Про затвердження Положення про Службу судової охорони
Вища рада правосуддя; Рішення, Положення від 04.04.20191051/0/15-19
Документ v1051910-19, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2019

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

04.04.2019  № 1051/0/15-19

Про затвердження Положення про Службу судової охорони

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" внесені зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими унормована діяльність Служби судової охорони, її статус, повноваження, порядок проходження служби, питання соціального захисту співробітників.

Статтею 160 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

Відповідно до статті 161 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.

Положення про Службу судової охорони відповідно до пункту 13 частини першої статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" затверджує Вища рада правосуддя.

Заслухавши члена Вищої ради правосуддя Мамонтову Ірину Юріївну, керуючись статтями 160-165 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтями 3, 30, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Службу судової охорони, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Вищої ради правосуддя від 21 грудня 2017 року № 4237/0/15-17 "Про затвердження Положення про Службу судової охорони".

Голова Вищої ради правосуддя

І.М. БенедисюкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
04.04.2019  № 1051/0/15-19

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу судової охорони

1. Служба судової охорони (далі - Служба) є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

2. Служба підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України, іншими актами законодавства.

4. Служба складається з центрального органу управління (Центральний апарат) та територіальних підрозділів (територіальні управління) Служби.

5. Центральний апарат Служби є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

6. Рішення про утворення територіальних підрозділів Служби приймається Головою Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.

7. Граничну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби затверджує Державна судова адміністрація України.

8. Структуру та штатну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби затверджує Голова Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.

9. Територіальні підрозділи Служби утворюються як юридичні особи, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

10. Фінансування Служби здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

11. Порядок проходження служби співробітниками Служби визначається у відповідному положенні, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Голови Служби, погодженим з Державною судовою адміністрацією України.

12. Основними завданнями Служби є:

1) підтримання громадського порядку в суді;

2) припинення проявів неповаги до суду;

3) охорона приміщень суду, органів та установ системи правосуддя;

4) виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду;

5) забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу.

13. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя (далі - об'єкти охорони) та на їх територію транспортних засобів;

2) забезпечує підтримання та реагує на порушення громадського порядку при розгляді справ судом, вживає заходів до припинення проявів неповаги до суду;

3) здійснює заходи з охорони, забезпечення недоторканності та цілісності приміщень судів, органів і установ системи правосуддя, недоторканності та цілісності розташованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього;

4) здійснює заходи із запобігання загрозам особистій безпеці суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді - учасників судового процесу, виявлення та нейтралізації таких загроз; вживає у разі надходження від судді відповідної заяви необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї; реагує в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, пов'язані із посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, учасників судового процесу;

5) здійснює забезпечення особистої безпеки суддів Вищого антикорупційного суду та особистої безпеки членів їхніх сімей та збереження їхнього майна; у разі потреби за заявою судді Вищого антикорупційного суду забезпечує цілодобову охорону особистої безпеки судді та членів його сім'ї, а також тимчасове розміщення таких осіб у місцях, що гарантують їхню безпеку; за заявою судді Вищого антикорупційного суду забезпечує цілодобову охорону особистого або службового житла судді;

6) здійснює заходи у межах компетенції стосовно запобігання, виявлення і припинення терористичних актів, злочинів терористичної спрямованості на об'єктах охорони та взаємодіє з іншими суб'єктами боротьби з тероризмом з питань застосування сил та засобів Служби;

7) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і громадській безпеці, що виникли на об'єктах охорони внаслідок вчинення протиправних дій;

8) здійснює заходи у межах компетенції щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха та надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків на об'єктах охорони;

9) вживає всіх можливих заходів для надання домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок вчинення протиправних дій, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров'я на об'єктах охорони;

10) сприяє в межах компетенції забезпеченню на об'єктах охорони правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

11) у межах інформаційно-аналітичної діяльності формує бази (банки) даних, здійснює інформаційно-аналітичну роботу, а також обробку персональних даних у межах повноважень, передбачених законом;

12) забезпечує криптографічний захист інформації, яка є власністю держави, та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена законом;

13) вживає заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в будівлях, приміщеннях Центрального апарату та територіальних підрозділах, а також на територіях, на яких вони розташовані;

14) здійснює експлуатацію, обслуговування технічних засобів охоронного призначення, озброєння, транспорту, засобів зв'язку, приміщень, які надані Службі для виконання покладених на неї завдань;

15) здійснює в межах повноважень міжнародне співробітництво з метою вдосконалення роботи Служби;

16) здійснює моніторинг оперативної обстановки, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність своєї діяльності, інформує у порядку та спосіб, які передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про провадження діяльності;

17) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності Служби та в установленому порядку подає їх до відповідних державних органів;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

14. Службі та її співробітникам для здійснення покладених на них повноважень надається право:

1) вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред'явлення документа, що посвідчує особу; перевіряти в осіб, які входять до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя, документи, що посвідчують особу, та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи на об'єктах охорони створює загрозу безпеці суддів, працівників суду, об'єктів охорони, порушення громадського порядку, обмежувати допуск таких осіб до об'єктів охорони;

2) здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять на об'єкти охорони, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;

3) затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути на об'єкти охорони, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, які є при них, і передавати їх правоохоронним органам;

4) не допускати громадян до окремих приміщень об'єктів охорони, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу;

5) використовувати інформаційні ресурси в порядку, установленому для Національної поліції України Законом України "Про Національну поліцію", одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності за письмовим запитом Голови Служби або його заступників відомості, необхідні для здійснення покладених на Службу повноважень;

6) вживати заходів з метою запобігання протиправним посяганням на суддів, членів їхніх сімей, працівників суду, умисному пошкодженню або знищенню майна об'єктів охорони;

7) застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису;

8) оглядати територію, будинки, об'єкти охорони;

9) залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх працівників, співробітників, військовослужбовців, технічні та інші засоби;

10) застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України "Про Національну поліцію" та "Про охоронну діяльність";

11) розробляти пропозиції щодо закріплення у відповідних нормативно-правових актах та технічній документації (конструкторській, технологічній, програмній документації, технічних умовах, документах із стандартизації та сертифікації, інструкціях) обов'язкові умови в галузі технічного регулювання щодо продукції, яка необхідна для потреб Служби;

12) засновувати відповідно до законодавства відомчі відзнаки Служби;

13) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Служби;

14) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

15) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, установ та іншими технічними засобами;

16) відкривати рахунки в установах Державної казначейської служби України та банках;

17) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Служби.

15. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення діяльності Служби.

16. Служба в межах повноважень, передбачених законом, видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

17. Керівництво діяльністю Служби здійснює Голова Служби, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.

18. Голова Служби має заступників, які за його поданням призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу і звільняються з посад Вищою радою правосуддя.

19. Голова Служби:

1) очолює Службу та здійснює керівництво її діяльністю, представляє Службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) звертається до відповідних органів із пропозиціями щодо покращення роботи Служби;

3) організовує та контролює виконання Службою та її територіальними підрозділами Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, актів Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України щодо діяльності Служби;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Центрального апарату та територіальні підрозділи Служби;

5) визначає спеціальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади співробітників Служби;

6) вносить до Вищої ради правосуддя пропозиції за результатами відкритого конкурсу стосовно кандидатур на посади своїх заступників;

7) приймає на службу та звільняє зі служби (призначає на посаду та звільняє з посади) співробітників Служби відповідно до положення про проходження служби у Службі судової охорони;

8) призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників Центрального апарату Служби;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних підрозділів та їх заступників;

10) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних підрозділів Служби;

11) визначає функції заступників Голови Служби та розподіляє обов'язки між ними;

12) забезпечує підготовку пропозицій до бюджетного запиту;

13) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників та інших працівників Служби;

14) вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення співробітників, працівників Центрального апарату та територіальних підрозділів державними нагородами;

15) присвоює спеціальні звання Служби відповідно до закону;

16) встановлює в установленому порядку посадові оклади працівникам Центрального апарату Служби;

17) приймає рішення за погодженням з Державною судовою адміністрацією України про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних підрозділів Служби;

18) забезпечує експлуатацію та функціонування систем та засобів зв'язку Служби;

19) приймає рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію підрозділів Центрального апарату Служби, затверджує їх положення; затверджує посадові інструкції працівників Центрального апарату Служби;

20) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Служба;

21) затверджує штатний розпис (штат) Центрального апарату Служби, штатний розпис (штат) та кошторис територіальних підрозділів Служби;

22) утворює комісії, робочі та експертні групи з питань, що відносяться до повноважень Служби;

23) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Служби;

24) сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в межах своїх повноважень;

25) здійснює розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію, які надходять на розгляд до Служби;

27) забезпечує представництво інтересів Служби в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та судах;

28) забезпечує організацію роботи з добору, вивчення потреби та комплектування Служби кваліфікованими кадрами, формування кадрового резерву співробітників Служби на відповідні посади;

29) організовує атестування, службову підготовку та стажування співробітників Служби;

30) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист співробітників та інших працівників Служби;

31) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо надання статусу учасника бойових дій співробітникам Служби;

32) взаємодіє з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення співробітників та інших працівників Служби;

33) організовує систему забезпечення психологічної підтримки співробітників та інших працівників Служби, забезпечує її функціонування;

34) забезпечує належні умови праці співробітникам та іншим працівникам Служби;

35) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд із питань охорони праці;

36) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, порушень законності, службової дисципліни співробітниками та іншими працівниками Служби;

37) організовує та контролює діяльність територіальних підрозділів Служби;

38) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за її збереженням у Службі;

39) організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності Служби, зокрема приміщеннями, засобами зв'язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на Службу завдань;

40) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

41) організовує діловодство та архівне зберігання документів відповідно до встановлених норм законодавства;

42) організовує планово-фінансову роботу в Центральному апараті Служби, її територіальних підрозділах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

43) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку, а також подання встановленої звітності Центральним апаратом та утвореними в установленому порядку територіальними підрозділами відповідно до встановлених норм законодавства;

44) забезпечує ефективне і цільове використання коштів Державного бюджету України;

45) організовує внутрішній аудит Служби, забезпечує його здійснення в територіальних підрозділах Служби;

46) здійснює контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей, цільовим використанням матеріальних ресурсів;

47) забезпечує складання та подання в установленому порядку бюджетну, податкову, фінансову та іншу звітність.

48) здійснює інші повноваження, визначені законом.

20. Голова Служби з питань, що належать до його повноважень, видає накази, розпорядження та доручення, організовує та контролює їх виконання.

21. На час відсутності Голови Служби його обов'язки виконує перший заступник або один із заступників відповідно до наказу Голови Служби.

22. До основних повноважень заступників Голови Служби належать:

1) здійснення керівництва, управління та координації діяльності структурних підрозділів в Центральному апараті Служби та її територіальних підрозділах;

2) забезпечення організації охорони громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду; здійснення охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя; виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду; забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу;

3) організація матеріального, технічного та ресурсного забезпечення діяльності Центрального апарату Служби та її територіальних підрозділів і проведення відповідних тендерних процедур;

4) здійснення контролю за належним використанням та збереженням державного майна, озброєння, техніки; організація охорони та належної експлуатації службових приміщень;

5) здійснення контролю за дотриманням працівниками Служби правил внутрішньо-трудового розпорядку і вимог законодавства про охорону праці та пожежну безпеку;

6) здійснення інших повноважень, визначених законом.

23. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія Служби судової охорони.

24. Порядок утворення, склад колегії та положення про колегію затверджуються наказом Голови Служби.

25. Рішення колегії вводяться в дію наказами Голови Служби.

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору