Документ v0918361-02, поточна редакція — Редакція від 21.02.2003, підстава - v0128361-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2002 N 918

Про розподіл обов'язків
Державного секретаря Міністерства транспорту України,
його першого заступника та заступників

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту
N 128 ( v0128361-03 ) від 21.02.2003 )
Відповідно до Положення про Міністерство транспорту України
( 678/2000 ), з метою забезпечення діяльності Міністра та
організації роботи з виконання завдань Міністерства Н А К А З У Ю:
1. Установити такий розподіл обов'язків Державного секретаря
Міністерства, його першого заступника та заступників:
Державний секретар Міністерства транспорту України Абдуллаєв
Ельбрус Фарманович:
1) спрямовує, координує та контролює діяльність: Департаменту соціальної та кадрової політики; Департаменту нормативно-правового забезпечення; Управління бухгалтерського обліку, бюджетного фінансування і
звітності; Першого відділу; Відділу роботи з Верховною Радою та органами виконавчої
влади;
2) очолює Раду по роботі з кадрами;
3) організовує: - виконання законів, актів і доручень Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністра; - виконання програм і планів роботи Мінтрансу України; - розроблення нормативно-правових актів, що приймаються
Мінтрансом України; - роботу апарату Мінтрансу України; - роботу з документами у Мінтрансі України;
4) контролює: - виконання законів, актів і доручень Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністра; - виконання наказів Мінтрансу України; - виконання програм і планів роботи Мінтрансу України; - виконання рішень Міністра щодо розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Мінтранс України; - роботу підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства;
5) координує: - роботу відповідних урядових органів державного управління,
роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;
6) забезпечує: - підготовку проектів законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінтранс
України; - вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату
Мінтрансу України з Адміністрацією Президента України, Апаратом
Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до
їх відання; - взаємодію апарату Мінтрансу України з Секретаріатом
Кабінету Міністрів України; - співпрацю Мінтрансу України з іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на
Міністерство; - виконання рішень Міністра щодо розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Мінтранс України; - контроль за виконанням контрактів, укладених Міністерством
з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери
управління Мінтрансу України; - організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників Мінтрансу України; - охорону державної таємниці; - використання в установленому порядку гербової печатки
Мінтрансу України; - здійснення всіх необхідних заходів у разі ліквідації
Мінтрансу України;
7) видає: - накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що
належать до його компетенції;
8) розпоряджається: - відповідно до законодавства бюджетними коштами,
передбаченими на утримання центрального апарату Мінтрансу України;
9) приймає рішення: - в установленому порядку щодо утворення, реорганізації і
ліквідації територіальних органів Мінтрансу України, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства;
10) затверджує: - в установленому порядку граничну чисельність працівників
урядових органів державного управління; - положення (статути) територіальних органів Мінтрансу
України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства; - штатний розпис і кошторис видатків Мінтрансу України за
погодженням з Міністерством фінансів України; - положення про структурні підрозділи Мінтрансу України; - кадровий резерв Мінтрансу України;
11) погоджує: - структуру, штатний розпис і кошторис видатків урядових
органів державного управління у складі Мінтрансу України; - питання призначення на посади і звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
12) призначає: - на посади і звільняє з посад за погодженням з Міністром
згідно із законодавством працівників центрального апарату
Мінтрансу України та за пропозицією Міністра - працівників
патронатної служби;
13) вживає заходів: - щодо забезпечення ефективності роботи підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
14) здійснює заходи: - щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень,
передбачених законом;
15) виконує: - за погодженням з Міністром функції з управління майном, яке
перебуває у сфері управління Мінтрансу України; - інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності
Мінтрансу України;
16) готує: - програми і плани роботи Мінтрансу України;
17) подає: - для затвердження Міністром пропозиції щодо структури
Мінтрансу України; - для затвердження Міністром програми і плани роботи
Мінтрансу України; - на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Мінтранс України, інших документів; - на підпис Міністрові нормативно-правові акти, що
приймаються Мінтрансом України; - пропозиції Міністрові щодо утворення, реорганізації,
ліквідації у складі Мінтрансу України урядових органів державного
управління; - пропозиції Міністрові в установленому порядку щодо
призначення на посади першого заступника та заступників Державного
секретаря; - пропозиції Міністрові щодо розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Мінтранс України;
18) розглядає: - в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам
центрального апарату Мінтрансу України відповідних рангів
державних службовців, заохочення та притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності;
19) звітує: - перед Міністром про виконання програми і плану роботи
Мінтрансу України; - перед Міністром про виконання його рішень щодо розподілу
бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс України;
20) доповідає: - у разі відсутності Міністра за дорученням Президента
України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання
на пленарних засіданнях Верховної Ради;
21) інформує: - Міністра про використання бюджетних коштів, передбачених на
утримання центрального апарату Мінтрансу України;
22) бере участь: - у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
23) очолює: - ліквідаційну комісію у разі ліквідації Міністерства;
24) виконує інші функції, що випливають з завдань, покладених
на Міністерство.
Перший заступник Державного секретаря Міністерства транспорту
України Демиденко Аркадій Федорович:
- виконує обов'язки Державного секретаря Міністерства
транспорту України в разі його відсутності;
- спрямовує, координує та контролює діяльність: Державного департаменту авіаційного транспорту; Департаменту розвитку та координації транспортних систем; Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків; Управління документального забезпечення та контролю.
- Забезпечує:
1) державне управління авіаційним транспортом;
2) розробку і реалізацію заходів щодо налагодження взаємодії,
координації та прогнозування діяльності всіх видів транспорту;
3) координацію роботи підприємств, установ та організацій
авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, їх
об'єднань, що належать до сфери управління Мінтрансу України;
4) розробку та виконання заходів щодо розвитку єдиної
транспортної системи України, створення і функціонування
національної мережі міжнародних транспортних коридорів та
інфраструктури транспортного комплексу України;
5) участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
6) організацію в межах асигнувань, передбачених у Державному
бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів
державних програм розвитку транспортного комплексу України та
вживає в установленому порядку заходів щодо їх виконання;
7) виконання в установленому порядку функцій державного
замовника наукових комплексних досліджень з проблем авіаційного
транспорту та використання повітряного простору України;
8) контроль впровадження автоматизованих систем управління,
зв'язку, інформаційного та навігаційного забезпечення єдиної
транспортної системи України і національної мережі міжнародних
транспортних коридорів;
9) здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління об'єктами державної власності на авіаційному
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
10) здійснення в межах своїх повноважень правового
регулювання перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти
авіаційним транспортом, будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання аеропортів;
11) здійснення загального керівництва проведенням державної
реєстрації цивільних повітряних суден;
12) організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань функціонування транспортного комплексу України,
використання повітряного простору України;
13) в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування авіаційним транспортом;
14) у випадках, передбачених законодавством, ліцензування
окремих видів підприємницької діяльності на авіаційному
транспорті;
15) затвердження галузевих стандартів на авіаційному
транспорті, в межах повноважень, визначених законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
авіаційному транспорті;
16) в межах своєї компетенції здійснення нагляду за
додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра і радіочастотних засобів підприємств, установ та
організацій авіаційного транспорту, що належать до сфери
управління Мінтрансу України;
17) сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків,
погодження з відповідними органами інших держав квоти міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів;
18) за дорученням Кабінету Міністрів України з питань, що
належать до компетенції Мінтрансу України, участь у роботі
міжнародних організацій;
19) участь у підготовці міжнародних договорів України,
підготовку пропозицій щодо укладення, денонсації таких договорів,
виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами
з питань функціонування транспортного комплексу;
20) розробку та реалізацію заходів щодо галузевого
співробітництва України з Європейським Союзом, у межах повноважень
Міністерства транспорту виконання українською стороною зобов'язань
за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейським Союзом, організацію роботи по адаптації законодавства
України з питань функціонування транспортного комплексу до
законодавства Європейського Союзу, здійснення інших заходів щодо
інтеграції України до Європейського Союзу;
21) організацію та контроль роботи з документами у
Міністерстві;
22) виконання інших функцій, що випливають з завдань,
покладених на Міністерство.
- Має право:
1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
3) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
4) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
6) першого підпису фінансових документів в разі відсутності
Державного секретаря за умови оформлення відповідних документів
(картки зразків підпису);
7) здійснювати керівництво структурними підрозділами
Мінтрансу, підпорядкованими йому відповідно до затвердженої
структури Міністерства;
8) давати доручення підпорядкованим йому відповідно до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома Державного секретаря іншим структурним підрозділам
Мінтрансу.
Заступник Державного секретаря Міністерства транспорту
України Дунаєв Леонід Федорович:
- спрямовує, координує та контролює діяльність: Департаменту економічного аналізу та стратегічного
планування; Департаменту контрольно-ревізійної роботи та запобігання
корупційним і економічним правопорушенням; Управління власності та структурних перетворень.
- Забезпечує:
1) здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної
економічної та тарифної політики в галузі транспорту;
2) участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) виконання в установленому порядку функцій державного
замовника наукових комплексних досліджень з економічних,
технологічних, організаційних проблем розвитку транспортного
комплексу України;
4) координацію здійснення заходів щодо впровадження
енергозберігаючих технологій у транспортному комплексі України;
5) координацію та контроль за веденням контрольно-ревізійної
роботи в галузі;
6) організацію запобігання корупційним і економічним
правопорушенням в галузі;
7) здійснення відповідно до законодавства заходів щодо
досудової санації державних підприємств, які належать до сфери
управління Мінтрансу України, готує пропозиції щодо обсягів і
напрямів державних капітальних вкладень у галузь;
8) виконання інших функцій, що випливають з завдань,
покладених на Міністерство.
- Має право:
1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
3) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
4) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
6) першого підпису фінансових документів в разі відсутності
Державного секретаря за умови оформлення відповідних документів
(картки зразків підпису);
7) здійснювати керівництво структурними підрозділами
Мінтрансу, підпорядкованими йому відповідно до затвердженої
структури Міністерства;
8) давати доручення підпорядкованим йому відповідно до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома Державного секретаря іншим структурним підрозділам
Мінтрансу.
Заступник Державного секретаря Міністерства транспорту
України Кроль Семен Семенович:
- спрямовує, координує та контролює діяльність: Державного департаменту автомобільного транспорту; Управління безпеки транспорту; Спеціального управління.
- Забезпечує:
1) державне управління автомобільним транспортом;
2) участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) організацію і контроль в установленому порядку робіт,
пов'язаних із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;
4) виконання в установленому порядку функцій державного
замовника наукових комплексних досліджень з екологічних проблем
розвитку транспортного комплексу України;
5) здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти автомобільним
транспортом, безпеки руху транспортних засобів, пожежної безпеки,
сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу, а також
екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів України;
6) здійснення нагляду за додержанням підприємствами,
установами та організаціями всіх форм власності (крім Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Управління державної охорони України, а також
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх
управління) вимог нормативно-правових актів щодо безпеки польотів,
судноплавства, руху відповідно на авіаційному, морському і
річковому, залізничному та автомобільному транспорті;
7) здійснення функції компетентного державного органу з
перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним,
повітряним, морським і річковим транспортом та великовагових і
негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
8) виконання заходів до зменшення шкідливого впливу
функціонування транспорту на довкілля та екологічної безпеки на
транспорті;
9) організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань безпечної роботи транспортного комплексу України;
10) організацію в межах своїх повноважень роботи підприємств
галузі під час ліквідації наслідків стихійного лиха та інших
надзвичайних ситуацій;
11) участь у розслідуванні причин аварій і катастроф на
транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному
законодавством, проведення службових розслідувань;
12) здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління об'єктами державної власності на автомобільному
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
13) в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування автомобільним транспортом;
14) у випадках, передбачених законодавством, ліцензування
окремих видів підприємницької діяльності на автомобільному
транспорті;
15) затвердження галузевих стандартів на автомобільному
транспорті, в межах повноважень, визначених законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
автомобільному транспорті;
16) в межах своєї компетенції здійснення нагляду за
додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра і радіочастотних засобів підприємств, установ та
організацій автомобільного транспорту, що належать до сфери
управління Мінтрансу України;
17) виконання завдань з мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством;
18) здійснення координації та методичного забезпечення
реалізації заходів підготовки єдиної транспортної системи України
до сталого її функціонування, а також планування транспортних
перевезень в особливий період;
19) визначення порядку створення, підготовки та підтримання в
готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ
та організацій транспорту і транспортної інфраструктури,
призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної
системи України в особливий період;
20) у разі запровадження в державі особливого періоду
переведення транспорту і транспортної інфраструктури на
відповідний режим роботи їх функціонування, а також технічне
прикриття та відбудову шляхів сполучення;
21) здійснення управління єдиною транспортною системою
України в особливий період;
22) виконання інших функції, що випливають з завдань,
покладених на Міністерство.
- Має право:
1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
3) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
4) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
6) здійснювати керівництво структурними підрозділами
Мінтрансу, підпорядкованими йому відповідно до затвердженої
структури Міністерства;
7) давати доручення підпорядкованим йому відповідно до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома Державного секретаря іншим структурним підрозділам
Мінтрансу.
Заступник Державного секретаря Міністерства транспорту
України Симоненко Сергій Валентинович:
- спрямовує, координує та контролює діяльність: Державного департаменту морського та річкового транспорту; Управління інноваційно-інвестиційної політики.
- Забезпечує:
1) державне управління морським і річковим транспортом;
2) участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) організацію в межах асигнувань, передбачених у Державному
бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів
державних програм навігаційно-гідрографічного забезпечення
мореплавства та вживає в установленому порядку заходів щодо їх
виконання;
4) організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
5) здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної
науково-технічної політики в галузі транспорту;
6) виконання в установленому порядку функцій державного
замовника наукових комплексних досліджень з
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
7) здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти морським і
річковим транспортом, дипломування спеціалістів морського флоту,
функціонування морських та річкових портів,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
8) здійснення в межах своїх повноважень контролю за станом
профілактики і попередження правопорушень, додержання
законодавства України підприємствами галузі та виконання
міжнародних договорів;
9) здійснення загального керівництва проведенням державної
реєстрації морських суден, дипломуванням спеціалістів морського
флоту, роботою рятувальної, лоцманської та гідрографічної служб
морського і річкового транспорту;
10) здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної
інвестиційної політики в галузі транспорту;
11) здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління об'єктами державної власності на морському і річковому
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
12) в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування морським і річковим транспортом;
13) у випадках, передбачених законодавством, ліцензування
окремих видів підприємницької діяльності на морському і річковому
транспорті;
14) затвердження галузевих стандартів на морському і
річковому транспорті, в межах повноважень, визначених
законодавством, організацію, координацію та контроль здійснення
сертифікації на морському і річковому транспорті;
15) в межах своєї компетенції здійснення нагляду за
додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра і радіочастотних засобів підприємств, установ та
організацій морського і річкового транспорту, що належать до сфери
управління Мінтрансу України;
16) виконання інших функції, що випливають з завдань,
покладених на Міністерство.
- Має право:
1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
3) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
4) підписувати в межах своєї компетенції документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
6) здійснювати керівництво структурними підрозділами
Мінтрансу, підпорядкованими йому відповідно до затвердженої
структури Міністерства;
7) давати доручення підпорядкованим йому відповідно до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома Державного секретаря іншим структурним підрозділам
Мінтрансу.
4. Установити таке взаємозаміщення на період відпусток,
захворювання чи перебування у відрядженні: Абдуллаєв Е.Ф. - Демиденко А.Ф. Демиденко А.Ф. - Дунаєв Л.Ф. Дунаєв Л.Ф. - Демиденко А.Ф. Кроль С.С. - Симоненко С.В. Симоненко С.В. - Кроль С.С.
5. Керівникам департаментів, самостійних управлінь і відділів
центрального апарату Міністерства, державних департаментів,
Укрзалізниці, об'єднань, підприємств, установ та організацій при
вирішенні питань галузі дотримуватись порядку, встановленого цим
наказом.
6. Накази Мінтрансу України від 10.09.2001 р. N 595
( v0595361-01 ), від 29.12.2001 р. N 912, від 11.02.2002 р. N 74
та від 08.04.2002 р. N 229 ( v0229361-02 ) вважати такими, що
втратили чинність.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Державного
секретаря.
( Наказ із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 128
( v0128361-03 ) від 21.02.2003 )

Міністр транспорту Г.М.Кірпа
"Транспорт України - нормативне регулювання",
N 2, 31 січня 2003 р.вгору