Про заходи щодо реалізації державної регуляторної політики МНС на 2009 рік
МНС України (з 2005 р.); Наказ, План, Заходи від 12.12.2008920
Документ v0920666-08, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
12.12.2008 N 920

Про заходи щодо реалізації державної
регуляторної політики МНС на 2009 рік

Відповідно до статей 10, 11 Закону України від 11 вересня
2003 року N 1160 ( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності", з метою подальшого
удосконалення регуляторної діяльності в системі МНС, надання їй
більш планового і системного характеру, підвищення рівня
персональної відповідальності за якість підготовки проектів
нормативно-правових актів, забезпечення постійного моніторингу
регуляторної діяльності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо реалізації державної
регуляторної політики Міністерства з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи на 2009 рік (далі - План), що додається.
2. Затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів, розробником яких є МНС, у
2009 році, що додається.
3. Покласти персональну відповідальність за виконання пунктів
Плану на керівників урядових органів державного управління,
спеціалізованих служб, департаментів та самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства, визначених
розробниками відповідних регуляторних актів.
4. Керівникам урядових органів державного управління,
спеціалізованих служб, департаментів та самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства подавати щокварталу
до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця, Управлінню
правового забезпечення інформацію про стан виконання Плану за
визначеним напрямком діяльності.
5. Управлінню правового забезпечення (Сухомлин О.М.)
узагальнити надану структурними підрозділами інформацію про
виконання Плану та подавати щокварталу, до 10 числа наступного за
звітним кварталом місяця, Держкомпідприємництву.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра згідно з розподілом обов'язків.
Міністр В.Шандра

Додаток
до наказу МНС
12.12.2008 N 920

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації державної регуляторної
політики Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2009 рік

------------------------------------------------------------------ | Зміст заходу | Відповідальні | Строк виконання | | | виконавці | | |------------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Системність та узгодженість регуляторних актів у галузях | | (сферах) економіки відповідно до принципів державної | | регуляторної політики | |----------------------------------------------------------------| |Під час розроблення |Держпожбезпеки, |Постійно | |проекту регуляторного |Державна інспекція | | |акта та складання |цивільного захисту | | |аналізу впливу |та техногенної | | |регуляторного акта |безпеки. Державний | | |зосередити увагу на |департамент | | |обов'язковості |страхового фонду | | |визначення: |документації, | | | |Головне управління | | | |ДСВАРС, ДСАРСПРТ, | | | |ДСАРСВО, державний | | | |департамент - | | | |Адміністрація зони | | | |відчуження і зони | | | |безумовного | | | |(обов'язкового) | | | |відселення, | | | |Департамент | | | |цивільного захисту,| | | |Управління | | | |правового | | | |забезпечення | | |------------------------+-------------------+-------------------| |оцінки прийнятних | - " - | - " - | |альтернативних способів | | | |досягнення цілей | | | |державного регулювання, | | | |у тому числі тих, що не | | | |передбачають | | | |безпосереднього | | | |державного регулювання | | | |господарських відносин; | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |механізмів і заходів | - " - | - " - | |щодо розв'язання проблем| | | |шляхом прийняття | | | |регуляторного акта; | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |показників | - " - | - " - | |результативності | | | |регуляторного акта; | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |заходів, за допомогою | - " - | - " - | |яких буде здійснюватися | | | |відстеження | | | |результативності | | | |регуляторного акта | | | |----------------------------------------------------------------| | Моніторинг результативності регуляторних актів, оцінка і | | публічний контроль за їх провадженням | |----------------------------------------------------------------| |У процесі відстеження |Держпожбезпеки, |Постійно | |результативності |Державна інспекція | | |регуляторних актів: |цивільного захисту | | | |та техногенної | | | |безпеки, Державний | | | |департамент | | | |страхового фонду | | | |документації. | | | |Головне управління | | | |ДСВАРС, ДСАРСПРТ, | | | |ДСАРСВО, державний | | | |департамент - | | | |Адміністрація зони | | | |відчуження і зони | | | |безумовного | | | |(обов'язкового) | | | |відселення. | | | |Департамент | | | |цивільного захисту,| | | |Управління | | | |правового | | | |забезпечення | | |------------------------+-------------------+-------------------| |визначати регуляторні | - " - |Перше півріччя | |акти, стосовно яких | |2009 року | |надійшов строк | | | |здійснення базового та | | | |повторного відстеження | | | |їх результативності; | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |активізувати співпрацю з|Заступники Міністра|Постійно | |громадськими радами, |згідно з розподілом| | |створеними відповідно |обов'язків, | | |до постанови Кабінету |керівники урядових | | |Міністрів України від |органів державного | | |15 жовтня 2004 р. N 1378|управління, | | |( 1378-2004-п ) "Деякі |спеціалізованих | | |питання щодо |служб, самостійних | | |забезпечення участі |структурних | | |громадськості у |підрозділів | | |формуванні та реалізації|центрального | | |державної політики": |апарату, які є | | | |розробниками | | | |регуляторного акта | | |------------------------+-------------------+-------------------| |готувати, оприлюднювати |Головний розробник |Постійно | |та подавати |регуляторного акта,| | |Держкомпідприємництву і |Управління | | |його територіальним |правового | | |органам звіти про |забезпечення | | |відстеження | | | |результативності | | | |регуляторних актів. | | | |----------------------------------------------------------------| | Гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності | |----------------------------------------------------------------| |З метою виконання Закону|Головний розробник |Протягом року | |України "Про засади |регуляторного акта | | |державної регуляторної | | | |політики у сфері | | | |господарської | | | |діяльності" ( 1160-15 ) | | | |обов'язково | | | |оприлюднювати: | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |зміни до планів |Управління |Протягом року | |діяльності з підготовки |правового | | |проектів регуляторних |забезпечення | | |актів; | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |проекти регуляторних |Головний розробник |Протягом року | |актів та результати |регуляторного акта | | |аналізу їх регуляторного| | | |впливу; | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |звіти про відстеження |Головний розробник |Протягом року | |результативності |регуляторного акта | | |регуляторних актів. | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Підготувати методичні |Управління |Перше півріччя | |рекомендації щодо |правового |2009 року | |Порядку відстеження |забезпечення | | |результативності, | | | |перегляду регуляторних | | | |актів сфери компетенції | | | |МНС ( v0247284-04 ) та | | | |надання звітів про | | | |відстеження їх | | | |результативності | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Забезпечити співпрацю з |Держпожбезпеки, |Протягом року | |питань реалізації |Державна інспекція | | |державної регуляторної |цивільного захисту | | |політики сфери |та техногенної | | |компетенції МНС між |безпеки. Державний | | |облдержадміністраціями, |департамент | | |органами місцевого |страхового фонду | | |самоврядування та |документації, | | |суб'єктами |Головне управління | | |господарювання |ДСВАРС, ДСАРСПРТ, | | | |ДСАРСВО, державний | | | |департамент - | | | |Адміністрація зони | | | |відчуження і зони | | | |безумовного | | | |(обов'язкового) | | | |відселення, | | | |Департамент | | | |цивільного захисту | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Надавати суб'єктам | - " - |Постійно | |господарювання | | | |консультаційну допомогу | | | |з питань реалізації | | | |державної регуляторної | | | |політики | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Забезпечити розміщення |Відділ взаємодії із|Постійно | |на веб-сайті МНС звітів |ЗМІ, структурні | | |про відстеження |підрозділи, які є | | |результативності |розробниками | | |регуляторних актів |регуляторного акта | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Затвердити та |Управління |Грудень 2009 року | |оприлюднити план |правового | | |діяльності з підготовки |забезпечення | | |проектів регуляторних | | | |актів на 2010 рік | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток
до наказу МНС
12.12.2008 N 920

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів,
розробником яких є МНС України у 2009 році

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Видавник, тип | Дата, номер | Назва | Вид | Виконавець | Строк | Види даних | |з/п| документа | реєстрації | документа |відстеження | |виконання | | | | | документа, | | | | | | | | | реєстраційний | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | Мін'юсту | | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 1.| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Законодавчі акти сфери компетенції МНС, що мають ознаки регуляторного акта | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Закон України |від 30.06.93 |"Про дорожній |Повторно |Департамент |Серпень |Реєстрація та облік | | | |N 3353-XII |рух" | |матеріально- |2009 року |транспортних засобів у| | | |( 3353-12 ) | | |технічного | |системі МНС | | | | | | |забезпечення | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 2 |Закон України |від 22.03.2001 |"Про страховий |Базове |Державний |Грудень |Статистичні дані, | | | |N 2332-III |фонд | |департамент |2009 року |звіти щодо діяльності | | | |( 2332-14 ), |документації | |СФД | |СФД | | | |із змінами |України" | | | | | | | |від 11.01.2005 | | | | | | | | |N 2310-IV | | | | | | | | |( 2310-15 ) | | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 3 |Закон України |від 17.09.2008 |"Про внесення |Базове |Державний |Вересень |Звітні дані Державного| | | |N 515-VI |змін до деяких |(відстеження|департамент - |2009 року |реєстру радіоактивних | | | |( 515-17 ) |законодавчих |буде |Адміністрація | |відходів Державного | | | | |актів України з|здійснено |зони відчуження| |кадастру сховищ і | | | | |питань |протягом |і зони | |місць | | | | |поводження з |місяця з дня|безумовного | |тимчасового зберігання| | | | |радіоактивними |набрання |(обов'язкового)| |радіоактивних відходів| | | | |відходами" |чинності) |відселення | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Регуляторні акти Кабінету Міністрів України | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Постанова |від 04.08.2000 |"Про | |ДСАРСПРТ |Протягом |Договори на постійне | | |Кабінету |N 1214 |затвердження | | |року |та обов'язкове | | |Міністрів |( 1214-2000-п )|переліку | | | |обслуговування | | |України | |об'єктів та | | | | | | | | |окремих | | | | | | | | |територій, які | | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |постійному та | | | | | | | | |обов'язковому | | | | | | | | |обслуговуванню | | | | | | | | |державними | | | | | | | | |аварійно- | | | | | | | | |рятувальними | | | | | | | | |службами" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 2 |Постанова |від 04.03.97 |"Про |Повторно |Департамент |Жовтень |Нагляд за | | |Кабінету |N 204 |затвердження | |матеріально- |2009 року |забезпеченням безпеки | | |Міністрів |( 204-97-п ) |Порядку | |технічного | |дорожнього руху на | | |України | |здійснення | |забезпечення | |транспорті в системі | | | | |нагляду за | | | |МНС | | | | |забезпеченням | | | | | | | | |безпеки руху на| | | | | | | | |транспорті" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 3 |Постанова |від 15.02.99 |"Про |Періодичне |Управління |Протягом |Акт перевірки. | | |Кабінету |N 192 |затвердження | |зв'язку та |року |Комплексні | | |Міністрів |( 192-99-п ) |Положення про | |оповіщення | |(контрольні) перевірки| | |України | |організацію | | | |в областях стану | | | | |оповіщення і | | | |реалізації державної | | | | |зв'язку у | | | |політики у сфері | | | | |надзвичайних | | | |цивільного захисту | | | | |ситуаціях" | | | |населення і територій | | | | | | | | |від надзвичайних | | | | | | | | |ситуацій техногенного | | | | | | | | |та природного | | | | | | | | |характеру | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 4 |Постанова |від 26.10.2001 |"Про |Повторне |Державний |Липень |Акти (приписи) | | |Кабінету |N 1447 |затвердження | |департамент |2009 року |перевірок | | |Міністрів |( 1447-2001-п )|Положення про | |СФД | | | | |України | |Державну | | | | | | | | |технічну | | | | | | | | |інспекцію | | | | | | | | |Державного | | | | | | | | |департаменту | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | |документації" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 5 |Постанова |від 13.03.2002 |"Про |Повторне |Державний |Липень |Статистичні дані | | |Кабінету |N 320 |затвердження | |департамент |2009 року | | | |Міністрів |( 320-2002-п ) |Положення про | |СФД | | | | |України | |порядок | | | | | | | | |формування, | | | | | | | | |ведення та | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |обласного | | | | | | | | |(регіонального)| | | | | | | | |страхового | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | |документації" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 6 |Проект постанови| |"Про |Базове |Державний |Лютий | | | |Кабінету | |затвердження | |департамент |2009 року | | | |Міністрів | |Порядку видачі | |СФД | | | | |України | |дозволу на | | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | |документів | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | |фонду" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 7 |Постанова |від 14.02.2001 |"Про |Періодичне |Державний |Грудень |Аналіз кількості | | |Кабінету |N 150 |затвердження | |департамент |2009 року |виданих суб'єктами | | |Міністрів |( 150-2001-п ) |порядку видачі | |пожежної | |господарювання | | |України | |органами | |безпеки (відділ| |дозволів та | | | | |державного | |з організації | |зареєстрованих | | | | |пожежного | |державного | |декларацій | | | | |нагляду дозволу| |пожежного | | | | | | |на початок | |нагляду) | | | | | | |роботи | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | |оренду | | | | | | | | |приміщень" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 8 |Постанова |від 14.11.2007 |"Про |Періодичне |Державний |Грудень |Статистичні відомості | | |Кабінету |N 1324 |затвердження | |департамент |2009 року |щодо кількості | | |Міністрів |( 1324-2007-п )|Порядку | |пожежної | |перевірок суб'єктів | | |України | |розподілу | |безпеки | |господарювання з | | | | |суб'єктів | | | |урахуванням розподілу | | | | |господарювання | | | |суб'єктів | | | | |за ступенем | | | |господарювання за | | | | |ризику їх | | | |ступенем ризику їх | | | | |господарської | | | |господарської | | | | |діяльності для | | | |діяльності для безпеки| | | | |безпеки життя і| | | |життя і здоров'я | | | | |здоров'я | | | |населення, | | | | |населення, | | | |навколишнього | | | | |навколишнього | | | |природного середовища | | | | |природного | | | |щодо пожежної безпеки | | | | |середовища щодо| | | | | | | | |пожежної | | | | | | | | |безпеки" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 9 |Постанова |від 26.07.94 |"Про заходи |Повторне |Державний |Грудень |Звіти про діяльність | | |Кабінету |N 508 |щодо виконання | |департамент |2009 року |державного | | |Міністрів |( 508-94-п ) |Закону України | |пожежної | |департаменту пожежної | | |України | |"Про пожежну | |безпеки (відділ| |безпеки та його | | | | |безпеку" | |дізнання) | |територіальних | | | | | | | | |підрозділів | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 10|Постанова |від 22.03.2001 |"Про |Періодичне |Департамент |Протягом |Щоквартальні звіти | | |Кабінету |N 270 |затвердження | |охорони |року |місцевих органів | | |Міністрів |( 270-2001-п ) |Порядку | |здоров'я та | |виконавчої влади | | |України | |розслідування | |медико- | | | | | | |та обліку | |біологічного | | | | | | |нещасних | |захисту | | | | | | |випадків | | | | | | | | |невиробничого | | | | | | | | |характеру" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 11|Постанова |від 26.10.2001 |"Про |Періодичне |Департамент |Протягом |Звіти структурних | | |Кабінету |N 1432 |затвердження | |цивільного |року |підрозділів з питань | | |Міністрів |( 1432-2001-п )|Положення про | |захисту | |цивільного захисту | | |України | |порядок | | | |Ради міністрів АР | | | | |проведення | | | |Крим, обласних, | | | | |евакуації | | | |Київської та | | | | |населення у | | | |Севастопольської | | | | |разі загрози | | | |міських | | | | |або виникнення | | | |держадміністрацій; ГУ | | | | |надзвичайної | | | |МНС в АР Крим, | | | | |ситуації | | | |областях, мм. Києві | | | | |техногенного та| | | |та Севастополі. Згідно| | | | |природного | | | |з Табелем термінових | | | | |характеру" | | | |донесень | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 12|Постанова |від 19.08.2002 |"Про |Періодичне |Департамент |Протягом |Звіти ГУ МНС в АР | | |Кабінету |N 1200 |затвердження | |цивільного |року |Крим, областях, містах| | |Міністрів |( 1200-2002-п )|порядку | |захисту | |Києві та Севастополі | | |України | |забезпечення | | | |щодо забезпечення | | | | |населення і | | | |населення засобами | | | | |особового | | | |індивідуального | | | | |складу | | | |захисту. Згідно з | | | | |невоєнізованих | | | |Табелем термінових | | | | |формувань | | | |донесень | | | | |засобами | | | | | | | | |радіаційного і | | | | | | | | |хімічного | | | | | | | | |захисту" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 13|Постанова |від 28.05.2008 |"Про |Періодичне |Державна |Протягом |Аналіз ефективного | | |Кабінету |N 493 |затвердження | |інспекція |року |використання ресурсів,| | |Міністрів |( 493-2008-п ) |критеріїв | |цивільного | |зниження екологічних | | |України | |розподілу | |захисту та | |та економічних збитків| | | | |суб'єктів | |техногенної | |від аварійності та | | | | |господарювання | |безпеки | |травматизму | | | | |за ступенем | | | | | | | | |ризику від | | | | | | | | |провадження | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | |діяльності для | | | | | | | | |безпеки життя і| | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |населення, | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища та | | | | | | | | |періодичності | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |нагляду | | | | | | | | |(контролю)" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 14|Постанова |від 20.08.2008 |"Про |Періодичне |Державна |Протягом |Аналіз переходу до | | |Кабінету |N 767 |затвердження | |інспекція |року |нових механізмів і | | |Міністрів |( 767-2008-п ) |Порядку | |цивільного | |господарювання та | | |України | |проведення | |захисту та | |розвинутого ринку | | | | |державної | |техногенної | | | | | | |експертизи | |безпеки | | | | | | |питань | | | | | | | | |техногенної | | | | | | | | |безпеки | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |об'єктів, що | | | | | | | | |можуть | | | | | | | | |спричинити | | | | | | | | |виникнення | | | | | | | | |надзвичайної | | | | | | | | |ситуації | | | | | | | | |техногенного і | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |характеру та | | | | | | | | |вплинути на | | | | | | | | |стан захисту | | | | | | | | |населення і | | | | | | | | |територій" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 15|Постанова |Проект |"Про внесення |Періодичне |Державна |Протягом |Аналіз діяльності | | |Кабінету | |змін до | |інспекція |року |Державної інспекції | | |Міністрів | |Положення про | |цивільного | |цивільного захисту та | | |України | |Державну | |захисту та | |техногенної безпеки з | | | | |інспекцію | |техногенної | |техногенної безпеки та| | | | |цивільного | |безпеки | |з урахуванням вимог | | | | |захисту та | | | |нормативних актів з | | | | |техногенної | | | |питань цивільного | | | | |безпеки" | | | |захисту та техногенної| | | | | | | | |безпеки | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 16|Постанова |Проект |"Про порядок |Базове |Державна |Протягом |Аналіз накладання | | |Кабінету | |накладення | |інспекція |року |штрафів на | | |Міністрів | |штрафів на | |цивільного | |підприємства та | | |України | |підприємства, | |захисту та | |урахуванням вимог | | | | |установи і | |техногенної | |нормативних актів з | | | | |організації за | |безпеки | |питань цивільного | | | | |порушення у | | | |захисту та техногенної| | | | |сфері | | | |безпеки | | | | |цивільного | | | | | | | | |захисту" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 17|Розпорядження |від 29.04.2004 |"Про |Повторне |Суб'єкти |Постійно |Щомісячні звіти | | |Кабінету |N 258-рс |затвердження | |господарської | |регіональних центрів | | |Міністрів | |Державної | |діяльності | |страхового фонду | | |України | |програми | |держави, які | |документації, | | | | |формування | |мають | |щоквартальна | | | | |страхового | |мобілізаційні | |інформація Державного | | | | |фонду | |завдання та | |департаменту СФД, яка | | | | |документації на| |державне | |надається до МНС, та | | | | |продукцію | |оборонне | |МНС до КМУ | | | | |оборонного і | |замовлення | | | | | | |мобілізаційного| | | | | | | | |призначення на | | | | | | | | |2005-2014 роки"| | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 18|Розпорядження |від 08.11.2007 |"Про |Періодичне |Департамент |Серпень |Щоквартальні звіти | | |Кабінету |N 980-р |затвердження | |охорони |2009 року |центральних і місцевих| | |Міністрів |( 980-2007-р ) |плану | |здоров'я та | |органів виконавчої | | |України | |першочергових | |медико- | |влади | | | | |заходів з | |біологічного | | | | | | |профілактики | |захисту | | | | | | |травматизму | | | | | | | | |невиробничого | | | | | | | | |характеру" | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Власні регуляторні акти (накази МНС, що зареєстровано у Мін'юсті) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |МНС, наказ |23.11.2004 |"Про проведення|Періодичне |Державний |Грудень |Аналізи статистичних | | | |N 186 |державної | |департамент |2009 року |даних | | | |( z1515-04 ), |експертизи щодо| |пожежної | | | | | |зареєстрований |пожежної | |безпеки (відділ| | | | | |у Мін'юсті |безпеки | |нормативного | | | | | |30.11.2004 за |проектів | |технічної | | | | | |N 1515/10114 |будівництва та | |роботи) | | | | | | |іншої | | | | | | | | |документації" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 2 |МНС, наказ |17.07.2007 |"Про |Базове |Департамент |Протягом |Статистичні дані | | | |N 490 |затвердження |Періодичне |охорони |року | | | | |( z1156-07 ), |Інструкції про | |здоров'я та | | | | | |зареєстрований |порядок | |медико- | | | | | |у Мін'юсті за |санаторно- | |біологічного | | | | | |N 1156/14423 |курортного | |захисту | | | | | |від |забезпечення в | | | | | | | |10.10.2007 |МНС" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 3 |МНС, наказ |31.08.2007 |"Про |Періодичне |Департамент |Протягом |Розгляд та | | | |N 591 |затвердження | |охорони |року |затвердження | | | |( z1044-07 ), |Положення про | |здоров'я та | |індивідуальних актів | | | |зареєстрований |діяльність | |медико- | |щодо придатності | | | |у Мін'юсті за |органів | |біологічного | | | | | |N 1044/14311 |військово- | |захисту | | | | | |від |лікарської | | | | | | | |07.09.2007 |експертизи в | | | | | | | | |системі МНС" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 4 |МНС, наказ |09.10.2006 |Інструкція щодо|Періодичне |Департамент |Квітень |Звіти центральних та | | | |N 653 |утримання | |цивільного |2009 року |місцевих органів | | | |( z1180-06 ), |захисних споруд| |захисту | |виконавчої влади щодо | | | |зареєстрований |цивільної | | | |стану захисних споруд | | | |у Мін'юсті за |оборони у | | | |цивільного захисту | | | |N 1180/13054 |мирний час | | | |(цивільної оборони). | | | |від | | | | |Акти перевірок стану | | | |02.11.2006 | | | | |захисних споруд | | | | | | | | |цивільного захисту | | | | | | | | |(цивільної оборони), | | | | | | | | |які проводить МНС | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 5 |Спільний наказ |27.03.2001 |Методика |Періодичне |Департамент |Протягом |Звіти ГУ МНС в АР | | |МНС, |N 73/82/64/122 |прогнозування | |цивільного |року |Крим, областях, містах| | |Мінагрополітики,|( z0326-01 ), |виливу (викиду)| |захисту | |Києві та Севастополі. | | |Мінекономіки, |зареєстрований |небезпечних | | | |Згідно з Табелем | | |Мінприроди |у Мін'юсті за |хімічних | | | |термінових донесень | | | |N 526/5517 від |речовин при | | | | | | | |10.04.2001 |аваріях на | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | |об'єктах і | | | | | | | | |транспорті | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 6 |МНС, наказ |Проект |Про внесення |Базове |ДСАРСВО, |Квітень |Статистичні дані | | | |(матеріали |змін до наказу | |Державна |2009 року |державного реєстру | | | |готуються на |МНС від | |інспекція | |аварійно-рятувальних | | | |реєстрацію в |19.06.2003 року| |цивільного | |служб | | | |Мін'юст) |N 201 | |захисту та | | | | | | |( z0640-03 ) | |техногенної | | | | | | |"Про | |безпеки | | | | | | |затвердження | | | | | | | | |порядку | | | | | | | | |атестації | | | | | | | | |аварійно- | | | | | | | | |рятувальних | | | | | | | | |служб та | | | | | | | | |рятувальників" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 7 |МНС, наказ |27.03.2006 |"Про |Періодичне |Державна |Протягом |Аналіз надзвичайних | | | |N 170 |затвердження | |інспекція |року |ситуацій в державі | | | |( z0606-06 ), |Інструкції про | |цивільного | | | | | |зареєстрований |порядок та | |захисту та | | | | | |у Мін'юсті за |умови | |техногенної | | | | | |N 606/12480 |застосування | |безпеки | | | | | |від |запобіжних | | | | | | | |26.05.2006 |заходів | | | | | | | | |посадовими | | | | | | | | |особами | | | | | | | | |Державної | | | | | | | | |інспекції | | | | | | | | |цивільного | | | | | | | | |захисту та | | | | | | | | |техногенної | | | | | | | | |безпеки" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 8 |МНС, наказ |15.05.2006 |"Про |Періодичне |Державна |Протягом |Аналіз надзвичайних | | | |N 288 |затвердження | |інспекція |року |ситуацій в державі | | | |( z0785-06 ), |правил | |цивільного | | | | | |зареєстрований |улаштування, | |захисту та | | | | | |у Мін'юсті за |експлуатації | |техногенної | | | | | |N 785/12659 |та технічного | |безпеки | | | | | |від |обслуговування | | | | | | | |05.07.2006 |систем раннього| | | | | | | | |виявлення | | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | | |ситуацій та | | | | | | | | |оповіщення | | | | | | | | |людей у разі їх| | | | | | | | |виникнення" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 9 |МНС, наказ |15.08.2007 |"Про |Періодичне |Державна |Протягом |Аналіз техногенних | | | |N 557 |затвердження | |інспекція |року |аварій і надзвичайних | | | |( z1006-07 ), |Правил | |цивільного | |ситуацій | | | |зареєстрований |техногенної | |захисту та | | | | | |у Мін'юсті за |безпеки у сфері| |техногенної | | | | | |N 1006/14273 |цивільного | |безпеки | | | | | |від |захисту на | | | | | | | |03.09.2007 |підприємствах, | | | | | | | | |в | | | | | | | | |організаціях, | | | | | | | | |установах та | | | | | | | | |на небезпечних | | | | | | | | |територіях" | | | | | |---+----------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------+----------------------| | 10|Спільний наказ |Проект |Про внесення |Базове |Департамент |Протягом |Звітні показники | | |МНС, Мінфіну та |(матеріали |змін до | |економіки і |двох |територіальних органів| | |Мінекономіки |готуються на |спільного | |фінансів |місяців |системи МНС, якими | | | |реєстрацію в |наказу МНС, | | |після |надавались платні | | | |Мін'юст) |Мінфіну та | | |набрання |послуги | | | | |Мінекономіки | | |чинності | | | | | |від 25.07.2006 | | |наказом | | | | | |року | | | | | | | | |N 476/724/251 | | | | | | | | |( z0946-06 ) | | | | | | | | |"Про | | | | | | | | |затвердження | | | | | | | | |Тарифів на | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | |платних послуг,| | | | | | | | |які можуть | | | | | | | | |надаватися | | | | | | | | |підрозділами | | | | | | | | |Державної | | | | | | | | |пожежної | | | | | | | | |охорони МНС | | | | | | | | |України і | | | | | | | | |Порядку | | | | | | | | |внесення | | | | | | | | |суб'єктами | | | | | | | | |господарювання | | | | | | | | |та фізичними | | | | | | | | |особами плати | | | | | | | | |за надання | | | | | | | | |платних послуг | | | | | | | | |підрозділами | | | | | | | | |Державної | | | | | | | | |пожежної | | | | | | | | |охорони МНС | | | | | | | | |України" | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору