Документ v0943736-11, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.08.2011 N 943

Про проведення дослідно-експериментальної
роботи на базі Рівненської гуманітарної
гімназії Рівненської міської ради

Відповідно до Положення про експериментальний
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114
( z0428-02 ), із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 N 1054
( z1217-09 ), враховуючи лист Управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації від 05.07.2011
N 2154-076/01-09/11, висновки Комісії з питань інноваційної
діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх
навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України від 30.06.2011 (протокол
N 20), з метою експериментальної перевірки розвитку і виховання
гімназиста в єдиному європейському освітньому просторі
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити як такі, що додаються:
1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи
за темою: "Розвиток і виховання гімназиста в єдиному європейському
освітньому просторі" на базі Рівненської гуманітарної гімназії на
2011-2017 роки Рівненської міської ради (далі - Рівненська
гуманітарна гімназія).
1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на
2011-2017 роки.
2. Надати статус експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня Рівненській гуманітарній гімназії.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.):
3.1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу
педагогічному колективу Рівненської гуманітарної гімназії.
4. Головному управлінню освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації (Вєтров І.В.) надавати науково-методичну
допомогу педагогічному колективу Рівненської гуманітарної гімназії
Рівненської міської ради у забезпеченні необхідних умов щодо
організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б.М.Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
08.08.2011 N 943

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної
роботи за темою "Розвиток і виховання
особистості гімназиста в єдиному Європейському
освітньому просторі" на базі Рівненської
гуманітарної гімназії Рівненської міської
ради на 2011-2017 роки

Актуальність дослідження
Інтеграційні процеси, що відбуваються у світі, охоплюють усі
сфери життєдіяльності людини і, в першу чергу, освіту, економіку,
політику, культуру. Визначальними тенденціями розвитку світової
освітньої системи стають поглиблення її фундаментації, посилення
гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної
складової освіти, формування в учнівської молоді системного
підходу до аналізу складних соціально-економічних ситуацій,
стратегічного мислення, виховання соціальної та професійної
мобільності. Необхідність підтримання високої конкурентоспроможності на
динамічному ринку праці вимагає прищеплення молоді прагнення і
навичок до самонавчання, самовиховання, самовдосконалення,
самовизначення, самоорганізації, самореалізації протягом усього
активного трудового життя. Єдність і перспективи розвитку європейського освітнього
простору забезпечують школа і вчитель. Саме тому, головним є
формування нового вчителя, який підготує молоде покоління, здатне
жити і працювати в нових життєвих реаліях, творити себе і своє
життя, бути конкурентоспроможним на ринку праці. Нинішні ідеї інтеграції, їх сутність розкриті у провідних
освітньо-політичних документах Ради Європи та Європейського Союзу:
Європейська хартія мов регіональних та національних меншин (1992)
( 994_014 ), Лісабонська Конвенція (1997), Спільна декларація
міністрів освіти Європи (1999) ( 994_525 ), Загальноєвропейські
Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
(Страсбург, 2002) та інші. Значною є відповідна роль у побудові єдиного європейського
простору наддержавних європейських структур - Парламентської
Асамблеї Ради Європи, організації економічного співробітництва і
розвитку ЮНЕСКО та інші. В єдиному європейському просторі, попри відмінності в
національних освітніх системах, присутнє прагнення узгодити їхні
ключові елементи. Необхідність створення єдиного європейського простору
підкреслюється в указах Президента України, а також у затвердженій
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу ( 615/98 ). В усіх освітньо-політичних документах розглядається
європейський вимір в освіті: потреба зміцнення у молоді почуття
європейської своєрідності; розуміння цінностей європейської
цивілізації і основ розвитку Європейської спільноти, які включають
демократію, повагу до прав людини, толерантність та солідарність
як результат пізнання "інших"; підготовка молоді до участі у
суспільному та господарському розвитку Союзу, усвідомлення його
корисності; збагачення знань про історичні, культурні та
господарські аспекти країн - членів ЄС. Значний інтерес для нашого дослідження викликають роботи
В.Андрущенка, В.Журавського, О.Закусила, М.Згуровського,
У.Науменко, В.Молодиченка, Л.Пуховської, І.Чорноморець та інших, в
яких аналізуються об'єднавчі процеси у сфері освіти, розкривається
сутність формування єдиних правил організації освітнього простору
в об'єднаній Європі, актуалізація потреби в інтеграції освітніх
послуг у Європейському просторі, визначаються періоди розвитку
процесу євроінтеграції освітнього середовища. Також важливого значення в досліджуваній проблемі мають
загальнотеоретичні і практичні роботи Кременя В., Матвієнко О.,
Мовчун О., Музиченька Ю., Полянського В., Язвінської О.,
Пометун О., Моревої Г., Бадаєвої А., Єрмакова Є, Корсака М. та
інших. Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що розвиток
України у третьому тисячолітті визначається в загальному контексті
європейської інтеграції з орієнтацією та фундаментальні
європейські цінності: права людини, свободу отримання освіти
будьякого рівня та інше. Українська система освіти стратегічно
виробляє і впроваджує принципи розвитку і саморегуляції, засновані
на таких підставах: освіта повинна розглядатися у світовому контексті, тобто
процеси глобалізації вимагають впровадження в освіту
загальнолюдських цінностей, світових етичних стандартів; необхідно усвідомити важливість науково-дослідної роботи і
практичної діяльності педагогів та впровадження її результатів у
навчально-виховний процес, а також створення системи навчального і
виховного впливу на особистість; застосування сучасних інформаційних технологій, входження у
світовий інформаційний простір. Однак, аналіз практичної діяльності педагогічних колективів
навчальних закладів засвідчує, що у процесі розвитку і виховання
особистості в умовах формування єдиного європейського освітнього
простору є невирішені проблеми. Поки що не реалізується принцип
інтеграції освіти у світовий освітній простір. Знижує ефективність
роботи ЗНЗ I-III ст., ліцеїв, гімназій відсутність потреби у
впровадженні інновацій в систему навчання, виховання і розвитку
особистості; не проводиться професійно-педагогічна діяльність,
спрямована на інтеграцію освіти у європейський простір;
педагогічні колективи навчальних закладів практично не беруть
участі в реалізації міжнародних освітянських програм. Наявна
безсистемність в організаційно-педагогічних діях, що призводить до
відсутності цілісного процесу, спрямованого на розвиток
міжнародного співробітництва у справі навчання, виховання і
розвитку особистості в умовах формування єдиного європейського
освітнього простору. На даний час не знайшли відображення зміст, форми, методи,
засоби, технології розвитку і виховання особистості відповідно до
специфіки діяльності навчальних закладів в умовах формування
єдиного європейського простору. Отже, актуальність і недостатня розробленість проблеми, її
теоретична і практична значущість обумовили вибір теми
дослідження: "Розвиток і виховання особистості гімназиста в
єдиному Європейському освітньому просторі".
Об'єкт дослідження - процес розвитку і виховання особистості
гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.
Предмет дослідження - організаційно-педагогічні умови
розвитку і виховання особистості і гімназиста в єдиному
Європейському освітньому просторі.
Мета дослідження - визначити, науково обґрунтувати й
експериментальне перевірити педагогічну модель та
організаційно-педагогічні умови розвитку і виховання особистості
гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.
Гіпотеза дослідження - ґрунтується на припущенні, що розвиток
і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському
освітньому просторі може ефективно здійснюватися за таких умов: побудови педагогічного процесу, який відповідає
загальнолюдським, європейським та національним цінностям, сприяє
мобільності гімназистів, педагогів і науковців, вирішенню завдань
реформування гімназійної освіти та її інтеграції у Європейський
освітній простір; оновлення парадигми навчання, виховання, розвитку особистості
шляхом використання загальнопедагогічних чинників та психологічних
механізмів освітньо-педагогічної діяльності; розроблення технологій модернізації та гуманізації системи
гімназійної освіти на засадах базисних цінностей особистості -
самовизначення, самоактуалізація, самореалізація; вироблення інноваційного стилю діяльності класних керівників,
вчителів-предметників; науково-методичне забезпечення навчальне - виховного процесу; оптимізація системи управління педагогічним процесом.
Відповідно до предмета, мети та гіпотези дослідження
визначені основні завдання: вивчити стан досліджуваної проблеми в теорії та
освітньо-виховній практиці; виявити концептуальні підходи і організаційно-змістові засади
розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному
Європейському освітньому просторі; виявити та експериментально перевірити
організаційно-педагогічні умови розвитку і виховання особистості
гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі; розробити та експериментальне перевірити педагогічну модель
процесу розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному
Європейському освітньому просторі; розробити та запровадити цільову творчу програму розвитку і
виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському
освітньому просторі; виявити особливості управління навчально-виховним процесом,
спрямованим на розвиток і виховання особистості гімназиста; розробити та експериментально перевірити
структурно-функціональну модель науково-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу; підготувати рекомендації педагогам щодо розвитку і виховання
особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому
просторі.
Методологічну та теоретичну основу дослідження складають: ідеї єдності світу (В.І.Вернадський, М.М.Моісеєв, О.Д.Урсул,
Б.С.Лиферов, О.О.Кашаєв); положення Парламентської Асамблеї Ради Європи, організації
економічного співробітництва та розвитку, ЮНЕСКО, Болонських угод
про розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти, Указів
Президента України; науково-теоретичні положення про формування єдиних освітніх
пріоритетів (В.Андрущенко, У.Науменко, Л.Пуховська,
В.Молодиченко, О.Закусило). Для вирішення поставлених завдань
застосовуються методи дослідження:
теоретичні - аналіз, узагальнення наукових джерел, виявлення
достовірних фактів про взаємозв'язок між явищами і процесами та
закономірні тенденції їх розвитку, порівняння, моделювання,
системно-структурні, системно-функціональні методи, які дозволили
систематизувати теоретичний матеріал з проблеми дослідження;
емпіричні - опитування, тестування, спостереження,
співбесіди, експертні оцінювання, педагогічний експеримент, методи
математичної статистики, комп'ютерна обробка даних експерименту,
що допомагають реалізувати програму дослідження та виявити якісні
зміни у розвитку особистості гімназиста в умовах формування
єдиного європейського освітнього простору.
Етапи дослідно-експериментальної роботи
I етап. Організаційно-підготовчий (2011-2012 рр.)
1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети, об'єкту,
предмету, завдань, гіпотези, методів дослідження.
2. Вивчення та аналіз філософської, психолого-педагогічної,
методичної літератури з проблеми
3. Формування тимчасового науково-дослідного колективу
педагогів, методистів, управлінців, науковців, їх підготовка до
роботи в умовах експерименту.
4. Проведення педагогічної ради гімназії з теми "Діяльність
педагогічного колективу в умовах експерименту".
5. Підписання угод про співпрацю та участі гімназії у
міжнародних проектах, конкурсах:
5.1. Театрально-художня творчість. Польща, Краків.
5.2. Освітня програма. Литва.
5.3. Освітня програма "Партнерство заради свободи".
FLEX.США.
5.4. "Йоханітер - допомога при нещасних випадках" Німеччина.
5.5. "Школи - партнери майбутнього". Німеччина.
5.6. "Молода Полонія", Польща
6. Складання кошторису витрат для забезпечення програми
дослідно-експериментальної роботи та функціональних обов'язків
учасників експерименту.
7. Забезпечення навчання педагогів шляхом проведення
тренінгів із залученням працівників управління освіти Рівненського
міськвиконкому, науковців Рівненського державного гуманітарного
університету. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту
проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.
8. Проведення серій on-line-семінарів з педагогами та
заступниками директора гімназії.
9. Створення інформаційно-аналітичного центру.
10. Проведення проблемно-цільових, науково-теоретичних,
теоретико-методологічних семінарів та круглих столів.
11. Підготовка звіту про результати першого етапу
дослідно-експериментальної роботи.
II етап. Діагностико-концептуальний (2013-2014 рр.)
1. Комплексне дослідження проблеми за допомогою теоретичних
та емпіричних методів, неекспериментальних (бесіда, анкетування,
спостереження, аналіз продуктів діяльності); діагностичних (тести,
педагогічний експеримент, шкалювання, якісні та змішані
діагностичні методи); формуючих (вивчення особливостей і
формування рис гімназиста по заданій програмі); експериментальних
(природний та моделюючий експерименти).
2. Дослідити готовність педагогів до здійснення процесу
розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному
Європейському освітньому просторі.
3. Розробити критерії, показники та рівні розвитку і
виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському
освітньому просторі.
4. Проаналізувати:
4.1. Рівень мобільності учнів, педагогів, науковців;
прозорості та гласності у формуванні контингенту гімназистів;
спілкування вчителя та учня; диверсифікації та гнучкості мети,
змісту освітніх програм, структури навчального закладу, його
діяльність, тип і впровадження програм, форм організації
навчально-виховного процесу, методів навчання.
4.2. Позитивні та негативні тенденції, труднощі в
організаційно-педагогічній діяльності вчителів.
4.3. Рівень навчання, виховання і розвитку гімназистів та
педагогічної діяльності вчителів.
4.4. Рівень засвоєння гімназистами загальнолюдських і
національних цінностей та європейських ідеалів.
4.5. Вплив суспільно-гуманітарних та природничо-математичних
дисциплін, реалізація гімназійних цільових творчих та міжнародних
програм на розвиток і виховання особистості.
4.6. Рівень науково-методичного забезпечення, єдності
фізичного, духовного та інтелектуального розвитку і виховання
особистості.
4.7. Визначення в освітньо-виховному процесі пріоритету
гуманістично-світоглядних знань.
4.8. Рівень почуття відповідальності та збереження
національних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізації
ідеї "діалогу культур"; творення індивідуального "Я" - громадянина
в його духовній автономності та в умінні поєднувати особисті
інтереси з родинними, колективними, суспільними і державними.
5. Нормативно-правове забезпечення експерименту: Розробити:
5.1. Педагогічну модель розвитку і виховання особистості
гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.
5.2. Структурно-логічне дерево дисциплін з одного напряму
навчання, забезпечення вільного вибору гімназистами індивідуальних
траєкторій навчання.
5.3. Цільову творчу програму розвитку і виховання особистості
гімназиста.
5.4. Модель оптимізації управління навчально-виховним
процесом в гімназії.
5.5. Електронні навчальні курси "Країнознавство", "Ділова
англійська мова", "Англо-американська література".
5.6. Інтегрований курс "Єврознавство".
5.7 Програму "Лінгва" для вивчення іноземної мови
педагогічними працівниками.
5.8. Програму реалізації українського педагогічного
кордоцентризму - філософію серця пропоновану Г.Сковородою,
П.Юркевичем, В.Сухомлинським.
5.9. Модель інтеграції гімназії у міжнародний освітній
простір.
5.10. Розробити програму взаємообміну учнів та стажування
вчителів у навчальних закладах Європи.
6. Програмно-методичне та інформаційне забезпечення
експерименту:
6.1. Створення інформаційно-аналітичного центру (інноваційні
програми поглибленого вивчення іноземних мов, спільні проекти і
програми, оновленні навчальні програми, конкретні приклади з
досвіду роботи, високоякісне методичне забезпечення
навчально-виховного процесу, рекомендації щодо взаємодії гімназії
із різними соціальними інститутами, навчальними закладами
європейських країн).
6.2. Інтенсифікація навчально-виховного процесу на основі
запровадження досягнень розвивальної педагогіки.
6.3. Підготовка програм підвищення кваліфікації та стажування
педагогів за кордоном.
6.4. Проведення наукових конференцій, симпозіумів, наукових
світлиць, проблемно-цільових семінарів, семінарів-практикумів,
тренінгів педагогів з питань розвитку і виховання особистості
гімназистів.
7. Розробити концептуальні підходи до розвитку і виховання
особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому
просторі.
III етап. Формувальний (2015-2016 рр.)
1. Апробація:
1.1. Структурно-логічної моделі вільного вибору гімназистами
індивідуальних траєкторій навчання.
1.2. Цільової творчої програми розвитку і виховання
особистості гімназиста.
1.3. Програми реалізації українського педагогічного
кордоцентризму - філософії серця.
1.4. Програми взаємообміну учнів та стажування вчителів у
навчальних закладах Європи.
1.5. Електронних навчальних курсів.
1.6. Моделі оптимізації управління навчально-виховним
процесом.
1.7. Моделі інтеграції гімназії у міжнародний освітній
простір.
2. Запровадження інноваційних педагогічних технологій,
інтерактивних форм роботи щодо розвитку і виховання особистості
гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.
3. Оновлення парадигми педагогічного процесу шляхом:
впровадження розвивальної педагогіки, акмеологічного підходу;
побудови навчально-виховного процесу на основі
християнсько-демократичних цінностей; стимулювання розвитку
інтелектуальної, емоційно-вольової, духовної сфери особистості;
реформування позакласної і позашкільної діяльності гімназистів
через запровадження інноваційних виховних технологій; формування
інноваційного стилю діяльності класних керівників,
вчителів-предметників; цілісного впровадження програми розвитку
особистості гімназиста; самовизначення, самоактуалізації,
самореалізації особистості.
4. Інтеграція гімназії у європейський освітній простір:
4.1. Взаємообмін учнями;
4.2. Стажування педагогів.
4.3. Впровадження інтегрованого підходу в навчально-виховний
процес (знання як форма залучення до цінностей; створення
когнітивно-почуттєвого фону; активні форми і методи: соціограми,
тренінги, ситуативно-рольові ігри, психологічні практикуми,
сократівські бесіди, філософські та духовні діалоги тощо).
5. Забезпечення свободи вибору та стимулювання творчого
пошуку педагогами основних шляхів ефективності навчально-виховного
процесу.
6. Озброєння педагогів теоретико-методологічними знаннями,
вміннями і навичками, які б охоплювали найбільш універсальні
положення і принципи розвитку і виховання особистості гімназиста в
єдиному Європейському освітньому просторі.
7. Організація і проведення наукових симпозіумів, наукових
світлиць, теоретико-методологічних, проблемно-цільових семінарів,
психологічних тренінгів.
8. Керівництво самоосвітою (проведення панорам методичних
ідей, акмеологічних практикумів, фестивалів, аукціонів
педагогічних знань тощо).
IV етап. Узагальнюючий (2017 рік)
1. Якісний аналіз результатів дослідно-експериментальної
роботи.
2. Порівняльна характеристика результатів експерименту
стосовно результатів аналогічних моделей та існуючих ліцеїв,
гімназій.
3. Підсумковий науковий звіт.
4. Всеукраїнська науково-практична конференція.
Експериментальна база дослідження: Рівненська гуманітарна
гімназія Рівненської міської ради (965 учнів і 91 вчитель).
Наукова новизна дослідження: обґрунтовано концептуальні підходи до розвитку і виховання
особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому
просторі, що знайшло своє відображення у програмному забезпеченні
діяльності навчального закладу; розроблено педагогічну модель процесу розвитку і виховання
особистості гімназиста в контексті діяльності навчального закладу
та перевірено умови її реалізації; охарактеризовано форми і методи інноваційної діяльності
гімназії в контексті загальнолюдських, європейських, національних
цінностей, що сприяють вдосконаленню процесу розвитку і виховання
особистості гімназиста; подальшого розвитку набудуть положення щодо впровадження
нового змісту, інтерактивних форм, технологій міжнародного
співробітництва та оптимізації управління цим процесом.
Практична значущість дослідження полягає в розробці та
застосування положень, висновків, рекомендацій щодо вдосконалення
процесу розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному
Європейському освітньому просторі, їх узагальненні у цільовій
творчій програмі, запровадженні інновацій у гімназійній освіті, що
знайшло своє відображення у введенні варіативної складової
навчальних планів, розробці інтегративного курсу поглибленого
вивчення іноземної мови, оптимізації управління навчально-виховним
процесом на основі його функціонально-організаційного
структурування.
Вірогідність результатів дослідження забезпечується
теоретичною обґрунтованістю вихідних положень розвитку і виховання
особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому
просторі; цілісною організацією дослідження; застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів
дослідження, адекватних його меті і завданням; кількісним та
якісним аналізом емпіричного матеріалу, результатами
експериментальної перевірки гіпотези; застосуванням сучасного
математичного апарату.
Очікувані результати та форми їх подання: розробити концепції розвитку і виховання особистості
гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі,
педагогічної моделі цього процесу структурно-функціональної моделі
науково-методичного забезпечення; належний рівень розвитку і виховання особистості гімназиста,
здатної творити себе і своє життя, бути компетентною,
конкурентоспроможною на ринку праці (статті у фахових журналах,
газетах); створення психолого-педагогічного інструментарію,
індивідуальних програм розвитку і виховання особистості гімназиста
в єдиному Європейському освітньому просторі, програм розвитку
міжнародного співробітництва, які забезпечують інтеграцію
навчального закладу у міжнародний освітній простір (посібники,
рекомендації); створення цільової творчої програми розвитку і виховання
особистості гімназиста; розвиток українських і світових культурних цінностей,
орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, які необхідні для
існування та розвитку громадянського суспільства в Україні
(навчально-методичні посібники); врахування національних традицій, підходів у здійсненні
навчання, виховання та розвитку і виховання особистості (візуальні
відображення цього процесу); підготовка педагогічних кадрів, вдосконалення їх компетенцій
відповідно до сучасних вимог з метою забезпечення сталого розвитку
гімназійної освіти (програми підготовки педагогів);
Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної
роботи:
Науковий керівник - Дем'янюк Тамара Дмитрівна, професор,
завідувачка кафедри теорії і методики виховання. Науково-дослідної
лабораторії інноваційних виховних технологій Рівненського
державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук.
Заслужений працівник освіти України.
Наукові консультанти: Бех Іван Дмитрович, академік, директор Інституту проблем
виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор
психологічних наук, дійсний член Національної академії
педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки
України. Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу
педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, кандидат педагогічних наук.
Відповідальні виконавці: Харковець Василь Степанович, начальник управління освіти
Рівненського міськвиконкому. Макарчук Зоя Володимирівна, директор Рівненської гуманітарної
гімназії Рівненської міської ради. Ординська Віра Григорівна, заступник директора з
науково-методичної роботи; Фарина Валентина Володимирівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи; Яремчук Ірина Петрівна, заступник директора з виховної
роботи; Умурзакова Наталія Юріївна, практичний психолог; Мокляк Валентина Іванівна соціальний педагог.
Науковий керівник Т.Д.Дем'янюк
Координатор О.І.Кіян
Директор З.В.Макарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
08.08.2011 N 943

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи
на 2011-2017 роки з дослідження проблеми
"Розвиток і виховання особистості гімназиста
в єдиному Європейському освітньому просторі"

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані | | | | | результати | |----------------------------------------------------------------| | 1. Організаційно-підготовчий етап 2011-2012 роки | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Визначення та |вересень 2011 року|Готовність до | | |наукове | |роботи в умовах | | |обґрунтування | |експерименту | | |теми, мети, | | | | |об'єкту, | | | | |предмету, | | | | |завдань, | | | | |гіпотези, метолів | | | | |дослідження | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 2. |Вивчення та аналіз|вересень-грудень |Створення бази | | |філософської, |2011 р. |даних за темою | | |психолого- | |експерименту | | |педагогічної, | | | | |методичної | | | | |літератури з | | | | |проблеми | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 3. |Формування |вересень 2011 року|Системність в | | |тимчасового | |організації | | |науково-дослідного| |дослідно- | | |колективу | |експериментальної | | |педагогів, | |роботи | | |методистів, | | | | |управлінців, | | | | |науковців, їх | | | | |підготовка до | | | | |роботи в умовах | | | | |експерименту | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 4. |Складання |вересень 2011 року|Фінансове та | | |кошторису витрат | |матеріально- | | |для забезпечення | |технічне | | |програми дослідно-| |забезпечення | | |експериментальної | |експерименту | | |роботи | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 5. |Нормативно-правове|2011-2012 рр. |Створити базу | | |забезпечення | |нормативного | | |дослідно- | |забезпечення | | |експериментальної | |експерименту | | |роботи | | | | |------------------+------------------| | | |5.1. Проведення |листопад 2011 р. | | | |педагогічної ради | | | | |"Діяльність | | | | |педагогічного | | | | |колективу в умовах| | | | |експерименту" | | | | |------------------+------------------+-------------------| | |5.2. Підписання |вересень-грудень |Залучення | | |угод про |2011 р. |громадськості до | | |співпрацю: | |експерименту | | |------------------| | | | |5.2.1. З відділами| | | | |міжнародних | | | | |зв'язків, | | | | |економіки | | | | |виконавчого | | | | |комітету | | | | |Рівненської | | | | |міської ради | | | | |------------------| | | | |5.2.2. З відділом | | | | |"Міжбібліотечний | | | | |абонемент" | | | | |обласної | | | | |бібліотеки | | | | |------------------| | | | |5.2.3. З | | | | |громадськими | | | | |організаціями, | | | | |товариствами | | | | |------------------+------------------+-------------------| | |5.3. Продовження |2011-2012 рр. |Створення спільних | | |участі гімназії у | |проектів, програм, | | |міжнародних | |обмін досвідом | | |проектах, | | | | |програмах: | | | | |------------------| | | | |5.3.1. Театрально-| | | | |художня творчість.| | | | |Польща. Краків. | | | | |------------------| | | | |5.3.2. Освітня | | | | |програма. Литва | | | | |------------------| | | | |5.3.3. Освітня | | | | |програма | | | | |"Партнерство | | | | |заради свободи" | | | | |США | | | | |------------------| | | | |5.3.4. "Школи - | | | | |партнери | | | | |майбутнього" | | | | |Німеччина | | | | |------------------| | | | |5.3.5. "Молода | | | | |Полонія" Польща | | | | |------------------+------------------+-------------------| | |5.4. Залучення |2011-2012 рр. |Взаємообмін учнями,| | |гімназії до участі| |стажування | | |у нових | |педагогів | | |міжнародних | | | | |програмах та | | | | |проектах | | | | |------------------+------------------+-------------------| | |6. Розробка |вересень-жовтень |Інструкція про | | |Інструкції про |2011 р. |функціональні | | |функціональні | |обов'язки учасників| | |обов'язки | |експерименту | | |учасників | | | | |експерименту | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 6. |Забезпечення |2011-2012 рр. |Готовність | | |навчання педагогів| |педагогів до | | |шляхом проведення | |експериментальної | | |тренінгів, | |роботи | | |он-лайн-семінарів,| | | | |проблемно- | | | | |цільових, науково-| | | | |теоретичних, | | | | |теоретико- | | | | |методологічних | | | | |семінарів, круглих| | | | |столів | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 7. |Створення |2012 р. |Програмно-методичне| | |інформаційно- | |та інформаційне | | |аналітичного | |забезпечення | | |центру | |експерименту | |------+------------------+------------------+-------------------| | 8. |Підготовка звіту |2012 р. |Звіт про результати| | |за результатами | |1 етапу дослідно- | | |1 етапу дослідно- | |експериментальної | | |експериментальної | |роботи | | |роботи | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Діагностико-концептуальний етап 2013-2 | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Розробка |2013-2014 рр. |Науково-методичне | | |теоретико- | |забезпечення | | |концептуальних | |експерименту | | |засад розвитку і | | | | |виховання | | | | |особистості | | | | |гімназиста в | | | | |єдиному | | | | |Європейському | | | | |освітньому | | | | |просторі | | | | |------------------| | | | |1.1. Розробити: | | | | |- Педагогічну | | | | |модель розвитку і | | | | |виховання | | | | |особистості | | | | |гімназиста в | | | | |єдиному | | | | |Європейському | | | | |освітньому | | | | |просторі | | | | |- Структурно- | | | | |логічне дерево | | | | |дисциплін з одного| | | | |напряму навчання, | | | | |забезпечення | | | | |вільного вибору | | | | |гімназистами | | | | |індивідуальних | | | | |траєкторій | | | | |навчання | | | | |- Цільову творчу | | | | |програму розвитку | | | | |і виховання | | | | |особистості | | | | |гімназиста | | | | |- Модель | | | | |оптимізації | | | | |управління | | | | |навчально-виховним| | | | |процесом в | | | | |гімназії | | | | |- Електронні | | | | |навчальні курси: | | | | |"Країнознавство", | | | | |"Ділова | | | | |англійська мова", | | | | |"Англо- | | | | |американська | | | | |література" | | | | |- Курс | | | | |"Єврознавство" | | | | |- Програму | | | | |реалізації | | | | |українського | | | | |педагогічного | | | | |кордоцентризму | | | | |філософію серця, | | | | |пропоновану | | | | |- Г.Сковородою. | | | | |П.Юркевичем, | | | | |В.Сухомлинським | | | | |- Програму | | | | |взаємообміну учнів| | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 2. |Визначення |січень-березень |Розробка | | |критеріїв, |2013 р. |психодіагностичного| | |показників та | |інструментарію | | |рівнів розвитку і | |дослідження | | |виховання | | | | |особистості | | | | |гімназиста в | | | | |єдиному | | | | |Європейському | | | | |освітньому | | | | |просторі | | | | |------------------| |-------------------| | |2.1. | |Діаграми, таблиці, | | |Проаналізувати: | |якісний аналіз, | | |- Рівень навчання,| |складання програм | | |виховання і | |розвитку і | | |розвитку | |виховання | | |гімназистів | |особистості | | |- Рівень засвоєння| | | | |гімназистами | | | | |загальнолюдських і| | | | |національних | | | | |цінностей та | | | | |європейських | | | | |ідеалів | | | | |- Вплив суспільно-| | | | |гуманітарних та | | | | |природничо- | | | | |математичних | | | | |дисциплін, | | | | |реалізація | | | | |гімназійних | | | | |цільових творчих | | | | |програм та | | | | |міжнародних | | | | |програм на | | | | |розвиток і | | | | |виховання | | | | |особистості | | | | |- роль в освітньо-| | | | |виховному процесі | | | | |пріоритету | | | | |гуманістично- | | | | |світоглядних знань| | | | |- Рівень почуття | | | | |відповідальності | | | | |та збереження | | | | |національних | | | | |традицій, звичаїв,| | | | |культурних | | | | |надбань, | | | | |реалізації ідей | | | | |"діалогу культур",| | | | |творення | | | | |індивідуального | | | | |"Я" - громадянина | | | | |в його духовній | | | | |автономності та в | | | | |умінні поєднувати | | | | |особисті інтереси | | | | |з родинними, | | | | |колективними, | | | | |суспільними і | | | | |державними | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 3. |Діагностика |січень-березень |Внесення змін до | | |педагогічної |2013 р. |планування | | |компетентності | |методичної роботи у| | |працівників | |підвищенні фахового| | |гімназії до | |рівня педагогічного| | |здійснення процесу| |колективу | | |розвитку і | | | | |виховання | | | | |особистості | | | | |гімназиста в | | | | |єдиному | | | | |Європейському | | | | |освітньому | | | | |просторі | | | | |------------------+------------------+-------------------| | |3.1. | |Складання графіків,| | |Проаналізувати: | |схем, таблиць, | | |- Рівень | |підготовка | | |мобільності учнів,| |аналітичних | | |педагогів. | |матеріалів | | |Науковців; | | | | |прозорості та | | | | |гласності у | | | | |формуванні | | | | |контингенту | | | | |гімназистів; | | | | |спілкуванні | | | | |вчителя та учня; | | | | |диверсифікації та | | | | |гнучкості мети. | | | | |Змісту освітніх | | | | |програм, структури| | | | |навчального | | | | |закладу, його | | | | |діяльність, тип і | | | | |впровадження | | | | |програм. Форм | | | | |організації | | | | |навчально- | | | | |виховного процесу,| | | | |методів навчання | | | | |- Позитивні та | | | | |негативні | | | | |тенденції, | | | | |труднощі в | | | | |організаційно- | | | | |педагогічній | | | | |діяльності | | | | |вчителів | | | | |- Рівень науково- | | | | |методичного | | | | |забезпечення, | | | | |єдності | | | | |фізичного, | | | | |духовного, | | | | |інтелектуального | | | | |розвитку | | | | |особистості | | | | |- Програму | | | | |стажування | | | | |вчителів в | | | | |навчальних | | | | |закладах Європи | | | | |- Програму | | | | |"Лінгва" для | | | | |вивчення іноземної| | | | |мови педагогічними| | | | |працівниками | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 4. |Проведення |2013-2014 рр. |Підвищення фахової | | |наукових | |майстерності | | |конференцій, | | | | |симпозіумів, | | | | |наукових | | | | |світлиць, | | | | |------------------| |-------------------| | |проблемно-цільових| |вчителів | | |семінарів, | | | | |тренінгів | | | | |педагогів з питань| | | | |розвитку і | | | | |------------------| | | | |виховання | | | | |особистості | | | | |гімназиста | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 5. |Інтенсифікація | |Удосконалення | | |навчально- | |навчально-виховного| | |виховного процесу | |пронесу | | |на основі | | | | |запровадження | | | | |досягнень | | | | |розвивальної | | | | |педагогіки | | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Формувальний 2015-2016 роки | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Апробація: |2015-2016 рр. |Удосконалення | | | | |навчально-виховного| | | | |процесу | | |------------------| |-------------------| | |1.1. Структурно- | |Пролонгований | | |логічної моделі | |аналіз, аналітичні | | |вільного вибору | |довідки, проміжні | | |гімназистами | |зрізи, корекція | | |індивідуальних | |програми | | |траєкторій | |дослідження | | |навчання | | | | |1.2. Цільової | | | | |творчої програми | | | | |розвитку і | | | | |виховання | | | | |особистості | | | | |гімназиста | | | | |1.3. Програми | | | | |реалізації | | | | |українського | | | | |педагогічного | | | | |кордоцентризму - | | | | |філософії серця | | | | |1.4. Програми | | | | |взаємообміну учнів| | | | |та стажування | | | | |вчителів у | | | | |навчальних | | | | |закладах Європи | | | | |1.5. Електронних | | | | |навчальних курсів | | | | |"Країнознавство". | | | | |"Ділова | | | | |англійська мова", | | | | |"Англо- | | | | |американська | | | | |література" | | | | |1.6. Курс | | | | |"Єврознавство" | | | | |1.7. Програми | | | | |"Лінгва" | | | | |1.8. Мод елі | | | | |оптимізації | | | | |управління | | | | |навчально-виховним| | | | |процесом | | | | |1.9. Моделі | | | | |інтеграції | | | | |гімназії у | | | | |міжнародний | | | | |освітній простір | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 2. |Запровадження |2015-2016 рр. |Забезпечення | | |інноваційних | |свободи вибору та | | |педагогічних | |стимулювання | | |технологій, | |творчого пошуку | | |інтерактивних | |педагогами основних| | |форм роботи щодо | |шляхів ефективності| | |розвитку і | |навчально-виховного| | |виховання | |процесу | | |особистості | | | | |гімназиста в | | | | |єдиному | | | | |Європейському | | | | |освітньому | | | | |просторі | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 3. |Впровадження |2015-2016 рр. |Оновлення парадигми| | |розвивальної | |педагогічного | | |педагогіки, | |процесу | | |акмеологічного | | | | |підходу; | | | | |побудова | | | | |навчально- | | | | |виховного процесу | | | | |на основі | | | | |християнсько- | | | | |демократичних | | | | |цінностей; | | | | |стимулювання | | | | |розвитку | | | | |інтелектуальної, | | | | |емоційно- | | | | |вольової, духовної| | | | |сфери особистості;| | | | |реформування | | | | |позакласної і | | | | |позашкільної | | | | |діяльності | | | | |гімназистів через | | | | |запровадження | | | | |інноваційних | | | | |виховних | | | | |технологій; | | | | |формування | | | | |інноваційного | | | | |стилю діяльності | | | | |класних | | | | |керівників, | | | | |вчителів- | | | | |предметників; | | | | |цілісного | | | | |впровадження | | | | |програми розвитку | | | | |особистості | | | | |гімназиста; | | | | |самовизначення, | | | | |самоактуалізація, | | | | |самореалізація | | | | |особистості | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 4. |Організація і |2015-2016 рр. |Озброєння педагогів| | |проведення | |теоретико- | | |наукових | |методологічними | | |симпозіумів, | |знаннями, вміннями | | |наукових | |і навичками | | |світлиць, | | | | |теоретико- | | | | |методологічних, | | | | |проблемно- | | | | |цільових | | | | |семінарів, | | | | |психологічних | | | | |тренінгів, панорам| | | | |методичних ідей, | | | | |акмеологічних | | | | |практикумів, | | | | |фестивалів, | | | | |аукціонів тощо | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 5. |Інтеграція |2016 р. | | | |гімназії у | | | | |європейський | | | | |освітній простір: | | | | |- взаємообмін | | | | |учнями | | | | |- стажування | | | | |педагогів | | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Узагальнювальний 2017 рік | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Якісний аналіз |січень-травень |Розробка та | | |дослідно- |2017 р. |застосування | | |експериментальної | |положень, | | |роботи | |висновків, | | | | |рекомендацій щодо | | | | |вдосконалення | | | | |процесу розвитку | | | | |особистості в | | | | |умовах формування | | | | |єдиного | | | | |європейського | | | | |простору | |------+------------------+------------------+-------------------| | 2. |Порівняльна |вересень- |Підготовка | | |характеристика |листопад 2017 р. |Наукового вісника | | |результатів | | | | |експерименту | | | | |стосовно | | | | |результатів | | | | |аналогічних | | | | |моделей та | | | | |існуючих ліцеїв, | | | | |гімназій | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 3. |Підсумковий |грудень 2017 р. |Звіт за підсумками | | |науковий звіт | | | |------+------------------+------------------+-------------------| | 4. | | |дослідно- | | | | |експериментальної | | | | |роботи | | |------------------+------------------+-------------------| | |Всеукраїнська |січень 2018 р. |Узагальнити | | |науково-практична | |матеріали дослідно-| | |конференція | |експериментальної | | | | |роботи | ------------------------------------------------------------------
Науковий керівник Т.Д.Дем'янюк
Координатор О.І.Кіян
Директор З.В.Макарчуквгору