Документ v1006290-10, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2010


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
26.10.2010 N 1006

 
Про проведення дослідно-експериментальної
роботи на базі загальноосвітньої школи
I - III ступенів N 2 Євпаторійської міської ради
Автономної Республіки Крим

 
     На виконання Державної програми "Вчитель", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379 ( 379-2002-п ), та враховуючи лист Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим від 17.08.2010 N 01-15/1832, висновки комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, з метою створення інноваційної моделі системи виховної роботи навчального закладу на основі традицій та історичної спадщини народів Криму Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Школа як центр виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму" на базі загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2 Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим, Програму дослідно-експериментальної роботи на 2010 - 2015 роки та Програму I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на 2010 - 2011 роки, що додаються.
 
     2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня загальноосвітній школі I - III ступенів N 2 Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим (далі - загальноосвітня школа).
 
     3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):
     надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу загальноосвітньої школи;
     заслухати звіт про завершення I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи у червні 2011 року.
 
     4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим (Дзоз В.А.) надавати допомогу загальноосвітній школі у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи.
 
     5. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua.
 
     6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                       Д.В.Табачник 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
26.10.2010 N 1006

 
ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної
роботи за темою: "Школа як центр виховання
толерантної особистості на основі традицій
та історичної спадщини народів Криму" на базі
загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2
Євпаторійської міської ради Автономної
Республіки Крим на 2010 - 2015 роки

 
     Актуальність дослідження. Сьогодення вимагає від педагогів здійснювати роботу, спрямовану не тільки на прищеплення учням компетенцій з різноманітних навчальних дисциплін, але й на формування особистісних якостей, що дозволяють швидше й краще адаптуватися до життєвих умов.
     Прагнучи до самовдосконалення, успішної професійної кар'єри, досягнення певного соціального статусу, сучасний підліток зобов'язаний уміти продуктивно спілкуватися, результативно діяти в команді, вільно володіти технічними інноваціями, займатися самоосвітою й самовихованням, усвідомлено й самостійно приймати рішення, знати історію та культуру свого народу, розуміти й поважати особливості людей інших національностей і культур, інших релігійних конфесій для успішної співпраці з ними. Тому сучасний навчальний заклад зобов'язаний виховувати в учнях ці якості.
     З метою створення умов для реалізації потенціалу особистості кожної дитини, виховання в молоді цілісної системи цінностей й духовних пріоритетів, підтримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу необхідно здійснювати пошук, вивчення й впровадження новітніх форм, методів і прийомів виховання та навчання.
     Саме такі завдання ставлять Національна доктрина розвитку освіти, Закон України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), інші нормативно-правові акти забезпечення ефективного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у нових соціокультурних умовах, формування особистості учня на засадах загальнолюдських і національних цінностей тощо.
     У Декларації принципів толерантності ( 995_503 ), затвердженій резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року, зазначено:
     "Освіта повинна сприяти покращенню взаєморозуміння, зміцненню солідарності й терпимості в стосунках як між окремими людьми, так і між етнічними, соціальними, культурними, релігійними та мовними групами, а також націями". Тому вивчення історії і традицій рідного краю, формування особистості з глибоким почуттям любові й гордості за свою Батьківщину, робота з формування культури спілкування, толерантного ставлення до представників різних національностей, упередження фашизму і ксенофобії серед юнацтва є актуальними для полікультурного, поліетнічного соціуму, у якому живуть й виховуються діти й підлітки Криму.
     Об'єкт дослідження. Учасники навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2 Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим.
     Предмет дослідження. Зміст, технології та психолого-педагогічні умови процесу виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму.
     Мета дослідження полягає у створенні інноваційної моделі системи виховної роботи навчального закладу на основі традицій та історичної спадщини народів Криму в діалозі та інтеграції культур.
     На основі визначеної мети обґрунтовані наступні завдання експерименту:
     - розробити та здійснити експериментальну перевірку ефективності функціонально-змістової моделі виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - розробити зміст процесу виховання міжетнічної толерантності;
     - створити науково-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників щодо виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - апробувати інноваційні педагогічні технології виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму під час навчального процесу та в позаурочний час;
     - розробити основні напрями виховної роботи, заснованої на вивченні традицій та історичної спадщини народів Криму, "діалозі культур", у контексті Концепції пріоритетних напрямів виховної роботи навчальних закладів Автономної Республіки Крим;
     - розробити авторські навчальні програми, програми спецкурсів, факультативів, курсів за вибором з вивчення історії, культури, звичаїв і традицій народів Криму. Для вирішення завдань експерименту використовуються загальнонаукові методи: дослідження теоретичних даних; спостереження;
     моніторинг (діагностичний, діяльнісний, узгодженості управління);
     статистична обробка даних, отриманих у процесі дослідно-експериментальної роботи.
     База експерименту - загальноосвітня школа I - III ступенів N 2 Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим.
     Достовірність результатів забезпечуватиметься теоретичним і методичним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних об'єкту, предмету, меті й завданням дослідження, якісною обробкою експериментальних даних;
     систематичним моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься їхньою широкою апробацією на всеукраїнських й обласних конференціях і науково-практичних семінарах, а також впровадженням у практику роботи педагогічних колективів навчальних закладів Автономної Республіки Крим та інших областей України.
 
Основний метод дослідження - комплексний експеримент
 
     Теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної роботи є положення Конституції України ( 254к/96-ВР ), Конституції Автономної Республіки Крим ( 350-14 ); Законів України: "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ), "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ); Національної доктрини розвитку освіти; національні програми: виховання дітей та учнівської молоді, "Діти України" ( 63/96 ), "Діти Криму"; Державна програма "Вчитель" ( 379-2002-п ); концепції: національного виховання, національно-патріотичного виховання молоді; Декларація принципів толерантності ( 995_503 ).
     Науково-педагогічні принципи, на основі яких буде здійснюватися дослідно-експериментальна робота на базі загальноосвітнього навчального закладу:
     - когнітивний - забезпечення певних наукових знань про природу людину, історію, культуру як основи духовно-морального розвитку особистості кожного учня;
     - аксіологічний - формування загальнолюдських цінностей;
     - діяльнісно-творчий - формування в учнів творчих здібностей, навичок різноманітних видів діяльності;
     - особистісний - формування активної життєвої позиції, здібності до самопізнання, саморегуляції, самовизначення, самовдосконалення;
     - національної спрямованості - формування самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, толерантність у ставленні до культури всіх народів, що мешкають в Україні;
     - культуровідповідальності - вихованець і педагог загальними зусиллями перетворюють зміст морально-етичного досвіду людства в систему відкритих проблем; проблематика моральної культури - джерело особистісного розвитку індивіда, умова отримання ним загальнокультурних знань і навичок, власне виховання - культурологічний процес, спрямований на формування базису культури особистості;
     - гуманізації виховного процесу - вихователь концентрує свою увагу особистості як найвищої цінності, враховує її вікові й індивідуальні особливості й можливості, формулює оптимістичну гіпотезу її розвитку, стимулює розвиток в особистості свідомого ставлення до власної поведінки, діяльності, життєвого вибору;
     - цілісності - виховання організується як цілісний педагогічний процес, який спрямовано на гармонійний і різнобічний розвиток особистості;
     - акмеологічний - виховний процес спрямовано на найвищі морально-духовні досягнення вихованця, створюються умови для оптимальної самореалізації особистості, розвиток можливостей і здібностей; напрями виховної роботи базуються на засвоєнні загальнолюдських і національних цінностей.
     Термін проведення експерименту: жовтень 2010 р. - квітень 2015 р.
 
Етапи дослідно-експериментальної роботи:
 
I. Підготовчий етап
(жовтень 2010 р. - травень 2011 р.):
 
     - визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;
     - налагодження спільної діяльності з науковими установами, які здійснюють супроводження дослідно-експериментальною роботою;
     - налагодження співробітництва з місцевими культурними національними громадами;
     - вивчення кращого педагогічного досвіду загальноосвітніх навчальних закладів України з теми дослідження;
     - створення науково-методичної ради навчального закладу;
     - проведення вхідного моніторингу "Рівень готовності учасників навчально-виховного процесу до участі в експерименті";
     - розробка програми дослідно-експериментальної роботи;
     - програмно-методичного забезпечення для організації роботи етнографічних, культурознавчих гуртків навчального закладу;
     - формування творчих груп з проблеми дослідження для проведення експериментальної роботи;
     - створення науково-дослідних лабораторій на базі навчального закладу (моніторингу толерантності етносів Євпаторії; традицій і культурної спадщини полікультурного соціуму; історичного і духовно-морального значення громадських діячів Криму; комунікативно-інформаційного забезпечення; інтеграції традицій і культурної спадщини в полі культурному соціумі);
     - підведення підсумків I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.
 
II. Діагностично-концептуальний етап
(червень 2011 р. - квітень 2012 р.):
 
     - розробка Концепції навчального закладу;
     - розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи з теми дослідження;
     - розробка функціонально-змістової моделі виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - визначення критеріїв та методів оцінювання експериментальної моделі навчального закладу;
     - проведення діагностики рівня сформованості толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - моніторинг соціально-педагогічних потреб батьків, учнів, педагогів, соціальних партнерів, громадськості з метою формування толерантної особистості;
     - здійснення діагностики педагогічної компетентності вчителів навчального закладу з проблеми дослідження;
     - експериментальна діяльність науково-дослідних лабораторій за темою дослідження;
     - підведення підсумків II (діагностично-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи.
 
III. Формувальний етап
(травень 2012 р. - квітень 2013 р.):
 
     - експериментальне впровадження, внесення коректив та доповнень у розроблену функціонально-змістову модель виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - розробка авторських програм, науково-методичних посібників з виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - розробка системи факультативів, спецкурсів, програм роботи гуртків та клубів як змісту діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
     - розробка та практичне відпрацювання методики узгодження взаємодії всіх суб'єктів процесу виховання толерантної особистості;
     - практична апробація, корекція комплексу методів та технологій виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - реалізація комплексу заходів, спрямованих на формування міжетнічної толерантності;
     - робота науково-дослідних лабораторій з поглиблення знань учнів про культуру свого народу та інших етнокультур;
     - здійснення поточного моніторингу рівня вихованості міжетнічної толерантності;
     - накопичення набутого педагогічного досвіду з питань виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - підведення підсумків III (формувального) етапу експериментального дослідження.
 
IV. Контрольно-узагальнювальний етап
(травень 2013 р. - квітень 2014 р.):
 
     - порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи з поставленою метою та завданнями;
     - кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності впровадження моделі вихованості толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - впровадження у роботу навчального закладу, розроблених авторських програм, науково-методичних посібників;
     - створення банку даних перспективного педагогічного досвіду роботи науково-дослідних лабораторій;
     - підготовка методичних рекомендацій з виховання в учнів міжетнічної толерантності;
     - видання друкованої продукції з теми дослідно-експериментальної роботи;
     - поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи із зазначеної проблеми шляхом публікацій у пресі;
     - підведення підсумків IV (контрольно-узагальнювального) етапу експериментального дослідження.
 
V. Коригувальний етап
(травень 2014 р. - квітень 2015 р.):
 
     - у разі необхідності - внесення коректив до створеної та апробованої моделі виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму, а також до прогнозованих результатів дослідно-експериментальної роботи;
     - поширення перспективного педагогічного досвіду у навчальних закладах Автономної Республіки Крим та України;
     - проведення всеукраїнської науково-практичної конференції за темою дослідження;
     - підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.
 
Очікувані результати:
 
     - розроблена та апробована функціонально-змістова модель виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - створення методики діагностування проявів міжетнічної толерантності учнів;
     - розроблений комплекс методик та технологій виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини народів Криму;
     - створене навчально-методичне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, а саме: методичні посібники, рекомендації, матеріали для педагогів і батьків з проблеми дослідження;
     - підвищення професійної компетентності вчителів з виховання міжетнічної толерантності.
 
Організаційне й кадрове забезпечення
дослідно-експериментальної роботи:
 
     Наукові керівники:
     Рудяков О.М., ректор Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філологічних наук, професор;
     Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук.
 
     Наукові консультанти:
     Кириленко С.В., начальник відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук;
     Якубов А.С, методист Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти;
     Ведмецька М.А., секретар Євпаторійського міського виконавчого комітету.
 
 Наукові керівники                   О.М.Рудяков 
І.Д.Бех
Директор С.О.Головко
Координатор О.П.Номеровська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
26.10.2010 N 1006

 
ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи
на 2010 - 2015 роки

 
-----------------------------------------------------------------------
| N |    Зміст роботи    | Термін  |  Очікувані результати  |
|  |             | виконання |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|             I. Підготовчий етап             |
|        (жовтень 2010 р. - травень 2011 р.):         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Визначення та наукове   |Жовтень  |Готовність до роботи в  |
|  |обґрунтування теми, мети |      |умовах експерименту.   |
|  |та завдань        |      |             |
|  |дослідно-експериментальної|      |             |
|  |роботи.          |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|2. |Налагодження спільної   |Жовтень  |Складання угод про    |
|  |діяльності з науковими  |      |співробітництво, залучення|
|  |установами, які здійснюють|      |зацікавлених осіб, установ|
|  |супроводження       |      |до            |
|  |дослідно-експериментальної|      |дослідно-експериментальної|
|  |роботи.          |      |роботи.          |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|3. |Налагодження       |Жовтень  |Залучення зацікавлених  |
|  |співробітництва з     |      |осіб місцевих культурних |
|  |місцевими культурними   |      |національних громад до  |
|  |національними громадами. |      |дослідно-експериментальної|
|  |             |      |роботи.          |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|4. |Створення         |Жовтень - |Внесення змін у      |
|  |науково-методичної ради  |листопад  |науково-методичну роботу |
|  |навчального закладу.   |      |навчально-виховного    |
|  |             |      |закладу.         |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|5. |Вивчення кращого     |Вересень - |База даних за темою    |
|  |педагогічного досвіду   |грудень  |дослідження.       |
|  |загальноосвітніх     |      |             |
|  |навчальних закладів    |      |             |
|  |України з теми      |      |             |
|  |дослідження.       |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|6. |Проведення вхідного    |Квітень  |Статистичні дані для   |
|  |моніторингу "Рівень    |      |аналітичної роботи.    |
|  |готовності учасників   |      |             |
|  |навчально-виховного    |      |             |
|  |процесу до участі в    |      |             |
|  |експерименті".      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|7. |Формування творчих груп з |Січень -  |Системність в організації |
|  |проблеми дослідження для |березень  |дослідно-експериментальної|
|  |проведення        |      |роботи, програми роботи  |
|  |дослідно-експериментальної|      |творчих груп.       |
|  |роботи.          |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|8. |Програмно-методичне    |Протягом  |Перспективні плани    |
|  |забезпечення для     |етапу   |дослідно-експериментальної|
|  |організації роботи    |      |діяльності суб'єктів   |
|  |етнографічних,      |      |експерименту.       |
|  |культурознавчих гуртків  |      |             |
|  |навчального закладу.   |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|9. |Розробка програми     |Протягом  |Навчальні плани та    |
|  |дослідно-експериментальної|етапу   |програми.         |
|  |роботи.          |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|10.|Створення         |Січень -  |Програми роботи      |
|  |науково-дослідних     |квітень  |науково-дослідних     |
|  |лабораторій на базі    |      |лабораторій.       |
|  |навчального закладу.   |      |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|        II. Діагностично-концептуальний етап         |
|        (червень 2011 р. - квітень 2012 р.):         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Розробка         |Протягом  |Науково-методичне     |
|  |теоретико-концептуальних |етапу   |забезпечення експерименту,|
|  |засад           |      |методична база для    |
|  |дослідно-експериментальної|      |комплексного моніторингу |
|  |роботи за темою      |      |дослідження.       |
|  |дослідження, відбір    |      |             |
|  |методик та технологій   |      |             |
|  |дослідження, змісту    |      |             |
|  |моніторингу експерименту. |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|2. |Розробка Концепції    |Протягом  |Концепція навчального   |
|  |навчального закладу.   |етапу   |закладу.         |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|3. |Визначення критеріїв та  |Вересень - |Розробка         |
|  |методів оцінювання    |грудень  |психодіагностичного    |
|  |експериментальної моделі |      |інструментарію      |
|  |навчально-виховного    |      |дослідження.       |
|  |закладу.         |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|4. |Діагностика педагогічної |Березень - |Внесення змін до     |
|  |компетентності вчителів  |квітень  |планування методичної   |
|  |навчального закладу з   |      |роботи у підвищенні    |
|  |проблеми дослідження.   |      |фахового рівня      |
|  |             |      |педагогічного колективу. |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|5. |Проведення діагностики  |Протягом  |Отримання порівняльних  |
|  |рівня сформованості    |етапу   |аналітичних даних для   |
|  |толерантної особистості на|      |внесення відповідних змін |
|  |основі традицій та    |      |у хід експерименту.    |
|  |історичної спадщини    |      |             |
|  |народів Криму.      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|6. |Розробка         |Протягом  |Модель навчального    |
|  |функціонально-змістової  |етапу   |закладу.         |
|  |моделі виховання     |      |             |
|  |толерантної особистості на|      |             |
|  |основі традицій та    |      |             |
|  |історичної спадщини    |      |             |
|  |народів Криму.      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|7. |Моніторинг        |Березень - |Поширення педагогічного  |
|  |соціально-педагогічних  |квітень  |досвіду за темою     |
|  |потреб батьків, учнів,  |      |дослідження, методичні  |
|  |педагогів, соціальних   |      |матеріали.        |
|  |партнерів, громадськості |      |             |
|  |формування толерантної  |      |             |
|  |особистості.       |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|8. |Експериментальна     |Протягом  |Виховання толерантної   |
|  |діяльність        |етапу   |особистості на основі   |
|  |науково-дослідних     |      |традицій та історичної  |
|  |лабораторій за темою   |      |спадщини народів Криму.  |
|  |дослідження.       |      |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|            III. Формувальний етап            |
|        (травень 2012 р. - квітень 2013 р.):         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Впровадження у практику  |Протягом  |Удосконалення       |
|  |роботи навчального закладу|етапу   |навчально-виховного    |
|  |розроблених авторських  |      |процесу з виховання    |
|  |програм,         |      |толерантної особистості на|
|  |науково-методичних    |      |основі традицій та    |
|  |посібників.        |      |історичної спадщини    |
|  |             |      |народів Криму.      |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|2. |Експериментальне     |Протягом  |Науково обґрунтована,   |
|  |впровадження, внесення  |етапу   |експериментальне     |
|  |коректив та доповнень у  |      |перевірена модель     |
|  |розроблену        |      |виховання толерантної   |
|  |функціонально-змістову  |      |особистості на основі   |
|  |модель виховання     |      |традицій та історичної  |
|  |толерантної особистості на|      |спадщини народів Криму.  |
|  |основі традицій та    |      |             |
|  |історичної спадщини    |      |             |
|  |народів Криму.      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|3. |Розробка та практичне   |Протягом  |Розробка схеми, алгоритму |
|  |відпрацювання методики  |етапу   |та змісту взаємодії всіх |
|  |узгодження взаємодії всіх |      |суб'єктів процесу     |
|  |суб'єктів процесу     |      |формування національної  |
|  |виховання толерантної   |      |свідомості й       |
|  |особистості.       |      |самосвідомості учнів   |
|  |             |      |засобами класичного та  |
|  |             |      |національного мистецтва. |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|4. |Розробка авторських    |Протягом  |Авторські програми,    |
|  |програм,         |етапу   |науково-методичні     |
|  |науково-методичних    |      |посібники з теми     |
|  |посібників з виховання  |      |дослідження.       |
|  |толерантної особистості на|      |             |
|  |основі традицій та    |      |             |
|  |історичної спадщини    |      |             |
|  |народів Криму.      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|5. |Розробка системи     |Протягом  |Програми факультативів,  |
|  |факультативів, спецкурсів,|етапу   |спецкурсів, гуртків та  |
|  |програм роботи гуртків та |      |клубів.          |
|  |клубів як змісту     |      |             |
|  |діяльності        |      |             |
|  |загальноосвітнього    |      |             |
|  |навчального закладу.   |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|6. |Практична апробація,   |Протягом  |Розробка та видання    |
|  |корекція комплексу    |етапу   |навчально-методичних   |
|  |методів та технологій   |      |посібників і методичних  |
|  |виховання толерантної   |      |рекомендацій з формування |
|  |особистості на основі   |      |готовності вихованців   |
|  |традицій та історичної  |      |дитячого будинку до    |
|  |спадщини народів Криму.  |      |особистої та соціальної  |
|  |             |      |самореалізації у     |
|  |             |      |подальшому дорослому   |
|  |             |      |житті.          |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|7. |Накопичення набутого   |Протягом  |Поширення педагогічного  |
|  |педагогічного досвіду з  |етапу   |досвіду з теми дослідження|
|  |питань виховання     |      |на сторінках фахової   |
|  |толерантної особистості на|      |преси.          |
|  |основі традицій та    |      |             |
|  |історичної спадщини    |      |             |
|  |народів Криму.      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|8. |Реалізація комплексу   |Протягом  |Формування міжетнічної  |
|  |заходів, спрямованих на  |етапу   |толерантності учнів.   |
|  |формування міжетнічної  |      |             |
|  |толерантності.      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|9. |Робота науково-дослідних |Протягом  |Поглиблення знань учнів  |
|  |лабораторій з поглиблення |етапу   |про культуру свого народу |
|  |знань учнів про культуру |      |та інших етнокультур.   |
|  |свого народу та інших   |      |             |
|  |етнокультур.       |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|10.|Здійснення поточного   |Лютий -  |Методика та інструментарій|
|  |моніторингу рівня     |квітень  |моніторингу.       |
|  |вихованості міжетнічної  |      |             |
|  |толерантності.      |      |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|        IV. Контрольно-узагальнювальний етап:        |
|        (травень 2013 р. - квітень 2014 р.):         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Кількісний та якісний   |Протягом  |Аналітичні висновки про  |
|  |аналізи, системне     |етапу   |ефективність       |
|  |оцінювання ефективності  |      |запропонованої моделі,  |
|  |впровадження моделі    |      |розроблених методів і   |
|  |вихованості толерантної  |      |технологій.        |
|  |особистості на основі   |      |             |
|  |традицій та історичної  |      |             |
|  |спадщини народів Криму.  |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|2. |Порівняння результатів  |Вересень - |Аналітичні висновки про  |
|  |дослідно-експериментальної|листопад  |результативність     |
|  |роботи з поставленою метою|      |діяльності суб'єктів   |
|  |та завданнями.      |      |експерименту.       |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|3. |Створення банку даних   |Протягом  |Змістовий опис та     |
|  |перспективного      |етапу   |картотека передового   |
|  |педагогічного досвіду   |      |педагогічного досвіду з  |
|  |роботи науково-дослідних |      |теми           |
|  |лабораторій.       |      |дослідно-експериментальної|
|  |             |      |роботи.          |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|4. |Підготовка методичних   |Протягом  |Методичні рекомендації з |
|  |рекомендацій з виховання в|етапу   |теми дослідження.     |
|  |учнів міжетнічної     |      |             |
|  |толерантності.      |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|5. |Поширення досвіду     |Протягом  |Друк статей у       |
|  |дослідно-експериментальної|етапу   |науково-педагогічних   |
|  |роботи із зазначеної   |      |виданнях.         |
|  |проблеми шляхом публікацій|      |             |
|  |у пресі.         |      |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|            V. Коригувальний етап            |
|        (травень 2014 р. - квітень 2015 р.):         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Внесення коректив до   |Протягом  |Науково          |
|  |             |етапу   |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|  |створеної та апробованої |      |обґрунтована,       |
|  |моделі виховання     |      |експериментальне     |
|  |толерантної особистості на|      |перевірена модель     |
|  |основі традицій та    |      |формування готовності   |
|  |історичної спадщини    |      |вихованців дитячого    |
|  |народів Криму, а також до |      |будинку до особистої та  |
|  |прогнозованих результатів |      |соціальної самореалізації |
|  |дослідно-експериментальної|      |у подальшому дорослому  |
|  |роботи.          |      |житті.          |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|2. |Поширення перспективного |Протягом  |Статті у         |
|  |педагогічного досвіду у  |етапу   |науково-педагогічних   |
|  |навчальних закладах    |      |виданнях.         |
|  |Автономної Республіки Крим|      |             |
|  |та України.        |      |             |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|3. |Проведення всеукраїнської |Квітень  |Матеріали та рекомендації |
|  |науково-практичної    |      |конференції, збірки статей|
|  |конференції за темою   |      |за результатами      |
|  |дослідження.       |      |експерименту.       |
|---+--------------------------+-----------+--------------------------|
|4. |Підготовка наукового звіту|Травень  |Науковий звіт, додатки до |
|  |про підсумки проведення  |      |наукового звіту      |
|  |дослідно-експериментальної|      |(науково-методичне та   |
|  |роботи за темою      |      |програмне забезпечення  |
|  |дослідження.       |      |             |
----------------------------------------------------------------------- 
Наукові керівники О.М.Рудяков
І.Д.Бех
Директор С.О.Головко
Координатор О.П.Номеровська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
26.10.2010 N 1006

 
ПРОГРАМА
I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної
роботи на 2010 - 2011 роки

 
------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Зміст роботи    |  Дата  |     Кінцевий     |Відповідальні|
|з/п|             |виконання |    результат     | виконавці |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|1. |Визначення та наукове   |Жовтень  |Наукове обґрунтування,  |Наукові   |
|  |обґрунтування теми, мети |     |визначення проблем та   |керівники, і |
|  |та завдань        |     |основних напрямів     |консультанти,|
|  |дослідно-експериментальної|     |дослідно-експериментальної|директор,  |
|  |роботи.          |     |роботи.          |заступник  |
|  |             |     |             |директора.  |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|2. |Налагодження спільної   |Жовтень  |Підписання договорів про |Наукові   |
|  |діяльності з науковими  |     |співпрацю.        |керівники,  |
|  |установами, які здійснюють|     |             |директор.  |
|  |супроводження       |     |             |       |
|  |дослідно-експериментальної|     |             |       |
|  |роботи.          |     |             |       |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|3. |Налагодження       |Жовтень  |Підписання договорів про |Директор,  |
|  |співробітництва з     |     |співпрацю.        |заступники  |
|  |місцевими культурними   |     |             |директора.  |
|  |національними громадами. |     |             |       |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|4. |Створення         |Жовтень - |План роботи        |Заступник  |
|  |науково-методичної ради  |листопад |науково-методичної ради. |директора,  |
|  |навчального закладу.   |     |             |наукові   |
|  |             |     |             |керівники,  |
|  |             |     |             |консультанти |
|  |             |     |             |практичний  |
|  |             |     |             |психолог.  |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|5. |Вивчення кращого     |Вересень -|Банк даних з теми     |Наукові   |
|  |педагогічного досвіду   |грудень  |дослідження.       |керівники,  |
|  |загальноосвітніх     |     |             |консультанти |
|  |навчальних закладів    |     |             |директор,  |
|  |України з теми      |     |             |заступник  |
|  |дослідження.       |     |             |директора,  |
|  |             |     |             |вчителі.   |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|6. |Формування творчих груп з |Січень - |Підвищення професійної  |Директор,  |
|  |проблеми дослідження для |березень |компетентності вчителів, |заступники  |
|  |проведення        |     |методичні матеріали,   |директора,  |
|  |дослідно-експериментальної|     |статистичні дані для   |вчителі.   |
|  |роботи, анкетування учнів |     |аналітичної роботи.    |       |
|  |та вчителів.       |     |             |       |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|7. |Програмно-методичне    |Протягом |План роботи етнографічних,|Директор,  |
|  |забезпечення для     |етапу   |культурознавчих гуртків  |заступник  |
|  |організації роботи    |     |навчального закладу.   |директора.  |
|  |етнографічних,      |     |             |       |
|  |культурознавчих гуртків  |     |             |       |
|  |навчального закладу.   |     |             |       |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|8. |Розробка програми     |Протягом |Програма         |Директор,  |
|  |дослідно-експериментальної|етапу   |дослідно-експериментальної|заступник  |
|  |роботи.          |     |роботи.          |директора,  |
|  |             |     |             |наукові   |
|  |             |     |             |керівники,  |
|  |             |     |             |       |
|  |             |     |             |консультанти.|
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|9. |Створення         |Січень - |План роботи        |Директор,  |
|  |науково-дослідних     |квітень  |науково-дослідних     |заступник  |
|  |лабораторій на базі    |     |лабораторій.       |директора,  |
|  |навчального закладу.   |     |             |наукові   |
|  |             |     |             |керівники,  |
|  |             |     |             |вчителі.   |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|10.|Проведення вхідного    |Квітень  |Аналітична довідка за   |Заступники  |
|  |моніторингу "Рівень    |     |результатами       |директора,  |
|  |готовності учасників   |     |діагностування.      |наукові   |
|  |навчально-виховного    |     |             |керівники,  |
|  |процесу до участі в    |     |             |консультанти |
|  |експерименті".      |     |             |практичний  |
|  |             |     |             |психолог,  |
|  |             |     |             |вчителі.   |
|---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------|
|11.|Підведення підсумків I  |Травень  |Науковий звіт.      |Директор,  |
|  |(підготовчого) етапу   |     |             |заступник  |
|  |дослідно-експериментальної|     |             |директора.  |
|  |роботи.          |     |             |       |
------------------------------------------------------------------------------------ 
Наукові керівники О.М.Рудяков
І.Д.Бех
Директор С.О.Головко
Координатор О.П.Номеровськавгору