здійснюється відповідно до Порядку взаємодії Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби зі структурними підрозділами ДПС України, Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів щодо опрацювання звернень платників податків, які надходять до ІДД ДПС, затвердженого наказом ДПС України від 18.10.2011 № 62.

13.3. Відповіді на запитання платників податків у телефонному режимі, засобами факсимільного зв'язку та електронною поштою надаються Інформаційно-довідковим департаментом ДПС за допомогою Єдиної бази податкових знань - автоматизованої бази уніфікованих відповідей на запитання платників податків (далі - ЄБПЗ), комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон" та офіційних друкованих видань за умови, що відповідь містить пряму норму законодавства.

13.4. У разі отримання у телефонному режимі, засобами факсимільного зв'язку та електронною поштою запитання платника податків, відповідь на яке відсутня в ЄБПЗ, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС у встановленому порядку готується уніфіковане запитання та проект відповіді на нього, яке направляється структурному підрозділу, структурному підрозділу із статусом юридичної особи, до компетенції якого належить таке запитання, для опрацювання та забезпечення затвердження керівництвом ДПС України (відповідно до розподілу обов'язків) у встановленому порядку, а також для внесення до ЄБПЗ.

13.5. Запитання-відповіді для внесення до ЄБПЗ, підготовлені на основі прямих норм законодавчих актів або на заміну раніше підготовленого запитання-відповіді, до якої внесено несуттєві зміни (заміна нумерації абзаців, підпунктів, пунктів, статей, глав, назв установ та організацій, доповнення, заміна деяких слів або словосполучень тощо), а також на основі наданих письмових податкових консультацій, підготовлених у встановленому порядку Інформаційно-довідковим департаментом ДПС, підписуються керівником Інформаційно-довідкового департаменту ДПС без затвердження керівництвом ДПС України відповідно до розподілу обов'язків.

Інформаційно-довідкова послуга, надана з використанням засобів інформаційної системи Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, не є податковою консультацією.

13.6. Відповіді платникам податків не надаються на запитання:

які не належать до компетенції органів державної податкової служби;

щодо правомірності дій посадових осіб органів державної податкової служби;

які потребують надання конфіденційної інформації або інформації з обмеженим доступом;

які стосуються дій та повноважень податкової міліції.

13.7. При спілкуванні платників податків із працівниками Інформаційно-довідкового департаменту ДПС проводиться запис розмови в автоматизованому режимі.

XIV. Організація роботи сервісу "Пульс податкової"

14.1. Для забезпечення оперативного реагування на інформацію громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів господарської діяльності щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДПС, яка надходить до ДПС України у телефонному режимі, створено сервіс "Пульс податкової".

14.2. Інформація, що надійшла на сервіс "Пульс податкової", опрацьовується структурними підрозділами, структурними підрозділами із статусом юридичної особи відповідно до Порядку взаємодії Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби зі структурними підрозділами ДПС України, Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Департаментом розвитку та модернізації державної податкової служби, територіальними органами ДПС щодо опрацювання інформації, яка надходить за телефоном на сервіс "Пульс податкової", затвердженого наказом ДПС України від 30.03.2012 № 263.

14.3. Інформація, що надходить на сервіс "Пульс податкової", приймається, реєструється і опрацьовується у встановленому порядку Інформаційно-довідковим департаментом ДПС та надсилається відповідно до компетенції структурним підрозділам, структурним підрозділам із статусом юридичної особи та територіальним органам ДПС для розгляду.

Інформація, що надійшла на сервіс "Пульс податкової" з 8 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., надсилається для розгляду у той же день, з 18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. - у першій половині наступного робочого дня.

14.4. Для розгляду інформації, що надійшла на сервіс "Пульс податкової", у структурних підрозділах органів ДПС, структурних підрозділах із статусом юридичної особи у встановленому порядку визначаються відповідальні посадові особи, які забезпечують оперативне опрацювання такої інформації, вжиття заходів для забезпечення вирішення по суті порушеного питання та інформування про результати розгляду (реагування) та вжитих заходів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС шляхом відображення в електронній інформаційній картці відповідної інформації.

У разі тимчасової відсутності відповідальної посадової особи повноваження щодо забезпечення оперативного розгляду інформації, що надійшла на сервіс "Пульс податкової", здійснюються особою, яка виконує її обов'язки.

14.5. Результати розгляду інформації, що надійшла на сервіс "Пульс податкової", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такої інформації у встановленому порядку направляються Інформаційно-довідковому департаменту ДПС для подальшого інформування осіб, що звернулись на сервіс "Пульс податкової", про результати розгляду наданої ними інформації.

У разі якщо вирішення порушеного питання потребує додаткового часу, за наявності відповідного обґрунтування термін розгляду може бути продовжений, але не більше ніж на п'ятнадцять календарних днів з моменту отримання такої інформації.

14.6. У випадку якщо інформація, що надійшла на сервіс "Пульс податкової", не містить достатніх даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, структурний підрозділ, структурний підрозділ із статусом юридичної особи, територіальний орган ДПС вживає заходів для отримання додаткової інформації.

14.5. У разі якщо інформація, яка надійшла до структурного підрозділу, структурного підрозділу із статусом юридичної особи, територіального органу ДПС направлена не за призначенням, відповідальна посадова особа повертає її у встановленому порядку Інформаційно-довідковому департаменту ДПС.

14.7. Результатом розгляду інформації, що надійшла на сервіс "Пульс податкової", вважається остаточне вирішення питання, порушеного заявником, усунення повідомлених заявником фактів неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДПС, а також проведення зустрічі із заявником, під час якої роз'яснено правомірність дій працівників органу ДПС або досягнуто порозуміння.

У разі якщо вирішення питання на користь заявника суперечить нормам чинного законодавства, йому надається обґрунтоване роз'яснення з посиланням на норми законодавчих актів.

14.8. Координація роботи щодо забезпечення розгляду органами ДПС інформації, що надійшла на сервіс "Пульс податкової", покладається на Інформаційно-довідковий департамент ДПС.

XV. Організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису

15.1. Надання послуг електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) здійснюється органами ДПС відповідно до вимог Закону України від 22 травня 2003 року № 852-IV "Про електронний цифровий підпис".

15.2. Послуги ЕЦП надаються Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі - Центр сертифікації ключів) відповідно до Регламенту, затвердженого Головою ДПС України.

15.3. Послуги ЕЦП надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам з можливістю безоплатної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів.

15.4. Послуга ЕЦП включає реєстрацію заявників, надання у користування засобів електронного цифрового підпису, допомогу при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації.

15.5. Сферою використання посилених сертифікатів відкритих ключів є організація електронного документообігу, зокрема подання звітності в електронному вигляді, з використанням ЕЦП.

15.6. Обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів, а також надання методичної допомоги при використанні підписувачами засобів електронного цифрового підпису покладається на Інформаційно-довідковий департамент ДПС.вгору