Документ v1097563-09, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
11.09.2009 N 10977

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист від 10.07.2009 щодо поширення
сфери дії Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) (далі -
Закон про контроль) на органи статистики та, в межах повноважень,
повідомляє наступне.
У своїх листах від 17.09.2008 N 7889 ( v7889563-08 ), від
18.11.2008 N 9682, від 12.06.2009 N 6999 та від 23.07.2009 N 8837
Держкомпідприємництво не тільки висловило свою думку про поширення
сфери дії Закону про контроль ( 877-16 ) на органи статистики, а й
чітко обґрунтувало свою позицію з цього питання.
Крім того, органи статистики включені до Переліку органів
виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд
(контроль) у відповідних сферах господарської діяльності, що
підпадають під сферу дії Закону про контроль ( v5811563-08 ), та
на які розповсюджується дія постанови Кабінету Міністрів України
від 21.05.2009 N 502 ( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року",
оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва.
На сьогоднішній день позиція Держкомпідприємництва з
порушеного у Вашому листі питання залишається незмінною з огляду
на нижченаведене.
Відповідно до статті 1 Закону про контроль ( 877-16 )
державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів,
органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи
державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених
законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог
законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів
суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг,
прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього
природного середовища.
Статтею 2 Закону про контроль ( 877-16 ) встановлено, що дія
цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Дія цього Закону ( 877-16 ) не поширюється на відносини, що
виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного
контролю на кордоні, контролю за дотриманням бюджетного
законодавства та використанням державного та комунального майна,
банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального
державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на
ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням
законодавства про захист економічної конкуренції, а також
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського
нагляду, досудового слідства і правосуддя (редакція Закону з
урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р.
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ).
Щодо Вашого питання - за якими суб'єктами здійснюється
державний нагляд (контроль) органами статистики - зазначимо, що
відповідно до статті 4 Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) (далі - Закон N 2614) суб'єктами, на яких поширюється
дія цього Закону, є, зокрема, юридичні особи, їх філії,
відділення, представництва та інші відособлені структурні
підрозділи, що знаходяться на території України.
Статтею 13 Закону N 2614 ( 2614-12 ) зазначено про предмет та
види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду
(контролю) органами державної статистики.
Так, згідно зі статтею 13 Закону N 2614 ( 2614-12 ), органи
державної статистики мають право: - вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих
респондентами. Застосовувати при цьому у порядку, встановленому
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
галузі статистики, метод безпосереднього відвідування виробничих,
службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх
філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних
підрозділів, а також громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності; - вимагати від респондентів внесення виправлень до
статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі
виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних
даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи
державної статистики можуть самостійно вносити зазначені
виправлення з наступним повідомленням про це респондентів; - подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення
винних у порушенні вимог цього Закону ( 2614-12 ) посадових осіб
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до
відповідальності, передбаченої законами; - розглядати справи про адміністративні правопорушення та
накладати відповідно до законів штрафи.
Разом з тим, слід зазначити, що статтею 186-3 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) встановлена
відповідальність за порушення порядку подання або використання
даних державних статистичних спостережень, а статтею 244-3
( 80732-10 ) передбачено, що органи державної статистики
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням порядку подання або використання даних державних
статистичних спостережень.
В той же час, наказом Державного комітету статистики України
від 19.06.2003 N 186 ( z0862-03 ), який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 26.09.2003 за N 862/8183,
затверджений Порядок проведення перевірок достовірності первинних
та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і
статистичної звітності органами державної статистики.
Згаданим Порядком ( z0862-03 ) передбачений спосіб здійснення
органами державної статистики державного нагляду (контролю), а
саме: визначені суб'єкти та об'єкти перевірки, види перевірок,
права і обов'язки перевіряючих під час здійснення перевірки, а
також встановлений порядок проведення таких перевірок і оформлення
результатів перевірок.
Слід також зазначити, що з практики застосування термінів,
слів та сполучень у юриспруденції "контроль" - державні і
громадські заходи з нагляду, перевірки, обліку діяльності,
поведінки фізичних і юридичних осіб.
Враховуючи вищенаведене, на думку Держкомпідприємництва, на
відносини, які виникають під час проведення органами державної
статистики перевірок суб'єктів господарювання щодо достовірності
поданих ними первинних та статистичних даних, поширюється дія
Закону про контроль ( 877-16 ).
Таким чином, посадові особи органів державної статистики при
здійсненні ними перевірок суб'єктів господарювання щодо
достовірності поданих ними первинних та статистичних даних,
повинні дотримуватись вимог Закону про контроль ( 877-16 ).
Стосовно визначення законом переліку органів, на які
розповсюджується сфера дії Закону про контроль ( 877-16 ), слід
зазначити, що такий перелік контролюючих органів не може бути
остаточним та буде підлягати постійному коригуванню, з урахуванням
можливості реорганізації органів державного нагляду (контролю).
Також вважаємо за необхідне довести до Вашого відома, що
Держкомпідприємництво керується у своїй діяльності Положенням про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 26.04.2007 N 667 ( 667-2007-п ) (далі - Положення).
Так, відповідно до Положення ( 667-2007-п ),
Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим органом з питань
державної регуляторної політики, державної реєстрації,
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської
діяльності.
Проте, Держкомпідприємництво не є спеціально уповноваженим
органом з питань реалізації державної політики при здійсненні
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Відповідно до Положення ( 667-2007-п ) Держкомпідприємництву,
під час виконання завдань з реалізації державної політики при
здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності, надані тільки повноваження щодо організації роботи,
пов'язаної із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, та узагальнення стану здійснення
центральними органами виконавчої влади заходів щодо проведення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Щодо Вашого питання про відсутність Держкомпідприємництва в
переліку органів державного нагляду (контролю), що підпадають під
сферу дії Закону про контроль ( v5811563-08 ), слід зазначити, що
штрафні санкції за адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 166-10 - 166-12 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (далі - КУпАП), накладаються
Держкомпідприємництвом на посадових осіб дозвільних органів,
органів, які здійснюють реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, та органи ліцензування, а не на суб'єктів
господарювання.
Держава, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування не є суб'єктами господарювання, згідно зі статтею 8
Господарського кодексу України ( 436-15 ).
Враховуючи наведене, Держкомпідприємництво не є органом
державного нагляду (контролю) в розумінні Закону про контроль
( 877-16 ), оскільки не наділений повноваженнями, передбаченими
законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог
законодавства суб'єктами господарювання, а при здійсненні
повноважень, передбачених статтями 166-10 - 166-12 КУпАП
( 80731-10 ), наявними є адміністративно-правові відносини між
двома повноважними суб'єктами виконавчої влади.
Голова О.В.Кужельвгору