Щодо відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури
МОНмолодьспорт України; Лист, Перелік, Форма від 23.11.20111/11-10965
Документ v1096736-11, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2011

       МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Л И С Т
23.11.2011 N 1/11-10965
Керівникам вищих
навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації
та наукових установ

Щодо відкриття аспірантури (ад'юнктури),
докторантури

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада
2011 року при підготовці матеріалів на відкриття аспірантури
(ад'юнктури) та докторантури керівникам вищих навчальних закладів
та наукових установ необхідно врахувати наступне. Відповідно до пункту 1 Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 309
( 309-99-п ), аспірантура та докторантура відкривається у вищих
навчальних закладах III або IV рівнів акредитації та наукових
установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні і
наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та
матеріальну базу. Відкривати аспірантуру (ад'юнктуру), докторантуру та
розширювати перелік наукових спеціальностей в аспірантурі
(ад'юнктурі) та докторантурі у тих вищих навчальних закладах та
наукових установах, де сформовані наукові школи, ведуться потужні
наукові дослідження зі спеціальностей, з яких пропонується
відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури. Слід враховувати, що у відомостях про наукове забезпечення,
які подаються до Міністерства, необхідно зазначати докторів
(кандидатів) наук, які мають науковий ступінь зі спеціальності, за
якою передбачається відкриття аспірантури (ад'юнктури),
докторантури. Введення до наукового забезпечення докторів
(кандидатів) наук з інших спеціальностей має бути обґрунтованим.
Обов'язково надавати інформацію про дату зарахування доктора наук,
основним місцем роботи якого є зазначений вищий навчальний заклад
(наукова установа). Матеріали на відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури
згідно додатка 1 подаються на паперових носіях, згідно додатка 2
на e-mail: aspiranturaMON@gmail.com.
Перший заступник Міністра Є.М.Суліма

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
документів, які необхідно подати для відкриття
аспірантури (ад'юнктури), докторантури:

1. Супроводжувальний лист вищого навчального закладу щодо
відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури.
2. Підтримка щодо відкриття аспірантури або докторантури
міністерства, відомства, у сфері управління якого знаходиться ВНЗ
(НДІ).
3. Обґрунтування* щодо відкриття аспірантури (ад'юнктури),
докторантури.
4. Таблиця з науковим забезпеченням спеціальності (форма 1 -
на кожну спеціальність окремо).
5. За підписом начальника відділу кадрів довідка з
зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та наукового ступеня
доктора (кандидата) наук, дата зарахування його до штату, основним
місцем роботи якого є вищий навчальний заклад (наукова установа),
в якому відкриває аспірантура (докторантура) та трудові книжки
якого знаходяться у відділі кадрів даного ВНЗ (НДІ).
6. Витяг з рішення вченої ради про відкриття аспірантури
(ад'юнктури) або докторантури.
7. Ксерокс трудових книжок, дипломів докторів наук, що
зазначені у формі 1.
8. Копія сертифіката про акредитацію ВНЗ в повному обсязі та
додаток до сертифіката.
--------------- * В обґрунтуванні необхідно зазначити: 1. Історія створення ВНЗ (НДІ). 2. Форма власності. 3. Рівень акредитації в повному обсязі. 4. Структура ВНЗ (НДІ) - кількість філій, факультетів,
кафедр, лабораторій, відділів, секторів тощо (у тому числі
конкретно зі спеціальності, що відкривається). 5. З яких напрямків ведеться підготовка спеціалістів і
магістрів, підкресливши при цьому спеціальності, що відповідають
науковій спеціальності, з якою пропонується відкриття аспірантури.
При відкритті докторантури - відповідно - аспірантура. 6. Кількість працівників у ВНЗ (НДІ), в тому числі конкретно: а) докторів наук (в дужках вказати, скільки з них мають вчене
звання професора, доцента, старшого наукового співробітника +
скільки з них працюють у штаті установи з відповідним записом у
трудовій книжці і скільки на засадах сумісництва); б) кандидатів наук (в дужках вказати, скільки з них мають
вчене звання професора, доцента, старшого наукового
співробітника + скільки з них працюють у штаті установи з
відповідним записом у трудовій книжці і скільки на засадах
сумісництва). 7. З якого року відкрита у ВНЗ (НДІ) аспірантура і
докторантура і із скількох спеціальностей. 8. Мета відкриття. 9. Чому виникла потреба у підготовці кандидатів (докторів)
наук саме з цієї наукової спеціальності? 10. Для кого будуть готуватися фахівці вищої кваліфікації з
цієї спеціальності? 11. Чи є реальна потреба у підготовці фахівців вищої
кваліфікації саме з цієї наукової спеціальності? 12. Напрямки наукових досліджень ВНЗ (НДІ) зі спеціальності,
що відкривається. 13. Наявність наукової школи з даного наукового напрямку. 14. Наявність експериментальної бази для проведення наукових
досліджень з даного напрямку. 15. Наявність спеціалізованих вчених рад у ВНЗ (НДІ) зі
спеціальності, що відкривається. 16. Наявність фахових видань.
Форма 1
ВІДОМОСТІ
про наукове забезпечення
наукової(их) спеціальності(ей)
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Місце основної | Науковий | Шифр | Основні праці | |п/п| ім'я, |роботи (установа, |ступінь, шифр |спеціальності,| (2-3 назви) за | | |по батькові| її відомча | та назва | за якою може | спеціальністю, | | | |підпорядкованість,|спеціальності,| здійснювати | з якою | | | | посада) | за якою |кваліфіковане | пропонується | | | | | захищена | наукове | відкриття | | | | | дисертація | керівництво | аспірантури | | | | | | або |(докторантури), -| | | | | |консультування| для тих, шифр | | | | | | | спеціальності | | | | | | | яких | | | | | | | не відповідає | | | | | | | шифру наукової | | | | | | | спеціальності, | | | | | | | з якої | | | | | | | пропонується | | | | | | | відкриття | | | | | | | аспірантури або | | | | | | | докторантури | |---+-----------+------------------+--------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------------------
Ректор підпис
(печатка)

Додаток 2

------------------------------------------------------------------------------- | N |Шифр та назва |Назва вищого | Напрямки | Наукове |Мета відкриття| |п/п|спеціальності,| навчального | наукових | забезпечення | аспірантури | | | з якої | закладу | досліджень | (П.І.Б., |(докторантури)| | | пропонується | (наукової | вищого | науковий | (коротка | | | відкриття | установи), | навчального | ступінь |інформація про| | | аспірантури | факультет, | закладу | доктора наук |потребу вищого| | |(ад'юнктури), | кафедра, | (наукової | (кандидата | навчального | | | докторантури | підготовка | установи) зі |наук), шифр та| закладу у | | | |спеціалістів |спеціальності,| назва | підготовці | | | |та магістрів | з якої |спеціальності,| кандидатів | | | | з даної | пропонується | за якою | (докторів) | | | |спеціальності| відкриття | захищена | наук з даної | | | | | аспірантури | дисертація, | наукової | | | | |(ад'юнктури), | дата |спеціальності)| | | | | докторантури | зарахування | | | | | | | доктора | | | | | | | (кандидата) | | | | | | |наук до штату,| | | | | | | основним | | | | | | |місцем роботи | | | | | | |якого є вищий | | | | | | | навчальний | | | | | | | заклад | | | | | | | (наукова | | | | | | | установа), | | | | | | | в якому | | | | | | | відкриває | | | | | | | аспірантура | | | | | | |(докторантура)| | -------------------------------------------------------------------------------вгору