Документ v1143732-18, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2018  № 1143

Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"

Відповідно до пункту 27 Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373, НАКАЗУЮ:

Затвердити професійний стандарт "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", що додається.

Перший заступник Міністра

О. КрентовськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
10.08.2018  № 1143

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ
"Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"

1. Загальні відомості професійного стандарту

1.1. Основна мета професійної діяльності

Організація навчально-пізнавальної діяльності, виховання та розвитку учнів початкової школи

1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

Секція Р "Освіта"

Розділ 85 "Освіта"

Група 85.2 "Початкова освіта"

Клас 85.20 "Початкова освіта"

1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій")

23 Викладачі

233 Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів

2331 Вчителі початкової школи

1.4. Назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій")

2331 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти*

1.5. Узагальнена назва професії

Педагог

1.6. Назви типових посад

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти*

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти I категорії*

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти вищої категорії*

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робота вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти передбачає зайнятість в аудиторії (класі), навчальну та виховну освітню діяльність за межами будівлі, безпосередню підпорядкованість керівництву закладу освіти. Робоче місце може бути розташоване в навчальній аудиторії (класі), в окремому кабінеті, в кімнаті викладачів.

1.8. Умови праці

Умови праці з помірним рівнем шуму, відсутністю вібраційних, теплових, хімічних і радіаційних джерел впливу. Високий рівень психофізіологічного та емоційного навантаження. Високий рівень відповідальності за формування навколишнього освітнього середовища та дотримання заходів і правил забезпечення безпеки учнів.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Необхідні щорічні медичні огляди, попереднє спеціальне навчання з пожежної безпеки у закладах освіти

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК):

для вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти* - диплом молодшого бакалавра (6 рівень НРК), незалежне підтвердження компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій А, Б, В;

для вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти I категорії* - диплом бакалавра (7 рівень НРК), незалежне підтвердження додаткових компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій Г, Д, Є, Ж;

для вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти вищої категорії* - диплом магістра (8 рівень НРК), незалежне підтвердження додаткових компетентностей, необхідних для виконання трудової функцій З.

__________
* Назву посади зазначено відповідно до положень Закону України "Про освіту".

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено обов'язкове щорічне підвищення кваліфікації та проведення атестації не рідше ніж один раз на 5 років, за результатами якої визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено обов'язкове щорічне підвищення кваліфікації та проведення атестації не рідше ніж один раз на 5 років, за результатами якої підтверджуються кваліфікаційні категорії.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст.

Концепція Нової української школи

Концепція розвитку педагогічної освіти

Державний стандарт початкової освіти

Типова освітня програма

Освітня програма

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти, щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти тощо.

4. Перелік трудових функцій (умовні позначення трудових функцій)

Трудова функція А "Планування і здійснення освітнього процесу" (6 рівень НРК)

Трудова функція Б "Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині" (6 рівень НРК)

Трудова функція В "Створення освітнього середовища" (6 рівень НРК)

Трудова функція Г "Рефлексія та професійний саморозвиток" (7 рівень НРК)

Трудова функція Д "Проведення педагогічних досліджень" (7 рівень НРК)

Трудова функція Є "Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти" (7 рівень НРК)

Трудова функція Ж "Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті" (7 рівень НРК)

Трудова функція 3 "Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти" (8 рівень НРК)

5. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці; професійні компетентності; знання, уміння та навички)

Трудова функція А "Планування і здійснення освітнього процесу"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
вивчення та використання професійної літератури під час планування освітнього процесу;
дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі;
планування роботи вчителя: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя;
організація взаємодії із профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу;
педагогічна діагностика учня;
здійснення освітнього процесу.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

А

Планування і здійснення освітнього процесу

Персональний комп'ютер (далі - ПК), інші засоби оргтехніки (далі - ЗО); нормативні документи, підручники, навчальні та методичні посібники, вказівки, рекомендації в паперовій та електронній формах, засоби наочності, педагогічні програмні засоби (ППЗ)

А1. Здатність вивчати, аналізувати та застосовувати під час планування освітнього процесу професійну літературу, подану в паперовій та електронній формах

А1З1. Джерела навчально-методичної літератури для вчителя, у тому числі інтернет-сайти (сайт МОН України, Національної електронної платформи, сайти освітянських проектів, видавництв, електронні платформи для вчителя, електронні бібліотеки тощо)

А1У1. Знаходити навчально-методичну літературу для роботи вчителя, у тому числі в мережі Інтернет

А1З2. Сучасні підходи до навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкової школи

А1У2. Аналізувати перспективні підходи до навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів, визначати їх переваги та ризики порівняно з діючими підходами

А1У3. Застосовувати сучасні підходи до навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів під час планування освітнього процесу

А2. Здатність дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі

А2З1. Нормативні документи, що регламентують діяльність учителя початкової школи (Державний стандарт початкової освіти, Типові освітні програми, освітні програми, Базовий навчальний план, Типовий навчальний план, критерії оцінювання навчальних досягнень тощо)

А2У1. Аналізувати та опрацьовувати нормативні документи з метою їх використання у професійній діяльності

А2У2. Дотримуватися вимог нормативних документів під час планування освітнього процесу в початковій школі

А3. Здатність планувати роботу, розробляти календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, план виховної роботи, планувати професійний саморозвиток вчителя

А3З1. Вимоги до структури і змісту календарно-тематичного плану

А3У1. Складати календарно-тематичний план

А3З2. Вимоги до структури та змісту плану виховної роботи вчителя

А3У2. Складати план виховної роботи

А3З3. Вимоги до структури і змісту плану професійного саморозвитку вчителя

А3У3. Складати план професійного саморозвитку

А3З4. Методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А3У4. Реалізовувати сучасні методики навчання освітніх галузей, передбачених Державним стандартом початкової освіти, під час проектування уроку

А3З5. Методи, форми й засоби навчання та забезпечення взаємодії учнів під час освітнього процесу

А3У5. Передбачати доцільні методи, форми й засоби навчання та забезпечення взаємодії під час освітнього процесу, у тому числі зворотного зв'язку, під час проектування діяльності учнів та вчителя на уроці

А3З6. Сучасні технології навчання в початковій школі

А3У6. Планувати застосування сучасних навчальних технологій під час проектування уроку

А3З7. Варіативність структури уроків у початковій школі

А3У7. Розробляти конспект уроку будь-якого типу із навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А4. Здатність до організації взаємодії з профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу

А4З1. Завдання та обов'язки профільних фахівців, необхідні для планування та організації застосування засобів педагогічного впливу на учнів та/або учнівський колектив

А4У1. Співпрацювати та взаємодіяти з профільними фахівцями стосовно планування педагогічного впливу та/або результатів навчання виходячи з потреб і можливостей учнів та/або учнівського колективу

А4У2. Розробляти спільно з профільними фахівцями індивідуальні програми розвитку та навчання учнів, які потребують особливої уваги

А5. Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня

А5З1. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу навчання освітніх галузей, що визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів класу / окремого учня

А5У1. Оцінювати стан і результати процесу навчання освітніх галузей, що визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів класу / окремого учня

А5У2. Визначати тенденції, динаміку дидактичного процесу

А5У3. Прогнозувати можливі відхилення від мети у процесі навчання учнів класу / окремого учня

А5У4. Визначати шляхи запобігання можливим відхиленням від мети у процесі навчання учнів класу / окремого учня

А5З2. Засоби контролю, перевірки й оцінювання (формувального та підсумкового), збір та узагальнення статистичних даних та їх аналіз

А5У5. Здійснювати поточний контроль і перевірку результатів навчання учнів

А5У6. Проводити формувальне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів

А5У7. Аналізувати й узагальнювати результати формувального та підсумкового оцінювання

А5З3. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу виховання та соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У8. Оцінювати стан і результати процесу виховання і соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У9. Визначати тенденції, динаміку виховного процесу

А5У10. Прогнозувати можливі відхилення від мети у процесі виховання й соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У11. Визначати шляхи запобігання можливим відхиленням від мети у процесі виховання й соціалізації учнів класу / окремого учня

А5З4. Засоби педагогічної діагностики соціальних, моральних якостей особистості учня

А5У12. Вивчати динаміку формування соціальних, моральних якостей особистості учня

А5У13. Аналізувати й узагальнювати результати моніторингу формування соціальних, моральних якостей особистості учня

А6. Здатність до здійснення освітнього процесу

А6З1. Теоретичні основи процесу навчання учнів початкової школи

А6У1. Проводити уроки та інші форми організації освітнього процесу, дотримуючись плану-конспекту з можливістю його коригування в разі потреби

А6У2. Організовувати різні форми навчальної діяльності учнів (індивідуальну, парну, групову, колективну, фронтальну), забезпечувати зворотний зв'язок з учителем

А6У3. Коригувати власну діяльність виходячи з конкретної навчальної ситуації

А6У4. Ураховувати індивідуальні особливості та потреби учнів у процесі організації навчальної діяльності

А6У5. Здійснювати процес навчання учнів відповідно до психолого-педагогічних закономірностей формування умінь і навичок, розвитку пізнавальних потреб і можливостей учнів

А6З2. Теоретичні основи процесу виховання і соціалізації учнів початкової школи

А6У6. Проводити виховні заходи в різних формах, дотримуючись плану виховної роботи вчителя з можливістю його коригування в разі потреби

Трудова функція Б "Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
визначення мети і завдань освітнього процесу, його коригування шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими;
добір доцільних методів, засобів і форм навчання, відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів;
використання в освітньому процесі систем теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
використання у освітньому процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
формувальне та підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів;
відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;
надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій щодо підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти;
організація взаємодії з батьками в різних формах;
координація взаємодії заінтересованих осіб для гармонійного розвитку учнів.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Б

Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині

ПК, ЗО, методичні посібники, рекомендації, настанови, інструкції, навчальні посібники, персональна інформація про учнів та їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), підручники, наочні та віртуальні засоби навчання

Б1. Здатність визначати мету і завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими

Б1З1. Вимоги до визначення мети і завдань уроку та інших форм організації освітнього процесу, засоби їх досягнення

Б1У1. Формулювати мету і завдання уроку та інших форм організації освітнього процесу

А5З1. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу навчання освітніх галузей, що визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів класу / окремого учня

А5У1. Оцінювати стан і результати процесу навчання освітніх галузей, що визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів класу / окремого учня

А5У4. Визначати шляхи запобігання можливим відхиленням від мети у процесі навчання учнів класу / окремого учня

Б1З2. Вимоги до формулювання мети виховного заходу

Б1У2. Формулювати мету виховного заходу

А5З3. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу виховання та соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У8. Оцінювати стан і результати процесу виховання і соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У11. Визначати шляхи запобігання можливим відхиленням від мети у процесі виховання й соціалізації учнів класу / окремого учня

Б2. Здатність добирати доцільні методи, засоби й форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів

А3З5. Методи, форми й засоби навчання та забезпечення взаємодії під час освітнього процесу

А3У5. Передбачати доцільні методи, форми й засоби навчання та забезпечення взаємодії під час освітнього процесу, у тому числі і зворотного зв'язку, під час проектування діяльності учнів та вчителя на уроці

А3З6. Сучасні технології навчання в початковій школі

А3У6. Планувати застосування сучасних навчальних технологій під час проектування уроку

Б2З1. Форми організації освітнього процесу та форми взаємодії учнів і вчителя

Б2У1. Організовувати навчання у різних формах (урок та позаурочні форми: екскурсія, домашня робота, гурткова робота тощо)

А6У2. Організовувати різні форми навчальної діяльності учнів (індивідуальну, парну, групову, колективну, фронтальну), забезпечувати зворотний зв'язок з учителем

Б3. Здатність до використання в освітньому процесі системи теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б3З1. Система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б3У1. Пояснювати сутність понять, способів діяльності, що належать до освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б3У2. Оцінювати істинність або хибність тверджень і висновків учнів з точки зору систем теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б3У3. Прогнозувати можливі помилки учнів виходячи із систем теоретичних знань освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б3У4. Правильно вживати терміни й поняття з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б4. Здатність до використання у освітньому процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А3З4. Методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А3У4. Реалізовувати сучасні методики навчання освітніх галузей, передбачених Державним стандартом початкової освіти, під час проектування уроку

Б4З1. Психолого-дидактичні засади методик навчання освітніх галузей, які визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів початкової школи

Б4У1. Дотримуватись у процесі реалізації методик навчання психологічно-дидактичних вимог до формування в учнів понять, умінь і навичок

Б4З2. Особливості конструювання систем навчальних завдань, що реалізують певну методику навчання

Б4У2. Розробляти системи навчальних завдань відповідно до певної методики формування в учнів понять, умінь і навичок

Б4З3. Методика роботи 3 окремими видами завдань, що пропонуються учням у процесі навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б4У3. Розробляти методику роботи з окремими видами завдань, що пропонуються учням у процесі навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б4З4. Методичні системи навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти, що реалізовані у підручниках, навчальних посібниках, які рекомендовані до використання МОН України

Б4У4. Аналізувати методичні системи, реалізовані в підручниках, навчальних посібниках, з метою з'ясування їхніх переваг і недоліків

Б4У5. Обґрунтовувати вибір навчально-методичного комплекту з огляду на ефективність досягнення обов'язкових результатів навчання, визначених типовими/освітніми програмами

Б5. Здатність до проведення формувального та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів

А5З2. Засоби контролю, перевірки й оцінювання (формувального та підсумкового), збір та узагальнення статистичних даних та їх аналіз

Б5У1. Складати різні види та форми діагностичних робіт для моніторингу / поточного контролю динаміки процесу навчання учнів з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б5У2. Складати завдання для комбінованих контрольних робіт або тести для перевірки навчальних досягнень учнів з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А5У5. Здійснювати поточний контроль і перевірку результатів навчання учнів

А5У6. Проводити формувальне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів

Б6. Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі

А5З1. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу навчання освітніх галузей, що визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів класу / окремого учня

А5У1. Оцінювати стан і результати процесу навчання освітніх галузей, що визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів класу / окремого учня

А5У2. Визначати тенденції, динаміку дидактичного процесу

А5У3. Прогнозувати можливі відхилення від мети у процесі навчання учнів класу / окремого учня

А5У4. Визначати шляхи запобігання можливим відхиленням від мети у процесі навчання учнів класу / окремого учня

Б6З1. Вікові особливості динаміки становлення пізнавальних процесів учнів

Б6У1. Ураховувати вікові особливості учнів під час добору змісту, методів, засобів і форм навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б6У2. Ураховувати вікові особливості учнів у процесі організації навчальної взаємодії та зворотного зв'язку

Б6З2. Індивідуальні особливості динаміки становлення пізнавальних процесів учнів

Б6У3. Ураховувати індивідуальні особливості учнів під час добору змісту, методів, засобів і форм навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б6У4. Ураховувати індивідуальні особливості учнів у процесі організації навчальної взаємодії та зворотного зв'язку

Б6З3. Особливості розвитку особистості учня початкової школи

Б6У5. Ураховувати особливості розвитку особистості учня під час проектування та застосування методів педагогічного впливу

Б7. Здатність до надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій щодо підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти

А5З3. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу виховання та соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У8. Оцінювати стан і результати процесу виховання і соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У9. Визначати тенденції, динаміку виховного процесу

А5У10. Прогнозувати можливі відхилення від мети у процесі виховання й соціалізації учнів класу / окремого учня

А5У11. Визначати шляхи запобігання можливим відхиленням від мети у процесі виховання й соціалізації учнів класу і окремого учня

Б7З1. Повноваження вчителя у роботі з батьками (особами, що їх замінюють)

Б7У1. Дотримуватись професійних повноважень при роботі з батьками учнів (особами, що їх замінюють)

Б7З2. Функції та основні форми роботи з батьками (особами, що їх замінюють)

Б7У2. Реалізовувати функції щодо надання батькам порад і рекомендацій із підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти

Б7З3. Особливості комунікації з батьками (особами, що їх замінюють)

Б7У3. Давати батькам інформацію щодо успіхів і проблем у навчальній діяльності учня

Б7У4. Давати батькам чіткі та зрозумілі поради та рекомендації щодо підтримки навчальної діяльності учнів за межами закладу освіти

Б7У5. Використовувати різноманітні засоби для налагодження ефективної комунікації з батьками (особами, які їх замінюють), в тому числі інтернет-ресурси (спеціально створені сайти, соціальні мережі тощо)

Б8. Здатність до організації взаємодії з батьками в різних формах

Б7З2. Функції та основні форми роботи з батьками (особами, що їх замінюють)

Б8У1. Ознайомлювати батьків зі змістом та особливостями освітнього процесу, що організовується закладом освіти

Б8У2. Залучати батьків до спільної з дітьми діяльності

Б8У3. Забезпечувати педагогічний супровід виховання дитини в родині

Б8У4. Залучати батьків до організації позакласних заходів

Б8У5. Залучати батьків до прийняття колегіальних рішень з окремих питань

Б8З1. Форми роботи вчителя з батьками

Б8У6. Організовувати і проводити індивідуальну роботу з батьками (консультації, листування тощо)

Б8У7. Організовувати і проводити групову та колективну роботу з батьками (батьківські збори, семінари та конференції для батьків, різні форми позакласної виховної роботи за участю батьків тощо)

А4З1. Завдання та обов'язки профільних фахівців, необхідні для планування та організації застосування засобів педагогічного впливу на учнів та/або учнівський колектив

А4У1. Співпрацювати та взаємодіяти з профільними фахівцями стосовно планування педагогічного впливу та/або результатів навчання виходячи з потреб і можливостей учнів та/або учнівського колективу

А4У2. Розробляти спільно з профільними фахівцями індивідуальні програми розвитку та навчання учнів, які потребують особливої уваги

Б9. Здатність до координації взаємодії із зацікавленими особами для гармонійного розвитку учнів

Б9З1. Повноваження вчителя щодо залучення зацікавлених осіб для гармонійного розвитку учнів

Б9У1. Організовувати взаємодію з профільними фахівцями з метою забезпечення гармонійного розвитку учнів

Трудова функція В "Створення освітнього середовища"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
створення безпечних, психологічно комфортних умов освітнього процесу;
створення здоров'язбережувального освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів;
змістове наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти;
збереження і дотримання правил, ціннісних орієнтацій і традицій закладу освіти;
урахування при створенні освітнього середовища індивідуальних потреб учнів.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

В

Створення освітнього середовища

ПК, ЗО, рекомендації, інструкції, навчальні посібники та інші матеріали щодо правил безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, шкільних санітарно-гігієнічних норм, засоби пожежогасіння, аптечка, індивідуальні засоби звукового інформування про небезпеку

В1. Здатність до створення безпечних та психологічно комфортних умов освітнього процесу

В1З1. Основи безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни

В1У1. Забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни

В1З2. Ознаки психологічно комфортних умов освітнього процесу

В1У2. Забезпечувати / створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу

В2. Здатність до створення здоров'язбережувального освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів

В2З1. Вимоги до створення здоров'язбережувального освітнього середовища

В2У1. Реалізовувати вимоги до здоров'язбережувального освітнього середовища, які не передбачають матеріального оснащення

В2У2. Організовувати співпрацю з адміністрацією школи та з іншими зацікавленими особами щодо реалізації вимог до створення здоров'язбережувального освітнього середовища

В2У3. Залучати учасників освітнього процесу до створення здоров'язбережувального освітнього середовища

В2З2. Вимоги до освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів

В2У4. Організовувати освітнє середовище, яке зорієнтоване на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів за допомогою заходів, які не передбачають матеріального забезпечення

В2У5. Організовувати співпрацю з адміністрацією школи та з іншими зацікавленими особами щодо реалізації вимог до створення освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів

В2У6. Залучати учасників освітнього процесу до створення освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів

В3. Здатність до змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти

А2З1. Нормативні документи, що регламентують діяльність учителя початкових класів закладу загальної середньої освіти (Державний стандарт початкової освіти, Типові освітні програми, освітні програми, Базовий навчальний план, Типовий навчальний план, критерії оцінювання навчальних досягнень тощо)

В3У1. Визначати на основі Державного стандарту початкової освіти необхідні для його реалізації компоненти освітнього середовища

В3З1. Вимоги до змістового наповнення освітнього середовища

В3У2. Добирати й застосовувати дидактичні матеріали та засоби для уроків та інших організаційних форм навчання, для оформлення класної кімнати

В4. Здатність до збереження і дотримання правил, ціннісних орієнтацій і традицій закладу освіти

В4З1. Норми та правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти

В4У1. Ознайомлювати батьків (осіб, що їх замінюють) з нормами і правилами поведінки в закладі освіти

В4У2. Забезпечувати дотримання учнями норм і правил поведінки в закладі освіти

В4З2. Ціннісні орієнтації та традиції закладу освіти

В4У3. Дотримуватись ціннісних орієнтацій, зберігати та розвивати традиції закладу освіти

В5. Здатність до врахування при створенні освітнього середовища індивідуальних потреб учнів, в тому числі обдарованих дітей, дітей, які мають особливі освітні потреби

Б6З2. Індивідуальні особливості динаміки становлення пізнавальних процесів учнів

Б6У3. Ураховувати індивідуальні особливості учнів під час добору змісту, методів, засобів і форм навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б6У4. Ураховувати індивідуальні особливості учнів у процесі організації навчальної взаємодії та зворотного зв'язку

Б6З3. Особливості розвитку особистості учня початкової школи

Б6У5. Ураховувати особливості розвитку особистості учня під час проектування та застосування методів педагогічного впливу

В5З1. Індивідуальні потреби учнів у пізнавальній сфері, у сфері особистісного та фізичного розвитку

В5У1. Ураховувати індивідуальні пізнавальні потреби та інтереси учнів при формуванні освітнього середовища

В5У2. Ураховувати індивідуальні потреби учнів у сфері особистісного розвитку при формуванні освітнього середовища

В5У3. Ураховувати індивідуальні потреби фізичного розвитку учнів при формуванні освітнього середовища

Трудова функція Г "Рефлексія та професійний саморозвиток"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
усвідомлення своєї ролі як педагога початкової освіти, а також системи цінностей, мети і завдань професійної діяльності вчителя;
аналіз власної професійної діяльності щодо реалізації цілей і завдань закладу освіти;
визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності;
самооцінювання результатів застосування засобів педагогічного впливу із забезпечення якості навчання, виховання й розвитку учнів початкової школи;
усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей;
планування заходів для досягнення цілей щодо власного професійного розвитку;
участь у роботі творчих груп, методичних об'єднань учителів початкових класів;
використання / поширення інновацій у педагогічній науці та практиці, перспективного педагогічного досвіду;
відстеження власного фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я та їх урівноважування шляхом оптимізації витрат робочого часу та енергії.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Г

Рефлексія та професійний саморозвиток

ПК, ЗО, методичні вказівки, рекомендації, керівництва, настанови, інструкції, навчальні посібники, спеціальна наукова література з питань педагогічної діяльності, нових інноваційних підходів та методів у навчанні, самоаналізу та самовдосконалення

Г1. Здатність до усвідомлення своєї ролі як педагога початкової освіти, а також системи цінностей, мети і завдань професійної діяльності вчителя

Г1З1. Функції, мета і завдання діяльності вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти

Г1У1. Спрямовувати свою діяльність на досягнення мети і завдань вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти

Г1З2. Ціннісні орієнтації вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти

Г1У2. Визначати власну професійну позицію та ідентифікувати себе як носія цінностей професійного середовища

Г1У3. Поважати особистість дитини й толерантно ставитися до неї. Толерантно ставитися до дітей з особливими потребами та підтримувати їх. Демонструвати повагу до особистості дитини й толерантне ставлення до неї, у тому числі й до дитини з особливими потребами

Г1У4. Надавати рівні можливості самореалізації учням різних національностей/віросповідань. Толерантно ставитись до дітей різних національностей/віросповідань, підтримуваних ними культурних і релігійних традицій

Г2. Здатність до аналізу власної професійної діяльності щодо реалізації цілей і завдань закладу освіти

Г2З1. Схема аналізу власної професійної діяльності. Сутність, зміст, методи, форми і засоби аналізу професійної діяльності

Г2У1. Аналізувати, оцінювати, узагальнювати інформацію щодо динаміки та результатів власної професійної діяльності

Г3. Здатність до визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності

Г3З1. Професійно значущі особистісні якості педагога (рефлексія, гнучкість, емпатія, відкритість, товариськість, емоційна привабливість)

Г3У1. Передбачати можливі реакції учнів на певні педагогічні впливи; відчувати їхній емоційний стан

ГЗУ2. Виявляти гнучкість під час вибору методів педагогічного впливу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

Г3З2. "Я-образ" сучасного педагога. Характеристики сучасного педагога

Г3У3. Аналізувати власну педагогічну діяльність щодо відповідності "Я-образу" сучасного педагога

Г3У4. Визначати сильні та слабкі сторони власної педагогічної діяльності

Г4. Здатність до самооцінювання результатів застосування засобів педагогічного впливу із забезпечення якості навчання, виховання й розвитку учнів початкової школи

Г4З1. Сутність самооцінювання педагога

Г4У1. Аналізувати, оцінювати, узагальнювати інформацію щодо динаміки та результатів освітнього процесу

Г4У2. Відстежувати, аналізувати процес і результат власної педагогічної діяльності

Г4У3. Зіставляти процес і результат власної педагогічної діяльності з метою та завданнями освітнього процесу

Г5. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей

Г5З1. Професійні компетентності вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти

Г5У1. Аналізувати й оцінювати власний рівень професійних компетентностей

Г5У2. Визначати власні потреби у розвитку професійних компетентностей

Г5У3. Конкретизувати цілі професійного саморозвитку

Г5З2. Можливості професійного розвитку вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти

Г5У4. Аналізувати можливості професійного розвитку вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти з погляду власних потреб

Г5У5. Вибирати із пропозицій професійного розвитку вчителя ті, що більшою мірою задовольняють власні професійні потреби

Г6. Здатність до планування заходів для досягнення власних цілей щодо власного професійного розвитку

А3З3. Вимоги до структури і змісту плану професійного саморозвитку вчителя

Г6У1. Проектувати свій подальший професійний розвиток

А3У3. Складати план професійного саморозвитку

Г7. Здатність брати участь у роботі творчих груп, методичних об'єднань вчителів початкових класів

Г7З1. Завдання, зміст і форми методичної роботи у закладах освіти

Г7У1. Брати участь у роботі творчих груп, методичних об'єднань вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

Г8. Здатність до використання/поширення інновацій у педагогічній науці та практиці, перспективного педагогічного досвіду

Г8З1. Інноваційні підходи до освітнього процесу

Г8У1. Застосовувати у освітньому процесі початкової школи інноваційні підходи, новації та сучасний педагогічний досвід 

Г8З2. Педагогічні новації в початковій школі

Г8З3. Сучасний педагогічний досвід вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

Г9. Здатність до відстеження власного фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я, їх урівноважування шляхом оптимізації витрат робочого часу та енергії

Г9З1. Правила трудового розпорядку, тривалість і розподіл робочого часу та часу для відпочинку

Г9У1. Розподіляти ефективно та раціонально навчальне навантаження та власні сили для недопущення фізичної, психічної (інтелектуальної та емоційної) перевтоми та професійного "вигорання"

Г9З2. Положення галузевої угоди, колективного договору в закладі освіти

Г9З3. Основні права, обов'язки, соціальний захист та відповідальність учителя

Г9З4. Ознаки фізичного, психічного та духовного комфорту вчителя

Г9У2. Відстежувати власний фізичний стан, систематично проходити медогляд, вчасно звертатися по медичну допомогу

Г9У3. Відстежувати власний емоційний стан щодо наявності емоційних ресурсів, вчасного виявлення емоційної перенапруги, спустошеності

Г9З5. Сутність і ознаки професійного "вигоряння"

Г9У4. Самодіагностувати наявність чи відсутність ознак професійного "вигоряння"

Г9З6. Діагностика професійного "вигоряння"

Г9З7. Профілактика професійного "вигоряння"

Г9У5. Організовувати робоче місце та робочий час

Г9У6. Створювати психологічний комфорт у професійному середовищі

Г9У7. Розширювати власну духовну сферу, кругозір, естетичні та етичні потреби

Г9У8. Самостійно приймати рішення

Г9У9. Здійснювати контроль власної життєдіяльності

Г9У10. Креативно мислити (бути готовим змінюватися й відмовлятися від стереотипів)

Г9У11. Переглядати систему цінностей і мотивів, які перешкоджають професійному та особистісному зростанню

Г9У12. Володіти навичками саморегуляції, техніками розслаблення й контролю власного фізичного та психічного стану, підвищення стресостійкості

Трудова функція Д "Проведення педагогічних досліджень"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
визначення методичної проблеми, обґрунтування її актуальності, мети, завдань тощо;
опрацювання відповідних джерел інформації для визначення шляхів підвищення ефективності розв'язання методичної проблеми;
розроблення концепції дослідження;
розроблення систем навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження;
апробація розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження;
оцінювання ефективності розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження;
підведення підсумків, формулювання висновків педагогічного дослідження.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Д

Проведення педагогічних досліджень

ПК, ЗО, методичні вказівки, рекомендації, керівництва, настанови, інструкції, спеціальна наукова література з питань педагогічної діяльності, інноваційних підходів та методів у навчанні

Д1. Здатність до визначення методичної проблеми, обґрунтування її актуальності, мети, завдань тощо

Д1З1. Напрями сучасних педагогічних досліджень

Д1У1. Вибирати напрям дослідження. Формулювати тему дослідження

Д1З1. Вимоги до обґрунтування актуальності теми, формулювання мети, завдань та інших ознак дослідження

Д1У2. Вивчати сучасний стан розв'язання проблеми

Д1У3. Досліджувати педагогічну практику з питань розв'язання певної проблеми

Д1У4. Обґрунтовувати актуальність методичної проблеми дослідження

Д1У5. Формулювати мету, завдання та інші аспекти дослідження

Д2. Здатність до опрацювання відповідних джерел інформації для визначення шляхів підвищення ефективності розв'язання методичної проблеми

Д2З1. Джерела науково-педагогічної інформації (паперові та електронні) з проблеми дослідження

Д2У1. Знаходити потрібну інформацію

Д2У2. Аналізувати, виділяти головне, узагальнювати підходи різних авторів, порівнювати їх, робити висновки

Д3. Здатність до розроблення концепції дослідження

Д3З1. Сучасні концепції дослідження дидактичних та методичних проблем та їх реалізація в теорії та практиці. Засоби реалізації концепцій початкової освіти

Д3У1. Розробляти концепцію на основі визначених напрямів підвищення ефективності освітнього процесу за певною темою

Д4. Здатність до розроблення навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження

Д4З1. Психолого-педагогічні засади розроблення систем навчальних, виховних і розвивальних завдань

Д4У1. Розробляти системи навчальних, виховних і розвивальних завдань / системи уроків тощо, для підвищення ефективності освітнього процесу з питань теми дослідження

Д5. Здатність до апробації розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження

Д5З1. Сутність, види та методика проведення педагогічного експерименту

Д5У1. Визначати мету і завдання дослідження, вибирати методи проведення педагогічного експерименту

Д5У2. Розробляти завдання діагностичних контрольних робіт, тестів тощо для вхідного зрізу

Д5У3. Вибирати контрольну та експериментальну групи

Д5У4. Реалізовувати в експериментальній групі розроблену систему навчальних, виховних і розвивальних завдань тощо

Д6. Здатність до оцінювання ефективності розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань і систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження

Д6З1. Оцінювання результатів експерименту

Д6У1. Визначати критерії та показники сформованості компетентностей, наскрізних умінь та особистісних якостей учнів, на формування яких спрямовано систему навчальних, виховних і розвивальних завдань

Д6У2. Характеризувати рівні сформованості компетентностей, наскрізних умінь та особистісних якостей учнів, на формування яких спрямовано систему навчальних завдань / систему уроків тощо

Д6У3. Складати зміст діагностичних методик відповідно до мети і завдань експериментального дослідження

Д6З2. Кількісний і якісний аналіз результатів експерименту

Д6У1. Застосовувати методи математичної обробки результатів експерименту

Д6У2. Зіставляти результати вхідного і вихідного зрізу та інтерпретувати їх

Д7. Здатність до підведення підсумків, формулювання висновків педагогічного дослідження

Д7З1. Вимоги до формулювання висновків педагогічного дослідження та його впровадження

Д7У1. Підводити підсумки дослідження, формулювати висновки відповідно до завдань проведеного дослідження

Д7У2. Формулювати практичну значущість проведеного дослідження, розробляти засоби його впровадження

Трудова функція Є "Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
наставництво та керівництво стажуванням, педагогічною практикою студентів;
керування роботою творчих груп, методичних об'єднань, школи молодого вчителя тощо;
проведення майстер-класів, тренінгів тощо.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Є

Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

ПК, ЗО, методичні рекомендації, інструкції, навчальні та навчально-методичні посібники, підручники, наочні та віртуальні засоби навчання, навчальні та розвивальні ігри

Є1. Здатність до наставництва та керівництва стажуванням, педагогічною практикою студентів

Є1З1. Нормативні документи, що регламентують наставництво

Є1У1. Дотримуватись нормативних документів, що регламентують наставництво

А2З1. Нормативні документи, що регламентують діяльність учителя початкової школи (Державний стандарт початкової освіти, Типові освітні програми, освітні програми, Базовий навчальний план, Типовий навчальний план, критерії оцінювання навчальних досягнень тощо)

Є1У2. Надавати колегам - вчителям початкових класів закладу загальної середньої освіти, студентам, які проходять педагогічну практику, методичну допомогу, рекомендації з навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А3З5. Методи, форми й засоби навчання та забезпечення взаємодії учнів під час освітнього процесу

А3З6. Сучасні технології навчання в початковій школі

Б2З1. Форми організації освітнього процесу та форми навчальної взаємодії учнів і вчителя

Б3З1. Система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А3З4. Методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Б4З1. Психолого-дидактичні засади методик навчання освітніх галузей, які визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів початкової школи

Б4З2. Особливості конструювання систем навчальних завдань, що реалізують певну методику навчання

Б4З3. Методика роботи з окремими видами завдань, що пропонуються учням у процесі навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Г8З1. Інноваційні підходи до освітнього процесу

Г8З3. Сучасний педагогічний досвід вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

Б6З1. Вікові особливості динаміки становлення пізнавальних процесів учнів

Б6З2. Індивідуальні особливості динаміки становлення пізнавальних процесів учнів

А5З3. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу виховання та соціалізації учнів класу / окремого учня

Є1У3. Надавати колегам - вчителям початкових класів закладу загальної середньої освіти, студентам, які проходять педагогічну практику, допомогу, рекомендації щодо виховання та соціалізації учнів початкової школи

Б7З1. Повноваження вчителя у роботі з батьками (особами, що їх замінюють)

Є1У4. Надавати колегам - вчителям початкових класів закладів загальної середньої освіти, студентам, які проходять педагогічну практику, допомогу, рекомендації щодо роботи з батьками (особами, що їх замінюють) з питань виховання учнів

Б7З2. Функції та основні форми роботи з батьками (особами, що їх замінюють)

Б7З3. Особливості комунікації з батьками (особами, що їх замінюють)

Є2. Здатність до керування роботою творчих груп, методичних об'єднань, школи молодого вчителя тощо

Є2З1. Функції та повноваження творчих груп, методичних об'єднань, школи молодого вчителя тощо

Є2У1. Виконувати дії та операції, що реалізують функції творчих груп, методичних об'єднань, школи молодого вчителя тощо

Є2У2. Керувати, спрямовувати діяльність творчих груп, методичних об'єднань, школи молодого вчителя тощо з метою реалізації їхніх функцій

Є3. Здатність до проведення майстер-класів, тренінгів тощо

Є3З1. Етапи підготовки до проведення тренінгів та інших форм інтерактивних занять із дорослими

Є3У1. Визначати мету і завдання майстер-класу, тренінгу тощо

Є3У2. Проектувати зміст, методику проведення майстер-класу, тренінгу тощо

Є3У3. Добирати засоби навчання, у тому числі технічні засоби

Є3З2. Вимоги до публічних виступів педагога

Є3У4. Складати доповідь із дотриманням вимог до публічних виступів

Є3З3. Вимоги до презентацій

Є3У5. Створювати презентацію доповіді з використанням можливостей програми для презентацій

Трудова функція Ж "Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
узагальнення власного педагогічного досвіду і представлення його у різних формах;
поширення власного педагогічного досвіду шляхом участі в методичних заходах різних рівнів (шкільного, районного, міського, обласного, всеукраїнського), презентації в засобах масової інформації (педагогічній пресі, на освітніх платформах тощо);
коригування власної професійної діяльності з урахуванням пропозицій і зауважень колег, здобутків педагогічної науки та практики.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Ж

Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті

ПК, ЗО, методичні вказівки, рекомендації, настанови, інструкції, спеціальна наукова література з питань педагогічної діяльності, інноваційних підходів та методів у навчанні

Ж1. Здатність до узагальнення власного педагогічного досвіду і представлення його у різних формах

Д7З1. Вимоги до формулювання висновків педагогічного дослідження та його впровадження

Д7У1. Підводити підсумки дослідження, формулювати висновки відповідно до завдань проведеного дослідження

Д7У2. Формулювати практичну значущість проведеного дослідження, розробляти засоби його впровадження

Ж1З1. Форми презентації результатів експериментального дослідження

Ж1У1. Представляти результати експериментального дослідження у формі навчальних матеріалів для учнів, системи уроків, методичних рекомендацій щодо методичних прийомів, організації видів навчальної діяльності тощо

Ж1З2. Вимоги до структурування змісту презентації результатів експериментального дослідження

Ж2. Здатність до поширення власного педагогічного досвіду шляхом участі в методичних заходах різних рівнів (шкільного, районного, міського, обласного, всеукраїнського), презентації в засобах масової інформації (педагогічній пресі, на освітніх платформах тощо)

Ж2З1. Етапи підготовки публічного виступу. Вимоги до публічних виступів педагога

Ж2У1. Готувати доповідь, повідомлення тощо про зміст, методику проведення та результати експериментальної роботи

Ж2У2. Доповідати про результати експериментального дослідження

Ж2У3. Обґрунтовувати власну позицію, відповідаючи на запитання колег

Ж2З2. Вимоги до публікацій статей, тез доповідей тощо в педагогічних виданнях

Ж2У4. Готувати статті, в яких, висвітлюється зміст, методика, результати експериментальної роботи

Ж3. Здатність до коригування власної професійної діяльності з урахуванням пропозицій і зауважень колег, здобутків педагогічної науки та практики

Г3З1. Професійно значущі особистісні якості педагога (рефлексія, гнучкість, емпатія, відкритість, товариськість, емоційна привабливість)

Ж3У1. Критично оцінювати та враховувати слушні пропозиції колег щодо коригування власної професійної діяльності

Ж3З1. Сутність, зміст, методи, форми і засоби аналізу професійної діяльності

Ж3У2. Коригувати власну професійну діяльність з урахуванням слушних пропозицій та зауважень колег

Трудова функція З "Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти"

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
аналіз професійної діяльності та результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти;
оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти;
експертиза навчальних матеріалів, методичних розробок, підручників, навчальних посібників тощо;
участь у роботі експертних груп, атестаційної комісії.

Умовне позначення

Трудові функції

Предмети та засоби праці

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

З

Оцінювання результатів роботи учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

ПК, ЗО, методичні вказівки, рекомендації, інструкції, навчальні посібники, програмні засоби

З1. Здатність аналізувати професійну діяльність і результати роботи вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

А2З1. Нормативні документи, що регламентують діяльність учителя початкової школи (Державний стандарт початкової освіти, Типові освітні програми, освітні програми, Базовий навчальний план, Типовий навчальний план, критерії оцінювання навчальних досягнень тощо)

З1У1. Аналізувати діяльність колег - вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти стосовно дотримання та реалізації нормативних документів, зокрема, стосовно досягнення цілей і завдань початкової школи, цілей і завдань освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А3З5. Методи, форми й засоби навчання та забезпечення взаємодії учнів під час освітнього процесу

З1У2. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти щодо педагогічної доцільності використання певних методів, форм і засобів освітнього процесу, упровадження сучасних освітніх технологій, форм організації навчання і форм організації навчальної взаємодії учнів та учителя

А3З6. Сучасні технології навчання в початковій школі

Б2З1. Форми організації освітнього процесу та форми навчальної взаємодії учнів і вчителя

Б3З1. Система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

З1У3. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти стосовно дотримання принципу науковості викладання змісту освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

А3З4. Методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

З1У4. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти стосовно дотримання сучасних методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти, психолого-дидактичних засад навчання, конструювання систем навчальних завдань для різних етапів пізнавальної діяльності учнів, методик роботи над окремими видами завдань

Б4З1. Психолого-дидактичні засади методик навчання освітніх галузей, які визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів початкової школи

Б4З2. Особливості конструювання систем навчальних завдань, що реалізують певну методику навчання

Б4З3. Методика роботи з окремими видами завдань, що пропонуються учням у процесі навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти

Г8З1. Інноваційні підходи до освітнього процесу

З1У5. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти щодо упровадження в освітній процес інноваційних підходів і технологій, новацій, сучасного педагогічного досвіду

Г8З2. Педагогічні новації в початковій школі

Г8З3. Сучасний педагогічний досвід вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

Б6З1. Вікові особливості динаміки становлення пізнавальних процесів учнів

З1У6. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти щодо врахування в освітньому процесі вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

Б6З2. Індивідуальні особливості динаміки становлення пізнавальних процесів учнів

А5З3. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу виховання та соціалізації учнів класу / окремого учня

З1У7. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти щодо ефективності процесу виховання та соціалізації учнів класу / окремого учня

Б7З1. Повноваження вчителя у роботі з батьками (особами, що їх замінюють)

З1У8. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти щодо надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій стосовно підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти

Б7З2. Функції та основні форми роботи з батьками (особами, що їх замінюють)

Б7З3. Особливості комунікації з батьками (особами, що їх замінюють)

З1З1. Професійний стандарт "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"

З1У9. Аналізувати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти щодо реалізації їхніх професійних функцій

З2. Здатність оцінювати результати роботи вчителів початкових, класів закладів загальної середньої освіти

А5З2. Засоби контролю, перевірки й оцінювання (формувального та підсумкового), збір та узагальнення статистичних даних та їх аналіз

З2У1. Оцінювати роботу колег - вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти шляхом контролю, перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів

А5З1. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу навчання освітніх галузей, що визначені Державним стандартом початкової освіти, учнів класу / окремого учня

З2У2. Оцінювати ефективність процесу навчання учнів колег - вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

А5З3. Ознаки, які характеризують стан і результати процесу виховання та соціалізації учнів класу / окремого учня

З2УЗ. Оцінювати процес та результати виховання учнів колег - вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

Б7З1. Повноваження вчителя у роботі з батьками (особами, що їх замінюють)

З2У4. Оцінювати роботу колег - вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти стосовно надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій щодо підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти

З2З1. Педагогічне оцінювання. Засоби і методи оцінювання діяльності вчителя

З2У5. Оцінювати діяльність учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти щодо реалізації ними професійних функцій, передбачених професійним стандартом

З3. Здатність проводити експертизу навчальних матеріалів, методичних розробок, підручників, навчальних посібників тощо

З3З1. Педагогічна експертиза. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. Мета, завдання та вимоги до експертизи навчальних матеріалів, підручників, навчальних посібників тощо

З3У1. Аналізувати й оцінювати відповідно до концептуальних засад, мети та сучасних технологій початкової освіти ефективність систем навчальних завдань, методичних систем тощо, які реалізовані у матеріалах, що піддаються експертизі

З3У2. Визначати переваги та недоліки поданих на експертизу навчальних матеріалів, методичних розробок, підручників, навчальних посібників тощо

З3З2. Методичні рекомендації для складання експертного висновку

З3У3. Складати експертний висновок щодо навчальних матеріалів, методичних розробок, підручників, навчальних посібників тощо

З4. Здатність брати участь у роботі експертних груп, атестаційних комісій

З4З1. Функції та повноваження експертних груп, атестаційних комісій

З4У1. Виконувати дії та операції для реалізації функцій експертних груп та атестаційних комісій

6. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

6.1. Розробник професійного стандарту

Міністерство освіти і науки України

6.2. Суб'єкт перевірки професійного стандарту

Науково-дослідний Інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України

6.3. Дата затвердження професійного стандарту

10 серпня 2018 року

6.4. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

15 серпня 2018 року

6.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

Серпень 2023 року

{Текст взято з сайту Мінсоцполітики України http://www.msp.gov.ua}вгору