Документ v1095884-19, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2019

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

19.04.2019  № 1095

Про схвалення Пріоритетів діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції на 2020-2022 роки

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 04 березня 2019 року № 6054/1/1-19 щодо визначення пріоритетів діяльності на 2020-2022 роки та відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання корупції", пунктів 5.1-5.7 Регламенту Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 квітня 2016 року № 1, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Схвалити Пріоритети діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції на 2020-2022 роки, що додаються.

2. Департаменту координації антикорупційної політики забезпечити подання Кабінетові Міністрів України схвалених пунктом 1 цього рішення Пріоритетів діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції на 2020-2022 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Серьогіна О.Ю.

Голова

О.А. МангулСХВАЛЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
19 квітня 2019 року № 1095

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Національного агентства з питань запобігання корупції на 2020-2022 роки

I. Назва пріоритету - підвищення інституційної спроможності Національного агентства з питань запобігання корупції, як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики

1. Основні проблеми, які мають бути вирішені у цій сфері

1.1. Підвищення потужності і розширення функціональності інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - ІТС Реєстр), розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення" (далі - ІТС ЄДРОК), забезпечення їх належного безперебійного функціонування, захист та збереження даних.

1.2. Створення та подальше використання інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр звітності політичних партій та кандидатів на загальнодержавних і місцевих виборах" (далі - ІТС Реєстр звітності), враховуючи складність проведення аналізу, значний обсяг, довготривалість та економічну недоцільність існуючої процедури подання, оприлюднення, перевірки та зберігання звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидатів від політичних партій, які балотуються на загальнодержавних (виборах народних депутатів України, виборах Президента України) та місцевих виборах.

1.3. Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про запобігання корупції" рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) можуть створюватися територіальні органи Національного агентства.

Представництво Національного агентства на регіональному рівні на сьогодні фактично належним чином не забезпечено, тоді як існує реальна потреба у:

оперативному реагуванні відповідно до чинного законодавства на факти неподання або несвоєчасного подання декларацій або повідомлень про суттєві зміни в майновому стані особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

роботі на місцях в частині надання консультацій, складання, ознайомлення, вручення протоколів про адміністративні правопорушення та представлення інтересів Національного агентства в судах;

здійсненні співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (викривачі), вжитті заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв'язку з таким інформуванням;

методичному забезпеченні діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, опрацюванні повідомлень про корупцію, своєчасності надання документів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для внесення їх до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

1.4. Підвищення ефективності здійснення Національним агентством моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення повноважень в частині контролю та перевірки декларацій, перевірки можливих фактів порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" суб'єктами закону, систематизація та узагальнення практики застосування норм закону, здійснення аналізу проведених перевірок суб'єктів закону, у тому числі повних перевірок декларацій, перевірок своєчасності подання декларацій, спеціальних перевірок, моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших заходів реагування, передбачених законом шляхом створення спеціалізованого програмного забезпечення - Системи управління справами.

1.5. Забезпечення законодавчих вимог до приміщень, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також належне розміщення та умови праці для працівників Національного агентства.

2. Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі, та очікувані результати

Підвищення інституційної спроможності Національного агентства як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики, шляхом забезпечення:

належного безперебійного функціонування ІТС Реєстр, а також сталого та ефективного функціонування ІТС Реєстр в умовах значного розширення обсягу даних, які до нього надходять та обробляються, прогнозованого збільшеного обчислювального навантаження в 5-7 разів в зв'язку з запланованим розширенням складу та функцій прикладного програмного забезпечення ІТС Реєстр;

належного безперебійного функціонування ІТС ЄДРОК в умовах зростання обсягу даних, які до нього надходять та обробляються, прогнозованого збільшеного навантаження у зв'язку з запланованим розширенням складу та функцій прикладного програмного забезпечення ІТС ЄДРОК;

запровадження електронної системи звітності політичних партій та кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах надасть змогу спростити процедуру подання зазначених звітів в електронному вигляді та відмовитись від подання паперових форм звітності, підвищить ефективність державного контролю за діяльністю політичних партій та кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах, а також забезпечить прозорість інформації, належне зберігання, оприлюднення та захист інформації;

оперативного реагування на факти неподання або несвоєчасного подання декларацій або повідомлень про суттєві зміни в майновому стані особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оптимізації строків отримання інформації та документів, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винуватість/невинуватість особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного прийняття рішення щодо дотримання особою вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень;

запровадження Системи управління справами з метою здійснення за її допомогою контролю керівниками структурних підрозділів та уповноваженими особами за строками виконання вхідної кореспонденції, здійснення перевірок (своєчасне направлення запитів, інформування про отримання відповідей тощо), що дозволить уникнути дублювання здійснення перевірок суб'єктів закону, пришвидшить обмін інформацією між структурними підрозділами Національного агентства, а також підвищить ефективність та результативність роботи працівників Національного агентства, їх виконавської дисципліни;

створення єдиного технологічного простору для накопичення, обробки інформації, забезпечення інтеграції з внутрішніми реєстрами, захисту інформації з метою ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій та кандидатів на загальнодержавних і місцевих виборах;

автономну роботу органу, розміщення додаткової чисельності працівників Національного агентства, а також належний стан приміщень та інженерних комунікацій відповідно до вимог будівельних, санітарних норм і правил пожежної безпеки.

3. Відповідність пріоритету стратегічним документам, міжнародним зобов'язанням

Впровадження та удосконалення антикорупційних механізмів, інструментів попередження корупції та здійснення контролю за доброчесною поведінкою службовців сприятиме досягненню цілей і пріоритетів, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом.

4. Що зроблено у попередньому періоді за відповідним напрямом

З метою отримання реальної інформації про поточний стан функціонування ІТС Реєстр, визначення недоліків архітектури та складу системи, можливостей взаємодії з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, відповідності його програмних засобів функціональним вимогам згідно із законодавством, технічним вимогам щодо надійності та безперервності роботи системи, вимогам до роботи системи під час пікових навантажень тощо, формування висновків та рекомендацій щодо шляхів оптимізації, удосконалення та модернізації ІТС Реєстр та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 787 "Про затвердження плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" міжвідомчою робочою групою проведено аудит роботи ІТС Реєстр, за результатами якого рекомендовано здійснити модернізацію існуючої ІТС Реєстр та побудову катастрофостійкої інфраструктури ІТС Реєстр (Центр обробки даних).

Необхідним також є здійснення оновлення прикладного програмного забезпечення ІТС ЄДРОК, зокрема внесення зміни до користувацького інтерфейсу, програмного забезпечення, інших функціональних складових програмного забезпечення, в тому числі у зв'язку із прийняттям змін до законодавства, відповідних рішень Національного агентства, необхідністю забезпечення технічних можливостей виконання Національним агентством покладених завдань та забезпечення надання публічної інформації відповідно до вимог законодавства.

У 2018 році для забезпечення належного функціонування власних реєстрів та інформаційних ресурсів, Національне агентство розпочало побудову відомчого Центру обробки даних. Так, розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво відомчого центру обробки даних з технічним переоснащенням інженерних мереж, отримано експертний висновок та розпочато його побудову. Завершення робіт із побудови відомчого Центру обробки даних Національного агентства очікується у першому півріччі 2019 року.

У 2019 році розпочато проведення модернізації програмного забезпечення ІТС Реєстр та розширення складу його функцій з урахуванням результатів проведеного аудиту.

З метою визначення обсягу коштів, необхідних для створення системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на загальнодержавних і місцевих виборах Національним агентством розроблено техніко-економічне обґрунтування на створення ІТС Реєстр звітності, яке дасть змогу зробити відповідні висновки про техніко-технологічну, економічну та фінансову складові запровадження такої системи.

Підготовлено проект Закону України щодо змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" по впровадженню електронної системи звітності політичних партій.

Розпочато процедуру з розробки техніко-економічного обґрунтування для створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами". Створення програмного забезпечення зазначеної системи планується здійснити до кінця поточного року.

Національне агентство у 2017 році з метою забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Національне агентство на центральному та регіональному рівнях, прийняло рішення "Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85" та надіслало у встановленому порядку на погодження до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Проте пропозиція Національного агентства не була підтримана заінтересованими органами.

У 2018 році Національне агентство знову ініціювало збільшення граничної чисельності працівників апарату Національного агентства. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 1192 "Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85" Національному агентству було збільшено граничну чисельність працівників апарату на 97 одиниць.

Проте через відсутність бюджетного фінансування на додаткову чисельність фактичне розширення штатної чисельності працівників апарату Національного агентства не можливо здійснити у 2019 році.

5. Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

Основним завданням Національного агентства є запобігання корупції та підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, запровадження ефективної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моніторингу їхніх доходів та витрат, запобігання конфлікту інтересів. Це буде досягнуто поетапним здійсненням таких заходів:

модернізація ІТС Реєстр та об'єднання функціоналу зазначеної системи з інформаційно-телекомунікаційною системою проведення логічного і арифметичного контролю декларацій в межах одного інтерфейсу;

прийняття законодавчих змін по впровадженню електронної системи звітності політичних партій, проведення закупівель по розробці програмного забезпечення, придбанню апаратного забезпечення, побудова, розгортання та тестування ІТС Реєстр звітності;

впровадження і супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр звітності політичних партій та кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах";

впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами";

створення територіальних органів Національного агентства;

створення єдиного технологічного простору для накопичення, обробки інформації, забезпечення інтеграції з внутрішніми реєстрами, захисту інформації та забезпечення автономної роботи органу шляхом передачі нежитлових приміщень.

6. Дорожня карта реалізації, яка покроково відображає шлях досягнення мети

Завдання

Очікуваний результат

Відповідальні

Реалізація завдання за роками

2020

2021

2022

Закупівля серверного обладнання та системного програмного забезпечення для ІТС Реєстр

ІТС Реєстр належним чином безперебійно функціонує, необхідні показники призначення досягнуті

Національне агентство
Міністерство фінансів

Розробка техніко-економічного обґрунтування модернізації ІТС ЄДРОК

визначення шляхів розвитку ІТС ЄДРОК

Національне агентство
Міністерство фінансів

Підтримка системного програмного забезпечення ІТС ЄДРОК

ІТС ЄДРОК належним чином безперебійно функціонує

- '' -

Забезпечення прийняття Закону України щодо змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" по впровадженню електронної системи звітності політичних партій

набрання чинності нормами, що врегульовують процедуру електронного звітування політичних партій та кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах

Національне агентство

Створення програмного забезпечення ІТС Реєстр звітності, придбання серверного, мережевого обладнання та системного програмного забезпечення, створення комплексної системи захисту інформації ІТС Реєстр звітності

ІТС Реєстр звітності впроваджена в постійну (промислову) експлуатацію

- '' -

Супроводження та адміністрування ІТС Реєстр звітності

ІТС Реєстр звітності належним чином безперебійно функціонує

- '' -

Створення програмного забезпечення системи управління справами, придбання серверного, мережевого обладнання та системного програмного забезпечення, створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами"

інформаційно-телекомунікаційна система "Система управління справами" впроваджена в постійну (промислову) експлуатацію

- '' -

Супроводження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами"

система належним чином безперебійно функціонує

- '' -

Здійснення передачі нежитлових приміщень підвалу, цокольного, першого, другого та третього поверхів до сфери управління Національного агентства

приміщення перебувають у власності Національного агентства, забезпечено належне функціонування реєстрів Національного агентства, виконання вимог законодавства в галузі захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та у сфері захисту державної таємниці

Національне агентство Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Фонд державного майна

Створення територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції

прийнято постанову Кабінету Міністрів України про утворення територіальних органів

- '' -

7. Цільові кількісні показники, яких передбачається досягнути

Показник

Опис показника

Базовий період (2018 або інший рік)

2020

2021

2022

1.1. Режим роботи ІТС Реєстр

режим функціонування ІТС Реєстр відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Цілодобовий

1.2. Кількість одночасних сесій в пікових режимах роботи ІТС Реєстр

кількість суб'єктів декларування, які одночасно працюють з ІТС Реєстр

50000

100000

100000

100000

1.3. Доступність сервісів ІТС Реєстр

показник, який характеризує доступність компонентів ІТС Реєстр при його експлуатації

99,6 %

99,995 %

99,995 %

99,995 %

1.4. Надійність зберігання даних в ІТС Реєстр

показник, який характеризує надійність збереження інформації в ІТС Реєстр

99,99 %

99,999 %

99,999 %

99,999 %

2.1. Режим роботи ІТС ЄДРОК

режим функціонування ІТС ЄДРОК відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Цілодобовий

3.1. Режим роботи ITC Реєстр звітності

функціонування ІТС Реєстр звітності відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні"

Цілодобовий режим роботи

3.2. Кількість одночасних сесій в пікових режимах роботи системи

кількість політичних партій і суб'єктів виборчого процесу, які одночасно працюють з ІТС Реєстр звітності

4000

8. Вартість реалізації пріоритету в розрізі напрямів та часу

Напрями фінансування

Опис цілей політики

Джерела фінансування

Обсяг фінансування за роками, тис. грн

Обґрунтування

2020

2021

2022

1. Закупівля серверного обладнання та системного програмного забезпечення для ІТС Реєстр

запобігання корупції в Україні

державний бюджет

118822,8

-

-

відповідно до доопрацьованого техніко-економічного обґрунтування модернізації ІТС Реєстр

2.1. Розробка програмного забезпечення для ІТС Реєстр звітності

- '' -

- '' -

8553,412

відповідно до підготовленого техніко-економічного обґрунтування 1

2.2. Придбання апаратного забезпечення для ІТС Реєстр звітності

- '' -

- '' -

1514,146

- '' -

2.3. Придбання спеціалізованого програмного забезпечення для ІТС Реєстр звітності

- '' -

- '' -

893,806

- '' -

2.4. Побудова комплексної системи захисту інформації для ІТС Реєстр звітності

- '' -

- '' -

395,0

- '' -

3.1. Придбання серверного, мережевого та системного програмного забезпечення, створення комплексу системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами"

- '' -

- '' -

10518,3

-

-

3.2. Супроводження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами"

- '' -

- '' -

188,1

188,1

188,1

3.3. Проведення реконструкції електромережі і капітального ремонту приміщень

- '' -

- '' -

27300,0

27300,0

-

__________
1 Розрахункові витрати відповідно до техніко-економічного обґрунтування на створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний реєстр звітності політичних партій та кандидатів" відповідно до договору № 110/18 від 17 грудня 2018 року за варіантом 2 (більш економічний і оптимальній варіант) складають 11356364 грн.

9. Міжнародна технічна допомога у розвитку від країн-партнерів та міжнародних організацій (донорів)

Діючі проекти міжнародної технічної допомоги

Діючий проект МТД

Станом на сьогодні

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Назва проекту МТД, донор

Яку допомогу отримано

Обсяг фінансування (грн)

Яка діяльність запланована

Обсяг фінансування за наявності

Яка діяльність запланована

Обсяг фінансування за наявності

Яка діяльність запланована

Обсяг фінансування за наявності

Прозорість і доброчесність публічного сектору України

програмне забезпечення системи електронного декларування

1452389,25

не заплановано

- '' -

програмне забезпечення системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій

1523182,50

Додаткові потреби у залученні міжнародної технічної допомоги

Станом на сьогодні

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Напрями залучення необхідної міжнародної підтримки

Потенційні донори

Вид допомоги

Наявні домовленості з донорами

Яка допомога необхідна

Обсяг фінансування, потреба

Яка допомога необхідна

Обсяг фінансування, потреба

Яка допомога необхідна

Обсяг фінансування, потреба

Розробка програмного забезпечення для ІТС Реєстр звітності

не заплановано

розробка програмного забезпечення

8553,412 тис. грн

Придбання апаратного забезпечення для ІТС Реєстр звітності

придбання апаратного забезпечення

1514,146 тис. грн

Придбання спеціалізованого програмного забезпечення для ІТС Реєстр звітності

закупівля операційної системи, системи управління базами даних, системи віртуалізації

893,806 тис. грн

Побудова комплексної системи захисту інформації для ІТС Реєстр звітності

побудова системи захисту інформації, на яку отримано атестат відповідності

395,0 тис. грн

10. Ризики, що загрожують реалізації вибраного підходу

За відсутності належного фінансування та невнесення змін до відповідних законодавчих та нормативно-правових актів Національне агентство не матиме можливості підвищити свою інституційну спроможність у системі антикорупційних органів України.

11. Вплив на цільові аудиторії

Станом на 01 квітня 2019 року в ІТС Реєстр зареєстровано близько 1 млн 286 тис. суб'єктів декларування, до нього подано понад 3 млн 920 тис. електронних документів, в тому числі: більше 3 млн 382 тис. електронних декларацій, понад 402 тис. виправлених електронних декларацій та близько 136 тис. повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

У свою чергу, станом на 01 квітня 2019 року ІТС ЄДРОК містить 23662 записи про осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, 1055 - осіб, до яких застосовано заходи дисциплінарної відповідальності. Крім того, до вказаної ІТС ЄДРОК передбачено внесення відомостей щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Інформація з ІТС ЄДРОК є необхідною для замовників та учасників державних публічних закупівель, використовується органами державної влади та місцевого самоврядування, а також фізичними/юридичними особами при забезпеченні їх доступу до публічної інформації.

Впровадження електронної системи звітності політичних партій та кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах суттєво спростить та оптимізує процедуру подання звітів в електронному вигляді, підвищить ефективність державного та громадського контролю за діяльністю політичних партій та кандидатів на виборах та забезпечить належне зберігання, оприлюднення та технічний захист інформації.

Інформатизація процесів та впровадження новітніх технологій у діяльність Національного агентства, посилення матеріально-технічного забезпечення Національного агентства, а також постійна присутність представників Національного агентства на регіональному рівні дозволять більш ефективно використовувати антикорупційні механізми, що сприятиме мінімізації корупційних проявів та негативному сприйняттю в цілому населенням корупції.

II. Назва пріоритету - підвищення рівня стандартів доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

1. Основні проблеми, які мають бути вирішені у цій сфері

Основними факторами, що сприяють вчиненню особами правопорушень, пов'язаних з корупцією, та в подальшому призводять до корупції є, серед іншого, недостатній рівень доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; відсутність критичного ставлення суспільства до проявів корупції; сприйняття корупції як одного із засобів досягнення бажаного результату.

До створення Національного агентства поява нових законодавчих приписів щодо запобігання корупції, а також встановлення більш жорсткої відповідальності за їхнє порушення, за відсутності належного рівня обізнаності осіб, на яких такі норми поширюються, щодо їхнього застосування, призводили лише до притягнення осіб до відповідальності без здійснення необхідної роз'яснювальної роботи щодо застосування нових антикорупційних норм.

Превентивні заходи, зокрема здійснення роз'яснювальної, консультаційної та методичної роботи, запроваджені після початку роботи Національного агентства, а також належне реагування на виявлені корупційні правопорушення мають тривати постійно та продовжуватися надалі.

Створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів і кращого світового досвіду, має полягати, в тому числі, в удосконаленні нормативно-правового підґрунтя стандартів доброчесності; проведенні тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій державного або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; проведенні інформаційних кампаній щодо популяризації стандартів доброчесності; забезпеченні онлайн-навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави, прирівняних до них осіб, подальших розробці та запуску нових онлайн-курсів; приверненні уваги до стандартів доброчесності у національній доповіді щодо засад реалізації антикорупційної політики; закладенні в антикорупційних програмах державних органів та юридичних осіб вимог щодо неухильного дотримання правил доброчесної поведінки; наданні роз'яснень, консультацій, методичної допомоги у випадках, визначених законом.

Забезпечення розв'язання вказаних проблем дасть змогу, зокрема: зменшити обсяги корупції, обмежити вплив корупції на соціальні процеси, сформувати негативне ставлення у суспільстві до корупції та корупціонерів; розуміння особами необхідності неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства та невідворотності відповідальності у разі вчинення порушень; змінити традиційні стереотипи ставлення до корупції як до способу вирішення особистих проблем громадян та збагачення посадовців за рахунок державних коштів; стимулювати активність громадянського суспільства до запобігання та протидії корупції; мінімізувати корупційні ризики; підвищити рівень доброчесності публічних осіб.

2. Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі, та очікувані результати

Підвищення рівня стандартів доброчесної поведінки та правової свідомості осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, а також громадськості, дотримання ними законодавчих вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки та фінансового контролю.

3. Відповідність пріоритету стратегічним документам, міжнародним зобов'язанням

Здійснення роз'яснювальної, консультаційної та методичної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також забезпечення вчасного та ефективного впливу на факти недоброчесної поведінки сприятиме досягненню цілей, передбачених низкою стратегічних та програмних документів Кабінету Міністрів України, зокрема Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", виконанню міжнародних зобов'язань України, які, зокрема, передбачені Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Меморандумом про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором.

4. Що зроблено у попередньому періоді за відповідним напрямом

Національне агентство затвердило нову редакцію Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надало додаткові роз'яснення в частині здійснення заходів фінансового контролю.

В рамках здійснення моніторингу та контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та перевірки дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції розпочато таку кількість заходів: у 2016 році (з 15 серпня 2016 року) - 61, у 2017 році - 1545, у 2018 році - 516, у I кварталі 2019 року - 113.

За результатами здійснених заходів та виявлених ознак адміністративних та дисциплінарних правопорушень у 2016 році (з 15 серпня 2016 року) складено 5 протоколів та внесено 1 припис, у 2017 році складено 159 протоколів та внесено 29 приписів, у 2018 році складено 497 протоколів та внесено 97 приписів, у I кварталі 2019 року складено 139 протоколів та внесено 27 приписів.

У частині вжиття заходів фінансового контролю Національне агентство станом на 01 квітня 2019 року розпочало 1959 повних перевірок (з них 622 - у 2017 році, 628 - у 2018 році та 709 - у 2019) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), щодо 1355 суб'єктів декларування.

Кількість прийнятих рішень про результати здійснення повних перевірок декларацій збільшилась у порівнянні з 2017 роком (143) більш ніж у тричі - до 472 (станом на 01 квітня 2019 року - 190).

За результатами здійснення повних перевірок декларацій кількість затверджених обґрунтованих висновків, які були направлені спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, постійно збільшується, станом на 05 квітня 2019 року:

130 (10 - 2017 рік, 94 - 2018 рік, 26 - за I квартал 2019 року) обґрунтованих висновків стосувалися декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів;

6 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак незаконного збагачення;

283 (20 - 2017 рік, 149 - 2018 рік, 114 - за I квартал 2019 року) обґрунтованих висновків за фактом умисного неподання декларації суб'єктами декларування.

Станом на 05 квітня 2019 року Національне агентство за фактами порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6 КУпАП) направило до суду 531 протокол про адміністративні правопорушення, з яких:

за фактами несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій - 249 протоколів (25 - 2017 рік, 164 - 2018 рік, 60 - за I квартал 2019 року);

за фактами неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані - 282 протоколи (14 - 2017 рік, 145 - 2018 рік, 123 - I квартал 2019 року);

за фактами декларування недостовірної інформації - 32 протоколи (26 - 2017 рік, 5 - 2018 рік).

У випадках, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", Національним агентством надано у 2016 році (з 15 серпня 2016 року) 501 роз'яснення, у 2017 році - 1624, у 2018 році - 949, у I кварталі 2019 року - 144.

За час функціонування електронної системи декларування Національне агентство провело широку інформаційну-роз'яснювальну роботу щодо заповнення декларацій, опублікувало велику кількість роз'яснювальних матеріалів на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 11 та частини другої статті 19 Закону, а також згідно з Порядком підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженим рішенням Національного агентства від 08 грудня 2017 року № 1379 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, антикорупційні програми органів влади, вказаних у частині першій статті 19 Закону, підлягають погодженню Національним агентством.

Протягом 2018 року на погодження до Національного агентства надійшло 128 антикорупційних програм, із яких: 111 - погоджено із пропозиціями, по 12 - відмовлено у погодженні (непогоджено) з наданням відповідних обґрунтувань. На кінець року опрацьовувалося 5 антикорупційних програм.

У 2018 році забезпечено надання 414 усних консультацій та роз'яснень з питань виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади та юридичних осіб, які входять до сфери їхнього управління, а також підготовки та виконання ними антикорупційних програм (у тому числі врахування наданих Національним агентством пропозицій).

За результатами проведених у 2018 році перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції внесено 43 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону керівникам відповідних органів, зокрема щодо:

порушення вимог щодо прийняття (затвердження) антикорупційних програм;

порушення вимог щодо перевірки фактів подання суб'єктами декларування, які в них працюють, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

порушення вимог щодо забезпечення умов для повідомлень їхніми працівниками про порушення вимог закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку;

порушення вимог щодо організації та проведення спеціальної перевірки (ненадсилання запитів до уповноважених органів з проведення спеціальної перевірки, порушення строків проведення, формування довідок з проведення спеціальної перевірки без урахування усіх результатів, одержаних від органів, уповноважених на проведення спеціальної перевірки, не проведення спеціальної перевірки стосовно окремих посадових осіб тощо).

Також за результатами проведених перевірок Національне агентство виявило ознаки пов'язаних з корупцією правопорушень (складено 70 протоколів про адміністративні правопорушення) та корупційних правопорушень, у зв'язку з чим затверджено 11 обґрунтованих висновків та надіслано іншим спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції для вжиття відповідних заходів реагування.

На платформі масових відкритих онлайн-курсів "Прометеус" (prometheus.org.ua) запроваджено ряд безкоштовних навчальних онлайн-курсів "Конфлікт інтересів: треба знати!", "Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики" "Як подати е-декларацію", "Декларуй доброчесно!", "Антикорупційні програми органів влади", спрямованих на підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень та зобов'язань, передбачених законом, а також присвяченим питанням декларування та підготовки антикорупційних програм, які тривають і досі. Зазначеними онлайн-курсами охоплено аудиторії осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, громадських активістів, журналістів, осіб, які сприяють виявленню корупційних проявів. За час існування курсів пройшли навчання більше 70 тис. слухачів.

У 2016 та 2017 роках були проведені інформаційні кампанії щодо роз'яснення законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, які передбачали у 2016 році - проведення тренінгів лише в окремих обласних центрах для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а в 2017 році - проведення тренінгів у всіх обласних центрах і не лише для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а й для громадських організацій, які працюють у сфері запобігання та виявлення корупції.

Крім того, щороку Національне агентство проводить тренінги для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб на запрошення державних органів, установ, організацій, які виявили бажання отримати додаткові знання з метою підвищення рівня доброчесної поведінки.

5. Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

Популяризація та поширення необхідних знань для підвищення рівня доброчесної поведінки має відбуватися, серед іншого, шляхом безпосередньої реалізації відповідних повноважень Національного агентства з надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, надання роз'яснень, які стосуються одержання подарунків тощо, так і шляхом самоосвіти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, зокрема в онлайн-форматі, на підставі розроблених та впроваджених Національним агентством безкоштовних онлайн-курсів, доступних для кожного.

Передбачається також посилення правозастосовної діяльності Національного агентства, у тому числі шляхом проведення контрольних та перевірочних заходів, направлених на виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства.

6. Дорожня карта реалізації, яка покроково відображає шлях досягнення мети

Завдання

Очікуваний результат

Відповідальні

Реалізація завдання за роками

2020

2021

2022

Перегляд та актуалізація Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

затверджена нова редакція Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів чи зміни до них

Національне агентство

якщо виникне потреба

Перегляд та актуалізація роз'яснень стосовно заходів фінансового контролю за результатами кожного етапу декларування

періодично за потреби оновлюються роз'яснення стосовно заходів фінансового контролю при виявленні проблемних питань

- '' -

Актуалізаціюя форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

оновлена форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Проведення інформаційної кампанії, в тому числі тренінгів з питань застосування актів законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, з питань дотримання вимог фінансового контролю, заповнення декларацій для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

інформаційна кампанія проведена

- '' -

Продовження існуючих навчальних онлайн-курсів та за необхідності підготовка та провадження нових онлайн-курсів з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших пов'язаних з ним обмежень, дотримання вимог щодо фінансового контролю

онлайн-курси підготовлено та запущено

- '' -

Надання роз'яснень з питань, пов'язаних з запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, одержанням подарунків, з питань заповнення декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняними до них особами

роз'яснення надано

- '' -

Проведення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з використанням прикладного програмного забезпечення, позбавлення процесу перевірок даних бюрократизації, мінімізація людського впливу на результати перевірки

збільшення кількості та покращення якості проведення спеціальних перевірок декларацій, повних перевірок декларацій, заходів з контролю за своєчасністю подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані

- '' -

Правозастосовна діяльність Національного агентства

ефективне виявлення, запобігання та припинення правопорушень, пов'язаних з корупцією

- '' -

7. Цільові кількісні показники, яких передбачається досягнути

Показник

Опис показника

Базовий період (2018 або інший рік)

2020

2021

2022

1. Обізнаність осіб з вимогами Закону України "Про запобігання корупції" та популяризація неухильного дотримання таких вимог в межах проведення інформаційних кампаній

кількість осіб, які взяли участь у тренінгах

2017 рік - 10073 особи

від 2000 до 4000 осіб щороку

2. Підвищення рівня самоосвіти осіб, у повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, зокрема за допомогою існуючих та/або нових онлайн-курсів

кількість осіб, що прослухали онлайн-курси

2018 рік до 40 тис. осіб, I квартал 2019 року - понад 34 тис. осіб

до 20 тис. осіб щороку

Отримання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняними до них особами роз'яснень, надання яких передбачено Законом України "Про запобігання корупції"

кількість осіб, що отримали роз'яснення

запобігання конфлікту інтересів: 2017 рік - 1624 особи, 2018 рік - 949 осіб, I квартал 2019 року - 144 особи

до 1500 осіб щороку

фінансовий контроль: 2017 рік - 2513 особи, 2018 рік - 4070, I квартал 2019 року - 1072

до 5000 осіб щороку

Проведення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування

збільшення кількості уповноважених осіб, які безпосередньо здійснюють контрольні та перевірочні заходи

2017 - 2018 20 осіб - на кожну уповноважену особу Національного агентства (середній показник дорівнює 25 повних перевірок на рік (без використання прикладного програмного забезпечення))

при збільшенні уповноважених та активному та ефективному використанні прикладного програмного забезпечення - суттєве збільшення кількісних показників з проведення заходів виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, заходів з усунення наслідків корупційних правопорушень

8. Вартість реалізації пріоритету в розрізі напрямів та часу

Напрями фінансування

Опис цілей політики

Джерела фінансування

Обсяг фінансування за роками, тис. грн

Обґрунтування

2020

2021

2022

1. Витрати на відрядження осіб, які будуть проводити тренінги

запобігання корупції в Україні

державний бюджет

в межах граничних витрат

2. Витрати на забезпечення підготовки матеріалів та організації тренінгів (оренда приміщення, логістика тощо)

3. Витрати на підготовку матеріалів для нових онлайн-курсів

9. Міжнародна технічна допомога у розвитку від країн-партнерів та міжнародних організацій (донорів)

Діючі проекти міжнародної технічної допомоги

В рамках діючих проектів міжнародної технічної допомоги, які пройшли реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку, допомога для реалізації пріоритету не отримувалася.

Додаткові потреби у залученні міжнародної технічної допомоги

Потреба у залученні додаткової міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації цього пріоритету відсутня.

10. Ризики, що загрожують реалізації вибраного підходу

Ризиків, які б загрожували у реалізації пріоритету, не виявлено.

11. Вплив на цільові аудиторії

Ключовою цільовою аудиторією, на яку буде спрямована реалізація пріоритету, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи, а також громадянське суспільство в цілому (спрогнозувати та зазначити орієнтовну кількість осіб, які відчують вплив від виконання пріоритету об'єктивно неможливо).

{Текст взято з сайту НАЗК http://nazk.gov.ua}вгору