Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 984 від 04.09.2002
м. Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 390 ( v0390874-18 ) від 14.06.2018 }
Про затвердження Методики розрахунку тарифів на
послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 749 ( v0749227-09 ) від 25.06.2009 }

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 р. N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", з метою
визначення єдиного методологічного підходу до встановлення тарифів
на транспортування природного газу магістральними трубопроводами
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Методику розрахунку тарифів на послуги з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами
(додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від
22.06.2000 р. N 702 ( v0702227-00 ) "Про затвердження Методики
розрахунку тарифу за надані послуги з транспортування природного
газу магістральними та розподільними трубопроводами" в частині, що
стосується транспортування природного газу магістральними
трубопроводами.
Голова Комісії Ю. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
від 4 вересня 2002 р. N 984
Методика
розрахунку тарифів на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами
1. Загальні положення
1.1. Методика розрахунку тарифів на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами (далі - Методика)
розроблена відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), Указу
Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України",
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548
( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)" та визначає принципи формування, порядок регулювання і
розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами України до газорозподільних мереж
або безпосередньо до споживачів.
1.2. Методика призначена для розрахунку тарифу на послуги з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами для
споживачів України.
1.3. Оплата послуг з транспортування природного газу
здійснюється замовниками за тарифами, визначеними згідно з цією
Методикою.
1.4. Тарифи, визначені за цією Методикою, при умові виконання
показників по транспортуванню обсягів газу, встановлених планом на
рік, повинні забезпечувати газотранспортним підприємствам: покриття економічно обгрунтованих витрат виробництва; отримання передбаченого планом прибутку, достатнього для
забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності
виробника послуг; сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних
відрахувань відповідно до чинного законодавства України.
1.5. Тарифи на послуги з транспортування природного газу не
залежать від відстані транспортування газу і є однаковими для всіх
категорій замовників транспортних послуг і диференційовані по
регіонам в залежності від величини тарифів на транспортування газу
розподільними газопроводами.
1.6. Методика базується на собівартісному методі.
1.7. Інформація, яка обгрунтовує розрахунки тарифів та інші
вихідні дані, що використані при формуванні тарифів, повинні бути
доступні для контролю та перевірки Національній комісії
регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
1.8. При розрахунку тарифів як основний розрахунковий і
контрольний показник використовується планова тарифна виручка.
1.9. Тарифи на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами розраховуються газотранспортними підприємствами і
надаються для розгляду та затвердження до НКРЕ.
2. Терміни та визначення
У цій Методиці терміни та визначення вживаються в такому
значенні: газопровід - трубопровід, призначений для транспортування
газу; газотранспортні підприємства - суб'єкти підприємницької
діяльності, які забезпечують транспортування газу магістральними
трубопроводами до газорозподільних мереж або безпосередньо до
споживачів та отримали відповідну ліцензію НКРЕ; газотранспортна система - система газопроводів, що включає в
себе магістральні газопроводи, газопроводи-відгалуження та
газорозподільні станції; замовник - суб'єкт підприємницької діяльності (фізична або
юридична особа), який уклав з газотранспортною організацією
договір про транспортування природного газу магістральними
трубопроводами; ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності, який в
установленому законодавством порядку одержав ліцензію на
здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами; ліцензія - документ державного зразка, виданий НКРЕ, згідно з
яким ліцензіат має право займатися транспортуванням природного
газу магістральними трубопроводами; магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що
функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід
з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним
технологічним процесом, за допомогою яких здійснюються транзитні,
міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування
споживачам, які запроектовані та збудовані згідно з державними
будівельними нормами щодо магістральних трубопроводів; тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами - вартість послуг з транспортування 1000 кубічних
метрів природного газу магістральними трубопроводами, яка
забезпечує покриття виправданих витрат, отримання обгрунтованого
прибутку, сплату податків, обов'язкових платежів та відрахувань
ліцензіата; тарифна виручка - кошти, які сплачуються користувачами
газотранспортної системи газотранспортному підприємству за послуги
з транспортування природного газу магістральними трубопроводами та
газопроводами-відгалуженнями; витрати виробництва - виражені у грошовій формі поточні
витрати підприємства на виробництво (надання певних послуг).
3. Розрахунок тарифів
3.1. Методика визначення тарифу на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами передбачає
розрахунок тарифу для споживачів України, виходячи із запланованих
сумарних витрат газотранспортного підприємства та загального
обсягу природного газу, що планується до поставок у
газотранспортну систему України протягом наступного року.
3.2. Планова тарифна виручка визначається за формулою:
В = В + П + П (1)
в р л,
де: В - планова тарифна виручка від надання послуг з
транспортування природного газу, грн; В - планові витрати по газотранспортному підприємству, в пов'язані з транспортуванням природного газу, грн.;
П - плановий прибуток газотранспортного підприємства, грн.;
р
П - податки і обов'язкові платежі по газотранспортному л підприємству, передбачені чинним законодавством України, грн.
3.3. Витрати виробництва газотранспортного підприємства на
транспортування природного газу розраховуються за формулою:
В = В + В (2)
в уп уз,
де: В - умовно-постійні витрати, грн.; уп В - умовно-змінні витрати, грн. уз
3.4. Тариф на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами розраховується як відношення суми
всіх річних витрат (запланованих та обгрунтованих) на
транспортування природного газу, запланованого та обгрунтованого
прибутку, необхідних податків і платежів до загальної кількості
газу, що поступив (чи планується для поставки) у газотранспортну
систему України протягом року, а саме:
В
Т = -----, (3) б Q
де: Т - єдина базисна тарифна ставка за послуги з б транспортування природного газу, грн. на 1000 м куб. газу;
В - планова тарифна виручка від надання послуг з
транспортування природного газу, грн.; Q - запланований обсяг газу, що транспортуватиметься по
газопроводах газотранспортного підприємства на рік, за винятком
газу на власні потреби та технологічні втрати газотранспортного
підприємства, в 1000 м куб.
3.5. Запланований обсяг газу, що транспортується по
газопроводах газотранспортного підприємства, визначається за
формулою:
Q = Q - Q - Q (4)
з вп тв,
де: Q - запланований загальний обсяг газу, що з транспортуватиметься по газопроводах газотранспортного
підприємства на рік, 1000 м куб.; Q - обсяг газу, що використовується газотранспортним вп підприємством протягом року на власні потреби для забезпечення
транспортування природного газу (в межах встановлених норм), 1000
м куб.; Q - обсяг газу, що витрачається газотранспортним тв підприємством в рік на технологічні втрати, при умові, що ці
втрати не перевищують нормативні, 1000 м куб.
4. Склад витрат
4.1. Склад витрат виробництва встановлюється відповідно до
актів законодавства та нормативних документів: Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ),
Методичне положення по плануванню, обліку і калькулюванню
собівартості продукції (робіт, послуг) за економічними елементами
витрат на газотранспортних підприємствах та їх структурних
підрозділах.
4.2. При розрахунку тарифів на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами до складу витрат включаються
лише витрати на транспортування.
4.3. Витрати плануються: а) матеріальні витрати - з урахуванням індексу оптових цін
(публікація Держкомстатом України); б) витрати на оплату праці та відрахування на соціальний
захист - з урахуванням індексу інфляції; в) окремі операційні витрати - відповідно змін
нормативно-законодавчих актів України. За змістом та призначенням витрати на транспортування газу
групуються за економічними елементами та статтями калькуляції. Статті витрат на транспортування природного газу наведені у
додатку "Розподіл витрат на послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами".
4.4. Склад окремих елементів виробничих витрат
характеризується наступним змістом: матеріали - елемент включає витрати матеріалів, що
використовуються на виробничо-експлуатаційні потреби при
транспортуванні газу. Витрати матеріалів в основному залежать від
використання часового ресурсу обладнання компресорних станцій і
лінійної частини газопроводів; запчастини - елемент включає витрати на придбання запчастин
для обладнання компресорних станцій і лінійної частини
газопроводів. Ці витрати частково залежать від використання
часового ресурсу обладнання компресорних станцій і лінійної
частини газопроводів; електроенергія - елемент включає витрати на придбання
електроенергії для роботи газоперекачувальних агрегатів з
електроприводом, для освітлення виробничих приміщень і
проммайданчиків компресорних та газорозподільних станцій, для
роботи вентиляції, засобів автоматизації та інших промислових і
соціальних об'єктів; газ на технологічні потреби - елемент включає витрати на
придбання газу для виробничо-технологічних потреб та нормативні
втрати газу, які мають місце при експлуатації газотранспортної
системи. Максимальні обсяги виробничо-технологічних потреб
визначаються розрахунковим шляхом згідно з діючими постановами та
галузевими нормативними документами; витрати на оплату праці - елемент включає до свого складу
наступні статті калькуляції: виплати за окладами і тарифами,
премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток,
оплата іншого невідпрацьованого часу, інші виплати на оплату
праці; витрати на соціальні заходи - в статтю включаються витрати за
встановленими законодавством України нормами відрахувань від фонду
оплати праці; амортизація - елемент враховує розмір амортизаційних
відрахувань, який розраховується в залежності від вартості
основних фондів та діючих норм амортизаційних відрахувань.
Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних
активів) нараховується із застосуванням методів, передбачених
відповідно до Закону України про оподаткування прибутку
підприємств ( 334/94-ВР ) та інших законодавчих та нормативних
документів. Обраний метод амортизації вказується в обліковій
документації; інші витрати - елемент враховує розмір витрат на: пусконалагоджувальні роботи; послуги зв'язку; послуги автотранспорту; авіапослуги; геофізичні дослідження; оренду приміщень та споруд; технологічну воду; канцелярські витрати; службові відрядження; охорону; витрати на охорону праці; оплату робіт, виконаних сторонніми організаціями за
госпдоговорами (юридичні, аудиторські, нотаріальні послуги,
обслуговування техзасобів управління); оплату робіт (послуг) консультаційного та інформаційного
характеру, пов'язаних із забезпеченням транспортування газу; оплату робіт із сертифікації продукції; оплату вартості ліцензій; митні послуги та збори; послуги банку; проценти за кредит; представницькі витрати; перевезення працівників до місця робіт і назад; виконання робіт вахтовим методом; придбання літератури для інформаційного забезпечення; страхування ризиків.
4.5. Плановий прибуток газотранспортних підприємств
визначається таким, щоб забезпечити: фінансування економічно обгрунтованих та погоджених з
керівними органами програм технічного переозброєння, капітального
ремонту, модернізації, реконструкції, консервації і ліквідації
основних виробничих фондів та інших інвестиційних витрат,
спрямованих на зростання ефективності роботи газотранспортного
підприємства; фінансування економічно обгрунтованих соціальних програм. Плановий прибуток газотранспортних підприємств визначається
виходячи із затверджених інвестиційних програм розвитку.
Підприємства розробляють інвестиційні програми та подають на
розгляд та затвердження до НКРЕ. Програми, як правило, розробляються на 3 - 5 років з
розбивкою по роках та напрямках впровадження. Інвестиційні програми повинні містити інформацію щодо
доцільності впровадження того чи іншого заходу, а також вказувати
ефективність від його здійснення. НКРЕ розглядає представлену програму та приймає рішення щодо
врахування витрат програми в повному обсязі чи частково при
розрахунку тарифу на транспортування природного газу. Газотранспортні підприємства звітують перед НКРЕ щодо
цільового використання коштів на виконання затверджених
інвестиційних програм двічі на рік (за результатами піврічного та
річного звітів). При умові нецільового використання коштів, закладених до
тарифу, не пов'язаних з виконанням програм, Комісія може прийняти
рішення щодо зниження розміру тарифу на транспортування. Норма прибутку на інвестиції визначається з урахуванням
діючих джерел фінансування, в тому числі і амортизаційних
відрахувань. Розрахунок прибутку, необхідного для забезпечення
господарської діяльності газотранспортного підприємства, щорічно
подається на погодження НКРЕ.
4.6. Планова тарифна виручка формується з врахуванням всіх
податків, обов'язкових платежів та відрахувань, обумовлених діючим
законодавством України. Податок на додану вартість при формуванні тарифу не
враховується, а додається до встановленого тарифу при розрахунку
за послуги з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами.

{ Розділ 5 вилучено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 749 ( v0749227-09 ) від
25.06.2009 }

{ Розділ 6 вилучено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 749 ( v0749227-09 ) від
25.06.2009 }
Додаток
до Методики розрахунку
тарифів на послуги з
транспортування природного
газу магістральними
трубопроводами
Розподіл витрат
на послуги з транспортування природного газу
магістральними газопроводами
тис. грн. ------------------------------------------------------------------ | N |Найменування статей витрат|Код |Звіт за рік|Розрахункові | |п/п| |рядка| |показники на | | | | | |плановий період| |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | 1 |Об'єм транспортування газу| | | | | |по газотранспортному | | | | | |підприємству, усього, | | | | | |тис. м куб. | 01 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | 2 |Витрати на транспортування| | | | | |газу, усього (сума рядків | | | | | |03 - 07) | 02 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | | в тому числі: | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |Матеріальні витрати | 03 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | | в тому числі: | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |матеріали | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |запчастини | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |електроенергія | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |газ на техпотреби | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |інші матеріальні витрати | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |Витрати на оплату праці | 04 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |Відрахування на соціальні | | | | | |заходи | 05 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |Амортизація | 06 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |Інші операційні витрати | 07 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |(сума рядків 08 - 23) | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | | в тому числі: | | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |пусконалагоджувальні | | | | | |роботи | 08 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |послуги зв'язку | 09 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |послуги автотранспорту | 10 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |авіапослуги | 11 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |геофізичні дослідження | 12 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |оренда приміщень та | | | | | |споруд | 13 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |вартість технологічної | | | | | |води | 14 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |канцелярські витрати | 15 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |службові відрядження | 16 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |Податки та збори | | | | | |податок на землю | | | | | |податок з власників | | | | | |транспортних засобів | | | | | |плата за надра | | | | | |плата за забруднення | | | | | |навколишнього середов. | | | | | |інші податки | 17 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |охорона | 18 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |виконані роботи за госп. | | | | | |договорами сторонніми | | | | | |організаціями | 19 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |придбання ліцензій | 20 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |митні послуги та збори | 21 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |проценти за кредит | 22 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |послуги банку | 23 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |представницькі витрати | 24 | | | |---+--------------------------+-----+-----------+---------------| | |інші витрати | 25 | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Головний бухгалтер


Публікації документа