Документ v0930282-09, поточна редакція — Редакція від 01.09.2010, підстава - v0542282-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2009 N 930

Про затвердження та введення
нового навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
"спеціаліст" кваліфікації "провізор"
у вищих навчальних закладах IV рівня
акредитації за спеціальністю "фармація"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 542 ( v0542282-10 ) від 08.07.2010 }

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Указу Президента України від 17.02.2004 N 199 ( 199/2004 ) "Про
заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу
МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) "Про затвердження
Положення про особливості ступеневої освіти медичного
спрямування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.06.2000 за N 370/4591 та наказу МОН України від 09.07.2009
N 642 ( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних
дисциплін за вільним вибором студента" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити новий навчальний план підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"провізор" у навчальних закладах IV рівня акредитації за
спеціальністю 7.110201 "фармація" (далі - навчальний план)
(додається) та ввести у навчальний процес з 2009-2010 навчального
року.
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України Вітенку І.С. організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення
навчального процесу.
3. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів IV рівня акредитації:
3.1. Ввести в навчальний процес підготовки навчальний план і
розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін;
3.2. У 2009-2010 навчальному році (на перехідному етапі
введення навчального плану) викладання дисциплін 1-го курсу
здійснювати за формою організації навчального процесу з
відповідними формами підсумкового контролю знань, що діяли у
2008-2009 навчальному році. З 2010-2011 навчального року
забезпечити введення кредитно-модульної системи організації
навчального процесу, починаючи з 1-го курсу прийому
2010-2011 навчального року та 2-го курсу прийому
2009-2010 навчального року;
3.3. На перехідний період введення навчального плану у
2009-2010 навчальному році дозволити проведення додаткових занять
з метою ліквідації різниці між навчальним планом, що вводиться та
навчальним планом, що діяв до 2009-2010 навчального року;
3.4. Забезпечити організацію підготовки викладацького складу,
навчально-методичної документації кафедр для своєчасного
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.12.2009 N 930
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
08.07.2010 N 542)
( v0542282-10 )

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня "спеціаліст" кваліфікації "провізор"
у вищих навчальних закладах IV рівнів
акредитації за спеціальністю "фармація"
( v0930282-09 )

I. Пояснювальна Записка
1. Вступ
Підготовка провізорів у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах додипломної
підготовки і післядипломної - в інтернатурі та магістратурі.
Набуття ступеневої освіти за напрямом "Медицина" та "Фармація" має
особливості, які нормативно визначені Законом України "Про вищу
освіту" від 17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ), постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 ( 65-98-п )
(зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від
23.04.99 р. N 677 ( 677-99-п ) та від 13.08.99 р. N 1482)
( 1482-99-п ) та Положенням про особливості ступеневої освіти
медичного та фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом
МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35 ( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) фармацевтичної підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
спеціальністю "фармація" 7.110201. Після засвоєння ОПП фахівцю
присвоюється кваліфікація - провізор і він здатний виконувати
професійну роботу провізора-інтерна (код КП - 3228). Навчальний план додипломної підготовки фахівців за
спеціальністю "Фармація" у вищих фармацевтичному та медичних
навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на основі
галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які
впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від
17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 20.01.98 р. N 65 ( 65-98-п ) "Про ступеневу освіту" та
від 07.08.98 р. N 1247 ( 1247-98-п ) "Про державні стандарти вищої
освіти", наказу МОН України від 31.06.98 р. N 285 "Про вимоги до
державних стандартів", наказу МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ) "Про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування". При розробці навчального плану
враховано вимоги наказу МОН України від 09.07.2009 р. N 642
( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін
за вільним вибором студента". Даний навчальний план є навчальним планом 2009 року у новій
редакції, яка зроблена на виконання наказу МОН України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ) "Про внесення змін до наказів
МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150".
2. Основні принципи побудови навчального
плану та організації навчального процесу
2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується
на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110201 "Фармація"
напряму 1102 "Фармація".
2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит -
36 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).
2.3. Структура навчального плану є предметно інтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної підготовки.
2.4. З 2010-2011 н.р. вводиться кредитно-модульна система
організації навчального процесу, яка включає: - вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як
задокументовану логічно завершену частину програми навчальної
дисципліни, практики, що реалізуються відповідними формами
організації навчального процесу і закінчуються підсумковим
модульним контролем, в тому числі з нормативних дисциплін
гуманітарного блоку, включно з дисципліною українська мова (за
професійним спрямуванням). Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична
оцінок модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається з
урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового
модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних
знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених
програмою дисципліни. - впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру
навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння
навчальної дисципліни; Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених
у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну,
індивідуальні завдання, виробничу практику, виконання курсових
робіт, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних
інтегрованих іспитів "Крок 1" і "Крок 2 ", практично-орієнтованого
державного іспиту тощо. - відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних
сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю
навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю
(виключення - державний екзамен з дисципліни українська мова (за
професійним спрямуванням), 1 курс); та дисципліни "Історія
медицини та фармації", "Безпека життєдіяльності, основи охорони
праці", "Основи екології", "Основи біоетики та біобезпеки",
"Фізичне виховання", "Цивільний захист", "Фармацевтичне
правознавство", "Охорона праці в галузі", "Курси за вибором",
вивчення яких здійснюється відповідно до кредитно-модульної
системи організації навчального процесу, а формою підсумкового
контролю знань є залік); - паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної
шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.
2.5. Студенти обирають курси за вибором відповідно до
навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є
обов'язковим.
2.6. Студенти обирають спеціалізацію на 5 курсі відповідно до
навчального плану. Практичні заняття зі спеціалізації проводяться
зі студентами, кількість яких не перевищує однієї четверті
академічної групи.
2.7. Студенти виконують курсові роботи з наступних дисциплін:
"Аптечна технологія лікарських засобів", "Фармакогнозія",
"Фармацевтична хімія", "Промислова технологія лікарських засобів",
"Комп'ютерні технології у фармації", "Навчальна практика з
клінічної фармації", "Виробнича практика з ОЕФ", "Виробнича
практика з ММФ". Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх
виконання визначається вищим навчальним закладом. Порядок
затвердження тематики курсових робіт і їх виконання визначається
вищим навчальним закладом.
3. Основні положення
3.1. Навчальний план складено з розрахунку 5 років навчання
або 300 кредитів. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає
60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити), 1 кредит становить
36 академічних годин. Навчальний рік має 2160 академічних годин.
Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій,
практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій і
контрольних заходів, виконання курсових робіт, самостійної та
індивідуальної роботи, проходження навчальної та виробничої
практики і спеціалізації. Тижневе аудиторне навантаження студента становить в
середньому приблизно 30 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи
становить приблизно 50% від загального.
3.2. Графік навчального процесу передбачає додатковий термін
для завершення вивчення окремих модулів з дисциплін (їх
перескладання, підвищення рейтингу тощо) - 1-2 тижні після
закінчення семестру на 1-4 курсах. Десятий семестр на 5 курсі
передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної
атестації та її проведення.
3.3. Назви та обсяги вивчення нормативних гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін регламентовані МОН України. При
викладанні української (російської) мови іноземним студентам
необхідно враховувати наказ МОН України від 04.04.2006 р. N 260
"Про вивчення української (російської) мови іноземним студентам та
аспірантам".
3.5. Державна атестація випускників включає стандартизований
тестовий державний іспит та державні випускні екзамени і/(або)
захист дипломної роботи. Стандартизований тестовий державний іспит - ліцензійний
інтегрований іспит - складається з двох тестових екзаменів
"Крок 1. Фармація" і "Крок 2. Фармація". Тестовий екзамен "Крок 1"
є семестровим інтегрованим іспитом, який проводиться на 5-му тижні
7-го семестру після вивчення дисциплін природничо-наукового циклу
і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої
освіти. Тестовий екзамен "Крок 2" є складовою державної атестації
випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники
якості фахової компоненти повної вищої освіти. Стандартизований
тестовий державний іспит проводиться відповідно до Положення про
систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом
МОЗ України від 14.08.98 р. N 251 ( z0563-98 ), та здійснюється
Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів
підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України. Державні випускні екзамени складаються з наступних дисциплін:
"фармацевтична хімія"; "фармакогнозія"; "технологія лікарських
засобів"; "клінічна фармація"; "управління та економіка у
фармації". Державні випускні екзамени можуть проводиться у формі
комплексного практично-орієнтованого державного іспиту. Форма
проведення державних випускних іспитів або практично-орієнтованого
державного іспиту визначається вищим навчальним закладом. Дипломна робота може виконуватись як комплексна дипломна
робота або монотематична дипломна робота. Захист дипломної роботи
проводиться замість складання державного випускного екзамену
(екзаменів) з дисципліни (дисциплін), на якій базується дипломна
робота. Дипломна робота виконується студентом за темами,
визначеними випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або
предметними комісіями та Вченою радою. Захист дипломних робіт
проводиться на відкритому засідання ДЕК за участі не менше
половини її складу при обов'язковій присутності Голови державної
екзаменаційної комісії.
3.7. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни
до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної
кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни
кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно
тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним
планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих
дисциплін, затвердженими МОЗ України.
II. Навчальний план
підготовки спеціалістів за спеціальністю:
7.110201 "фармація"
2.1. за роками навчання
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40 тижнів
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | % | | | дисципліни | |----------------------------------------------|СРС| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Українська мова | 3,0 | 108 | 40 | 0 | | 40 | 68 | | | |(за професійним | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Іноземна мова | 5,0 | 180 | 80 | 0 | | 80 | 100 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Історія України | 3,0 | 108 | 40 | 10 | 30 | | 68 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Історія | 2,0 | 72 | 40 | 14 | 26 | | 32 | | | |української | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Латинська мова | 4,5 | 162 | 80 | 0 | | 80 | 82 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Фізіологія | 4 | 144 | 80 | 20 | | 60 | 64 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Анатомія людини | 3,5 | 126 | 60 | 20 | | 40 | 66 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Біологія з | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |основами | | | | | | | | | | |генетики | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Біологічна | 4,5 | 162 | 80 | 20 | | 60 | 82 | | | |фізика | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Вища математика | 4,5 | 162 | 80 | 20 | | 60 | 82 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Історія медицини| 1,5 | 54 | 20 | 16 | | 4 | 34 | | | |та фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Інформаційні | 3,0 | 108 | 60 | 10 | | 50 | 48 | | | |технології у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13|Неорганічна | 8,5 | 306 | 200 | 40 | | 160 | 106 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Основи екології | 1,5 | 54 | 20 | 10 | | 10 | 34 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Безпека | 2,0 | 72 | 30 | 10 | | 20 | 42 | | | |життєдіяльності,| | | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |16|Ознайомча | 2 | 72 | 36 | 0 | | 36 | 36 | | | |практика з ОЕФ | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |17|Пропедевтична | 2 | 72 | 36 | | | | 36 | | | |практика з АТЛ | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |18|Курси за | 2 | 72 | 30 | | | | 42 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |19|Підготовка до | 0,5 | 18 | 0 | | | | 18 | | | |підсумкових | | | | | | | | | | |модульних | | | | | | | | | | |контролів | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |20|Фізичне | | 160 | 120 | | | | 40 | | | |виховання | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за | 60,0 |2320,0|1192,0| | | |1128,0|49%| | |1-й рік | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня | | | 29,8 | | | | 28,2 | | | |кількість | | | | | | | | | | |академічних | | | | | | | | | | |годин на тиждень| | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Краєзнавство. | |2. Психологія спілкування. | |3. Сучасна цивілізація та культура. | |6. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. | |7. Сучасні проблеми молекулярної біології. | |8. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |9. Клітинна біологія. | |10. Фізичне виховання та здоров'я. | |11. Валеологія. | |12. Теорія і практика професійної комунікації. | |13. Правознавство. | |14. Релігієзнавство. | -------------------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва |Кредит| Кількість годин | % | | | навчальної | |----------------------------------------------|СРС| | | дисципліни | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Іноземна мова | 3,0 | 108 | 40 | 0 | | 40 | 68 | | | |(за професійним | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Філософія | 3,0 | 108 | 50 | 20 | 30 | | 58 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Аналітична | 9,0 | 324 | 180 | 30 | | 150 | 144 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Органічна | 9,0 | 324 | 180 | 30 | | 150 | 144 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Фізична та | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |колоїдна | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Інформаційні | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |технології у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Фармацевтична | 7,0 | 252 | 110 | 20 | | 90 | 142 | | | |ботаніка | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Мікробіологія | 4,0 | 144 | 60 | 10 | | 50 | 84 | | | |з основами | | | | | | | | | | |іммунології | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Патологічна | 6,0 | 216 | 100 | 20 | | 80 | 116 | | | |фізіологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Фізичні методи | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |аналізу та | | | | | | | | | | |метрологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Перша | 3,0 | 108 | 50 | 10 | | 40 | 58 | | | |долікарська | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Польова | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармацевтичної | | | | | | | | | | |ботаніки | | | | | | | | | | |(навчальна) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13|Ознайомча | 2,0 | 72 | 54 | | | | 18 | | | |медична | | | | | | | | | | |практика | | | | | | | | | | |(навчальна) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Курс за | 4 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Фізичне | 0 | 160 | 120 | | | | 40 | | | |виховання | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за | 60,0 |2320,0|1216,0| | | |1104,0|48%| | |2-й рік | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня | | |30,40 | | | |27,60 | | | |кількість | | | | | | | | | | |академічних | | | | | | | | | | |годин на тиждень| | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Логіка, формальна логіка. | |2. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |3. Основи системного аналізу. | |4. Фізичне виховання та здоров'я. | |5. Основи педагогіки. | |6. Основи хімічної метрології. | |7. Основи патентознавства. | |8. Іноземна мова (друга). | |9. Естетика. | |10. Етика. | -------------------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва |Кредит| Кількість годин | % | | | навчальної | |---------------------------------------------|СРС| | | дисципліни | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |1 |Аптечна | 9,0 | 324 | 200 | 40 | | 160 | 124 | | | |технологія | | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |2 |Фізична та | 2,5 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | | |колоїдна хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |3 |Біологічна | 6,0 | 216 | 120 | 40 | | 80 | 96 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |4 |Фармацевтична | 7,5 | 270 | 150 | 30 | | 120 | 120 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |5 |Мікробіологія | 2,5 | 90 | 40 | 10 | | 30 | 50 | | | |з основами | | | | | | | | | | |іммунології | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |6 |Організація та | 6,0 | 216 | 110 | 30 | | 80 | 106 | | | |економіка | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |7 |Фармакогнозія | 9,0 | 324 | 200 | 40 | | 160 | 124 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |8 |Етика і | 1,5 | 54 | 20 | 10 | | 10 | 34 | | | |деонтологія у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |9 |Гігієна у | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |10|Фармакологія | 5,0 | 180 | 90 | 20 | | 70 | 90 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |11|Екстремальна | 1,5 | 54 | 20 | 0 | | 20 | 34 | | | |медицина | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |12|Навчальна | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармакогнозії | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |13|Курс за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Всього за 3-й рік| 60,0 |2160,0|1192,0| | | |968,0|45%| |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Середня | | | 29,8 | | | |24,2 | | | |кількість | | | | | | | | | | |академічних | | | | | | | | | | |годин на тиждень | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Теорія пізнання та фармація. | |2. Етичні проблеми у фармації. | |3. Основи соціальної психології. | |4. Фізичне виховання та здоров'я. | |5. Побічна дія ліків. | |6. Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, | |токсикоманії та наркоманії. | |7. Функціональна біохімія. | |8. Фактори і механізми фармакологічної активності | |і токсичності ліків на етапах фармакокінетики. | |9. Дерматологія | |10. Психологія. | |11. Економічна теорія. | |12. Іноземна мова (друга). | |13. Іноземна мова за професійним спрямуванням. | |14. Основи християнської етики та моралі. | -------------------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | % | | | дисципліни | |---------------------------------------------|СРС| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |1 |Фармацевтична | 7,0 | 252 | 150 | 30 | | 120 | 102 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |2 |Фармакологія | 4,5 | 162 | 110 | 20 | | 90 | 52 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |3 |Клінічна | 4,5 | 162 | 100 | 26 | | 80 | 62 | | | |фармація | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |4 |Промислова | 6,0 | 216 | 120 | 40 | | 80 | 96 | | | |технологія | | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |5 |Менеджмент та | 5,5 | 198 | 100 | 20 | | 80 | 98 | | | |маркетинг у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |6 |Організація та | 3,5 | 126 | 80 | 10 | | 70 | 46 | | | |економіка | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |7 |Медична та | 3,0 | 108 | 60 | 26 | | 34 | 48 | | | |фармацевтичне | | | | | | | | | | |товарознавство | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |8 |Токсикологічна | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |9 |Фармакотерапія з | 3,0 | 108 | 50 | 10 | | 40 | 58 | | | |основами | | | | | | | | | | |фармакокінетики | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |10|Комп'ютерні | 3,0 | 108 | 50 | 6 | | 44 | 58 | | | |технології у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |11|Лабораторна | 3,0 | 108 | 50 | 10 | | 40 | 58 | | | |діагностика | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |12|Цивільний захист | 0,5 | 18 | 15 | 10 | | 5 | 3 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |13|Основи біоетики | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |та біобезпеки | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |14|Фармакоекономіка | 2,0 | 72 | 30 | 0 | | 30 | 42 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |15|Виробнича | 4,5 | 162 | 108 | | | | 54 | | | |практика з АТЛ | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |16|Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |практика з | | | | | | | | | | |промислової | | | | | | | | | | |технології | | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |17|Атестація - | 1,0 | 36 | 0 | | | | 36 | | | |Стандартизований | | | | | | | | | | |тестовий іспит | | | | | | | | | | |(ліцензійний | | | | | | | | | | |інтегрований | | | | | | | | | | |іспит "Крок 1. | | | | | | | | | | |Фармація") | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |18|Курс за вибором | 4 | 144 | 60 | | | | 84 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Всього за 4-й рік| 60,0 |2160,0|1189,0| | | |971,0|45%| |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Середня кількість| | | 29,7 | | | |24,3 | | | |академічних годин| | | | | | | | | | |на тиждень | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Сучасні проблеми біофізики. | |2. Аромологія в косметології і аромотерапії. | |3. Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) | |4. Тренінг спілкування. | |5. Фізичне виховання та здоров'я | |6. Основи сучасної гомеопатії. | |7. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств | |фармацевтичної галузі. | |8. Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою і дією | |лікарських засобів. | |9. Сучасні методи дослідження біологічних систем. | |10. Оптимізація виробництва та контролю якості ГЛЗ. | |11. Парфумерно-косметичні засоби. | |12. Фітотерапія. | |13. Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, | |алкоголізму, токсикоманії та наркоманії. | |14. Іноземна мова за професійним спрямуванням. | |15. Фармацевтичні аспекти біобезпеки. | |16. Соціологія. | |17. Політологія. | |18. Основи християнської етики та моралі. | |19. Клінічна фармакологія. | |-----------------------------------------------------------------------------| |Атестація (1 тиждень) 5-й тиждень 7-го семестру: | |стандартизований тестовий іспит (ліцензійний інтегрований | |іспит - Крок 1 "Фармація") | -------------------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | % | | | дисципліни | |---------------------------------------------|СРС| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |1 |Біофармація | 1,5 | 54 | 24 | 4 | | 20 | 30 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |2 |Охорона праці в | 1,0 | 36 | 24 | 16 | | 8 | 12 | | | |галузі | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |3 |Менеджмент та | 4,0 | 144 | 60 | 20 | | 40 | 84 | | | |маркетинг у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |4 |Патентознавство | 1,5 | 54 | 24 | 18 | | 6 | 30 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |5 |Клінічна | 6,0 | 216 | 140 | 30 | | 110 | 76 | | | |фармація | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |6 |Фармацевтичне | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |правознавство | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |7 |Токсикологічна | 4,0 | 144 | 60 | 20 | | 40 | 84 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |8 |Ресурствознавство| 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |лікарських | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |9 |Стандартизація | 2,0 | 72 | 50 | 10 | | 40 | 22 | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |10|Медичне та | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |фармацевтичне | | | | | | | | | | |товарознавство | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |11|Технологія | 2,5 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | | |лікарських | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |12|Належні практики | 3,0 | 108 | 60 | 24 | | 36 | 48 | | | |у фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |13|Спеціалізація за | 6,0 | 216 | 120 | | | | 96 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |14|Навчальна | 1,5 | 54 | 30 | | | | 24 | | | |практика з | | | | | | | | | | |клінічної | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |15|Виробнича | 4,5 | 162 | 108 | | | | 54 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармацевтичної | | | | | | | | | | |хімії | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |16|Виробнича | 4,5 | 162 | 108 | | | | 54 | | | |практика з ОЕФ | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |17|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з ММФ | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |18|Виробнича | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |практика зі | | | | | | | | | | |спеціалізації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Державна | 6,5 | 234 | 60 | | | | 174 | | | |атестація | | | | | | | | | | |в тому числі | 1,5 | 54 | 0 | | | | | | | |державний | | | | | | | | | | |стандартизований | | | | | | | | | | |тестовий | | | | | | | | | | |ліцензійний | | | | | | | | | | |іспит | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Всього за 5-й рік| 60,0 |2160,0|1176,0| | | |984,0|46%| |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Середня кількість| | |29,40 | | | |24,60| | | |академічних годин| | | | | | | | | | |на тиждень | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Державна атестація (5 тижнів): стандартизований тестовий іспит | |(ліцензійний інтегрований іспит - Крок 2 "Фармація"), 5 державних екзаменів | |(фармацевтична хімія; фармакогнозія; технологія лікарських засобів; | |організація та управління у фармації; клінічна фармація) або державні | |екзамени та/або захист дипломної роботи. | |-----------------------------------------------------------------------------| |Спеціалізація завибором: | |1. Малосерійне виробництво ҐЛЗ. | |2. Хіміко-токсикологічний аналіз. | |3. Технологія гомеопатичних ЛЗ. | |4. ЛР і фітотерапія. | |5. Контроль якості продуктів харчування та харчових добавок. | |6. Контроль якості ЛЗ. | |7. Виробництво та застосування косметичних препаратів. | |8. Виробництво ГЛЗ на основі біотехнології. | |9. Організація та регулювання діяльності підприємств фармації. | |10. Використання лікарських засобів у клінічній практиці. | |11. Підприємництво у фармації. | |12. Розробка ЛЗ. | |13. Дослідження фармацевтичного ринку. | |14. Страхова медицина і фармакоекономіка. | |15. Доказова медицина. | |16. Основи імунопрофілактики. | -------------------------------------------------------------------------------
2.2. за циклами підготовки

{ Навчальний план в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 542 ( v0542282-10 ) від 08.07.2010 }вгору